Informa't 79 (octubre de 2014)

of 16 /16
Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

description

 

Transcript of Informa't 79 (octubre de 2014)

Page 1: Informa't 79 (octubre de 2014)

Número 79OCTUBRE 201 4Periodicitat mensualPublicació gratuïta

Lliçà commemora el Tricentenari

durant la Diada Nacional de Catalunya

PÀG. 11

Reportatge fotogràfic de la Festa Major

201 4

PÀGS. 7-1 0

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu­nos elvostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.d’Anselm Clavé, 73 ­ 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Publicitat

Granja l'Ametlla guanya la 35a edició

de les 24 Hores

PÀG. 6

PÀG. 3

Nou Casal de la Gent Grana Palaudàries

L'Ajuntament ja té l 'avantprojecte del nouCasal de la Gent Gran que se situarà alnúmero 1 2 del carrer de Palamós, a la zonade Palaudàries.

Page 2: Informa't 79 (octubre de 2014)

El passat 20 de setembre es va celebrar el desè aniversari del centre cívic dePalaudàries. Un espai que amb els anys ha esdevingut el punt de referència i trobadadels veïns i veïnes d’aquesta part del nostre municipi. A més, aquest centre ha ajudat ainstal•lar altres edificis i serveis com l’Escola Bressol de Palaudàries, el Centred’Atenció Primària o l ’escola Miquel Martí i Pol.

Dins dels actes commemoratius d’aquest deu anys, es va fer la presentació del 'avantprojecte del nou Casal de la gent gran de Palaudàries. Un espai més quedonarà cabuda a les necessitats que manquen per a aquest sector de la ciutadania.Un servei que fa temps es ve reclamant i que s’ha impulsat gràcies al treball conjuntentre l ’Ajuntament i l ’Associació de jubilats i pensionistes de Palaudàries.

Aquest nou edifici s’ instal•larà en els terrenys municipals que hi ha darrere del localsocial de Can Salgot. És un terreny d’aproximadament 1 .500 metres quadrats i laconstrucció n’ocuparà gairebé 500 metres quadrats. Un cop enllestides les obres, lesinstal•lacions donaran diferents serveis des de servei de bar, perruqueria, metge, etc. iuna gran sala polivalent.

A més, s’està duent a terme l’ampliació del Casal de la gent gran del nucl i urbà perdonar cabuda a totes les activitats que es programen en aquestes instal•lacions, quequedarà enllestida a finals d’aquest any.

Aprofito aquestes línies per agrair a les entitats del Casal de la gent gran i al ’associació de jubilats i pensionistes de Palaudàries la feina que desenvolupen i lapredisposició a treballar en bé de la gent gran del nostre municipi.

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73Telèfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841 41 75 Adreça electrònica: [email protected] Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt

Twitter: www.twitter.com/llicamunt Instagram: www.instagram.com/llicamunt Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8a14 h, i dilluns i dijous, de 16 a19 h; Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h)

Impressió i manipulació: CTL ComunicacióTiratge: 7.200 exemplars

Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecològic) blancura 76Dipòsit Legal: B­48615­2007

És usuari/ària de la Biblioteca i quin ús en fa principalment ?El passat mes de setembre es van complir quatre anys de la inauguracióde la Bibl ioteca Ca l'Oliveres. En la darrera enquesta ciutadana ens heminteressat per saber si els l l içanencs i l l içanenques són usuaris/àriesd'aquest equipament i, en cas afirmatiu, quin és el principal ús que en fan.El resultat ha estat que, de les 37 persones que han participat a l 'enques-ta, un 1 9% no és usuari/ària de l 'equipament; un 35% uti l itza el servei depréstec; un 1 6% uti l itza l 'equipament com a espai de lectura, estudi, con-sulta, informació. . . ; un 8% uti l itza l 'accés gratuït a Internet i zona Wi-Fi; un3% participa a les activitats culturals i de foment a la lectura; un 11 % par-ticipa a les activitats infanti ls (hora del conte, tal lers creatius, etc.); un 5%ha escoll it l 'opció Altres; i l 'opció No sap/No contesta l 'ha seleccionada un3% de participants.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes estàoberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadanaes publiquen al mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es pre-senten en percentatges sobre el total de respostes.

2 >

Salutació de l'Alcalde

Enquesta ciutadana

Ignasi Simón OrtollAlcalde

Page 3: Informa't 79 (octubre de 2014)

> 3

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre lareserva de la publicitat.

L'Ajuntament rep diferentsajuts econòmics de laDiputació

39 persones sol· liciten ellloguer dels pisos deprotecció oficialTrenta-nou persones vansol•l icitar un dels onzehabitatges de proteccióoficial que l ’Ajuntament vatreure a lloguer el passatmes de juny.D’entre el total de sol•l icitudsadmeses, vint-i-cinc,l ’Ajuntament va fer unsorteig públic, el passat 1 5de setembre, per determinarl 'ordre per escoll ir els onzehabitatges.Recordem que la

convocatòria per optar a undels habitatges, encarasense vendre promoguts perl 'Empresa Municipal d'Obres(EMO), es va obrir el passatmes de juny. Juntament ambla instància, les personesinteressades havien dedocumentar els requisitsestablerts a la convocatòria,entre d'altres, els ingressosfamil iars. El preu mensualdel l loguer és entre 325 i375 euros.

La Diputació de Barcelonava atorgar, a finals de maig,ajuts econòmics a l 'Ajunta-ment, d ins del Catàleg deserveis de l 'any 201 4 delPla Xarxa de Governs Lo-cals 201 2-201 5, per un im-

port total de 75.630,89 eu-ros (en el requadre adjuntpodeu veure desglossatsels diferents imports conce-dits i les actuacions a lesque aniran destinats).

Construcció d'un Casal de la Gent Grana PalaudàriesL'Ajuntament ja té l'avantprojecte de nova construcció d'un Casal de laGent Gran a la zona de Palaudàries.

L'Ajuntament ja té l'avant-projecte del nou Casal de laGent Gran que se situarà alnúmero 1 2 del carrer de Pa-lamós, a la zona de Pa-laudàries.El solar té una superfície de1 .549,54 metres quadrats. Lapart nord de la finca estàocupada pel local social deCan Salgot, amb accés desdel passeig de Can Salgot.Aquest edifici té una ocupa-ció de 246,05 metres qua-drats. La part sud de la fincano està ocupada i és on escol· locarà el nou edifici delCasal de la Gent Gran.S'ha projectat un edifici a tresvents, adossat en el costatnord a l’edifici existent a lamateixa parcel•la que acull ellocal social de Can Salgot.L’edifici estarà format per laplanta baixa i una planta pis.La forma de l’edificació enplanta baixa segueix lageometria de la parcel•la,allargassada i triangular, i sesepara per l’est i oest

(finques veïnes) en 3 metres(distància mínima).Per al nou edifici s'ha plan-tejat un accés independentdes del carrer Palamós, tot ique es retira uns 1 6 metresde la línia de carrer, generantuna zona enjardinadad’arribada i garantint així els5 metres mínims de façana.De tota manera, està previs-ta una connexió amb la zonanord del solar de l’edificiexistent, mitjançant unarampa adossada al costat estdel solar, que donarà lloc auna entrada directa a laplanta primera des del’exterior.La coberta de la planta baixaserà plana i s'util itzarà com aterrassa; la coberta de laplanta primera serà enpendent.L’accés principal en plantabaixa es realitza des delcarrer de Palamós is’accedeix a la part centralde la planta, on se situa elnucli de comunicacions

format per una escala obertai un ascensor. Aquest espaid’accés s’obre en dobleespai amb la planta primera.A un costat del nucli se situala sala gran polivalent, ambaccés al pati nord del’edificació existent, i unacuina, el bar i un magatzem.A l’altre costat del nucli deserveis, es col•loca laperruqueria, el metge,l ’administració i una taller, amés dels lavabos i neteja deplanta.L’accés a la planta primeraes pot fer des de l’escala decomunicació amb la plantabaixa o des de l’exteriordirectament, mitjançant larampa adossada al mur decontenció existent, quecomunica el solar en sentitnord-sud. En aquesta plantase situa una sala taller-lectura, amb accés directe ala terrassa exterior, i elslavabos de planta.El total de superfícieconstruïda és de 475,80m2.

Page 4: Informa't 79 (octubre de 2014)

4 > Notícies de l'Ajuntament

Reparacions a l'escolabressol PalaudàriesLes obres de reparació delterra i el paviment del’Escola Bressol Palaudàri-es, que es van iniciar elpassat 28 de jul iol , van con-cloure el passat 26 d'agost,a punt per començar el noucurs escolar amb tota nor-malitat el passat 1 5 de se-tembre.Aquesta escola disposavade paviment de tipus viníl iccol•locat sobre una solerade formigó, la qual patia undeteriorament.La reparació de la solera i lasubstitució del paviment esvan adjudicar a lesempreses JVP Elecdecor SLi TerraOrtiz SL, respectiva-ment.Entre el 28 de juny i el 7 dejul iol es va realitzar unaprimera actuació en una deles aules per tal d'observarl ’estat real de la solera,comprovar els terminisd’execució i verificar laidoneïtat de les solucionsproposades.Els treballs han consistit enla retirada del pavimentexistent, el sanejament ireparació de les zonesmalmeses amb morter deciment de resina epòxid,l ’execució d’una emprimaciói una capa de paviment deresina epòxid al total del ’escola bressol, la real itza-ció de dues capes de morterautonivel lant per absorbirirregularitats i la recepció

d'un nou paviment viníl icd’alta confortabil itat icapacitat acústica.També s'han substituït elssòcols de l’escola, gran partdels quals estavenmalmesos per la humitat,per d’altres de PVC, demajor qualitat.I la Brigada d'Obres Munici-pal ha aprofitat per repintarles parets i adeqüar lespendents i la disposició deles terres del pati , per tal demil lorar el drenatge d’aigüesde pluja.Un cop final itzades lesobres, la Brigada va recol· -locar el mobil iari i els sani-taris.L'import total d'aquestesobres ha estat de 34.81 0,86€, IVA exclòs, incloent al lò jaexecutat a la primeraactuació.

Treballs de reparació

Nou PAE per al curs escolar 201 4-201 5L'Ajuntament ha preparat un nou Programa d'Activitats Educatives(PAE) per al curs 201 4-1 5, adreçat als alumnes de tots els centreseducatius del municipi (escoles bressol, escoles i instituts) i al personaldocent.L'objectiu del PAE és donarsuport a la comunitateducativa en l 'educació desdels valors, la informació, elconeixement de l 'entorn i laprevenció.El PAE 201 4-1 5 inclouactivitats, tal lers i xerradesde diferents àmbitsproposades per les diferentsregidories de l 'Ajuntament,alguns ja ofertats fins ara ialtres de nous. Però, hi hala possibi l itat de proposarnoves activitats, xerrades otal lers per tal que aquestprograma pugui oferir elmàxim de respostes a lesnecessitats educatives delsnostres infants, nens i ne-nes, gent jove i personaldocent.Aquest any, la consulta, lasol· l icitud i la valoració del

PAE es fa a través de lapàgina de la regidoriad'Educació del webmunicipal (www. l l ica-munt.cat).Per portar a terme qualsevolde les activitats proposadesal PAE, el personal docentque hi estigui interessathaurà de fer la sol· l icitud

emplenant el formulari d'ins-cripció en línia, inclòs al 'espai web del programa,que rebrà i gestionarà la re-gidoria d'Educació. Un copfinal itzada l’activitat, lavaloració es farà pel mateixmètode, omplint el formularien línia destinat a aquestpropòsit.

Reparacions interiors acabades

Reparacions exteriors acabades

Ajuts socials en processos dedesnonamentL'Ajuntament, a través deServeis Socials, dóna ajutsa aquel les famíl ies delmunicipi que estan ohauran d’estar enprocessos jud icials dedesnonament.Serveis Socials ofereixassessorament, orientació iajuda per tal d ’evi tar, en lamesura del possible,aquestes si tuacions,sobretot quan hi hafamíl ies amb menors a càr-rec. Ja s’ha intervingut endiferents casos i , entre

d ’al tres coses, s’hanreal i tzat informes al Jutjatper ajornar el procésjud icial o proposaral ternatives de l loguer so-cial i s'ha mediat ambenti tats financeres quan haestat necessari . En al tressi tuacions, s’ha derivat elcas a serveis especial i tzatso, quan la si tuació ho re-queria, el cas s’hacoord inat amb la PAH.Per al tra banda, recente-ment, davant la necessi tatde donar la mi l lor ajuda

Continuen les sessions de Reiki solidariDonat l ’èxit d'assistència i lasatisfacció dels participants,després de l ’estiu continuael Reiki sol idari .Dos terapeutes d'aquestmètode, Esther Menéndez iFerran Montes, ofereixen,de forma voluntària i al-truista, sessions individuals ipersonal itzades de 50 mi-nuts de Reiki, només acanvi de 3 euros enal iments que no siguinfrescos per al Bancd’Al iments de Ll içà d’Amunt.

El Reiki és un mètode decuració, originari del Japó ique actualment s'uti l i tzaarreu del món, basat en laimposició de mans, quepretén reestabl ir l 'equi l ibrials diferents aspectes de lapersona per aconseguir la

seva autorregulació. Segonsl 'Organització Mundial de laSalut, la salut és un estat decomplet benestar físic,mental i social , i no nomésl 'absència de malaltia. Peraconseguir aquest benestar

és necessari que el cos i elsaspectes emocionals imentals de la persona estrobin en equi l ibri .Amb un trebal l continuat, elReiki aconsegueix desferels bloquejos interiors iajuda a al leujar gran part delmalestar físic i emocional.Només has de venir dispo-sat/da a relaxar-te; el Reikireal itza el seu procés sensenecessitat que facis res.

Dates: Dissabtes 11d’octubre i 8 de novembreHorari : de 1 7h a 20hLloc: Sala d’actes de laBibl ioteca Ca l’Ol iveras

Contacte:Informació i reserva d’horaal telèfon 626.72.1 1 .23(Esther)

possible, l ’Àrea de ServeisSocials de l ’Ajuntament havalorat casos i ha ofertd iferents ajudeseconòmiques per pagardeutes de l loguer i /o derebuts de l lum/aigua i degas que les famíl ies tenien,així com ajudes per pagarimpostos municipals i /odeutes municipals.Si necessi teu qualsevolconsul ta en relació aaquest tema, podeudemanar visi ta a ServeisSocials: 93 860 72 20.

Page 5: Informa't 79 (octubre de 2014)

> 5Notícies de l'Ajuntament

Octubre de 201 4

Valoració del serveid'autobús urbà durant el mesd'agost

Un any més, Transports deLliçà d'Amunt (TLA) va do-nar un servei bàsic detransport a la poblaciódurant el mes d'agost.La LAA, que és lanomenclatura que pren lalínia del mes d'agost, és unservei circumval· latori, jaque només té un sentit depas per les parades. Estàformada per part de les

línies habituals de TLA, laLA3, LA2 i la LA1 , i dónaservei amb un sol autobús.Les 5 expedicions queconformen aquest serveibàsic es fan al matí, entreles 8 i les 1 4 hores, amb uninterval horari d'una hora imitja.Podeu veure l 'evolució de lauti l i tzació d'aquesta línia enel gràfic següent:

Millora de l'enllumenat públicL'Ajuntament ha substituït làmpades i equips d'enllumenat públic perobtenir estalvi energètic i econòmic.

Pavimentació del carrer d'Anselm ClavéA mitjan agost van co-mençar les obres dereparació de la calçada delcarrer d'Anselm Clavé, acàrrec de la Diputació deBarcelona. En una primerafase, que va durar dos dies,es va arranjar el tram que vades del Parc del Quiosc finsa la pujada de l'Església.Les obres van consistir arebaixar la capa d'asfalt pertal d'anivel lar la calçada. Peraquest motiu, aquests dies,el trànsit es va desviar perl 'avinguda dels PaïsosCatalans. De la mateixamanera, els busos urbansvan modificar la ruta i lesparades ubicades en aquesttram es van desplaçar al 'avinguda dels PaïsosCatalans. La segona fase de

les obres, consistent en elrebaix de ferm i lapavimentació d'aquestamateixa via des de Lliçà deVall fins a Santa Eulàl ia de

Màquines treballant

Ronçana, va començar a fi-nals d'agost. En aquest cas,el trànsit es va regulardonant pas alternatiu a un ialtre sentit de la marxa.

Millora de la xarxa de clavegueram deCan Farell

Les obres de millora urgent dela xarxa de clavegueram en elcarrer de Ponent, del barri deCan Farell, van concloure elpassat 1 2 d’agost.Les obres, executades perl’empresa Obres i PavimentsLlovet S.L., han consistit aclausurar un abocament a celobert i recollir les aigüesprovinents dels habitatgessituats al carrer de Ponent ipart del carrer de Can Farell iconduir-les, a través del bosc,cap a una estació d’impulsióautomatitzada situada al finaldel carrer del Torb, que lestritura i envia cap alclavegueram existent al carrerde Can Farell, al qualconnecta mitjançant un poude trencament de càrrega iuna canonada que connectaper gravetat a la canonadad’aquest carrer. La instal•laciódisposa d’un sobreeixidor deseguretat.Aquesta estació d’impulsió

automatitzada estàcomunicada tant als serveistècnics municipals com alsserveis d’emergència de lapolicia local. l, mitjançantsenyal de telefonia mòbil, pertal de poder donar avís dequalsevol incidència en elservei.L'accés a l’estació d’impulsió i

Estació d'impulsió i armaris, protegits

Les obres han consistit a clausurar un abocament a cel obert i recollir iconduir les aigües cap a una estació d'impulsió.

als armaris que contenen elscontrols de comandament iles connexions elèctriquess'han protegit.També s'han fet altres millorescom l'inici del clavegueram delcarrer del Torb.L’import d’execució finald'aquestes obres ha estat de41 .668,64 €.

Amb els objectius principalsd’aconseguir un estalvienergètic i econòmic, l'Ajunta-ment ha realitzat la substitucióde làmpades i equips de vaporde sodi d’alta pressió en 3.874fanals de l'enllumenat públic,aconseguint així una reduccióde la potència.Aquesta feina, que ha duratsis mesos, s’ha portat a termeper sis persones: cinc

persones del Pla d’OcupacióMunicipal i una personasubvencionada pel PlaOcupacional de la Generalitat,del programa Treball iFormació, cofinançat amb un50% pel fons Europeu.La reducció de la potència enel conjunt d'aquests punts dellum presentarà un estalvienergètic anual d’uns501 .837,96 kWh i un estalvi

econòmic anual aproximat de91 .083,59 euros. També s’hade destacar que l’estalvi anualen emissions de CO2 serà de11 6.928,24 Kg.Ara s’estan fent els tràmits perreduir el terme fix de lapotència contractada, la qualcosa també provocarà unareducció en l’import de lesfactures elèctriquesmunicipals.

El Mag Lari enceta una novaedició del MUDA'T 2.0"La màgia del Mag Lari", dela companyia Mag Lari, seràl'actuació que iniciarà el noucicle d'espectacles MUDA'Tque ha programat la regidoriade Cultura.Es tracta de l'anterior espec-tacle del Mag Lari peròtotalment renovat, quebarreja aparicions idesaparicions, participació depúblic i grans il•lusions. Totamanit amb un disseny dellums espectacular i unaselecció musical que no usdeixarà indiferents.

Aquest espectacle tindrà llocel dissabte 1 5 de novembre,a les 1 8h, a l'ateneu L'Ali-ança. El preu de les entradesés de 1 2 euros si es com-pren anticipadament i per alssocis de l'ateneu, i de 1 5 eu-ros si es compren a la taqui-lla. Les entrades anticipadeses poden adquirir del 1 3d'octubre al 1 4 de novembrea l'OAC de l'Ajuntament. Encas que quedin entradessense vendre, la taquillas’obrirà el mateix dissabte 1 5de novembre a les 1 7h.

Page 6: Informa't 79 (octubre de 2014)

6 > Notícies de l'Ajuntament

Granja l'Ametlla revalida el títol de guanyador de les 24 Hores deResistència en CiclomotorsAquesta edició incorporava una cursa infanti l , l 'equip guanyador de la qual va ser el format per Daniel Soriano iAlejandro Ceballo.

L'equip Granja l'Ametlla Tru-eba, de Bigues i Riells, for-mat per Albert i AndreuBatlles, Oriol Mena i JordiDalmau, va guanyar, amb497 voltes al circuit, la 35aedició de les 24 Hores Inter-nacionals de Resistència enCiclomotor de la Vall del Te-nes, que van tenir l loc del 5al 7 de setembre al circuithabitual del Pinar de la Rie-ra; l 'any passat ja es va em-portar el guardó. L'equipTeam 41 , del pilot de Grano-llers de Moto GP Aleix Es-pargaró, va classificar-se ensegona posició, a 1 0 voltesde diferència del vencedor(487). La tercera posició ab-soluta va ser per l'equip Mo-to Xperience Racing, deSanta Eulàlia de Ronçana,format per Xavi Martínez,Eugenio Zafra, Albert Martí iPatxi Pérez, amb 479 voltes.L’equip Granja L’AmetllaTrueba no només va sercampió absolut d’aquesta35a edició de les 24 Horessinó que també guanyar enla categoria Vall del Tenes,seguit de Moto XperienceRacing i Team Duran, enaquest ordre.En la categoria Grup 2, demotos refrigerades per aire,

l 'equip guanyador va serIplac Jugamer Granjal'Ametlla; en la categoriaGrup 3, de motos refrigera-des per aigua, Granjal'Ametlla Trueba; i en la ca-tegoria de motos de canvi,Team Honda Vico.Per altra banda, l 'única motoelèctrica de la cursa, unaKTM que es provava i espresentava en primícia, vaaixecar la copa de lacategoria de Volta Ràpida.L'artista ll içanenca RoserNadal ha estat la dissenya-dora del trofeu d'aquestaedició.Les 35es 24H van comptaramb 33 d'equips participants,entre els quals dos d'estran-gers i un integrat només pernoies, i amb pilots de renomdel motocròs i l 'enduro, amés del mundialista de MotoGP Aleix Espargaró.La principal novetatd'enguany va ser la incorpo-ració al programa d'una cur-sa de resistència infantil . Laprova va durar una hora iestava adreçada a pilotsd'entre 6 i 1 5 anys que dis-posaven de ll icència. Els 90minuts de resistència de Jo-ves Promeses de la Vall delTenes va transcórrer en el

Moment de la sortida

mateix traçat, amb un quin-zena de participants. Hi vahaver tres categories encompetició: 50 cc (pilots de 6a 9 anys), 65 cc (de 8 a 11anys9 i 85cc (de 1 0 a 1 5anys). L'equip format perDaniel Soriano i AlejandroCeballo van guanyar aques-ta aquesta carrera d'enduroinfantil amb 40 voltes al cir-cuit. En segona posició, a 2voltes, es van classificar Hu-go Castro i Raúl Sánchez.Els tercers van ser AidaCastro i Jana Sánchez,també amb 38 voltes.Una altra novetat d'enguanyva ser el circuit, que va tenirun traçat més tècnic, mésrevirat i més lent que en an-teriors edicions i es va córreren sentit invers a l'habitual.Multitud de persones, se-gons l'organització, el Grup24 Hores, van passar pelcircuit entre dissabte i diu-menge.Per altra banda, la zona delPinar de la Riera es va om-plir d'activitats paral· leles a lacursa: concurs de fotografia,exhibicions, tirolina, inflables,paradetes artesanals, atrac-cions, quads, castell de focsartificials, concerts, especta-cle infantil i molt més.

Els tres equips guanyadors de la categoria absoluta en el podi

Imatge del circuitMoment de la cursa Moment de la cursa

Imatge del circuit

Moment de l'arribada

Page 7: Informa't 79 (octubre de 2014)

> 7Notícies de l'Ajuntament

Octubre de 201 4

La Festa Major 201 4, una festa major multitudinària

La Festa Major d'aquest any ha comptat amb prop d'un centenar d'activitats, que han aportat diversió a petits i gransdurant els quatre dies que ha durat la festa.

Una de les novetats de laFesta Major d’aquest any haestat el Pregó, el divendres1 2 de setembre, que vaanar a càrrec de les quatreentitats que estan d’aniver-sari. Enguany es comme-moren els 30 anys de laColla de Gegants i Gegan-ters i del Bal l de Gitanes, els20 anys de La Juguesca del 'ateneu L'Aliança i els 1 0anys de la Comissió deFestes. El pregó, des de lesfinestres de la façana de laBibl ioteca Ca l'Oliveres, vaescenificar una conversaentre veïns. Es va parlar dela rival itat entre entitats,amb una mica de crítica so-cial a la festa major i al po-ble en general, i es vaanimar tothom a participar ala Festa Major i, concreta-ment, a les activitats orga-nitzades per aquestesquatre entitats.La Festa Major d'aquest anyva començar el dimecres 1 0de setembre amb la XXVI I Iedició del Sopar de les Àvi-es, l 'obertura de l 'Embar-raca't i la segona edició delMuntronik Festival.L'edició d'enguany del So-par de les Àvies va comptaramb la participació de 62àvies que van cuinar per amés de 550 comensals, en-tre els quals les autoritatslocals i uns convidats espe-cials, la identitat dels qualsno es va desvetl lar fins al 'inici del sopar, perquè fósuna sorpresa, igual quel 'espectacle final. Els convi-dats d'aquest any van ser lacantant Núria Feliu i elpresident del grup MangoIsak Andik; també hi haviaprevista l 'assistència del pe-riodista Jaume Barberà, queno va poder ser-hi a causad'una indisposició. L'espec-tacle final va consistir en unespectacle a càrrec de LitaClaver, la Maña. El regidorde Cultura, Albert Iglesias,va introduir l 'acte. Primer, vaparlar de la Festa Major, "u-na oportunitat de convivèn-cia i participació", i vadestacar-ne les novetatsd'enguany. També va des-tacar la inestimable feinaque any rere any fan lesàvies cuineres i en especialla Comissió del Sopar de lesÀvies, coorganitzadora del 'acte, i va homenatjar espe-cialment algunes àviescuineres. Seguidament, vadonar pas a un castel ls defocs. L'alcalde, IgnasiSimón, en el seu discurs vadestacar la importància dela cultura cul inària que pas-sa de generació a genera-

Sopar de les Àvies: agraïment a les àvies cuineresSopar de les Àvies

Sopar de les Àvies: Núria Feliu i Isak Andic Sopar de les Àvies: espectacle final amb la Maña

Embarraca'tSopar de les Àvies: patrocinadors

Sopar de les Àvies: Comissió del Sopar de les Àvies Embarraca't: Muntronik Fest

Page 8: Informa't 79 (octubre de 2014)

8 > Notícies de l'Ajuntament

La Festa Major 201 4, una festa major multitudinària

La colla Concos va ser la guanyadora de La Juguesca. Les colles Bisky i Skando van empatar en segon lloc. Entercer l loc es va classificar la colla Sporting l 'Ol la. El quart l loc el va aconseguir la col la Can t'implora.

Embarraca't: Fatima Hajii (Muntronik Fest)

ció. Núria Feliu va dirigirunes paraules molt entra-nyables on va parlar de latasca de les àvies i de lesdones en general per tirarendavant les famíl ies. Per laseva banda, Isak Andic vacomentar l 'expansió deMango arreu del món i vadir que amb el nou centrelogístic a Can Montcau esportaria el nom Lliçàd'Amunt a nivel l internacio-nal.L'Embarraca't, l ’espai dereferència de la Festa Ma-jor, al Pinar de la Riera, onalgunes entitats locals mun-ten barraques de venda debegudes i entrepans, va tor-nar totalment renovat, ambuna nova distribució i unescenari més gran perdonar cabuda a diferentsactuacions programadesdurant aquests dies (kara-oke, concerts, sessions deDJ, havaneres, el "VaparirTour" de Ràdio Flaixbac,exhibicions. . . ). Aquest espaies va omplir de gent ambganes de diversió i s'hi vapoder trobar el mil lorambient. Aquest any, entreles activitats que s'hi vanorganitzar, cal destacar elconcert de Strombers, el"Vaparir Tour" de RàdioFlaixbac (amb uns 5.000assistents), el concert deGossos i, sobretot, el Mun-tronik Festival (amb uns6.000 assistents); el concertde Girls & Monkey es vahaver de suspendre a causade la malaltia d'un delscomponents del grup.En el Muntronik Fest, MarcLópez van endur-se el premial mil lor discjòquei. El Mun-tronik Festival, que es vaestrenar l 'any passat, és unfestival de música electròni-ca que inclou un concurs deDJs. Es va comptar amb lapresència de DJprofessionals de gran renomnacional i internacional comFatima Hajj i .Els actes de la Diada Naci-onal de Catalunya van cen-trar el matí del di jous 11 desetembre. A la nit, hi va ha-ver teatre amb l'obra "Elshomes són de Mart i les do-nes de Venus" a càrrec del 'actor Jordi Martínez.La Festa d'Homenatge a laVellesa, que arribava a laXXXVI I I edició, va tenir l locel divendres 1 2 de setem-bre, dia festiu local. Desprésd'un dinar de germanor, elsmés de 450 avis i àvies as-sistents van poder gaudirdel concert de tarda del 'orquestra Selvatana, laqual també va amenitzar el

La Juguesca: Prova de la piscina

Embarraca't: Guanyador del concurs de DJ (Muntronik Fest) Pregó de Festa Major

La Juguesca: Inici

Festa d'Homenatge a la Vellesa La Juguesca: Cercavila

Festa d'Homenatge a la Vellesa: Comissió d'Homenatge a la Vellesa

Page 9: Informa't 79 (octubre de 2014)

> 9Notícies de l'Ajuntament

Octubre de 201 4

Publicitat

La Festa Major 201 4, una festa major multitudinàriaball de la nit.Les entitats van ser les pro-tagonistes del cap desetmana. El dissabte 1 3 desetembre, va haver-hi hi elFormigueig de la Comissióde Festes, el Correfoc de laColla de Diables i, com anovetat, estava previst unCorreaigua (anomenat Lle-vataques), que es va haverde suspendre per falta departicipació. Va tornar a ha-ver-hi concert a la tarda,amb l'orquestra La Chatta, ibal l a la nit, amb la mateixaorquestra.El diumenge 1 4 de setem-bre, van actuar la Colla deGegants i Geganters, quevan estrenar els gegantsBaldiri i Quitèria renovats(cos reestructurat, vestit noui repintada), i el Bal l de Gi-tanes, que van presentar unnou l l ibre anomenat "Elconte de les Gitanes", quel 'Ajuntament ha subvencio-nat. I , aquest any, hi va ha-ver un espectacle de fi defesta que va combinar foc,l lum i so, el qual no va dei-xar indiferent ningú.I , tota la setmana, des deldi l luns 8 fins al diumenge 1 4de setembre, es van anarsucceïnt les proves de LaJuguesca, el joc de collesde la nostra Festa Major,entre les quals hi va haver laCercavila, el divendres 1 2de setembre, i l 'Estirada deltractor, el darrer dia. Aquestany per commemorar el 20èaniversari de la Juguesca esvan organitzar proves querecordaven competicionsantigues. La Colla guanya-dora d'aquesta edició de LaJuguesca va ser la delsConcos (42 punts), seguitde les col les Bisky i Skando(empatades a 35 punts). ElsSporting l 'Ol la van obtenir26 punts i els Can t'Implora

Embarraca't: Concert amb Gossos

Concert a càrrec de l'orquestra La Selvatana

La Juguesca: Estirada del tractor

Embarraca't: Concert de Strombers Exposició "Qui se'n recorda?"

La Juguesca: Colla guanyadora, Concos

Page 10: Informa't 79 (octubre de 2014)

1 0 >Notícies de l'Ajuntament

La Festa Major 201 4, una festa major multitudinària1 5 punts.La Festa Major també vaestar plena d'activitats in-fanti ls i esportives. I , els diesprevis, vam poder gaudir decinema a la fresca.Tampoc hi van faltar les ex-posicions: "Art al Casal", detreballs real itzats en els di-ferents tal lers del Casal dela Gent Gran, i "Qui se'n re-corda", d'elements i materi-als de les entitats queaquest any celebren aniver-sari rodó.A través de les xarxes soci-als es va poder fer un se-guiment de la Festa Major ies va informar dels canvisd'última hora en la progra-mació; es van fer més d'uncentenar de tuits amb l'eti-queta #Lliçàdefesta.Per altra banda, el concursd'Instagram sobre la FestaMajor, amb l'objectiu d'aju-dar a promocionar-la, hacomptat amb prop d'un cen-tenar de fotos publicades enaquesta xarxa social ambl'etiqueta (hashtag) #Lliçàdefesta. Aquestes fotos es vansotmetre a votació popularper mitjà dels "l ikes" (m'a-grada) de l 'apl icatiu. Segui-dament, un jurat va triar lesquatre fotografiesguanyadores, d'entre les 1 5més votades per la ciutada-nia, que van rebre un premipatrocinat per alguns esta-bliments de restauració delmunicipi. Les imatgespublicades a Instagram ambl'etiqueta #Lliçàdefesta espoden visualitzar a través del'eina Statigram fent unacerca de l'etiqueta (cal teniren compte que la cerca através de l'etiqueta mostraràtotes les imatges, tant les de201 3 com les que es facin enl'edició d'enguany) o bé através del Facebook del'Ajuntament on s'ha inclòs lagaleria d'imatges del concurs.

El balcó de l'Ajuntament va lluir un domàs per laFesta Major

Les dones del tal ler de costura del Casal de la Gent Granhan confeccionat el domàs que aquesta Festa Major hal luït al balcó de l 'Ajuntament.El domàs és una peça de vel lut de color grana, de 4metres d’amplada i 1 ,5 d ’alçada, amb l ’escut municipalbrodat al centre en color blau.Aquest element ornamental es l lu irà tots els festiuslocals, com Sant Ju l ià o la festa gran del municipi .L'Alcalde, Ignasi Simón, i el regidor de Cultura, AlbertIg lesias, van rebre, el passat 8 de setembre, les àviesconfeccionadores del domàs per agrair-los la feina feta i ,entre tots, van col · locar el domàs al balcó de l 'Ajunta-ment.

Ballada de Gegants

Embarraca't: "Vaparir Tour" de Ràdio Flaixbac Lluminària, espectacle final

Ball de Gitanes

El Formigueig

Correfoc

AgraïmentL'Ajuntament agraeix lafeina feta per les enti-tats locals i pels treba-l ladors municipals, quehan fet possible orga-n i tzar la Festa Major.També agraeix el su-port econòmicd 'empreses i patroci-nadors. Gràcies a totsel ls, la Festa Major201 4 ha pogut mante-n ir la programació i laqual i tat que es merei-xen els ciutadans deLl içà d 'Amunt.

Page 11: Informa't 79 (octubre de 2014)

Octubre de 201 4

> 11Notícies de l'Ajuntament

MANIFESTEn aquests Onze de setembre en què commemorem els 300 anys del finalde la Guerra de Successió, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat dereflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunyall iure, segura, pròspera, justa i honesta, especialment atenta al benestar detots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.L’Onze de Setembre els catalans i les catalanes reivindiquem el que som i lanostra voluntat de ser com a poble. Enguany, però, s’ha de denunciar isubratl lar el rebuig a les situacions socialment injustes que es donen a casanostra. Una crisi que castiga especialment als sectors més febles, la gentque viu o que vol viure del seu treball , i el jovent del nostre país.Els catalans i les catalanes hem d’insistir també en aquest Onze deSetembre en la inajornable necessitat d’una regeneració política i d’unarenovació institucional que ens permeti afrontar amb eficàcia els problemespolítics, socials i econòmics que afecten als ciutadans i ciutadanes deCatalunya.Cal afrontar els problemes de fons de la societat catalana i la insatisfaccióprofunda d’amplis sectors de la població sobre l ’actual relació entre el nostrepaís i Espanya, superant la decepció que va suposar la sentència delTribunal Constitucional sobre l ’Estatut, la percepció d’un tracte fiscal injust il ’erosió de l’autogovern.En aquest sentit, hem de reiterar el nostre convenciment que no hi ha capsolució viable a la greu crisi institucional que travessem que no passi perl ’entesa, la negociació i el pacte, com a condicions indispensables i prèvies ala consulta a la ciutadania.L’aspiració d’un mil lor i més just finançament però, sobretot, l ’aspiració delnecessari reconeixement del caràcter nacional de Catalunya han esdevingutavui la clau de volta de les aspiracions de molts catalans i catalanes. Enshem de reafirmar en aquest reconeixement, imprescindible ciment de lanostra cohesió com a país i s’ha d’afermar mitjançant la renovacióinstitucional i assegurar l ’encaix de Catalunya.Avui com ahir, els i les catalanes reivindiquem amb orgul l els nostrecompromís amb el catalanisme social, el catalanisme popular que suma icohesiona. Un sentiment transversal que fa país, que rel l iga territoris iaccents, que integra els nouvinguts i que ens fa un sol poble. Catalunya s’hade pensar, defensar i construir sencera, sense exclusions. Cal seguir fentpaís des de la General itat, els Ajuntaments i la societat, com hem fet sempreen democràcia i com celebrem la nostra Diada.Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, bona Diada nacional! Us animem acelebrar l ’Onze de Setembre de 201 4 amb confiança, orgul l i sentimentpatriòtic. Fem de la senyera el símbol de la unitat, fem del nostre himne, uncant de confiança, i fem de la nostra Diada un gest inequívoc de compromíscívic i democràtic.

VISCA CATALUNYA!!

Lliçà d'Amunt commemora el Tricentenari durant la Diada Nacional deCatalunyaLa descoberta d'un monòlit dedicat al Tricentenari i la hissada d'una senyera al Parc del Tenes, prop de la rotonda delTricentenari, va ser la part més destacada de l'acte oficial de la Diada.

L'acte oficial de la DiadaNacional de Catalunya, eldi jous 11 de setembre, vacanviar d’ubicació i es vacentrar en la commemoraciódel Tricentenari amb ladescoberta d’un monòlit i lahissada d’una senyera alParc del Tenes, prop de larotonda del Tricentenari, larotonda de l'avinguda delsPaïsos Catalans amb lacarretera nova de Grano-l lers. L'Alcalde, IgnasiSimón, i el regidor de Cultu-ra, Albert Iglesias, van serels encarregats de descobrirel monòlit dedicat al Tricen-tenari. Seguidament, l 'Alcal-de va fer l l iurament d'unasenyera al Cap de la PoliciaLocal, el qual va hissar-la enel màsti l col· locat al costatdel monòlit, al so del Cantde la Senyera a càrrec de laBandeletenes i la CoralL'Al iança.Com cada any, es va llegirun manifest i les entitats lo-cals, inclosos l 'Ajuntament iels partits polítics, van ferofrenes florals.També es va fer un reconei-xement a les entitats localsque aquest any celebrenaniversari rodó: el Ball deGitanes i la Colla de Ge-gants (30 anys), La Jugues-ca (20 anys) i la Comissióde Festes (1 0 anys).Aquest acte matutí tambéva comptar amb un esmor-zar previ.L'acte va acabar amb elcant d'Els Segadors, himneoficial de Catalunya. a càr-rec de la Bandeltenes i laCoral L'Al iança.

Ofrena floral

Descoberta del monòlit dedicat al Tricentenari

Cant d'Els Segadors amb la Coral l'Aliança i la Bandeltenes

Lectura del manifest

Hissada de la senyera

Reconeixement a les entitats locals que celebren aniversari

Page 12: Informa't 79 (octubre de 2014)

1 2 >

La Biblioteca Ca l'Oliveres és centrecol· laborador ACTICLa biblioteca informarà, tramitarà i serà seu de les proves d'obtenció del'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i laComunicació (ACTIC).

Recrea't, nou taller de la Biblioteca

La Bibl ioteca posa enmarxa un nou tal ler pensatper a nois i noies d’entre 8 i1 2 anys. En aquest tal ler,que tindrà l loc tots elssegons dimecres de mes de1 8 a 1 9.30h a l ’espai creatiude la Bibl ioteca, estrebal laran diferentstècniques plàstiques i dedibuix.La primera cita serà el di-mecres 8 d’octubre sota eltítol “Bombardeig de Guer-nica” i es real i tzarà unpuzzle-mural del quadre de

Es treballaran diferents tècniques plàstiques i de dibuix.

presentar als centrescol • laboradors de l ’ACTIC,per identi ficar-se i real i tzarl ’examen.La missió dels centrescol • laboradors a més deposar els mi tjans per dur aterme la prova encond icions adequades ésla d ’ informar als aspirants idonar suport en elstràmits.Sinteti tzant, les funcionsdels centres col • laboradorssón:• I nformar l ’ in teressatsobre l ’ACTIC i , si s’escau,faci l i tar-l i els tràmits• Supervisar la real i tzacióde la prova.• Manten ir lesinstal • lacions i els equ ipsdels punts d ’avaluació.• Coord inar-se icomunicar-se amb l ’OficinaGestora de l ’ACTIC.

Horari de prestacions deserveis relacionats ambl 'ACTIC a la Bibl ioteca Cal ’Ol iveres:- Horaris d ’ informació del ’ACTIC (horari habi tuald ’obertura de labibl ioteca):• Dimecres, d ivendres id issabte de 1 0h a 1 4h• De d i l luns a d ivendres de1 6h a 20h- Horaris d ’avaluació deles proves ACTIC:• Tardes: d imecres de 1 6ha 1 8:30h• Matins: d issabte de 1 0h a1 2:30hPer a la real i tzació de laprova la bibl ioteca posa ad isposició cinc puntsd ’avaluació simu l tan is.Podeu consu l tar tota lainformació relacionadaamb l ’ACTIC a:http: //www.actic.gencat.cat

Picasso El Guernica.Si vols participar en elRecrea’t, posa’t en contacte

Aula de la biblioteca on es farà l'avaluació.

Notícies de l'Ajuntament

Torna el Club de Lectura pera JovesPer a aquel ls lectors jovesque teniu entre 1 1 i 1 5 anysi no sabeu que és el Clubde Lectura per a Joves dela Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres,us informem que, durant totel curs escolar passat, ungrup de 1 5 nois i noies esvan trobar, un cop al mes,sempre el primer di jous, ales 1 8h, a la Bibl ioteca, percompartir un muntd’activitats relacionadesamb la l i teratura juveni l .

Van l legir, xerrar, veurepel· l ícules, escoltar contes,descobrir autors i novetatseditorials, fer tal lers,sempre al voltant delsl l ibres recomanats per laJoana i la Laura.Si vols compartir amb el lsaquesta aventura l i terària,et convidem a venir el pro-per di jous 2 d’octubre, a les1 8h, a la Bibl ioteca CaL’Ol iveres. Segur que repe-tiràs!

Mira que bé s’ho passen els nostres lectors!

L’Alba: A mi m’ha agradat compartir la meva afició pels ll ibresamb altra gent. Quan puc repetir?La Gemma: Aquest taller m’ha agradat molt perquè he aprèsnoves coses, i gràcies a ell, l legeixo més! El recomano!L’Eva: Et recomano el club de lectura perquè fas nous amics icrees un nou ambient de lectura. MOLT DIVERTIT!La Paula: A mi m’ha agradat conèixer nous ll ibres i nova gent!La Laura: VINE AL CLUB! ET DIVERTIRÀS.La Carla: A mi m’ha agradat aquest club de lectura perquèt’ensenyen molts ll ibres divertits que no coneixies.L’Ona: M’ha agradat molt poder compartir moments màgics.La Nerea: Jo recomano el club de lectura perquè m’haagradat molt, m’ho he passat molt bé i he après molts autorsnous.

La Direcció General deTelecomunicacions iSocietat de la Informacióde la General i tat deCatalunya hadesenvolupat l ’Acred i tacióde Competències enTecnolog ies de laInformació i laComunicació (ACTIC) queés un certi ficat acred i tatiude la competència d ig i talentesa com la combinacióde coneixements,habi l i tats i capaci tacionsen l ’àmbi t de les TIC.L’ACTIC permet aqualsevol persona de mésde 1 6 anys demostrar lesseves competències TICmitjançant una prova perord inador. Les personesque superinsatisfactòriament la provatindran un certi ficatacred i tatiu que emetrà laGeneral i tat de Catalunya, ique els possibi l i taràacred i tar un determinatn ivel l de competències(bàsic, mi tjà o avançat) enTIC davant de qualsevolempresa o admin istració.L’obtenció de lacerti ficació passa peracred i tar els coneixementsTIC mitjançant un examenvirtual que es real i tza através d ’una plataformatecnològ ica expressamentdestinada a aquestafinal i tat. El ciu tadà que esvu lgu i examinar s’ha de

amb la bibl ioteca, les placessón l imitades i cal inscripcióprèvia.

Page 13: Informa't 79 (octubre de 2014)

> 1 3

Octubre de 201 4

La Biblioteca i el treballamb els escolarsDurant el passat curs escolar201 3-201 4, la Biblioteca Cal'Oliveres ha rebut la visitade totes les escoles i institutsdel municipi. Un total de 47grups i 1 053 alumnes hanpassat per la biblioteca.S’han organitzat visites perconèixer la biblioteca: elsseus espais, l ’ordre delsdocuments, etc. ; per cercarinformació als ll ibres i ainternet; i també per fomen-tar la lectura potenciant elgènere de la poesia. Tambés’han realitzat visites perconèixer els autors locals,com la Maite Mompart i enLluís Oliván, en les quals elsalumnes conversen ambl’autor després d’haver llegitun dels seus ll ibres.Al final de la visita, elsalumnes que no el tenen,poden fer-se el carnet iemportar-se un ll ibre a casa.D’aquesta manera, els esco-lars tornen a la bibliotecaacompanyats dels seusfamiliars que, en algunscasos, la descobreixen per

primera vegada.Per altra banda, el projecte“Maletes viatgeres” porta dosanys realitzant-se amb granèxit. Totes les famílies quehan rebut la maleta a casa hovaloren molt positivament, iqueda reflectit en els escritsque deixen a la ll ibreta queacompanya cada maletaviatgera, com si fos un diaride camp.Un altre servei molt util itzatper les escoles són els lotsde préstec. Durant el curspassat s’han deixat 20 lots, elque representa un total de632 ll ibres, un 50% més queel curs 201 2-201 3.I , com a novetat per aquestcurs que comença, s’oferiràformació als mestres. Elpersonal de la bibliotecaportarà a terme una sessióperquè puguin treure profitdels recursos físics i virtualsque ofereix aquest equipa-ment. També se'ls oferirà untaller on es mostraranactivitats amb l’objectiu defomentar la lectura a l’escola.

Mesos temàtics a la BibliotecaLa Biblioteca Ca l'Oliveres comença nou curs engegant els mesostemàtics. Totes les activitats que s’organitzin durant el mes giraran entorna una temàtica concreta i es posarà a disposició dels usuaris una guia delectura del tema en qüestió per donar a conèixer el fons de què disposa labiblioteca.

"A la plaça". Octubre:Guerra i pauEl mes d’octubre girarà alvoltant de la dicotomia“guerra-pau”. La bibliotecavol posar el seu granet desorra i educar els infants enel respecte vers els altres idonar a conèixer la nostrahistòria. Per això, s'hapreparat una sèrie d’activitatsamb aquesta finalitat:- Dijous 9 d’octubre a les1 9.30hPRESENTACIÓ DEL 7È NºDE LA REVISTA VALLESOS.Gent, terra i patrimoni:Número dedicat als 75 anysdel final de la Guerra Civil.A càrrec del director i editorde la revista i del Grup L’A-bans. Comptarà amb la par-ticipació d'alguns veïns quevan viure aquells fets, aixícom el testimoniatge pòstumde Jaume Nadal i Grau,conegut com el Ninet, que vadeixar la seva experiènciaescrita en un camp de con-centració franquista a Cerve-ra.- Dimecres 8 d’octubre a les1 8hRECREA’T: Puzle-mural delquadre El Guernica. Treba-llarem la guerra i la pau ambels joves, a través del famósquadre de Picasso El Guer­nica.A càrrec de Laura Bartuil l i iCarme Romero.Adreçat a nois i noies de 8 a1 2 anys / Inscripció prèvia apartir de l’1 d’octubre/ Placeslimitades.- Dissabte 1 8 d’octubre a les11 hNIU DE PARAULES:Somiant en una mica de pau.Es partirà de la pau, lacalma, la tranquil•l itat quetenen en sí mateix elsnadons.A càrrec d’Anna Farrés.Sessions adreçades afamílies amb infants fins als 3anys / Inscripció prèvia apartir de l’1 d’octubre /Places limitades.- Dimarts 21 d’octubre a les1 7:30hTALLER CREATIU: Muralper la Pau. Cada nen/a faràun trosset de mural, uncolom gegant, símbol de laPau.A càrrec d’Agnès Navarro iCarme Romero.Adreçat a infants de 4 a 8anys / Inscripció prèvia apartir del 6 d’octubre / Placeslimitades.- Dissabte 25 d’octubre a les11 hCONTES AL VOL: Laboratori

de lectura. "A la plaça". Totsaquells i aquelles que creguinque viure en un món millor éspossible queden convocats ala plaça central. Des d’allàs’analitzaran realitatsdiverses, es donaran aconèixer accions interessantsi decidirem com podemactuar per embellir el nostreentorn.A càrrec de Marta Roig.Sessions adreçades afamílies amb infants fins als 3anys / Inscripció prèvia apartir del 6 d’octubre / Placeslimitades.- Del 6 al 31 d’octubreEXPOSICIÓ: Una realitat perno perdre de vista (1931­1939)Cartells republicans i antifei-xistes agrupats en diferentsblocs (cultura, exili, solidari-tat, revolució social, et.c).A càrrec de l’Associació MaiMés.L’exposició es podrà visitaren l’horari habitual de labiblioteca.

Selecció de documents:- “75 anys del final de laGuerra”. Vallesos. Número 7(Primavera-Estiu 201 4)- Gesalí, David; Iñiguez,David. La Guerra aèria aCatalunya (1936­1939).9(46.71 )”1 9” Ges- Montellà, Assumpta. 115dies a l'Ebre: el sacrifici de laLleva del Biberó.9(46.71 )“1 9” Mon- Alzamora, Sebastià. Crimde sang. N Alz- Cela i Ollé, Jaume. Eltemps que ens toca viure. I***Cel- Portell Rifà, Joan. Fill derojo. I** Por- Obiols, Anna. Sóc la Pau. I*Obi- Los girasoles ciegos. DVDGir- Las bicicletas son para elverano. DVD BicPodeu consultar tots elsdocuments que té labiblioteca a:http://aladi.diba.cat

Novembre: La nitEl mes de novembre, laprotagonista serà la nit, temade l’exposició que acollirà labiblioteca del 1 3 denovembre al 4 de desembre,produïda del Consell Catalàdel Llibre Infantil i Juvenil.Al llarg de la història, la nit,amb tot allò de fantàstic queensenya i amb tot allò demisteriós que amaga, hadesfermat la curiositat i laimaginació de les persones,especialment les delsescriptors. Hi ha unainnombrable literatura alvoltant seu, sobretotadreçada als infants, i enaquesta exposiciódescobrirem llibres adreçatsa infants i joves sobre la nit.

Alumnes d'escola bressol

Alumnes de Batxillerat

Notícies de l'Ajuntament

Page 14: Informa't 79 (octubre de 2014)

Hace unos días asistimos en Lliçà d’Amunt a un hecho que, aunque parece insólito, está pasando todos los días en diferentes municipios de este país: elintento de DESAHUCIO de una famil ia de su casa, de su vivienda, de su dignidad, por no poder pagar la hipoteca, un hecho que, gracias a la movil ización dela PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca) de Lliçà d’Amunt, de la Vall del Tenes, de Granollers, de Mollet, y muchos vecinos de Lliçà consiguierondetener.La determinación y el esfuerzo que supone el trabajo de estas personas de la plataforma, en la lucha para que las personas afectadas no pierdan susviviendas, no acaba al evitar el desalojo; su mayor valor es que todas esas personas no sientan que están solas y devolverles la esperanza de que lasituación pueden cambiar. Les devuelven el ánimo por seguir luchando, pero sobretodo les devuelven algo tan importante como su dignidad, que es lo que losbancos, los políticos que apoyan al sector financiero sin condiciones, y muchas instituciones tanto públicas como privadas nos quieren quitar. Al grito de “sí sepuede” o “no nos moverán”, día a día, esta plataforma consigue con su esfuerzo y su perseverancia que cientos de personas en este país puedan seguirviviendo dignamente.Hoy, con este pequeño escrito en esta columna municipal, nos gustaría dar las gracias al trabajo y al esfuerzo que todas esas personas realizandesinteresadamente por ayudar a sus vecinos. Nos sentimos orgul losos de todos ellos, vinieran del municipio que vinieran, y del objetivo cumplido, comomero ejemplo de la lucha diaria que vive mucha gente. Y a esa famil ia y a todas, se l lamen como se llamen, sean del barrio que sean, decirles que no estánsolos, y que Lliçà d’Amunt merece algo mejor, se merece más, y que desde ICV-EUiA trabajamos para conseguirlo.

Grups Municipals

Ara fa sis mesos, els social istes de Ll içà d'Amunt varem decidir que feien falta canvis en el nostre parti t, que feia falta fer una volta de rosca més a lanostra l larga història, i fer el primer pas per continuar sent un partit a l 'avantguarda del que els veïns i veïnes de Ll içà d’Amunt necessiten.Apostem per una executiva forta, oberta, renovada, jove, amb la sol idesa d'aquel ls que tenen l 'experiència de l 'organització en les seves esquenes il iderada per Nacho Simon i el seu saber fer amb aquest municipi .Aquesta situació no és aïl lada, el PSC ha sabut veure, amb una tremenda sol idaritat i embol icat en l 'escolta activa dels ciutadans, que havia de seguiraquest camí que algunes agrupacions ja havíem iniciat.Amb aquesta voluntat de tornar a ser l 'opció majoritària i de govern que sempre hem perseguit, els social istes iniciem un canvi profund dels nostresdirigents.El passat 1 9 de jul iol , el PSC a nivel l nacional decideix fer un canvi en la seva direcció, un canvi profund que culmina amb l 'arribada de Miquel Iceta com aprimer secretari . Miquel Iceta arriba a la direcció del PSC, amb la voluntat d'obrir-ho, i de ser el parti t responsable que sempre ens ha caracteritzat, haarribat per fer del PSC un partit que aporti solucions a la situació de Catalunya, per donar el protagonisme a la ciutadania i no quedar-nos en el crit de laprotesta. Un procés històric, que inicia el parti t amb canvis profunds en el sí del parti t, reafirmant-se a les seves bases catalanistes, federal istes ireformistes on tots els seus mil i tants se senten representats i que trebal larem per fer d'això una real i tat que aporti sol idesa al projecte polític català.Ens queda molt per fer i només amb el recolzament de tots vosaltres podrem arribar a tornar a fer una Catalunya moderna i de futur per a tots i totes.

En aquests moments, les incerteses i les hipòtesis sobre el que passarà en el futur al nostre país són intenses. La possible prohibició de la consulta plantejada el 9 denovembre causa aquest desconcert. Davant d’això estem segurs que la ciutadania acabarà votant al lò que consideri més convenient. La democràcia sempre, d’unamanera o altra, acaba manifestant-se.Nosaltres som la primera generació que decidirà, l l iurement i sense amenaces, al lò que vol pel nostre futur, i hem de ser conscients d’aquesta responsabil itat. Hem devalorar el privi legi que tenim de poder-ho fer sense imposicions autoritàries, com ha passat al l larg de la nostra dissortada història. No tenim cap excusa, la l l ibertatimplica també la responsabil itat.Al lò que decidim ho hem de decidir per nosaltres mateixos. Fem sentir la nostra veu per fer el nostre país mil lor, més ll iure, més responsable i més pròsper. Confiem enles nostres forces, assumim les nostres debil itats per fer-nos el propòsit d’esmenar-les. Som un poble l l iure de prendre les nostres decisions, i siguin quines siguin,nosaltres en serem els únics responsables.No hi ha ningú que ens pugui dir què hem de pensar, el nostre futur és a les nostres mans, i no hi ha força al món que vetl l i per nosaltres, només tenim les nostresforces per procurar pel benestar dels nostres fi l ls.L’opció del nostre grup és la independència de Catalunya. Amb tota senzil lesa, creiem que la independència ens donarà les eines per mil lorar el nostre país, sensesubordinar el seu benestar als interessos de ningú. Aquesta independència no ens garanteix l ’èxit, però fa que el nostre destí estigui a les nostres mans. I nosaltresconfiem en la capacitat de la nostra societat per fer un país mil lor amb aquestes eines. No estem disposats a renunciar a aquesta oportunitat per covardia o flaquesa.Celebrem com a poble la nostra l l ibertat. Assumim la responsabil itat de ser l l iures.

Quan només falten 1 80 dies, és a dir, tres plens ordinaris, perquè s’acabi la legislatura i comenci la campanya per la següent, ja podem fer un primer balanç de lafeina feta. I la conclusió és que el Partit Popular de Lliçà d’Amunt ha demostrat, tant en aquest mandat com en l’anterior, que sap governar en coalició, i que sapposar les necessitats dels nostres conciutadans i del nostre municipi per davant de les ideologies i les sigles de partit.La història recordarà que el Partit Popular va entrar a governar l ’any 2007, després de 28 anys estant a l ’oposició. En aquell primer mandat vam fer pacte de governamb el PSC i CIU. Quatre anys més tard, els nostres veïns van demostrar-nos la seva confiança i ens van tornar a votar, fent-nos créixer en nombre de regidors.Vam renovar l ’acord de govern amb el PSC i amb aquest pacte hem continuat treballant per Ll içà d’Amunt.Creiem, modestament, que serà difíci l superar la feina feta pel PP en aquests darrers vuit anys. Mai s’havien impulsat tal quantitat d’ infraestructures, equipaments iobres per mil lorar els serveis del poble. I encara més important, hem facil itat que es portin a terme a Lliçà d’Amunt les obres privades més importants de totCatalunya: la construcció d’una planta de Mango, que amb una inversió de més de 360 mil ions d’euros, suposarà la creació de més de 2000 llocs de treball directes i5000 indirectes. I a més, també hem impulsat les obres de la factoria Biokit, que un cop obrin la seva nova planta als terrenys de Can Montcau, passaran de 280 a1 000 treballadors.Només amb aquestes dues obres, es recaptaran anualment més de dos mil ions d’euros en els conceptes de l’ Impost de Bens Immobles (IBI) i l ’ Impost d’ActivitatsEconòmiques (IAE). Avui, la suma de l’ IBI i l ’ IAE a tot el municipi no supera els cinc mil ions d’euros. En el darrer any, les l l icències d’obres de Mango i Biokit ens hanpermès recaptar tres mil ions d’euros, quan aquests ingressos al conjunt de les l l icències d’obres del municipi no supera els 70.000 euros. Xifres gens menyspreablesque revertiran en la mil lora de la qualitat de vida a Lliçà d’Amunt.

NO SABEN RES! NO ENTENEN RES!! !Al final de les 24 Hores de resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes, celebrades al Pinar de la Riera el primer cap de setmana de setembre, es va produir un fet lamentable:l ’alcalde i la resta de l’equip de govern municipal es van negar a assistir a la cloenda de la cursa i al l l iurament dels trofeus.Motiu: els organitzadors, Grup 24 Hores, la majoria joves i voluntaris de Lliçà d’Amunt, havien hissat a l ’ inici de la prova, com en anys anteriors, una senyera de considerablesdimensions. Però aquest any, la bandera era una “estelada”. Heus aquí la qüestió! Un fet anecdòtic es va convertir en un problema.•L’alcalde i el seu govern no coneixen el pensament i el tarannà de la majoria de les persones que treballen per les 24 Hores?•L’alcalde i el seu govern varen ser dels pocs que no sabien amb anterioritat que enguany onejaria una estelada?•L’alcalde i el seu govern no saben que a l’any 1 981 es va anul•lar l ’ inici oficial de les 24 Hores perquè el director de la cursa, nomenat per la federació, no va voler donar la sortida ambla senyera, com s’havia fet en anys anteriors?•L’alcalde i el seu govern no saben que l’anul•lació de la sortida va ser un gest espontani de l ’organització i de part del públic envaint el circuit i no deixant passat les motos?•L’alcalde i el seu govern no saben que, tot seguit, un regidor de l’equip de govern d’aquell moment va tornar a donar la sortida amb la senyera?•L’alcalde i el seu govern no saben que la guàrdia civi l va obrir un expedient governatiu a l ’esmentat regidor i que l’ajuntament va haver de pagar una multa de 1 0.000 pessetes?•L’alcalde i el seu govern no saben que el governador civi l de Barcelona d’aquell moment es deia Jorge Fernández Díaz?•L’alcalde i el seu govern no aniran a partir d’ara a cap acte públic que hi hagin signes a favor de la independència de Catalunya?•L’alcalde i el seu govern no voldran tenir tractes amb aquells que defensem per la via pacífica i democràtica que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa?•L’alcalde i el seu govern, a partir d’ara, només governaran per una part de la població de Lliçà d’Amunt?En definitiva: no coneixen les persones ni la història. I amb la seva divisió entre bons i dolents, demostren que no entenen res.

1 4 >

Page 15: Informa't 79 (octubre de 2014)

Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:Valeta: 4 i 5 d'octubreEsplugas: 1 1 i 1 2 d'octubreGalceran: 1 8 i 1 9 d'octubreTrul lols: 25 i 26 d'octubreFarmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges ifestius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:Dissabtes: de 1 6.30 a 20 hDiumenges i festius: de 1 0 a 1 3 hFora d’aquests horaris de guàrdia i per aurgències, cal trucar a la Policia Local: 93860 70 80

Programació d'aquest anyd'espectacles infanti ls al 'Ateneu l'Aliança:

26 d’octubre - Tuturutut laPrincesa ( La Bleda )1 6 de Novembre- CabaretElegance ( Elegants )21 de desembre - Taat ( Malde Closca )1 8 de gener - La Botzina +Agueda de Mori l lo ( LaDansa del sol )1 4 de febrer - De tots colors(El Pot Petit)1 5 de març - Instants ( MagEdgar )26 d’Abri l - Una nena quevivia en una caixa desabates ( Zum Zum Teatre )

1 7 de maig - La CaputxetaVermel la ( Dreams teatre )

Primer espectacle:

Tut-Turutut la princesaCia La Bleda

Argument:La pal lassa-Princesa Bleda

EntitatsEl butlletí té un espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algunpartit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

> 1 5

Nova temporada d'espectacles infantils

ha perdut el seu tresor.Avui , que ha vingut tantagent a veure-la, i no els elpot mostrar! Amb la i l •lusióque l i feia! Ep: l ’ha perdutao l i han pres? Potser l i harobat el gripau blau? Ja sesap que els prínceps tenenels dits l largs!La Princesa Bleda emprènun viatge per recuperar elseu tresor. El trobarà, peròen un l loc ben diferent alque s’havia imaginat. I ésque el seu tresor és bendiferent a com ens l ’havíemimaginataPúbl ic: Per tots els públ ics

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic [email protected], personalment,per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 ­ 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir unaextensió màxima de 10­11 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible queels autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletíes reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir­les o extractar­les, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits queatemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. Elbutlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Opinió

Sobre la companyia:La Bleda és el nom artísticd’Helena Escobar, pal lassaamb gran experiència en elteatre famil iar i en el clowninfanti l que va fundar lacompanyia de teatre queporta el mateix nom del seupersonatge el 2001 . Lesseves representacionspretenen difondre unmissatge pedagògic i sociala través de l ’humor i el jocteatral .El trebal l de la cia. LaBleda comença amb"Històries de la Bleda"(2001 ), presentat a la Firade Tàrrega del mateix any,un espectacle que no hadeixat de rodar fins avui .L’octubre de 2003 espresenta "Palplantadable-da". A la Mostra d’ Igualadadel 2007 s’estrenal 'espectacle "Una paradetaparticular". El 2009 espresenta "Maduuuixes" a laFira Mediterrània.http: //www. lableda.net

Ateneu L'Al iança

- Dissabte 1 3 de desembre, de 1 0h a 1 4h i de 1 6h a 20.30h- Diumenge 1 4 de desembre, 1 0h a 1 4hCarrers de l’Al iança i de Folch i Torres

Informació per participar:- EMPADRONATS A LLIÇÀ D’AMUNT:o Preu: 30€o Parada: Els participants hauran de portar la pròpia parada. En cas que no en tinguin,l ’Ajuntament els pot l logar una carpa de 3x3 i hauran d’assumir-ne una part del cost,concretament 20€.

- NO EMPADRONATS A LLIÇÀ D’AMUNT:o Preu: 60€o Parada: Els participants hauran de portar la pròpia parada. En cas que no en tinguin,l ’Ajuntament els pot l logar una carpa de 3x3 i hauran d’assumir-ne el 1 00% del cost, 1 00€.

- MOSTRA D’ENTITATS (entitats que vulguin posar una parada sense fer venda de productes)o Preu: Gratuïto Parada: L’Ajuntament els posa a disposició una carpa de 3x3 sense cap cost.

El període per sol•l icitar parada és entre els dies 1 i 24 d’octubre. La sol•l icitud s’ha de fermitjançant el formulari que trobareu a la web de l’ajuntament www.l l icamunt.cat. Passat eltermini d’ inscripció i un cop valorades les sol•l icituds, mitjançant l ’adreça de correu electrònicfacil itada, es comunicarà si la parada ha estat admesa. Les places són limitades.Podeu demanar més informació contactant amb la regidoria de Cultura: trucant al telèfon938607229 o bé mitjançant el correu electrònic cultura@ll icamunt.cat.

XV Fira de Nadal i Entitats

Page 16: Informa't 79 (octubre de 2014)

Biblioteca Ca l’Oliveres93 860 71 1 6CAP La Cruïlla93 841 52 50CAP Palaudàries93 864 00 90Casal de la Gent Gran93 841 61 55CEIP Miquel Martí i Pol93 860 75 05CEIP Països Catalans93 841 56 05CEIP Rosa Oriol i Anguera93 843 57 25CEIP Sant Baldiri93 841 46 52Centre Cívic Ca l’Artigues93 860 73 50Centre Cívic Palaudàries93 864 60 1 0Correus i Telègrafs93 841 90 87Deixalleria93 841 58 71Deixalleria de Palaudàries93 863 99 51Escola Bressol Municipal NovaEspurna93 841 53 31Escola Bressol MunicipalPalaudàries93 864 59 54Escola de Música La Vall delTenes93 841 48 86Espai Jove El Galliner93 860 72 27Esplai93 841 56 95Farmàcia Esplugas93 843 91 21Farmàcia Galceran93 841 55 87Farmàcia Mas93 841 47 78Farmàcia Portabella93 843 93 01Farmàcia Trullols93 843 51 65Farmàcia Valeta93 841 61 05INS Lliçà93 841 66 25INS Hipàtia d'Alexandria II93 841 62 1 6Jutjat de Pau93 860 72 1 6Local Social Ca l’Artigues93 860 70 64Local Social Can Costa93 841 55 63Local Social Ca l’Esteper93 841 67 1 0Local Social Can Farell93 843 52 56Local Social Mas Bo i Can Lledó93 841 76 29Local Social Can Salgot93 841 77 70Local Social Can Xicota93 841 44 29Oficina Municipal d’Informacióal Consumidor (a l ’OAc del’Ajuntament)Dijous, de 9 a 1 3 h (horesconcertades)93 841 52 25Organisme de Gestió Tributària93 841 53 53Parròquia93 841 50 54Pavelló Municipal d’Esports93 860 70 25Policia Local93 860 70 80Protecció Civil93 841 65 41Recollida de trastam a domicili93 841 52 25Registre Civil93 860 72 1 4Servei d’Informació sobreDrogues649 63 01 34Servei d’Ocupació de la Vall delTenes93 841 58 1 2

Club de Lectura per aJoves "Deixa'm llegir!"Dijous 2 d'octubrePrimera trobada del trimestre. Acàrrec de Joana Moreno i LauraBartui l l i . Si tens entre 11 i 1 5 anys,t’agrada llegir i vols passar unabona estona, informa’t a laBibl ioteca. Cada primer dijous demes.Hora: 1 8h

"Recrea't"Dimecres 8 d'octubrePuzle-mural del quadre El Guernica.Es treballarà la guerra i la pau através del famós quadre de PicassoEl Guernica. Adreçat a nois i noiesde 8 a 1 2 anys.Hora: 1 8hInscripcions: inscripció prèvia apartir de l’1 d’octubre. Places limita-des.

Presentació del 7è númerode la revista Vallesos.Gent, terra i patrimoniDijous 9 d'octubreNúmero dedicat a fer memòria dels75 anys del final de la Guerra Civil.al Vallès. A càrrec del director i l 'edi-tor de la revista i del Grup l'Abans.Hora: 1 9.30h

Club de lecturaDimarts 1 4 d'octubreBartleby y compañía d'Enrique Vila-Mata. Si vols participar a lestertúl ies del Club de Lectura, posa’ten contacte amb la Bibl ioteca.Hora: 1 8.30h

"Niu de paraules"Dissabte 1 8 d'octubreSomiant en una mica de pau. Espartirà de la pau, la calma i latranquil•l i tat que tenen en sí mateixels nadons. A càrrec d'Anna Farrès.Adreçat a famíl ies amb infants de 0a 3 anys. Hora: 11 hInscripcions: inscripció prèvia apartir de l’1 d’octubre. Places limita-des.

Taller creatiuDimarts 21 d'octubreMural per la pau. Cada nen/a faràun trosset de mural, un colomgegant, símbol de la Pau. A càrrecd’Agnès Navarro i Carme Romero.Adreçat a infants de 4 a 8 anysHora: 1 7.30hInscripcions: inscripció prèvia apartir del 6 d’octubre. Places limita-des.

"Contes al vol"Dissabte 25 d'octubreLaboratori de lectura. "A la plaça".S’analitzaran realitats diverses, esdonaran a conèixer accionsinteressants i decidirem compodem actuar per embell ir el nostreentorn. A càrrec de Marta Roig.Hora: 11 hInscripcions: inscripció prèvia apartir del 6 d’octubre. Places limita-des.

ExposicióDel 6 al 31 d'octubre“Una realitat per no perdre de vista(1931-1939)”. Una sèrie de cartellsrepublicans i antifeixistes agrupatsen diferents blocs (cultura, exil i ,solidaritat, revolució social, etc.) Acàrrec de l'Associació Mai Més.L’exposició es podrà visitar enl’horari habitual de la biblioteca.

Activitats per a la gent gran

Biblioteca Ca l'Oliveres

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen lesentitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informaciósobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica [email protected]. No hi tenen cabuda les enti­tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.

Organitza: Ajuntament

Organitza: Ajuntament

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

Taller: "Qui sóc jo? Cap onvull caminar?"Dimecres 1 d'octubre

Assessoria laboralTots els divendres d'octubreEl dia 1 7 l'assessoria laboral com-parà amb una xerrada-taller: "Comcomençar a buscar feina?".

Setmana mundial de l'espaiDilluns 6 d'octubreFem el nostre petit univers, quadresfets amb esprais i diferents materials.També et mostrem nocionsd’astrologia.

Tarda de cinema amb cris-petes!Dimarts 7 d'octubreVine i tria la peli!

Juguem a concentrar-nosDijous 9 d'octubreTaller de mandales.

Fes el teu vídeo de fotogra-fies del teu estiu amb movimakerDilluns 13 d'octubre

Taller de pulseres amb im-perdiblesDimarts 14 d'octubre

Expressa'tDimecres 15 d'octubreEspai de creació lliure.

Torneig de futbolíDimarts 21 d'octubreMínim amb 6 participants.Inscripcions prèvies, el mateix dia.Els guanyadors o guanyadoress’emportaran un premi.

Juguem!Dijous 23 d'octubreTarda de jocs de taula.

Xerrada-taller: "Vull conèi-xer món: opcions per viat-jar a l'estrangerDilluns 29 d'octubre

Les activitats comencen a les1 7.30h, són gratuïtes i cal inscrip-ció prèvia. Per participar-hi caltenir el carnet del Galliner. Per amés informació es pot consultar laweb www.espaijovegalliner.cat.

Telèfons AgendaPrimer Concurs de Postalsper al MónFins l'1 d'octubreInformació i bases:www.espaigarum.es/postalart-caOrganitza: Màrius Gómez

Campanya de donació desangDijous 9 d'octubreHorari: de 1 7 a 21 hLloc: Centre d'Atenció PrimàriaOrganitza: Banc de Sang i Teixits

Classes d'ordinadorDies i Horari: dimecres, de 1 7.30ha 1 8.30h, i di jous, de 21 .30h a 23hLloc: Local social de Ca l'EsteperInformació: 61 0 02 42 91Organitza: AV de Ca l'Esteper

PatronatgeDies i Horari: dil luns, de 1 7.30h a20.30hLloc: Centre Cívic Ca l'ArtiguesPreu: 1 5€, socis; 1 7€, no socisOrganitza: Associació Colla del Ritme

Espai Jove El Galliner

Associació del Casald'Avis:Excursió a València en creuerDivendres 17 i dissabte 1 8d'octubreAnada en creuer i tornada en autocar.Hora de sortida: 9.30hLloc de sortida: Casal de la GentGranPreu: 1 95 eurosReserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:Botxes: Dilluns i dimecres 11 hParc del Tenes

Ball de saló: Divendres 3, 1 0,1 7, 24 i 31 d'octubre 1 6.30h Ca-sal de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 4, 11 , 1 8 i 25d'octubre 1 7h Casal de la GentGran

Cafè-ball (música gravada):Darrer diumenge de mes de 1 7a 20h Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats iPensionistes de Palaudàri-es:Assemblea II aniversariDiumenge 5 d'octubreHora: 11 hLloc: Centre Cívic PalaudàriesOrdre de la sessió:- Lectura i aprovació de l'acta anterior- Aprovació d'altes i baixes- Aprovació de normes per a prope-res eleccions (quan procedeixi)- Debat i aprovació (si procedeix) de

l'avantprojecte presentat per l'admi-nistració. Possibilitat de modificaci-ons.- Informació general- Precs i preguntes

Dinar comunitariDiumenge 5 d'octubreDesprés del dinar, hi haurà ball.Hora: després de l'assembleaLloc: Centre Cívic PalaudàriesMenú: meló amb pernil, carn ambsalsa i gelat.Reserva de tiquets: despatx del'associació. Places limitades.

Cap de setmana a TossaDissabte 1 8 i diumenge 19d'octubreEstada en hotel de quatre estrellesen règim de pensió completa.Hora de sortida: 7.45hLloc de sortida: PalaudàriesPreu: 55 eurosReserves: Associació de Jubilats iPensionistes de Palaudàries

Activitats fixes:Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes 1 7.30hBall: Segon diumenge de mes1 7h

Ball en línia:nivell 1 : Dimecres 1 7hnivell 2: Dimecres 1 8hnivell 3: Dimarts 1 8h