Estatistika eta prentsa...Maila: DBH 3. maila Saio kopurua: 18 saio (5 Matematika + 4 Hizkuntza + 9...

42
Estatistika eta prentsa Jarrera kritikoa landuz Rosana Araukua, Itziar Artetxe eta Ismael Redondo

Transcript of Estatistika eta prentsa...Maila: DBH 3. maila Saio kopurua: 18 saio (5 Matematika + 4 Hizkuntza + 9...

 • Estatistika eta prentsa Jarrera kritikoa landuz

  Rosana Araukua, Itziar Artetxe eta Ismael Redondo

 • 1

  LAN-PROPOSAMENA 2

  MATEMATIKA SAIOAK 4

  0. MATEMATIKA-SAIOA: MOTIBAZIOA 4

  1. MATEMATIKA-SAIOA: ESTATISTIKARI BURUZKO IDEIAK, ESALDIAK, AURREIRITZIAK… 5

  2. MATEMATIKA-SAIOA: ESTATISTIKAREN TRANPA OHIKOENAK 9

  3. MATEMATIKA-SAIOA: BERRIEN JOLASA (SAIO OSOA) 14

  4. MATEMATIKA-SAIOA: GRAFIKO ULERTEZINAK (SAIO OSOA) 15

  HIZKUNTZA SAIOAK 18

  1. HIZKUNTZA-SAIOA: PRENTSA, OBJEKTIBOA? 18

  2. HIZKUNTZA-SAIOA: IRITZIA ETA INFORMAZIOA, ARGI BEREIZTEN DIRA? 20

  3. HIZKUNTZA-SAIOA: ALBISTEAREN EZAUGARRIAK ETA IRAKURMENA 23

  4. HIZKUNTZA-SAIOA: ESTATISTIKA PRENTSAN 28

  PROIEKTUA 29

  1. INKESTA EGITEKO GIDA 29

  2. PLANGINTZA 32

  3. TXANTILOIAK 33

  EBALUAZIOA 37

  LAN TALDEAREN EBALUAZIOA 37

  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA 37

  GAINERAKO TALDEEK EGINDAKO LANEN EBALUAZIOA 38

  IDATZITAKO ALBISTEA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 39

  AURKEZPENA EBALUATZEKO IRIZIPIDEAK 40

 • 2

  Lan-proposamena

  Arloak: Matematika eta Hizkuntza

  Gaia: Estatistika eta prentsa

  Maila: DBH 3. maila

  Saio kopurua: 18 saio (5 Matematika + 4 Hizkuntza + 9 proiektua)

  Proposamenaren testuingurua:

  Erabakiak hartzeko, ezinbestekoa da mota guztietako mezuak ulertzea, aldatzea eta ekoiztea.

  Erabiltzen dugun informazioan gero eta maizago azaltzen dira taulak eta grafikoak, eta horiek

  zuzen interpretatzeko beharrezkoa da matematika ezaguerak izatea.

  Egun, Estatistikak berebiziko garrantzia du, komunikabideetan etengabe erakusten baitzaigu

  eta gainerako arloak ere etengabe baliatzen dira estatistikaz. Beraz, Estatistikak lagungarri

  izan behar du ikasleek jarrera kritikoz estatistiken bidez erakusten den informazioa

  interpretatzeko eta berri horietan maiz ageri diren informazio engainagarriak eta

  gehiegikeriak, zein gezurrezko informazio lerratuak hautemateko.

  Azken produktua:

  Ikasleek estatistikaren funtsezko oinarriak ikasiko dituzte, bizitzatik zenbait adibide aztertuz

  lan praktiko bat garatzeko:

  � gai bat aukeratuko dute, horri buruzko inkesta bat garatzeko (Google Drive-z baliatuz) � trataera estatistikoa emango diete jasotako datuei (taulak, parametro estatistikoak,

  grafikoak, irakurketa … )

  � ateratako ondorioak interpretatu eta albiste bat idatziko dute � power point programarekin egindako ibilbidea aurkeztuko diete gainerako ikasleei

  Landuko diren oinarrizko gaitasunak :

  � Matematika gaitasuna. � Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. � IKTak eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. � Norberaren autonomia eta ekimenerako gaitasuna. � Ikasten ikasteko gaitasuna . � Zientzia-teknologia- eta osasun- kulturarako gaitasuna . � Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. � Gaitasun artistikoa.

 • 3

  Helburu didaktikoak:

  � Taulak eta grafiko estatistikoak sortzea. � Taulak eta grafiko estatistikoak zuzen irakurtzea. � Informazioa bilatzean, irakurtzean, hautatzean eta prozesatzean komunikazio-bideak

  eta informazio-teknologiak espiritu kritikoz erabiltzea.

  � Testua idazteko baliabide desberdinak erabiltzea. � Puntuazio zeinuak erabiltzen trebatzea. � Idatzitakoa berrikustea eta zuzentzea. � Egindako proiektuari buruzko informazioa ahoz modu ordenatuan eta argi aurkeztea. � Emaitzak eta ondorioak justifikatzeko eta aurkezteko, arrazoitzea eta argudioak

  ematea.

  � Talde lanean gogotsu aritzea. � Ahozko elkarrizketetan euskara erabiltzeari dagokionez jarrera positiboa eta aktiboa

  izatea.

  � Koebaluazioan trebatzen hastea.

  Edukiak:

  � Estatistika-grafikoak. Grafikoen alderdi nabarmenak aztertzea, interpretatzea eta horiek egitea.

  � Maiztasun absolutuak eta erlatiboak. � Zentralizazio-neurriak: batez bestekoa, mediana eta moda. Esanahia, estimatzea eta

  kalkulatzea.

  � Sakabanatze-neurriak: heina, desbideratze tipikoa eta bariantza. Batez bestekoa eta desbideratze tipikoa batera interpretatzea. Eguneroko egoeretara aplikatzea.

  � Hedabideetako testuen ezaugarriak. � Informazioa nola antolatu. Esperientzia bati buruzko datu-taulak. � Datuak tratatzeko eta grafikoak gauzatzeko programen erabilera. � Euskarri mota desberdinetan informazioa bilketa. � Hedabideetako testuen planifikazioa eta ekoizpena: erreportajea, albistea eta iritzi

  testua.

  � Eguneroko bizitzako testu idatzietatik eta ikasle interesetatik hurbil dauden komunikabideetako testuetatik lortutako informazio garrantzitsuena ulertzea eta

  interpretatzea.

  � Inkesta estatistiko baten planifikazioa eta egiturapena. � Inkestaren emaitzen eta ondorioen idatzizko adierazpena. � Idatzitako testuen zuzenketa. � Ahozko zein testu idatziak ekoiztean baliabide digitalen erabilera. � Testuen propioen koherentzia, kohesioa eta zuzentasunari buruzko interesa. � Komunikabideen mezuekiko jarrera kritikoa. � Gizarte gaiei buruzko gogoeta. � Lan taldearekiko jarrera kooperatiboa.

 • 4

  0. Matematika-saioa: Motibazioa Ikasleengan motibazioa sortarazteko ekintza hauek proposatzen ditugu:

  1. jarduera: Estatistikaren bila (10’+ 10’)

  � Ikasleak launaka jarrita, baliabide batzuk banatuko dizkiegu (aldizkariak, egunkariak, fakturak, testu-liburuak… ) eta proposatuko diegu estatistikarekin lotutako zerbait

  bilatzea. Ariketa honen helburua ikasleen aurrezagutzak piztea da. Aldi berean,

  estatistikako egunerokotasunari erreparatuko diote. (10 minutu)

  � Ondoren, aurkitutakoa guztion artean partekatuko dugu galdera hauek erabiliz (10 minutu):

  • Zergatik aukeratu duzue adibide hori? • Non ikusten duzue estatistikarekiko lotura? • Bukatzeko irakasleak ondorio hauek azpimarratuko ditu: • Estatistika agerikoa dela gure eguneroko bizitzan. • Guztiok dakigula identifikatzen.

  2. jarduera: Adibide bat (5’)

  Irakasleak “Interneten erabilera” ETBko bideoa aurkezten du eredu gisa:

  3. jarduera: Drive inkesta (10’)

  � Aurreko bideoaren gaiari jarraituz, ikasleek Drive aplikazioaren bitartez inkesta sinple bat beteko dute, eta emaitzen grafikoak berehala aztertzeko aukera izango dugu.

  Horrela inkesta baten oinarrizko dinamika ezagutu ahal izango dute.

  Inkestaren esteka: http://goo.gl/forms/OzxWDu28qb

  4. jarduera: Umore ona (5’)

  � Ikasleek jakin dezaten estatistika askotan gaizki erabiltzen dela komunikabideetan, umorezko bideo honekin amaituko da saioa: Buenafuenteren bideoa:

  http://www.youtube.com/watch?v=0h-z26qLajc

  Horrela, estatistika sakonago ezagutzearen beharra sustatuko dugu.

  Interneten erabilera

 • 5

  1. Matematika-saioa: Estatistikari buruzko ideiak, esaldiak,

  aurreiritziak… Saioaren aurkezpena: (5 minutu)

  � Lehenengo saio honetan, munduan zehar hedatutako estatistikaren kontzeptua, aurreiritziak, ideiak… partekatuko ditugu.

  � Hori garatzeko bi jarduera egingo ditugu:

  • ospe handiko zenbait pertsonek zer esan duten estatistikaz • bi egoera non estatistika modu okerrean erabili den.

  � Helburuak honako hauek dira:

  • aztertzea zergatik duen estatistikak ospe txarra • konturatzea estatistikaren ezagutza sendoa ezinbestekoa dela.

  5. jarduera: Aipuak (25’)

  Jarduera hau egiteko honako hau proposatzen dugu:

  - Ikasleak taldeka banatzea eta talde bakoitzak esaldi bat landuko du (10 minutu). - Talde bakoitzak landutakoa partekatuko du (15 minutu). - Jarduera egin eta gero, argi geratu behar du historian zehar hainbat pertsona ospetsuk

  iritzi kritikoa adierazi dutela estatistika inguruan. Zer dela eta? Horixe izango da egingo

  dugun lanaren abiapuntua.

  Irakurri eta azaldu esaldi hauek esan nahi dutena

  1. Heriotza bakar bat tragedia da; milioi bat heriotza, estatistika bat. (Iósif Stalin)

  2. Estatistikak frogatu du militarren heriotza-tasa areagotzen dela gerra garaian . (Alphonse Allais)

  3. Hiru gezur mota daude: gezurrak, gezur madarikatuak eta

  estatistikak. (Mark Twain)

  4. Estatistikak esaten duenean familia mexikarrak 4,5 seme-alaba dituela batez beste, argi geratzen zaigu zergatik dagoen beti “txaparrito” bat. (Marco Antonio Almazán)

 • 6

  6. jarduera: Estatistikaren erabilera txarra (25’)

  Bi adibide proposatzen ditugu aztertzeko. Azkenean, agerian geratu behar da estatistikaren

  ospe txarra oinarritu ohi dela erabilera txarrean. Izan ere, estatistika tresna objektiboa eta ona

  da; baina beste gauza bat da nola erabiltzen dugun.

  1- Adibidea: La falacia del fiscal

  La ignorancia en estadística puede matar (Publicado el 20 / abril / 2007)

  El 15 de marzo pasado ha muerto Sally Clark. Ningún medio ha dado la noticia. Y sin embargo,

  su historia merece ser conocida, y hay varias lecciones que todos deberíamos aprender de

  ella. Pero antes de contarla, tenemos que ponernos en un caso hipotético.

  Supongamos que usted forma parte de un jurado. Tiene que juzgar un caso difícil: una madre

  a la que se acusa de asesinar a sus dos hijos recién nacidos. La defensa argumenta que se

  trata de dos casos de “muerte súbita del lactante”, un fenómeno sin causa conocida que

  afecta a uno de cada 8500 nacidos.

  Con estos datos, usted razona que la probabilidad de que esto ocurra en dos ocasiones es de

  1 entre 8500 x 2 (= 73 millones). Y por tanto la probabilidad de que la acusada sea inocente es

  de 1 entre 73 millones. Esto es tan inverosímil que, en conciencia, tiene que votar “culpable”.

  Bien, pues resulta que no se trata de un caso hipotético. Es el caso de Sally Clark, que fue

  juzgada en Inglaterra en noviembre de 1999, acusada del parricidio de sus hijos Christopher

  (muerto en 1996), y Harry (en 1998). Ocho de los diez miembros del jurado razonaron como

  usted y Sally fue condenada a cadena perpetua.

  Tres años después fue puesta en libertad al revocarse la sentencia, que fue calificada de “uno

  de lo mayores errores judiciales de la historia moderna de Gran Bretaña”. Para Sally fue

  demasiado tarde. No consiguió sobreponerse a su desgracia. El pasado 15 de marzo apareció

  muerta en su casa.

  Multiplicando probabilidades

  Pero ¿dónde está el error? En realidad, hay dos errores graves en el razonamiento del jurado.

  En primer lugar, que la probabilidad de muerte súbita del primer hermano sea de 1 entre

  8500 no significa que la de los dos sea 1 entre 85002 , porque las probabilidades sólo se

  multiplican si los sucesos son independientes.

  Esto fue ignorado por el prestigioso pediatra Sir Roy Meadow, que testificó como experto

  ante el tribunal, y convenció al jurado de que la probabilidad era de una entre 73 millones: tal

  cosa debería ocurrir menos de una vez por siglo en Inglaterra. Los datos que manejó Meadow

  no detallaban si había más incidencia de muertes súbitas en familias en las que ya había

  habido alguna. En un fenómeno tan raro es difícil tener datos significativos. Y sin embargo, es

  de sentido común pensar que puede haber tal correlación: la primera muerte súbita tendrá

  alguna causa, por más que la desconozcamos, y parece probable que esa causa pudiera actuar

  también en el segundo hermano (es lo que ocurriría, por ejemplo, si la muerte tuviera

  relación con un defecto genético).

  Después del juicio, Ray Hill, un matemático de la Universidad de Salford, analizó los datos y

  estimó que la probabilidad de una segunda muerte súbita estaba entre 1/60 y 1/130.

 • 7

  Tomando 1/100, la probabilidad de dos muertes es de 1 entre 850000, no una entre 73

  millones.

  La falacia del fiscal

  De todas maneras, podemos pensar, sigue siendo una probabilidad ínfima: ¡casi una entre un

  millón!. El problema (y ahí está el segundo error, el más grave) es que lo que hemos

  calculado (la probabilidad de dos muertes súbitas en una familia) no es la probabilidad de que

  Sally sea inocente. Confundir ambas probabilidades es lo que se llama en estadística la falacia

  del fiscal (prosecutor’s fallacy). Casi todo el mundo la comete, no sólo los fiscales.

  Desgraciadamente, también los jurados y los jueces.

  Veamos por qué se trata de una falacia. Supongamos que a usted le ha tocado el premio

  gordo de la Lotería de Navidad. Digamos que hay una probabilidad entre 100000. Por tanto, la

  probabilidad de que a usted le haya tocado el premio por azar es sólo de 1 entre 100000. Y

  por tanto, casi con seguridad le ha tocado fraudulentamente -usted ha manipulado el bombo,

  ha sobornado a los niños de San Ildefonso…- En fin, que debería ser juzgado por estafa.

  Evidentemente este razonamiento no tiene ni pies ni cabeza, pero es exactamente el mismo

  que acabábamos de hacer con la pobre Sally Clark. En el caso de la Lotería, está claro que lo

  más probable es que a usted simplemente le haya tocado el gordo por azar: es improbable,

  pero mucho más improbable son las explicaciones alternativas. Así que antes de votar

  “culpable” tenemos que ponderar la probabilidad de la explicación alternativa a la inocencia

  de Sally Clark.

  Que una madre mate a su hijo es muy raro. En Inglaterra y Gales ocurren unos 30 casos al

  año, para unos 650000 nacimientos: menos de 1 de cada 20000. La mayoría ocurren en

  familias marginales con muchos problemas, lo que no era en absoluto el caso de Sally Clark,

  una respetable abogada. Pero aun así, admitamos esa cifra, y admitamos también que cuando

  hay un primer parricidio, hay un segundo en 1 de cada mil casos. Según esto, la probabilidad

  de que las dos muertes fueran asesinatos es sólo de 1 entre 2 millones.

  De modo que la balanza se inclina del lado de la inocencia: redondeando, hay un caso entre

  dos millones de “culpable” y un caso entre un millón de “inocente”: la probabilidad de

  inocencia es doble que la de culpabilidad. La falacia del fiscal es, realmente, una enorme

  falacia.

  Todo esto fue explicado en una nota oficial de la Royal Statistical Society emitida en octubre

  de 2001, con Sally en la cárcel (con más detalle en este artículo de 2002, utilizando el

  Teorema de Bayes). El escándalo fue creciendo: una campaña de apoyo consiguió que salieran

  a la luz cerca de cincuenta familias que habían sufrido dos muertes súbitas (¡pese al evidente

  peligro de ser condenadas a cadena perpetua!). El juicio se revisó… y ya sabemos el triste final

  de la historia, pese a la absolución final.

  Irakur ezazu La ignorancia en estadística puede matar eta erantzun honako galdera hauek:

  1. Ulertzen duzu aipatutako 1. errorea? Azaldu labur-labur zer den adibide sinple baten bidez.

  2. Ulertzen duzu zein den 2. errorea? 3. Errore hauek zerikusirik daukate estatistikarekin?

 • 8

  2. Adibidea: Challenger transbordadorearen tragedia

  Irakur ezazu Challenger transbordadorearen tragedia eta erantzun honako galdera hauek :

  1. Zein izan zen Challenger transbordadorearen tragediaren arrazoia? 2. Juan Antonio Cuestak beste adibide bat ipintzen du egindako errorea ulertzeko, zuri

  ere bururatzen zaizu antzeko bat?

  3. Errore honek zerikusirik dauka estatistikarekin?

 • 9

  2. Matematika-saioa: Estatistikaren tranpa ohikoenak

  Saioaren aurkezpena: (5’)

  � Bigarren saio honetan, argitara ematen diren estatistiken ostean ezkutatzen diren “tranpak” partekatuko ditugu.

  � Hori garatzeko bost akats mota landuko ditugu estatistika modu okerrean erabili delako adibide gisa.

  � Helburuak dira:

  • ikustea egunkarietan estatistikaren era desegokian erabiltzen dela • erreparatzea akats ohikoenei • konturatzea estatistikaren ezagutza sendoa ezinbestekoa dela

  7.Jarduera: Tranpak

  Jarduera hau egiteko honako hau proposatzen dugu:

  - Ikasleak bost taldetan banatuta, taldeek adibide bana landuko dute (15 minutu). - Talde bakoitzak aztertutakoa partekatuko du (30 minutu). - Jarduera egin eta gero, irakasleak Gomendioen laburpena azalduko du ikasleek

  esandakoarekin lotuta.

  Iturria edozein izanik ere, argitara ematen diren estatistiken ostean ezkutatzen diren “tranpak”

  ez dira gutxi. Nahiko maiz aurkitzen ditugu datu okerrak, grafiko ulertezinak, aurkeztutako

  datuekin zerikusirik ez duten ondorioak, aurkeztutako guztizko zenbatekoa osatzen ez duten

  zifrak, adierazgarriak ez diren laginak erabiltzen dituzten inkestak, oinarri zientifikorik gabeko

  kalkulu interesatuak etab.

  Saio honetan honako akats mota hauek aztertuko ditugu:

  1.- Iturriak interes jakin bat izatea

  2.- Lagina behar baino txikiagoa izatea edo laginak behar adina ez ordezkatzea

  3.- Datuetan oinarritzen ez diren ondorioak ematea, edo, alderantziz, adierazi nahi dutena

  esaten ez duten datuak ematea

  4.- Datuek oinarririk ez izatea edo kalkuluak ez-zientifikoak izatea

  5.- Euren artean inkoherenteak diren datuak ematea

 • 10

  1.- Iturriak interes jakin bat izatea

  1. Berri hau irakurritakoan zein dira lapurreta gehien eta gutxien jasaten duten lurraldeak?

  2. Zer-nolako datuak erabiltzen dira berri hau emateko? Absolutuak ala erlatiboak?

  3. Datu horiekin zuzena al da lurraldeen artean egindako konparazioa? Zergatik? 4. Hau guztia ikusita zein ondorio atera dezakegu?

 • 11

  2.- Lagina behar baino txikiagoa izatea edo laginak behar adina ez ordezkatzea

  1. Zenbatekoa da lagina? Nahikoa da ateratako ondorioak baieztatzeko? Zergatik? 2. Nola aukeratu duten lagina, ontzat hartzen duzu? Zergatik? 3. Hau guztia ikusita zein ondorio atera dezakegu?

 • 12

  3.- Datuetan oinarritzen ez diren ondorioak ematea, edo, alderantziz, adierazi nahi dutena

  esaten ez duten datuak ematea

  1. Berriaren izenburuak ematen duen ondorioa atera dezakegu berrian agertzen diren datuetatik?

  2. Beraz, zein ondorio atera dezakegu?

  4.- Datuek oinarririk ez izatea edo kalkuluak ez-zientifikoak izatea

  1. Izenburua oinarritzen da azterketa estatistiko batean? Bila ezazu testuan. 2. Testuan agertzen diren datuen atzetik zer dago: azterketa estatistikoa ala iritzi

  balorazioa?

  3. Beraz, zein ondorio atera dezakegu?

 • 13

  5.- Beraien artean inkoherenteak diren datuak ematea

  1. Bat datoz izenburua eta lehen datua? 2. Zein ondorio atera dezakegu?

  1. Testuan agertzen dena koherentea da? Saia zaitez kalkulatzen langile bakoitzaren soldata.

  2. Zein ondorio atera dezakegu?

  Gomendioen laburpena

  1. Kontuz interesa duten iturriekin (zerbait saldu nahi digutenak ez dira oso zorrotzak izaten datuekin, beren interesetara eraman nahian).

  2. Ez hartu ontzat lagin zientifikorik gabe egindako inkestak.

  3. Egiaztatu aurkeztutako ondorioak emandako datuetan oinarritzen diren.

  4. Datuak begiratu, alderatu… eta aztertu ea "adierazitako kontuak zuzenak diren” (= koherentzia).

  Eta ez ahaztu: erabili sen ona !!!!

 • 14

  3. Matematika-saioa: Berrien jolasa (Saio osoa)

  8. jarduera: Berrien jolasa

  Saio honetan, ikasleek berriak era kritikoan irakurtzen ikasiko dute modu entretenigarrian.

  Esteka honetako jolasa erabiliko dugu:

  http://eu.eustat.es/ci_ci/eskola/prensa.html#axzz3FXbUAB3J

 • 15

  4. Matematika-saioa: Grafiko ulertezinak (Saio osoa) Saioaren aurkezpena: (5’)

  � Laugarren saio honetan, argitara ematen diren grafiko estatistikoen ostean ezkutatzen diren “tranpak” partekatuko ditugu.

  � Hori garatzeko bi adibide landuko ditugu. Adibide bakoitzean, grafiko okerrarekin batera grafiko zuzena ere aztertzen da biak alderatu ahal izateko.

  � Helburuak dira:

  • ikustea egunkarietan grafiko estatistikoak era desegokian erabiltzen direla • konturatzea estatistikaren ezagutza sendoa ezinbestekoa dela.

  Jardueraren garapena (50’)

  Jarduera hau egiteko honako hau proposatzen dugu:

  - Ikasleak taldetan banatuta, taldeek adibide bana landuko dute (15 minutu). - Talde bakoitzak aztertutakoa partekatuko du (30 minutu). - Jarduera egin eta gero, irakasleak aipatutako helburuak azpimarratuko ditu.

  9. jarduera: Egunkarien salmenta

  Egunkari batek argitaratu zituen grafiko hauek egunkarien salmenta-bilakaera adierazteko.

 • 16

  1. Ardatz bertikalean agertzen da erabilitako eskala? 2. Erreparatu abuztuari:

  � Zenbat ale saldu du egunkari bakoitzak? � Kalkula itzazu El Pais eta El Mundo egunkarien arteko aldea, eta El Mundo eta

  ABC-ren artekoa

  � Neurtu erregela batez, grafikoan, El Pais eta El Mundo egunkarien arteko distantzia eta El Mundo eta ABC-ren artekoa

  � Lortutako neurriak koherenteak dira? (Konpara itzazu aldeak eta distantziak) 3. Beste hilabete bat hatuz gero, zer gertatuko da? 4. Zein ondorio atera dezakegu?

  Beste egunkari batean gauza bera adierazteko, beste grafiko hauek argitaratu dituzte.

  Ardatz bertikalean erabilitako eskala adierazten da?

  1. Erreparatu abuztuari: � Zenbat ale saldu du egunkari bakoitzak? � Kalkula itzazu El Pais eta El Mundo egunkarien arteko aldea, eta El Mundo eta

  ABC-ren artekoa

  � Neurtu erregela batez, grafikoan, El Pais eta El Mundo egunkarien arteko distantzia eta El Mundo eta ABC-ren artekoa

  � Lortutako neurriak koherenteak dira? (Konpara itzazu aldeak eta distantziak) 2. Beste hilabete bat hatuz gero, zer gertatuko da? 3. Zein ondorio atera dezakegu?

 • 17

  10. jarduera: Ebola munduan, 2014ko urriaren 7a

  Egunkari batek, grafiko honen bidez, argitaratu zuten ebola gaixotasunaren garapena

  munduan zehar. Kontuan hartuta datuak honako hauek zirela:

  - Nigerian: 20 kasu

  - Senegalen: 20 kasu

  - Espainian: 1 kasu

  - Estatu Batuetan: 1 kasu

  1. Erreparatu erabilitako eskalari: egokia iruditzen zaizu grafikoa?

  2. Erabilitako koloreak ondo aukeratuta daude? Zelan aukeratuko zenituzke zuk?

  3. Beste egunkari batean grafiko hau argitaratu zuten egoera bera adierazteko:

  Aurrekoarekin konparatuz, zer-nolako aldeak

  ikusten dituzu?

  - Erabilitako koloreak, eskala, datuak…

 • 18

  1. Hizkuntza-saioa: prentsa, objektiboa? Ikasleei aldez aurretik esango diegu hainbat egunkari ezberdin ekar ditzatela gelara. Ahal den

  neurrian, euskara hutsezkoak; dena den, erdaraz edo bi hizkuntzatan idatzitako egunkariak ere

  eskura ditzateke, kontrasterako baliagarri izan daitezke eta.

  1. jarduera: Ideia-jasa (5’)

  Esan ezagutzen dituzun egunkari eta aldizkarien izenak (guztion artean egiteko)

  Ikasleei galdetuko diegu zein egunkari ezagutzen dituzten. Arbelan idatziko ditugu esaten

  dituzten izenak; inolako ordenarik gabe.

  2. jarduera: Egunkarien sailkapena (5’)

  Sailkatu aurreko ariketan aipatutako egunkariak irizpide hauek kontutan hartuta:

  1. Gaiaren arabera: prentsa jeneralista eta prentsa espezializatua (kirola, moda, ekonomia…)

  2. Norainoko hedapena: Tokian tokiko (lokala), Euskal Herri mailakoa, eta estatu mailakoa.

  Arbelean sailkatuko ditugu idatzitako egunkariak

  3. jarduera: Egunkariei buruzko datu teknikoak

  3.1. Irakurri testu hau banan-banan. Lehenengo irakurketa orokor bat egin eta ulertzen ez

  diren hitzak borobildu. (15’)

  Ikasleei hurrengo testua banatuko diegu teoria lantzeko. Lehenengo, bakoitzak isilean

  irakurriko du, ulertzen ez dituen hitzak borobilduz. Hitz horien esanahia guztion artean

  argituko dugu, eta gero ahots gora irakurriko dugu. Irakurri ostean, zalantzak argituko ditugu.

  PRENTSA

  Prentsa gizarte-komunikabide indartsua da. Bertan informazioa, iritzia, publizitatea,

  entretenimendua… eskaintzen zaizkio irakurleari.

  Irakurleok, ordea, ezin gara horren aurrean pasibo agertu; jasotako mezuak arretaz irakurri,

  haien zergatiaz hausnartu eta emandako informazioaren egokitasuna eta egiazkotasuna

  baloratu behar ditugu. Hau da, mezuen irakurketa kritikoa egin behar dugu. Eta horretarako

  guztiz premiazkoa da langai dugun komunikabideen ezagutza: batetik, zer esaten den, agerian

  dagoen hori; bestetik, nola azaltzen den mezu hori, zergatik esaten den modu horretan eta ez

  beste batean, zer bitartekoz baliatzen den guregainano ailegatu eta guregan eragiteko….

  Agerian ez dagoena, finean.

  Egunkariak informazio ugari eskaintzen digu bildutako berrien, iritzien eta iragarkien bitartez.

  Baina badira bertan egunkariari berari buruzko informazioa ematen diguten beste datu

  batzuk, datu teknikoak, alegia. Datu horien ezagutzak egunkari jakin batek eduki dezakeen

  ideologia, edukiari eman liezaiokeen trataera… aurreikusten laguntzen diezaguke.

  (Eguneroko prentsa; euskara eta literatura 3, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Elkar/Ikastolen Elkartea)

 • 19

  3.2. Taldeka elkarturik, egunkari bat aukeratu (talde bakoitzak egunkari ezberdina) eta bete

  ondorengo fitxa. (10’)

  Drive-n partekatutako dokumentu batean idatziko dituzte datu hauek; horrela, egunkari

  ezberdinen datuak batera izateko aukera izango dute ikasleek.

  3.4. Taldean egindakoa talde osoari azaldu (10’)

  3.5. Bildutako datuak kontutan hartuta, egunkari bakoitzaren ideologia hautematen saiatu

  (10’)

  Ariketa hau guztion artean egingo dugu, talde handian. Helburua ez da egunkari bakoitzaren

  ideologia igartzea, baizik eta horren inguruan gogoeta orokor bat egitea. Hau da, ikasleek jakin

  dezaten egunkari bakoitzaren ideologiaren arabera, mundua era batean edo bestean

  aurkezteko joera izango dutela.

  DATU TEKNIKOAK

  Izena:

  Zuzendaria:

  Helbidea:

  Data:

  Zenbatgarren alea:

  Publikatzen daraman urte kopurua (normalean zenbaki erromatarrez adierazia)

  Salneurria:

  Ohiko orrialde kopurua:

  Idatzita dagoen hizkuntza/k:

  Hedapenaren arabera sailkatu ( Tokian tokiko (lokala), Euskal Herri mailakoa, eta estatu mailakoa)

 • 20

  2. Hizkuntza-saioa: iritzia eta informazioa, argi bereizten dira?

  4. jarduera: Gertakizunak eta iritzia (5’)

  Bereizi adierazpen hauetatik zeintzuk diren gertakizunak (G) eta zeintzuk iritziak (I):

  • Amerika 1492. urtean aurkitu zuten • Titanic pelikula oso ona da • Urak 100 gradutan irakiten du • Coca-cola da munduko edaririk goxoena • Irakasleak beti daude haserre • Guggenheim museoa 1997an zabaldu zen

  5.jarduera: Kazetaritza-generoen multzoa (10’)

  5.1. Irakurri testu hau banan-banan. Lehenengo, irakurketa orokor bat egin eta ulertzen ez

  diren hitzak borobildu.

  Ikasleei hurrengo testua banatuko diegu teoria lantzeko. Lehenengo, bakoitzak isilean

  irakurriko du, ulertzen ez dituen hitzak borobilduz. Hitz horien esanahia guztion artean

  argituko dugu eta gero ahots gora irakurriko dugu. Irakurri ostean, zalantzak argituko ditugu.

  Igorleak bere komunikazio-asmoaren baitan hautatzen du diskurtsoa sortzeko

  erabili behar duen testu mota. Gauza bera egiten du prentsako edukiaren

  sortzaileak: iritzia ala informazioa eman nahi duen kontuan hartuta, kazetaritza-

  genero bat edo bestea hautatzen du.

  Genero batzuek informazioa bakarrik ematen dute, gertatutakoa ere objektiboan

  kontatzen dute.

  Beste batzuek gertatutakoa baloratu eta interpretatu egiten dute, gertaerari

  buruzko iritzia emanez.

  Badira informazioa eta iritzia bateraturik eman ditzaketenak ere.

  Bereizketa horren baitan honako kazetaritza-genero multzo hauek bereiz daitezke:

 • 21

  6. jarduera: Generoen adibideak prentsan (10’)

  Egunkariak hartuta, bilatu genero-mota bakoitzeko adibide bat eta itsatsi koadernoan.

  7. jarduera: Iritzia informazio testuetan (20’)

  Irakurri bertan dituzun albisteetako tituluak. Gertakizun berdinari buruz ari dira biak. Ondoren,

  erantzun beheko taulan dituzun galderak.

  Galderak

  La Vanguardia

  ABC

  1. Informazioa ematen dute?

  2. Gezurren bat esaten dute?

  3. Ba al dago iritzirik titulu

  horietan? Zein?

  4. Nola adierazten da iritzi

  hori?

  5. Aurreko saioan egunkarien

  datu teknikoak bildu

  zenituzten. Horiek kontutan

  hartuta, interpretatu zergatik

  idazten dituzten tituluak

  horrela. Zer lortu nahi dute?

  LA VANGUARDIA (01/10/2014)

  Miles de personas claman en toda

  Catalunya contra la decisión del TC

  ABC (02/10/2014)

  La protesta soberanista contra el TC

  solo reunió a 5.000 personas

 • 22

  Ariketa honen helburua da ikasleek ikus dezatela gertakizun beraren inguruan ikuspegi

  ezberdinak adierazi ditzaketela egunkariek, hizkuntzaz baliatuz. La Vanguardia-ko tituluan

  “Miles de personas” horrek ematen duen ideia da pertsona asko bertaratu zirela. Ez dute

  zehazten kopurua, eta zehaztasun falta horrek ematen du ugaritasunaren ideia hori. Aldi

  berean, “claman” aditzak ere konnotazio berezia du, positiboa.

  Berriz, Abc egunkarian “solo” aditzlagunak balorazioa adierazten du, hau da, 5000 pertsona

  gutxi direla. Bestalde, “protesta” hitzak ere konnotazio negatibo bat darama itsatsita.

  Tituluek ez dituzte gezurrik esaten, gertakizun berari buruz informazioa ematen digute. Baina

  hizkuntzaren erabilera jakin batek eragiten du irakurlearengan sentsazio bat edo beste bat.

  8. jarduera: Beste kasu batzuk (10’)

  Bilatu albiste berari buruzko testuak eta konparatu haien tituluak. Nola aurkezten da

  informazioa? Ba al dago alderik tituluen artean? Aztertu aurreko ariketarekin egin dugun

  moduan?

 • 23

  3. Hizkuntza-saioa: albistearen ezaugarriak eta irakurmena

  9. jarduera: Eguneko albiste garrantzitsuenak. (15’)

  9.1. Zeintzuk uste duzue direla gaurko albiste garrantzitsuenak? Hau da, zeintzuk izango dira

  egunkariek lehenengo orrian aurkeztuko dituzten albisteak?

  Ikasleei galdetuko diegu zeintzuk diren, euren ustez, eguneko albiste garrantzitsuenak.

  Zerrenda bat egingo dugu arbelean esandako albisteekin edo gaiekin.

  9.2. Begiratu egunkari digitaletan zeintzuk diren lehenengo orrian daramatzaten albisteak.

  egunkari digitaletan

  Arbel digitalean egunkarietako lehen orrialdea erakutsiko dugu. Tituluak irakurrita,

  ondorioztatuko dugu zeintzuk diren eguneko albiste garrantzitsuenak.

  9.3. Zer ezaugarri dituzte albiste horiek egunkariek euren lehen orrialdean jartzeko?

  Hasieran, ikasleek binaka idatziko dituzte ezaugarri hauek. Gero, guztion artean partekatuko

  ditugu. Irakasleak, azkenean, denak bilduko ditu eta Drive dokumentu batean gorde eta

  partekatuko ditu ikasleekin.

  Bilatzen ditugun erantzunak hauek dira:

  • Gaurkotasuna, gertatu berria izatea • Gizartean daukan garrantzia, harengan izan dezakeen eragina • Irakurlearentzat deigarria izatea: bitxia edo harrigarria delako, ingurune hurbilean

  gertatu delako, hunkituko duelako…

  • Egunkariaren ideologiarekin edo defendatzen duen gizarte-ereduarekin bat etortzea. Horrela ez bada, baliogabetzea edo isiltzea, ez aipatzea.

 • 24

  10. jarduera: Albistearen ezaugarriak (10’)

  10.1. Irakurri testu hau banan-banan. Lehenengo, irakurketa orokor bat egin eta ulertzen ez

  diren hitzak borobildu.

  Ikasleei hurrengo testua banatuko diegu teoria lantzeko. Lehenengo, bakoitzak isilean

  irakurriko du, ulertzen ez dituen hitzak borobilduz. Hitz horien esanahia guztion artean

  argituko dugu, eta gero ahots gora irakurriko dugu. Irakurri ostean, zalantzak argituko ditugu.

  Nahiz eta objektibotasuna aipatzen den, azaldu egiten diegu ikasleei (aurreko saioan landutako

  titularrak gogora ekarriz) albisteetan ere islatzen dela komunikabidearen iritzia.

  ALBISTEA

  Gaurkotasuna duen gertakizun baten kontaketa

  laburra, objektiboa eta inpertsonala. Kazetariak ez du

  bere iritzirik ematen.

  Datuak elkarren segidan ematen ditu,

  garrantzitsuenetik arruntenera: zer eta non, zergatik

  eta nola, zenbat eta noiz.

  Ezaugarri hauek ditu:

  • Laburra da • 3. pertsonan idatzia • Ez du igorlearen jarrera edo balorazioa

  islatzen duen hitzik erabiltzen

  Albistearen egitura honako hau izaten da:

  • Titulua (batzuetan aurretitulua eta azpititulua ere bai)

  • Sarrera (lehenengo paragrafoa) • Testua

 • 25

  11. jarduera: Irakurmena. Estatistika erabiltzen duen albiste bat. (30’)

  Hizkuntzen Trataera Bateratua (HTB) metodologiari jarraituz, testua gazteleraz landuko dugu.

  Aldi berean, testu honen ulermena lantzeko, hiru ataletan banatuko dugu irakurmena: irakurri

  baino lehen, irakurri bitartean eta irakurri ondoren.

  1. Irakurri baino lehen: ikaslearen aurrezagutzak aktibatzea bilatzen da eta baita testuarekiko motibazioa piztu.

  2. Irakurri bitartean: ikasleek arretaz irakurri beharko dute behin baino gehiagotan testua, eta bertan beharreko oharrak idatzi.

  3. Irakurri ondoren: hiru motatako galderei erantzun beharko diete: a. Interpretazio literala eskatzen duten galderak b. Interpretazio inferentziala eskatzen duten galderak c. Interpretazio kritikoa eskatzen duten galderak

  Hurrengo orrialdean testu bat daukazu. Irakurri eta galderak erantzun. Kontuan izan galdera

  batzuk testua irakurri baino lehen erantzun behar dituzula.

  IRAKURRI AURRETIK

  1. Zein testu mota da?

  a) Ipuin bat b) Albiste bat c) Iritzi testu bat

  2. Idatzitako hitzez gain, zein beste elementu agertzen dira testuan?

  3. Uste duzu emakume eta gizonen lan-baldintzak berdinak direla gaur egun?

  IRAKURRI BITARTEAN

  Irakurri testua, eta saiatu hitz ezezagunak testuinguruagatik ulertzen. Ondoren, irakurri testua

  berriro eta azpimarratu galderak erantzun ahal izateko behar izango dituzun atalak.

  IRAKURRI ONDOREN

  Interpretazio literala

  4. Nortzuek kobratzen dute soldata baxuena?

  5. Zein urteko datuak ematen digu testuak?

  6. Nork argitaratu ditu inkestaren datuak?

  7. Zein adineko pertsonak nagusitzen dira soldata altuena jasotzen dituztenen artean?

  Interpetazio inferentziala

  6. Ehuneko zenbat pertsonek (emakume zein gizon) kobratzen dute 1.216,1 euro baino

  gutxiago?

  7. Zergatik dute soldata baxuagoa gazteek?

  8. Zer esan nahi du “contrato temporal” horrek?

 • 26

  Interpretazio kritikoa

  9. Uste duzu testuan agertzen diren grafikoak lagungarriak direla? Zergatik?

  10. Sortu beste titulu bat.

  11. Zergatik uste duzu emakumeek gutxiago kobratzen dutela gure gizartean? Garatu

  erantzuna 50 hitzetan.

 • 27

  El perfil de los trabajadores peor pagados: mujer, joven y con contrato temporal

  15 noviembre 2013

  Madrid.- Ser mujer, joven, con contrato temporal en una pequeña empresa del sector privado suele ser

  sinónimo de recibir un salario bajo en España. Así lo acredita el estudio que ha publicado hoy el Instituto

  Nacional de Estadística sobre los niveles salariales de la Encuesta de Población Activa, relativos al año

  2012.

  En ella se pone de manifiesto, por ejemplo, que los hombres tuvieron una mayor concentración relativa

  en salarios altos que las mujeres. Así, el 36,1% de los varones ingresaron más de 2.095,0 euros en 2012,

  frente al 23,4% de las mujeres. En los salarios bajos ocurrió al contrario. El 42,1% de las mujeres tuvo un

  salario inferior a 1.216,1 euros, frente al 18,9% de los varones.

  También la edad del trabajador influye en la cuantía del salario, ya que los empleados más jóvenes suelen

  percibir remuneraciones más bajas, mientras que los trabajadores de mayor edad tienen un peso relativo

  mayor en los salarios más elevados.

  Gráficos: INE Crónica de Aragónhttp://www.cronicadearagon.es/wordpress/hoy_destacamos/el-perfil-de-

  los-trabajadores-peor-pagados-mujer-joven-con-contrato-temporal-en-una-pequena-empresa-del-sector-

  privado

 • 28

  4. Hizkuntza-saioa: estatistika prentsan

  12. jarduera: Ahozko aurkezpena

  12.1. Taldeka, bilatu egunkariren batean (paperezkoa edo Internetekoa) estatistika erabiltzen

  duen albiste bat. Grafikoak aurkezten baditu hobeto. Itsatsi koadernoan. (10’)

  12.2. Aurkeztu bilatutako informazioa gelakideei. Horretarako, jarraitu pausu hauei: (15’)

  1. Lehenengo, idatziz, egin hurrengo ekintzak:

  a) Azaldu zein den albistean aipatzen den ikerketa estatistikoak jorratzen duen

  GAIA.

  b) Azaldu albisteak ematen dituen datu garrantzitsuenak (ehunekoak erabili

  beharko dituzue).

  c) Azaldu aurkeztutako informazioa egiazkoa den edo ikusi dituzuen akatsak

  agertzen diren.

  d) Eman zuen iritzia gai horren inguruan, aurkeztu dituzuen datuak kontutan

  hartuta.

  2. Prestatu ahozko aurkezpena: (15’)

  a) Egituratu aurkezpena:

  • Sarrera • Gaia • Datu garrantzitsuenak • Iritzia

  b) Prestatu gidoi bat.

  c) Praktikatu aurkezpena .

  ) Aurkezteko momentuan, kontuan hartzekoak:

  • begiratu entzuleei; ez eman bizkarra entzuleei • zaindu ahotsaren bolumena, erritmoa eta doinua • ez irakurri gidoia, azaldu dakizuna • erabili esaldi laburrak eta zehatzak • erabili hitz errazak, guztiok ulertzeko modukoak • ez kontatu zuk ulertzen ez duzuna • argi utzi noiz igarotzen zaren puntu batetik bestera • aurkezpena zutik egingo duzu; beraz, kontrolatu gorputz mugimenduak

  (ez mugitu gehiegi), eta eskuak ere kontrolatu

  3. Aurkeztu egindako lana gela osoari (15’)

 • 29

  PROIEKTUA

  1. Inkesta egiteko gida

  Zer da inkesta bat

  Inkesta da pertsona talde bati (lagina) egiten zaion galdera-sorta gai bati buruzko iritzia

  ezagutzeko. Horrela, inkestarekin laginean lortzen ditugun erantzunak orokortuko ditugu

  populazioan.

  Beraz, inkesta batean kontuan hartu beharreko elementuak hauek dira:

  • Ikertzeko gaia • Populazioa eta lagina • Galdera-sorta • Erantzunak • Ondorioak

  Erabiliko dugun metodologia

  • Ikertzeko gaia: Gaia modu oso zehatzean adierazi behar da eta gaiaren zer ezaugarri ezagutu nahi

  diren.

  Adibidez, lehenengo saioan ikusitako bideoan agertzen zena:

  o Gaia: Interneten erabilera gazteen artean o Ezaugarriak: zenbat ordu astean, zertarako, neskak eta mutilak berezituta.

  • Populazioa eta lagina: Gaiarekin batera erabaki behar da zein taldetan (populazioa) aztertu nahi dugun eta,

  horren arabera, zein azpitalde (lagina) aukeratuko dugun.

  Laginaren tamaina populazioaren neurrira egokitu eta zoriz aukeratu behar da.

  Kontuan hartu inkesta institutuko ikasleei egin beharrekoa dela.

  • Galdera-sorta: Galdera-sorta egin beharreko galderen multzoa da. Pausu hau ondo betetzea

  ezinbestekoa da inkestaren arrakastarako.

 • 30

  o Galdera-sorta bat osatzeko gomendio batzuk:

  � Erantzun behar dituen pertsona kontuan hartuz idatzi behar dira galderak, ahalik eta modu laburrenean, galderen ulermena

  erraztearren.

  � Argi eta garbi utzi behar da zer galdetzen den.

  � Galdera errazak hasieran kokatu behar dira, eta zailak bukaeran.

  � Galdera deserosoak errespetuz egin, eta bukaeran kokatu behar dira.

  � Inkestatuaren iritzia eragin edo aldarazi dezaketen galderak baztertu behar dira.

  � Erantzuteko ahalegin handia eskatzen duten galderak ekidin behar

  dira.

  � Behin betiko galdera-sorta inkestan onartu aurretik, komeni da behin-

  behineko galde sorta batekin saiakeraren bat egitea, bertan izan

  daitezkeen akatsak, hutsuneak edo egin daitezkeen hobekuntzak

  antzematearren.

  o Galdera motak:

  � Galdera irekiak: inkestatuak nahi duena eta nahi duen eran erantzun

  dezake galdera irekietan. Informazio aberatsagoa eskuratzen da

  galdera hauen bitartez, baina informazio hau antolatzea eta aztertzea

  zailagoa izaten da.

  � Galdera itxiak: aukera multzo mugatu eta jakina duten galderak dira

  galdera itxiak. Ematen duten informazioa murritzagoa, baina galdera

  hauekin informazioaren tratamendua erraztu egiten da.

  � Galdera erdi itxiak edo erdi irekiak: galdera hauetan aukera multzoa

  mugagabea izan daiteke, baina erantzuteko era ezarrita dago aldez

  aurretik.

  � Bateriazko galderak: inkestatuak emandako erantzunen arabera

  planteatutako ondorengo galderak dira bateriazko galderak.

  � Harrera-galderak: inkestatuaren konfiantza eta lasaitasuna lortzea da

  harrera-galderen helburua. Hasieran kokatzen dira eta normalean

  emandako erantzunak ez dira ikerketan kontuan hartzekoak izaten.

  Inkestan galdera itxiak eta harrera-galderak erabiliko ditugu soilik.

  Galdetegia Drive aplikazioarekin egingo dugu.

 • 31

  o Adibideak:

  o Erantzunak: Jaso erantzunak eta honako hau egin:

  � maiztasun-taulak � kalkulatu batez bestekoa, mediana eta moda � grafiko bat (aukeratu aproposena)

  o Ondorioak: Aurreko balio estatistikoak interpretatu eta ondorioak atera. Ondorio

  horietako batek gezurra izan beharko du.

 • 32

  2. Plangintza

  EKINTZA ARDURADUNAK ETA

  PARTEHARTZAILEAK BALIABIDEAK EPEA

  Proiektuaren

  aurkezpena

  Matematika irakaslea Inkesta egiteko gida eta

  plangintza

  1. saioa

  Ikertzeko

  gaia

  aukeratu

  Matematika-

  irakaslea eta

  osatutako ikasle

  taldeak

  Inkesta egiteko gida

  Txantiloia

  Internet, egunkaria, testu liburuak

  Populazioa

  eta lagina

  aukeratu

  Matematika-

  irakaslea eta

  osatutako ikasle

  taldeak

  Inkesta egiteko gida

  Txantiloia

  Ikasleen zerrendak (lagina

  aukeratzeko)

  http://www.echaloasuerte.com/

  Galde sorta

  egin eta

  bidali

  Hizkuntza-irakaslea

  eta osatutako ikasle

  taldeak

  Inkesta egiteko gida

  Adibide-bilduma

  Drive aplikazioa

  Ikasleen zerrendak eta helbide

  elektronikoak

  2. saioa

  3. saioa

  Erantzunak

  aztertu

  Matematika-

  irakaslea eta

  osatutako ikasle

  taldeak

  Inkesta egiteko gida

  Txantiloia

  Matematika ikasgaian landutako

  materiala

  Kalkulagailua, erregela, margoak

  4. saioa

  Ondorioak Hizkuntza-irakaslea

  eta osatutako ikasle

  taldeak

  Inkesta egiteko gida

  Txantiloia

  Lortutako emaitzak eta grafikoak 5. saioa

  Albistea

  idatzi

  Hizkuntza-irakaslea

  eta osatutako ikasle

  taldeak

  Hizkuntza ikasgaian landutako

  materiala

  Word programa 6. saioa

  Aurkezpena

  prestatu

  Hizkuntza-irakaslea

  eta osatutako ikasle

  taldeak

  Hizkuntza ikasgaian landutako

  materiala

  Power Point programa

  Idatzitako albistea

  7. saioa

  Lana

  aurkeztu

  Matematika- eta

  Hizkuntza-irakasleak;

  osatutako ikasle

  taldeak

  Power Point aurkezpena

  Albistea

  8. saioa 9. saioa. Proiektuaren

  ebaluazioa

  Matematika- eta

  Hizkuntza-irakasleak;

  osatutako ikasle

  taldeak

  Txantiloiak: proiektuaren

  ebaluazioa, talde-lanaren

  ebaluazioa, eta gainerako taldeen

  ebaluazioa.

 • 33

  3. Txantiloiak

  PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

  Taldekideak:

  Proposatutako gaiak:

  Aukeratutako gaia:

  Aztertu nahi diren ezaugarriak:

  Populazioa:

  Lagina:

  Sinadurak:

  Data:

 • 34

  ERANTZUNEN AZTERKETA

  1. galdera:

  Maiztasun-taula:

  Moda:

  Mediana:

  Batez bestekoa:

  Grafikoa:

  2. galdera:

  Maiztasun-taula:

  Moda:

  Mediana:

  Batez bestekoa:

  Grafikoa:

 • 35

  3. galdera:

  Maiztasun-taula:

  Moda:

  Mediana:

  Batez bestekoa:

  Grafikoa:

  4. galdera:

  Maiztasun-taula:

  Moda:

  Mediana:

  Batez bestekoa:

  Grafikoa:

 • 36

  5. galdera:

  Maiztasun-taula:

  Moda:

  Mediana:

  Batez bestekoa:

  Grafikoa:

  ONDORIOAK:

 • 37

  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA

  1. Aipa itzazu unitate honetan ikasitako eta zure ustez eguneroko bizitzarako baliagarriak

  diren edukiak.

  2. Nola baloratuko zenuke amaitu berria duzun unitatea? (1etik 10era)

  • Unitatearen edukiak

  • Erabilitako metodologia

  • Erabilitako materialak

  • Saioen erritmoa

  3. Zure ustez nola hobetu daiteke unitate hau?

  EBALUAZIOA

  LAN TALDEAREN EBALUAZIOA

  Lan-taldearen kideak:

  Lortu ahal ditugu taldearen helburuak?

  Lortu nahi genituen

  helburuak :

  Bai Ez Hobetu beharrekoa

  Proiektuan aurrera

  egitea

  Elkarri laguntzea

  Talde lanaren balorazio orokorra (1etik 10era)

  Egitekoak aurreikusitako denboraren barruan amaitu al ditugu?

  Aprobetxatu al dugu denbora?

  Saiatu al gara?

  Zer egin dugu bereziki ondo?

  Zertan hobetu behar dugu?

 • 38

  GAINERAKO TALDEEK EGINDAKO LANEN EBALUAZIOA

  Puntuatu 1etik 10era atal hauek

  1.

  taldea

  2.

  taldea

  3.

  taldea

  4.

  taldea

  5.

  taldea

  Edukiaren interesa

  Aurkezpenaren egitura

  Aurkezpenaren antolamendua

  Azalpenen argitasuna

  Erabilitako baliabideak (Power Point eta bestelakoak)

  Zer egin dute bereziki ondo?

  Zertan hobetu behar dute?

 • 39

  Idatzitako albistea ebaluatzeko irizpideak Taldekideak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Gaia:

  Testuaren aurkezpena eta egitura

  Testuaren aurkezpen formala:

  margenak, garbitasuna, letra

  egokia, paragrafoak justifikatuta

  Oso ondo Ondo Eskasa

  Albistearen egitura

  errespetatzen da: titulua, sarrera

  eta gorputza

  Bai Akats batzuk Ez

  Paragrafoek luzera egokia dute Bai Batzuek bai, beste

  batzuek ez

  Ez (luzeegiak, laburregiak, ez

  dituzte paragrafoak

  bereizten)

  Testuak luzera egokia du Bai Hobetu daiteke Desegokia (luzeegia edo

  laburregia)

  Estatistika grafikoen aurkezpena Oso ondo Nahiko Gutxi

  Puntuazioa: 2,5

  Edukiaren kalitatea

  Gaia menperatzen dute Oso ondo Nahiko Gutxi

  Ideiak era sakonean,

  zehaztasunarekin eta

  adibideekin aurkezten dituzte

  Informazio aberatsa

  Oinarrizko informazioa

  Informazio eskasa eta

  akastuna

  Objektibotasuna agertzen dute Handia Nahikoa Eskasa

  Sintesi gaitasuna: alderik

  nabarmenenak aukeratu dituzte

  Handia Nahikoa Eskasa

  Azalpenen argitasuna Oso ondo Nahikoa Gutxi

  Puntuazioa: 2,5

  Hizkuntzaren zuzentasuna

  Hiztegiaren aberastasuna eta

  zehaztasuna

  Oso ona Nahikoa Eskasa

  Esaldien egitura eta luzera Oso ona Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Gramatika Oso ona Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Komunztadurak Oso ona Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Ortografia Oso ona Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Puntuazioa Oso ona Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Puntuazioa: 3

  Komunikazioaren eraginkortasuna

  Testuaren koherentzia Oso egokia Nahikoa Eskasa

  Kohesio elementuak

  (errepikapenak, erakusleak,

  sinonimoak, lokailuak…)

  Oso ona Nahikoa Eskasa

  Erregistroaren egokitasuna Oso egokia Nahikoa Desegokia

  Testuaren erakargarritasuna Oso ona Nahikoa Eskasa

  Puntuazioa: 2

  Oharrak:

  Azken kalifikazioa:

 • 40

  Aurkezpena ebaluatzeko irizpideak Oharra: Irizpide bakoitzak, gehienez, 0,5 puntu balio du: lehenengo mailak 0,5; bigarrenak 0,3 eta hirugarrenak 0,1 Taldekideak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Gaia:

  Aurkezpenaren egitura

  Ideiak modu ordenatuan aurkezten dira Ondo egitaratua eta

  ordenatua

  Onargarria, baina

  ahulezi batzuekin Orden gabekoa

  Sarrera, garapena eta ondorioak daude Bai Ez oso argi Ez

  Sintesi gaitasuna: alderik

  nabarmenenak aukeratu dituzte Handia Nahikoa Eskasa

  Zehaztasuna eta objektibotasuna Handia Nahikoa Eskasa

  Puntuazioa: 2

  Edukiaren kalitatea eta entzuleari egokitzea

  Gaia menperatzen du Oso ondo Nahiko Gutxi

  Ideiak era sakonean, zehaztasunarekin

  eta adibideekin aurkezten dituzte Informazio aberatsa Oinarrizko informazioa

  Informazio eskasa eta

  akastuna

  Erabilitako erregistroa da: Oso egokia Nahikoa Gutxi

  Aurkezpena argia, zehatza eta doia da Ondo azaldua eta

  ulertua Ez oso argia Ez da ulertzen

  Kontzeptu eta hiztegi berria erabiltzen

  dute Bai Gutxitan Ez

  Puntuazioa: 2,5

  Hizkuntzaren zuzentasuna

  Erabilitako hiztegia da: Oso egokia Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Morfosintaxia:

  Komunztadurak, esaldien egiturak,

  esaldi osoak…

  Oso egokia Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Ahoskera Oso egokia Akats batzuekin Desegokia, akats larriak

  Puntuazioa: 1,5

  Komunikazioaren eraginkortasuna

  Hitzaldiaren erritmoa Oso egokia Egokia Desegokia

  Ahotsaren bolumena, doinua eta

  modulazioa Oso ona Nahikoa Eskasa

  Gorputzaren komunikazioa Oso egokia Egokia Desegokia

  Power Point aurkezpenaren

  egokitasuna Oso ona Nahikoa Eskasa

  Denboraren erabilera

  Emandako denbora

  erabiltzen dute eta

  ondo antolatzen

  dituzte atalak

  Emandako denbora

  erabiltzen dute baina

  ez dago ondo

  antolatuta

  Ez dute denbora ondo

  erabiltzen, ez dute ondo

  antolatu

  Galderak eginez gero, erantzunak dira: Egokiak eta zehatzak Onargarriak Ez dio erantzuten

  eskatutakoari

  Puntuazioa: 3

  Taldearen lana

  Guztiek hartzen dute parte eta txandak

  orekatuak dira

  Guztiek hartzen dute

  parte eta modu

  orekatuan

  Guztiek hartzen dute

  parte, baina modu

  desorekatuan

  Guztiek ez dute hartzen

  parte

  Taldekideek arreta mantentzen dute

  aurkezpenean

  Adi egoten dira beti

  eta laguntza ematen

  diote elkarri

  Bakoitzak berea egiten

  du, besterik gabe

  Ez dute arreta jartzen eta

  oztopatu egiten dute

  taldekideen lana

  Puntuazioa: 1

  Oharrak: Azken kalifikazioa:

 • 41