El catecisme Testimonis del Senyor

16
El catecisme Testimonis del Senyor CARACTERÍSTIQUES GENERALS I

description

I. El catecisme Testimonis del Senyor. CARACTERÍSTIQUES GENERALS. Característiques generals (I). • La seva finalitat: aprofundir la fe rebuda • La seva pedagogia: mistagògica • El seu principi inspirador: la Vetlla pasqual • La seva organicitat : compendi de documents de la fe. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of El catecisme Testimonis del Senyor

Page 1: El catecisme Testimonis del Senyor

El catecismeTestimonis del Senyor

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

I

Page 2: El catecisme Testimonis del Senyor

Característiques generals (I)

• La seva finalitat: aprofundir la fe rebuda

• La seva pedagogia: mistagògica

• El seu principi inspirador: la Vetlla pasqual

• La seva organicitat: compendi de documents de la fe

Page 3: El catecisme Testimonis del Senyor

Característiques generals (II)• La seva estructura:

— Part I: Jesucrist és la Llum

— Part II: Jesucrist és la Paraula

— Part III: Jesucrist és la Veritat

— Part IV: Jesucrist és la Vida

— Part V: Jesucrist és el Camí

Page 4: El catecisme Testimonis del Senyor

Característiques generals (III)• La seva composició:

— Presentació: imatge de la portada, cita bíblica i títol

— Narració

— Tres apartats

— Testimoni de l’Església: fórmula de fe i cita patrística, del magisteri o d’un sant

Page 5: El catecisme Testimonis del Senyor
Page 6: El catecisme Testimonis del Senyor
Page 7: El catecisme Testimonis del Senyor

El catecisme Testimonis del Senyor

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

II

Page 8: El catecisme Testimonis del Senyor

EN LA PERSPECTIVA DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ

• Déu es revela en el temps. La història manifesta i desenvolupa el projecte d’amistat i de salvació de Déu

• L’Escriptura proclama els grans esdeveniments de la Història de la Salvació, en què Déu camina amb el seu poble

• El credo apostòlic que proclama l’Església és síntesi de la narració de la Història de la Salvació

• El catecisme relaciona les experiències viscudes pel poble d’Israel i la primera comunitat amb la vida dels nois i adolescents, que es disposen a descobrir-les i interioritzar-les

Page 9: El catecisme Testimonis del Senyor

CENTRAT EN EL MISTERI DE CRIST.LA VETLLA PASQUAL

• La bellesa de la Vetlla pasqual i la riquesa dels seus signes litúrgics ofereix el marc per transmetre la fe als nois i adolescents de manera viva, orgànica, sistemàtica i festiva

• Amb la pedagogia del do i de la tendresa amb què Déu s’apropa a nosaltres en la Mort i la Resurrecció del seu Fill

• Els esdeveniments salvífics es tracten en l’ambient contemplatiu que la mateixa litúrgia pasqual ofereix, creant una dinàmica interior que afavoreix el pas de l’home vell a l’home nou, objectiu de tota catequesi

Page 10: El catecisme Testimonis del Senyor

RELACIÓ AMB EL CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA

• El CEC, punt de referència per als catecismes que es redactin i tinguin en compte les diverses situacions i cultures

• Referent doctrinal en l’educació de les quatre tasques bàsiques de la catequesi sense imposar una configuració

• La manera més adequada d’ordenar els elements del contingut de la catequesi ha de respondre a les circumstàncies concretes dels destinataris

• Relació entre el CEC i el catecisme Testimonis del Senyor (Credo, sagraments, Manaments, Parenostre)

Page 11: El catecisme Testimonis del Senyor

CONTINUÏTAT AMB JESÚS ÉS EL SENYOR

Desenvolupament de nous continguts:

• L’Antic Testament• Misteri de Crist a partir dels títols de Jesús• L’Església, realitat històrica i misteri de fe• Els set sagraments en perspectiva mistagògica• Fonaments de la vida moral i desenvolupament del Decàleg• Els sants, síntesi vital de les actituds cristianes

Page 12: El catecisme Testimonis del Senyor

EN EL CAMÍ DE LA BELLESA

• Una catequesi que redescobreix el camí pedagògic de la bellesa

• Les imatges formen part de l’aposta del catecisme a un nivell molt semblant al del text

• Característiques:• Imatges evocadores• Imatges eloqüents• Imatges interrogatives

Page 13: El catecisme Testimonis del Senyor

DIVERSES MANERES DE RECÓRRER L’ITINERARI CATEQUÈTIC AMB EL CATECISME TESTIMONIS DEL SENYOR

• Segons l’edat dels destinataris

• En quatre cursos catequètics (10-14 anys)• En dos cursos catequètics (10-12 anys)• En dos cursos catequètics (12-14 anys)

• Segons la situació dels destinataris• Procés catecumenal per a infants no batejats en la seva infància• Procés per a infants que només han rebut el

baptisme

Page 14: El catecisme Testimonis del Senyor

La Guia Bàsica del catecisme Testimonis del

Senyor

III

Page 15: El catecisme Testimonis del Senyor

Presentació - IntroduccióPer a comprendre el catecisme Testimonis del Senyor

• Característiques generals• Característiques específiques

Per a treballar amb el catecisme Testimonis del Senyor• Els nois i adolescents d’aquesta edat: reptes i

possibilitats• Diverses maneres de recórrer l’itinerari catequètic• El catecisme tema a tema

Annexos litúrgics

Page 16: El catecisme Testimonis del Senyor

Objectius: tenint en compte les quatre tasques fonamentals de la catequesi

Comprendre el tema• Imatge, text bíblic i títol• Continguts• Consulta i formació

Ajudar al creixement en la vida cristiana• Els destinataris (10-12 / 12-14)• Idees principals a comunicar• Alguns suggeriments per a les sessions