Virolai els batx

of 24/24
Junts per ajudar a créixer Dossier Informatiu Curs 2014-2015 Els Batxillerats
 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Virolai els batx

 • Junts per ajudar a crixer

  Dossier Informatiu

  Curs 2014-2015

  Els Batxillerats

 • 02 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

  Dossier Informatiu

  Curs 2014-2015

  Els Batxillerats

  Junts per ajudar a crixer

  [email protected]

  www.facebook.com/EscolaVirolaiinstagram.com/escolavirolai

 • 00ndex

  Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 03

  Els Batxillerats

  I a Virolai, qu tenen despecial els Batxillerats?

  01 Els batxillerats sn un perode clau

  02 Tots els mitjans per assolir la millor preparaci acadmica

  03 Sistema davaluaci a Batxillerat

  04 Els professors a Virolai

  05 Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

  06 Infraestructura i localitzaci

  07 Annex 1: Disseny Curricular

  5

  13

  13

  14

  14

  15

  15

  21

  22

 • Els Batxillerats sn un cicle de dos cursos acadmics que fan una fun-ci denlla entre la Secundria i els estudis superiors. Constitueixen una opci de continutat de la formaci acadmica i personal de la Se-cundria.

  Estan estructurats en una part comuna, que consolida la formaci general, i una part especfica, que trien els alumnes dacord amb les seves preferncies i els prepara per als estudis posteriors.

  Sn una opci majoritria per als alumnes que acaben els estudis de Secundria.

  Tenen un carcter formatiu ja que proporcionen a lalumne la ma-duresa intellectual i humana i els coneixements i habilitats que necessitar per complir la seva funci social amb responsabilitat i competncia.

  Tenen un carcter integrador en la mesura que asseguren leducaci integral de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats amb una visi global i on es destaquen els aspectes prctics i profes-sionalitzadors.

  Formen els alumnes en competncies que contribueixen a facilitar la incorporaci a la vida adulta i a desenvolupar laprenentatge al llarg de tota la vida.

  Tot i que els alumnes han de triar una modalitat, tenen un carcter orientador, preparatori, flexible i polivalent per adaptar-se als in-teressos i aptituds dels diferents alumnes.

  Qu sn els Batxillerats?

  Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 05

  Els Batxillerats

 • 06 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

  El disseny del Batxillerat estableix tres tipus de matries:

  Matries Comunes, que contribueixen a la formaci general dels alumnes.

  Les matries comunes es distribueixen en els dos cursos i sn: Catal Cincies per al mn contemporani Castell Educaci fsica Llengua estrangera tica Filosofia Tutoria Histria

  Matries de modalitat, que sadscriuen als batxillerats segents: Cincies i Tecnologia Humanitats i Cincies socials Arts

  Matries optatives que poden complementar o ampliar la modali-tat triada pels alumnes.

  Com sorganitzen?

  Els batxillerats han de servir per cloure la formaci personal i acad-mica dels nois i noies i preparar-los i orientar-los per:

  Estudis posteriors: Estudis universitaris o Cicles formatius. El mn del treball.

  En el decurs del Batxillerat lalumne ha dassolir les competncies se-gents: Comunicativa: suposa el domini oral i escrit de llenges en mlti-

  ples suports i en varietat de contextos i finalitats. Gesti i tractament de la informaci: suposa la capacitat per cercar,

  seleccionar i analitzar informacions de fonts diverses per convertir-les en coneixement til.

  Digital: suposa el coneixement i la utilitzaci de les eines tecnolgi-ques per al tractament de la informaci i per a la comunicaci virtual.

  En recerca: suposa la capacitat descollir un projecte i de portar en-davant les accions necessries per desenvolupar-lo amb responsa-bilitat i perseverana. El treball de recerca s el mxim exponent.

  Personals i interpersonals: suposen les habilitats necessries per construir el propi projecte vital amb el comproms desdevenir ciutadans actius, responsables i compromesos amb la millora de lentorn en el qual viuen.

  Coneixement i interacci amb el mn: suposa la comprensi i in-teracci amb el mn on es viu per tal de dirigir les accions cap a la seva millora.

  I tamb han de servir per ajudar els alumnes a adquirir el criteri ne-cessari per prendre una decisi reflexionada sobre el seu futur pro-fessional i personal.

  Per a qu serveixen

 • Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 07

  Opci Tecnologia Aquesta modalitat sadrea a alumnes que tenen inters pel mn

  dels processos tecnolgics i dels aparells, mquines i materials. Haurien de tenir habilitat per a la comprensi i utilitzaci de princi-pis cientfics bsics i unes mnimes aptituds grfiques i motrius.

  Les matries que es cursen sn, entre daltres, Matemtiques, Qu-mica, Fsica, Dibuix tcnic, Tecnologia industrial, Electrotcnia...

  Aquesta modalitat s adequada per accedir tant a carreres univer-sitries de cincies pures i aplicades, enginyeries i arquitectures, com a Cicles formatius de les especialitats dElectricitat, Electrni-ca, Qumica, Imatge i So, Edificaci i Obra civil.

  Opci Cincies s una modalitat adequada per als alumnes interessats i amb apti-

  tuds en les disciplines de Cincies de la naturalesa i de la salut, Ma-temtiques, Qumica, Fsica...

  Les matries que es cursen sn, entre daltres, Matemtiques, Qumica, Fsica, Biologia, Cincies de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tcnic...

  Aquesta modalitat permet accedir a totes les carreres relacionades amb lmbit cientificotcnic i de cincies de la salut i s adequada per cursar els Cicles Formatius de les especialitats de Sanitat, Qu-mica, Indstries alimentries i Informtica.

  Batxillerat de Cincies i Tecnologia

  Opci Cincies Socials s una modalitat adequada per als alumnes interessats en estudis

  de tipus social o econmic. Les matries que es cursen sn, entre daltres, Matemtiques apli-

  cades a les cincies socials, Economia, Economia de lempresa, Geo-grafia, Histria del mn contemporani, Literatura catalana, Litera-tura castellana, Histria de lart i Literatura universal.

  Aquesta modalitat s adequada per poder cursar carreres daquest mbit com, Economia, Cincies empresarials, Histria, Dret, Perio-disme i permet accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Comer, Administraci, Hoteleria i Turisme.

  Opci Humanitats Aquest batxillerat est adreat a alumnes interessats i amb aptituds

  per a les humanitats com Literatura, Llenges, Filosofia, Histria... Les matries daquesta modalitat sn: Llat, Literatura catalana, Li-

  teratura castellana, Histria de lart, Geografia, Grec, Histria del mn contemporani i Literatura universal.

  Com a sortides universitries poden accedir a les carreres de Filo-logia, Filosofia, Geografia i Histria, entre daltres. Els Cicles Forma-tius ms adients sn els de les especialitats dAdministraci i Ser-veis socioculturals.

  Batxillerat dHumanitats i Cincies Socials

 • Opci Arts Plstiques s una modalitat adreada als alumnes interessats en les arts pls-

  tiques i el disseny i amb una certa predisposici a la creativitat i un domini inicial dels mitjans dexpressi artstics ms habituals.

  Les matries que es poden cursar sn Dibuix tcnic, Dibuix artstic, Cultura audiovisual, Histria de lart, Disseny, Tcniques dexpressi graficoplstica i Arts plstiques.

  Aquesta modalitat s adequada per cursar, com a sortides universi-tries, els estudis de Belles Arts o d Escoles de Disseny i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Disseny, Patronatge i tam-b a estudis no reglats, com algunes branques artesanals.

  Opci Arts Escniques s una modalitat adreada als alumnes interessats en les arts esc-

  niques: Teatre, Msica i Dansa. Les matries que es poden cursar sn: Anlisi musical, Anatomia

  aplicada, Arts escniques, Cultura audiovisual, Histria de la m-sica i la dansa, Llenguatge i prctica musical, Literatura universal, Literatura catalana i Literatura castellana.

  Aquesta modalitat s adequada per cursar, com a sortides univer-sitries, els estudis de lInstitut del Teatre, ESMUC... i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats dAnimaci cultural i tamb a estudis no reglats.

  s una modalitat que actualment no es cursa a lEscola Virolai.

  Veure annex 1. Organitzaci de les matries de Batxillerat en els dos cursos.

  Batxillerat dArts

  08 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

 • Treball de recercaEl Treball de recerca s un treball monogrfic que els alumnes han de realitzar, durant el batxillerat, sobre un tema triat per ells i tutelat per un professor i sovint amb el suport i collaboraci de professionals, institucions i entitats externes. s fonamental per a ladquisici de la competncia en recerca.s una activitat molt completa ja que, per una banda, ensenya als alumnes a utilitzar metodologies que els seran molt tils per als seus estudis posteriors o per al mn del treball i, daltra banda, els permet contactar directament i amb certa profunditat amb mbits de conei-xement en qu en principi estan interessats i comprovar si responen realment a les seves expectatives.A Virolai sinicia a 1r de Batxillerat i sacaba el primer trimestre de 2n.

  Estada a lempresas una activitat optativa. Els alumnes poden realitzar una estada de 140 hores en una empresa.Proporciona als alumnes un contacte directe amb el mn laboral i els ajuda a conixer la realitat de lempresa, la seva activitat, la seva or-ganitzaci i els recursos materials i humans. Aquesta estada esdev un moment idoni per inserir-se en el mn adult i treballar actituds i valors com la responsabilitat, la iniciativa i lactitud daprenentatge.Es porta a terme els mesos destiu desprs de finalitzar el primer curs.

  Altres aspectes del Batxillerat

  Lavaluaci en el Batxillerat es planteja com la valoraci del progrs de lalumne de forma contnua i global i t present lassoliment per part dels alumnes dels objectius generals del Batxillerat i les compe-tncies de letapa.

  Les qualificacions sn del 0 al 10.

  Sistema davaluaci

  Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 09

 • De 1r a 2n: Amb 1 o 2 matries suspeses es pot promocionar a 2n. Amb ms de 2 matries de 1r sha de repetir curs.

  A 2n: Els alumnes amb matries suspeses a lavaluaci de maig es pre-

  sentaran a proves extraordinries a la convocatria de juny. Si lavaluaci s positiva, obtindran el ttol de Batxillerat i podran pre-sentar-se a les proves de Selectivitat al setembre.

  Els alumnes amb avaluaci negativa en la convocatria extraor-dinria podran matricular-se el curs segent noms a les matries suspeses.

  En el cas de tenir ms de tres matries suspeses es recomanar la repetici del curs complet. No caldr tornar a realitzar el treball de recerca si aquest estava aprovat.

  En circumstncies excepcionals es pot cursar el Batxillerat en 3 anys, distribuint el nombre de matries que lalumne ha de cursar.

  Promoci de curs

  10 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

  Durant tot els estudis de Batxillerat, els alumnes, ajudats pel tutor i la famlia, han dacabar de definir el seu futur.

  Segons els seus interessos i les seves aptituds, els alumnes podran triar si volen continuar estudis superiors entre les opcions:

  UniversitatEn aprovar el Batxillerat, els alumnes poden presentar-se a les Pro-ves dAccs a la Universitat i preinscriures a les diverses carreres de les diferents universitats.

  Cicles FormatiusEls alumnes poden cursar el cicle formatiu de grau superior ms idoni per als seus interessos i en acabar-lo poden incorporar-se al mn del treball, realitzar un altre cicle per completar la seva forma-ci o b continuar estudis universitaris.

  A lannex podeu consultar loferta de sortides universitries i de Cicles Formatius, distributs segons les modalitats de Batxillerat.

  I desprs del Batxillerat?

 • Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 13

  A Virolai ens plantegem el Batxillerat com un perode en qu cal cloure la formaci dels nois i noies.

  Per tant, la nostra tasca educativa tindr com a eixos:

  Ajudar a educar. Els pares sn els responsables de leducaci dels seus fills i en aquest perode en qu els alumnes prenen el prota-gonisme en la seva educaci, s imprescindible el recolzament i la mtua collaboraci entre famlia i Escola per ajudar els nois i noies en el seu cam cap al mn adult.

  Superaci personal. Per nosaltres lelement clau, molt ms que la capacitat, s lesfor. Ajudem els alumnes a conixer les seves ap-tituds i els seus interessos i els fem crixer en la seva capacitat de superaci personal a fi que assoleixin els seus objectius de futur. El millor futur professional i la realitzaci com a persona.

  Ambient afectus. Un dels aspectes diferencials dels nostres Bat-xillerats s lexcellent relaci basada en la confiana i el respecte mutu que sestableix entre tots els membres de la Comunitat Edu-cativa. Els nostres alumnes se senten valorats i estimats com a per-sones.

  Formaci en valors i actituds. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin autntiques persones, bons ciutadans, que spiguen jutjar amb sentit crtic el que reben i capaos de comprometres per aconseguir una societat millor.

  I a Virolai, qu tenen despecial els Batxillerats?

  01Els Batxillerats sn un perode clau en la formaci acadmica i personal dels nois i noies

 • Proposem un disseny de Batxillerats que possibilita diferents iti-neraris que ens permeten atendre adequadament la diversitat dinteressos i aptituds dels nostres alumnes i preparar-los de la ma-nera ms adequada per al seu futur.

  Lhorari de classes es desenvolupa al mat i a les tardes els alumnes poden assistir a les tutories de professor, que seran obligatries per a aquelles matries amb qualificacions negatives.

  Les tutories de professor sn trobades a nivell individual, o dun petit grup dalumnes, amb el professor, per resoldre dubtes o repassar els aspectes que siguin necessaris per a cadascun dels alumnes.

  Tamb en la franja de la tarda els alumnes realitzen les prctiques de laboratori o posen en marxa els seus projectes demprenedoria.

  Mitjanant lAula Virtual i la Plataforma integral Clickedu, espais ds exclusiu per als alumnes de Virolai, es pot continuar treballant des de casa els temes treballats a lEscola, ampliar o reforar coneixements i, el que s ms important, establir contacte amb els professors i tutors per resoldre dubtes, fer consultes o participar als frums sobre temes docents o dactualitat.

  02Tots els mitjans per assolir la millor preparaci acadmica

  El nostre sistema davaluaci preveu mitjans de recuperaci i progrs per facilitar als alumnes la possibilitat de millorar i poder iniciar el segon curs en la millor situaci per assolir lavaluaci satisfactria al final de letapa.

  Els alumnes i els pares poden consultar els resultats acadmics i el seu expedient mitjanant la Intranet daccs restringit.03

  Sistema davaluaci a Batxillerat

  14 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

 • A Virolai, els professors ens considerem educadors i, per aix, tenim com a objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats per a la vida. Som conscients del paper que el nostre exem-ple ha dexercir per motivar els nostres alumnes i aconseguir que po-sin lesfor necessari per assolir el seu rendiment satisfactori.

  Els professors personalitzem la nostra acci didctica i ladaptem a la singularitat de cadascun dels nostres alumnes. En aquesta etapa garantim una ptima preparaci acadmica i personal.

  Els professors de Batxillerat de Virolai ens preocupem de la nostra actualitzaci professional i mantenim una actitud de recerca de tot all que contribueixi a enriquir la nostra qualitat docent.

  La nostra dedicaci es veu recompensada, any rere any, amb els resul-tats acadmics dels nostres alumnes i en el fet dajudar-los a assolir el seus objectius de futur.

  04Els professors a Virolai

  Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 15

  Sistema de Tutoria:

  Tutoria grupal El professor-tutor grupal s lencarregat, entre daltres funcions, de

  coordinar la tasca de tots els professors del grup per aconseguir els objectius proposats i de cohesionar, impulsar i conduir cap a fites positives el seu grup en un ambient participatiu.

  Tutoria individual El professor-tutor individual s lencarregat dorientar la formaci

  dels alumnes que lhan triat com a tutor individual i a ell li correspon unificar els esforos de tots aquells que estan implicats en el procs educatiu: pares i mares, professors i els propis alumnes. El tutor in-dividual coordina la tasca educativa del Centre i de la famlia i recol-za el Projecte personal de cadascun dels seus alumnes. Mitjanant entrevistes individuals amb els seus tutelats, estableix els objectius personals en els diferents mbits.

  05Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

 • 16 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

  En aquesta etapa treballen prioritriament: Lorientaci professional, especialment lautoconeixement de les seves aptituds per tal que, a partir daqu, amb una alta auto-estima i capacitat de superaci, els alumnes es plantegin els seus reptes de futur. La marxa acadmica. Lassoliment i interioritzaci dels valors que els faran crixer com a persona. Lmbit de relaci amb les persones del seu entorn, famlia, amics i companys.

  Collaboraci Famlia-Escola La collaboraci entre els pares i lEscola sestableix a dos nivells:

  Entrevistes amb el tutor individual. En les entrevistes que mantingui amb les famlies, es concretar la collaboraci entre els pares i lEscola per aconseguir els objectius comuns. Daqu la importncia de mantenir freqents entrevistes amb els tutors per assegurar la continutat educativa entre la famlia i lEscola. Reunions de pares. Es duen a terme trimestralment i shi trac-ten temes generals dmbit acadmic i formatiu. Tamb es fan xerrades sobre temes dinters com per a les famlies.

  Servei dorientaci professional Al Batxillerat, el servei dorientaci professional treballa juntament

  amb els alumnes i el seu tutor individual. Facilita informaci sobre els diferents estudis posteriors a travs dentrevistes personals amb la persona encarregada daquest servei i els ofereix, a ms a ms, una srie de recursos en xarxa a travs de lAula Virtual i del web Unportal.cat. Tamb organitza xerrades, lassistncia a sessions de Portes Obertes als centres destudis superiors i daltres activitats.

  Gabinet psicopedaggic Al Batxillerat, el gabinet psicopedaggic, si es valora com a neces-

  sari per part dels tutors i/o dels pares, fa un seguiment individual dels alumnes per resoldre o orientar diferents aspectes acadmics o educatius.

  Un ambient motivador i afectus Creiem que leducaci dels nois i noies es veu facilitada si es troben

  en un entorn afectus i motivador. Per aix volem garantir que les relacions amb els nostres alumnes es basin en lafecte, el respecte i la confiana.

  Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

 • Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 17

  Volem crear a lEscola un ambient cultural motivador que els faciliti conixer diferents propostes culturals per enriquir la seva vida.

  Per aix realitzem conferncies, xerrades sobre diferents temes i tam-b visites culturals i viatges relacionats amb les matries del curs o per conixer daltres cultures.

  Obertura a diferents realitats socials i sentit de collaboraci i solidaritat Som conscients de la necessitat de proporcionar als nostres alumnes

  loportunitat del coneixement del seu entorn amb profunditat, en tots els seus elements de diversitat cultural i econmica, i cal educar en ells el sentit de la collaboraci, del comproms social i de la solidaritat.

  s per aix que lEscola s membre i collabora amb diferents organis-mes com la UNESCO, on participem en les comissions de defensa del Patrimoni, Solidaritat i Linguapax, a ms de treballar en campanyes de collaboraci i ajuda humanitria amb escoles del tercer mn.

  Des de lany 2000, som membres de la xarxa dEscoles Sostenibles i desenvolupem la nostra Agenda 21. El nostre treball educatiu en fa-vor de la sostenibilitat ha estat reconegut amb premis tan prestigiosos com el Premi de Residus concedit pel Departament de Medi Ambient o el Premi Acci 21 atorgat per lAjuntament de Barcelona. El centre est certificat segons el Reglament EMAS que assegura laplicaci dun sistema de gesti ambiental.

  El foment i la valoraci de la ciutadania europea s un dels reptes ms importants en la formaci de futurs ciutadans. LEscola Virolai, consci-ent daquest repte, participa activament en el Parlament Europeu dels Joves i organitza intercanvis culturals i lingstics amb escoles europe-es i de lestat espanyol.

  Educar per a la llibertat LEscola ha de crear un entorn que estimuli en els alumnes la formaci

  dun criteri propi, lexercici de la llibertat responsable i lesfor continu-at per ser ells mateixos. Preparem els alumnes per posar en prctica, delimitar i aprofundir la seva llibertat dacord amb el respecte i el lliu-rament personal als altres.

  Desenvolupem aquelles capacitats que permetin a la persona escollir encertadament entre les diferents alternatives, personals i professio-nals, que se li plantejaran en el seu futur.

 • Un especial mfasi en el treball de la llengua A Virolai som conscients de la importncia de saber escriure i par-

  lar amb correcci en les llenges que ens sn prpies i tamb en llengua anglesa. s per aix que els nostres alumnes participen amb els seus escrits i obres literries en els Jocs Florals de lEscola i del districte i es presenten a concursos doratria i traducci en totes les tres llenges.

  Treballem perqu tots els nostres alumnes, en acabar el Batxillerat, acreditin la seva competncia en llengua anglesa amb lobtenci del First Certificate de la Universitat de Cambridge i procurem que lan-gls estigui present ms enll de la prpia matria impartint contin-guts de diferents assignatures com ara leconomia i lemprenedoria tamb en llengua anglesa.

  Per poder garantir laven de tots els alumnes, a 1r de Batxillerat organitzem agrupacions flexibles segons els nivells competencials. Comptem, tamb, amb la collaboraci dauxiliars lingstics nadius que treballen amb grups reduts per millorar lexpressi oral dels nostres alumnes i destudiants en prctiques, de prestigioses uni-versitats americanes com ara el MIT (Massachussets Institute of Technology), que vnen a realitzar el seu perode de prctiques a la nostra Escola.

  Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

  18 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

 • La situaci de Virolai ens permet disposar dun entorn nic i dunes instal-lacions perfectament preparades per desenvolupar adequadament les diferents matries: laboratoris, aules de tecnologia, de plstica, biblio-teca-mediateca, aula dinformtica... I dunes installacions esportives completes. Les aules de Batxillerat estan situades a ledifici del pavell esportiu recentment inaugurat. Sn unes installacions modernes i ade-quades a les diferents situacions daprenentatge i desbarjo. Aix doncs, hi ha zones de treball individual, espais de reuni i treball collaboratiu, gores, espais de descans, biblioteca-mediateca, zona de cafeteria i ter-rassa a lestil dels espais hub. Totes les aules estan equipades amb mate-rial informtic i connexi a internet. Els alumnes tenen ordinadors per-sonals que faciliten el treball en xarxa, la utilitzaci de les tecnologies de la comunicaci i de la informaci i afavoreixen laprenentatge autnom.Disposem de servei de menjador amb cuina prpia que poden utilitzar els alumnes de Batxillerat, ja que sadapta al seu horari i a les necessitats i caracterstiques dels alumnes daquesta edat.LEscola ofereix un ampli ventall dactivitats extracurriculars: esports, idi-omes, msica, dansa, escacs, teatre i informtica, en les quals els alumnes de Batxillerat poden participar.

  06Infraestructura i localitzaci

  Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 21

  La intenci daquest dossier no s una altra que poder presentar breument els Batxillerats a Virolai.

  Podeu venir a visitar-nos: estem a la vostra disposici per ense-nyar-vos les nostres installacions, aclarir-vos qualsevol dubte o ampliar-vos aquesta informaci.

 • 07Annex 1: Disseny Curricular

  22 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

  Humanitats i Cincies Socials Cincies i Tecnologies

  A. Humanitats B. Cincies socials C. Cincies D. Tecnologia

  Llat Matemtiques 2 Matemtiques 1 Matemtiques 1

  Geografia Geografia Biologia Dibuix tcnic

  Histria de lart Histria de lart Fsica Fsica

  Literatura castellana Economia de lempresa

  Qumica Qumica

  2n curs: 16 hores

  Humanitats i Cincies Socials Cincies i Tecnologies

  A. Humanitats B. Cincies socials C. Cincies D. Tecnologia

  Llat Matemtiques 2 Matemtiques 1 Matemtiques 1

  Histria contempornia

  Histria contempornia

  Biologia Dibuix tcnic

  Literatura universal (2 hores)

  Literatura universal (2 hores)

  Fsica Fsica

  Literatura catalana Economia de lempresa

  Qumica Qumica

  1r curs: 16 horesMatries de modalitat

  1r Curs

  Catal 3h Castell 3h Angls 3h Filosofia 2h Tutoria 1h Ed. Fsica 2h Cincia* 2h

  2n Curs

  Catal 2h Castell 2h Angls 3h Filosofia 3h Tutoria 1h Histria 3h

  Matries comunes: 14 hores

  * (nomes alumnes dHumanitats i Cincies Socials)

 • Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 23

  Horari escolar

  Les classes simpartiran de les 8h a les 14h 30min. A les tardes es faran les tutories de professor i dorientaci profes-

  sional segons un horari similar al model que sadjunta al punt 2. Els dies dexmens, els alumnes assistiran a lEscola per fer els ex-

  mens i podran sortir en finalitzar-los. Sempre que el seu comportament i puntualitat siguin adequats, els

  alumnes de Batxillerat podran sortir de lEscola a lhora desbarjo.

  Horari tutories professor i orientaci professional

  Les tutories de professor i les individuals es porten a terme segons un horari similar a ladjunt, a sollicitud de lalumne o a requeriment del professor o tutor.

  1r Batxillerat

  DILLUNS

  Biologia Economia Llat Histria Contempornia

  Matemtica aplicada

  DIMARTS

  Filosofia

  Castell Emprenedoria

  DIMECRES

  Catal Literatura catalana Fsica

  DIJOUS

  Qumica

  Angls Matemtiques Orientaci professional

  DIVENDRES

  Dibuix tcnic

  De 15:00 a 16: 00

  De 16: 00 a 17:00

  2n Batxillerat

  DILLUNS

  Biologia Economia Matemtica aplicada Histria de lart Geografia

  DIMARTS

  Filosofia Histria

  Castell Literatura castellana Qumica

  DIMECRES

  Catal

  Fsica

  DIJOUS

  Matemtiques

  Angls Orientaci professional

  DIVENDRES

  Dibuix tcnic

  De 15:00 a 16: 00

  De 16: 00 a 17:00

 • Virolai PETITAv. Sant Josep de la Muntanya, 18 Tel. 932 849 94408024 Barcelona

  Virolai GRIMMC/ San Quint, 19 Tel. 934 366 162 08026 Barcelona

  Virolai ESCOLAC/ Ceuta s/nTel. 932 846 343Fax. 932 846 4 5808032 Barcelona

  Centres Concertats pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya

  [email protected]

  www.virolai.com

  Junts per ajudar a crixer