Condició Física Batx

download Condició Física Batx

of 24

Embed Size (px)

Transcript of Condició Física Batx

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  1/24

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  2/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  1. Entrenament de la condició física

  • Podem definir entrenament com “el mètode o sistema detreball que ens ajuda a aconseguir una millora o manteniment

  de les qualitats físiques o capacitats motrius”. Gràcies alsavenços de la medicina i de la ciència en general,

  l’entrenament s’ha convertit en un procés sistemàtic i cadavegada més científic, amb unes lleis i principis bàsics que elregeixen.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  3/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  2. Lleis fonamentals de l’entrenament 

  • La llei de Selye o síndrome general d’adaptació 

  Quan un múscul realitza un determinat treball (estímul), pateix un desgast (estrès), queanomenem fatiga i que li fa baixar el rendiment. Després del treball, amb el descans, es posenen marxa tota una sèrie de mecanismes de defensa, cardiovasculars, nerviosos i altres, queserveixen per restituir les fonts d’energia i el material perdut, fins a arribar a incrementar la

  qualitat dels teixits que componen aquell múscul (sobrecompensació) i millorar així el nivellinicial (adaptació).

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  4/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  2. Lleis fonamentals de l’entrenament 

  • Llei de Schultz o del llindar

  Aquesta llei parla de les “diferències individuals entre les

   persones per reaccionar davant d’un estímul, en quest cas del’entrenament. Cada persona té un nivell diferent de sensibilitat,

  o llindar, davant d’un estímul o treball, i també una capacitat

  diferent per millorar aquest nivell inicial”.

  Per tant, cada persona s’ha d’entrenar d’una manera diferent.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  5/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  3. Entrenament de la resistència

  • Podríem definir la resistència com “la capacitat de suportar física i psíquicament una càrrega durant un temps determinat,

  i de recuperar-se ràpidament d’esforços físics o psíquics”. 

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  6/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  3. Entrenament de la resistència

  • Resistència aeròbica : capacitat per aguantar durant el màximtemps possible a una intensitat determinada, una activitatfísica en la que intervingui una gran part dels músculs del cos.

  • Amb el consum d’oxigen, és suficient per aguantar l’activitat.

  La resistència aeròbica arribaria fins a un 50-70 % de lafreqüència cardíaca màxima. Observant la taula anteriordestaquem dues franges d’intensitat, l’alta i la més moderada.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  7/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  3. Entrenament de la resistència 

  • Resistència anaeròbica : Capacitat de l’organisme de resistirun elevat deute d’oxigen mantenint un esforç intens el màxim

  temps possible. El requeriment d’oxigen supera l’aportat perla via oxidativa, llavors s’extreu energia de la resíntesis de l’ATP 

  mitjançant processos metabòlics sense consum d’oxigen. Laresistència anaeròbica es situaria a un 85-100 % de lafreqüència cardíaca màxima.

  • „Alàctica : esforços de màxima intensitat i de poca durada,

  sense formació d’àcid làctic. „• Làctica : intensitat de l’esforç és submàxima, però el temps de

  durada és més llarg, amb formació d’àcid làctic. 

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  8/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  3. Entrenament de la resistència 

  • Sistemes d’entrenament de la resistència: 

   – CONTINUS

  • CURSA CONTÍNUA (ritme constant).

  • FARTLEK (ritme variable).

   – FRACCIONATS

  • ENTRENAMENT FRACCIONAT (intensitat submàxima,recuperació incompleta).

  • REPETICIONS (intensitat màxima, recuperaciócompleta).

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  9/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  4. Entrenament de la força 

  • Pel que fa a la condició física, definirem la força com

  la capacitat de vèncer una resistència amb la

  contracció produïda pels músculs.

  FORÇA MÀXIMA

  • Càrrega màxima• Acceleració

  mínima o nul·la

  FORÇA EXPLOSIVA

  • Càrrega petita• Acceleració

  màxima

  FORÇARESISTÈNCIA

  • Carrega mitjana• Acceleració mitja

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  10/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  4. Entrenament de la força 

  • Força màxima: quan la massa és màxima il’acceleració tendeix al mínim. Per exemple,l’halterofília.

  Força explosiva: quan la massa és petita il’acceleració tendeix al màxim ; també s’anomenapotència. Per exemple, els llançaments i els saltsd’atletisme.

  Força- resistència: quan la massa i l’acceleracióarriben a nivells mitjans en la seva relació. Perexemple, el rem. 

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  11/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  4. Entrenament de la força 

  • Sistemes d’entrenament de la força: 

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  12/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  5. Entrenament de la velocitat 

  • La velocitat és la capacitat de fer un o diversos

  moviments en el mínim de temps possible.

  Velocitat dereacció

  Velocitat dedesplaçament

  Velocitatgestual

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  13/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  5. Entrenament de la velocitat 

  • La velocitat de reacció deriva de la mesura del temps dereacció, el temps que passa des de l’aparició de l’estímul fins a

  l’execució de la contracció muscular. 

   – Temps de reacció simple: es determina mesurant el temps que passades de l’estímul fins la realització de l’acció o resposta molt simple i/o

  coneguda.

   –

  Temps de reacció discriminatiu: s’ha d’escollir entre diversesrespostes segons l’estímul.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  14/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  5. Entrenament de la velocitat 

  • La velocitat de desplaçament és la mesura tradicional de lavelocitat i es pot dir que és la manifestació plena de laconjunció dels àmbits nerviós i muscular. És la velocitat dedesplaçament com la capacitat de recórrer una distància curta

  en el mínim temps possible.

  • La velocitat gestual és la capacitat de la fibra muscular decontreure’s en el mínim temps possible.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  15/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  5. Entrenament de la velocitat 

  SISTEMES FRACCIONATS

  • ENTRENAMENT FRACCIONAT (intensitat submàxima,recuperació incompleta).

  • REPETICIONS (intensitat màxima, recuperaciócompleta).

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  16/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  6. Entrenament de la flexibilitat 

  • Definim la flexibilitat com la capacitat d’extensió màxima d’unmoviment en una articulació determinada.

  • La classificació més bàsica seria la que fa Fleishman que laclassifica en:

   – Flexibilitat estàtica o passiva, en relació amb el grau deflexibilitat assolit amb moviments lents.

   – Flexibilitat dinàmica o activa, que és la que implica en lagran majoria de moviments.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  17/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  6. Entrenament de la flexibilitat •

  Hi ha una sèrie de factors que influeixen amb el grau de flexibilitat que tenen lespersones. Aquest factors poden ser:

  - Factors estructurals: teixits, tipus de fibres, concentració de col·lagen (proteïna),etc.

  -  L’edat: a mesura que envellim, les persones perdem AdM (però no hi ha relaciólineal). Progressiva involució a partir dels primers anys de vida.

  -  Sexe: com a regla general s’accepta que les dones són més flexibles que els homesde la seva edat, tot i que, no hi ha estudis que afirmin que això sigui així en totesles articulacions del cos.

  -  Temperatura dels teixits: la Tª dels teixits modifica les seves propietats iconstitueix un factor important que afecta la extensibilitat muscular.

  -  L’escalfament: realitzat mitjançant exercicis d’intensitat  moderada augmenta latemperatura corporal i paral·lelament l’AdM. Els estiraments dinàmics i globals, enels que participa la major part de la musculatura implicada en una articulació,permeten una millora major de la mobilitat articular que els escalfaments estàtics iamb poca participació muscular.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  18/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  6. Entrenament de la flexibilitat 

  -  L’hora del dia: la mobilitat articular varia durant el dia. Els estudis sobre les horesde màxima amplitud varien segons l’autor, però estan entorn les 10:00 i 18:00.

  -  Treball i costums: les costums socials influeixen en el grau de mobilitat articular,sent en alguns casos beneficiós i en d’altres pot causar desequilibris. (ex.: orientalsen forma de seureADM superior en maluc). També les posicions adoptades altreball (ex.: màquines o posicions d’estudi).

  -  Equilibri muscular: la coordinació entre les parts del cos i l’aplicació  de força enels moviments (coordinació intermuscular).

  -  Estrès i tensió muscular: el desgast o excés de tensió a la vida (mental, emocionali/o físic) afecta a les persones. El treball de flexibilitat pot ajudar a disminuirl’estrès.

  -  Herència genètica: els estudis realitzats fins el moment per analitzar elcomponent genètic de la mobilitat articular, han trobat una heretabilitat demoderada a alta.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  19/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  6. Entrenament de la flexibilitat 

  • Sistemes d’entrenament de la flexibilitat:  – Estiraments:

  • Passius: produïts per una força externa (gravetat o l’ajut

  d’un company/a). • Actius: produïts voluntàriament per la mateixa força de

  contracció muscular.

   – PNF (Facilitació Neuromuscular Propioceptiva):•

  Estirament (10-30’’). • Contracció (10’’). 

  • Estirament (10-15’’). 

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  20/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  6. Entrenament de la flexibilitat 

  • El treball de flexibilitat ajuda a:

  - Prevenir lesions.

  - Millorar la força.

  - Augmentar les possibilitats tècniques.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  21/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  7. Components de la càrrega 

  La càrrega representa el valor del treball realitzat durant l’entrenament  o la

  competició.

  -   Càrrega externa: dades que ens indiquen el treball realitzat. Es troba

  quantitativament expressat mitjançant els components de la càrrega com:la durada, el volum i la intensitat.

  -  Càrrega interna: efecte de la càrrega externa sobre l’organisme,  efecteque produeix a nivell fisiològic, bioquímic i morfològic.

  Una càrrega externa provoca unes determinades modificacions internes, que

  són diferents segons l’estat funcional de l’organisme i segons les persones.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  22/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  7. Components de la càrrega 

  • DURADA

   – Concepte: temps de treball en el nivell de sobrecàrrega sense descans. Temps que dura

  l'activitat. Cada estímul té una durada òptima fora de la qual no desenvolupa efectes

  òptims i es perd temps i energia.

   – Mesurament: Durada de l'exercici en temps.

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  23/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  7. Components de la càrrega 

  • VOLUM

  • Concepte: és la quantitat de sol·licitació exercida sobre l'organisme de l'esportista.Aspecte quantitatiu de la càrrega. Es refereix, per tant, a la suma del treballrealitzat durant una sessió o cicle de l'entrenament.

  • En el cas del treball mitjançant el mètode continu, el volum és igual a la durada del'estímul, en els entrenaments fraccionats, és la suma de les durades d'aquestsestímuls.

  • Mesurament:•

  - Esports de resistència = espai o distància recorreguda: quilòmetres, metres, etc.• - Esports de força = pes de les sobrecàrregues en Kg., o bé, en nombre de

  repeticions. 

 • 8/16/2019 Condició Física Batx

  24/24

  CONDICIÓ FÍSICA- 1r BATXILLERAT

  7. Components de la càrrega 

  • INTENSITAT

  • Concepte: És el component qualitatiu de l'estímul o de la càrrega de l'entrenament. Esdefineix per la quantitat de treball d'entrenament o competició efectuat en una unitatde temps, representant la potència de l'exercici (Ozolin, 1983). Platonov (1991) laconsidera com el grau de tensió en l'activitat d'un sistema funcional de l'organisme quepermet la realització correcta d'un exercici concret.

  • Mesurament:

  • - Esports de prestació de resistència: velocitat en m/s, km/h, freqüència de moviments(nombre

  • de passos en la unitat de temps).- Esports de prestació de força: percentatge en relació al màxim.• Formes concretes mitjançant paràmetres fisiològics (Prat, 1986):- La freqüència cardíaca (FC)- El consum màxim d’oxigen (VO2 màx).- El nivell de lactat en sang.