Presentació batx fp

26
ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS . BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL Carretera de Malgrat, 13 17300-Blanes (Girona) Tel. 972 33 14 60 Fax 972 35 43 80 [email protected] http://www.institutsagulla.cat

description

presentació del centre

Transcript of Presentació batx fp

Page 1: Presentació batx fp

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS .

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Carretera de Malgrat, 1317300-Blanes (Girona)

Tel. 972 33 14 60Fax 972 35 43 [email protected]://www.institutsagulla.cat

Page 2: Presentació batx fp

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT? És una etapa de l’ensenyament postobligatori. Té una durada de dos cursos. Hi ha tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i

optatives. Al nostre Institut pots triar les modalitats següents:

- Ciències i Tecnologia- Humanitats i Ciències Socials

Dins de cada modalitat l’alumne/a tria un itinerari acadèmic segons les matèries de modalitat .

L’alumnat fa 30 hores lectives setmanals en horari intensiu.

Page 3: Presentació batx fp

COM S’ESTRUCTURA EL BATXILLERAT?

Currículum comúMatèries comunes 13+13 hores

Tutoria 1+1 hores

Currículum diversificatMatèries de modalitat i matèries

optatives 16+16 hores

Treball de recerca

Page 4: Presentació batx fp

EL CURRÍCULUM A IES S’AGULLA

DISTRIBUCIÓ MATÈRIES

ITINERARIS FORMATIUS

Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries de modalitat o optatives que hagin triat.

Page 5: Presentació batx fp

EL TREBALL DE RECERCA

Consisteix a desenvolupar una petita investigació sobre un tema determinat orientada per un/a tutor/a.

L’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i l’ha de defensar oralment.

Mesura la iniciativa, ordre, rigor, constància i capacitat per recórrer a les fonts d’informació més adients.

El treball de recerca és imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo per superar l’etapa. Compta un 10% sobre la nota final del batxillerat.

S’inicia el tercer trimestre del primer curs i finalitza al final del segon trimestre del segon curs.

Exemples de treballs de recerca.

Page 6: Presentació batx fp

L’AVALUACIÓ

L’avaluació de cada matèria del Batxillerat és contínua al llarg L’avaluació de cada matèria del Batxillerat és contínua al llarg de l’etapa. Les qualificacions són numériques: del 0 al 10.de l’etapa. Les qualificacions són numériques: del 0 al 10.

Els alumnes de batxillerat tindran dues avaluacions:Els alumnes de batxillerat tindran dues avaluacions: avaluació final contínua avaluació final contínua avaluació final extraordinàriaavaluació final extraordinària

Cada trimestre es fa una avaluació parcial de totes les Cada trimestre es fa una avaluació parcial de totes les matèries i es lliura un butlletí de qualificacions.matèries i es lliura un butlletí de qualificacions.

Es pot cursar l’etapa en un màxim de quatre convocatòries Es pot cursar l’etapa en un màxim de quatre convocatòries (cursos). De manera extraordinària i per causes justificades (cursos). De manera extraordinària i per causes justificades es pot cursar en una cinquena convocatòriaes pot cursar en una cinquena convocatòria..

Page 7: Presentació batx fp

L’AVALUACIÓ a 1r batxillerat En finalitzar En finalitzar primer cursprimer curs es fa l’avaluació final contínua, on es qualifica cada es fa l’avaluació final contínua, on es qualifica cada

matèria. Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna matèria. Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària a final de curs.matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària a final de curs.

Es promociona a segon curs amb un Es promociona a segon curs amb un màxim de dues matèriesmàxim de dues matèries no aprovades no aprovades (qualificació inferior a 5).(qualificació inferior a 5).

L'alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer i l'ha L'alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer i l'ha de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries suspeses és de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries suspeses és superior a quatresuperior a quatre..

L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en negativa en tres o quatre matèriestres o quatre matèries podrà optar per les següents vies: podrà optar per les següents vies:

matricular-se només de les tres o quatre matèriesmatricular-se només de les tres o quatre matèries suspeses sense suspeses sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

optar per tornar a optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer cursmatricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.renunciant a totes les qualificacions obtingudes.

Page 8: Presentació batx fp

L’AVALUACIÓ a 2n batxillerat Els alumnes de 2n de batxillerat tindran dues avaluacions:Els alumnes de 2n de batxillerat tindran dues avaluacions:

avaluació final contínuaavaluació final contínua (2n batxillerat: (2n batxillerat: maigmaig)) avaluació final extraordinàriaavaluació final extraordinària (2n batxillerat: (2n batxillerat: junyjuny))

L’alumnat en finalitzar el segon curs de batxillerat ha d’haver superat totes L’alumnat en finalitzar el segon curs de batxillerat ha d’haver superat totes les matèries.les matèries.

En finalitzar el segon de Batxillerat es fa l’avaluació final de l’etapa, on es En finalitzar el segon de Batxillerat es fa l’avaluació final de l’etapa, on es qualifiquen totes les matèries que ha cursat l’alumne/a. Per a l’obtenció del qualifiquen totes les matèries que ha cursat l’alumne/a. Per a l’obtenció del títol de Batxiller la Junta d’avaluació té en compte latítol de Batxiller la Junta d’avaluació té en compte la maduresa acadèmica de maduresa acadèmica de l’alumne/a en relació als objectius generals del Batxillerat i les seves l’alumne/a en relació als objectius generals del Batxillerat i les seves possibilitats de progrés en opcions posteriors (estudi universitaris o de cicles possibilitats de progrés en opcions posteriors (estudi universitaris o de cicles formatius superiors).formatius superiors).

L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació avaluació negativa en algunes matèriesnegativa en algunes matèries podrà optar per les següents vies: podrà optar per les següents vies:

matricular-se només de les matèries suspeses sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

optar per tornar a matricular-se íntegrament a segon curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.

Page 9: Presentació batx fp

L’ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial és realitzada per tot el professorat que té l’alumne/a, però L’acció tutorial és realitzada per tot el professorat que té l’alumne/a, però molt especialment pel tutor/a del grup classe. Aquesta acció inclou orientació molt especialment pel tutor/a del grup classe. Aquesta acció inclou orientació acadèmica, personal i professional. acadèmica, personal i professional.

A cada curs hi ha un/a tutor/a, que dedica una hora de classe setmanal a la A cada curs hi ha un/a tutor/a, que dedica una hora de classe setmanal a la tutoria d’alumnes del seu grup, una hora a l’atenció dels pares i/o mares i tutoria d’alumnes del seu grup, una hora a l’atenció dels pares i/o mares i una hora a l’atenció dels alumnes.una hora a l’atenció dels alumnes.

El tutor/a del grup a més de treballar uns temes concrets d’orientació, fa el El tutor/a del grup a més de treballar uns temes concrets d’orientació, fa el seguiment dels alumnes, pel que fa a les incidències (faltes d’assistència...) i seguiment dels alumnes, pel que fa a les incidències (faltes d’assistència...) i les dificultats acadèmiques que puguin sorgir. les dificultats acadèmiques que puguin sorgir. 1r batx.: 1r batx.: Tècniques d’estudiTècniques d’estudi + + Treball de recercaTreball de recerca 2n batx.: 2n batx.: Orientació acadèmica Orientació acadèmica ++ PAU PAU ++ Viatge fi de curs Viatge fi de curs

Page 10: Presentació batx fp

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES. ALTRES SERVEIS.

Sortides escolars en horari lectiu.Sortides escolars en horari lectiu. Dies on es varia l’horari habitual de les classes:Dies on es varia l’horari habitual de les classes:

Setmana de Carnaval: Jornada de tallers, Concurs de Setmana de Carnaval: Jornada de tallers, Concurs de disfresses i Karmesse.disfresses i Karmesse.

Diada de Sant Jordi: tallers culturals, concurs Diada de Sant Jordi: tallers culturals, concurs literari...literari...

Activitats extraescolars de l’AMPA.Activitats extraescolars de l’AMPA. Altres serveis:Altres serveis:

Servei de cafeteria i de menjadorServei de cafeteria i de menjador

Page 11: Presentació batx fp

QUALITATS DEL BATXILLERAT AL S’AGULLA Èxit garantit en les proves de les PAU.Èxit garantit en les proves de les PAU.

Èxit de 1a opció en l’accés a les carreres universitàries.Èxit de 1a opció en l’accés a les carreres universitàries.

Varietat en l’oferta de matèries de modalitat i optatives.Varietat en l’oferta de matèries de modalitat i optatives.

Ràtios baixes o molt baixes en les matèries de modalitat i Ràtios baixes o molt baixes en les matèries de modalitat i optatives.optatives.

Acció tutorial d’atenció, seguiment, formació i orientació de Acció tutorial d’atenció, seguiment, formació i orientació de l’alumnat.l’alumnat.

Aules molt ben equipades: laboratoris, tallers...Aules molt ben equipades: laboratoris, tallers...

Page 12: Presentació batx fp

JORNADA DE PORTES OBERTES – 5 de maig

16 a 18 hores: PRESENTACIÓ DEL BATXILLERAT.16 a 18 hores: PRESENTACIÓ DEL BATXILLERAT. Breu xerrada informativa sobre el nostre Batxillerat.Breu xerrada informativa sobre el nostre Batxillerat. Recorregut pel centre amb explicacions en diferents espais dels Recorregut pel centre amb explicacions en diferents espais dels

quatre itineraris.quatre itineraris.

18 a 20 hores: PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ 18 a 20 hores: PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L’INSTITUT S’AGULLA.PROFESSIONAL DE L’INSTITUT S’AGULLA.

Us convidem a visitar les instal·lacions de l'institut, acompanyats Us convidem a visitar les instal·lacions de l'institut, acompanyats per alumnes que us faran de guies, i consultar l'oferta formativa per alumnes que us faran de guies, i consultar l'oferta formativa de grau mitjà i grau superior del nostre centre. de grau mitjà i grau superior del nostre centre.

Page 13: Presentació batx fp

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:

-Adquirir la competència professional pròpia de cada títol.-Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.

La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball.

El crèdit/mòdul de formació pràctica en centres de treball és obligatori i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament

d'Educació hi ha establert.

Page 14: Presentació batx fp

FAMÍLIES PROFESSIONALS

D’entre totes les famílies professionals existents, en el nostre centre s’imparteixen:

Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat Atenció Sociosanitària (grau mitjà) Integració Social (grau superior) Educació Infantil (grau superior)

Família de sanitat Cures d’Auxiliar d’Infermeria (grau mitjà)

Page 15: Presentació batx fp

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Cures d’Auxiliar d’Infermeria (1400h) 990h en el centre educatiu (horari intensiu de

matí o tarda -?-) 410h en centres de treball

Cures d’Auxiliar d’Infermeria i Atenció sociosanitària (2570h) (Grup integrat) 1940h en el centre educatiu (horari intensiu de

tarda) 630h en centres de treball

Page 16: Presentació batx fp

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

REQUISITS D’ACCÉS

Amb titulació: Graduat en educació secundària (ESO) Tècnic/a auxiliar (FP-I) o equivalent

Superació de 1r i 2n de BUP Superació del mòdul professional 2

experimentalSense titulació:

Superació de la Prova d’accés a CFGM

Page 17: Presentació batx fp

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic d’Integració Social (1700h) 1280h en el centre educatiu (horari intensiu de

tarda) 420h en centres de treball

Tècnic d’Educació Infantil (2000h) 1600h en el centre educatiu (horari intensiu de

tarda) 400h en centres de treball

Page 18: Presentació batx fp

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

REQUISITS D’ACCÉS

Amb titulació:Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés: COU, tècnic/a especialista (FP-II), tecnic/a superior, universitària o equivalent.

Sense titulació:Superar la Prova d'accés de grau superior.

Page 19: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA.

 COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Atendre i tenir cura en la vida diària de persones i col.lectius amb especials necessitats de salut física, psíquica i social: persones grans, persones discapacitades, malalts crònics i convalescents, aplicant les estratègies i els procediments més adients per mantenir i millorar la seva autonomia personal, les seves relacions amb l’entorn i la seva inserció ocupacional.

Page 20: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA.ÀMBIT DE TREBALL

Centres residencials de persones grans, discapacitades.Pisos tutelats i centres de dia.Atenció domiciliària a persones grans i/o discapacitades.Centres d'inserció ocupacional de persones discapacitades.

LLOCS DE TREBALLCuidador/a de persones grans i persones amb discapacitat.Treballador/a en centres ocupacionals.Responsable de planta de residències

Page 21: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA.

 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com: membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzadai d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si s’escau, com membre d’un equip de salut derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Page 22: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA.

ÀMBIT DE TREBALLCentres d’atenció primària i comunitària: consultes mèdiques i centres geriàtrics.Centres d’atenció especialitzada: Hospitals, pediatria, salut mental.Centres de salut bucodental. Centres de balneroteràpia.

LLOCS DE TREBALLAuxiliar d’infermeria, auxiliar de balnearis, auxiliar bucodental, auxiliar pediàtric, auxiliar geriàtric, auxiliar de salut mental.

Page 23: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d'integració social; valorar la informació obtinguda sobre cada cas, i determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional.

Page 24: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALSTÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ

SOCIAL. ÀMBIT DE TREBALL

Administracions públiques.Centres de serveis socials. Centres d’acollida.

Centres d’ensenyament i d’inserció ocupacional.Associacions socials i comunitàries.

Serveis d’ajut a domicili.LLOCS DE TREBALL

Tècnic de programes d’intervenció i prevenció social.Educador de persones discapacitades.

Tècnic de programes d’atenció geriàtrica.Educador en residències i treballador familiar.

Page 25: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

 COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància aplicant els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels infants de 0 a 6 anys.

Page 26: Presentació batx fp

PERFILS PROFESSIONALS

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

 ÀMBIT DE TREBALLEscoles Bressol, del sector públic i privat.Centres educatius d’educació no formal.

Centres infantils assistencials. Institucions i/o programes específics d'intervenció sòcioeducativa.

LLOCS DE TREBALLEducador/a infantil etapa 0 a 3 anys.

Animador/a infantil.En escoles d'educació infantil i llars d'infants, casals, ludoteques,

esplais, colònies, granges-escola, etc...