Informa't 72 (febrer 2014)

of 16 /16
Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Informa't 72 (febrer 2014)

 • Nmero 72

  FEBRER de 201 4

  Periodicitat mensual

  Publicaci gratuta

  La Policia Local dna consells de

  seguretat per a la llar

  PG. 1 0

  Convocatries de subvencions per a

  entitats

  PG. 5

  Distribuci: Aquest butllet municipal es fa arribar, mitjanant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos elvostre nom, adrea i telfon a travs de ladrea de correu electrnic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la Regidoria de Comunicaci de lAjuntament, per tal de solucionar el problema.

  Publicitat

  Dotze persones aturades treballaran

  per l'Ajuntament

  PG. 3

  PG. 3

  L'Ajuntament recupera la gesti directa del

  servei de recollida de residus i neteja viria

  A partir de l'1 de febrer, la gesti del servei municipal de recollida de

  residus i neteja viria es far directament des de l'Ajuntament, que ha

  rescatat la concessi que fins ara tenia l'empresa Servicios Semat.

 • La posada en marxa, el passat mes de gener, dels Plans dOcupaci, un per larranjament i

  desbrossament de carrers i reparaci de voreres, un altre pel canvi de lmpades i equips per

  lenllumenat pblic del poble, i un tercer d'auxiliar de la llar, ha de servir, primer de tot i ms

  important, per donar feina, durant 6 mesos, a 1 2 persones de Lli dAmunt que estaven a latur,

  moltes delles amb crregues familiars i sense cobrar cap tipus de prestaci. Per altra banda, ha

  de servir per donar un cop defecte i millorar substancialment lestat dalgunes voreres que, pel

  pas del temps, pel mal s, per culpa de les arrels dels arbres o per la mala construcci inicial,

  estan deteriorades. El Pla dOcupaci de canvi de lmpades i equips denllumenat pblic ha de

  servir destalvi energtic i de consum. Un estalvi de diners per les arques municipals que reverteix

  directament al ciutad amb millora de prestacions de serveis. I el Pla d'ocupaci d'auxiliar de la

  llar est adreat a la neteja, acompanyament i suport a la gent gran del municipi.

  Ara que ja tenim quasi tancats els nmeros de la liquidaci del pressupost del 201 3, magradaria

  remarcar el gran esfor econmic que ha fet lAjuntament per ajudar i cobrir les necessitats

  bsiques de la gent ms necessitada del poble amb un munt dajuts socials directes i indirectes

  tipus beques de menjador, material escolar, aliments, etc. sense deixar, aix s, dajudar a la resta

  dentitats del poble que, moltes delles de manera altruista, siguin desport, siguin culturals o

  cviques, entre altres, desenvolupen, moltes vegades, una labor social importantssima i

  entranyable, b becant a aquells que no poden pagar lactivitat, b oferint activitats dinters a la

  gent, gent que, daltra manera, es quedaria tancada a casa.

  Per ltim, i un cop rescatada la concessi del servei de recollida descombraries, vull recordar que

  a partir de l1 de febrer aquest servei s gestiona directament des de lAjuntament amb la

  subrogaci de tot el personal. Confiem en la professionalitat i experincia de tot aquest collectiu

  de persones que ara han passat a formar part de la plantilla de lAjuntament per a qu el servei

  segueixi funcionant igual o fins hi tot millor que fins ara. Des daqu els vull agrair la seva

  predisposici negociadora i daportaci de suggeriments per a la millora del servei.

  Edici, redacci, fotografia, maquetaci, correcci ortogrfica i distribuci: Ajuntament de Lli dAmunt (carrer dAnselm Clav, 73Telfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841 41 75 Adrea electrnica: [email protected] Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamuntTwitter: www.twitter.com/llicamunt Instagram: www.instagram.com/llicamunt Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8a14 h, i dilluns i dijous, de 16 a19 h Horari destiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h)Impressi i manipulaci: CTL ComunicaciTiratge: 7.200 exemplarsPaper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecolgic) blancura 76Dipsit Legal: B486152007

  Amb quina freqncia acostuma a utilitzar la deixalleria?

  L's habitual de la deixal leria comporta bonificacions en la taxa de

  residus. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per

  saber si els l l ianencs i l l ianenques uti l i tzen la deixal leria i amb

  quina freqncia.

  El resultat ha estat que, de les 20 persones que han participat a

  l 'enquesta, un 20% ha dit que uti l i tzava la deixal leria sempre; un

  45% ha respost que ho feia sovint; un 20% ha contestat que puntu-

  alment; un 1 5% ha dit que no la uti l i tza mai; i l 'opci No sap/No

  contesta no l 'ha seleccionada cap participant.

  *L'enquesta ciutadana es publica a la pgina web i durant gaireb un mes est

  oberta a la participaci dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana

  es publiquen al mateix web i en el butl let municipal. Aquests resultats es pre-

  senten en percentatges sobre el total de respostes.

  2 >

  Editorial

  Enquesta ciutadana

  Ignasi Simn Ortoll

  Alcalde

 • > 3

  L'Ajuntament recupera la gesti directa

  del servei de recollida de residus i neteja

  viria

  A partir de l'1 de febrer, la gesti del servei municipal de recollida de

  residus i neteja viria es far directament des de l'Ajuntament, que ha

  rescatat la concessi que fins ara tenia l'empresa Servicios Semat.

  Per tal de prestar directament

  el servei de recollida de resi-

  dus i neteja viria, l'Ajunta-

  ment ha subrogat tot el

  personal adscrit al servei, 22

  persones, que han passat a

  formar part de la plantilla de

  personal de l'administraci

  local.

  D'aquestes 22 persones, n'hi

  ha una que es prejubila d'a-

  cord amb l'empresa Semat i 6

  s'han subrogat directament a

  l'Ajuntament, ja que s per-

  sonal que ja provenia de l'ad-

  ministraci local. Amb la resta

  de la plantilla, 1 5 persones,

  s'ha arribat a un acord perqu

  passin a treballar per l'Ajun-

  tament amb el tipus de con-

  tracte que pertoqui al

  personal laboral de l'adminis-

  traci local. Laboralment,

  se'ls han mantingut les condi-

  cions del conveni que tenien

  mentre estigui en vigor.

  El servei inclou la recollida de

  les cinc fraccions de residus

  que tenen contenidors al

  carrer (cartr, envasos, vidre,

  matria orgnica i resta), la

  recollida de trastam, la gesti

  de la deixalleria, la neteja de

  contenidors i la neteja viria.

  Amb la gesti directa del

  servei, que dependr de la

  Regidoria dObres i Serveis,

  es produr un estalvi

  econmic immediat, que ja ha

  perms reduir un 1 0% la taxa

  de residus pel 201 4, ssent

  lnic municipi de la comarca

  que ha pogut reduir la taxa en

  lloc daugmentar-la. L'estalvi

  inicial en el pressupost del

  201 4 s de 224.300,00 euros.

  Per lany 201 5 es preveu que

  lestalvi produt pel nou model

  de gesti sigui per un import

  de 383.000,00 euros anuals

  respecte a lexercici 201 3.

  Entre els objectius de gesti

  figuren mantenir i millorar la

  qualitat del servei,

  incrementar el control dels

  processos, optimitzar circuits,

  ampliar recollides i reduir els

  costos de tractament.

  www.llicamunt.cat: A travs de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notcies. Tamb shi pot consultar lhemeroteca del butllet i la informaci sobre lareserva de la publicitat.

  Dotze persones aturades treballaran

  durant 6 mesos per l'Ajuntament

  Dotze persones en situaci

  d'atur treballaran durant sis

  mesos a l'Ajuntament, 11

  contractades per l'administra-

  ci local i una pel Consell Co-

  marcal. De les persones

  contractades per l'Ajuntament,

  sis han estat seleccionades

  pel Servei d'Ocupaci de Ca-

  talunya (SOC) i cinc per la

  mateixa administraci local.

  D'aquestes dotze persones,

  cinc treballaran en la repara-

  ci de voreres per millorar-ne

  l'estat; sis en el canvi de lm-

  pades i equips d'enllumenat

  pblic per a l'estalvi energtic i

  de consum; i una en la neteja,

  acompanyament i suport a

  gent gran del municipi.

  Resultats de la campanya

  informativa sobre recollida

  selectiva

  Durant els mesos de

  novembre i desembre, dues

  informadores contractades per

  lAjuntament van realitzar

  enquestes de valoraci sobre

  el servei de gesti de residus i

  van informar sobre els

  diferents tipus de residus que

  shan de dipositar al

  contenidor denvasos lleugers.

  Es van enquestar 1 .941

  persones (1 3% de la poblaci

  empadronada), de les quals

  1 .039 (53%) estaven en edat

  compresa entre 40-60 anys i

  1 .463 (75%) van ser dones.

  Els resultats de lenquesta

  indiquen que el servei de

  recollida de residus es valora

  que funciona molt

  correctament (92%), que els

  contenidors estan en bon

  estat (96%), que la freqncia

  de recollida s bona (98%) i

  que la ubicaci dels

  contenidors s correcta (98%).

  En relaci a la recollida

  selectiva, el 90% va

  manifestar que sempre utilitza

  els contenidors de recollida

  selectiva, de totes les

  fraccions, i un 85% utilitza la

  deixalleria.

  Sobre la finalitat del contenidor

  groc, objectiu principal de la

  campanya, que ha estat

  subvencionada per Ecoembes

  i Ecovidrio, el 81% dels

  enquestats creu que s per

  dipositar-hi plstics, el 3% per

  dipositar-hi plstics i metalls, i

  noms el 1 4% sabia que s

  per a envasos lleugers

  (metalls, plstics i envasos

  mixtes, com el tetrabric).

  Finalment, respecte al

  coneixement de qu significa

  el logotip punt verd que

  apareix a tots els productes

  envasats, un 93% dels

  enquestats desconeixien que

  es tracta dun smbol que

  indica que en el preu de

  compra del producte sha

  pagat una petita part per

  sufragar el cost de la recollida

  selectiva i reciclatge daquell

  envs, sempre i quan es

  dipositi al contenidor

  corresponent.

  Les enquestes es van realitzar

  en diferents punts del munici-

  pi: centres cvics, establiments

  comercials, centres esportius,

  deixalleries, Fira de Nadal i

  Parc de Nadal.

  L'Ajuntament espera que la

  informaci facilitada ajudi a

  entendre millor el sistema de

  recollida selectiva, a

  augmentar el reciclatge i

  disminuir els residus que no

  sn envasos al contenidor

  groc, com penjadors, joguines

  i altres elements de plstic o

  metall.

  La campanya tamb ha

  comptat amb dos concursos,

  un de realitzaci dun vdeo i

  laltre de respondre preguntes

  de recollida selectiva a travs

  del web municipal, els

  guanyadors dels quals rebien

  descomptes en la taxa de

  residus anual. El concurs de

  vdeo no va tenir cap partici-

  pant. El concurs de preguntes

  va comptar amb 1 9 partici-

  pants, tres dels quals van res-

  pondre les 27 preguntes, per

  no les van encertat totes; per

  tant, aquest concurs tamb es

  va declarar desert. Podeu

  consultar les respostes cor-

  rectes al web municipal.

  Aquestes persones treballaran en la reparaci de voreres, el canvi de

  lmpades i equips d'enllumenat pblic, i el suport a gent gran del poble.

  Segons l'Observatori del Valls

  Oriental, a Lli d'Amunt el

  201 3 es va tancar amb 1 .227

  aturats, una taxa d'atur d'un

  1 6,1 2% aproximadament.

 • 4 >

  Notcies de l'Ajuntament

  Darrerament, s'han execu-

  tat les obres de dos projec-

  tes de clavegueram:

  - al torrent de Can Quares-

  ma, amb un pressupost de

  1 8.725,52 euros.

  - i al carrer d'Enric Morera,

  amb un pressupost de

  28.247,63 euros.

  Aquests dos projectes, jun-

  tament amb tres ms, es

  van aprovar inicialment el

  1 7 de desembre de 201 2 i

  definitivament el 1 8 de fe-

  brer de 201 3 (menys un que

  s va aprovar definitivament

  el 23 de setembre de 201 3).

  Per tal d 'adjudicar els tre-

  bal ls dels cinc projectes en

  conjunt, es van convidar a

  quatre empreses del sector.

  Totes les ofertes econmi-

  ques presentades van ser a

  la baixa i representaven un

  fort estalvi a l 'obra final .

  Per, un cop rebudes totes

  les ofertes econmiques,

  els trebal ls es van adjudicar

  a Obres i Paviments Llovet

  SL, amb un import total de

  94.1 35,1 0 euros, al consi-

  derar-se la mil lor oferta tant

  a nivel l econmic com a ni-

  vel l tcnic, en quant a defi-

  nici dels trebal ls a

  real i tzar.

  Les obres al torrent de Can

  Quaresma han consisti t a

  substitu ir una canonada

  d'uns 1 38 metres per una

  altra de 300 mm de dime-

  tre. Tamb s'ha aprofitat per

  fer tres pous de registre.

  Al carrer d'Enric Morera

  Millores de la xarxa de clavegueram

  Darrerament, s'han executat les obres de dos projectes de clavegueram

  a dos indrets del municipi.

  s'ha canviat un col lector

  trencat de 1 2 metres per un

  altre de 400 mm de dime-

  tre i s'ha connectat a

  aquest col lector una cano-

  nada que abocava al tor-

  rent.

  Recordatori sobre la targeta

  de la deixalleria i la bonificaci

  de la taxa de residus

  Grcies a la targeta

  dusuari/ria de la

  deixal leria, implantada lany

  2011 , ja no s necessari

  anar a l Ajuntament ni a

  l Oficina de Gesti Tributria

  per gaudir de la bonificaci

  del 1 5% sobre la taxa de

  residus.

  Cada vegada que la

  persona usuria ha visitat la

  deixal leria sha registrat

  informticament. Aix

  permet a l Ajuntament

  comprovar el compliment de

  les condicions dapl icaci

  del descompte (anar un

  mnim de 1 0 vegades a la

  deixal leria de manera

  repartida durant l any).

  Les persones que vulguin

  obtenir la targeta cal que la

  soll icitin a l OAC de

  lAjuntament abans del 28

  de febrer. Les dades que

  heu daportar sn:

  Nom i cognoms del titular

  de la taxa de residus

  Cpia del rebut de la taxa

  de residus de lany anterior

  Adrea exacta del domici l i

  de residncia

  Recordatori per a les famlies

  que fan compostatge

  domstic

  Les famlies que facin

  compostatge domstic de la

  fracci orgnica (restes de la

  cuina i del jard) poden

  obtenir una bonificaci sobre

  la taxa de residus, aquest any

  del 1 5%, que es pot sumar al

  1 5% de la bonificaci per s

  de la deixalleria.

  s important recordar que

  tant les famlies que vulguin

  comenar a fer-ho com les

  famlies que ja ho estan fent,

  b sigui a travs de la

  campanya de lAjuntament o

  b per iniciativa prpia, cada

  any han de sollicitar per

  escrit la bonificaci a

  lOrganisme de Gesti Tri-

  butria, situat al primer pis del

  nmero 6 del carrer de

  Rafael de Casanova (horari:

  de dilluns a divendres de 830

  a 1 4 hores). El perode per

  sollicitar-la acaba el 28 de

  febrer.

  Lli d'Amunt t 1 4.659 habitants

  Segons l'Institut Nacional d'Estadstica, la xifra oficial de poblaci de

  Lli d'Amunt a 1 de gener de 201 3 s de 1 4.659 habitants.

  Dels 2.655 habitants de principis dels anys 80, s'ha passat a 14.659 l'any 2013.

  El 1 992 i des de finals dels 90 fins al 2002, els anys amb ms augment d'habitants.

  Nou telfon per a la recollida

  a domicili de trastam i

  voluminosos: 93 841 52 25

  A partir de l 1 de febrer, la

  recoll ida concertada a

  domici l i de residus

  voluminosos es far a travs

  del telfon de lAjuntament:

  93.841 .52.25.

  Aquesta recoll ida s gratuta

  i noms cal deixar les restes

  a la vorera de davant del

  domici l i la nit anterior al dia

  concertat.

  Els materials objectes de

  recollida sn mobles (sofs,

  cadires, armaris desmuntats,

  etc.), electrodomstics

  (neveres, rentadores,

  secadores, etc.), ferralla,

  fustes, matalassos, etc., fins a

  un mxim de 2 metres cbics.

  No es recullen restes

  vegetals, runes, fibrociment

  (ural ita), que shan de dur a

  la deixal leria, ni dipsits que

  continguin restes de

  combustibles, que cal

  gestionar a travs duna

  empresa privada.

  Es prega que no es deixin

  aquests residus al costat

  dels contenidors, ja que

  perjudiquen els vens que

  viuen a lentorn i dificulten el

  procs de recoll ida de

  contenidors.

  Quan shagi de buidar una

  casa, per venda o lloguer, i

  la quantitat de restes

  voluminoses sigui molt

  important, no es pot uti l i tzar

  aquest servei, sin que sha

  de contractar una recoll ida

  especial (consultar al mateix

  telfon) o contractar un

  servei privat.

 • > 5

  Notcies de l'Ajuntament

  Febrer de 201 4

  L'escola Sant Baldiri tornar a tenir

  oferta de P3 pel curs 201 4-201 5

  El Departament d'Ensenyament accedeix a tornar a obrir les

  preinscripcions de P3 a l'escola Sant Baldiri , amb un acord signat per

  tots els grups poltics municipals.

  LAjuntament ha fet pbli-

  ques les convocatries dels

  ajuts a entitats per aquest

  any 201 4 i n'ha aprovat les

  bases especfiques.

  Les entitats locals que

  reuneixin els requisits que

  consten a les bases

  especfiques poden

  presentar-se a les

  convocatries que siguin del

  seu mbit.

  El perode per presentar les

  sol l icituds s del 1 0 al 20 de

  febrer, ambds inclosos. Un

  cop finalitzat aquest perode

  no s'acceptar cap ms

  sol l icitud; per aix, s molt

  important que les entitats

  presentin les sol l icituds dins

  del perode establert.

  Els documents estaran dis-

  ponibles a lOAC (Oficina

  dAtenci al Ciutad) i a la

  pgina web municipal: www.

  ll icamunt.cat.

  Les convocatries d'ajuts a

  entitats que ofereix

  lAjuntament per aquest any

  201 4 i els imports totals amb

  qu s'ha dotat cada convo-

  catria sn els segents:

  Cultura:

  - Lnia 1 . Activitats venals

  per Festes de Barri: 1 5.000

  - Lnia 2. Activitats dinters

  cultural al propi municipi:

  1 8.525

  - Lnia 3. Participaci a la

  festa de Carnestoltes en la

  categoria de comparsa o

  carrossa:500

  - Lnia 4. Elaboraci de car-

  rosses que participin en la

  gran cavalcada de Reis:

  500

  Convocatries de

  subvencions per a entitats

  - Lnia 5. Desplaament en

  activitats que promoguin el

  nom de Lli d'Amunt fora de

  l'mbit local: 3.000

  Esports:

  - Esdeveniments i actes

  esportius puntuals: 3.000

  Joventut:

  - Projectes per a la cohesi

  social, emancipaci i partici-

  paci dels joves del municipi:

  2.500

  Educaci:

  - Projectes adreats a la so-

  cialitzaci dels ll ibres de text i

  adquisici de material edu-

  catiu: 3.000

  - Benestar i Famlia:

  - Projectes per al foment de

  la igualtat d'oportunitat d'ho-

  mes-dones o que facin pals

  el carcter transformador de

  les experincies i sabers fe-

  menins: 550

  - Gent Gran:

  - Projectes per a la participa-

  ci de la gent gran del muni-

  cipi en els diferents mbits

  de la vida ciutadana: 750

  - Participaci Ciutadana:

  - Realitzaci d'activitats sci-

  oculturals als locals socials i

  centres cvics de Lli d'A-

  munt: 2.000

  - Cooperaci:

  - Activitats de sensibil itzaci

  ciutadana en l'mbit de la

  solidaritat i la cooperaci:

  2.000

  Taller: "Aprn a regular les emocions"

  Les emocions sn reaccions

  afectives intenses que es

  caracteritzen per la brevetat

  i la inestabil itat. La durada

  s curta, per l 'impacte pot

  ser molt gran, tant a nivel l

  fsic com psicolgic. En

  bona part, la nostra salut

  depn de la manera com

  gestionem les emocions que

  ens desestabil itzen.

  El P.A.D. I . (Punt

  dAssessorament per a

  Dones sobre Igualtat dO-

  portunitats), adscrit a la

  regidoria de Benestar i

  Faml ia, organitza un tal ler

  per aprendre a canalitzar les

  emocions de manera

  efectiva i aconseguir, d'a-

  questa manera, una relaci

  ms rica i equil ibrada amb

  un mateix, amb els altres i

  amb les circumstncies

  vitals que ens causen

  malestar.

  El tal ler estar condut per

  Esther Menndez, psicloga

  del P.A.D. I . , i constar de 5

  sessions, els divendres, del

  7 de mar al 4 d'abri l , en les

  quals es treballar el maneig

  de les emocions bsiques.

  S'impartir de 1 0.30 a 1 2.30

  h al Casal de la Gent Gran.

  Per participar-hi cal inscriu-

  re's prviament, telefonant a

  Serveis Socials de

  l Ajuntament (telfon

  93.860.72.20) i demanant

  directament per Esther

  Menndez.

  Programaci del primer trimestre dels

  Locals Socials

  Nova iniciativa solidria al

  Centre Cvic Palaudries

  A iniciativa de la l l ianenca

  Encarna Cano Moriana, el

  Centre Cvic Palaudries

  comptar amb una nova

  activitat, Classes de

  francs. Cano sha ofert de

  manera desinteressada i

  altruista a impartir classes

  de francs amb lnica

  condici que els participants

  han de portar al iments per

  un import aproximat de 8

  al mes que aniran destinats

  al Banc dAl iments de Ll i

  dAmunt. Per participar i

  informar-vos daquesta

  activitat, podeu passar pel

  Centre Cvic Palaudries,

  carrer Segre, 65, o b trucar

  al 93 864 60 1 0, en l horari

  de 1 5h a 21 h.

  Lactivitat es far els dime-

  cres, de 9:30h a 1 0:30h. Les

  places sn l imitades.

  LAjuntament fel icita i agra-

  eix a les persones que

  dediquen part del seu temps

  l l iure a compartir els seus

  coneixements amb els altres

  a canvi dal iments per als

  ms necessitats. Els centres

  cvics municipals compten

  amb altres persones i

  entitats que fan el mateix:

  Rosa Ciurana, massatgista

  professional, i Amics del

  Reiki de Ll i dAmunt, en

  sn un bon exemple.

  Pel curs escolar 201 4-201 5

  est previst que es tornin a

  obrir les preinscripcions de

  P3 a l escola Sant Baldiri ,

  mantenint-se aix l oferta de

  places d'aquesta franja d'e-

  dat a les dues escoles del

  centre urb.

  Recordem que, des

  d'aquest curs escolar 201 3-

  201 4, l escola Sant Baldiri

  no compta amb cap aula de

  P3, malgrat les

  mobil i tzacions real itzades

  l any passat amb la final itat

  devitar el tancament de la

  que existia.

  Desprs de demanar

  insistentment l Ajuntament al

  Departament dEnsenya-

  ment que torns a

  considerar la possibi l i tat de

  reobrir l aula de P3,

  Ensenyament va accedir a

  mantenir una reuni per tor-

  nar a parlar del tema.

  Aquesta reuni va tenir l loc

  el passat 9 de gener a Ma-

  tar, amb la direcci dels

  Serveis Territorials d'Ense-

  nyament, la qual va dema-

  nar als presents que la

  soll icitud shavia de fer amb

  el consentiment de tots els

  grups poltics municipals.

  D'aquesta manera, els caps

  de tots els grups poltics

  municipals representats a

  l Ajuntament van signar un

  acord, a mitjan gener, amb

  el qual queda solucionat el

  requeriment del Departa-

  ment d'Ensenyament pel

  manteniment de l oferta de

  P3 a l escola Sant Baldiri .

 • Prop de mig miler de

  persones gaudeixen amb la

  Bandeltenes en el Concert

  de Cap d'Any

  6 >

  Notcies de l'Ajuntament

  El tradicional Concert de Cap

  dAny va tenir lloc l'1 de gener

  a les 20h al Pavell dEsports.

  El concert va tornar a anar a

  crrec de la Bandeltenes, una

  banda de msica (bsicament

  amb instruments de percussi

  i vent) afincada a Lli

  dAmunt i formada, ara ja, per

  gaireb una cinquantena de

  msics, la majoria de la Vall

  del Tenes, dirigits per Pere

  Enguix. El repertori va ser

  totalment nou, dissenyat

  especialment per aquesta

  ocasi, i no hi van faltar

  peces tan emblemtiques

  com el Radetsky March de

  Johann Strauss (pare), la

  Dansa hongaresa de

  Johannes Brahms o el vals

  Carmen Sylva de Ion

  Ivanovici, aix com altres

  sorpreses musicals destils

  ben diferents que van sor-

  prendre al nombrs pblic

  assistent, prop de mig miler

  de persones.

  El Patge Xumet recull les

  cartes dirigides als Reis

  Mags d'Orient

  Els dies previs a l 'arribada

  de Ses Majestats els Reis

  Mags d'Orient a Lli d'A-

  munt, el Patge Xumet va vi-

  sitar diferents indrets del

  nostre poble per anunciar

  l 'arribada de Ses Majestats i

  recoll ir les cartes que els

  nens i nenes havien escrit

  als Reis Mags d'Orient.

  Aquest any, el Patge Xumet

  va estrenar carrossa i va ser

  el protagonista d'una petita

  representaci teatral. La

  carrossa estava ambientada

  a casa seva i el l ens expli-

  cava que havia perdut una

  carta i demanava l'ajuda

  Concert de Cap d'Any 2014 amb la Bandeltenes

  Multitudinria rebuda a Ses Majestats els

  Reis Mags d'Orient

  Un any ms, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient van arribar a Lli

  d'Amunt carregats de regals i els l l ianencs i l l ianenques van sortir

  al carrer per donar-los la benvinguda.

  Un cop arribats a Ll i d'A-

  munt, el d iumenge 5 de ge-

  ner, Ses Majestats els Reis

  Mags d'Orient van iniciar un

  recorregut per diferents in-

  drets del poble.

  A la tarda, Ses Majestats

  van visitar el Centre Cvic

  Palaudries, on els espera-

  ven uns 400 nens i nenes,

  una visita que va comptar

  amb la col laboraci de les

  associacions de vens de

  Palaudalba, Can Rovira

  Vel l , Can Rovira Nou, Can

  Roure, Mas Bo i Can Lled.

  Els Reis Mags d'Orient van

  arribar-hi dalt d 'un carruat-

  ge tirat per dos caval l ne-

  gres.

  Al vespre, va comenar el

  recorregut dels Reis Mags

  d'Orient pel centre urb. Es

  va iniciar a la Bibl ioteca Ca

  l 'Ol iveres, on el grup de Di-

  ables va anar encenent pe-

  tards a la sortida de cada

  Rei. La comitiva reial estava

  formada per caval ls de

  protecci civi l , una carrossa

  de la Col la del Ritme de Ca

  l Artigues, el grup Starlets

  que va animar la cercavi la

  bal lant al so de msica ori-

  ental , la col la de Diables

  que va guiar el recorregut

  amb torxes de foc, la

  carrossa del Patge Xumet

  amb el seu seguici i les tres

  carrosses de Ses Majes-

  tats, ambientades amb mo-

  tius del desert: Melcior amb

  una carrossa amb un ca-

  mel l ple de regals, Gaspar

  amb una carrossa amb una

  catifa voladora i Baltasar

  amb una carrossa amb un

  Els Reis van adrear unes paraules des del balc de l'Ajuntament

  altre camel l ple de carb.La cavalcada va recrrer

  diversos carrers del munici-

  pi , plens de gent, i va aca-

  bar el recorregut al Pavel l

  d'Esports, on uns 700 nens

  i nenes van poder saludar

  personalment els Reis

  Mags d'Orient i rebre unes

  xocolatines de part seva.

  Durant la rua es van l lenar

  uns 400 kg de caramels.

  Com en anys anteriors, es

  recomanaven tres punts del

  recorregut per veure passar

  la Comitiva Reial : la plaa

  de Catalunya, el carrer de

  l 'Al iana i el carrer d'Anselm

  Clav, davant de l 'Ajunta-

  ment.

  Un cop a la Casa Consisto-

  rial , l 'Alcalde, Ignasi Simn,

  va donar la benvinguda a

  Ses Majestats i va tenir l loc

  l 'audincia privada dels

  Reis Mags d'Orient amb

  deu nens i nenes del muni-

  cipi . Com l 'any passat, l 'A-

  juntament va real i tzar un

  sorteig entre tots els infants

  d'entre 3 i 8 anys

  empadronats al muncipi

  que van ompl ir una butl leta

  a la Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres

  per conixer a S.M. els

  Reis Mags d'Orient en per-

  sona. Els 1 0 nens i nenes

  afortunats tamb van rebre

  el regal d 'un l l ibre de mans

  de Ses Majestats. Seguida-

  ment, els Reis Mags d'Ori-

  ent van sortir al balc de

  l 'Ajuntament per adrear

  unes paraules a la ciuta-

  dania. Abans, per, l 'Alcal-

  de els va l l iurar l 'Estel , la

  Clau i el Cor de Ll i d'A-

  munt i enguany tamb Pa i

  Sal , smbols de l 'hospital i tat

  del nostre poble. Un cop

  acabat el d iscurs del Rei

  Gaspar, davant la sorpresa

  de tots els espectadors, es

  va oferir un castel l de focs.

  dels nens i nenes per tro-

  bar-la. Un cop trobada la

  carta, la l legia i expressava

  els seus desitjos de bondat

  als infants.

  A cada indret, es va oferir un

  petit berenar als nens i ne-

  nes assistents, grcies a la

  col laboraci de les associ-

  acions de vens de cadas-

  cun dels barris per on va

  passar el seguici del Patge

  Xumet, excepte a Ca l'Arti-

  gues, on el berenar va ser

  organitzat per l 'Ajuntament.

  Aquesta activitat va comptar

  amb l'assistncia d'uns 700

  nens i nenes.

  El Patge Xumet i el seu seguici

 • > 7

  Notcies de l'Ajuntament

  Febrer de 201 4

  Un centenar de persones, a

  les sessions de cinema

  infantil

  Per als primers dies de ge-

  ner, que els nens i nenes en-

  cara tenen vacances

  escolars, l'Ajuntament, amb

  la col laboraci de l'ateneu

  l'Aliana, va organizar tres

  sessions de cinema infantil.

  La projecci de la la pel lculaEls Crood, el dijous 2 de ge-ner, es va haver d'anul lar per

  causes tcniques; el diven-

  dres 3 de gener es va poder

  veure la pel lcula Avions; i eldissabte 4 de gener vam tenir

  la pel lcula Gru 2, el meu dolent preferit.Les projeccions van tenir lloc

  a les 1 8h a l'ateneu l'Aliana.

  Es van oferir crispetes al p-

  blic assistent.

  L'assistncia va ser d'un cen-

  tenar de persones per sessi.

  Participa a l'obra de teatreCatalunya, princesa meva

  La campanya de Nadal de

  recollida d'aliments ha estat

  un xit. L'Ajuntament agraeix

  a tots els llianencs i llia-

  nenques les aportacions i a

  les entitats col laboradores la

  implicaci en la promoci de

  la campanya.

  Els donants han aportat tot

  tipus de comestibles, per

  sobretot aquells que per la

  seva llarga perdurabilitat

  poden ser emmagatzemats

  sense perill que caduquin a

  curt termini. Per tant, molts

  daquests aliments podran

  ser aprofitats al llarg daquest

  any per prover les famlies

  que ho necessitin.

  Enguany es van lliurar 1 35

  lots de Nadal, els quals si que

  contenien aliments frescos i

  algun producte alimentari t-

  pic de les festes nadalenques

  com torrons i neules. Els lots

  es van distribuir a 20

  persones que viuen soles, 22

  parelles, 38 famlies de tres

  membres, 39 famlies de

  quatre membres, 9 famlies

  de cinc membres, 5 famlies

  de sis membres, 1 famlia de

  set membres i 1 famlia de

  vuit membres; un total de 424

  persones han estat

  afavorides pel servei.

  En aquesta campanya

  daportaci voluntria

  daliments han col laborat di-

  ferents grups i entitats, com la

  Parrquia, Crites, la Comis-

  si del Sopar de les vies,

  etc., i persones a ttol indivi-

  dual que han fet les seves

  aportacions en les caixes

  distribuides a les escoles i

  instituts, les associacions de

  vens, empreses

  dalimentaci, establiments

  adherits a lassociaci de

  comerciants i botiguers, i

  equipaments municipals, en-

  tre altres.

  LAjuntament, va posar a

  disposici del Banc daliments

  i de Crites tots els mitjans de

  transport i el personal

  necessari per realitzar les

  tasques de trasllat dels

  aliments des dels diferents

  Mar comena amb la festa de Carnaval

  La festa de Carnaval

  comptar, com cada any, amb

  una rua, encapalada altre

  cop pel Rei Carnestoltes i la

  seva companya, i un concurs

  de disfresses.

  Aquest any, la rua de Carnaval

  comenar a les 1 8h des de la

  Biblioteca Ca l'Oliveres i

  recorrer els carrers Castell

  de la Plana, Folch i Torres,

  Aliana, Anselm Clav i Baro-

  nia de Montbui, fins arribar al

  Pavell d'Esports, aquest any

  a l'interior. Enguany, el Rei

  Carnestoltes, la seva compa-

  nya i la carrossa que els

  acompanya portaran motius

  relacionats amb la msica;

  ser un Carnaval Musical.

  Aquesta edici, la rua no s'a-

  turar davant de lAjuntament i

  el Rei Carnestoltes no sortir

  al balc de la casa consistorial

  per fer el preg, sin que el

  preg es far un cop arribats

  al pavell.

  Una altra novetat ser la ba-

  llada d'una coreografia con-

  junta en un moment

  determinat de la rua i un cop

  arribats al pavell. La coreo-

  grafia es podr assajar a

  travs d'un vdeo penjat al

  Youtube.

  A les 20.30 h, un cop al Pa-

  vell d'Esports, tindr lloc el

  L'Ajuntament i la Comissi de Festes han organitzat la festa de

  Carnaval, que aquest any tindr l loc el dissabte 1 de mar.

  lliurament de premis del

  concurs de disfresses.

  Les bases i els premis del

  concurs de disfresses es

  poden consultar al web muni-

  cipal www.llicamunt.cat i/o al

  blog de la Comissi de Festes

  www.lacomissio.blogspot.com,

  on tamb es podran consultar

  els "manaments" a complir del

  27 al 31 de febrer per co-

  menar l'ambient festiu.

  Les inscripcions al concurs de

  les categories de disfressa

  individual, de parella i de grup

  es faran al pati de linstitut

  Lli, el mateix dia, mitja hora

  abans de linici de la rua.

  Per finalitzar la festa, hi haur

  msica per ballar. En el pa-

  vell hi haur servei de bar.

  Per altra banda, abans de co-

  menar la rua, a les 1 7h, l'ate-

  neu l'Aliana ha organitzat un

  espectacle d'animaci infantil

  gratut, a crrec de Jaume

  Barri, al qual assistir el Rei

  Carnestoltes convidant els

  assistents a la rua.

  La Regidoria de Cultura ha

  convocat una reuni oberta

  a tothom qui estigui

  interessat a participar en

  l obra de teatre Catalunya,princesa meva, que es dura terme el dissabte 26

  dabri l coincid int amb les

  festes de Sant Jordi . La

  reuni tindr l loc el di jous 6

  de febrer a les 20h a la sala

  dactes de la Bibl ioteca de

  Ca l Ol iveres.

  L'obra de teatre Catalunya,

  princesa meva es vaestrenar l any passat per

  Sant Jordi i van participar-hi

  ms de 1 50 persones, par-

  ticulars i vinculades a

  diferents entitats locals. Va

  ser un xit i aquest any

  s incorporaran novetats i

  sorpreses.

  Qui hi estigui interessat cal

  que confirmi l 'assistncia

  enviant un correu electrnic

  a [email protected] icamunt.cat o

  b trucant al 93 860 72 29.

  Representaci teatral de l'any passat

  Inici de la rua de l'any passat

  Instants musicals a la

  Biblioteca

  Amb lobjectiu de dinamitzar

  la bibl ioteca i de donar a

  conixer els joves intrprets

  del municipi, l Escola de

  Msica de la Vall del Tenes

  oferir, a partir d'aquest mes

  de febrer i dins de lrea de

  msica i imatge de la

  Bibl ioteca Ca lOliveres, una

  petita audici musical de la

  m d'alumnes de l'escola,

  que portar per nom

  Instants musicals". Actua-

  ran: saxo soprano, Alba

  Quintana; saxo alto, Laura

  Masclans saxo tenor, Nolia

  Loza; saxo barton, Llus

  Loza.

  Els Instants musicals

  tindran l loc el primer dijous

  de cada mes a les 1 9h i el

  segon dimarts de cada mes

  a les 1 8h; tindran una

  durada duns 20 minuts.

  Resultats de la campanya de Nadal de

  recollida d'aliments

  L'Ajuntament agreix a tots els l l ianencs i l l ianenques les

  aportacions i a les entitats col laboradores la implicaci en la

  promoci de la campanya, que ha estat un xit.

  l locs de provisi fins al

  magatzem local del banc.

  L'administraci local tamb

  va fer una contribuci econ-

  mica a la campanya, a banda

  de la contribuci econmica

  anual pel manteniment del

  Banc dAliments.

  Per altra banda, dins de la

  campanya de Reis es van

  lliurar 1 20 vals perqu totes

  aquestes famlies, amb nens i

  nenes de 0 a 1 2 anys,

  poguessin fer que els Reis

  tamb arribessin a casa seva.

  Es van beneficiar daquest

  ajut un total de 82 famlies.

  Durant el 201 3, el Banc

  dAliments tamb va rebre

  un total de 6.332,84 Kg de

  productes alimentaris bsics:

  oli, arrs, farina, llegums,

  pasta, llet. . . del Pla dAjut

  Alimentari de la Uni Europe-

  a, gestionat per Creu Roja.

  Tamb cal afegir els 1 4.000

  Kg que es van recollir els dies

  29 i 30 de novembre al nostre

  municipi durant la campanya

  del Gran Recapte.

 • 8 >

  Notcies de l'Ajuntament

  La campanya "Puja al bus

  per La Marat de TV3"

  recapta ms de 650 euros

  Quim Crdenas i Joss Gil, Joves

  Galliners del 201 3

  El premi valora la tasca feta pel jovent, la participaci activa amb la

  regidoria i la implicaci social al municipi.

  Segons dades de la regido-

  ra de Transport pbl ic i mo-

  bi l i tat, els ttols de l 'ATM

  sn el mitj de pagament

  ms freqent dels l l ia-

  nencs i l l ianenques a l 'ho-

  ra de desplaar-se amb

  transport pbl ic.

  El Parc Infantil i Juvenil de Nadal ofereix

  varietat d'activitats ldiques

  Edici d'enguany del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

  Quim Crdenas i Jos Gil, Joves Galliners del 201 3

  Instal lat al Pavel l Munici-

  pal d'Esports, el Parc Infanti l

  i Juveni l de Nadal va obrir

  del dissabte 28 al di l luns 30

  de desembre, de 1 6 a 20 h,

  amb l 'objectiu d'oferir un es-

  pai d'activitats ldiques gra-

  tutes per a nens i nens i

  jovent durant les vacances

  de Nadal. L'afluncia de

  gent va ser nombrosa.

  Per als nenes i nenes hi va

  haver tal lers creatius, infla-

  bles, maqui l latge (que sem-

  pre t molt xit), zona per a

  nadons i espais de jocs di-

  versos, entre d'altres activi-

  tats com un trenet, que va

  agradra molt. I per al jovent

  de ms de 1 2 anys hi va

  haver tal lers de manual itats,

  l 'espai d'ordinadors i conso-

  les i les activitats exteriors,

  com el paintbal l , que com

  sempre va tenir molt xit, i

  dos inflables, de l lu ita de

  gladiadors i de futbol, dues

  novetats d'enguany. A l 'inte-

  rior del Pavel l tamb hi

  havia un inflable molt gran

  amb una rampa de vuit me-

  tres d'alada.I , per cloure aquesta edici

  del Parc Infanti l i Juveni l de

  Nadal, el mag Fl ix Brunet

  va oferir un espectacle de

  mgia.

  En aquest marc, la

  Regidoria de Joventut

  En el marc del Parc Infanti l i

  Juvenil de Nadal, el di l luns

  30 de desembre, la regidora

  de Joventut, Maria Eugnia

  Sanz, va fer l l iurament dels

  premis del tercer certamen

  Jove Gall iner de l 'Any.

  Aquest concurs, adreat a

  joves amb edats compreses

  entre els 1 2 i els 30 anys,

  premia aquells nois i noies

  que han collaborat

  activament amb la regidoria

  de Joventut durant l 'any, ja

  sigui de manera puntual o

  peridica. Hi ha dues cate-

  gories: Juvenil A, que

  comprn joves dentre 1 2 i

  1 7 anys, i Juvenil B, per a

  majors de 1 8 anys i fins als

  30.

  Els guanyadors d'enguany

  han estat Quim Crdenas i

  Jos Gil, als quals se'ls vafer l l iurament duna placa

  commemorativa i se'ls va

  realitzar una entrevista

  personal que sortir publi-

  cada al blog del Gall iner.

  Joaquim Crdenas,

  guanyador de la categoria

  Juvenil A, s estudiant de

  Tcnic en manteniment

  d'equips i xarxes. Forma

  part de diferents entitats lo-

  cals com la Colla de

  Gegants i els Diables de

  Lli. Participa activament

  en diverses activitats de la

  regidoria de Joventut, ha

  estat voluntari a la Nit del

  Terror 201 3 i en activitats

  del dia a dia del Gall iner.

  L'edici d'enguany de la

  campanya "Puja al bus per

  La Marat de TV3" va re-

  captar 669,23 euros.

  Un any ms, des de la regi-

  doria de Transport Pblic i

  Mobil itat, es va portar a ter-

  me aquesta campanya amb

  la finaltat de destinar a la

  vint-i-unena edici de La

  Marat de TV3 la recaptaci

  de la jornada del divendres

  1 3 de desembre de les tres

  lnies urbanes de Transports

  de Lli d'Amunt.

  La donaci d'aquest any ha

  estat similar a la dels darrers

  quatre anys.

  Aquest any, La Marat de

  TV3 ha unit esforos contra

  les malalties neurodegene-

  ratives.

  Jos Vicente Gil , guanyador

  de la categoria Juvenil B,

  estudia per ser tcnic de so.

  Fa de Beatboxer, una forma

  de percussi que es basa en

  l'habil itat de produir ritmes i

  sons musicals uti l i tzant la

  prpia boca, l lavis, l lengua i

  veu. Ha participat en les

  activitats ldiques de la re-

  gidoria de Joventut com el

  Muntronik Fest 201 3.

  L'afluncia de gent va ser nombrosa durant els tres dies.

  tamb va portar a terme,

  per segon any consecutiu,

  una campanya de recol l ida

  de joguines de segona m

  amb l'objectiu que cap nen i

  nena del municipi es

  queds sense regal de

  Reis. La distribuci de les

  joguines va anar a crrec

  dels Serveis Socials muni-

  cipals.

  Els ttols, la forma de

  pagament ms freqent pel

  transport pblic

 • > 9

  Notcies de l'Ajuntament

  Febrer de 201 4

  Les dades del 201 3 de TLA indiquen la

  recuperaci del passatge

  La millora de freqncies (de

  20 a 25) i del servei (autobu-

  sos ms grans) de la lnia

  d'autobs exprs que uneix

  les poblacions de la vall del

  Tenes amb Barcelona (l'e-7)

  s'ha tradut en un augment

  del 58,56% del nombre d'u-

  suaris entre els mesos de

  setembre i desembre.

  En comparaci amb 201 2,

  l 'augment d'aquests quatre

  darrers mesos s notable: de

  6.048 a 7.856 viatgers al se-

  tembre, de 8.966 a 1 3.321 a

  l'octubre, de 7.990 a 1 2.748

  al novembre i de 5.997 a

  1 0.326 al desembre. L'ex-

  prs.cat de la Vall del Tenes

  o e-7 compta amb un siste-

  ma de prioritat semafrica

  que evita que els autobusos

  s'hagin d'aturar als semfors

  perqu es posen en verd

  quan els conductors activen

  un comandament a distnci-

  a. Des del setembre fins ara,

  tamb s'han posat en marxa

  a les parades panells d'infor-

  maci dinmica que infor-

  men als usuaris dels temps

  d'espera.

  Malgrat la jornada intensiva dels instituts, la reducci del servei del

  mes dagost i el context de crisi que pateixen els transports de

  passatgers urbans en general, veient les dades dels darrers mesos,

  podem dir que Transports de Llia d'Amunt est recuperant passatge.

  El bus exprs de la Vall del Tenes

  guanya ms d'un 58% d'usuaris

  Des de la remodelaci del servei, la xifra de viatgers ha passat dels

  7.856 del setembre als 1 0.326 del desembre.

  Actualitzaci de tarifes del

  transport pblic per a l'any

  201 4

  Caducitat dels ttols de

  transport comprats el 201 3

  A finals d'any, l 'Autoritat del

  Transport Metropolit (ATM)

  de l'rea de Barcelona va fer

  pblica l 'actual itzaci de ta-

  rifes del transport pblic per

  aquest any 201 4.

  Amb aquesta revisi

  tarifria, l augment mitj dels

  preus del transport pblic

  per a l 'rea de Barcelona s

  del 3,5%.

  En el 201 4 un viatge amb la

  targeta T-1 0 tindr un cost

  d'1 ,03, que suposa un

  increment de 5 cntims per

  viatge respecte l any 201 3.

  Tamb s'incrementa el preu

  de la S-1 (ttol multipersonal

  de 1 0 viatges per trajectes

  d'una zona, que no admet el

  transbordament), que passa

  de 7,95 a 8,25 euros. El

  bitl let senzil l costar 2,1 5

  euros, un 7,5% ms, i un

  altre dels ttols ms uti l i tzats,

  la T-50/30 d'una zona,

  tamb pujar un 8,4% i

  passar a costar 42,50 eu-

  ros.

  L'Autoritat del Transport

  Metropolit (ATM) de lrea

  de Barcelona tamb ha

  acordat congelar l any 201 4

  els preus dels ttols de

  transport dels usuaris ms

  intensius i per als joves.

  Daquesta forma les tarifes

  de la T-Mes, la T-Trimestre i

  la T-Jove no tindran cap

  augment per al 201 4 amb

  lobjectiu dafavorir i

  potenciar l s recurrent del

  servei.

  La revisi tarifria mant

  tamb els preus socials,

  amb els ajuts per a les

  persones desocupades, les

  faml ies nombroses i

  monoparentals i els nens,

  entre d'altres.

  L'increment tarifari , doncs,

  no s l ineal, i planteja uns

  augments diferenciats

  segons el tipus d'usuari. Es

  potencia sobretot la

  fidel itzaci de l 'usuari

  habitual i es fomenta, amb la

  poltica de congelaci, la

  migraci cap a la uti l i tzaci

  dels abonaments amb ms

  viatges: la targeta T-Mes,

  amb la qual el ciutad pot

  fer viatges il l imitats per

  1 ,76 al dia, i la T-Trimestre,

  amb viatges il l imitats per

  1 ,58 diaris.

  Els preus dels ttols de

  transport integrats que

  regiran l any 201 4 sn els

  segents:

  Malgrat la jornada intensiva

  dels instituts, que ha

  provocat una reducci molt

  importat del nombre de

  desplaaments, la reducci

  de servei del mes dagost i el

  context de crisi que pateixen

  els transports pblics

  urbans, que han estat dels

  ms afectats per la caiguda

  de passatgers, veient les

  dades del darrer trimestre de

  l'any, es pot intuir que

  Transports de Lli d'Amunt

  (TLA) est recuperant pas-

  satge. De seguir la

  tendncia dels ltims mesos,

  el 201 4, any del 1 5 aniver-

  sari de TLA, podria ser lany

  de la recuperaci, en qu

  sexperimentar un

  creixement considerable.

  Del conjunt dels transports

  pblics urbans de poblacions

  de 1 0.000 a 20.000

  habitants de la Regi Metro-

  politana de Barcelona

  (RMB), un total de 1 9 muni-

  cipis, Ll i dAmunt ocupa el

  segon lloc en volum de pas-

  satgers transportats, a poca

  distncia de Castellbisbal,

  que lidera el segment. De la

  nostra comarca, ocupem el

  tercer l loc, noms superats

  per Granollers i Mollet del

  Valls, poblacions que

  superen els 50.000 habi-

  tants.

 • 1 0 >

  Notcies de l'Ajuntament

  Consells de seguretat a la llar

  Darrerament s'han produt diversos robatoris a domicilis del poble. La Policia Local ens dna alguns consells per utilitzar a

  la llar i augmentar-ne la seguretat.

  Per tal de protegir

  correctament els domicilis,

  prviament cal avaluar-ne la

  vulnerabilitat especfica, ja

  que cada habitatge presenta

  caracterstiques diferents. Tot

  i aix, existeixen trets comuns

  a la majoria, per la qual cosa

  es pot afirmar que els punts

  vulnerables ms comuns

  acostumen a ser:

  - Laccs a la parcella des

  de zones poc vigilades o

  protegides de la visi dels

  habitants o vens,

  especialment si alguna de les

  faanes toca a bosc, camps

  de conreu, zones verdes o

  desbarjo, o a daltres

  habitatges deshabitats.

  Normalment es tracta de

  faanes posteriors amb

  lnica protecci de la prpia

  tanca o murs perimetrals. El

  fet de tractar-se duna zona

  oculta, poc transitada i de

  difcil vigilncia pot permetre

  l'observaci dels assaltants.

  - Les finestres: sn un

  element que representa el

  punt principal daccs dels

  assaltants ja que,

  generalment, es tracta

  delements de construcci

  estndards i les mesures de

  seguretat que incorporen de

  srie sn fcilment violables.

  La majoria de les persianes

  installades es poden aixecar

  amb les mans des de fora i la

  finestra que es troba desprs

  s generalment dalumini o

  PVC i de tipus corredissa.

  Aquestes finestres permeten,

  amb un cert grau dhabilitat,

  que es puguin obrir

  mitjanant la manipulaci

  amb fora amb les mans o

  ajudant-se amb eines

  simples per a practicar pa-

  lanca.

  - Les portes secundries:

  normalment no presenten les

  mateixes caracterstiques

  que les portes principals, s a

  dir, mentre que la porta

  principal acostuma a ser

  blindada i amb tanques de

  seguretat, les portes

  secundries (les daccs a la

  part posterior de la parcella,

  les que comuniquen el

  garatge amb la zona

  habitada, les de sortida a

  terrassa, etc.) solen ser poc

  segures o de construcci i/o

  materials febles.

  - Eines i escales: si

  sefectuen treballs de

  manteniment, bricolatge,

  jardineria o daltres que

  requereixen la util itzaci

  deines o escales porttils, s

  fcil que aquestes restin a la

  parcella un cop acabada la

  jornada, per la qual cosa en

  el cas que algun assaltant

  pretengui entrar al domicili

  les util itzi per a fer-ho.

  Consells d'autoprotecci

  Per tal daugmentar la

  seguretat als nostres

  domicilis, es poden seguir els

  consells que a continuaci es

  detallen:

  1 . Tanqueu sempre las

  portes daccs a la vostra

  parcella (dentrada a

  garatge, de sortida a bosc,

  etc.). Cal que tots els

  habitants del domicili

  assimilin i portin a la prctica

  aquesta mesura

  sistemticament.

  2. Illumineu la parcella,

  sobretot la part posterior o la

  que toqui a bosc o zones

  deshabitades. Aquesta

  illuminaci pot fer-se de la

  manera que resulti ms

  adient, per exemple, poden

  conviure la illuminaci

  permanent de baix consum,

  que permet lobservaci de la

  parcella a simple vista, amb

  la installaci de detectors de

  moviment a les zones ms

  vulnerables que accionin uns

  focus ms potents en el

  moment de la seva activaci.

  3. Faciliteu la vigilncia.

  Les plantes i daltres

  elements que sinstallin a les

  tanques perimetrals han de

  tenir lalada necessria per

  preservar la vostra intimitat,

  per tamb han de permetre

  la vigilncia i observaci pels

  cossos policials. Si el domicili

  s observable des de

  lexterior els possibles

  assaltants trobaran

  compromesa la seva

  seguretat.

  4. Assegureu finestres i

  portes. Installeu passadors

  a persianes i finestres, de

  manera que les persianes no

  es puguin aixecar fcilment i

  les finestres no es puguin

  forar amb una palanca

  simple. Tamb es poden

  installar laminats als vidres,

  de manera que aquests no

  es puguin foradar i accedir a

  la tanca de les finestres o

  portes. Recordeu tancar

  SEMPRE amb clau totes les

  portes. Reviseu i reforceu o

  canvieu les portes ms febles

  o vulnerables.

  5. Installaci dalarma. Si

  us resulta possible, la

  installaci duna alarma

  resulta una mesura efectiva,

  ja que aquesta avisar els

  cossos policials en cas

  dintrusi. Aquests aparells

  poden realitzar daltres

  funcions ms complexes

  depenent de la seva qualitat,

  per exemple poden informar

  a temps real de la zona

  dintrusi i recollir imatges

  que permetin la identificaci

  dels autors. Tamb generen

  un cert efecte dissuasori.

  Existeixen solucions

  tcniques que permeten

  activacions parcials (per ex.

  noms a la planta baixa,

  noms els sensors de les

  finestres i portes, etc.), amb

  la qual cosa es pot mantenir

  activada lalarma mentre el

  domicili est habitat.

  6. Mesures dissuasries.

  Durant les absncies,

  encara que siguin de curta

  durada, cal aplicar les

  mesures de seguretat: es

  tancaran finestres, es

  baixaran persianes i es

  collocaran els passadors,

  sactivar lalarma i es

  tancaran les portes amb clau.

  Es poden installar

  temporitzadors que permetin

  encendre i apagar llums o

  daltres aparells (per ex. una

  rdio) a determinades

  franges horries. Si es

  decideix deixar una persiana

  aixecada per tal que es pugui

  veure des de lexterior la llum

  que hem deixat encesa,

  aquesta ser la duna finestra

  de la planta superior,

  concretament la finestra que

  resulti menys vulnerable o de

  ms difcil accs.

  7. Mecanitzeu les vostres

  accions de seguretat. Tots

  els habitants del domicili han

  dassimilar i mecanitzar les

  mesures a prendre, de

  manera que, sigui qui sigui

  que faci s de lhabitatge, la

  seguretat no es vegi

  afectada.

  8. Eines i escales. A la nit i

  durant les nostres absncies

  del domicili, no shan de

  deixar MAI a la vista escales

  i/o eines que haguem fet

  servir a les nostres tasques

  de jardineria, manteniment o

  bricolatge, ja que els

  possibles assaltants les

  poden fer servir en contra

  nostre. Aquestes eines es

  guardaran al seu lloc

  habitual.

  9. Collaboraci ciutadana.

  Cal que savisi

  IMMEDIATAMENT a la

  Policia Local o al telfon

  demergncies 11 2 davant

  qualsevol indici de sospita

  que ens faci presumir un risc.

  Aix, fets com lobservaci de

  vehicles desconeguts a llocs

  no habituals, persones a peu

  a determinades hores o a

  llocs reservats o en actituds

  sospitoses, sorolls de vidres

  trencats, cops metllics,

  persones que samaguen,

  lladrucs continuats de gossos

  o daltres manifestacions

  daquests animals que ens

  posin en sospita, shan de

  comunicar IMMEDIATAMENT

  per tal que les accions dels

  agents de policia es

  produeixin a temps real.

  La collaboraci ciutadana

  resulta un element

  IMPRESCINDIBLE I DE

  VITAL IMPORTNCIA a

  lacci policial. Lobservaci

  de detalls sospitosos es far

  SEMPRE sense crrer cap

  risc i, si s possible,

  sanotaran detalls importants,

  com ara marca, model, color i

  matrcules de vehicles;

  nombre i descripci de

  persones i de la seva

  indumentria. No conv que

  els cridem latenci, sin s

  que la nostra integritat es veu

  compromesa o es tracta

  devitar un mal major.

  1 0. Efectes personals: Cal

  que no tinguem gaire diners

  en efectiu a casa, tamb

  resulta convenient relacionar

  i tenir fotografies dels

  objectes de valor, com ara

  joies, ja que permeten la

  seva identificaci en cas de

  ser recuperades.

 • Febrer de 201 4

  > 11

  Publicitat

  Jornada sobre prevenci de

  riscos per a la gent gran

  Tot i que les persones de

  determinades edats sn

  ms propenses que altres

  collectius a patir accidents

  o b a ser vctimes dalguns

  del ictes, fins fa no gaire

  sha parlat molt poc de la

  cura, de la prevenci i de la

  seguretat que han de tenir

  les persones grans. Avui dia

  aquesta situaci ha canviat

  i prevenir i modificar els

  factors de risc ha anat

  adquirint un creixent inters

  tant per a la societat en

  general com per a aquest

  grup poblacional , al

  comprovar-se que si es

  fomenta la cultura de la

  prevenci s possible evitar

  o pall iar els riscos i aix

  augmentar la qual i tat de

  vida objectiva i subjectiva

  de les persones grans.

  La Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres

  ser la seu, el proper di-

  marts 1 8 de febrer, a les

  1 8h, d'una jornada sobre

  prevenci de riscos

  adreada a la gent gran.

  El doctor Eduardo Rojas de

  la Federaci d'Associacions

  de Gent Gran de Catalunya

  (FATEC) ens parlar de la

  prevenci i el reconeixe-

  ment preco de l 'ictus. La

  secci local de la Pol icia de

  Proximitat ens expl icar

  com evitar el robatori a ca-

  sa i al carrer. Els Mossos

  d'Esquadra ens parlaran de

  com evitar estafes. Protec-

  ci Civi l ens informar so-

  bre la prevenci de

  situacions de risc greu (in-

  cidents i accidents). I , l 'e-

  quip local de Serveis

  Socials ens parlar de tele-

  assistncia i del programa

  d'arranjament d'habitatges.

  Aquesta jornada tamb est

  adreada a cuidadors, fa-

  mi l iars i professionals impl i-

  cats en l 'atenci de la gent

  gran.

  L'aforament s l imitat.

  Resultats de la campanya de controls

  d'alcoholmia "Apunta't al 0'0"

  Dels 277 tests realitzats, 34 persones superaven el 0'0, per noms cinc

  van ser sancionades perqu superaven els ndexs actuals permesos

  d'alcohol en sang.

  Twitter intern per a la Policia

  La Policia local est entre

  les policies locals del Valls

  Oriental que uti l i tzen la Xar-

  xa Integradora Policial (XIP

  2.0).

  XIP 2.0 uti l i tza Twitter com a

  via de comunicaci interna

  per intercanviar informaci

  sobre determinats fets que

  s'acaben de produir, per ho

  fa a travs d'una xarxa tan-

  cada, que no s accessible

  per a la resta d'usuaris d'a-

  questa xarxa social.

  A travs de Twitter, les poli-

  cies locals poden compartir

  La campanya "Apuntat al

  00" consistia a premiar amb

  un val descompte de 5 en

  carburant les persones

  conductores residents a Lli

  dAmunt que donessin

  negatiu en els controls

  d'alcoholmia que la Policia

  Local va realitzar des del juny

  fins al novembre.

  Aquesta campanya era la

  segona que es realitzava do-

  nada la molt bona acceptaci

  que va tenir la celebrada lany

  201 0 i desprs de les

  demandes rebudes perqu

  se n'engegus una de nova.

  Promoguda per la regidoria

  de Promoci econmica,

  transversalment amb la de

  Governaci i en collaboraci

  amb les dues benzineres del

  poble, "Apuntat al 00" posa

  lmfasi en la conscienciaci

  dels conductors de la

  poblaci sobre el fet que el

  consum dalcohol o

  estupefaents no sn cap

  remei cvic per la seguretat

  vial. Els resultats permeten

  entreveure futures edicions.

  Es van realitzar 277 tests

  dalcoholmia i estupefaents i

  els resultats van ser els

  segents: 1 99 persones

  (71 ,8%) complien amb les

  condicions de les bases de la

  campanya; 6 conductors

  (2,2%) presentaven alguna

  anomalia com no tenir el

  perms de conduir en vigor (1

  persona); i la resta (5) van

  ser sancionades perqu

  superaven els ndexs actuals

  permesos dalcohol en sang

  (0,60 mg).

  43 conductors (el 1 5,5%) no

  eren residents al municipi,

  van ser interceptades en

  ciclomotor, no els interessava

  la campanya o conduen el

  vehicle de la feina.

  Les 29 persones restants

  (1 0,5%) superaven el 00,

  per no van arribar a infringir

  la normativa.

  Els resultats no es poden

  comparar amb la campanya

  de 201 0, perqu la de fa 3

  anys tenia restringides les

  condicions de participaci a

  conductors entre els 1 6 als 35

  anys i en la denguany aquest

  lmit dedat es va suprimir. De

  tota manera, en lactual

  campanya sha observat un

  augmentat del 6% de

  conductors que havien

  consumit alcohol, tot i que no

  arribaven a sobrepassar els

  lmits dinfracci. Aquest fet fa

  que es valori que sha de

  continuar promovent aquesta

  campanya com un element

  preventiu ms per evitar

  laugment dels ndex de

  sinistralitat al volant, si ms

  no, en el poble.

  Notcies de l'Ajuntament

  informaci amb els seus

  propis efectius per tamb

  amb altres cossos policials

  locals del seu entorn.

  XIP 2.0 est pensada, prin-

  cipalment, per esdeveni-

  ments que acaben de

  passar.

 • 1 2 >

  Notcies de l'Ajuntament

  Contractaci centralitzada dels

  serveis de telecomunicacions

  El Consell Comarcal del

  Valls Oriental ha signat un

  conveni per adherir-se al

  procs de contractaci

  centralitzada dels serveis de

  telecomunicacions impulsat

  pel Consorci Localret i la

  Diputaci de Barcelona.

  El Consorci Localret va iniciar,

  fa uns anys, processos de

  compra conjunta dels serveis

  de telecomunicacions per

  aconseguir, entre altres

  avantatges, uns estalvis

  importants per als

  ajuntaments catalans. En el

  cas del Valls Oriental, lany

  2008 es va impulsar ja un

  procs de compra agregada

  en el qual van participar

  municipis del Valls

  Occidental i del Valls Orien-

  tal, entre els quals Lli d'A-

  munt. Mitjanant el nou

  conveni signat, participaran

  del procs de compra

  agregada 31 ens de la nostra

  comarca, entre els quals

  tamb hi ha el nostre Ajunta-

  ment.

  El web i les xarxes socials municipals es consoliden

  Durant l 'any 201 3, l 'Ajuntament ha consolidat les eines de comunicaci municipals a Internet i ha continuat amb

  l'aposta per les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) creant nous espais a la xarxa, com el nou canal

  municipal de Youtube.

  Durant el 201 3, el nombre de

  visites total del web municipal

  (www.llicamunt.cat) sha

  incrementat un 41 ,1 8%

  respecte el 201 2, passant de

  87.963 a 1 24.1 87 nombre de

  visites totals registrades a 31

  de desembre de 201 3.

  Pel que fa al nombre de

  visitants diferents, aquest

  tamb ha augmentat respecte

  lany anterior, situant-se en

  75.226 durant el 201 3, el que

  representa un increment del

  34,88%.

  Seguint amb la tendncia dels

  anys anteriors, el mes que

  experimenta un major nombre

  de visites s setembre, amb

  1 2.391 visites totals, dels

  quals 8.032 sn visitants

  diferents. Aquest increment es

  produeix per la publicaci de

  continguts relatius a la Festa

  Major del municipi.

  Trmits en lnia

  La plataforma de Tramitaci

  E-Tram es va posar en marxa

  lany 2007. Des dels seus

  inicis, la tramitaci telemtica

  amb ladministraci ha anat

  augmentat de forma

  progressiva, per durant el

  passat any ls de la

  plataforma per part de la

  ciutadania va experimentar un

  pujada notable i es va assolir

  la xifra de 523 trmits

  realitzats, al voltant d'un 27%

  ms que lany 201 2.

  Actualment, la plataforma de

  tramitaci permet la realitzaci

  de nou trmits en lnia, els

  ms freqents sn la instncia

  genrica (354 realitzades

  durant el 201 3), les queixes i

  suggeriments (60) i el volant

  dempadronament (44).

  Identitats digitals (idCAT)

  De forma parallela a la

  posada en marxa de la

  plataforma de tramitaci en

  lnia, el 20 de novembre de

  2006, lAjuntament es va

  constituir com Entitat de

  Registre collaboradora de

  lAgncia Catalana de

  Certificaci (CATCERT) per

  crear certificats digitals idCAT.

  L'idCAT s un identificador

  digital que garanteix la

  identitat de les persones a

  Internet i que permet la

  realitzaci de trmits amb

  diverses administracions

  pbliques, assegurant la

  integritat de les dades que

  s'envien, aix com la

  confidencialitat.

  Des de la posada en marxa

  daquest servei, lOficina

  dAtenci al Ciutad (OAC) ha

  validat un total de 1 .001

  certificats digitals idCAT.

  Facebook

  Per complementar les eines

  de comunicaci existents,

  lany 2011 es va crear la

  pgina de Facebook de

  lAjuntament, una aposta per

  fer arribar lactualitat llianenca

  a les xarxes socials.

  Del del seu inici, al juliol de

  2011 , la pgina de Facebook

  de lAjuntament

  (facebook.com/llicamunt) ha

  anat augmentant, de forma

  progressiva, el nombre de

  fans i, actualment, ja compta

  amb 581 seguidors.

  Segons mostren les

  estadstiques de Facebook,

  un 33% dels fans de la pgina

  sn persones dentre 35 i 44

  anys, i la segona franja dedat

  amb major percentatge de

  seguidors s la de 25 a 34

  anys, amb un 21%.

  Al voltant del 80% dels fans es

  connecten diriament a la

  pgina municipal i no hi ha

  diferncies substancials pel

  qu fa als dies de la setmana.

  En relaci als horaris de

  connexi, la major part dels

  usuaris es connecta a partir

  del migdia i es registra un

  nombre major de fans a partir

  de les 9 del vespre.

  Twitter

  El compte de Twitter de

  lAjuntament

  (twitter.com/llicamunt) es va

  posar en marxa el gener de

  201 2. Des de linici, el nombre

  de seguidors sha anat incre-

  mentant de manera

  progressiva, registrant una

  major pujada en el darrer any.

  Actualment, el compte de

  Twitter municipal t 503

  seguidors.

  Des de la seva posada en

  marxa, lAjuntament ha

  publicat ms de 1 .500 tuits, la

  major part enllaos a

  continguts del web municipal,

  per tamb ha retuitat

  informacions dinters ciutad

  daltres fonts com mitjans de

  comunicaci i administracions

  pbliques.

  En relaci a la connectivitat,

  lAjuntament ha estat

  esmentat a les xarxes 1 94

  vegades (dins del perode

  analitzat: del 4 de gener de

  201 2 a 1 4 de gener de 201 4),

  shan fet 347 retuits dels seus

  continguts i 51 vegades shan

  marcat com a favorits els tuits

  municipals.

  En relaci a les etiquetes (#)

  ms utilitzades en el Twitter

  municipal, el rnquing est

  liderat per #LlidAmunt,

  seguit de #Agenda ;

  #Llidefesta, utilitzat durant la

  Festa Major de 201 3;

  #Llirecicla, del concurs de

  reciclatge a les xarxes, i #Ple.

 • > 1 3

  Febrer de 201 4

  El primer premi de la primera edici de la

  Grossa de Cap d'Any cau a Lli d'Amunt

  El primer premi del primer

  sorteig de la Grossa de Cap

  d'Any, celebrat el passat 31

  de desembre, es va vendre

  al supermercat Esclat del

  nostre municipi, entre treba-

  l ladors i cl ients.

  Aquest establiment va ven-

  dre 30 dcims del nmero

  03.473. Cada butl leta tenia

  un premi de 1 00.000 euros

  i, per tant, el supermercat va

  repartir tres mil ions d'euros.

  Els altres 30 dcims que la

  General itat havia ems amb

  aquest nmero no es van

  arribar a distribuir i els

  diners es destinaran a fins

  socials.

  Supermercat Esclat de Lli d'Amunt

  Farmcies

  FARMCIES DE GURDIA:

  Valeta: 1 i 2 de febrer

  Esplugas: 8 i 9 de febrer

  Galceran: 1 5 i 1 6 de febrer

  Trul lols: 22 i 23 de febrer

  Farmcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius

  de 9 a 1 3.30 h

  HORARIS DE GURDIA:

  Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h

  Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h

  Fora daquests horaris de gurdia i per a urgncies, cal

  trucar a la Policia Local: 93 860 70 80

  Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del

  seu fi l l /a a travs del butl let, poden ll iurar una fotografia del

  nad, amb el nom i la data de naixement, durant la primera

  setmana del mes anterior a la publicaci, a travs del correu

  electrnic butl [email protected] icamunt.cat, per fax (93 841 41 75), per

  correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 - 081 86 Lli dAmunt)

  o personalment, a la regidoria de Comunicaci de lAjunta-

  ment. Tamb hauran de passar per l Ajuntament a signar un

  ful l dautoritzaci per a la publicaci dimatges de menors en

  els mitjans de comunicaci municipals.

  Ivn Sancho Sanz,

  nascut

  el 5 de desembre de

  201 3

  Alguns dels premiats van

  sortir als mitjans de comuni-

  caci, com la faml ia l l ia-

  nenca Snchez-Martnez,

  amb cinc butl letes, o la cai-

  xera que treballa al mateix

  supermercat, Mriam Peas,

  tamb de Lli d'Amunt,

  amb una butl leta.

  El nostre poble passar a la

  histria del sorteig de la

  Grossa de Cap d'Any.

  Publicitat

 • Espai per a articles dopini dels partits poltics amb representaci al Ple que ho desitgin. Aquests articles dopini shan de lliurar, durant els primers cinc dieslaborables del mes anterior a la publicaci, en horari de lAjuntament, a travs del correu electrnic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75)o per correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Els articles dopini poden versar sobrequalsevol tema i han de tenir una extensi mxima duns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. s imprescindible que els autorsindiquin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. El butllet es reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com resumirles oextractarles quan ho consideri oport. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butllet no comparteix necessriament elcontingut de les opinions signades.

  No hay cosa peor y ms incoherente

  que, Pensar una cosa, Decir otra

  diferente y Hacer lo contrario. Es

  conveniente que las buenas noticias

  vuelen, pero hay que tener en

  cuenta que las malas tambin

  vuelan.

  El pasado lunes los Trabajadores del

  servicio de recogida de basuras y

  limpieza viria y el Sr. Ignacio

  Simn, alcalde de Lli dAmunt,

  tuvieron un encuentro en el que el

  Equipo de Gobierno les plante las

  futuras condiciones de trabajo

  cuando el Ayuntamiento recupere de

  nuevo la concesin del servicio de

  recogida de basuras y limpieza

  viaria. En el ltimo pleno se aprob

  en el presupuesto para el 201 4, que

  a partir del mes de febrero del

  prximo ao, ste servicio ya lo

  realizaran como empleados del

  Ayuntamiento.

  Nuestro opinin y as lo expresamos

  en el pleno, es que estamos a favor

  de municipalizar los servicios pero

  manteniendo superando la calidad,

  que si eso haca que, adems nos

  ahorrramos algn dinero, pues

  mejor, pero que el Ayuntamiento

  garantizara la calidad del servicio, se

  nos dijo que el servicio nos costara

  ms barato, y todos, o por lo menos

  nosotros, pensbamos que era

  cuestin de no pagar tantos

  impuestos y hacer mejor gestin.

  Pero oh sorpresa sorpresa, ni una

  semana despus del pleno, se

  quitan la mscara y en la reunin

  con los Trabajadores, los

  planteamientos que se pusieron

  encima de la mesa, fueron directos y

  contundentes por parte del equipo

  de gobierno actual, s a la

  recuperacin de los Trabajadores

  que en la actualidad realizan el

  servicio de recogida de basuras y

  limpieza viaria, de los cuales 7

  mantendrn sus puestos de trabajo,

  sus categoras y antigedad,

  Trabajadores que antes ya

  pertenecan a la plantil la municipal, y

  que fueron cedidos a la empresa

  Cemat concesionaria del servicio

  actual, pero el resto de 1 3

  Trabajadores pasarn a tener

  nuevos contratos de trabajo,

  contratos que en este caso, sern de

  obras y servicios, la renuncia a su

  antigedad y a las indemnizaciones

  de los aos trabajados. No nos

  gusta ser desconfiados, pero el

  futuro laboral de estos trabajadores

  pende de un hilo por diferentes

  razones, como todo el mundo sabe,

  un contrato por obras y servicios

  tiene un tiempo limitado, luego no se

  puede volver a contratar a este

  trabajador hasta pasado un tiempo.

  No nos sorprende nada que el

  partido PP haga cosas como stas,

  pero lo que es realmente triste y ms

  en este caso, es que tampoco nos

  sorprende que el PSC de Lli

  dAmunt, acte de una forma tan

  repudiable y lamentable.

  Los Trabajadores se merecen ser

  tratados con ms respeto y dignidad.

  Este articulo debi ser publicado el

  mes pasado y en este tiempo ha

  habido algunas modificaciones pera

  la esencia del art. es la misma.

  Grups Municipals

  Tot i que la provocaci va en augment,

  la veritat s que dos no es barallen si un

  no vol, per tant no ens posarem a

  lalada dels grups de loposici dient,

  com ells, constants mentires o veritats a

  mitges amb la finalitat de treure, duna

  manera barroera, rdit poltic. Ens

  passarem el dia rebatent al contrari...

  que si no s cert aix, que si no s cert

  all, que si vosaltres, quan governveu,

  fieu el mateix o pitjor, que si no vieu

  que el que critiqueu ho esteu fent

  vosaltres en altres pobles i arreu del

  pas... una picabaralla que no porta

  enlloc i que la ciutadania ja est farta de

  tanta mala folla poltica i tanta ximpleria.

  El ciutad el que vol s que deixem de

  mirar-nos el nostre melic i que els

  poltics concentrem els nostres esforos

  a trobar solucions als seus problemes

  que actualment sn duna gravetat

  extrema. Potser ja s hora que tots

  plegats demostrem maduresa poltica.

  Creiem que a part dels incondicionals

  que quan alg dels seus els diu que les

  vaques volen, sho creuen, la gran

  majoria de la gent, si realment volen

  saber la veritat de les coses, les

  contrasta i de seguida es donen compte

  si sn certes o no, per aix no

  dedicarem gaires esforos en desmentir

  falsedats.

  Nosaltres seguim centrats a treballar pel

  poble, intentar fer-ho b i explicar-ho a

  la gent, intentant sumar, tot i que a

  vegades costa molt, perqu hi ha gent

  que noms sap viure en la constant

  confrontaci. LAlcalde, els regidors i els

  militants i simpatitzant dels PSC som

  gent lleial, propera, honesta, dialogant,

  que sabem escoltar i donar respostes.

  En canvi, parlant de lleialtat, mai en la

  histria de la democrcia un govern de

  la Generalitat, actualment governat per

  CiU amb el suport dERC, havia estat

  tant deslleial amb els ajuntaments.

  Exigim respecte a lautonomia local i

  lleialtat institucional, exigim retornar al

  dileg verdader entre els dos nivells

  dadministracions pbliques i a complir

  amb els compromisos presos. Ens

  tanquen, per vacances destiu i Nadal,

  el Cap de Palaudries de manera

  unilateral i no parlem de les escoles.

  A part dincomplir reiteradament la Llei

  dEstabilitat Pressupostria, perqu

  mantenen un desmesurat i histric

  deute amb els ajuntaments i resta de

  provedors, tamb, sense consagrar-se

  a ning ni donar cap explicaci, i fins i

  tot, a vegades, deixant de complir amb

  els seus pactes i compromisos

  legalment signats amb les entitats

  municipalistes, la Generalitat ha deixat

  de pagar, entre altres, les subvencions

  de la seva competncia com el cas de

  la secretaria de joventut, de les escoles

  de msica o de les escoles bressol, una

  minva dingressos per lAjuntament de

  ms de 400.000 euros anuals respecte

  a fa quatre anys enrere i, a sobre, no

  convoquen el pla quadriennal del Pla

  nic dObres i Serveis que ajuden a

  finanar les inversions dels

  ajuntaments. A Lli dAmunt ens

  pertocaria uns 500.000 euros. Quina

  ser la propera sorpresa? Tamb

  deixaran de pagar el Fons Catal de

  Cooperaci Local que ascendeix a

  260.000 euros ms?. Aix no s culpa

  ni de Madrid ni de lherncia deixada pel

  tripartit, aix s culpa seva, de la

  Generalitat de Catalunya governada per

  CiU amb el suport dERC.

  A Lli dAmunt, la Grossa li va tocar a

  linici de lanterior legislatura, lany 2007,

  quan el Partit Popular va entrar al

  govern, desprs de vint-i-quatre anys a

  loposici. Aprofitem per felicitar a totes

  les famlies agraciades en el sorteig de

  la Grossa , insistint de nou tamb en la

  bona notcia que va ser pel nostre

  municipi que el PP entrs al govern i

  continu, a hores dara governant.

  I perqu creiem que conv recordar

  lentrada del nostre Partit al govern

  municipal? Doncs, en primer lloc, per

  temes tan importants com donar llum

  verda al Parc Logstic Can Montcau

  (Mango-Biokit), que estava paralitzat

  des del 1 999.

  Per s que hi ha hagut molts altres

  projectes. Per exemple, la construcci

  dequipaments com la Biblioteca

  Municipal, el Centre de Salut (CAP

  Palaudries) i el seu aparcament, el

  Casal de la Gent Gran, la Deixalleria

  Palaudries, el cobriment de la pista

  poliesportiva annexa al pavell, el

  Centre de Rehabilitaci Fsica, la Pista

  poliesportiva de Palaudries, lescola

  bressol Nova Espurna, la remodelaci

  del local de Can Salgot i la installaci

  de mduls prefabricats en locals socials

  dels barris Can Rovira Vell i Sud, Can

  Roura i Ca lEstap.

  Per altra banda, cal recordar que en

  lanterior legislatura, ja amb el PP al

  govern, es van construir infraestructures

  com la variant Cam de la Serra,

  desprs de la seva aprovaci definitiva

  el 1 999. Shan soterrat part de les lnies

  de mitja tensi, Ramon Casas,

  Empord, Ca lArtigues, La Plana,

  Sagunt, Palams i Passeig de San

  Valeri. Sha installat enllumenat pblic

  en el barri de Can Salgot i en el barri de

  Can Farell, lurbanitzaci dels barris Ca

  lOliveres i el Pla, Raval den Xicota II , al

  Polgon industrial Mol den Fonolleda i

  al Cam de Vianants de Can Rovira a

  Palaudries. Tamb shan construt les

  vivendes de protecci oficial dels barris

  de Can Salgot i Ca lArtigues.

  Un dels projectes ms importants que

  es va iniciar i es va aprovar inicialment

  durant lanterior legislatura va ser la

  modificaci del Pla dOrdenaci

  Urbanstica Municipal (POUM), que es

  va aprovar provisionalment lany passat

  i que, en breu, ser aprovat

  definitivament per la Generalitat de

  Catalunya

  El mes de setembre del 201 2, el llavors

  vicepresident de la Diputaci de

  Barcelona, Josep Llovet Navarro, va

  visitar en nostre Ajuntament i es va

  comprometre amb el nostre regidor

  dUrbanisme a encarregar un estudi per

  a la construcci de les rotondes de la

  intersecci carretera BV 1 602 amb el

  carrer Metallrgia i de la carretera BV

  1 432 i BV 1 602. El mateix any vam

  rebre els estudis de les dues rotondes

  de mans de la Diputaci.

  El passat 1 7 de Desembre, el regidor

  popular i 1 r Tinent dalcalde Josep

  Santiago Ariza es va reunir a la

  Diputaci de Barcelona amb el senyor

  Joaquim Ferrer, president de lrea de

  Territori i Sostenibilitat. Ferrer es va

  comprometre a finalitzar, en un termini

  de quatre mesos, el projecte de la

  rotonda de les carreteres BV 1 432 i

  BV1 602. La rotonda estar construida a

  principis del 201 5.

  Peril la el Cam de vianants i bicicle-

  tes de Lli a Granollers.

  En el passat ple del 28 de

  novembre el Grup d'Esquerra vam

  fer la segent pregunta:

  "S'ha previst el pas del cam de

  vianants i bicicletes de Lli a

  Granollers, en els projectes de les

  noves rotondes que s'han de fer a

  la BV1 432, per els accessos de Can

  Montcau a Mango?"

  La resposta del regidor d'urbanisme

  i representant del Partit Popular, el

  senyor Josep Santiago Ariza va ser:

  "No, perqu aquest cam es inviable

  ja que te desnivel ls superiors al

  25% i a ms no se li veu possibi l itat

  d'us."

  La realitat s que no s certa ni una

  cosa ni l 'altra! La realitat s que

  actualment noms s possible anar

  a peu o amb bicicleta de Lli a

  Granollers a travs de la carretera

  BV1 432, amb el conseqent peri l l

  que aix implica. Ho veiem cada

  dia!

  El Grup d'Esquerra sempre hem fet

  molta pressi perqu s faci

  aquesta via i aix evitar l 'actual

  peri l l ; en el passat mandat la

  Diputaci va fer un estudi

  encarregat per l 'Ajuntament on es

  recoll ia aquesta via amb diversos

  traats. Tot aix ha quedat a l 'obl it,

  actualment ja no hi ha finanament

  per a aquest projecte.

  Per aix no s cap excusa perqu

  en els projectes de les rotondes que

  s faran en aquesta carretera (una

  abans del pont de la C1 7 i l 'altre

  desprs) no s'hi recul l i el pas duna

  via de vianants i bicicletes. Fer-ho

  ara no costa gaireb res, i d'altra

  manera, si no es preveu a temps

  podria ser molt difci l l 'execuci del

  projecte en un futur.

  s lamentable aquesta manca de

  sensibi l itat de l 'actual regidor

  d'Urbanisme i Medi Ambient, amb

  temes de mobil itat ecolgica i

  sostenible; no essent capa d'exigir

  coses que ara no costen res i que

  ms endavant poden fer molt costs

  aquest projecte.

  Piulades

  1 . "Nou xit de socialistes i populars: laFira de Nadal. Segons lequip degovern, la passada Fira de Nadal va

  ser un xit espaterrant. Alguns no hem

  ents encara el sentit de la fira. Es

  volia promocionar el comer local? Les

  botigues del poble es podien comptar

  amb els dits de les mans. Es volia que

  la gent de Lli pogussim fer part de

  les compres daquestes festes a la

  fira? Molt poca varietat de productes,

  ja que predominava excessivament la

  bijuteria. Els han sortit els nmeros als

  firaires? Molts diuen que no. Pels

  propers anys, per part de lorganitzaci

  municipal, shi hauria de posar ms

  esfor, ms imaginaci i ms difusi.

  2. Canviaran la Bblia. El ll ibre delGnesis explica que Du va crear el

  mn en sis dies i el set va descansar.

  Ara hi afegiran un vuit dia: el partit

  popular de Lli dAmunt va crear tot

  sol la implantaci de Mango a can

  Montcau. Amn.

  3. Diuen no. Els socialistes ipopulars del poble tenen darrerament

  actituds difcils d'entendre. Quan es

  demana ms temps per entendre,

  estudiar i debatre els pressupostos de

  lajuntament? No! Si es demana penjar

  a la via pblica pancartes sobre idees i

  posicionaments poltics, com la

  retallada de les pensions? No! Si es

  vol collocar en espais pblics taules

  per informar sobre aspectes que

  afecten la vida collectiva, com el dret

  a la independncia de Catalunya? No,

  no i no!

  4. Bons desitjos. Sempre, en eltrasps dun any a laltre, sacostumen

  a fer bons desitjos. s el que ha fet el

  Partit Popular de Lli dAmunt: vol

  que ERC, CiU i ICV-EUiA estiguem

  durant molts anys a loposici.

  Grcies. No cal dir que per la seva part

  fan tot el que poden: els tres regidors

  populars cobren de les arques

  municipals, en total, ms de 70.000

  euros a lany. Entre els vuit regidors de

  loposici no arriben als 1 5.000 euros.

  Segueixen la dita: a lenemic, ni aigua.

  Que els aprofiti!

  5.Apropiarse de les idees. Fa unsmesos vrem presentar una moci al

  Ple de lajuntament on demanvem

  facil itats per poder aparcar

  temporalment el vehicle pel voltant de

  lajuntament. Resultat de la votaci?

  No dels socialistes i populars. Ara,

  senorgulleixen dhaver ampliat la zona

  blava del torrent Merdan. No devem

  anar tant desencaminats quan han

  corregut a realitzar algunes de les

  mesures que proposvem. Si en fan

  cas, els donarem ms idees.

  6. Salut de ferro. Un delsequipaments que la gent dels barris de

  Palaudries valora positivament s el

  Centre dAtenci Primria, que ha

  eliminat els desplaaments a la Crulla.

  Per tant, sentn que compleix una

  funci social. Per durant gran part de

  les festes de Nadal, com tamb a

  lestiu, est tancat. Qu passa? Que

  en aquestes dades la gent no

  necessita el metge i l assistncia

  sanitria? En canvi, durant la resta de

  lany s imprescindible? Li sembla b

  a lequip de govern municipal aquest

  tancament? Tothom calla.

  1 4 >

 • > 1 5

  Bstia del lector

  Recordem que el butllet t un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

  Aquests escrits shan de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicaci, a travs del correu electrnic [email protected], personalment,per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 08186 Lli dAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Han de tenir unaextensi mxima de 1011 lnies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que noms es publicar el nom del remitent, s imprescindible queels autors aportin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudnim o inicials. El butlletes reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com resumirles o extractarles, quan ho consideri oport. No es publicaran els escrits queatemptin contra persones o institucions. No es mantindr correspondncia ni satendran visites o trucades telefniques respecte als originals no publicats. Elbutllet no comparteix necessriament el contingut de les opinions signades.

  El passat 26 i 27 d'octubre a

  les noves instalacions del

  Club situat al barri de Ca

  l'Artigues va tenir lloc el

  Campionat de Catalunya de

  Doma Vaquera i Alta Escola;

  van ser dos dies on vam

  poder veure els millors genets

  i amazones de Catalunya, els

  quals qualsevol podia tenir

  opci a medalla i per tant van

  lluitar fins l'ltim moment

  demostrant el seu alt nivell

  tcnic.

  En Doma Vaquera en