ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una...

27
Maleta pedagògica Rovira-Brull Un artista a l’escola Activitats entorn el mural Història del tint Educació Secundària Obligatòria

Transcript of ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una...

Page 1: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Maleta pedagògica

Rovira-Brull Un art ista a l ’escola

Activitats entorn el mural Història del tintEducació Secundària Obligatòria

Page 2: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT:

EL TINT ANTIC I EL TINT MODERN”

Nivell: Educació secundària obligatòria Rosa Escofet. Professora de Dibuix. IES Pla d’en Boet. Mataró.

Page 3: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

ÍNDEX

Pàgina núm.

1. La indústria tèxtil a Mataró .................................................................... 2

2. Parlem del mural “Història del tint” .......................................................10

3. Analitzem el mural “Història del tint: El tint antic i el tint modern” .........................................................................................................17

4. Proposta d’activitat per 1r. i 2n. d’ESO ...............................................22

5. Proposta d’activitat per 3r. i 4t d’ESO ................................................24

Page 4: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

1.LA INDÚSTRIA TÈXTIL A MATARÓ

La revolució industrial arriba a Mataró l’any 1840 amb la instal·lació a la

ciutat de la primera màquina de vapor a l’empresa Hilaturas Viñas, SA. Des

de llavors la indústria tèxtil ha estat el motor de l’economia de la ciutat,

sobretot als anys seixanta del segle passat. Avui en dia encara és un dels

seus puntals.

L’art d’entreteixir les fibres de qualsevol tipus ve de molt antic. Els primer

telers apareixen cap al 5.000 aC.

En el gravat, un teler vertical.

Els telers han anat evolucionant al llarg del temps per facilitar cada cop més

la fabricació de teles.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

2

Page 5: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

A poc a poc, als rudimentaris telers verticals i horitzontals, se’ls va anar

afegint diferents accessoris per facilitar la feina dels/de les teixidors/es i

fer-la més ràpida, com per exemple, les llançadores o els pedals.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

3

Page 6: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

La indústria tèxtil, com a tal, comença quan s’aplica l’energia hidroelèctrica

generada per les màquines de vapor per fer moure els telers.

Operari davant un teler durant els anys trenta. Foto: Fundació Jaume Vilaseca

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

4

Page 7: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Avui en dia l’antic art de teixir és cosa dels ordinadors que governen els

telers, fins a un total de seixanta, als quals estan connectats.

Diagrama d’operació del sistema supervisor de telers (SST)

El SST es va dissenyar per fer el monitoratge i registrar les diferents

alarmes que es presenten en un màxim de seixanta telers.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

5

Page 8: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Relacionada amb la indústria dels telers, n’hi ha d’altres que la forneixen i

complementen, com són les indústries de les filatures i la dels tints.

Màquina de filatures

La indústria del tint també té una llarga història que es remunta als orígens

de les primeres civilitzacions i amb ella està relacionada l’obra que l’artista

mataroní Rovira-Brull va fer per al vestíbul de TINTEX, SA a petició de

Jordi Aymat, propietari de l’empresa.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

6

Page 9: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Fins al 1860-70, quan van aparèixer els colorants artificials, s’utilitzaven

exclusivament els colorants d’origen natural per tenyir les fibres o les

peces de teixit. Aquests colorants s’obtenien utilitzant fórmules que només

coneixien els mestres tintorers, a partir de substàncies existents a la

natura com el safrà, la closca de la magrana, les fulles dels ceps, les

paneroles, el suc de les cireres i de la rèvola, l’indi, la closca de la nou, les

plantes de tabac, les de te, etc. que proporcionaven els colors primaris. Els

colors secundaris s’obtenien mitjançant un seguit de banys amb dos o més

colors primaris.

El tenyit és un procés llarg i delicat que es realitzava dins velles calderes i

banyeres on les fibres eren tenyides i rentades per després posar-les a

assecar al sol.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

7

Page 10: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Antigament s’utilitzaven quatre mètodes per tenyir:

- Tenyit directe: S’utilitzava normalment amb les fibres animals. Quan

es barrejava amb l’aigua, la base del tint es combinava amb la llana

per formar una “laca” (sal acolorida)

- Tenyit amb una tinta: Es tenyia amb solucions acolorides reduïdes

que s’aplicaven repetidament sobre les fibres. De vegades, aquestes

solucions es deixaven fermentar dins de tines.

- Tenyit mitjançant mordent: El mordent s’adhereix a les fibres i fixa

el color damunt d’elles. Els mordents més comuns utilitzats eren:

l’orina (perquè té amoníac), el natró (carbonat de sodi) i la potassa

(carbonat de potassi). Aquest procés també produïa una laca.

- Tenyit resistent: Diferents mordents s’aplicaven al teixit i després

aquest es mullava amb tinta d’un sòl color; diferents tons o tintades

es podien aconseguir sobre una mateixa peça de roba.

El tenyit era un procés manual en què, després de rentar les fibres es

transportaven als recipients on rebien els banys de color, a altes

temperatures, per després posar-les a assecar.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

8

Page 11: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Però la revolució industrial també va arribar a la indústria del tint i van

aparèixer màquines per automatitzar aquest procés que han anat

evolucionant fins arribar a les modernes màquines de tenyir d’avui dia.

Màquina de tintar: Cavisa Sèrie LAB

És aquest procés del tintat, tant l’antic com el modern, el que podem

contemplar en el mural doble de l’artista Rovira-Brull “Història del tint: el

tint antic i el tint modern”.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

9

Page 12: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

2. PARLEM DEL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT”

El mural que l’artista Rovira-Brull va realitzar l’any 1958 per encàrrec de

Jordi Aymat per al vestíbul de l’empresa TINTEX, SA consta de dues

parts, cadascuna de les quals mesura 3 x 5 metres i per pintar-lo va

utilitzar esmalt antiàcid.

Actualment el podem contemplar a la Biblioteca Pompeu Fabra on va ser

traslladat quan es va enderrocar l’edifici de l’empresa on era.

El títol del conjunt d’aquesta obra és “Història del tint” i està integrada

per dues parts: “El tint antic” i “El tint modern”.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

10

Page 13: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

“El tint antic” “El tint modern”

En el mural d’ “El tint antic” podem contemplar el procés manual que es

seguia per tenyir les fibres destinades a la indústria tèxtil i en el d’“El tint

modern” aquest mateix procés quan es va mecanitzar.

L’estructura de l’obra respon a una xarxa de formes geomètriques que

divideix l’espai compositiu en quinze quadrilàters disposat en tres columnes

de cinc files cadascuna.

Sobre aquesta xarxa es disposen les formes geomètriques de les diferents

figures que expliquen el procés, tant antic com modern, del tintatge de les

fibres tèxtils.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

11

Page 14: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Podem apreciar la influència del cubisme en la vessant analítica. L’atenció de

l’obra es centra en la forma, feta a base d’estructures geomètriques

fragmentades que es fonen amb el fons per posar de relleu l’autonomia de la

superfície pictòrica. L’artista fuig de la il·lusió de profunditat per remarcar

el bidimensionalitat de l’espai pictòric.

Pablo Picasso Rovira-Brull “Ampolla de Pernod i got”. 1912 Detall del mural “El tint modern”

Juan Gris Rovira-Brull “Natura Morta i Paisatge”.1915 Detall del mural “El tint antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

12

Page 15: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

La severitat cromàtica del cubisme analític a base de grisos, ocres i

marrons ha estat enriquida amb l’addició de diferents tons de blaus, verds i

roses i la llum afegida pel color groc utilitzat a la figura de la part superior

esquerra del mural corresponen a “El tint modern”.

Rovira-Brull Detall del mural “El tint modern”

D’altra banda, el tema dels relleus, relacionats amb la indústria i les

maquinàries, és característic del futurisme que va conrear la temàtica de la

ciutat moderna, el món del treball i les màquines.

Rovira-Brull. Detall del mural “El tint modern”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

13

Page 16: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Aquest moviment va utilitzar la tècnica de l’anàlisi de la forma dels artistes

cubistes per expressar el moviment i la sensació dinàmica, com també

podem apreciar en alguns dels fragments del mural, mentre que d’altres

tenen més relació amb els bodegons cubistes.

Balla

“Interpretació iridescent radial (vibracions prismàtiques)”. 1913-1914

Rovira-Brull

Detall del mural “El tint Antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

14

Page 17: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Severini

“Ballarina blava”. 1913

Rovira-Brull

Detalls del mural “El tint antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

15

Page 18: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Els murals recorden grans vitralls emplomats per la seva estructura

compositiva i pels colors brillants dels diferents plans geomètrics que

componen l’obra i que s’apliquen sense matisar per emfatitzar la seva

bidimensionalitat.

Rovira-Brull.

Detall de “El tint antic”

És una obra amb múltiples centres d’interès, plena de formes i colors.

Dinàmica, forta, harmònica, complexa, interessant i vibrant.

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

16

Page 19: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

3.- ANALITZEM EL MURAL “HITÒRIA DEL TINT: EL TINT

ANTIC I EL TINT MODERN”

Et proposem que per conèixer millor l’obra en facis l’anàlisi denotativa i

connotativa així podràs realitzar les activitats que t’expliquem després.

Rovira-Brull ”Història del tint: El tint antic i el tint modern”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

17

Page 20: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

DENOTACIÓ

Es tracta de descriure com és l’obra, és la part objectiva de l’anàlisi i caldrà

que responguis a les següents preguntes:

Fitxa Tècnica:

1. Nom de l’obra:

2. Autor:

3. Any:

4. Tècnica i materials:

5. Dimensions:

6. Ubicació actual:

Rovira-Brull

Detall de “El tint antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

18

Page 21: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Descripció de l’obra:

1. És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té?

2. Quin és el tema? (Descriu què hi ha representat)

3. Com és l’estructura compositiva de cadascun dels dos murals?

4. Quins elements del llenguatge visual i plàstic són els protagonistes de

l’obra? (forma, color, textura o mida)

5. Com són les formes?

6. Quins colors s’han fet servir?

7. Hi ha textures?

Rovira-Brull

Detall de “El tint modern”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

19

Page 22: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Estil o moviment artístic

1. A quin o quins moviments artístics està lligada l’obra?

2. Quins són els trets estilístics més significatius d’aquest o aquests

moviments?

Rovira-Brull

Detall de “El tint modern”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

20

Page 23: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

CONNOTACIÓ

Ara que hem fet l’anàlisi objectiva, ja podem passar a la part connotativa, és

a dir, a interpretar l’obra.

1. Quins valors expressius es desprenen dels elements del llenguatge

visual i plàstic utilitzats?

2. Quins valors expressius depenen de la seva estructura compositiva?

3. Identifiques algun tipus de simbologia que s’hagi utilitzat per fer les

representacions de les diferents figures?

4. Quina visió de l’ofici de tintorer ens dóna l’artista través de la seva

obra?

Rovira-Brull

Detall de “El tint antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

21

Page 24: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

4.- PROPOSTA D’ACTIVITAT PER 1r. I 2n. D’ESO

Rovira-Brull

Detall de “El tint modern”

Ara que ja saps moltes coses sobre el mural “Història del tint: El tint

antic i el tint modern” i n’has fet l’anàlisi formal et convidem a anar-lo a

veure a la Biblioteca Pompeu Fabra i un cop l’hagis pogut admirar en directe

et proposem que facis la següent activitat:

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

22

Page 25: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

1. Escull el fragment de l’obra que més t’agradi

2. En una làmina DIN A-3 realitza un collage amb papers de colors basat

en aquest fragment.

Materials que necessites: Làmina DIN A-3, papers de colors, com per

exemple paper de xarol, tisores i goma d’enganxar.

Fes primer el dibuix del fragment que hagis escollit sobre la làmina i

després retalla els papers de colors per anar-los enganxant.

Rovira-Brull

Detall de “El tint antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

23

Page 26: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

5.- PROPOSTA D’ACTIVITAT PER 3r. I 4t. D’ESO

Rovira-Brull Detall de “El tint modern”

Ara que ja saps moltes coses sobre el mural “Història del tint: El tint

antic i el tint modern” i n’has fet l’anàlisi formal et convidem a anar a

veure’l a la Biblioteca Pompeu Fabra i un cop l’hagis pogut admirar en directe

et proposem que facis la següent activitat:

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

24

Page 27: ACTIVITATS ENTORN EL MURAL “HISTÒRIA DEL TINT: EL TINT ...€¦ · És una representació o una abstracció? Quin grau d’iconicitat té? 2. Quin és el tema? (Descriu què hi

Fixa’t en l’estructura compositiva utilitzada per l’artista, en les formes

geomètriques que componen les figures i en la gamma cromàtica desplegada.

Ara escull un tema que t’interessi: l’esport, la música, el ball, etc. i dissenya

una composició basant-te en el tractament formal de l’obra de l’artista

Rovira-Brull.

1. Divideix l’espai compositiu mitjançant una xarxa de quadrilàters

disposats en 3 columnes de 5 files cadascuna.

2. Sobre aquesta xarxa disposa les figures relacionades amb el tema

que hagis escollit, i dibuixa-les a base de formes geomètriques.

3. Finalment dóna-li color utilitzant una gamma cromàtica com la dels

murals.

Material que necessites: una làmina DIN A-3 i colors de cera o guaix per

pintar-la.

Rovira-Brull

Detall de “El tint antic”

Rovira-Brull, un artista a l’escola. Activitats entorn el mural: ”Història del tint: el tint antic i el tint modern”

25