Virolai els batx

of 24 /24
Junts per ajudar a créixer Dossier Informatiu Curs 2014-2015 Els Batxillerats

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Virolai els batx

Page 1: Virolai els batx

Junts per ajudar a créixer

Dossier Informatiu

Curs 2014-2015

Els Batxillerats

Page 2: Virolai els batx

02 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

Dossier Informatiu

Curs 2014-2015

Els Batxillerats

Junts per ajudar a créixer

www.virolai.com@EscolaVirolai

www.facebook.com/EscolaVirolaiinstagram.com/escolavirolai

Page 3: Virolai els batx

00Índex

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 03

Els Batxillerats

I a Virolai, què tenen d’especial els Batxillerats?

01 Els batxillerats són un període clau

02 Tots els mitjans per assolir la millor preparació acadèmica

03 Sistema d’avaluació a Batxillerat

04 Els professors a Virolai

05 Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

06 Infraestructura i localització

07 Annex 1: Disseny Curricular

5

13

13

14

14

15

15

21

22

Page 4: Virolai els batx
Page 5: Virolai els batx

Els Batxillerats són un cicle de dos cursos acadèmics que fan una fun-ció d’enllaç entre la Secundària i els estudis superiors. Constitueixen una opció de continuïtat de la formació acadèmica i personal de la Se-cundària.

Estan estructurats en una part comuna, que consolida la formació general, i una part específica, que trien els alumnes d’acord amb les seves preferències i els prepara per als estudis posteriors.

• Són una opció majoritària per als alumnes que acaben els estudis de Secundària.

• Tenen un caràcter formatiu ja que proporcionen a l’alumne la ma-duresa intel·lectual i humana i els coneixements i habilitats que necessitarà per complir la seva funció social amb responsabilitat i competència.

• Tenen un caràcter integrador en la mesura que asseguren l’educació integral de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats amb una visió global i on es destaquen els aspectes pràctics i profes-sionalitzadors.

• Formen els alumnes en competències que contribueixen a facilitar la incorporació a la vida adulta i a desenvolupar l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Tot i que els alumnes han de triar una modalitat, tenen un caràcter orientador, preparatori, flexible i polivalent per adaptar-se als in-teressos i aptituds dels diferents alumnes.

Què són els Batxillerats?

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 05

Els Batxillerats

Page 6: Virolai els batx

06 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

El disseny del Batxillerat estableix tres tipus de matèries:

• Matèries Comunes, que contribueixen a la formació general dels alumnes.

• Les matèries comunes es distribueixen en els dos cursos i són:• Català • Ciències per al món contemporani• Castellà • Educació física• Llengua estrangera • Ètica• Filosofia • Tutoria• Història

• Matèries de modalitat, que s’adscriuen als batxillerats següents:• Ciències i Tecnologia • Humanitats i Ciències socials• Arts

• Matèries optatives que poden complementar o ampliar la modali-tat triada pels alumnes.

Com s’organitzen?

Els batxillerats han de servir per cloure la formació personal i acadè-mica dels nois i noies i preparar-los i orientar-los per:

• Estudis posteriors: Estudis universitaris o Cicles formatius. • El món del treball.

En el decurs del Batxillerat l’alumne ha d’assolir les competències se-güents:• Comunicativa: suposa el domini oral i escrit de llengües en múlti-

ples suports i en varietat de contextos i finalitats.• Gestió i tractament de la informació: suposa la capacitat per cercar,

seleccionar i analitzar informacions de fonts diverses per convertir-les en coneixement útil.

• Digital: suposa el coneixement i la utilització de les eines tecnològi-ques per al tractament de la informació i per a la comunicació virtual.

• En recerca: suposa la capacitat d’escollir un projecte i de portar en-davant les accions necessàries per desenvolupar-lo amb responsa-bilitat i perseverança. El treball de recerca és el màxim exponent.

• Personals i interpersonals: suposen les habilitats necessàries per construir el propi projecte vital amb el compromís d’esdevenir ciutadans actius, responsables i compromesos amb la millora de l’entorn en el qual viuen.

• Coneixement i interacció amb el món: suposa la comprensió i in-teracció amb el món on es viu per tal de dirigir les accions cap a la seva millora.

I també han de servir per ajudar els alumnes a adquirir el criteri ne-cessari per prendre una decisió reflexionada sobre el seu futur pro-fessional i personal.

Per a què serveixen

Page 7: Virolai els batx

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 07

Opció Tecnologia• Aquesta modalitat s’adreça a alumnes que tenen interès pel món

dels processos tecnològics i dels aparells, màquines i materials. Haurien de tenir habilitat per a la comprensió i utilització de princi-pis científics bàsics i unes mínimes aptituds gràfiques i motrius.

• Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques, Quí-mica, Física, Dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Electrotècnia...

• Aquesta modalitat és adequada per accedir tant a carreres univer-sitàries de ciències pures i aplicades, enginyeries i arquitectures, com a Cicles formatius de les especialitats d’Electricitat, Electròni-ca, Química, Imatge i So, Edificació i Obra civil.

Opció Ciències• És una modalitat adequada per als alumnes interessats i amb apti-

tuds en les disciplines de Ciències de la naturalesa i de la salut, Ma-temàtiques, Química, Física...

• Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques, Química, Física, Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tècnic...

• Aquesta modalitat permet accedir a totes les carreres relacionades amb l’àmbit cientificotècnic i de ciències de la salut i és adequada per cursar els Cicles Formatius de les especialitats de Sanitat, Quí-mica, Indústries alimentàries i Informàtica.

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Opció Ciències Socials• És una modalitat adequada per als alumnes interessats en estudis

de tipus social o econòmic.• Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques apli-

cades a les ciències socials, Economia, Economia de l’empresa, Geo-grafia, Història del món contemporani, Literatura catalana, Litera-tura castellana, Història de l’art i Literatura universal.

• Aquesta modalitat és adequada per poder cursar carreres d’aquest àmbit com, Economia, Ciències empresarials, Història, Dret, Perio-disme i permet accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Comerç, Administració, Hoteleria i Turisme.

Opció Humanitats• Aquest batxillerat està adreçat a alumnes interessats i amb aptituds

per a les humanitats com Literatura, Llengües, Filosofia, Història...• Les matèries d’aquesta modalitat són: Llatí, Literatura catalana, Li-

teratura castellana, Història de l’art, Geografia, Grec, Història del món contemporani i Literatura universal.

• Com a sortides universitàries poden accedir a les carreres de Filo-logia, Filosofia, Geografia i Història, entre d’altres. Els Cicles Forma-tius més adients són els de les especialitats d’Administració i Ser-veis socioculturals.

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Page 8: Virolai els batx

Opció Arts Plàstiques• És una modalitat adreçada als alumnes interessats en les arts plàs-

tiques i el disseny i amb una certa predisposició a la creativitat i un domini inicial dels mitjans d’expressió artístics més habituals.

• Les matèries que es poden cursar són Dibuix tècnic, Dibuix artístic, Cultura audiovisual, Història de l’art, Disseny, Tècniques d’expressió graficoplàstica i Arts plàstiques.

• Aquesta modalitat és adequada per cursar, com a sortides universi-tàries, els estudis de Belles Arts o d’ Escoles de Disseny i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Disseny, Patronatge i tam-bé a estudis no reglats, com algunes branques artesanals.

Opció Arts Escèniques• És una modalitat adreçada als alumnes interessats en les arts escè-

niques: Teatre, Música i Dansa.• Les matèries que es poden cursar són: Anàlisi musical, Anatomia

aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Història de la mú-sica i la dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Literatura catalana i Literatura castellana.

• Aquesta modalitat és adequada per cursar, com a sortides univer-sitàries, els estudis de l’Institut del Teatre, ESMUC... i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats d’Animació cultural i també a estudis no reglats.

És una modalitat que actualment no es cursa a l’Escola Virolai.

Veure annex 1. Organització de les matèries de Batxillerat en els dos cursos.

Batxillerat d’Arts

08 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

Page 9: Virolai els batx

Treball de recercaEl Treball de recerca és un treball monogràfic que els alumnes han de realitzar, durant el batxillerat, sobre un tema triat per ells i tutelat per un professor i sovint amb el suport i col·laboració de professionals, institucions i entitats externes. És fonamental per a l’adquisició de la competència en recerca.És una activitat molt completa ja que, per una banda, ensenya als alumnes a utilitzar metodologies que els seran molt útils per als seus estudis posteriors o per al món del treball i, d’altra banda, els permet contactar directament i amb certa profunditat amb àmbits de conei-xement en què en principi estan interessats i comprovar si responen realment a les seves expectatives.A Virolai s’inicia a 1r de Batxillerat i s’acaba el primer trimestre de 2n.

Estada a l’empresaÉs una activitat optativa. Els alumnes poden realitzar una estada de 140 hores en una empresa.Proporciona als alumnes un contacte directe amb el món laboral i els ajuda a conèixer la realitat de l’empresa, la seva activitat, la seva or-ganització i els recursos materials i humans. Aquesta estada esdevé un moment idoni per inserir-se en el món adult i treballar actituds i valors com la responsabilitat, la iniciativa i l’actitud d’aprenentatge.Es porta a terme els mesos d’estiu després de finalitzar el primer curs.

Altres aspectes del Batxillerat

L’avaluació en el Batxillerat es planteja com la valoració del progrés de l’alumne de forma contínua i global i té present l’assoliment per part dels alumnes dels objectius generals del Batxillerat i les compe-tències de l’etapa.

Les qualificacions són del 0 al 10.

Sistema d’avaluació

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 09

Page 10: Virolai els batx

De 1r a 2n:• Amb 1 o 2 matèries suspeses es pot promocionar a 2n.• Amb més de 2 matèries de 1r s’ha de repetir curs.

A 2n:• Els alumnes amb matèries suspeses a l’avaluació de maig es pre-

sentaran a proves extraordinàries a la convocatòria de juny. Si l’avaluació és positiva, obtindran el títol de Batxillerat i podran pre-sentar-se a les proves de Selectivitat al setembre.

• Els alumnes amb avaluació negativa en la convocatòria extraor-dinària podran matricular-se el curs següent només a les matèries suspeses.

• En el cas de tenir més de tres matèries suspeses es recomanarà la repetició del curs complet. No caldrà tornar a realitzar el treball de recerca si aquest estava aprovat.

En circumstàncies excepcionals es pot cursar el Batxillerat en 3 anys, distribuint el nombre de matèries que l’alumne ha de cursar.

Promoció de curs

10 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

Durant tot els estudis de Batxillerat, els alumnes, ajudats pel tutor i la família, han d’acabar de definir el seu futur.

Segons els seus interessos i les seves aptituds, els alumnes podran triar si volen continuar estudis superiors entre les opcions:

• UniversitatEn aprovar el Batxillerat, els alumnes poden presentar-se a les Pro-ves d’Accés a la Universitat i preinscriure’s a les diverses carreres de les diferents universitats.

• Cicles FormatiusEls alumnes poden cursar el cicle formatiu de grau superior més idoni per als seus interessos i en acabar-lo poden incorporar-se al món del treball, realitzar un altre cicle per completar la seva forma-ció o bé continuar estudis universitaris.

A l’annex podeu consultar l’oferta de sortides universitàries i de Cicles Formatius, distribuïts segons les modalitats de Batxillerat.

I després del Batxillerat?

Page 11: Virolai els batx
Page 12: Virolai els batx
Page 13: Virolai els batx

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 13

A Virolai ens plantegem el Batxillerat com un període en què cal cloure la formació dels nois i noies.

Per tant, la nostra tasca educativa tindrà com a eixos:

• Ajudar a educar. Els pares són els responsables de l’educació dels seus fills i en aquest període en què els alumnes prenen el prota-gonisme en la seva educació, és imprescindible el recolzament i la mútua col·laboració entre família i Escola per ajudar els nois i noies en el seu camí cap al món adult.

• Superació personal. Per nosaltres l’element clau, molt més que la capacitat, és l’esforç. Ajudem els alumnes a conèixer les seves ap-tituds i els seus interessos i els fem créixer en la seva capacitat de superació personal a fi que assoleixin els seus objectius de futur. El millor futur professional i la realització com a persona.

• Ambient afectuós. Un dels aspectes diferencials dels nostres Bat-xillerats és l’excel·lent relació basada en la confiança i el respecte mutu que s’estableix entre tots els membres de la Comunitat Edu-cativa. Els nostres alumnes se senten valorats i estimats com a per-sones.

• Formació en valors i actituds. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin autèntiques persones, bons ciutadans, que sàpiguen jutjar amb sentit crític el que reben i capaços de comprometre’s per aconseguir una societat millor.

I a Virolai, què tenen d’especial els Batxillerats?

01Els Batxillerats són un període clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies

Page 14: Virolai els batx

Proposem un disseny de Batxillerats que possibilita diferents iti-neraris que ens permeten atendre adequadament la diversitat d’interessos i aptituds dels nostres alumnes i preparar-los de la ma-nera més adequada per al seu futur.

L’horari de classes es desenvolupa al matí i a les tardes els alumnes poden assistir a les tutories de professor, que seran obligatòries per a aquelles matèries amb qualificacions negatives.

Les tutories de professor són trobades a nivell individual, o d’un petit grup d’alumnes, amb el professor, per resoldre dubtes o repassar els aspectes que siguin necessaris per a cadascun dels alumnes.

També en la franja de la tarda els alumnes realitzen les pràctiques de laboratori o posen en marxa els seus projectes d’emprenedoria.

Mitjançant l’Aula Virtual i la Plataforma integral Clickedu, espais d’ús exclusiu per als alumnes de Virolai, es pot continuar treballant des de casa els temes treballats a l’Escola, ampliar o reforçar coneixements i, el que és més important, establir contacte amb els professors i tutors per resoldre dubtes, fer consultes o participar als fòrums sobre temes docents o d’actualitat.

02Tots els mitjans per assolir la millor preparació acadèmica

El nostre sistema d’avaluació preveu mitjans de recuperació i progrés per facilitar als alumnes la possibilitat de millorar i poder iniciar el segon curs en la millor situació per assolir l’avaluació satisfactòria al final de l’etapa.

Els alumnes i els pares poden consultar els resultats acadèmics i el seu expedient mitjançant la Intranet d’accés restringit.03

Sistema d’avaluació a Batxillerat

14 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

Page 15: Virolai els batx

A Virolai, els professors ens considerem educadors i, per això, tenim com a objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats per a la vida. Som conscients del paper que el nostre exem-ple ha d’exercir per motivar els nostres alumnes i aconseguir que po-sin l’esforç necessari per assolir el seu rendiment satisfactori.

Els professors personalitzem la nostra acció didàctica i l’adaptem a la singularitat de cadascun dels nostres alumnes. En aquesta etapa garantim una òptima preparació acadèmica i personal.

Els professors de Batxillerat de Virolai ens preocupem de la nostra actualització professional i mantenim una actitud de recerca de tot allò que contribueixi a enriquir la nostra qualitat docent.

La nostra dedicació es veu recompensada, any rere any, amb els resul-tats acadèmics dels nostres alumnes i en el fet d’ajudar-los a assolir el seus objectius de futur.

04Els professors a Virolai

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 15

Sistema de Tutoria:

• Tutoria grupal• El professor-tutor grupal és l’encarregat, entre d’altres funcions, de

coordinar la tasca de tots els professors del grup per aconseguir els objectius proposats i de cohesionar, impulsar i conduir cap a fites positives el seu grup en un ambient participatiu.

• Tutoria individual• El professor-tutor individual és l’encarregat d’orientar la formació

dels alumnes que l’han triat com a tutor individual i a ell li correspon unificar els esforços de tots aquells que estan implicats en el procés educatiu: pares i mares, professors i els propis alumnes. El tutor in-dividual coordina la tasca educativa del Centre i de la família i recol-za el Projecte personal de cadascun dels seus alumnes. Mitjançant entrevistes individuals amb els seus tutelats, estableix els objectius personals en els diferents àmbits.

05Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

Page 16: Virolai els batx

16 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

En aquesta etapa treballen prioritàriament:• L’orientació professional, especialment l’autoconeixement de les seves aptituds per tal que, a partir d’aquí, amb una alta auto-estima i capacitat de superació, els alumnes es plantegin els seus reptes de futur.• La marxa acadèmica. • L’assoliment i interiorització dels valors que els faran créixer com a persona.• L’àmbit de relació amb les persones del seu entorn, família, amics i companys.

• Col·laboració Família-Escola• La col·laboració entre els pares i l’Escola s’estableix a dos nivells:

• Entrevistes amb el tutor individual. En les entrevistes que mantingui amb les famílies, es concretarà la col·laboració entre els pares i l’Escola per aconseguir els objectius comuns. D’aquí la importància de mantenir freqüents entrevistes amb els tutors per assegurar la continuïtat educativa entre la família i l’Escola. • Reunions de pares. Es duen a terme trimestralment i s’hi trac-ten temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu. També es fan xerrades sobre temes d’interès comú per a les famílies.

• Servei d’orientació professional• Al Batxillerat, el servei d’orientació professional treballa juntament

amb els alumnes i el seu tutor individual. Facilita informació sobre els diferents estudis posteriors a través d’entrevistes personals amb la persona encarregada d’aquest servei i els ofereix, a més a més, una sèrie de recursos en xarxa a través de l’Aula Virtual i del web Unportal.cat. També organitza xerrades, l’assistència a sessions de Portes Obertes als centres d’estudis superiors i d’altres activitats.

• Gabinet psicopedagògic• Al Batxillerat, el gabinet psicopedagògic, si es valora com a neces-

sari per part dels tutors i/o dels pares, fa un seguiment individual dels alumnes per resoldre o orientar diferents aspectes acadèmics o educatius.

• Un ambient motivador i afectuós• Creiem que l’educació dels nois i noies es veu facilitada si es troben

en un entorn afectuós i motivador. Per això volem garantir que les relacions amb els nostres alumnes es basin en l’afecte, el respecte i la confiança.

Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

Page 17: Virolai els batx

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 17

Volem crear a l’Escola un ambient cultural motivador que els faciliti conèixer diferents propostes culturals per enriquir la seva vida.

Per això realitzem conferències, xerrades sobre diferents temes i tam-bé visites culturals i viatges relacionats amb les matèries del curs o per conèixer d’altres cultures.

• Obertura a diferents realitats socials i sentit de col·laboració i solidaritat• Som conscients de la necessitat de proporcionar als nostres alumnes

l’oportunitat del coneixement del seu entorn amb profunditat, en tots els seus elements de diversitat cultural i econòmica, i cal educar en ells el sentit de la col·laboració, del compromís social i de la solidaritat.

És per això que l’Escola és membre i col·labora amb diferents organis-mes com la UNESCO, on participem en les comissions de defensa del Patrimoni, Solidaritat i Linguapax, a més de treballar en campanyes de col·laboració i ajuda humanitària amb escoles del tercer món.

Des de l’any 2000, som membres de la xarxa d’Escoles Sostenibles i desenvolupem la nostra Agenda 21. El nostre treball educatiu en fa-vor de la sostenibilitat ha estat reconegut amb premis tan prestigiosos com el Premi de Residus concedit pel Departament de Medi Ambient o el Premi Acció 21 atorgat per l’Ajuntament de Barcelona. El centre està certificat segons el Reglament EMAS que assegura l’aplicació d’un sistema de gestió ambiental.

El foment i la valoració de la ciutadania europea és un dels reptes més importants en la formació de futurs ciutadans. L’Escola Virolai, consci-ent d’aquest repte, participa activament en el Parlament Europeu dels Joves i organitza intercanvis culturals i lingüístics amb escoles europe-es i de l’estat espanyol.

• Educar per a la llibertat• L’Escola ha de crear un entorn que estimuli en els alumnes la formació

d’un criteri propi, l’exercici de la llibertat responsable i l’esforç continu-at per ser ells mateixos. Preparem els alumnes per posar en pràctica, delimitar i aprofundir la seva llibertat d’acord amb el respecte i el lliu-rament personal als altres.

Desenvolupem aquelles capacitats que permetin a la persona escollir encertadament entre les diferents alternatives, personals i professio-nals, que se li plantejaran en el seu futur.

Page 18: Virolai els batx

• Un especial èmfasi en el treball de la llengua• A Virolai som conscients de la importància de saber escriure i par-

lar amb correcció en les llengües que ens són pròpies i també en llengua anglesa. És per això que els nostres alumnes participen amb els seus escrits i obres literàries en els Jocs Florals de l’Escola i del districte i es presenten a concursos d’oratòria i traducció en totes les tres llengües.

Treballem perquè tots els nostres alumnes, en acabar el Batxillerat, acreditin la seva competència en llengua anglesa amb l’obtenció del First Certificate de la Universitat de Cambridge i procurem que l’an-glès estigui present més enllà de la pròpia matèria impartint contin-guts de diferents assignatures com ara l’economia i l’emprenedoria també en llengua anglesa.

Per poder garantir l’avenç de tots els alumnes, a 1r de Batxillerat organitzem agrupacions flexibles segons els nivells competencials. Comptem, també, amb la col·laboració d’auxiliars lingüístics nadius que treballen amb grups reduïts per millorar l’expressió oral dels nostres alumnes i d’estudiants en pràctiques, de prestigioses uni-versitats americanes com ara el MIT (Massachussets Institute of Technology), que vénen a realitzar el seu període de pràctiques a la nostra Escola.

Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius

18 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

Page 19: Virolai els batx
Page 20: Virolai els batx
Page 21: Virolai els batx

La situació de Virolai ens permet disposar d’un entorn únic i d’unes instal-lacions perfectament preparades per desenvolupar adequadament les diferents matèries: laboratoris, aules de tecnologia, de plàstica, biblio-teca-mediateca, aula d’informàtica... I d’unes instal·lacions esportives completes. Les aules de Batxillerat estan situades a l’edifici del pavelló esportiu recentment inaugurat. Són unes instal·lacions modernes i ade-quades a les diferents situacions d’aprenentatge i d’esbarjo. Així doncs, hi ha zones de treball individual, espais de reunió i treball col·laboratiu, àgores, espais de descans, biblioteca-mediateca, zona de cafeteria i ter-rassa a l’estil dels espais hub. Totes les aules estan equipades amb mate-rial informàtic i connexió a internet. Els alumnes tenen ordinadors per-sonals que faciliten el treball en xarxa, la utilització de les tecnologies de la comunicació i de la informació i afavoreixen l’aprenentatge autònom.Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia que poden utilitzar els alumnes de Batxillerat, ja que s’adapta al seu horari i a les necessitats i característiques dels alumnes d’aquesta edat.L’Escola ofereix un ampli ventall d’activitats extracurriculars: esports, idi-omes, música, dansa, escacs, teatre i informàtica, en les quals els alumnes de Batxillerat poden participar.

06Infraestructura i localització

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 21

La intenció d’aquest dossier no és una altra que poder presentar breument els Batxillerats a Virolai.

Podeu venir a visitar-nos: estem a la vostra disposició per ense-nyar-vos les nostres instal·lacions, aclarir-vos qualsevol dubte o ampliar-vos aquesta informació.

Page 22: Virolai els batx

07Annex 1: Disseny Curricular

22 | Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai

Humanitats i Ciències Socials Ciències i Tecnologies

A. Humanitats B. Ciències socials C. Ciències D. Tecnologia

Llatí Matemàtiques 2 Matemàtiques 1 Matemàtiques 1

Geografia Geografia Biologia Dibuix tècnic

Història de l’art Història de l’art Física Física

Literatura castellana Economia de l’empresa

Química Química

2n curs: 16 hores

Humanitats i Ciències Socials Ciències i Tecnologies

A. Humanitats B. Ciències socials C. Ciències D. Tecnologia

Llatí Matemàtiques 2 Matemàtiques 1 Matemàtiques 1

Història contemporània

Història contemporània

Biologia Dibuix tècnic

Literatura universal (2 hores)

Literatura universal (2 hores)

Física Física

Literatura catalana Economia de l’empresa

Química Química

1r curs: 16 horesMatèries de modalitat

1r Curs

• Català 3h • Castellà 3h • Anglès 3h • Filosofia 2h • Tutoria 1h • Ed. Física 2h • Ciència* 2h

2n Curs

• Català 2h • Castellà 2h • Anglès 3h • Filosofia 3h • Tutoria 1h • Història 3h

Matèries comunes: 14 hores

* (nomes alumnes d’Humanitats i Ciències Socials)

Page 23: Virolai els batx

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2014-15 Escola Virolai | 23

Horari escolar

• Les classes s’impartiran de les 8h a les 14h 30min.• A les tardes es faran les tutories de professor i d’orientació profes-

sional segons un horari similar al model que s’adjunta al punt 2.• Els dies d’exàmens, els alumnes assistiran a l’Escola per fer els exà-

mens i podran sortir en finalitzar-los. • Sempre que el seu comportament i puntualitat siguin adequats, els

alumnes de Batxillerat podran sortir de l’Escola a l’hora d’esbarjo.

Horari tutories professor i orientació professional

Les tutories de professor i les individuals es porten a terme segons un horari similar a l’adjunt, a sol·licitud de l’alumne o a requeriment del professor o tutor.

1r Batxillerat

DILLUNS

Biologia Economia Llatí Història Contemporània

Matemàtica aplicada

DIMARTS

Filosofia

Castellà Emprenedoria

DIMECRES

Català Literatura catalana Física

DIJOUS

Química

Anglès Matemàtiques Orientació professional

DIVENDRES

Dibuix tècnic

De 15:00 a 16: 00

De 16: 00 a 17:00

2n Batxillerat

DILLUNS

Biologia Economia Matemàtica aplicada Història de l’art Geografia

DIMARTS

Filosofia Història

Castellà Literatura castellana Química

DIMECRES

Català

Física

DIJOUS

Matemàtiques

Anglès Orientació professional

DIVENDRES

Dibuix tècnic

De 15:00 a 16: 00

De 16: 00 a 17:00

Page 24: Virolai els batx

Virolai PETITAv. Sant Josep de la Muntanya, 18 Tel. 932 849 94408024 Barcelona

Virolai GRIMMC/ San Quintí, 19 Tel. 934 366 162 08026 Barcelona

Virolai ESCOLAC/ Ceuta s/nTel. 932 846 343Fax. 932 846 4 5808032 Barcelona

Centres Concertats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

[email protected]

www.virolai.com

Junts per ajudar a créixer