DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i...

27
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA Planificació i Organització – Selecció Ref.: AGO/edr/mdf RESOLUCIÓ De 21.03.2018, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a de música de diverses especialitats per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/009) 1. Entitat convocant Diputació de Tarragona – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprendedoria. 2. Objecte de la convocatòria Procés selectiu per a la la constitució borsa de treball de professor/a de música de diverses especialitats per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 27, de 7 de febrer de 2018). 3. Llista provisional de persones admeses i excloses La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria, és la següent: ESPECIALITAT CANT MODERN Admesos/es Núm. d’identificació 323 G 512 M Exclosos/es Núm. d’identificació 287 G (1) (1) Per no presentar la titulació exigida a la convocatòria ESPECIALITAT FAGOT Admesos/es Núm. d’identificació 165 G 185 Y 626 K 400 S 744 C 709 Q

Transcript of DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i...

Page 1: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA Planificació i Organització – Selecció Ref.: AGO/edr/mdf RESOLUCIÓ De 21.03.2018, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a de música de divers es especialitats per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Conv. 18/009) 1. Entitat convocant Diputació de Tarragona – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprendedoria. 2. Objecte de la convocatòria Procés selectiu per a la la constitució borsa de treball de professor/a de música de diverses especialitats per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 27, de 7 de febrer de 2018). 3. Llista provisional de persones admeses i exclose s La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria, és la següent: ESPECIALITAT CANT MODERN Admesos/es

Núm. d’identificació

323 G

512 M Exclosos/es

Núm. d’identificació

287 G (1) (1) Per no presentar la titulació exigida a la convocatòria ESPECIALITAT FAGOT Admesos/es

Núm. d’identificació

165 G 185 Y 626 K 400 S 744 C 709 Q

Page 2: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Exclosos/es Núm. d’identificació

171 Q (1)

145 Z (1) ESPECIALITAT DIRECCIÓ D’ORQUESTRA/COR/CONJUNT INSTR UMENTAL Admesos/es

Núm. d’identificació 924 L 402 X 120 S 054 H

Exclosos/es

Núm. d’identificació 342 X (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida a la convocatòria ESPECIALITAT TROMBÓ Admesos/es

Núm. d’identificació 610 V 806 Z 790 K 017 Z 028 T 109 C 311 S 369 S 645 N 899 B 652 P

Exclosos/es

Núm. d’identificació 907 F (1) 561 G (1) 822 Q (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit

Page 3: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

ESPECIALITAT CLARINET Admesos/es

Núm. d’identificació 230 Q 884 Q 320 N 215 J 652 C 230 D 618 K 619 E 771 R 323 B 726 X 049 Q 217 M 684 J 824 C 174 H 088 W 036 D 369 W 966 W 454 M

Exclosos/es

Núm. d’identificació 822 P (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit ESPECIALITAT GUITARRA Admesos/es

Núm. d’identificació 222 T 339 S 708 P 415 F 469 L 240 M 978 Y 008 V

Page 4: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

063 K

625 V 488 J 837 W 862 A 246 L

Exclosos/es

Cap

ESPECIALITAT EDUCACIÓ CORPORAL Admesos/es

Núm. d’identificació 117 N 415 F 862 M 433 D

Exclosos/es

Núm. d’identificació 819 W (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit ESPECIALITAT PIANISTA ACOMPANYANT Admesos/es

Núm. d’identificació 473 E 975 C 811 Z 725 T 480 M 296 X 470 F 753 X 181 X 130 Q 004 D 938 G 955 V 443 K 038 X

Page 5: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

924 L

094 F 512 W

Exclosos/es

Núm. d’identificació 186 M (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit

ESPECIALITAT TROMPA Admesos/es

Núm. d’identificació 137 E 770 V 053 W 078 B 608 Q 236 R 315 J 417 R 799 K 700 H 925 H 968 T

Exclosos/es

Núm. d’identificació

095 L (1) (1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit

ESPECIALITAT TROMPETA Admesos/es

Núm. d’identificació 830 D

394 Y 492 S 469 X 746 J 246 F 368 Z

Page 6: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

350 A

561 X Exclosos/es Cap ESPECIALITAT PERCUSSIÓ Admesos/es

Núm. d’identificació 732 Q 246 G 828 A 037 X

Exclosos/es

Núm. d’identificació 007 N (1) 018 V (1) 321 X (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit

ESPECIALITAT SAXÒFON Admesos/es

Núm. d’identificació 230 S 612 P 479 Z 824 S 619 A 199 J 913 W 734 Z

Exclosos/es

Núm. d’identificació 562 E (1) 140 X (1) 082 Y (1) 381 S (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit

Page 7: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

ESPECIALITAT CANT Admesos/es

Núm. d’identificació

047 H

204 J

952 D

255 R

739 X 101 B 470 F 021 T

Exclosos/es

Núm. d’identificació

287 G (1) (1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit ESPECIALITAT FLAUTA Admesos/es

Núm. d’identificació

262 D

944 Y

508 M

225 C

104 G 842 M 775 Y 565 W 777 S 523 L 395 K 373 N 723 S 468 Q

Exclosos/es

Núm. d’identificació

983 F (1)

276 Z (1) (2) 819 W (1)

Page 8: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit (2) per no presentar la declaració responsable de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans

ESPECIALITAT OBOÈ Admesos/es

Núm. d’identificació 351 K

0344 N 871 T 307 W 962 M 061 S 377 V

Exclosos/es

Cap

ESPECIALITAT TUBA Admesos/es

Núm. d’identificació 924 V 790 M 046 K 767 S 770 N 803 F 771 G 560 A 011 E 854 P 612 Z 671 P 897 D 143 N

Exclosos/es

Núm. d’identificació

169 D (1)

304 R (1)

Page 9: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit ESPECIALITAT PIANO Admesos/es

Núm. d’identificació

473 E

698 R

173 N 811 Z 673 N 725 T 979 Q 480 M 470 F 296 X 104 Y 753 X 745 A 181 X 130 Q 004 D 938 G 955 V 443 K 038 X 924 L 404 Z 094 F 435 D 228 M 574 Z 896 K 512 W

Exclosos/es

Núm. d’identificació

261 A (1)

830 D (1) 186 M (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL

Page 10: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Admesos/es

Núm. d’identificació

745 V

339 P

247 B 493 S 763 T 188 G 402 K 060 H

Exclosos/es

Núm. d’identificació

979 Q (1)

130 Q (1) 435 D (1) 049 Q (1) 342 X (1)

(1) Per no presentar la titulació exigida com a requisit Les persones aspirants disposen d’un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i al web de la Diputació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix a l’apartat “Condicions i requisits que han de reunir els aspirants”. Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses. S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud. En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista de persones admeses i excloses. En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses. 4. Composició de la comissió de valoració de les pr oves Aprovar la composició de la Comissió de valoració de les proves de les diferents especialitats, que és la següent:

Page 11: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

ESPECIALITAT CANT MODERN President/a Senyora Pilar Sánchez Peña, com a titular; i el senyor Àlex Grau Orts, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyora Rosa Bruguera Blai, com a titular; i el senyor Xavier Bofarull Anguera, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT FAGOT President/a Senyora Pilar Sánchez Peña, com a titular; i el senyor Àlex Grau Orts, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Pau Santacana Gómez, com a titular; i la senyora Carolina Galland Olivas, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT DIRECCIÓ D’ORQUESTRA/COR/CONJUNT INSTR UMENTAL President/a Senyora Pilar Sánchez Peña, com a titular; i el senyor Àlex Grau Orts, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Àlex Samsó Collado, com a titular; i el senyor Joan Carles Bonfill Sancho, com a suplent.

Page 12: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT TROMBÓ President/a Senyora Pilar Sánchez Peña, com a titular; i el senyor Àlex Grau Orts, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Senent Domingo Pérez, com a titular; i el senyor Jordi Masip Masip, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT CLARINET President/a Senyora Pilar Sánchez Peña, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Xavier Bofarull Anguera, com a titular; i el senyor Ricardo Forner Ramon, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT GUITARRA President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent.

Page 13: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Ramir Figueras Nogués, com a titular; i el senyor Peregrí Portolés Chulvi, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT EDUCACIÓ CORPORAL President/a Senyora Pilar Sánchez Peña, com a titular; i el senyor Àlex Grau Orts, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Mercè Baiget Solé, com a titular; i el senyor Robert Sirvent Tolsa, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT PIANISTA ACOMPANYANT President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Miquel Villalba Auñon, com a titular; i el senyor Kiev Portella Pons, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària

Page 14: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT TROMPA President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Raül Garrido Ciscar, com a titular; i la senyora Anna Sanz Campos, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT TROMPETA President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Rogeli Rodríguez Muria, com a titular; i el senyor Ramon Reverté Reverté, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT PERCUSSIÓ President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals

Page 15: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Francesc Vidagany Nacher, com a titular; i el senyor Andreu Roig Fabregat, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT SAXÒFON President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Joaquim Subirats Castells, com a titular; i el senyor Rubén Domingo Boloix, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT CANT President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyora Mercè Baiget Solé, com a titular; i el senyor Jordi Soler Olivella, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària

Page 16: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT FLAUTA President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Pilar Sánchez Peña, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Robert Sirvent Tolsa com a titular; i la senyora Laura Abàs Boquera, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT OBOÈ President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyora Maria Dolors Jorge Adrià, com a titular; i el senyor Màxim Solanes Eroles, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT TUBA President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals

Page 17: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyor Santiago Ruiz Barrera, com a titular; i el senyor Ramon Reverté Reverté, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT PIANO President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyora Josepa Fernández Cardona, com a titular; i la senyora Imma Jorbà Conesa, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL President/a Senyor Àlex Grau Orts, com a titular; i la senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a suplent. Vocals Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador, com a titular; i la senyora Rosanna Garcia Sierra, com a suplent. Senyora Milagros Pastor Téllez, com a titular; i el senyor Antoni Sebastià Torrent, com a suplent. Senyora Eugènia Díez Rodríguez, com a titular; i el senyor Enric Capella Casas, com a suplent. Secretari/ària

Page 18: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Senyora Àngels Martínez March, com a titular; i la senyora Marta Domingo Fontova, com a suplent. Les persones membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i les aspirants poden recusar-les, en el termini de deu dies, quan hi concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En el cas que per raó d'abstenció, de recusació o d'impossibilitat justificada d'assistència alguna de les persones membres titulars no hi pugui assistir, ho ha de comunicar a qui sigui el seu suplent per garantir-ne la presència. 5. Llista provisional d’aspirants que han de realit zar l’exercici de coneixements de llengua catalana Determinar que les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit (C1), són les següents:

Núm. d’identificació 230 Q 351 K 884 Q 339 S 185 Y 612 P 806 Z 811 Z 767 S 770 V

415 F (3) 725 T

470 F (3) 130 Q 315 J 803 F

417 R (3) 978 Y 565 W 700 H 726 X 246 G 560 A 402 X 017 Z

Page 19: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

684 J

109 C 395 K 671 P 897 D 652 P 454 M

021 T (3) (3) Per presentar el certificat de català sense compulsar i convocar-les en la data, hora i lloc següents: Data: 11.04.2018 Hora: 9.00 hores Lloc: Aules de Formació de la Diputació de Tarragona (C. Carles Riba núm. 6, 43007 de Tarragona) Les persones aspirants s’han de presentar amb el Document Nacional d’Identitat i un bolígraf. La comissió de valoració s’ha de constituir 15 minuts abans. 7. Data, hora i lloc de realització de les proves . Les persones aspirants declarades admeses que no han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana i castellana per haver acreditat posseir aquests certificats i aquelles que l’han de realitzar, si en resulten aptes, són convocades per a la continuació del procés selectiu (prova pràctica- classe) d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació: ESPECIALITAT CANT MODERN Data: 17.04.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus) ESPECIALITAT FAGOT Data: 17.04.2018 Hora: 16.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus) ESPECIALITAT DIRECCIÓ D’ORQUESTRA/COR/CONJUNT INSTR UMENTAL Data: 19.04.2018 Hora: 17.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus) ESPECIALITAT TROMBÓ

Page 20: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Data: 24.04.2018 Hora: 16.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació 610 V 806 Z 790 K 017 Z 028 T 109 C 311 S

Data: 26.04.2018 Hora: 16.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació 369 S 645 N 899 B 652 P

ESPECIALITAT CLARINET Data: 3.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació 230 D 618 K 619 E 771 R 323 B 726 X 217 M 684 J 824 C 174 H 036 D

Data: 8.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Page 21: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Núm. d’identificació

369 W 966 W 454 M 049 Q 320 N 088 W 230 Q 884 Q 215 J 652 C

ESPECIALITAT GUITARRA Data: 10.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació 222 T 339 S 708 P 415 F 469 L 240 M 978 Y 008 V 063 K 625 V

Data: 15.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació 488 J 837 W 862 A 246 L

ESPECIALITAT EDUCACIÓ CORPORAL Data: 15.05.2018 Hora: 17.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus) ESPECIALITAT PIANISTA ACOMPANYANT

Page 22: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Data: 17.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 473 E 975 C 811 Z 725 T 480 M 296 X 470 F 753 X 181 X 130 Q

Data: 22.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 004 D 938 G 955 V 443 K 038 X 924 L 094 F 512 W

ESPECIALITAT TROMPA Data: 24.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 137 E 770 V 053 W 078 B 608 Q

Page 23: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

9236 R

4315 J 417 R 799 K 700 H

Data: 29.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 925 H 968 T

ESPECIALITAT TROMPETA Data: 29.05.2018 Hora: 17.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona) ESPECIALITAT PERCUSSIÓ Data: 31.05.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona) ESPECIALITAT SAXÒFON Data: 31.05.2018 Hora: 19.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 230 S 612 P 479 Z

Data: 5.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 824 S 619 A 199 J

Page 24: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

913 W

734 Z ESPECIALITAT CANT Data: 7.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona) ESPECIALITAT FLAUTA Data: 12.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació

262 D

944 Y

508 M

225 C

104 G 842 M 775 Y 565 W

Data: 14. 06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació

777 S 523 L 395 K 373 N 723 S 468 Q

ESPECIALITAT OBOÈ Data: 19.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona) ESPECIALITAT TUBA

Page 25: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Data: 21.06.2018 Hora: 10.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 924 V 790 M 046 K 767 S 770 N 803 F 771 G

Data: 21.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació 560 A 011 E 854 P 612 Z 671 P 897 D 143 N

ESPECIALITAT PIANO Data: 25.06.2018 Hora: 10.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació

473 E

698 R

173 N 811 Z 673 N 725 T 979 Q

Data: 25.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Page 26: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

Núm. d’identificació

480 M 470 F 296 X 104 Y 753 X 745 A 181 X 130 Q

Data: 28.06.2018 Hora: 10.00 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació

004 D 938 G 955 V 443 K 038 X 924 L 404 Z

Data: 28.06.2018 Hora: 15.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Reus (C. Llovera, 15, 43201 Reus)

Núm. d’identificació

094 F 435 D 228 M 574 Z 896 K 512 W

ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL Data: 26.06.2018 Hora: 9.30 hores Lloc: Escola i Conservatori de Música de Tarragona (C. dels Cavallers, 10, 43003 Tarragona)

Núm. d’identificació

745 V

339 P

Page 27: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, … · Senyora Pilar Casas Rom, com a titular; i la senyor Mila Santolaria Mairal, com a suplent. Senyor Víctor Santapau Salvador,

247 B

493 S 763 T 188 G 402 K 060 H

Les persones aspirants s’han de presentar amb el Document Nacional d’Identitat. 8. Ordre d’actuació de les persones aspirants L'actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s'ha d'iniciar amb l'aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra "Z", de conformitat amb el resultat del sorteig realitzat en el seu dia (BOP núm. 98, de 23 de maig de 2017). 9. Publicació dels anuncis successius Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar al tauler d'anuncis i al web de la corporació. 10. Règim de recursos Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat. Tarragona, 22 de març de 2018 La secretària general Pilar Sánchez Peña