CONTABILIDAD BÁSICA 2011

27
CONTABILIDAD BÁSICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA Dr. César Mayorga Abril, Mg 1 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROFESOR: Dr. César Mayorga Abril, Mg. Ambato - Ecuador REVISIÓN 2011

description

CONTABILIDAD

Transcript of CONTABILIDAD BÁSICA 2011

Page 1: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

11

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA

EDUCACIÓN

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

PROFESOR: Dr. César Mayorga Abril, Mg.

AAmmbbaattoo -- EEccuuaaddoorr

RREEVVIISSIIÓÓNN 22001111

Page 2: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

22

II IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd

11..11 CCoonncceeppttooss

11..22 IImmppoorrttaanncciiaa

11..33 CCaammppooss ddee aapplliiccaacciióónn

11..44 AAccttiivvoo,, ppaassiivvoo yy ppaattrriimmoonniioo..

11..55 LLaa eeccuuaacciióónn ccoonnttaabbllee

11..66 LLaass ccuueennttaass ccoonnttaabblleess

11 IIII EEll PPllaann ddee ccuueennttaass

22..11.. EEssttrruuccttuurraa ddeell ppllaann ddee ccuueennttaass

22..11..11 EEjjeemmpplloo ddee uunnaa eemmpprreessaa ddee SSeerrvviicciiooss

22..11..22 EEjjeemmpplloo ddee uunnaa eemmpprreessaa HHootteelleerraa

22 IIIIII LLaa CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn

33..11 LLaa ppaarrttiiddaa DDoobbllee

33..22 CCllaasseess ddee aassiieennttooss ccoonnttaabblleess

33..33 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee ttrraannssaacccciioonneess

33..44 EEll lliibbrroo ddiiaarriioo oo JJoorrnnaalliizzaacciióónn

33..55 LLaa MMaayyoorriizzaacciióónn

33..66 EEjjeerrcciicciiooss pprrááccttiiccooss

33 IIVV LLooss EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss

44..11 EEssttaaddoo ddee SSiittuuaacciióónn IInniicciiaall

44..22 EEll BBaallaannccee ddee CCoommpprroobbaacciióónn

44..33 EEll EEssttaaddoo ddee rreessuullttaaddooss

44..44 EEll BBaallaannccee GGeenneerraall

44..55 EEjjeerrcciicciiooss pprrááccttiiccooss

Page 3: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

33

UUNNIIDDAADD II

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

LLAA EEMMPPRREESSAA..

PPrroovviieennee ddeell vveerrbboo eemmpprreennddeerr qquuee eess uunn eennttee eeccoonnóómmiiccoo ddeessttiinnaaddoo aa ooffrreecceerr bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss

ppaarraa oobbtteenneerr rreennttaabbiilliiddaadd..

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN::

-- IInndduussttrriiaalleess..-- ttrraannssffoorrmmaacciióónn..

EEjjeemmpplloo::

-- CCoommeerrcciiaalleess..-- ccoommpprraa--vveennttaa..

PPoorr llaa nnaattuurraalleezzaa:: EEjjeemmpplloo::

-- DDee sseerrvviicciiooss..-- vveennttaa..

EEjjeemmpplloo::

-- PPúúbblliiccaa..-- ccaappiittaall eessttaattaall..

EEjjeemmpplloo::

-- PPrriivvaaddaass..-- ccaappiittaall pprriivvaaddaa..

PPoorr eell sseeccttoorr:: EEjjeemmpplloo::..

-- MMiixxttaass..-- ccaappiittaall ppúúbblliiccoo yy pprriivvaaddoo..

EEjjeemmpplloo::

-- UUnniippeerrssoonnaalleess..--

-- PPlluurriippeerrssoonnaalleess oo SSoocciieeddaaddeess..-- qquuee ssoonn::

** DDee ppeerrssoonnaass

PPoorr llaa iinntteeggrraacciióónn EEjjeemmpplloo:: CCoommppaaññííaass ddee CCoommaannddiittaa SSiimmppllee,, CCoommppaaññííaa

DDeell ccaappiittaall:: ddee NNoommbbrree CCoolleeccttiivvoo..

** DDee ccaappiittaall

EEjjeemmpplloo:: CCoommppaaññííaass LLiimmiittaaddaass,, CCoommppaaññííaass

AAnnóónniimmaass,, CCoommppaaññííaass ddee EEccoonnoommííaa MMiixxttaa..

Page 4: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

44

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..-- LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd eess uunnaa ttééccnniiccaa ddee pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, aa llaa vveezz eess uunn

iinnssttrruummeennttoo qquuee nnooss ssiirrvvee ddee pprreesseennttaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa..

EEss uunn ccoonnjjuunnttoo ddee ccoonnoocciimmiieennttooss yy ffuunncciioonneess,, ddeessddee eell iinniicciioo,, ccoommpprroobbaacciióónn,, rreeggiissttrroo,,

ccllaassiiffiiccaacciióónn,, pprroocceessaammiieennttoo,, rreessuummeenn,, aannáálliissiiss,, iinntteerrpprreettaacciióónn yy eell ssuummiinniissttrroo ddee iinnffoorrmmaacciióónn

ccoonnffiiaabbllee rreellaattiivvaa aa llaass ttrraannssaacccciioonneess ffiinnaanncciieerraass..

EEss uunn pprroocceessoo ppaarraa oobbtteenneerr iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ppaarraa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess..

EEss uunn ssiisstteemmaa qquuee pprroocceessaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ppaarraa oobbtteenneerr eessttaaddooss ffiinnaanncciieerrooss qquuee

ffaacciilliitteenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess ggeerreenncciiaalleess yy aaddmmiinniissttrraattiivvaass..

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA

LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd aayyuuddaa aa ttoommaarr ddeecciissiioonneess yyaa qquuee iinnffoorrmmaa ddóónnddee yy ccóómmoo ssee hhaa uuttiilliizzaaddoo eell

ddiinneerroo,, ssee hhaann ccoonnttrraaííddoo oobblliiggaacciioonneess yy ssii ssee hhaa oobbtteenniiddoo uuttiilliiddaaddeess oo ppéérrddiiddaass..

LLaa aauusseenncciiaa ddee llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd oo llaa ffoorrmmaa iinnaapprrooppiiaaddaa ddee pprreesseennttaarrllaa lllleevvaarráá aa qquuee llaa

aaddmmiinniissttrraacciióónn ttoommee ddeecciissiioonneess eerrrróónneeaass oo iinnooppoorrttuunnaass,, lloo qquuee,, ccoonn ttooddaa sseegguurriiddaadd,, lllleevvaarrííaa aall

ffrraaccaassoo aa ccuuaallqquuiieerr eennttiiddaadd..

TTooddoo bbuueenn aaddmmiinniissttrraaddoorr ddeebbee pprrooppeennddeerr aa iimmppllaannttaarr ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess oo aa mmeejjoorraarrllooss,, eenn

ccaassoo ddee tteenneerrlloo..

LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE..

CCoonnttaannddoo ccoonn llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ccoommoo iinnssttrruummeennttoo ppaarraa ttoommaarr ddeecciissiioonneess..

EEnn llaa eemmpprreessaa ssee pprreeooccuuppaann ddeell iinnggrreessoo ddeell ddiinneerroo yy llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa llee bbrriinnddaa eell

iinnffoorrmmee ddee ddiicchhoo iinnggrreessoo yy ddeell uussoo ddeell mmiissmmoo,, ppaarraa ssoolluucciioonnaarr llooss pprroobblleemmaass;; ssaabbeerr ssii eell uussoo

ddeell ddiinneerroo ffuuee bbuueennoo oo mmaalloo;; ssii eell iinnggrreessoo ddeell ddiinneerroo eess ssuuffiicciieennttee oo iinnssuuffiicciieennttee..

PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA..

LLaa pprriinncciippaall eess qquuee llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd nnoo sseeaa::

11.. IImmpprreecciissaa..-- CCuuaannddoo nnoo ccuuaaddrraann llooss eessttaaddooss yy nnoo eessttáánn ddeebbiiddaammeennttee ssuusstteennttaaddooss..

22.. IInnooppoorrttuunnaa..-- LLooss rreeppoorrtteess ddee JJuunniioo ssee pprreesseennttaann eenn OOccttuubbrree;; eessttaa iinnffoorrmmaacciióónn

ffiinnaanncciieerraa yyaa nnoo ssiirrvvee ppaarraa ssoolluucciioonnaarr llooss pprroobblleemmaass qquuee ssee pprreesseennttaarroonn eenn eessee mmeess

ppoorrqquuee yyaa ttrraannssccuurrrriióó mmuucchhoo ttiieemmppoo yy llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess ddeebbee sseerr ooppoorrttuunnaa eess

ddeecciirr,, aa ttiieemmppoo..

AAll eemmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr eenn uunnaa eemmpprreessaa qquuee yyaa ccuueennttee ccoonn uunn ssiisstteemmaa ccoonnttaabbllee ddeebbeemmooss

mmeejjoorraarrlloo yy aaccttuuaalliizzaarrlloo;; ppeerroo,, ssii eess uunnaa nnuueevvaa eemmpprreessaa hhaayy qquuee iimmpplleemmeennttaarr eell ssiisstteemmaa

ccoonnttaabbllee mmááss aaddeeccuuaaddoo..

LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD CCOOMMOO MMEEDDIIOO PPAARRAA AASSEEGGUURRAARR EELL CCRREECCIIMMIIEENNTTOO EEMMPPRREESSAARRIIAALL..

DDaannddoo mmeejjoorreess sseerrvviicciiooss..

PPrreeooccuuppáánnddoonnooss ddeell cclliieennttee:: MMaayyoorreess aatteenncciioonneess..

TTrraattooss eessppeecciiaalleess..

Page 5: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

55

LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd iinntteerrvviieennee aa ttrraavvééss ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn FFiinnaanncciieerraa ppaarraa aassíí::

»» DDiissmmiinnuuiirr CCoossttooss yy GGaassttooss..

»» IInnccrreemmeennttaarr mmeerrccaaddooss..

EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIOONNEESS DDEE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD..

LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd ccoommoo hheerrrraammiieennttaa ggeerreenncciiaall eess eell eelleemmeennttoo ddeell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn..

LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd eess ppaarrttee ddeell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn gglloobbaall ddee uunnaa eennttiiddaadd,, qquuee pprrooppoorrcciioonnaa

iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eell ppaattrriimmoonniioo yy ssuu eevvoolluucciióónn..

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD FFIINNAANNCCIIEERRAA..

EEss eell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa tteerrcceerraass ppeerrssoonnaass sseeaann eessttooss::

•• IInnvveerrssiioonniissttaass..

•• AAcccciioonniissttaass..

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..

EEss eell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn qquuee ffaacciilliittaa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess,, qquuee nnooss

ppeerrmmiittee ppllaanneeaarr,, ccoonnttrroollaarr yy ttoommaarr ddeecciissiioonneess..

DDIIFFEERREENNCCIIAASS EENNTTRREE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD FFIINNAANNCCIIEERRAA YY CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..

BBrriinnddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn aa tteerrcceerrooss::

CCoonnttaabbiilliiddaadd AAcccciioonniissttaass,, PPrroovveeeeddoorreess,, GGoobbiieerrnnoo,, iinnvveerrssiioonniissttaass

FFiinnaanncciieerraa

IInnffoorrmmaa ddeell ppaassaaddoo..

OObblliiggaattoorriiaa..

LLaa iinnffoorrmmaacciióónn eess iinntteerrnnaa..

CCoonnttaabbiilliiddaadd EEjjeemmpplloo:: GGeerreenntteess,, JJeeffeess..

AAddmmiinniissttrraattiivvaa HHaacciiaa eell ffuuttuurroo..

OOppcciioonnaall..

SSEEMMEEJJAANNZZAASS EENNTTRREE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD FFIINNAANNCCIIEERRAA YY LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..

»» PPaarrtteenn ddeell mmiissmmoo ssiisstteemmaa aa bbaassee ddee ddaattooss..

»» EExxiiggeenn rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ssoobbrree eell mmaanneejjoo ddee llooss rreeccuurrssooss eenn llaa

ccoonnttaabbiilliiddaadd ffiinnaanncciieerraa ddee uunnaa mmaanneerraa gglloobbaall yy eenn llaa

ccoonnttaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa ppoorr ddeeppaarrttaammeennttooss..

Page 6: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

66

CCAAMMPPOOSS DDEE LLAA EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD..

~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd CCoommeerrcciiaall:: CCoommpprraarr yy VVeennttaa..

~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd ddee CCoossttooss:: IInndduussttrriiaa,, MMaannuuffaaccttuurraa,, MMiinneerrííaa,,

AAggrrooppeeccuuaarriiaa,, HHootteelleerrííaa..

~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd GGuubbeerrnnaammeennttaall:: SSeeccttoorr PPuubblliiccoo.. EEjjeemmpplloo:: MMuunniicciippiioo..

~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd ppaarraa IInnssttiittuucciioonneess FFiinnaanncciieerraass:: CCaassaass ddee ccaammbbiioo,,

BBaannccooss,, IInnssttiittuucciioonneess FFiinnaanncciieerraass,, CCooooppeerraattiivvaass ddee AAhhoorrrroo yy CCrrééddiittoo,,

AAsseegguurraaddoorraass..

Page 7: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

77

PPRROOPPIIEEDDAADD,, DDEERREECCHHOO YY OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS DDEE LLOOSS PPRROOPPIIEETTAARRIIOOSS..

LLAA PPRROOPPIIEEDDAADD..

EEss uunn ccoonnjjuunnttoo ddee bbiieenneess yy vvaalloorreess qquuee ccuummppllaann ccoonn ssuu aaccttiivviiddaadd eemmpprreessaarriiaall ppaarraa llaa

qquuee ffuueerroonn ccrreeaaddooss..

AACCTTIIVVOO..

LLOOSSDDEERREECCHHOOSS

IInntteerrééss ssoobbrree llaa iinnvveerrssiióónn qquuee ssee hhaa rreeaalliizzaaddoo qquuee ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn aaccttiivvoo..

PPAATTRRIIMMOONNIIOO..

LLAASS OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS..

FFiinnaanncciiaammiieennttoo ppaarraa rreeaalliizzaarr llaa aaccttiivviiddaadd eemmpprreessaarriiaall..

PPrrééssttaammooss (( ddiinneerroo oo bbiieenneess)) AAggeenntteess ddee rreetteenncciióónn ((iimmppuueessttooss,,

aappoorrtteess IIEESSSS,, eettcc))

AAccrreeeeddoorreess..

PPAASSIIVVOO..

Page 8: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

88

EELL PPRROOCCEESSOO CCOONNTTAABBLLEE YY SSUU CCOONNTTRROOLL..

MMAATTEERRIIAASS AAUUXXIILLIIAARREESS::

¿¿CCóómmoo eevviiddeenncciiaarr llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd??

AA ttrraavvééss ddee ddooccuummeennttooss,, rreeggiissttrrooss,, ddeebbiiddaammeennttee rreessppaallddaaddooss,, lleeggaalliizzaaddooss,, ssuusstteennttaaddooss yy

aaddiicciioonnaallmmeennttee eessccrriittooss yy ddiisseeññaaddooss eenn uunnaa ffoorrmmaa ccllaarraa yy sseenncciillllaa yy ffáácciill ddee iinntteerrpprreettaarr..

LLAA PPRROOFFEESSIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE..

DDeebbee eejjeerrcceerr uunn ccoonnttaaddoorr qquuee eessttee bbaassaaddoo eenn eell CCóóddiiggoo ddee ÉÉttiiccaa PPrrooffeessiioonnaall yy bbaassaaddoo eenn llaa

LLeeyy ddee CCoonnttaaddoorreess yy RReeggllaammeennttooss..

EEll ccoonnttaaddoorr ddeebbee ccuummpplliirr cciieerrttooss rreeqquuiissiittooss::

TTEENNEERR UUNN TTÍÍTTUULLOO –– BBaacchhiilllleerraattoo ((CC..PP..BB)) DDeennttrroo ddeell ppaaííss..

PPRROOFFEESSIIOONNAALL -- UUnniivveerrssiittaarriioo ((CC..PP..AA)) EExxtteerriioorr:: rreevvaalliiddaarr..

FFUUNNCCIIOONNEESS DDEELL CCOONNTTAADDOORR..

CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD AAUUDDIITTOORRÍÍAA

IINNFFOORRMMAARR CCOONNTTRROOLLAARR

LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA

»» AAddmmiinniissttrraacciióónn..

»» IInnffoorrmmááttiiccaa..

»» EEssttaaddííssttiiccaa..

»» EEccoonnoommííaa..

»» MMaatteemmááttiiccaass..

»» LLeeggiissllaacciióónn

»» DDiiccttaarr ccáátteeddrraass ccoonnttaabblleess..

»» DDiisseeññaarr,, iimmppllaannttaarr ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess..

»» MMeejjoorraarr ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess..

Page 9: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

99

LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD CCOOMMOO HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA PPAARRAA CCOONNTTRROOLLAARR EE IINNFFOORRMMAARR..

EEll ggeerreennttee eess eell qquuee eejjeerrccee eell ccoonnttrrooll ttoottaall ddee llaa eemmpprreessaa..

GGEERREENNTTEE

IINNCCRREEMMEENNTTAARR CCOONNTTRROOLLAARR

CCOONNSSEERRVVAARR

RReeccuurrssooss GGaassttooss yy oobblliiggaacciioonneess..

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE..

11.. OOppoorrttuunnaa:: CCuuaannddoo ssee llaa nneecceessiittee..

22.. AAddeeccuuaaddaa::

»» CCoonnffiiaabbllee..-- mmoossttrraarr rraazzoonnaabblleemmeennttee llooss rreessuullttaaddooss..

»» CCllaarraa..-- LLeenngguuaajjee sseenncciilllloo..

Page 10: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1100

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS DDEE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD..

LLAA EECCUUAACCIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE..

EEss uunnaa ffóórrmmuullaa ppaarraa eexxpprreessaarr eell ffuunncciioonnaammiieennttoo ccoonnttaabbllee..

AACCTTIIVVOO == PPAASSIIVVOO ++ PPAATTRRIIMMOONNIIOO AA == PP ++ PPAATT

PPAASSIIVVOO == AACCTTIIVVOO –– PPAATTRRIIMMOONNIIOO PP == AA -- PPAATT

PPAATTRRIIMMOONNIIOO == AACCTTIIVVOO –– PPAASSIIVVOO PPAATT == AA -- PP

AACCTTIIVVOO == AAccttiivvoo CCoorrrriieennttee ++ AAccttiivvoo nnoo ccoorrrriieennttee

PPAASSIIVVOO == PPaassiivvoo ccoorrrriieennttee ++ PPaassiivvoo nnoo ccoorrrriieennttee

CCAAPPIITTAALL ((PPAATTRRIIMMOONNIIOO)) == CCaappiittaall ++ RReesseerrvvaass ++ RReessuullttaaddooss

11..33 PPRRÁÁCCTTIICCAA

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

EEll SSrr.. JJoosséé AAlluulleemmaa nnooss pprreesseennttaa llaa ssiigguuiieennttee iinnffoorrmmaacciióónn::

»» EEddiiffiicciiooss $$ 1111..000000,,0000

»» MMeerrccaaddeerrííaass 44..000000,,0000

»» DDiinneerroo eeffeeccttiivvoo 11..550000,,0000

»» UUnnaa CCuueennttaa CCoorrrriieennttee ddeell PPRROODDUUBBAANNCCOO ccoonn 33..000000,,0000

»» LLeettrraa ddee CCaammbbiioo ppoorr ppaaggaarr ppoorr 44..000000,,0000

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

AACCTTIIVVOOSS

CCaajjaa $$ 11..550000,,0000

BBaannccooss 33..000000,,0000

MMeerrccaaddeerrííaass 44..000000,,0000

EEddiiffiicciiooss 1111..000000,,0000

TTOOTTAALL AACCTTIIVVOO $$ 1199..550000,,0000

PPAASSIIVVOOSS

DDooccuummeennttooss ppoorr PPaaggaarr $$ 44..000000,,0000

TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO $$ 44..000000,,0000

PPAATTRRIIMMOONNIIOO

CCAAPPIITTAALL

CCaappiittaall SSrr.. AAlluulleemmaa $$ 1155..550000,,0000

TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO YY PPAATTRRIIMMOONNIIOO $$ 1199..550000,,0000

LLaa CCoonnttaabbiilliiddaadd ddeebbee sseerr::

•• SSiisstteemmaattiizzaaddaa eess ddeecciirr,, ddeebbee eessttaarr iinnmmeerrssaa eenn llaa iinnffoorrmmááttiiccaa..

•• CCaappaacciittaarrnnooss yy ccoonnoocceerr llooss ppaaqquueetteess iinnffoorrmmááttiiccooss ppaarraa nnoo

ddeejjaarrnnooss ggaannaarr ddee llaa tteeccnnoollooggííaa;; aapprroovveecchhaannddoo eell

rraazzoonnaammiieennttoo,, yyaa qquuee,, llaass mmááqquuiinnaass nnoo ppuueeddeenn ppeennssaarr ssoollaass..

Page 11: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1111

EEnn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss rreeaalliizzaarr eell EEssttaaddoo ddee SSiittuuaacciióónn ccoonn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess nneecceessaarriiaass sseeggúúnn lloo rreeqquuiieerraa::

11.. EEll SSrr.. AAlluulleemmaa cceeddee eell 2200%% ddee ssuuss ddeerreecchhooss aa MMaarrííaa HHeerrnnáánnddeezz..

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: EEll ccaappiittaall ssee rreeeessttrruuccttuurróó yy hhaayy qquuee tteenneerr eenn ccuueennttaa qquuee ssii ssee ttrraattaa ddee uunnaa ppeerrssoonnaa nnaattuurraall

ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn uunnaa ssoocciieeddaadd mmeerrccaannttiill..

22.. SSee rreeaalliizzaa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee MMuueebblleess yy EEnnsseerreess ppoorr uunn vvaalloorr ee $$ 880000,,0000 aa ccrrééddiittoo..

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: PPoorr llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee uunn bbiieenn aa ccrrééddiittoo,, eell AAccttiivvoo aauummeennttoo aall iigguuaall qquuee eell PPaassiivvoo ppeerroo eell

PPaattrriimmoonniioo ssee mmaannttuuvvoo..

33.. DDee llaass CCuueennttaass ppoorr PPaaggaarr aabboonnaammooss $$ 550000,,0000 ccoonn uunn cchheeqquuee..

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: PPoorr eell aabboonnoo ddee uunnaa ddeeuuddaa,, eell AAccttiivvoo yy eell PPaassiivvoo ddiissmmiinnuuyyeenn ppeerroo eell PPaattrriimmoonniioo ssee

mmaannttiieennee..

44.. SSee rreecciibbee llaa ddoonnaacciióónn ddee uunn ffaaxx vvaalloorraaddoo eenn $$ 660000,,0000..

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: PPoorr llaa ddoonnaacciióónn ddee uunn bbiieenn,, eell AAccttiivvoo yy PPaattrriimmoonniioo aauummeennttaann yy eell PPaassiivvoo ssee mmaannttiieennee..

55.. AA llaa eemmpprreessaa llee rroobbaarroonn $$ 220000,,0000 eenn eeffeeccttiivvoo..

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

Page 12: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1122

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: CCuuaannddoo hhaayy uunn rroobboo eenn llaa eemmpprreessaa,, eell AAccttiivvoo yy PPaattrriimmoonniioo ddiissmmiinnuuyyeenn ppeerroo eell PPaassiivvoo nnoo

ssee aaffeeccttaa..

66.. LLaa EEmmpprreessaa nnoo ppuuddoo ppaaggaarr ssuuss ddooccuummeennttooss yy ppoorr lloo ttaannttoo aa llaa ppeerrssoonnaa aaccrreeeeddoorraa ssee llee iinnggrreessaa

ccoommoo ssoocciioo aall nneeggoocciioo

EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN..

AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: CCuuaannddoo ssee iinntteeggrraa uunn ssoocciioo aa llaa eemmpprreessaa lliiqquuiiddaannddoo llaa ccuueennttaa DDooccuummeennttooss ppoorr

PPaaggaarr,, eessttoo ddiissmmiinnuuyyee eell PPaassiivvoo yy eell PPaattrriimmoonniioo ssee iinnccrreemmeennttaa;; eell

AAccttiivvoo ssee mmaannttiieennee iigguuaall..

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS DDEE CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD GGEENNEERRAALLMMEENNTTEE AACCEEPPTTAADDOOSS ((PPCCGGAA))

CCoonnssuullttaarr yy eexxppoonneerr..

Page 13: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1133

UUNNIIDDAADD IIII

EELL PPLLAANN DDEE CCUUEENNTTAASS

22..11 LLAA CCUUEENNTTAA CCOONNTTAABBLLEE..

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN:: EEss uunn ttéérrmmiinnoo qquuee ssiirrvvee ccoommoo nnoommbbrree oo ddeennoommiinnaacciióónn uuttiilliizzaaddoo ppaarraa rreeaalliizzaarr eell

rreeggiissttrroo,, ccllaassiiffiiccaacciióónn yy rreessuummeenn ddee llooss mmoovviimmiieennttooss ffiinnaanncciieerrooss ddee llaass eennttiiddaaddeess.. EEssttaass

ccuueennttaass ssoonn ddee:: AAccttiivvoo,, PPaassiivvoo,, PPaattrriimmoonniioo,, IInnggrreessooss,, CCoossttooss yy GGaassttooss..

LLaa ccuueennttaa ccoonnttaabbllee ssee pprreesseennttaa eenn ffoorrmmaa ddee llaa lleettrraa TT eenn ddoonnddee ccoonnssttaann 44 ppaarrtteess eelleemmeennttaalleess::

NNoommbbrree

DDeebbee ((llaaddoo iizzqquuiieerrddoo))

HHaabbeerr ((llaaddoo ddeerreecchhoo))

SSAALLDDOO ((ddiiffeerreenncciiaa eennttrree DDeebbee yy HHaabbeerr))

PPAARRTTEESS DDEE UUNNAA CCUUEENNTTAA::

DDEEBBEE..-- DDéébbiittooss iizzqquuiieerrddoo lloo qquuee ssee rreecciibbee..

HHAABBEERR..-- CCrrééddiittoo ddeerreecchhoo lloo qquuee ssaallee..

SSAALLDDOO..-- SSee uubbiiccaa aa llaa ddeerreecchhaa ddeell hhaabbeerr ddiiffeerreenncciiaa eennttrree eell ddeebbee yy eell hhaabbeerr..

EEJJEEMMPPLLOO::

SSee aa rreeaalliizzaaddoo llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee uunnaa ffoottooccooppiiaa eenn $$11220000,,0000 aaddiicciioonnaallmmeennttee ssee ppaaggaa ppoorr

ccoonnssuummoo ddee aagguuaa $$8800,,0000 yy ssee ccoobbrróó uunnaa ccuueennttaa ddee uunn cclliieennttee ppoorr $$550000,,0000.. ¿¿QQuuéé ccuueennttaa ssee

aaffeeccttaa eenn eell llaaddoo ddéébbiittoo yy ccrrééddiittoo??

DDÉÉBBIITTOO

EEqquuiippoo ddee OOffiicciinnaa

GGaassttoo SSeerrvviicciiooss BBáássiiccooss

CCaajjaa

CCRRÉÉDDIITTOO..

CCaajjaa

CCaajjaa

CClliieenntteess

AA == PP ++ CC

»» EEnn eell AAccttiivvoo iinnccrreemmeennttaa ccoonn llooss ddéébbiittooss yy ddiissmmiinnuuyyee ccoonn llooss ccrrééddiittooss..

»» EEll PPaassiivvoo iinnccrreemmeennttaa ccoonn llooss ccrrééddiittooss yy ddiissmmiinnuuyyee ccoonn llooss ddéébbiittooss..

»» EEll CCaappiittaall ttiieennee eell mmiissmmoo ffuunncciioonnaammiieennttoo ddeell PPaassiivvoo ppoorrqquuee eessttaass ccuueennttaass ssoonn ddee

ssaallddoo aaccrreeeeddoorraass..

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCUUEENNTTAA..

SSee pprreesseennttaa eenn ffoorrmmaa ddee ““TT””..

NNOOMMBBRREE DDEE LLAA CCUUEENNTTAA..

DDEEBBEE HHAABBEERR SSAALLDDOO

DDEEBBEE..--

CCoommoo aaffeeccttaa aall ddeebbee,, ccuuaannddoo eenn ééll eessttáá uunn::

Page 14: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1144

»» AACCTTIIVVOO IInnccrreemmeennttaa..

»» PPAASSIIVVOO DDiissmmiinnuuyyee..

»» PPAATTRRIIMMOONNIIOO DDiissmmiinnuuyyee..

»» IINNGGRREESSOO DDiissmmiinnuuyyee..

»» CCOOSSTTOOSS YY GGAASSTTOOSS IInnccrreemmeennttaa..

HHAABBEERR..--

CCoommoo aaffeeccttaa aall hhaabbeerr,, ccuuaannddoo eenn ééll eessttáá uunn::

»» AACCTTIIVVOO DDiissmmiinnuuyyee..

»» PPAASSIIVVOO IInnccrreemmeennttaa..

»» PPAATTRRIIMMOONNIIOO IInnccrreemmeennttaa..

»» IINNGGRREESSOO IInnccrreemmeennttaa..

»» CCOOSSTTOOSS YY GGAASSTTOOSS DDiissmmiinnuuyyee..

PPEERRSSOONNIIFFIICCAARR CCUUEENNTTAASS..

PPaarraa ddaarr uunn nnoommbbrree oo ddeennoommiinnaacciióónn aa llooss bbiieenneess,, vvaalloorreess,, oobblliiggaacciioonneess,, hheecchhooss oo sseerrvviicciiooss,,

rreeqquueerriimmooss qquuee::

11.. EEll nnoommbbrree sseeaa eexxppllíícciittoo ppaarraa ppooddeerr eenntteennddeerr ssuu nnaattuurraalleezzaa yy aallccaannccee.. EEjjeemmpplloo:: --

CCuueennttaass ppoorr CCoobbrraarr..

–– BBaannccooss..

–– CCaajjaa..

22.. QQuuee eell nnoommbbrree sseeaa ccoommpplleettoo..

EEjjeemmpplloo:: -- IInnvveerrssiioonneess TTeemmppoorraalleess..

YYaa qquuee ssii ffaallttaarraa TTeemmppoorraalleess nnoo ssuuppiiéérraammooss qquuee ttiieemmppoo ttiieennee llaa iinnvveerrssiióónn..

TTIIPPOOSS DDEE CCUUEENNTTAASS.. ** CCUUEENNTTAASS MMIIXXTTAASS::

** CCUUEENNTTAASS RREEAALLEESS::

PPeerrtteenneeccee aall BBaallaannccee GGeenneerraall..

NNoo ssee cciieerrrraa aall ffiinn ddeell aaññoo..

PPoorr ccoonnssiigguuiieennttee,, eell ssaallddoo ffiinnaall ssee

ttrraannssffoorrmmaa eenn ssaallddoo iinniicciiaall

ddeell ssiigguuiieennttee ppeerrííooddoo..

** CCUUEENNTTAASS TTEEMMPPOORRAALLEESS OO

TTRRAANNSSIITTOORRIIAASS::

SSoonn llaass ccuueennttaass ddee RReennttaass yy

GGaassttooss..

SSee cciieerrrraann aall ffiinnaall ddeell ppeerrííooddoo

ppaarraa eessttaabblleecceerr eell rreessuullttaaddoo

ddeell eejjeerrcciicciioo..

EEjjeemmpplloo:: VVeennttaass..

GGaassttooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss..

TTiieennee uunnaa ppaarrttee rreeaall yy uunnaa

ppaarrttee tteemmppoorraall..

EEjjeemmpplloo:: CCoobbrrooss yy PPaaggooss

AAnnttiicciippaaddooss..

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN..

Page 15: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1155

aa)) PPOORR SSUU NNAATTUURRAALLEEZZAA

** IImmppeerrssoonnaalleess CCaajjaa..

PPeerrssoonnaalleess:: CClliieenntteess

bb)) PPOORR EELL EESSTTAADDOO FFIINNAANNCCIIEERROO

** BBaallaannccee GGeenneerraall VVeehhííccuullooss

** DDee RReessuullttaaddooss GGaassttoo DDeepprreecciiaacciióónn

cc)) PPOORR EELL GGRRUUPPOO AALL QQUUEE

PPEERRTTEENNEECCEENN..

** AAccttiivvoo BBaannccooss..

** PPaassiivvooss PPrroovveeeeddoorreess..

** CCaappiittaall CCaappiittaall..

** RReennttaass IInntteerreesseess GGaannaaddooss..

** GGaassttooss SSeerrvviicciiooss BBáássiiccooss..

dd)) PPOORR EELL SSAALLDDOO

** DDeeuuddoorraass SSuueellddooss..

** AAccrreeeeddoorraass VVeennttaass..

CCUUEENNTTAASS DDEE AACCTTIIVVOO..

RReepprreesseennttaa LLooss bbiieenneess,, vvaalloorreess,, ddeerreecchhooss aa uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ffeecchhaa..

»» TTAANNGGIIBBLLEESS MMuueebblleess yy eennsseerreess

»» IINNTTAANNGGIIBBLLEESS PPaatteenntteess

CCUUEENNTTAASS DDEE VVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEELL AACCTTIIVVOO..

SSoonn llaass qquuee aayyuuddaann aa eexxpprreessaarr eell vveerrddaaddeerroo vvaalloorr ddee llaass ccuueennttaass ddeell AAccttiivvoo..

EEjjeemmpplloo:: DDeepprreecciiaacciioonneess AAccuummuullaaddaass..

MMuueebblleess yy EEnnsseerreess $$ 11000000,,0000

DDeepprreecciiaacciióónn AAccuummuullaaddaa -- 330000,,0000 ((ttrreess aaññooss))

VVaalloorr LLiibbrrooss:: $$ 770000,,0000

MMuueebblleess yy EEnnsseerreess $$ 11000000,,0000

DDeepprreecciiaacciióónn AAccuummuullaaddaa -- 550000,,0000 ((cciinnccoo aaññooss))

VVaalloorr LLiibbrrooss:: $$ 550000,,0000

MMuueebblleess yy EEnnsseerreess $$ 11000000,,0000

DDeepprreecciiaacciióónn AAccuummuullaaddaa -- 11000000,,0000 ((ddiieezz aaññooss))

VVaalloorr LLiibbrrooss:: $$ 000000,,0000

Page 16: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1166

CCUUEENNTTAASS DDEE PPAASSIIVVOO..

SSoonn oobblliiggaacciioonneess yy ddeebbeerreess ddee llaa eemmpprreessaa ppaarraa ccoonn tteerrcceerraass ppeerrssoonnaass..

EEjjeemmpplloo:: CCuueennttaass ppoorr PPaaggaarr..

CCUUEENNTTAASS DDEE PPAATTRRIIMMOONNIIOO..

RReepprreesseennttaann llooss aappoorrtteess ddee llooss ssoocciiooss,, rreesseerrvvaass,, ddoonnaacciioonneess,, rreessuullttaaddooss..

EEjjeemmpplloo:: CCaappiittaall SSoocciiaall..

CCUUEENNTTAASS DDEE GGAASSTTOO..

SSoonn rruubbrrooss nnoo rreeccuuppeerraabblleess yy qquuee rreepprreesseennttaann uussoo,, ccoonnssuummoo,, uuttiilliizzaacciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss

nneecceessaarriiooss ppaarraa eell ffuunncciioonnaammiieennttoo eemmpprreessaarriiaall..

EEjjeemmpplloo:: DDeepprreecciiaacciioonneess..

GGaassttoo AArrrriieennddoo..

SSeerrvviicciiooss bbáássiiccooss..

SSuueellddooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss..

CCUUEENNTTAASS DDEE RREENNTTAASS..

SSoonn llooss iinnggrreessooss qquuee ddaann bbeenneeffiicciiooss oo ggaannaanncciiaass..

EEjjeemmpplloo:: VVeennttaass..

CCUUEENNTTAASS DDEE CCOOSSTTOOSS..

SSoonn rruubbrrooss rreeccuuppeerraabblleess aa ttrraavvééss ddee llaa vveennttaa ddee bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss..

EEjjeemmpplloo:: CCoossttoo ddee MMeerrccaaddeerrííaass..

Page 17: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1177

EEJJEERRCCIICCIIOOSS DDEE AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN::

EEll sseeññoorr AArrmmaannddoo TToorrrreess iinniicciiaa ssuu aaccttiivviiddaadd ccoommeerrcciiaall eell 11 ddee aabbrriill ddeell 2200XXXX.. EEll ccoonnttaaddoorr

ffoorrmmuullóó eell ssiigguuiieennttee eessttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn iinniicciiaall..

EEMMPPRREESSAA DDEELL SSEEÑÑOORR AARRMMAANNDDOO TTOORRRREESS..

BBaallaannccee GGeenneerraall..

AAll 11 ddee aabbrriill ddeell 2200XXXX..

AACCTTIIVVOOSS

PPAASSIIVVOO

CCaajjaa 9911..000000,,0000 CCuueennttaass ppoorr PPaaggaarr 776655,,0000

CCuueennttaass ppoorr CCoobbrraarr 118899,,5500 DDooccuummeennttooss ppoorr PPaaggaarr 888855,,0000

DDooccuummeennttooss ppoorr CCoobbrraarr 665500,,5500 PPrrééssttaammooss bbaannccaarriiooss ppoorr PPaaggaarr 3300..775500,,0000

MMuueebblleess ddee OOffiicciinnaa 554455,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO 3322..440000,,0000

VVeehhííccuullooss

TTeerrrreennooss PPAATTRRIIMMOONNIIOO

EEddiiffiicciiooss CCaappiittaall AArrmmaannddoo TToorrrreess 113399..000000,,0000

TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO

TTOOTTAALL AACCTTIIVVOO 117711..440000,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO YY

PPAATTRRIIMMOONNIIOO 117711..440000,,0000

EEll sseeññoorr AArrmmaannddoo TToorrrreess rreeaalliizzóó llaass ssiigguuiieenntteess ttrraannssaacccciioonneess dduurraannttee eell mmeess ddee aabbrriill..

22.. CCoobbrroo ddee uunnaa ccuuaannttaa vveenncciiddaa ddee uunn cclliieennttee ppoorr $$ 116688,,0000;;

33.. CCoommpprraa ddee mmuueebblleess ppaarraa llaa ooffiicciinnaa eenn $$ 997755,,0000,, ppaaggoo eenn eeffeeccttiivvoo;;

44.. PPaaggoo ddee $$ 775544,,0000,, ppoorr uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo vveenncciiddaa;;

77.. VVeennttaa ddee uunn aauuttoommóóvviill ddee llaa eemmpprreessaa ppoorr $$ 55..446655,,0000;; ddee llooss ccuuaalleess $$ 22..550000,,0000 ppaaggaarroonn eenn

eeffeeccttiivvoo yy ppoorr llaa ddiiffeerreenncciiaa uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo aa 118800 ddííaass ppllaazzoo;;

88.. PPaaggoo ddee $$ 118899,,7755,, ppoorr uunnaa ccuueennttaa vveenncciiddaa;;

1100.. VVeennttaa ddee uunn mmuueebbllee ddee llaa ooffiicciinnaa eenn $$ 443388,,3300,, aa ccrrééddiittoo ppeerrssoonnaall;;

1111.. CCoobbrroo ddee uunnaa ccuueennttaa vveenncciiddaa ppoorr $$ 333388,,2255;;

1122.. CCoommpprraa ddee mmuueebblleess ppaarraa llaa ooffiicciinnaa eenn $$ 775544,,6600,, eennttrreeggóó uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo aa 112200 ddííaass

ppllaazzoo;;

1133.. CCaanncceellaacciióónn ddee uunnaa ccuunneettaa vveenncciiddaa ddee llaa hhiippootteeccaa,, ppoorr $$ 11..221100,,0000;;

1144.. CCaanncceellaacciióónn ddee uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo vveenncciiddaa,, ppoorr $$ 118888,,2255;; yy,,

Page 18: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1188

1155.. CCoommpprraa ddee eeqquuiippoo ddee ooffiicciinnaa ppoorr $$ 22..555566,,0000 ddee llooss ccuuaalleess $$ 885500,,0000 ssee ppaaggaa eenn eeffeeccttiivvoo,, yy

ppoorr llaa ddiiffeerreenncciiaa ssee ccoonnffiieerree ccrrééddiittoo ppeerrssoonnaall..

LLooss eeffeeccttooss qquuee pprroodduucceenn eessttaass ttrraannssaacccciioonneess eenn eell eessttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn ssoonn llooss ssiigguuiieenntteess::

Page 19: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

1199

EELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE CCUUEENNTTAASS..

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN::

EEss uunn lliissttaaddoo ddee ccuueennttaass oorrddeennaaddoo mmeettóóddiiccaammeennttee,, eess llaa ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall ddee llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd..

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAA::

EEssttee ppllaann eess eessppeecciiaall ppaarraa ccaaddaa eemmpprreessaa..

OOBBJJEETTIIVVOO::

DDeetteerrmmiinnaarr llaass ccuueennttaass qquuee sseerrvviirráánn ppaarraa eell pprroocceessaammiieennttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonnttaabbllee ppaarraa

oobbtteenneerr llooss EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss..

EESSTTRRUUCCTTUURRAA::

»» NNeecceessiiddaaddeess pprreesseenntteess yy ffuuttuurraass..

»» DDeebbeenn ccoonnoocceerr ppoollííttiiccaass,, mmeettaass,, oobbjjeettiivvooss,, eettcc.. ddee llaa eemmpprreessaa..

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::

»» SSiisstteemmááttiiccoo

»» FFlleexxiibbllee

»» HHoommooggéénneeoo

»» CCllaarroo

NNIIVVEELLEESS DDEELL PPLLAANN DDEE CCUUEENNTTAA

PPRRIIMMEERR NNIIVVEELL

GGRRUUPPOO SSIITTUUAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA

•• AACCTTIIVVOO

•• PPAASSIIVVOO

•• PPAATTRRIIMMOONNIIOO

GGRRUUPPOO EECCOONNÓÓMMIICCOO

•• CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO AACCRREEEEDDOORRAASS

•• CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO DDEEUUDDOORRAASS

SSEEGGUUNNDDOO NNIIVVEELL

PPOORR LLAA LLIIQQUUIIDDEEZZ

11.. AACCTTIIVVOO

11..11 AACCTTIIVVOO CCOORRRRIIEENNTTEE

11..22 AACCTTIIVVOO NNOO CCOORRRRIIEENNTTEE

PPOORR LLAA TTEEMMPPOORRAALLIIDDAADD

22.. PPAASSIIVVOO

22..11 PPAASSIIVVOO CCOORRRRIIEENNTTEE

22..22 PPAASSIIVVOO NNOO CCOORRRRIIEENNTTEE

PPOORR LLAA IINNMMOOVVIILLIIDDAADD

Page 20: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2200

33.. PPAATTRRIIMMOONNIIOO

33..11 CCAAPPIITTAALL

33..22 RREESSEERRVVAASS

33..33 SSUUPPEERRÁÁVVIITT

33..44 RREESSUULLTTAADDOOSS

RREENNTTAA

44.. CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO AACCRREEEEDDOORRAASS

44..11 IINNGGRREESSOOSS OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS

44..22 IINNGGRREESSOOSS NNOO OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS

GGAASSTTOO

55.. CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO DDEEUUDDOORRAASS

55..11 GGAASSTTOOSS OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS

55..22 GGAASSTTOOSS NNOO OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS

CCÓÓDDIIGGOO DDEE CCUUEENNTTAASS

EEss llaa eeqquuiivvaalleenncciiaa ddeell nnoommbbrree ddee llaa ccuueennttaa eexxpprreessaaddaa eenn nnúúmmeerrooss,, lleettrraass,, ssíímmbboollooss yyaa qquuee eess

mmuuyy nneecceessaarriioo ppaarraa eell pprroocceessaammiieennttoo eelleeccttrróónniiccoo ddee llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd..

PPoorr eejjeemmpplloo::

11..11..11..0011 CCaajjaa

11.. AA..CC..0011

AACCTT..CCOO..CCAA

RReeqquueerriimmooss qquuee eell ccóóddiiggoo ddee ccuueennttaass sseeaa::

•• FFlleexxiibbllee

•• AAmmpplliioo

•• FFuunncciioonnaall

EEnn rreessuummeenn,, eell ccóóddiiggoo ppuueeddee sseerr nnuumméérriiccoo,, aallffaabbééttiiccoo,, aallffaannuumméérriiccoo

EEllaabboorraarr eell ppllaann ddee ccuueennttaass::

Page 21: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2211

UUNNIIDDAADD IIIIII

LLAA CCOONNTTAABBIILLIIZZAACCIIÓÓNN

33..11 MMAARRCCOO LLEEGGAALL DDEELL CCIICCLLOO CCOONNTTAABBLLEE

SSÍÍNNTTEESSIISS RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN..

EEssttáánn oobblliiggaaddooss aa ccuummpplliirr ccoonn eell RReeggllaammeennttoo ddee FFaaccttuurraacciióónn::

»» LLaass ssoocciieeddaaddeess..

»» PPeerrssoonnaass nnaattuurraalleess eemmpprreessaarriiaalleess..

»» SSuucceessiioonneess iinnddiivviissaass..

TTIIPPOOSS DDEE CCOOMMPPRROOBBAANNTTEESS DDEE VVEENNTTAA..

FFAACCTTUURRAASS:: DDeessgglloossaa IIVVAA DDeerreecchhoo aa CCrrééddiittoo TTrriibbuuttaarriioo ((RReennttaa ddeell IIVVAA

ccoobbrraaddoo))..

NNOOTTAASS DDEE VVEENNTTAA:: NNoo ddeessgglloossaa eell IIVVAA NNoo ddaa ddeerreecchhoo aa CCrrééddiittoo TTrriibbuuttaarriioo..

TTIIQQUUEETTEESS:: EEmmiitteenn mmááqquuiinnaass..

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPRRAASS OO SSEERRVVIICCIIOOSS:: EEss iigguuaall qquuee llaa ffaaccttuurraa ppeerroo eemmiittee eell ccoommpprraaddoorr..

NNOOTTAASS DDEE DDÉÉBBIITTOO:: IInnccrreemmeennttaa eell vvaalloorr ddee llaa FFaaccttuurraa oo NNoottaa ddee VVeennttaa..

EEjjeemmpplloo:: SSee vveennddee 55 eessccrriittoorriiooss aa $$ 2200,,0000 ccaaddaa uunnoo ssiinn ddaarrssee ccuueennttaa qquuee aauummeennttóó ssuu pprreecciioo yy

aahhoorraa ssee vveennddee aa $$ 2211,,0000 yyaa nnoo ppuueeddee rreeccuuppeerraarr llaa FFaaccttuurraa yyaa eemmiittiiddaa yy ssee eemmiittee uunnaa NNoottaa ddee

DDéébbiittoo..

CCOOMMPPRROOBBAANNTTEESS DDEE RREETTEENNCCIIÓÓNN EENN LLAA FFUUEENNTTEE:: SSiirrvveenn ppaarraa rreeaalliizzaarr llaass rreetteenncciioonneess ddee

rreennttaa yy ddee IIvvaa,, sseeggúúnn llooss ppoorrcceennttaajjeess eessttaabblleecciiddooss..

LLOOSS LLIIBBRROOSS QQUUEE SSEE DDEEBBEENN LLLLEEVVAARR::

** DDiiaarriioo

-- LLiibbrrooss PPrriinncciippaalleess ** MMaayyoorr

((iinnddiissppeennssaabblleess)) ** DDee IInnvveennttaarriiooss

** DDee CCaajjaa

** LLiibbrrooss EEssppeecciiaalleess:: lliibbrrooss ddee ffaaccttuurraa..

-- LLiibbrrooss OOppcciioonnaall ** LLiibbrrooss AAuuxxiilliiaarreess:: LLiibbrroo ddee pprroovveeeeddoorreess..

Page 22: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2222

REGISTRO TRANSACCIONES FINANCIERAS

LLeeyyeess

NNoorrmmaass

PPrriinncciippiiooss

DIAGRAMA CICLO CONTABLE

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA

OOPPEERRAACCIIÓÓNN

JOR

NNAA RREEGGIISSTTRROO IINNIICCIIAALL

LLII CCRRIITTEERRIIOO YY OORRDDEENN

ZZAA EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN AASSIIEENNTTOO CION

MMAA CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN VVAALLOORREESS

YYOO EEXXTTEENNSSIIOONN SSAALLDDOOSS

RRII CCRRIITTEERRIIOO YY OORRDDEENN

ZZAA EESSTTAADDOO CCAADDAA CCUUEENNTTAA CION

COM

PPRROO

BBAA

CION

INFOR

MMEESS

RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN MERCANTIL

IInniicciiaammooss eell pprroocceessoo ccoonnttaabbllee ccuuaannddoo tteenneemmooss ccoonnttaaccttoo ccoonn llaa ddooccuummeennttaacciióónn ffuueennttee oo ddee

ssuusstteennttoo ppuueeddee sseerr:: nnoottaa ddee vveennttaa,, nnoottaa ddee ddeebbiittoo,, ccoommpprroobbaannttee,, rreetteenncciióónn aannaalliizzaarrllooss..

EEssttaabblleecceerr nnaattuurraalleezzaa

EEssttaabblleecceerr aallccaannccee

CCuueennttaass ccoonnttaabblleess

AACCTTOO DDEE CCOOMMEERRCCIIOO

TTRRAANNSSAACCCCIIOONNEESS

AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL

DDOOCCUUMMEENNTTOO

LLIIBBRROO DDIIAARRIIOO

LLIIBBRROO MMAAYYOORR

PPAARRTTIIDDAA DDOOBBLLEE

BBAALLAANNCCEE CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN

HHOOJJAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

LLOOSS EESSTTAADDOOSS FFIINNAANNCCIIEERROOSS

Page 23: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2233

DOCUMENTOS FUENTES

CCoonnssttaanncciiaa eenn ffoorrmmaa eessccrriittaa qquuee ddaa oorriiggeenn aa llooss rreeggiissttrrooss ccoonnttaabblleess yy aa ssuu vveezz llee rreessppaallddaann..

CLASIFICACIÓN

PPOORR SSUU IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS:: DDooccuummeennttooss pprriinncciippaalleess llllaammaaddoo ttaammbbiiéénn iinnddiissppeennssaabblleess..

DDOOCCUUMMEENNTTOO SSEECCUUNNDDAARRIIOO..-- SSoonn ccoommpplleemmeennttaarriiooss aanntteerriioorreess..

NNoottaa ppeeddiiddoo

OOrrddeenn ccoommpprraa

IInnggrreessoo mmeerrccaaddeerrííaass

SEGÚN SU ORIGEN

OORRIIGGEENN EEXXTTEERRNNOO..-- EExxppeeddiiddoo ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess

OORRIIGGEENN IINNTTEERRNNOO..-- EExxppeeddiiddoo ppoorr llaa mmiissmmaa eemmpprreessaa JORNALIZACION

PPAASSOOSS PPRREEVVIIOOSS

11.. RReevviissiióónn ddooccuummeennttaacciióónn ffuueennttee,, qquuee ccuummppllaann llooss rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess eessttaabblleecciiddoo ppoorr eell SSRRII

22.. QQuuee llaa lleeccttuurraa oo llaa ddooccuummeennttaacciióónn eessttee ccoorrrreeccttaammeennttee eellaabboorraaddoo

33.. aasseegguurraarr qquuee eell vvaalloorr ppaaggaaddoo sseeaa iigguuaall aall vvaalloorr ffaaccttuurraa

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..-- AAccttoo rreeggiissttrroo ddee llaass ooppeerraacciioonneess ffiinnaanncciieerraass ddee mmaanneerraa oorrddeennaadd yy sseeccuueenncciiaall ssee

ttoommaa eenn mmaanneerraa ddee ccuueennttaa ccoonnttaabbllee eenn eell lliibbrroo ddiiaarriioo..

AASSIIEENNTTOO CCOONNTTAABBLLEE

EEss uunn rreeggiissttrroo ddee llaass ttrraannssaacccciioonneess eenn eell lliibbrroo ddiiaarriioo ppeerroo qquuee ccuummppllaa eenn eell pprriinncciippiioo ddee llaa

ppaarrttiiddaa ddoobbllee..

CLASIFICACIÓN

SSIIMMPPLLEE:: VViieennee ddee uunnaa ccuueennttaa ddeeuuddoorraa yy uunnaa ccuueennttaa aaccrreeeeddoorraa

CCOOMMPPUUEESSTTAA:: 22 oo mmaass ccuueennttaass ddeeuuddoorraass,, 22 oo mmaass ccuueennttaass aaccrreeeeddoorraass..

MMIIXXTTAA:: UUnnaa ccuueennttaa ddeeuuddoorraa yy 22 oo mmaass ccuueennttaass aaccrreeeeddoorraass oo vviicceevveerrssaa..

MODELO

LLIIBBRROO DDIIAARRIIOO

RREEAALLIIZZAARR::

FFEECCHHAA DDEETTAALLLLEE RREEFF.. CCÓÓDDIIGGOO PPAARRCCIIAALL DDEEBBEE HHAABBEERR

1111--ddiicc ------------------------------11------------------------------

BBaannccoo 550000

CCaajjaa 550000

------------------------------22------------------------------

MMuueebblleess yy EEnnsseerreess 220000

Page 24: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2244

EEqquuiippoo CCoommppuuttoo 660000

CCaajjaa 440000

DDttooss.. XX CCoobbrraarr 440000

------------------------------33------------------------------

CCaajjaa 116600

CCuueennttaass XX CCoobbrraarr 224400

MMeerrccaaddeerrííaa 440000

MMAAYYOORRIIZZAACCIIÓÓNN

EEss uunn pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ttrraassllaaddoo oo ttrraazzaaddoo ssiisstteemmááttiiccaammeennttee uunn vvaalloorr ddeell ddiiaarriioo hhaacciiaa llaa ccuueennttaa

ccoonnttaabbllee oo mmaayyoorr,, rreessppeettaannddoo llaa uubbiiccaacciióónn ddeell ddeebbee yy hhaabbeerr.. TT

LLIIBBRROO MMAAYYOORR

EEss eell sseegguunnddoo rreeggiissttrroo pprriinncciippaall qquuee nnooss ppeerrmmiittee ccoonnoocceerr eell mmoovviimmiieennttoo yy eell rrooll ddee llaass ccuueennttaass.. Formato:

AALLMMAACCÉÉNN NNNN

LLIIBBRROO MMAAYYOORR

CCUUEENNTTAA

CCÓÓDDIIGGOO

FFEECCHHAA DDEETTAALLLLEE AASSIIEENNTTOO FFOOLL DDEEBBEE HHAABBEERR SSAALLDDOO

REQUISITOS

11.. PPoonneerr ddee uunnaa eenn uunnaa ddee llaass ccuueennttaass ddeell lliibbrroo ddiiaarriioo

22.. AAssiiggnnaarr uunnaa ttaarrjjeettaa ppaarraa ccaaddaa ccuueennttaa

33.. PPoonneerr vvaalloorr eenn llaa rreessppeeccttiivvaa ccoolluummnnaa

44.. OObbtteenncciióónn ddee ssaallddoo SS== DD--HH MAYORIZACION

BBAANNCCOOSS

CCAAJJAA

MMUUEEBBLLEESS YY EENNSSEE..

550000 116600 550000 220000

440000

EEQQ.. CCOOMMPPUUTTOO

CCTTAASS.. XX PPAAGGAARR

CCTTAASS.. XX CCOOBBRRAARR

660000 224400 440000 224400

MMEERRCCAADDEERRÍÍAA

440000

Page 25: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2255

UNIDAD IV

EESSTTAADDOOSS FFIINNAANNCCIIEERROOSS

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

11.. PPoorr qquuee mmiiddeenn llaa ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa

aa)) EEssttaaddoo ddee rreessuullttaaddooss

bb)) EEssttaaddoo uuttiilliiddaaddeess rreetteenncciioonneess

22.. LLooss qquuee mmiiddeenn llaa ssiittuuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa

cc)) EEssttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa

((bbaallaannccee ggeenneerraall))

dd)) EEssttaaddoo ddee fflluujjoo eeffeeccttiivvoo

ee)) EEssttaaddoo ddee eevvaalluuaacciióónn ddeell

ppaattrriimmoonniioo

EESSTTAADDOO DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS

EEss uunn iinnffoorrmmee ffiinnaanncciieerroo bbáássiiccoo pprroodduuccttooss ddee ttooddooss llooss ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess yy ccoonnssiissttee eenn llaa

pprreesseennttaacciióónn oorrddeennaaddaa yy ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell ppllaann ddee ccuueennttaass ddee llooss iinnggrreessooss ppeerrcciibbiiddooss yy

ggaannaaddooss yy llooss ggaassttooss eeffeeccttuuaaddooss yy eell rreessuullttaaddoo ffiinnaall ddeell ppeerriiooddoo ddeetteerrmmiinnaaddoo

PPeerrcciibbiiddooss PPeerrcciibbiirr ccoonnttrraattoo INGRESOS

GGaannaaddooss CCrrééddiittooss

EESSTTAADDOO DDIINNÁÁMMIICCOO

EEffeeccttuuaaddooss PPaaggaaddooss AAMMOORRTTIIZZAABBLLEE GASTOS DEPRECIABLE

IInnccuurrrriiddooss PPaaggoo ffiinnaall

==UUTTIILLIIDDAADD YY PPÉÉRRDDIIDDAA

PPAARRTTEESS QQUUEE IINNTTEEGGRRAANN EELL EESSTTAADDOO DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS

PPAARRTTEESS::

RRaazzóónn ssoocciiaall

EENNCCAABBEEZZAAMMIIEENNTTOO NNoommbbrree ddeell eessttaaddoo

FFeecchhaa::

MMoonneeddaa:: UUSS $$

CCUUEERRPPOO LLaass ccuueennttaass ccoonn ssuuss ssaallddooss

FFIIRRMMAA GGeerreennttee yy CCoonnttaaddoorr

Page 26: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2266

IINNGGRREESSOOSS::

SSeeggúúnn llaa LLOORRTTII,, ssoonn llooss qquuee rreecciibbeenn llooss eeccuuaattoorriiaannooss yy eexxttrraannjjeerrooss ppoorr aaffiilliiaaddooss llaabboorraabblleess,,

pprrooffeessiioonnaalleess,, ccoommeerrcciiaalleess,, iinndduussttrriiaalleess,, aaggrrooppeeccuuaarriiooss,, mmiinneerraass ddee sseerrvviicciioo llaass uuttiilliiddaaddeess

pprroovveenniieennttee ddee llaa eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess,, llooss bbeenneeffiicciiooss,, llaass uuttiilliiddaaddeess qquuee ddiissttrriibbuuyyee eenn llaass

ssoocciieeddaaddeess llooss pprroovveenniieenntteess ddee eexxppoorrttaacciioonneess llooss iinntteerreesseess yy ddeemmááss rreennddiimmiieennttooss eeccoonnóómmiiccooss

llooss pprroovveenniieenntteess ddee ddoonnaacciióónn..

GASTOS DE OPERACIÓN

SSiirrvveenn ppaarraa llaa ggeenneerraacciióónn ddee iinnggrreessooss

CLASIFICACIÓN

55..11 GGaassttooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss:: RReeaalliizzaaddoo ppoorr llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ppaarraa llaa ooppeerraacciióónn ddeell nneeggoocciioo..

EEjjeemmpplloo sseerrvviicciiooss bbáássiiccooss,, aammoorrttiizzaacciióónn,, ddeepprreecciiaacciióónn.. eettcc..

55..11 GGaassttooss ddee VVeennttaass:: RReeaalliizzaaddoo ppaarraa iinnggrreessooss ooppeerraattiivvooss.. EEjjeemmpplloo ppuubblliicciiddaadd,, ttrraannssppoorrttee,,

ccoommiissiioonneess,, eettcc..

55..22 GGaassttooss FFiinnaanncciieerrooss:: PPaarraa oobbtteenneerr rreeccuurrssooss ddee tteerrcceerrooss.. EEjjeemmpplloo bbaannccooss..

IInnggrreessooss ((EEmmpprreessaa,, SSeerrvviicciiooss))

((--)) GGaassttooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss

((--)) GGaassttooss ddee VVeennttaass

((--)) GGaassttooss FFiinnaanncciieerrooss

== UUttiilliiddaadd oo PPéérrddiiddaa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..-- EEss uunn iinnffoorrmmee ffiinnaall aa uunnaa ffeecchhaa ddeetteerrmmiinnaaddaa

EEss uunn eessttaaddoo bbáássiiccoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall ssee ppoonnee ddee mmaanniiffiieessttoo eell eessttaaddoo ppaattrriimmoonniiaall yy llaa ssiittuuaacciióónn

ffiinnaanncciieerraa aa uunnaa ffeecchhaa ddeetteerrmmiinnaaddaa aaddeemmááss ppooddeemmooss ddeecciirr qquuee eess uunn iinnffoorrmmee ccoonnttaabbllee qquuee

nnooss pprreesseennttaa ddee mmaanneerraa oorrddeennaaddaa yy ssiisstteemmááttiiccaa llaass ccuueennttaass ddeell aaccttiivvoo,, ppaassiivvoo yy ppaattrriimmoonniioo..

PPAARRTTEESS::

RRaazzóónn ssoocciiaall

EENNCCAABBEEZZAAMMIIEENNTTOO DDooccuummeennttaacciióónn eessttaaddoo

FFeecchhaa::

AAccttiivvoo

CCUUEERRPPOO PPaassiivvoo

PPaattrriimmoonniioo

FFIIRRMMAA GGeerreennttee CCoonnttaaddoorr

FORMAS DE PRESENTACIÓN

aa)) EENN FFOORRMMAA CCUUEENNTTAA:: HHOORRIIZZOONNTTAALL

AACCTTIIVVOO PPAASSIIVVOO

PPAATTRRIIMMOONNIIOO

Page 27: CONTABILIDAD BÁSICA 2011

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA

DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg

2277

bb)) EENN FFOORRMMAA IINNFFOORRMMEE:: VVEERRTTIICCAALL

AACCTTIIVVOO

PPAASSIIVVOO

PPAATTRRIIMMOONNIIOO

TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO ++ PPAATTRRIIMMOONNIIOO..