Juna Laura UD ESO

of 85 /85
Màster en Formació del Professorat de Ciències Naturals Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals III 2014-2015 Tutora: Mar Carrió Llach Mentor: Xavier Muñoz JUNA FUMÀS BOIXADERA LAURA MATAS LALUEZA CREEM VIDA! UNITAT DIDÀCTICA DE 1R D’ESO

Embed Size (px)

description

UD 1r ESO: Els éssers vius "Creem vida"

Transcript of Juna Laura UD ESO

 • Mster en Formaci del Professorat de Cincies Naturals Aprenentatge i Ensenyament de les Cincies Naturals III

  2014-2015

  Tutora: Mar Carri Llach Mentor: Xavier Muoz

  JUNA FUMS BOIXADERA LAURA MATAS LALUEZA

  CREEM VIDA!

  UNITAT DIDCTICA DE 1R DESO

 • ndex

  1. INTRODUCCI ____________________________________________________________________ 4

  2. UNITAT DIDCTICA DE LA ESO_______________________________________________________ 6

  3. MATERIAL PER ALS ALUMNES ______________________________________________________ 25

  Creem vida! _____________________________________________________________________ 26

  Quines caracterstiques tenen els ssers vius? __________________________________________ 27

  La funci de nutrici ______________________________________________________________ 30

  Nutrici hetertrofa ______________________________________________________________ 31

  Nutrici auttrofa ________________________________________________________________ 32

  La funci de relaci _______________________________________________________________ 34 Qu s la relaci? ______________________________________________________________________ 34 1. La funci de relaci ________________________________________________________________ 35 2. La funci de relaci ________________________________________________________________ 37 3. La funci de relaci ________________________________________________________________ 39 4. La funci de relaci ________________________________________________________________ 41 5. La funci de relaci ________________________________________________________________ 43 6. La funci de relaci ________________________________________________________________ 45 7. La funci de relaci ________________________________________________________________ 47 8. La funci de relaci ________________________________________________________________ 49 9. La funci de relaci ________________________________________________________________ 51

  Com es relacionen amb el medi els musclos? __________________________________________ 53

  Sn ssers vius les llavors? _________________________________________________________ 56 Disseny de lexperiment _________________________________________________________________ 56 Experiment ___________________________________________________________________________ 59

  Sn ssers vius les llavors? Conclusions _______________________________________________ 64

  La funci de reproducci ___________________________________________________________ 65 La reproducci _________________________________________________________________________ 67 La reproducci _________________________________________________________________________ 68

  Els llevats _______________________________________________________________________ 69

  Som-hi! ________________________________________________________________________ 71

  Presentem els nostres ssers vius ____________________________________________________ 72

  4. MATERIAL PER ALS PROFESSORS ___________________________________________________ 74

  5. AGRAMENTS ___________________________________________________________________ 86

 • Creem vida! 4 Introducci

  1. Introducci La nostra unitat didctica semmarca en lassignatura de cincies experimentals de 1r dESO en

  la qual treballarem les funcions vitals dels ssers vius, com sn la relaci, la reproducci i la

  nutrici. Tota la unitat didctica queda contextualitzada amb la histria de cinc extraterrestres

  que necessiten crear vida al seu nou planeta, anomenat9-Kushtan,i demanen ajuda als nostres

  petits cientfics perqu no saben com fer-ho. Lobjectiu dels alumnes al llarg de la unitat

  didctica s descobrir quines sn les funcions bsiques dels ssers vius i crear el seu propi

  sser viu per presentar-lo davant de tota la classe tot anomenant les seves

  caracterstiques.Durant la unitat didctica es contemplen diferents tipus dobjectius. Els de

  contingut pretenen que els alumnes coneguin quines sn les caracterstiques i funcions vitals

  (nutrici, relaci i reproducci) que tenen els ssers vius i que, per tant, aprenguin a

  diferenciar-los dels ssers inerts, aix com a realitzar dissenys experimentals per validar

  hiptesis i a tractar la informaci de forma crtica. Per altra banda, amb els objectius

  procedimentals i actitudinals volem aconseguir que els alumnes siguin capaos de treballar en

  equip (que ajudin als companys i que siguin ajudats per ells), que siguin capaos dautoavaluar

  la seva feina i avaluar la dels seus companys i que mantinguin una actitud activa, participativa i

  de respecte cap als companys en tot moment. A ms, tamb volem que sadonin que estan

  aprenent i que per tant sautoregulin el seu propi aprenentatge.

  Les dificultats amb les quals ens podem trobar poden estar relacionades amb la metodologia

  que utilitzem. Els alumnes de 1r dESO, tan el grup C com el D, sn grups dalumnes molt

  heterogenis i no estan acostumats a treballar en equip i a ajudar-se entre ells. Aix representa

  un gran repte per a nosaltres perqu els hem de fer entendre que no poden treballar

  individualment, sin que ho han de consensuar tot amb la resta del seu grup, cosa que implica

  que si algun membre del grup presenta ms dificultats lhauran dajudar per tal de triomfar

  com a grup. Per aix s molt important que sajudin entre ells, perqu noms aix podran

  avanar.

  Creiem que aquesta forma de treballar pot ser molt motivadora i pot donar resultats molt

  positius, per alhora ens obliga a portar un bon control del funcionament de cada grup. Com

  que a laula som tres professors aix no representar un gran problema, ja que en els

  moments de ms activitat ens podem donar un cop de m per tal que tots els grups quedin

  atesos. A ms, cada dia els grups sautoavaluaran, de manera que ens ser ms fcil detectar

  els possibles problemes que puguin sorgir i alhora els servir com a valoraci per veure com

  funciona el seu grup

  Per altra banda, creiem que la temporitzaci tamb ens pot representar una font de

  problemes perqu els alumnes de 1r dESO estan acostumats a participar molt durant les

  classes i sovint el temps sen va sense que ens nadonem. Per aix, ens fa por que les 15

  sessions que hem programat sens allarguin. Tot i aix, com que hem programat les sessions

  com si fossin de 50 minuts i realment tenim 1 hora, creiem que no ser un gran problema.

  Pel que fa al material que els donarem, ser material molt pautat perqu els alumnes no

  tinguin problemes per seguir-lo i aix evitar que es perdin. Al final de la unitat didctica

  demanarem el dossier de cadasc que representar una part de la nota final molt important.

 • 5 Introducci

  Lavaluaci dels coneixements ser contnua. La seva funci ser formadora i formativa, aix

  com dautoregulaci de laprenentatge. El 40% de la nota estar basat en el dossier, el 30% en

  la presentaci de lsser viu, el 20% en la capacitat de treballar en equip i el 10% en lactitud

  individual.

  El producte final que volem obtenir s un dossier en el qual tenen tota la informaci que ells

  han recollit sumada a la que nosaltres els hem donat i una presentaci dun sser viu amb una

  explicaci de les caracterstiques que els demanem en un format lliure, ja sigui en forma de

  pster, de presentaci en diapositives, de maqueta, etc.

 • Creem vida! 6 Unitat didctica de la ESO

  2. Unitat didctica de la ESO

  Cicle, nivell i matria Cincies experimentals de 1r dESO.

  Context daprenentatge i daplicaci El primer dia rebrem un mail de 5 astronautes del planeta imaginari Kushtan que ens demanen

  que els ajudem perqu volen crear vida al seu planeta i no saben com fer-ho. Els alumnes

  hauran de treballar en grups de 5 persones per tal de descobrir quines sn les caracterstiques

  que tenen els ssers vius. Lobjectiu final de la unitat didctica s que cada grup acabi

  dissenyant el seu propi sser viu i presentant-lo davant de la classe. Per fer-ho, els grups

  aconseguiran cada dia una targeta amb una caracterstica que haur de tenir lsser viu, i a

  partit daqu hauran de crear-lo.

  Treball per competncies

  Competncies generals

  Competncia comunicativa, lingstica i audiovisual:

  o Transmetre els coneixements assimilats de forma clara i concisa, a lhora dexplicar-

  los als companys i als professors, com s cas de les activitats cooperatives, com la

  dela reproducci, i de lexposici del seu sser viu.

  o Obtenir informaci de materials escrits i imatges, per comprendre les funcions de

  nutrici, relaci i reproducci dels ssers vius.

  o Aportar el coneixement del llenguatge de la cincia. Parlar amb propietat dels

  diferents conceptes, com ara dels termes de nutrici auttrofa i hetertrofa,

  reproducci sexual i asexual, etc.

  o Descriure fets i fenmens, explicar-los i exposar-los, justificar-los i argumentar-los, i

  definir-los, per ser capaos dentendrels. En moltes de les activitats proposades

  caldr que entenguin el que estan fent per tal dexplicar-ho a un o varis companys,

  al professor a tota la classe. De la mateixa manera hauran dexposar de forma clara

  el seu sser viu davant de tota la classe, mitjanant el suport que creguin

  convenient.

  Competncia artstica i cultural: Desenvolupar la imaginaci i creativitat alhora de crear

  un sser viu fictici.

  Competncia tractament de la informaci i competncia digital: Ser crtic amb la

  informaci i ser capa de sintetitzar i utilitzar la informaci que els proporcionem per tal

  dentendre les funcions bsiques dels ssers vius.

  Competncia daprendre a aprendre:

  o Reconixer les limitacions de les prpies idees i de fer-les evolucionar a partir

  dobservar el mn amb nous ulls i de contrastar-les amb les dels altres.

  o Ser capa de fer-se preguntes sobre els ssers vius del seu entorn, dimaginar

  respostes, dautoregular-les, de treballar en equip, de no desanimar-se davant de

 • 7 Unitat didctica de la ESO

  les dificultats, de reconixer les prpies potencialitats i carncies i, molt

  especialment, de reconixer el plaer daprendre i de compartir el saber amb els

  altres. Es veur fora reflectit en lautoavaluaci i coavaluaci que cada grup far al

  final de cada sessi.

  o Indagar i formular hiptesis quan treballen en disseny experimental.

  o Se conscients dels errors que han coms durant les activitats proposades,

  autocorregir-los i autoavaluar-se.

  o Ser conscients dels errors que cometen els seus companys durant les activitats,

  ajudar-los a corregir-los i a autoavaluar-se.

  o Avaluar de forma crtica la feina dels companys.

  o Prendre conscincia de ladquisici de coneixements.

  Competncia dautonomia i iniciativa personal: Ser capa de treballar en equip, ser capa

  dorganitzar-se de manera efectiva, negociar i prendre decisions per evitar conflictes dins

  del grup i per tirar endavant sense problemes, i ser capa dadquirir coneixements de

  forma autnoma. Per exemple, en les activitats de grups dexperts la responsabilitat de

  que els seus companys de grup entenguin aquells conceptes recau sobre ells.

  Competncia social i ciutadania: Ser capa de respectar les opinions dels companys en tot

  moment, de donar lopini prpia sense faltar el respecte i de mantenir una discussi de

  manera civilitzada.

  Competncia dinteracci amb el mn fsic: Suposa el desenvolupament i aplicaci del

  pensament cientificotcnic per interpretar la informaci que es rep i per predir i prendre

  decisions amb iniciativa i autonomia.

  Implica tamb la diferenciaci i valoraci del coneixement cientfic en contrast amb

  d'altres formes de coneixement, i la utilitzaci de valors i criteris tics associats a la cincia

  i al desenvolupament tecnolgic.

  Implica el desenvolupament de la competncia cientfica:

  o Pensar cientficament a partir de construir i utilitzar versions elementals per

  complexes dels grans models de la cincia com s el cas de la creaci, mitjanant

  peces de construcci, dun model que explica la fotosntesi.

  o Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats, a partir de plantejar-se

  preguntes investigables cientficament, de planificar com trobar evidncies de les

  explicacions inicials elaborades, de posar en prctica el procs de recerca

  daquestes evidncies, de deduir conclusions i danalitzar-les crticament, a lhora

  de dissenyar un experiment amb llenties germinades per comprovar la funci de

  nutrici i relaci de les plantes.

  o Pensar de manera autnoma i creativa alhora de dissenyar experiments i crear un

  sser viu a partir dels coneixements apresos.

  o Comunicar en llenguatge cientfic les dades, les idees i les conclusions utilitzant

  diferents modes comunicatius i argumentar-les tenint en compte punts de vista

 • Creem vida! 8 Unitat didctica de la ESO

  diferents del propi, tant a lhora dobtenir conclusions dels experiments realitzats,

  com per comunicar als companys i professors all que saben i han aprs.

  o Comprendre textos de contingut cientfic relacionats amb les funcions de nutrici,

  relaci i reproducci dels ssers vius.

  Objectius daprenentatge

  Objectius generals

  Cooperar en grups socialment heterogenis en la resoluci de problemes abordables amb

  els conceptes i procediments propis de les cincies, en aquest cas lsser viu.

  Demostrar iniciativa i creativitat en el plantejament de propostes, tant en el plantejament

  dhiptesis i prediccions com en la creaci de lsser viu.

  Valorar crticament la informaci que reben dels seus companys i companyes, aix com la

  del professor (que pot fer preguntes per fer-los plantejar all que estan dient) i la dels

  materials que utilitzen.

  Comprendre les grans idees de la cincia, ja que en algun moment les mateixes preguntes

  que ens estem plantejant (qu est viu i qu no ho est, quines caracterstiques tenen els

  ssers vius, etc.) tamb se les van plantejar diferents cientfics.

  Utilitzar conceptes i estratgies prpies del treball cientfic per plantejar preguntes

  rellevants: plantejament dhiptesis, de possibles respostes a partir dels resultats

  obtinguts, etc. Tot plegat es treballa en els diferents experiments plantejats al llarg de la

  unitat didctica, com ara el de la relaci i nutrici de la planta de la llentia.

  Utilitzar conceptes i estratgies prpies del treball cientfic per obtenir conclusions a partir

  devidncies i proves experimentals, com ara la prctica de la reproducci del llevat.

  Ajudar els companys i companyes en la regulaci de les dificultats que manifesten.

  Mantenir una actitud activa i participativa en les activitats.

  Comprendre missatges de contingut cientfic.

  Comunicar missatges de contingut cientfic utilitzant el llenguatge oral i escrit.

  Reconixer que per a lexercici de moltes professions es necessiten coneixements cientfics.

  Els astronautes extraterrestres, per exemple, necessiten lajuda dels nostres petits

  cientfics ja que no tenen els coneixements cientfics necessaris.

  Sessi 1:

  Explicitar els coneixements previs sobre les caracterstiques fonamentals dels ssers vius.

  Contrastar les diferents opinions sobre aquestes caracterstiques amb els companys del

  grup.

  Consensuar amb els companys de grups les caracterstiques generals dels ssers vius.

  Sessi 2:

  Manipular de forma correcta i curosa les mostres dssers vius.

  Analitzar les diferncies entre els ssers inerts i els ssers vius.

 • 9 Unitat didctica de la ESO

  Identificar quins ssers de la mostra que tenen sn vius i quins no.

  Arribar a un acord sobre quines sn les caracterstiques dels ssers vius.

  Sessi 3:

  Explicitar les idees prvies sobre la nutrici.

  Identificar el procs de respiraci com a nutrici.

  Explicitar la nutrici hetertrofa.

  Sessi 4:

  Explicitar les idees prvies sobre la fotosntesi.

  Relacionar la fotosntesi amb la nutrici.

  Treure conclusions (utilitzant el material que simula el CO2 i lH2O) sobre per qu durant la

  fotosntesi sallibera O2.

  Establir les principals diferncies entre la nutrici auttrofa i lhetertrofa.

  Sessi 5:

  Explicitar dubtes sobre la nutrici.

  Experimentar la germinaci de les llenties

  Sessi 6:

  Extreure conclusions sobre la funci de relaci a partir dimatges.

  Consensuar amb els companys de grups la definici de relaci.

  Identificar la forma de relacionar-se amb el medi dels ssers vius de les fotografies.

  Identificar els diferents estmuls i resposta a partir de diferents imatges.

  Sessi 7:

  Sintetitzar els continguts treballats sobre la relaci.

  Observar com els musclos responen a diferents estmuls, i que per tant es relacionen amb

  el medi.

  Sessi 8:

  Formular hiptesis sobre si les llavors sn ssers vius.

  Dissenyar un experiment per validar una hiptesi (laigua s necessria per a la nutrici de

  les plantes / les plantes es relacionen amb el medi).

  Aplicar en el disseny de l'experiment els continguts de nutrici i relaci treballats.

  Deures de setmana santa:

  Manejar un experiment de manera independent (a casa).

  Aplicar els coneixements obtingutsdurant les darreres classes, s a dir, que les plantes,

  com a ssers vius, fan les funcions vitals de nutrici i relaci.

  Definir qu passa a la seva planta i per qu.

 • Creem vida! 10 Unitat didctica de la ESO

  Responsabilitzar-se sobre la tasca que han de dur a terme.

  Treure conclusions dels resultats obtinguts en el seu experiment individualment.

  Sessi 9:

  Comparar amb els companysles conclusions obtingudes en els diferents experiments

  realitzats durant les vacances de Setmana Santa.

  Sessi 10:

  Comprendre un text sobre un tipus de reproducci.

  Comunicar la informaci de forma clara i entenedora als seus companys.

  Conixer i identificar els dos tipus bsics de reproducci.

  Sessi 11:

  Sintetitzar els coneixements sobre la reproducci mitjanant un torn de preguntes abans

  de comenar .

  Aplicar els coneixements sobre la reproducci asexual per poder treure conclusions de les

  imatges que observen del llevat.

  Aplicar els coneixements de la nutrici per relacionar lobtenci denergia amb la capacitat

  de reproduir-se.

  Predir qu passar quan el llevat tingui sucre i qu passar quan no en tingui.

  Visualitzar un tipus de reproducci asexual.

  Treure conclusions dels resultats obtinguts.

  Sessi 12:

  Sintetitzar tots els continguts treballats en la creaci de lsser viu i la seva presentaci.

  Explicitar els dubtes que puguin quedar.

  Dissenyar un sser viu en base a unes caracterstiques.

  Sessi 13:

  Crear un sser viu, ja sigui sobre paper, maqueta, etc.

  Aplicar els coneixements per explicar les caracterstiques del seu sser viu.

  Sessi 14 i 15:

  Comunicar els conceptes apresos davant de la classe mitjanant el recurs que han preparat

  en grup (el seu sser viu).

  Ser crtics amb la informaci que donen i la que reben.

  Objectius procedimentals

  Utilitzar el treball cooperatiu per millorar el clima de laula i la cohesi de grup.

  Utilitzar el treball cooperatiu per la comprensi i interpretaci de lectures i imatges.

  Utilitzar el treball cooperatiu per ajudar als companys.

  Utilitzar el treball cooperatiu per ser ajudat pels companys.

 • 11 Unitat didctica de la ESO

  Utilitzar el treball cooperatiu pel disseny i realitzaci dexperiments.

  Utilitzar el treball cooperatiu per la creaci dun sser viu.

  Gestionar el temps del qual disposen: organitzar-se per poder acabar les activitats

  proposades.

  Apropiar-se dels objectius daprenentatge i dels criteris davaluaci, que sels han explicat

  clarament el primer dia.

  Autoregular-se laprenentatge.

  Autoavaluar-se i avaluar el grup al que pertanyen mitjanant una taula diria i un test final.

  Objectius actitudinals

  Mostrar actituds de respecte envers els companys.

  Acceptar les crtiques dels companys.

  Respectar els companys.

  Continguts Els alumnes hauran treballat durant leducaci primria les funcions vitals dels ssers vius, aix

  com lestructura cellular dalguns animals, plantes i fongs. Tot i aix, durant aquesta unitat

  didctica es pretn aprofundir en cadascuna de les funcions dels ssers vius.

  Identificaci i caracteritzaci dels trets comuns de tots els ssers vius a nivell individu, a

  partir de trobar evidncies en ssers vius de lentorn proper.

  La nutrici com a intercanvi de matria i energia amb al medi.

  La respiraci com a part del procs de nutrici.

  La relaci com a capacitat de respondre als estmuls del medi.

  La reproducci com a procs per crear nous individus a partir daltres. Tamb com a

  transferncia dinformaci.

  Seqncia dactivitats

  Sessi 1 FASE DEL CICLE

  Exploraci didees prvies i introducci a lsser viu.

  DESCRIPCI

  El primer dia consistir en la introducci del que farem durant tota la unitat didctica. Rebrem

  una carta que ens han enviat els astronautes de Kushtan, on ens demanen que els ajudem a

  crear vida al seu nou planeta(10).

  Desprs de llegir la carta, farem els 10 grups de 3 persones amb els quals treballaran durant la

  resta de la unitat didctica. Abans de comenar a treballar, cada grup haur de pensar un nom

  pel seu grup(10).

 • Creem vida! 12 Unitat didctica de la ESO

  A continuaci, cada grup haur de fer una llista de les caracterstiques que creuen que tenen

  en com el ssers vius (30).

  GESTI DAULA

  Aquesta classe ens servir per introduir la unitat didctica i per explicar als alumnes com

  treballarem durant aquests dies i com els avaluarem. Els repartirem en 10 grups heterogenis

  de 3 persones, que ja els tindrem pensats prviament. Els alumnes treballaran gaireb sempre

  amb el seu grup, perqu daquesta manera pretenem millorar la cohesi de grup. Tamb els

  explicarem que al final de cada sessi, cada grup far una avaluaci de com ha funcionat cada

  membre del grup, collocant un gomet verd, groc o vermell en una graella, en funci del

  comportament que ha tingut cadasc (verd molt b, groc regular, vermell malament).

  A continuaci, repartirem la carta que ens han enviat i la llegirem entre tots. Desprs,

  agruparem els alumnes en els 10 grups heterogenis de 3 persones i mouran les taules per

  seure junts i treballar en equip.

  Aquesta primera sessi no estar dirigida exclusivament a treballar les idees prvies perqu

  considerem que en poden sortir moltes, i hem cregut necessari treballar-les per separat a

  linici de cada sessi.

  MATERIALS I RECURSOS

  Carta

  Full per anotar les caracterstiques dels ssers vius

  Sessi 2 FASE DEL CICLE

  Introducci a les principals funcions que tenen els ssers vius

  DESCRIPCI

  Farem 5 grups heterogenis de 3 alumnes. Repartirem a cada grup un joc de 3 mostres

  (donarem 1 sser viu molt clar, un sser inert tamb molt clar i una tercera mostra que pot

  generar ms dubtes). Cada grup haur de triar quines sn les caracterstiques que t cada

  mostra, basant-se amb les llistes que van fer el dia anterior (les llistes seran diferents perqu

  no haurem fet posada en com). Per fer.-ho hauran domplir una graella(20). A continuaci,

  hauran de pensar quina de les mostres s un sser viu i anotar les caracterstiques que

  compleix com a tal(15).

  Quan cada grup hagi decidit quines sn les caracterstiques que t el seu individu, shauran

  dassegurar que tot els membres del grup ho han ents perqu un dells (escollit

  pel professor) haur dexplicar-ho davant de tota la classe.

  Farem una posada en com de les caracterstiques que creuen que tenen els ssers vius i

  acordarem una llista definitiva de les caracterstiques (15).

 • 13 Unitat didctica de la ESO

  GESTI DAULA

  Aquesta sessi la farem amb la meitat de la classe (15 alumnes) i la farem al laboratori.

  Treballarem en 10 grups heterogenis de 3 alumnes (seran grups diferents dels habituals). Cada

  grup haur dassegurar-se que tots els seus membres han ents el que han treballat, perqu

  noms 1 dells (escollit pel professor) sortir a explicar-ho en representaci del seu grup.

  Finalment farem una posada en com, en la qual els alumnes hauran de fer escolta activa

  perqu hauran dexplicar les caracterstiques que tenen els ssers vius sense repetir les que

  han dit els seus companys.

  MATERIALS I RECURSOS

  Joc de mostres 1

  o Cargol mar viu

  o Cdol calcari

  o Tros de fusta

  Joc de mostres 2

  o Cactus petit en un test

  o Roca amb fssil reconeixible (petxina)

  o Cristallitzador amb cristalls de CuSO4 en formaci

  Joc de mostres 3

  o Planta

  o Os

  o Espelma encesa

  Joc de mostres 4

  o Llavors de llentia

  o Mineral

  o Got daigua

  Joc de mostres 5

  o Peixet viu

  o Granota de plstic

  o Patata

  Full on escriuran la llista definitiva de les caracterstiques dels ssers vius.

 • Creem vida! 14 Unitat didctica de la ESO

  Sessi 3 FASE DEL CICLE

  Sntesi de les funcions vitals.

  Exploraci de les idees prvies de la nutrici.

  Introducci a la funci de nutrici.

  DESCRIPCI

  Comenarem la classe repassant els conceptes que vam extreure la sessi anterior: les

  caracterstiques dels ssers vius i les tres funcions vitals(10).

  Abans de comenar a treballar, explicarem als alumnes que al final de la sessi demanarem el

  dossier noms a un dels alumnes de cada grup (escollit pel professor) i lavaluarem. Els direm

  que per aix s molt important que tots els membres del grup estiguin atents a completar el

  dossier correctament i ajudar, si cal, als seus companys a completar-lo (5).

  Els alumnes hauran de respondre, amb el seu grup habitual de 3, unes preguntes que els

  introduiran a la funci de nutrici i extrauran les idees prvies que en tenen sobre el tema

  (10).

  A continuaci farem una posada en com del que han respost a les preguntes. La idea s que

  acabem definint la nutrici com el procs pel qual els ssers vius obtenen energia a partir

  duna font de carboni, que els serveix per poder realitzar les seves funcions vitals. Farem

  lesquema segent, en el qual es veu que a partir duna font de carboni sobt energia.

  FONT DE CARBONI ----------------------------> Energia

  A lesquema hi afegirem la captaci de lO2 i la sortida de CO2 i H2O. Els farem pensar a qu els

  sona aix i veurem que s la respiraci (que serveix per obtenir energia!). Haurem de dir que

  no tots els organismes (alguns bacteris) utilitzen loxigen, nhi ha que poden utilitzar altres

  molcules i que per tant no respiren oxigen com nosaltres(25).

  Per deures els introduirem a la nutrici hetertrofa mitjanant un exercici en el qual es

  preguntantaran com ens nodrim nosaltres. Hauran danotar el que van menjar el dia anterior i

  que pensin de qu es nodreix all que van menjar. Daquesta manera sadonaran que tot el

  que mengem prov dun altre sser viu, i que aquests tamb es nodreixen (si sn hetertrofs)

  daltres ssers vius.

  GESTI DAULA

  Els alumnes respondran les preguntes amb els grups de 3 habituals. Farem una posada en

  com del que ha sortit i a partir daquests conceptes farem una explicaci de quina s la funci

  de nutrici (utilitzant el dileg Socrtic).

  MATERIALS I RECURSOS

  Full amb les preguntes de la nutrici.

  Full amb lexercici de la nutrici hetertrofa (deures).

 • 15 Unitat didctica de la ESO

  Sessi 4 FASE DEL CICLE

  Introducci a la nutrici hetertrofa.

  Aplicaci del concepte de nutrici hetertrofa.

  Exploraci didees prvies de la nutrici auttrofa (la fotosntesi).

  Introducci al tipus de nutrici auttrofa.

  DESCRIPCI

  Comenarem fent una posada en com de lexercici que havien de fer per deures. Ens

  adonarem que els ssers vius dels quals ens nodrim sn matria orgnica i sn la font de

  carboni, per tant sanomena nutrici hetertrofa. Tamb els dibuixarem una glucosa perqu

  sadonin que porta carbonis i aix ja ens servir per la segent sessi en la qual haurem de

  construir glucoses. Puntualitzarem tamb que com poden veure les plantes no mengen

  matria orgnica i que per tant tenen un altre tipus de nutrici. Aleshores tornarem a

  lesquema inicial i canviarem la paraula font de carboni per matria orgnica, daquesta

  manera tindrem lesquema de la nutrici hetertrofa, que dibuixarem a una cartolina que

  penjarem a laula (15).

  Introduirem la nutrici auttrofa fent unes preguntes sobre qu en saben de la fotosntesi per

  extreure les idees prvies del tema. Els alumnes hauran de respondre aquestes preguntes de

  forma individual i desprs, farem una posada en com. Creiem que ser una bona font didees

  prvies perqu molt pocs la relacionaran amb la nutrici (15).

  A continuaci els explicarem que la fotosntesi s un tipus de nutrici. Daquesta manera els

  farem reflexionar que si s un tipus de nutrici la seva finalitat ha de ser la dobtenir energia.

  Els explicarem que les plantes no poden obtenir matria orgnica del medi i que, per tant,

  lhan de crear. Ho fan mitjanant el procs de la fotosntesi, mitjanant la qual es crea matria

  orgnica a partir de matria inorgnica (CO2 i H2O) i llum. Ho relacionarem amb la respiraci,

  puntualitzant que les plantes sempre respiren, per sense entrar en ms detall(20).

  GESTI DAULA

  Els alumnes estaran asseguts amb el seu grup. Durant la posada en com hauran de prendre

  apunts de les conclusions a les quals arribem. Completarem lesquema de la nutrici

  hetertrofa a la pissarra, desprs nosaltres el dibuixarem en una cartolina gran perqu es vegi

  clar i el penjarem en un rac de laula.

  Continuarem amb la nutrici auttrofa, en la qual en grups respondran les preguntes didees

  prvies de la fotosntesi i desprs farem la posada en comentre tots.

  MATERIALS I RECURSOS

  Full de lexercici de la nutrici hetertrofa.

  Cartolina per fer lesquema.

  Full didees prvies de la nutrici auttrofa.

 • Creem vida! 16 Unitat didctica de la ESO

  Sessi 5 FASE DEL CICLE

  Aplicaci de la fotosntesi.

  Sntesi de la nutrici auttrofa.

  DESCRIPCI

  Els proposarem fer una activitat de simulaci de la fotosntesi, amb la qual hauran de crear

  matria orgnica(glucosa C6H12O6) a partirde CO2 i H2O. Els donarem lH2O i el CO2 formats

  amb boles de plastilina, i ells hauran de formar les glucoses a partir daquestes. Durant el

  procs de construcci de la matria orgnica sadonaran que els sobra loxigen. A continuaci

  hauran de respondre unes preguntes en grup sobre aquest procs(15).

  Posteriorment, farem una posada en com de les preguntes i explicarem que tot aquest procs

  sanomena nutrici auttrofa. Nosaltres els dibuixarem lesquema de la fotosntesi en una

  cartolina i la collocarem damunt la cartolina de la nutrici hetertrofa, perqu entenguin que

  la nutrici auttrofa s igual que lhetertrofa per que necessita el pas previ dobtenci de la

  matria orgnica a partir dinorgnica. Recollirem el dossier dun dels membres del grup(20).

  Lltim quart dhora de la sessi el dedicarem a fer germinar llavors de llentia. Durant la

  segona sessi de la unitat didctica haurem donat aquestes llavors com a exemple dsser viu.

  El fet de pensar que les llavors sn ssers vius pot generar molta controvrsia i per aix,

  haurem de comprovar si ho sn. Si les llavors sn ssers vius haurien de tenir nutrici

  auttrofa, i per tant necessitaran H2O, CO2 i llum per viure. Repartirem dos gots de plstic,

  cot i llavors de llentia a cadasc i hauran de posar les llavors a germinar.s molt important

  que cada dia recordem als alumnes que han de posar una mica daigua a les llavors perqu

  germinin, i perqu creixi la planta, ja que les utilitzarem posteriorment per fer un altre

  experiment (15).

  GESTI DAULA

  Comenarem explicant-los lactivitat de simulaci de la fotosntesi. Faran lactivitat amb el seus

  grups de 3 i respondran les preguntes corresponents. Desprs farem una posada en com de

  les respostes a les preguntes i els explicarem el procs complet de la nutrici auttrofa a partir

  de lesquema.

  Per ltim, repartirem a cada alumne dos gots de plstic amb cot perqu hi facin germinar les

  llavors. Les hauran de collocar dins el got envoltades de cot fluix que hauran de mantenir

  humit. Posaran el seu nom als gots iels deixarem a un rac de laula.

  MATERIALS I RECURSOS

  Boles de plastilina de 3 colors diferents (un color per loxigen, un pel carboni i un altre per

  lhidrogen).

  Preguntes sobre la fotosntesi.

  Cartolina per fer lesquema.

  Llenties.

  Gots de plstic.

 • 17 Unitat didctica de la ESO

  Cot.

  Aigua.

  Sessi 6 FASE DEL CICLE

  Exploraci didees prvies de la funci de relaci.

  Introducci a la funci de relaci.

  DESCRIPCI

  Donarem un full amb 2 fotografies dssers vius que sestan relacionant amb el medi, a cada

  grup. Cada grup haur de respondre les preguntes que sels plantejaran per cada

  fotografia(20).

  A continuaci, farem una posada en com de totes les possibles relacions que cada grup

  ha trobat a les seves imatges i els demanarem que escriguin la definici del que creuen que s

  la funci de relaci dels ssers vius amb el medi. Farem una posada en com i explicarem

  exactament el que s la relaci, tot escrivint lesquema de: estmul resposta(20).

  Per ltim, entre tots buscarem quin s lestmul i la resposta de cadascuna de les seves

  fotografies, que apuntaran en una taula(10).

  GESTI DAULA

  Els alumnes sagruparan amb els seu grup habitual de 3 o 4 membres.Quan hagin respost les

  preguntes que sels plantegen, farem una posada en com entre tots. Utilitzarem la pantalla

  digital per passar les fotografies en les quals buscarem quin s lestmul i quina s la resposta.

  Com sempre recollirem el dossier dun dels membres del grup.

  MATERIALS I RECURSOS

  9 fulls amb 2 imatges dssers vius a cadascun i amb les preguntes que han de respondre.

  Sessi 7 FASE DEL CICLE

  Aplicaci del concepte de relaci dels ssers vius amb el medi.

  DESCRIPCI

  En aquesta sessi treballarem la funci de relaci dels musclos amb el medi. Farem la classe al

  laboratori, i per tant, treballarem noms amb la meitat del grup (15 alumnes).

  Donarem 1 musclo a cada grup de 3 alumnes. Cada grup haur de seguir les indicacions del

  gui que repartirem i respondre les preguntes en cada cas.

  Primer observaran com es comporten els musclos quan es troben en aigua de mar, i com

  responen als estmuls dentrar en contacte amb una substncia cida, de ser tocats per un

  objecte ali, de quedar-se amb poca aigua al seu medi. Per fer-ho hauran domplir una graella

  que els donarem (30).

  Per ltim farem una posada en com entre tots (20).

 • Creem vida! 18 Unitat didctica de la ESO

  GESTI DAULA

  Aquesta sessi es dur a terme al laboratori amb la meitat del grup classe. Els alumnes

  treballaran en petits grups de 3 durant tota la prctica. Al final farem una posada en com

  entre tots.

  MATERIALS I RECURSOS

  Musclos vius

  Aigua de mar

  Llimona

  Agulles emmanegades

  Cristallitzadors

  Sessi 8 FASE DEL CICLE

  Disseny experimental

  DESCRIPCI

  Aquesta sessi la dedicarem a dissenyar un experiment per comprovar que les plantes tenen

  nutrici auttrofa i que es relacionen amb el medi. Lexperiment el dissenyaran a classe per

  lhauran de dur a terme a casa seva, com a deures de Setmana Santa.

  A linici la classe farem, entre tots, una pluja didees sobre qu podem fer per comprovar-ho,

  sabent que disposem de llenties germinades(15).

  A continuaci, farem 3 grups homogenis de 10 alumnes. Amb lajuda dun professor, cada grup

  haur de dissenyar un dels experiments per comprovar que les plantes necessiten aigua (H20),

  llum i que es relacionen amb el medi. Els alumnes hauran domplir el full amb el disseny

  experimental, anotant la pregunta, la hiptesi, les variables, etc.

  Per ltim, com que ser lltima sessi abans de les vacances de setmana santa, els explicarem

  que cadasc sendur dues plantes a casa seva per dur a terme lexperiment que ha dissenyat

  el seu grup i haur de fer-ne un seguiment (els donarem un full per fer les anotacions).Hi haur

  10 alumnes que treballaran la llum, deixant la planta control exposada a la llum i laltra planta

  en un lloc fosc; 10 ms que treballaran laigua, de manera que continuaran regant la planta

  control i deixaran de regar laltra; els 10 alumnes restants treballaran la relaci, posaran una

  de les plantes dins duna caixa que tindr un forat, mentre que laltra la deixaran fora(35).

  Quan tornin de vacances posarem en com tots els resultats dels experiments i ens donaran el

  full de seguiment per avaluar-lo.

  GESTI DAULA

  A linici de la classe, desprs dexplicar als alumnes que volem comprovar si realment les

  plantes necessiten H2O, llum i que es relacionen amb el medi, entre tots haurem de pensar

  possibles experiments per demostrar-ho.

  A continuaci, separarem els alumnes en 3 grups homogenis, agrupats en funci de les

  capacitats dels alumnes. Cada grup, guiat per un professor (serem 3), haur de dissenyar un

 • 19 Unitat didctica de la ESO

  dels experiments. Els alumnes amb ms capacitats i ms implicats dissenyaran lexperiment de

  la relaci perqu s el que requereix ms esfor, un altre grup dissenyar lexperiment amb la

  llum i laltre amb laigua.

  Per ltim, repartirem a cadasc les plantes amb les quals hauran de fer els experiments durant

  les vacances.

  Hem considerat necessari posar deures de setmana santa perqu desprs daquesta, els

  alumnes de 1r dESO tenen el crdit de sntesi, i daquesta manera ens assegurem que el tema

  no queda tan tallat.

  MATERIALS I RECURSOS

  Full del disseny experimental.

  Plantes de llentia crescudes.

  Full de seguiment de les plantes (deures de vacances de Setmana Santa).

  Sessi 9 FASE DEL CICLE

  Exploraci de les idees prvies de la reproducci.

  Introducci als tipus de reproducci dels ssers vius.

  DESCRIPCI

  Comenarem preguntant qu s la reproducci (ja ho haurem tractat durant les dues primeres

  sessions), i aix veurem les idees prvies que tenen.

  Per grups de cientfics els donarem un text que haur de llegir i entendre. Els pot tocar el de la

  reproducci sexual o el de lasexual. Lobjectiu de lactivitat s entendre el text per ser capa

  dexplicar-lo. Per fer-ho els grups de 3 es dividiran en 2, de manera que 2 aniran al grup de

  reproducci sexual i 1 al de reproducci asexual, o a linrevs (15).

  Quan hagin llegit i ents el text, cadasc tornar al seu grup i explicar el tipus de reproducci

  que ha treballat a la resta del grup (10).

  A continuaci, cada grup haur de contestar unes preguntes sobre els dos tipus de reproducci

  (15). Desprs ho posarem en com(10).

  GESTI DAULA

  Dividirem els grups de 3 en 2 i 1, i els de 4 en 2 i 2. Una part del grup anir al grup de

  reproducci asexual i laltra a la reproducci sexual. Cada grup haur de llegir i entendre el text

  que els hagi tocat perqu desprs lhauran dexplicar a la resta del seu grup, per poder

  respondre conjuntament unes preguntes sobre els dos tipus de reproducci. Per ltim farem la

  posada en com de la resposta de les preguntes.

  MATERIALS I RECURSOS

  Text reproducci sexual

  Text reproducci asexual

 • Creem vida! 20 Unitat didctica de la ESO

  Preguntes de sntesi

  Sessi 10 FASE DEL CICLE

  Exploraci i sntesi dels resultats de lexperiment.

  DESCRIPCI

  En aquesta sessi posarem en com els resultats que ha obtingut cada alumne de lexperiment

  que ha fet durant les vacances.

  Agruparem els alumenes en els mateixos 3 grups que van dissenyar lexperiment i deixarem

  15 minuts perqu sexpliquin com els ha anat i quins resultats han obtingut, tot omplint una

  taula(15).

  La resta de la sessi la dedicarem a fer una posada en com de tots els experiments. Cada

  grup explicar tindr un portaveu qu explicar com han realitzat el seu experiment i quins

  resultats i conclusions nhan extret. La resta dels alumnes ho hauran danotar a una taula(35).

  GESTI DAULA

  A linici de la sessi els alumnes sagruparan en els mateixos grups de 10 amb els quals van fer

  el disseny de lexperiment abans de marxar de vacances, la resta de la classe ser en com,

  per mantindrem els grups.

  MATERIALS I RECURSOS

  Full de seguiment de lexperiment complet.

  Taules de seguiment de cada experiment.

  Sessi 11 FASE DEL CICLE

  Aplicaci i sntesi de la funci de reproducci.

  DESCRIPCI

  La sessi la durem a terme al laboratori amb la meitat del grup classe.

  Primer de tot repassarem els continguts treballats en la sessi anterior: la reproducci sexual i

  lasexual. Ho farem mitjanant preguntes que dirigirem a diferents alumnes.

  Abans de comenar la prctica ja tindrem preparades dues mostres de llevat en un

  portaobjectes excavat: una amb sucre i laltra sense. La sessi consistir en observar al

  microscopi qu passa en cadascun dels casos i entendre el perqu.

  Dividirem els alumnes en els seus grups de 3. Cada grup haur dobservar una de les mostres i

  fer un dibuix del que hi veuen (10). Desprs, sintercanviaran amb un altre grup per observar

  la segona mostra i tamb en faran un dibuix (10). Hauran dintentar explicar el que estan

  veient en cada cas i el perqu (15). Finalment, farem una posada en com (15).

  GESTI DAULA

  Treballaran en els grups de 3 habituals, observant les dues mostres diferents als microscopis.

  Desprs de reflexionar en petit grup sobre el que veuen farem una posada en com.

 • 21 Unitat didctica de la ESO

  MATERIALS I RECURSOS

  Llevat

  Sucre

  Portaobjectes excavat

  Microscopis

  Full per fer el dibuix de les mostres i anotar lexplicaci

  Vdeo explicatiu de la reproducci del llevat:

  https://www.youtube.com/watch?v=XJEc3wDAVbo

  Gui de la prctica:

  http://www.xtec.cat/cda-bages/consulta/consvinya/5laboratori/1llevats.pdf

  Sessi 12 FASE DEL CICLE

  Sntesi i aplicaci de les 3 funcions vitals dels ssers vius: reproducci, relaci i nutrici.

  DESCRIPCI

  Dedicarem aquesta classe per fer la construcci de lsser viu.

  Donarem a cada grup algunes caracterstiques sobre el tipus de nutrici i reproducci que ha

  de complir lsser viu de cada grup. A ms, per ajudar-los els donarem una pauta amb el que

  volem que surti al pster o presentaci que preparin perqu no es deixin res important(10).

  A partir daqu, deixarem que cada grup sorganitzi i comenci a preparar lsser viu(40).

  GESTI DAULA

  Els alumnes sajuntaran amb el seu grup de 3 per poder comenar a treballar amb el seu sser

  viu. Els portarem material bsic, com cartolines, perqu puguin comenar a treballar, per si

  necessiten altres materials els hauran de portar ells de casa seva.

  MATERIALS I RECURSOS

  Pauta del que ha de contenir una bona presentaci de lsser viu (Ha de durar 5 minuts,

  han de parlar tots els membres del grup,...)

  Cartolines

  Sessi 13 FASE DEL CICLE

  Sntesi i aplicaci de les 3 funcions vitals dels ssers vius: reproducci, relaci i nutrici.

  DESCRIPCI

  Els alumnes sajuntaran en grups de cientfics i continuaran treballant en la creaci del seu

  sser viu i en lexplicaci de les seves caracterstiques (50).

  GESTI DAULA

  Els alumnes, agrupats amb el seu grup de 3, continuaran treballant de forma autnoma, i si els

  cal podran demanar ajuda als companys o professor.

 • Creem vida! 22 Unitat didctica de la ESO

  Sessi 14 FASE DEL CICLE

  Sntesi de les 3 funcions vitals dels ssers vius: reproducci, relaci i nutrici.

  DESCRIPCI

  Cada grup far lexposici de lsser viu que han creat i lexplicaci de les seves

  caracterstiques. Les exposicions duraran 5 minuts i hi hauran de participar tots els membres

  del grup. Al final de cada exposici, sobrir el torn de preguntes, en el qual els companys

  podran preguntar, comentar o aconsellar a cada grup. Els alumnes que no facin la presentaci

  hauran destar atents perqu hauran domplir una taula amb les caracterstiques dels ssers

  vius dels companys(50).

  GESTI DAULA

  Cada grup sortir a exposar el seu sser viu davant de tots els companys.

  MATERIALS I RECURSOS

  Presentacions de cada grup.

  Taula de resum de les presentacions de cada grup.

  Sessi 15 FASE DEL CICLE

  Sntesi de les 3 funcions vitals dels ssers vius: reproducci, relaci i nutrici.

  DESCRIPCI

  Sacabaran les exposicions daquells grups que no hagin pogut fer-ho el dia anterior. Els ltims

  10 minuts de la classe, donarem un qestionari dautoavaluaci a cada grup perqu savalun

  entre ells i reflexionin sobre la feina que han fet entre tots(50).

  GESTI DAULA

  Cada grup sortir a exposar el seu sser viu davant de tots els companys.

  MATERIALS I RECURSOS

  Presentacions de cada grup.

  Taula de resum de les presentacions de cada grup.

  Criteris generals datenci a la diversitat Durant tota la unitat didctica treballarem de forma cooperativa, en petits grups heterogenis,

  perqu es vegin obligats a ajudar-se els uns als altres. Les activitats estan dissenyades de

  manera que tots els membres del grup hagin daportar alguna cosa i estaran adaptades a

  diferents nivells. Daquesta manera tots els alumnes tindran un rol imprescindible: els ms

  avantatjats sencarregaran de les tasques ms complicades i ajudaran a la resta, i els ms

  desavantatjats tindran tasques assumibles que els faran pujar lautoestima i sentir-se part del

  grup.

  Criteris generals davaluaci Dossier final 40%

  Lavaluarem mitjanant la rbrica segent:

 • 23 Unitat didctica de la ESO

  Alumne/a:

  Molt

  (4 punts)

  Basstant

  (3 punts)

  B

  (2 punts)

  Poc

  (1 punt)

  Gens

  (0 punts)

  Dossier

  complet

  Apunts de

  classe

  Claredat i

  netedat

  Exercicis

  corregits

  Presentaci de lsser viu 30%

  o Preparaci 10%

  o Presentaci oral 10%

  Grup:

  Molt

  (4 punts)

  Basstant

  (3 punts)

  B

  (2 punts)

  Poc

  (1 punt)

  Gens

  (0 punts)

  Cont tots els

  tems

  requerits

  Explicaci

  correcta dels

  conceptes

  Repartiment

  equitatiu de

  lexposici

  Expressi

  oral clara

  Presentaci

  atractiva

  sser viu ben

  fet

 • Creem vida! 24 Unitat didctica de la ESO

  o Respostes a les preguntes dels companys / professors 10%

  Treball cooperatiu i actitud 30%

  o Graella diria 5%

  o Autoavaluaci final del grup 5%

  o Avaluaci del professor 20%

  Es valorar utilitzant la segent taula dobservaci, en la qual cada tem es valorar del 0 al

  4, on 0 s gens, 1 poc, 2 b, 3 bastant i 4 molt.

  Alumne/a Pregunta

  els dubtes

  Mostra

  actutud

  participativa

  Est atent/a

  a les

  explicacions

  Ajuda als

  companys

  Fa els

  deures

  Porta el

  material

  Connexi amb altres matries

  Llenges

  Obtenci d'informaci rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-la,

  contrastant-la i usant-la en el plantejament d'un problema o debat.

  s dels diferents tipus de textos per comunicar i argumentar dades i idees oralment i per

  escrit: descripci, explicaci, definici, exposici, justificaci, argumentaci.

  Lectura crtica de textos amb contingut cientfic, obtinguts de fonts diverses.

  Tecnologies

  Utilitzaci dels dispositius TIC per a lobservaci, recollida i tractament de les dades i

  presentaci i comunicaci de resultats.

  s racional i estalvi de materials.

 • 25 Material per als alumnes

  3. Material per als alumnes En aquest apartat recollim el dossier que aniran completant els alumnes a mesura que avanci la unitat didctica.

 • Creem vida!

  Hola nois i noies!

  Som la Gova, en Ospo, lEika, en Numt i en Lin,

  cinc astronautes del planeta Kushtan. Dem

  far quatre anys que vam marxar dexpedici

  a buscar un nou planeta on portar tota la

  poblaci Kushtaniana ja que Kushtan corria un

  gran perill: la nostra estrella s

  Estvem molt contents perqu havem trobat

  un planeta que reunia totes les

  caracterstiques del planeta Kushtan, per

  quan ja tornvem per donar la bona notcia,

  vam rebre un missatge de Kushan en el qual

  ens explicaven que la situaci era

  no tornssim o tamb morirem.

  Per tot aix ens vam veure obligats a aterrar al que seria el nostre nou planeta a partir

  daleshores, el planeta 9-Kushtan.

  Fa 6 mesos que vivim aqu i sens estan acabant les provisions. s un planeta perfe

  exactament com Kushtan, per no hi ha vida, per tant no hi ha aliment. Per aix hem decidit

  que va sent hora de buscar una soluci, necessitem crear vida al 9

  de la tecnologia ms avanada; lnic problema s que ca

  per on comenar. Primer de tot haurem de tenir clar el ms bsic:

  est? Com ho podem diferenciar? Quines caracterstiques

  comunes tenen tots els ssers vius?

  Hem fet una recerca i hem esbrin

  t prcticament les mateixes caracterstiques que el planeta

  Terra, per aix contactem amb vosaltres, esperant que ens

  pugueu ajudar a resoldre les preguntes que tenim i aix a

  crear vida.

  Us demanem per favor que ens ajudeu am

  crear un 9-Kushtan tant bonic i divers com el vostre planeta Terra!

  Gova, Ospo, Eika, Numt i Lin

  Material per als alumnes

  Creem vida!

  Som la Gova, en Ospo, lEika, en Numt i en Lin,

  cinc astronautes del planeta Kushtan. Dem

  far quatre anys que vam marxar dexpedici

  a buscar un nou planeta on portar tota la

  poblaci Kushtaniana ja que Kushtan corria un

  gran perill: la nostra estrella sestava apagant.

  Estvem molt contents perqu havem trobat

  un planeta que reunia totes les

  caracterstiques del planeta Kushtan, per

  quan ja tornvem per donar la bona notcia,

  vam rebre un missatge de Kushan en el qual

  ens explicaven que la situaci era lmit i que

  no tornssim o tamb morirem.

  Per tot aix ens vam veure obligats a aterrar al que seria el nostre nou planeta a partir

  Kushtan.

  Fa 6 mesos que vivim aqu i sens estan acabant les provisions. s un planeta perfe

  exactament com Kushtan, per no hi ha vida, per tant no hi ha aliment. Per aix hem decidit

  que va sent hora de buscar una soluci, necessitem crear vida al 9-Kushtan. A la nau disposem

  de la tecnologia ms avanada; lnic problema s que cap de nosaltres s cientfic i no sabem

  per on comenar. Primer de tot haurem de tenir clar el ms bsic: qu est viu i qu no ho

  est? Com ho podem diferenciar? Quines caracterstiques

  comunes tenen tots els ssers vius?

  Hem fet una recerca i hem esbrinat que el planeta 9-Kushtan

  t prcticament les mateixes caracterstiques que el planeta

  Terra, per aix contactem amb vosaltres, esperant que ens

  pugueu ajudar a resoldre les preguntes que tenim i aix a

  Us demanem per favor que ens ajudeu amb els vostres coneixements per tal que puguem

  Kushtan tant bonic i divers com el vostre planeta Terra!

  Creem vida! 26 Material per als alumnes

  Per tot aix ens vam veure obligats a aterrar al que seria el nostre nou planeta a partir

  Fa 6 mesos que vivim aqu i sens estan acabant les provisions. s un planeta perfecte ja que s

  exactament com Kushtan, per no hi ha vida, per tant no hi ha aliment. Per aix hem decidit

  Kushtan. A la nau disposem

  p de nosaltres s cientfic i no sabem

  qu est viu i qu no ho

  b els vostres coneixements per tal que puguem

 • 27 Material per als alumnes

  Quines caracterstiques tenen els ssers vius?

  Abans de comenar a crear nous ssers vius cal que tinguem clares quines

  caracterstiques tenen els ssers vius. Per aix us proposem que cada grup

  cientfic faci una llista de les caracterstiques que creieu que tenen els ssers

  vius.

  1. Feu una llista de, com a mnim, 8 caracterstiques que creieu que tenen els ssers vius i

  descriviu breument qu vol dir cadascuna delles.

  Caracterstica Descripci

 • Creem vida! 28 Material per als alumnes

  2. Cada grup rebr 3 mostres. Per cadascuna delles, marqueu quines caracterstiques de la

  llista que vau fer compleix cadascuna delles.

  Caracterstiques Mostra 1:

  Mostra 2:

  Mostra3:

  3. Decidiu si hi ha alguna mostra que s un sser viu. En el cas afirmatiu expliqueu les seves

  caracterstiques i justifiqueu-les, tot contrastant-les amb les de lsser inert. Penseu que

  desprs un de vosaltres (el que tri el profe) ho haur dexposar davant de la resta de la

  classe en representaci del grup, per tant assegureu-vos que tots els del grup de treball ho

  enteneu a la perfecci.

 • 29 Material per als alumnes

  4. Ha arribat lhora que entre tota la classe decidim quines sn les caracterstiques que

  defineixen un sser viu i les apunteu aqu. Per a fer-ho primer escoltarem al representant

  de cada grup i debatrem si estem dacord o no amb el que diu.

 • La funci de nutrici

  Gova: Quina gana! Qu fem avui per dinar?

  Numt: Podrem provar de fer un plat terrcola! Avui he vist

  que una pellcula on sortia

  plat molt estrany. Paella lin deien!

  Lin: Ah caram! Aix que els terrcoles tamb mengen?

  Numt: I tant! Quatre o cinc cops al dia!

  1. Qu s per tu la nutrici?

  2. Per qu creus que s imprescindible que els ssers vius es

  3. Qu passa quan no ens nodrim?

  Material per als alumnes

  La funci de nutrici

  Quina gana! Qu fem avui per dinar?

  Podrem provar de fer un plat terrcola! Avui he vist

  que una pellcula on sortia una famlia menjant un

  plat molt estrany. Paella lin deien!

  Ah caram! Aix que els terrcoles tamb mengen?

  I tant! Quatre o cinc cops al dia!

  tu la nutrici?

  Per qu creus que s imprescindible que els ssers vius es nodreixin?

  Qu passa quan no ens nodrim?

  Creem vida! 30 Material per als alumnes

 • 31 Material per als alumnes

  Nutrici hetertrofa

  Com et nodreixes tu? Fes memria de qu vas menjar ahir per sopar i apunta un aliment.

  Pensa don prov (de quin animal, planta, etc.). Ara pensa si aquest animal o planta es nodria

  quan estava viu i, si s aix, anota de qu ho feia.

 • Nutrici auttrofa

  Gova Ostres! Us heu adonat que no tots els ssers vius es

  nodreixen de la mateixa manera?

  Lin: s veritat, les plantes, per exemple, ho han de fer dalguna

  diferent a la nostra, no?

  Eika: Exacte! He llegit que hi ha ssers vius que sn

  s a dir, necessiten nodrir

  que prov daltres ssers vius) que obtenen del medi. No

  obstant, altres ssers vius com les plantes no poden agafar

  aquesta matria orgnica del medi, per aix tenen una

  nutrici auttrofa.

  Numt: Qu s la nutrici auttrofa?

  Saps qu s la fotosntesi?

  Qui la fa?

  Qu es necessita per fer-la?

  Per qu serveix?

  Material per als alumnes

  Nutrici auttrofa

  Ostres! Us heu adonat que no tots els ssers vius es

  nodreixen de la mateixa manera?

  s veritat, les plantes, per exemple, ho han de fer dalguna

  nostra, no?

  Exacte! He llegit que hi ha ssers vius que sn hetertrofs,

  s a dir, necessiten nodrir-se de matria orgnica (matria

  que prov daltres ssers vius) que obtenen del medi. No

  obstant, altres ssers vius com les plantes no poden agafar

  aquesta matria orgnica del medi, per aix tenen una

  Qu s la nutrici auttrofa?

  Creem vida! 32 Material per als alumnes

 • 33 Material per als alumnes

  Ara imagineu que sou organismes fotosinttics, per exemple un pomer. Del medi agafeu

  molcules de CO2 (formades per 1 Carboni i 2 Oxgens) i molcules dH2O (formades per 2

  Hidrgens i 1 Oxigen) a partir de les quals heu de construir matria orgnica (C6H12O6).

  Imagineu que la llum del Sol s lenergia que necessiteu per separar les diferents peces que

  formen cada molcula i tornar-les a unir per formar la matria orgnica.

  Conclusions:

  Qu volem obtenir a partir de laigua i el dixid de carboni (mitjanant la llum del sol)?

  A partir de laigua i el dixid de carboni noms obteniu matria orgnica? Qu ms obteniu?

  Per qu creus que passa aix?

  La nutrici mitjanant la qual els ssers vius fabriquen la seva prpia matria orgnica a partir

  de matria inorgnica sanomena nutrici auttrofa. La fotosntesi s un tipus de nutrici

  auttrofa.

  O O

  C

  Molcula de dixid de carboni

  H H

  O

  Molcula daigua

 • Creem vida! 34 Material per als alumnes

  La funci de relaci

  Lin: Renoi! Aquests nois i noies sn molt llestos; van dir que

  una funci vital s la relaci!

  Ospo: La qu? Qu diantres s aix?

  Lin: Doncs la veritat s que no ho tinc massa clar. Eika, que ho

  saps tu?

  Eika: Jo noms s que tots els ssers vius es relacionen amb el

  medi que els envolta, per no entenc com i per qu ho

  fan! Haurem de tornar a demanar ajuda als de la Terra!

  Per investigar qu s la relaci cada grup cientfic tindr una fitxa en la qual hi ha dos ssers

  vius relacionant-se amb el medi. Lhaureu domplir entre tots els membres del grup i al final

  posarem en com amb tots els grups les conclusions a les quals haureu arribat.

  Qu s la relaci? 1. Desprs de mirar les fotografies i respondre les preguntes, intenteu explicar qu s la

  relaci.

  2. Escriviu la definici de relaci que hem decidit entre tota la classe.

 • 35 Material per als alumnes

  1. La funci de relaci

  Llenguado al fons del mar.

  Gira-sols.

  La funci de relaci

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  fotografia?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

 • Creem vida! 36 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 37 Material per als alumnes

  2. La funci de relaci

  Gat.

  Dia molt calors.

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

 • Creem vida! 38 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 39 Material per als alumnes

  3. La funci de relaci

  Camale.

  Ping amb la seva mare.

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

 • Creem vida! 40 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 41 Material per als alumnes

  4. La funci de relaci

  Gos.

  Planta.

  La funci de relaci

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

 • Creem vida! 42 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 43 Material per als alumnes

  5. La funci de relaci

  Home.

  Arbre de fulla caduca.

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

 • Creem vida! 44 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 45 Material per als alumnes

  6. La funci de relaci

  Eri amagat.

  Dona i home.

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

 • Creem vida! 46 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 47 Material per als alumnes

  7. La funci de relaci

  Palmera.

  Beb.

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

 • Creem vida! 48 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 49 Material per als alumnes

  8. La funci de relaci

  Cargol.

  Persona.

  La funci de relaci

  .

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

 • Creem vida! 50 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Home

  Arbre de fulla caduca

  Eri amagat

  Dona i home

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Persona

  Nen

  Planta

 • 51 Material per als alumnes

  9. La funci de relaci

  Noi.

  Planta.

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

  Qu fa lsser viu de la fotografia?

  Per qu creus que ho fa?

 • Creem vida! 52 Material per als alumnes

  Escriu quin s lestmul i la resposta que podem veure en cada fotografia:

  Fotografia Estmul Resposta

  Llenguado al fons del mar

  Gira-sol

  Gat

  Dia molt calors

  Camale

  Ping amb la seva mare

  Gos

  Planta

  Guineu rtica

  Salamandra

  Eri amagat

  Lleones

  Palmera

  Beb

  Cargol

  Guineu del desert

  Nen

  Planta

 • 53 Material per als alumnes

  Com es relacionen amb el medi els musclos?

  Els musclos sn ssers vius, per tant han de complir les tres funcions

  vitals: la relaci, la nutrici i la reproducci.

  Com es relacionen els musclos? Poden captar

  medi i respondre a ell?

  Abans de comenar et ser til fer un cop

  dull a lestructura del musclo:

  Per comenar poseu aigua de mar en un cristallitzador. Assegureu

  temperatura duns 21-23C (si cal, escalfeu

  tancats i submergiu-los a laigua.

  1. Qu creieu qu faran els musclos

  Observeu els musclos i anoteu qu fan al cap duna estona.

  2. Amb unes pinces o una agulla manegada toqueu la vora del mantell dun musclo obert.

  Qu creieu qu far el musclo?

  Mscul adductor anterior

  Mscul adductor posterior

  Mantell

  Cor

  Glndula digestiva

  Pe

  Bisu

  Com es relacionen amb el medi els

  Els musclos sn ssers vius, per tant han de complir les tres funcions

  vitals: la relaci, la nutrici i la reproducci.

  Com es relacionen els musclos? Poden captar algun estmul del

  Abans de comenar et ser til fer un cop

  dull a lestructura del musclo:

  Per comenar poseu aigua de mar en un cristallitzador. Assegureu-vos que laigua est a una

  23C (si cal, escalfeu-la). Agafeu un parell de musclos que estiguin

  los a laigua.

  Qu creieu qu faran els musclos al cap duna estona?

  Observeu els musclos i anoteu qu fan al cap duna estona.

  Amb unes pinces o una agulla manegada toqueu la vora del mantell dun musclo obert.

  Qu creieu qu far el musclo?

  Mscul adductor anterior

  Mscul adductor posterior

  Mantell

  Cor

  Glndula digestiva

  Com es relacionen amb el medi els

  vos que laigua est a una

  la). Agafeu un parell de musclos que estiguin

  Amb unes pinces o una agulla manegada toqueu la vora del mantell dun musclo obert.

 • Creem vida! 54 Material per als alumnes

  Qu fa el musclo?

  3. I si li tireu unes gotes de llimona a la vora del mantell o al peu, qu creieu que far?

  Qu fa?

  4. Quan els musclos estiguin oberts inclineu el cristallitzador de tal manera que bona part

  dalgun dells quedi fora de laigua. Com creieu que respondr el musclo a aquest estmul?

  Com respon el musclo a aquest estmul quan ho feu?

  Els musclos viuen enganxats a les roques, a la zona on trenquen les onades, per no poden

  moures. Qu creus que passa quan baixa la marea? Com ho relacionaries amb el que has

  vist anteriorment?

 • 55 Material per als alumnes

  5. Podem dir que els musclos es relacionen amb el medi? Quins estmuls reben? I com els

  capten? Quines respostes donen? I com les produeixen?

  Ordeneu les vostres observacions completant la taula segent:

  Estmul Receptor Resposta Efector

  Contacte amb laigua de mar

  Contacte amb un objecte

  Contacte amb una substncia cida (llimona)

  Contacte amb laire

  Quina s la vostra conclusi?

 • Sn ssers vius les llavors?

  Fa uns dies vam estar discutint si les llavors sn o

  aix les vam posar a germinar.

  Observant els resultats obtinguts, creus que sn ssers vius? Per

  qu?

  Hem vist que els ssers vius han de complir les

  relacionar amb el medi i shan de repr

  Ara que ja coneixem les funcions de nutrici i relaci, com dissenyareu un experiment per

  demostrar que les llenties sn ssers vius, i que per tant es nodreixen i es relacionen?

  Disseny de lexperimentHiptesi

  Fonament teric de la recerca:

  Material (necessitarem)

  Material per als alumnes

  Sn ssers vius les llavors?

  Fa uns dies vam estar discutint si les llavors sn o no ssers vius. Per

  aix les vam posar a germinar.

  Observant els resultats obtinguts, creus que sn ssers vius? Per

  Hem vist que els ssers vius han de complir les 3 funcions vitals: shan de nodrir, shan de

  relacionar amb el medi i shan de reproduir.

  Ara que ja coneixem les funcions de nutrici i relaci, com dissenyareu un experiment per

  demostrar que les llenties sn ssers vius, i que per tant es nodreixen i es relacionen?

  Disseny de lexperiment

  Fonament teric de la recerca:

  Creem vida! 56 Material per als alumnes

  : shan de nodrir, shan de

  Ara que ja coneixem les funcions de nutrici i relaci, com dissenyareu un experiment per

  demostrar que les llenties sn ssers vius, i que per tant es nodreixen i es relacionen?

 • 57 Material per als alumnes

  Mtode (com ho farem pas a pas)

  Resultats ( en qu ens fixarem quan fem lexperincia)

 • Creem vida! 58 Material per als alumnes

  Conclusions (si veiem que passa aix voldr dir que....)

  Dibuix del muntatge o experincia

 • 59 Material per als alumnes

  Experiment Tria quina de les dues plantes ser amb la queexperimentars i quina la control (planta que

  fars servir de referncia) i apunta-ho al got. Omple la segent taula per fer un seguiment

  del comportament de la teva planta:

  Tipus de llegum: ...............................................

  Dia 0 (abans de comenar lexperiment)

  Mida de la tija (cm)

  Descripci de laspecte de la planta

  (remarca les diferncies

  entre aquesta i la

  planta control)

  Fotografia o dibuix de la

  planta

 • Creem vida! 60 Material per als alumnes

  Dia 3

  Mida de la tija (cm)

  Descripci de laspecte de la planta

  (remarca les diferncies

  entre aquesta i la

  planta control)

  Fotografia o dibuix de la

  planta

 • 61 Material per als alumnes

  Dia 7

  Mida de la tija (cm)

  Descripci de laspecte de la planta

  (remarca les diferncies

  entre aquesta i la

  planta control)

  Fotografia o dibuix de la

  planta

 • Creem vida! 62 Material per als alumnes

  Dia 10

  Mida de la tija (cm)

  Descripci de laspecte de la planta

  (remarca les diferncies

  entre aquesta i la

  planta control)

  Fotografia o dibuix de la

  planta

 • 63 Material per als alumnes

  Explica els resultats obtinguts

  Conclusions (resposta raonada a la pregunta) i validaci o no de la hiptesi

 • Creem vida! 64 Material per als alumnes

  Sn ssers vius les llavors? Conclusions Posa en com el que has fet durant les vacances amb la resta de companys i companyes que

  han dut a terme el mateix experiment que tu. Poseu-vos dacord en els resultats i les

  conclusions i escriviu-los breument a la taula que correspongui al vostre experiment:

  EXPERIMENT NUTRICI: Aigua

  Control (amb aigua) Sense aigua

  Descripci de laspecte fsic el dia 10

  Conclusions

  EXPERIMENT NUTRICI: Llum

  Control Dins la caixa tancada

  Descripci de laspecte fsic el dia 10

  Conclusions

  EXPERIMENT Relaci

  Control Dins la caixa amb un forat

  Descripci de laspecte fsic el dia 10

  Conclusions

  Ompliu la resta de taules amb les conclusions dels companys de la resta de grups.

 • 65 Material per als alumnes

  La funci de reproducci

  A Kushtan tenim una tecnologia que ens permet crear ssers

  vius, per aquesta no s la manera natural de crear

  Terra ni ho sabeu fer!), sin que s la

  que tenen els ssers vius doriginar

  sempre, ni tot s blanc ni tot s negre. Com es reprodueixen

  els ssers vius? Ho fan tots de la mateixa manera o existeixen

  diferents tipus de reproducci?

  Per entendre-ho cada grup es dividir en dos: un anir amb el grup de la reproducci asexual i

  els altres amb el de la sexual o a linrevs. Llegireu un text que us explica les caracterstiques

  de cada tipus de reproducci i omplireu la taula que teniu a c

  reproducci que us ha tocat). s molt important que us ajudeu i assegureu que tots i cadascun

  de vosaltres entn les idees ms importants ja que desprs haureu dexplicar el tipus de

  reproducci que us ha tocat als del vostr

  Tipus de reproducci

  Nombre dindividus necessaris

  Diferents gneres ( i )

  Caracterstiques de la descendncia

  Alguns exemples

  La funci de reproducci A Kushtan tenim una tecnologia que ens permet crear ssers

  vius, per aquesta no s la manera natural de crear-ne (a la

  sin que s la reproducci: la capacitat

  que tenen els ssers vius doriginar-ne de nous. Per com

  sempre, ni tot s blanc ni tot s negre. Com es reprodueixen

  els ssers vius? Ho fan tots de la mateixa manera o existeixen

  diferents tipus de reproducci?

  ho cada grup es dividir en dos: un anir amb el grup de la reproducci asexual i

  els altres amb el de la sexual o a linrevs. Llegireu un text que us explica les caracterstiques

  de cada tipus de reproducci i omplireu la taula que teniu a continuaci (noms la part de la

  reproducci que us ha tocat). s molt important que us ajudeu i assegureu que tots i cadascun

  de vosaltres entn les idees ms importants ja que desprs haureu dexplicar el tipus de

  reproducci que us ha tocat als del vostre grup.

  Nombre dindividus necessaris

  Caracterstiques de la descendncia

  ho cada grup es dividir en dos: un anir amb el grup de la reproducci asexual i

  els altres amb el de la sexual o a linrevs. Llegireu un text que us explica les caracterstiques

  ontinuaci (noms la part de la

  reproducci que us ha tocat). s molt important que us ajudeu i assegureu que tots i cadascun

  de vosaltres entn les idees ms importants ja que desprs haureu dexplicar el tipus de

 • Creem vida! 66 Material per als alumnes

  Per acabar haureu de respondre les segents preguntes entre tots:

  1. Explica amb les teves paraules qu s la reproducci.

  2. Quines caracterstiques sn les ms importants de la reproducci sexual? I de lasexual?

  Quants individus es necessiten per cadascuna?

  3. Quines diferncies hi ha entre la reproducci sexual i lasexual?

 • 67 Material per als alumnes

  La reproducciTots els ssers vius sn capaos de donar lloc a altres ssers vius, que sn cpies ms o menys

  semblants dells mateixos. Per tant, tot sser viu prov dun altre sser viu i pot donar lloc a

  altres ssers vius.

  Existeixen dues formes de reproducci:

  Reproducci asexual La reproducci asexual s aquella en la qual a partir dun

  diversos descendents, que sn exactament igual a ell. s tpica de vegetals i dorganismes poc

  complexes, com els bacteris.

  Existeixen diversos processos de reproducci asexual. Alguns exemples sn:

  https://www.youtube.com/watch?v=vXN_5SPBPtM

  cci Tots els ssers vius sn capaos de donar lloc a altres ssers vius, que sn cpies ms o menys

  semblants dells mateixos. Per tant, tot sser viu prov dun altre sser viu i pot donar lloc a

  Existeixen dues formes de reproducci: la reproducci sexual i la reproducci asexual.

  La reproducci asexual s aquella en la qual a partir dun nic progenitor

  diversos descendents, que sn exactament igual a ell. s tpica de vegetals i dorganismes poc

  Existeixen diversos processos de reproducci asexual. Alguns exemples sn:

  Estrella de mar

  Llevat

  Hidra daigua dola

  https://www.youtube.com/watch?v=vXN_5SPBPtM

  Tots els ssers vius sn capaos de donar lloc a altres ssers vius, que sn cpies ms o menys

  semblants dells mateixos. Per tant, tot sser viu prov dun altre sser viu i pot donar lloc a

  la reproducci sexual i la reproducci asexual.

  es generen un o

  diversos descendents, que sn exactament igual a ell. s tpica de vegetals i dorganismes poc

  Hidra daigua dola

 • La reproducciTots els ssers vius sn capaos de donar lloc a altres ssers vius, que sn cpies ms o menys

  semblants dells mateixos. Per tant, tot sser viu prov dun altre sser viu i pot donar lloc a

  altres ssers vius.

  Existeixen dues formes de reproducci: la reproducci sexual i la reproducci asexual.

  Reproducci sexual La reproducci sexual es produeix quan es forma un nou individu a partir de la uni de dues

  cllules sexuals, una de masculina i una altra de femenina, durant el procs de la

  Lsser viu resultant t caracterstiques de tots dos pares. La majoria danimals i molts vegetals

  es reprodueixen sexualment.

  Existeixen diferents tipus de reproducci sexual, tot i que sempre sn necessaris lvul i

  lespermatozoide. Alguns exemples de reproducci sexual sn:

  Gallines

  Pomer

  Espermatozoide fecundant un

  vul

  https://www.youtube.com/watch?v=tFZeyFbBLXE

  Material per als alumnes

  La reproducci Tots els ssers vius sn capaos de donar lloc a altres ssers vius, que sn cpies ms o menys

  semblants dells mateixos. Per tant, tot sser viu prov dun altre sser viu i pot donar lloc a

  reproducci: la reproducci sexual i la reproducci asexual.

  La reproducci sexual es produeix quan es forma un nou individu a partir de la uni de dues

  cllules sexuals, una de masculina i una altra de femenina, durant el procs de la

  Lsser viu resultant t caracterstiques de tots dos pares. La majoria danimals i molts vegetals

  Existeixen diferents tipus de reproducci sexual, tot i que sempre sn necessaris lvul i

  s exemples de reproducci sexual sn:

  Llu

  Pomer

  Espermatozoide fecundant un

  Creem vida! 68 Material per als alumnes

  Tots els ssers vius sn capaos de donar lloc a altres ssers vius, que sn cpies ms o menys

  semblants dells mateixos. Per tant, tot sser viu prov dun altre sser viu i pot donar lloc a

  reproducci: la reproducci sexual i la reproducci asexual.

  La reproducci sexual es produeix quan es forma un nou individu a partir de la uni de dues

  cllules sexuals, una de masculina i una altra de femenina, durant el procs de la fecundaci.

  Lsser viu resultant t caracterstiques de tots dos pares. La majoria danimals i molts vegetals

  Existeixen diferents tipus de reproducci sexual, tot i que sempre sn necessaris lvul i

 • 69 Material per als alumnes

  Els llevats Numt Tinc moltssimes ganes de menjar un pasts com cal!

  Gova si us plau, fem-Gova: Ja magradaria ja, per no tenim tots els ingredients

  necessaris. Ens fa falta llevat; sense llevat el pasts no quedar gens esponjs, sin que quedar xafat!

  Numt: Llevat? Aix tamb sutilitza per fer cervesa, no? Qu s un llevat?

  Gova: Els llevats sn un tipus dssers vius microscpics. He aprs que sn hetertrofs i que es reprodueixen de manera asexual per gemmaci (al llevat li apareix una protuberncia que es va fent gran fins que se separa donant lloc a un segon llevat).

  Avui els observarem al microscopi!

  Per comenar agafeu un portaobjectes excavat i poseu el nom del vostre grup. Amb un

  comptagotes agafeu una goteta del vas de precipitats que cont noms llevat i poseu

  damunt dun portaobjectes excavat. Un altre grup feu el mateix per amb una goteta de

  de precipitats que cont llevat + sucre.

  Ara mireu primer la vostra mostra al microscopi (amb lajuda dels professors!) i desprs la del

  grup que t la mostra diferent a la vostra i completeu la segent taula:

  Mostra: llevat

  Feu un dibuix:

  Desprs dhaver vist les dues mostres contesteu les preguntes:

  1. Quina diferncia hi ha en la composici de les mostres?

  ganes de menjar un pasts com cal! -ne un!

  Ja magradaria ja, per no tenim tots els ingredients necessaris. Ens fa falta llevat; sense llevat el pasts no quedar gens esponjs, sin que quedar xafat! Llevat? Aix tamb sutilitza per fer cervesa, no? Qu

  Els llevats sn un tipus dssers vius microscpics. He aprs que sn hetertrofs i que es reprodueixen de manera asexual per gemmaci (al llevat li apareix una

  es va fent gran fins que se separa donant lloc a un segon llevat).

  Avui els observarem al microscopi!

  Per comenar agafeu un portaobjectes excavat i poseu el nom del vostre grup. Amb un

  comptagotes agafeu una goteta del vas de precipitats que cont noms llevat i poseu

  damunt dun portaobjectes excavat. Un altre grup feu el mateix per amb una goteta de

  de precipitats que cont llevat + sucre.

  Ara mireu primer la vostra mostra al microscopi (amb lajuda dels professors!) i desprs la del

  grup que t la mostra diferent a la vostra i completeu la segent taula:

  Mostra: llevat + sucre

  Feu un dibuix:

  Desprs dhaver vist les dues mostres contesteu les preguntes:

  Quina diferncia hi ha en la composici de les mostres?

  Per comenar agafeu un portaobjectes excavat i poseu el nom del vostre grup. Amb un

  comptagotes agafeu una goteta del vas de precipitats que cont noms llevat i poseu-la

  damunt dun portaobjectes excavat. Un altre grup feu el mateix per amb una goteta del vas

  Ara mireu primer la vostra mostra al microscopi (amb lajuda dels professors!) i desprs la del

 • Creem vida! 70 Material per als alumnes

  2. Quines diferncies entre les mostres podeu observar?

  3. Qu creieu que est passant en cadascuna delles? Expliqueu-ho.

 • 71 Material per als alumnes

  Som-hi!

  Nois i noies, cientfics i cientfiques, ha arribat lhora de la veritat. Ja sou tots uns experts en

  diferenciar qu est viu del que no nest i en quines caracterstiques tenen els ssers vius, per

  tant ja esteu preparats per dissenyar el vostre sser viu.

  Us volem donar les grcies per la vostra ajuda, esperem

  amb impacincia veure quina mena dssers creeu per

  al nostre nou planeta!

  Podeu utilitzar qualsevol tipus de material: podeu fer un dibuix, una maqueta... el que vulgueu!

  Tamb haureu de preparar una breu exposici en la qual heu dexplicar:

  o Nom de lsser viu

  o Caracterstiques fsiques

  o Tipus de nutrici

  o Tipus de reproducci

  o Lloc on habita

  o 3 exemples de com es relacionar amb el medi (indicant estmul i resposta)

  El dia de la presentaci haureu de:

  o Fer una presentaci oral de 5-10 minuts davant de la classe

  o Tots els membres del grup haureu de parlar per igual

  o Haureu densenyar el dibuix o maqueta del vostre sser viu

  Sigueu creatius, esperem molt de vosaltres!

  Gova, Ospo, Eika, Numt i Lin

 • Creem vida! 72 Material per als alumnes

  Presentem els nostres ssers vius

  Eika Ei amics! Avui s el dia en el que els terrcoles ens presentaran els ssers vius que han creat per al nostre planeta!

  Numt: Quines ganes de veurels! Com creieu que seran? Ospo: Jo crec que seran molt xulos! No ens desepcionaran! Gova: Totalment dacord!. Al cap i a la fi shi han esforat

  molt! Lin: Sssssht! Que comencen!

  Omple la segent taula mentre escoltes les exposicions dels teus companys:

  Nom de lsser

  viu

  Tipus de nutrici

  Tipus de reproducci

  Exemples de relaci Lloc on habita

  Caracterstiques fsiques

  1

  2

  3

  4

 • 73 Material per als alumnes

  5

  6

  7

  8

  9

 • Creem vida! 74 Material per als professors

  4. Material per als professors En aquest apartat incloem els materials necessaris per als professors.

 • 75 Material per als professors

  Graella dautoavaluaci del grup Aquesta graella estar feta en una cartolina i cada dia al final de la classe hauran de posar un

  gomet autoavaluant-se segons com creuen que ha anat: verd molt b, taronja regular i vermell

  malament.Els nmeros 1-4 representen el nom de cadadascun dels alumnes del grup. Cada fila

  representa un dia.

  He complert amb

  les meves

  obligacions (portar

  el material, fer la

  feina a casa, etc.)

  Els meus

  companys

  mhan ajudat

  quan han pogut

  He ajudat els

  meus

  companys quan

  he pogut

  He participat

  activament

  He estat a

  gust fent les

  activitats

  Valoraci

  global de

  tot el grup

  (1-10)

  1 2 3 4

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 • Creem vida! 76 Material per als professors

  Esquema de la nutrici Nutrici hetertrofa

  Nutrici auttrofa

 • 77 Material per als professors

  Diapositives de la relaci

 • Creem vida! 78 Material per als professors

 • 79 Material per als professors

 • Creem vida! 80 Material per als professors

 • 81 Material per als professors

 • Creem vida! 82 Material per als professors

 • 83 Material per als professors

 • Creem vida! 84 Material per als professors

 • 85 Material per als professors

 • Creem vida! 86 Agraments

  5. Agraments Volem donar les grcies al Marcel Costa i al Xavier Muoz per tota la seva ajuda i per fer del

  prcticum una experincia molt profitosa i que mai oblidarem.