Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

download Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

of 80

Transcript of Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  1/80

  SEPTIEMBRE

  FECHA

  COD: PATENTES NOMBRE CHOFER entrada

  0 CWYZ5! MI"#E$ ABARCA %:20

  2 WR&0&% RODO$FO YAMA'#CHI %:20

  & CTYP!& MA#RICIO TRONCOSO %:25( DRS)21 $#IS M#*OZ %:00

  % CTYP!2 FRANCISCO MARI*O %:25

  + WR&0(& )#AN ,A$DEZ %:15

  ! DRR-2. CESAR SANCHEZ %:00

  . CWYZ(+ $#CIO PACHECO %:(5

  10 DRS)1% CRISTIAN ,AS#EZ %:00

  11 WR&0(. HECTOR N#*EZ %:20

  12 CTYP!1 MARCOS A"#AYO %:15

  1& DRR-2! FRANCISCO CA$DERON %:00

  1% F))"%& ROBERTO PEREZ %:151+ F))"5% RICARDO NARAN)O $ICENCIA

  1! F))"%5 PEDRO PEREZ %:55

  1. DPTD+& CAR$OS CORTEZ %:10

  20 D)YP20 A"#STIN ESPINOZA %:00

  21 B"D)1& )OSE ANTI#EO %:05

  22 F'P$52 ANTONIO $E,I$$AN %:&0

  2& F'P$5& ,ICTOR ASTAB#R#A"A %:10

  2( D)YP1% PATRICIO A$MENDRA %:10

  25 F))"%( ,ICTOR MORA %:15

  2% F))"%% HE$M#T YA#ET %:002+ F))"%. H#"O ESPINOZA %:10

  2! DPTD+( MI"#E$ MA$DONADO %:25

  2. F))"5. RA#$ NA,ARRO %:20

  &0 DRDC.! "ERMAN ONDARZA %:15

  &1 DRDC.% ANDRES ESPINOZA %:(0

  &2 D)YP2( )OR"E ORTIZ %:15

  && F))"+2 ANDRES A$CAINO %:20

  &( B,BP2& CAR$OS CABRERA $ICENCIA

  &5 F))"%+ MARCO BAEZA %20

  &% C"H-2( ENRI#E IRIBARNE %:25&+ D)YP1. MI"#E$ A$CAINO %:05

  &! F'P$50 )OSE CARRASCO %:&0

  &. D)YP1! )OSE F#ENTES %:10

  (0 F'P$51 "#STA,O RAMIREZ %:55

  (1 F))"%1 CESAR SI$,A %:15

  (2 DS$C2! PATRICIO #TRERAS %:20

  (& DRBB&2 $#IS SAN MARTIN %:15

  (( BSSD!& HECTOR CABE$$O %:20

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  2/80

  (5 DPTD+1 $#IS M#*OZ %:25

  (% DPTD+5 SER"IO CONCHA %:15

  (+ BF-H(! CAR$OS ESPINOZA %:15

  (! F))"%2 FABIAN D#RAN %:55

  (. DS$C&2 A$E-ANDER $AZO %:15

  50 F))"%0 )#$IO $EI,A %:52

  51 B,WD.! $#IS HERNANDEZ %:1552 F))"5+ RENE ESPARZA %:55

  5& CAMI$O HENRI#EZ $ICENCIA

  5( BSSD!+ )#AN SAN MARTIN %:25

  55 BF-H(( FERNANDO CABEZA %:20

  5% DRDC.5 HECTOR "ONZA$ES %:&5

  5+ C"H-2% $#IS CE$EDON %:15

  5! F))"%! CESAR SEP#$,EDA %:10

  5. BF-H50 EDM#NDO ARREA"ADA %:25

  %0 B,BP2! )#AN ZAPATA %:50

  %1 BSSD!2 MOISES BENABENTE %:&0%2 BF-H5! HERNER MEYER %:(5

  %& DRDC.& )#AN SA$AZAR %:15

  %( F))"5! ,ICTOR SOTO %:25

  %5 D)YP22 MI"#E$ A"#I$AR %20

  %% F'P$(% )A,IER $E,I$$AN %:00

  %+

  %! BSSD!( $#IS ,A$ENZ#E$A %:&0

  +0 F))"5% )AIME BENA,ENTE %:20

  +1 DR$Y51 )#AN MOYANO %:&0

  +2 B"D)12 )OR"E NA,ARRETE %:&0

  +5 WR&0%( )OSE CARRASCO r %:15

  +% BF-H&+ CRISTIAN ARAYA

  ++

  +!

  +.

  !0

  !1

  !2

  !(

  !5

  !%

  !+

  !!

  .0

  .2

  .( D)YP25 FA,IAN C#ADRADO %:10

  .5 D)YP1+ PA#$ RODRI"#EZ %:20

  .% DRDC.( OSCAR SI$,A %:10

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  3/80

  .+ D)YP2& ,ICTOR "ONZA$EZ %:15

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  4/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  5/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/1/2015 12/2/2015

  3anta 4a3a entrada 3anta 4a3da

  %:20

  %:20

  %:25%:00

  %:25

  %:15

  %:00

  %:(5

  %:00

  %:20

  %:15

  %:00

  %:15$ICENCIA

  %:55

  %:10

  %:00

  %:05

  %:&0

  %:10

  %:10

  %:15

  %:00%:10

  %:25

  %:20

  %:15

  %:(0

  %:15

  %:20

  $ICENCIA

  %20

  %:25%:05

  %:&0

  %:10

  %:55

  %:15

  %:20

  %:15

  %:20

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  6/80

  %:25

  %:15

  %:15

  %:55

  %:15

  %:52

  %:15%:55

  $ICENCIA

  %:25

  %:20

  %:&5

  %:15

  %:10

  %:25

  %:50

  %:&0%:(5

  %:15

  %:25

  %20

  %:00

  %:&0

  %:20

  %:&0

  %:&0

  %:15

  %:10

  %:20

  %:10

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  7/80

  %:15

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  8/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  9/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/&/2015 12/(/2015

  entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

  %:20 %:20

  %:20 %:20

  %:25 %:25%:00 %:00

  %:25 %:25

  %:15 %:15

  %:00 %:00

  %:(5 %:(5

  %:00 %:00

  %:20 %:20

  %:15 %:15

  %:00 %:00

  %:15 %:15$ICENCIA $ICENCIA

  %:55 %:55

  %:10 %:10

  %:00 %:00

  %:05 %:05

  %:&0 %:&0

  %:10 %:10

  %:10 %:10

  %:15 %:15

  %:00 %:00%:10 %:10

  %:25 %:25

  %:20 %:20

  %:15 %:15

  %:(0 %:(0

  %:15 %:15

  %:20 %:20

  $ICENCIA $ICENCIA

  %20 %20

  %:25 %:25%:05 %:05

  %:&0 %:&0

  %:10 %:10

  %:55 %:55

  %:15 %:15

  %:20 %:20

  %:15 %:15

  %:20 %:20

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  10/80

  %:25 %:25

  %:15 %:15

  %:15 %:15

  %:55 %:55

  %:15 %:15

  %:52 %:52

  %:15 %:15%:55 %:55

  $ICENCIA $ICENCIA

  %:25 %:25

  %:20 %:20

  %:&5 %:&5

  %:15 %:15

  %:10 %:10

  %:25 %:25

  %:50 %:50

  %:&0 %:&0%:(5 %:(5

  %:15 %:15

  %:25 %:25

  %20 %20

  %:00 %:00

  %:&0 %:&0

  %:20 %:20

  %:&0 %:&0

  %:&0 %:&0

  %:15 %:15

  %:10 %:10

  %:20 %:20

  %:10 %:10

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  11/80

  %:15 %:15

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  12/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  13/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/5/2015 12/%/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

  %:20 d67n86

  %:20 d67n86

  %:25 d67n86%:00 d67n86

  %:25 d67n86

  %:15 d67n86

  %:00 d67n86

  %:(5 d67n86

  %:00 d67n86

  %:20 d67n86

  %:15 d67n86

  %:00 d67n86

  %:15 d67n86$ICENCIA d67n86

  %:55 d67n86

  %:10 d67n86

  %:00 d67n86

  %:05 d67n86

  %:&0 d67n86

  %:10 d67n86

  %:10 d67n86

  %:15 d67n86

  %:00 d67n86%:10 d67n86

  %:25 d67n86

  %:20 d67n86

  %:15 d67n86

  %:(0 d67n86

  %:15 d67n86

  %:20 d67n86

  $ICENCIA d67n86

  %20

  %:25%:05

  %:&0

  %:10

  %:55

  %:15

  %:20

  %:15

  %:20

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  14/80

  %:25

  %:15

  %:15

  %:55

  %:15

  %:52

  %:15%:55

  $ICENCIA

  %:25

  %:20

  %:&5

  %:15

  %:10 d67n86

  %:25 d67n86

  %:50 d67n86

  %:&0 d67n86%:(5 d67n86

  %:15 d67n86

  %:25 d67n86

  %20 d67n86

  %:00 d67n86

  d67n86

  %:&0 d67n86

  %:20 d67n86

  %:&0 d67n86

  %:&0 d67n86

  %:15 d67n86

  d67n86

  %:10 d67n86

  %:20 d67n86

  %:10 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  15/80

  %:15 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  16/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  17/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/+/2015 12/!/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

  9e4t6 %:20 %:&0

  9e4t6 %:20 %:10

  9e4t6 %:25 %:159e4t6 %:00 %:00

  9e4t6 %:25 d67n86

  9e4t6 %:15 +:00

  9e4t6 %:00 %:(0

  9e4t6 %:(5 %:50

  9e4t6 %:00 %:05

  9e4t6 %:20 %:10

  9e4t6 %:15 %:00

  9e4t6 %:00 d67n86

  9e4t6 %:15 d67n869e4t6 $ICENCIA d67n86

  9e4t6 %:55 +:00

  9e4t6 %:10 d67n86

  9e4t6 %:00 %:15

  9e4t6 %:05 d67n86

  9e4t6 %:&0 %:(5

  9e4t6 %:10 d67n86

  9e4t6 %:10 d67n86

  9e4t6 %:15 %:&0

  9e4t6 %:00 %:129e4t6 %:10 %:(0

  9e4t6 %:25 %:15

  9e4t6 %:20 %:00

  9e4t6 %:15 %:10

  9e4t6 %:(0 +:10

  9e4t6 %:15 d67n86

  9e4t6 %:20 +:00

  9e4t6 $ICENCIA d67n86

  9e4t6 %20 d67n86

  9e4t6 %:25 %:259e4t6 %:05 %:&5

  9e4t6 %:&0 d67n86

  9e4t6 %:10 %:00 2(

  9e4t6 %:55 d67n86

  9e4t6 %:15 d67n86

  9e4t6 %:20 d67n86

  9e4t6 %:15 d67n86

  9e4t6 %:20 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  18/80

  9e4t6 %:25 %:50

  9e4t6 %:15 d67n86

  9e4t6 %:15 %:(5

  9e4t6 %:55 d67n86

  9e4t6 %:15 %:&2

  9e4t6 %:52 %:&2

  9e4t6 %:15 d67n869e4t6 %:55 %:55

  9e4t6 $ICENCIA d67n86

  9e4t6 %:25 d67n86

  9e4t6 %:20 %:50

  9e4t6 %:&5 d67n86

  9e4t6 %:15 %:2&

  9e4t6 %:10 %:00

  9e4t6 %:25 %:20

  9e4t6 %:50 %:55

  9e4t6 %:&0 %:&29e4t6 %:(5 %:(5

  9e4t6 %:15 d67n86

  9e4t6 %:25 %:(0

  9e4t6 %20 d67n86

  9e4t6 %:00 %:(0

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 %:&0 %:10

  9e4t6 %:20 %:&0

  9e4t6 %:&0 %:&5

  9e4t6 %:&0 %:55

  9e4t6 %:15 d67n86

  9e4t6 %:&!

  9e4t6 %:10 d67n86

  9e4t6 %:20 d67n86

  9e4t6 %:10 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  19/80

  9e4t6 %:15 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  20/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  21/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/./2015 12/10/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:259e4t6 %:00

  9e4t6 %:25

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:00

  9e4t6 %:(5

  9e4t6 %:00

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:00

  9e4t6 %:159e4t6 $ICENCIA

  9e4t6 %:55

  9e4t6 %:10

  9e4t6 %:00

  9e4t6 %:05

  9e4t6 %:&0

  9e4t6 %:10

  9e4t6 %:10

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:009e4t6 %:10

  9e4t6 %:25

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:(0

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:20

  9e4t6 $ICENCIA

  9e4t6 %20

  9e4t6 %:259e4t6 %:05

  9e4t6 %:&0

  9e4t6 %:10

  9e4t6 %:55

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:20

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  22/80

  9e4t6 %:25

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:55

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:52

  9e4t6 %:159e4t6 %:55

  9e4t6 $ICENCIA

  9e4t6 %:25

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:&5

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:10

  9e4t6 %:25

  9e4t6 %:50

  9e4t6 %:&09e4t6 %:(5

  9e4t6 %:15

  9e4t6 %:25

  9e4t6 %20

  9e4t6 %:00

  9e4t6

  9e4t6 %:&0

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:&0

  9e4t6 %:&0

  9e4t6 %:15

  9e4t6

  9e4t6 %:10

  9e4t6 %:20

  9e4t6 %:10

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  23/80

  9e4t6 %:15

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  24/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  25/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/11/2015 12/12/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  26/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  27/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  28/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  29/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/1&/2015 12/1(/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  30/80

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

  d67n86 9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  31/80

  d67n86 9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  32/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  33/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/15/2015 12/1%/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  34/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  35/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  36/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  37/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/1+/2015 12/1!/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  38/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  39/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  40/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  41/80

  DICIEMBRE

  12/1./2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada

  d67n86

  d67n86

  d67n86d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  42/80

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

  d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  43/80

  d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  44/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  45/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/20/2015 12/21/2015

  3anta 4a3da entrada 3anta 4a3da

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  46/80

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  47/80

  9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  48/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  49/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/22/2015 12/2&/2015

  entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  50/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  51/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  52/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  53/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/2(/2015 12/25/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada 3anta

  9erad6

  9erad6

  9erad69erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad69erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad69erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad69erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  54/80

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad69erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad69erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

  9erad6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  55/80

  9erad6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  56/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  57/80

  DICIEMBRE

  12/2%/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da entrada

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n869e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n869e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n869e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n869e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  58/80

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n869e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n869e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

  9e4t6 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  59/80

  9e4t6 d67n86

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  60/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  61/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/2+/2015 12/2!/2015

  3anta 4a3da entrada 3anta 4a3da

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  62/80

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t69e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

  9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  63/80

  9e4t6

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  64/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  65/80

  DICIEMBRE DICIEMBRE

  12/2./2015 12/&0/2015

  entrada 3anta 9e4t6 entrada 3anta

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  66/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  67/80

  0

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  68/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  69/80

  DICIEMBRE

  12/&1/2015

  4a3da entrada 3anta 4a3da Se7ana C6rrda 9e4t64 d67n86

  1 (

  1 (

  1 (1 (

  1 5

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 5

  1 51 5

  1 (

  1 5

  1 (

  1 5

  1 (

  1 5

  1 (

  1 (

  1 (1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 5

  1 (

  1 5

  1 (

  1 &1 &

  1 (

  1 &

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  70/80

  1 &

  1 (

  1 &

  1 (

  1 &

  1 &

  1 (1 &

  1 (

  1 (

  1 &

  1 (

  1 &

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (1 (

  1 5

  1 (

  1 5

  1 (

  1 5

  1 (

  1 (

  1 (

  1 (

  1 5

  1 (

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  1 5

  1 5

  1 5

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  71/80

  1 5

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  72/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  73/80

  SEPTIEMBRE 2015

  N6 ; N6 ;

  a< 4nd

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  74/80

  0 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 0 + 12 0

  0 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 0 + 12 0

  0 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 0 + 12 00 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 + 0 5 +

  0 0 0 0 0 + 12 0

  0 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 0 + 12 0

  0 0 0 0 0 ! 12 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 00 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 + 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 25 &1 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 0 % 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 ! 1& 0

  0 0 0 0 0 + 1& 0

  0 0 0 0 0 1 % 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 + 1& 0

  0 0 0 0 0 + 1& 0

  0 0 0 0 0 + 1& 0

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  75/80

  0 0 0 0 0 + 1& 0

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  76/80

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  77/80

  Total

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  12

  13

  1313

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  5

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  78/80

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  1212

  12

  12

  12

  12

  12

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  31

  13

  6

  13

  13

  13

  13

  13

  6

  0

  0

  0

  0

  0

  13

  13

  13

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  79/80

  13

 • 7/26/2019 Asistencia DICIEMBRE- 2015 Ok1

  80/80