Recull batx

34
Junts per ajudar a créixer Recull Informatiu Curs 2015-2016 Batxillerat

description

 

Transcript of Recull batx

Page 1: Recull batx

Junts per ajudar a créixer

Recull Informatiu

Curs 2015-2016

Batxillerat

Page 2: Recull batx

02 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Junts per ajudar a créixer

Recull Informatiu

Curs 2015-2016

Batxillerat

Page 3: Recull batx

00Índex

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 03

01 Calendari del curs 5

02 Equip de professors i professores de Batxillerat 6

03 Tutoria 7

04 Administració i secretaria 7

05 Comunicació família-escola 9

06 Malalties i accidents escolars 9

07 Actes i festivitats escolars 10

08 Sortides culturals, viatge, curs d’esquí i d’altres 10

09 Activitats extracurriculars 11

10 Orientació professional/gabinet psicopedagògic 11

11 Reunions de pares i mares 12

12 Ampa, mares i pares delegats 14

13 Horari escolar 16

14 Horari tutories professor i individuals 16

15 Calendari d’avaluacions 1r batxillerat - curs 2015-16 17

16 Sistema d’avaluació 1r de batxillerat 17

17 Calendari d’avaluacions 2n batxillerat- curs 2015-16 18

18 Sistema d’avaluació 2n de batxillerat 18

19 Baremsdequalificació 19

20 Aspectes docents 21

21 Estudi i deures a batxillerat 21

22 Treball de recerca 21

23 Matèries batxillerat 22

24 Estructura de les pau 2016 23

25 Normativa de convivència 24

26 Normativa de faltes d’assistència i de puntualitat 26

27 Annexos 28

Calendari trimestral 28

Page 4: Recull batx
Page 5: Recull batx

1r Trimestre:Del 14 de setembre al 22 de desembre (ambdós inclosos).Festius: 24 de setembre, 12 d’octubre i 8 de desembre.Festius de lliure disposició del Centre: 7 de desembre.

2n Trimestre:De l’11 de gener al 18 de març (ambdós inclosos).Festius: 8 de febrer.

3r Trimestre:Del 29 de març al 21 de juny (ambdós inclosos).Festius: 16 de maig.Festiu de lliure disposició del Centre: 13 de maig.

01Calendari del curs

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 05

Page 6: Recull batx

Directora: Coral Regí

Subdirectora de Secundària i Batxillerat: María José Miranda

Coordinadora de Batxillerat: Rosa Ma Sánchez

Professors i professores de l’equip de cicle:Cristina CarréMaria Jesús CidDolors ColomerSuzanne DavisAna GarcíaMaria José MirandaJoan Carles MorenoJosep OsorioÁlex PérezMaría Teresa PérezEnric PintoCoral RegíMaria Rosa RieraCarme RosadoRosa Maria SánchezRaimon SebastianMaite SilleroJosé Luis TourónCarles Zurita

02Equip de professors i professors de Batxillerat

06 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Page 7: Recull batx

•A partir del 19 de setembre s’assigna a cada alumne i alumna el seu tutor individual, escollit per ells mateixos entre els tutors del cicle.

•EltutorestableixconjuntamentambelvostrefillofillaelseuPlaPersonal de millora en els diferents àmbits acadèmics i educatius. Es treballen prioritàriament en aquesta etapa:• L’orientació professional, especialment l’autoconeixement de les

seves aptituds perquè, a partir d’aquí, amb una alta autoestima i capacitat de superació, l’alumne o alumna es plantegi els seus rep-tes de futur.

• L’assoliment i interiorització dels valors que deriven del nostre Projecte Educatiu.

• L’àmbit de relació amb les persones del seu entorn: família, amics i companys.

•En les entrevistes que mantingui amb vosaltres es concretarà la col-laboració entre els pares i mares i l’Escola per aconseguir els objec-tius comuns. Recordeu, per tant, la importància de mantenir entrevis-tesfreqüentsambeltutorotutoradelvostrefillofillaperassegurarla continuïtat educativa entre la Família i l’Escola.

•Afid’agilitzarl’inicidelatascaconjuntaFamília-Escola,laprimeraentrevista del curs es farà els mesos de setembre i octubre amb cita prèvia. Rebreu la data i l’hora de l’entrevista a través dels fulls de co-municació de l’agenda.

•Per qualsevol problema i per sol·licitar les posteriors hores de visi-ta, podeu trucar a la secretaria de l’Escola.

L’horari d’administració i de secretaria per atendre les famílies és de8h. 30 min. a 14h. i de 14h. 30 min. a 18h. 30min.

En aquest horari podeu:•Resoldre temes administratius.•Demanar hora de visita per parlar amb el tutor o tutora del vostre fillofilla.•Resoldre qualsevol dubte a nivell de rebuts i abonar-los.•Consultar qualsevol dubte o demanar la informació que necessiteu.

Les persones que us atendran seran:•Conchita Guijarro: Cap de Secretaria•Ruth Navarro: Secretaria•Cristina Esteve: Secretaria •Olga Bayego: Secretaria•Magda Ferrando: Administració•José Antonio Carrera: Cap d’Administració i Serveis

03Tutoria

04Administració i secretaria

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 07

Page 8: Recull batx
Page 9: Recull batx

Afide facilitar la comunicacióFamília-Escola, recordeuquepodeucomunicar amb l’Escola, tant per temes de tutoria com per aspectes administratius i de secretaria o d’altres temes a través de:

•L’agenda escolardelvostrefillofillaenl’apartatdecomunicats

•El correu electrònic: [email protected] També ho podeu fer als correus electrònics dels tutors dels vostres fills i filles o d’altrespersones de l’Escola. Les adreces les podeu trobar a la pàgina web de l’Escola.

•La Intranet

•El telèfon

Per garantir-vos la millor atenció en tot moment, és convenient que els utilitzeu en aquest ordre de prioritat, per evitar col·lapsar el telèfon amb temes que poden resoldre’s per correu electrònic o per l’agenda.

•Sielvostrefillofillaestrobésindisposat,eslocalitzarialafamíliaiactuaríem d’acord amb la vostra opinió.

•L’Escola només donarà als alumnes medicaments de tipus pal·liatiu –aspirina, paracetamol o d’altres- de forma esporàdica.

•En cas d’accident escolar es traslladarà l’alumne o alumna a la mútua concertada per l’assegurança escolar:

Assistencial MuntanerC/ Mossèn Xiró, 5, BarcelonaTelèfon- 932888254

05

06

Comunicació Família-Escola

Malalties i accidents escolars

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 09

Page 10: Recull batx

1r Trimestre:• Sopar de Benvinguda: 16 d’octubre.• Santa Cecília. Festa de la música: 20 de novembre.• Concert i Pessebre Vivent: 21 de desembre.

2n Trimestre:• Jornada d’Escola Oberta: 26 de febrer.

3r Trimestre:• Jocs Florals i Festa de Primavera: 29 de març.• Comiat de 2n de Batxillerat: 23 de maig.• Virorevetlla: 27 de maig.• Festa de l’Esport: 27 i 28 de maig.

1r Trimestre:• Jornada inicial: 14 de setembre.

2n Trimestre:• Curs d’esquí: del 24 al 29 de gener.• Viatge de fi d’estudis de 1r de Batxillerat: del 14 al 18 de març.

3r Trimestre:• Festa de la música extracurricular: 2 de juny.

07

08

Activitats i festivitats escolars

Sortides culturals, viatge, curs d’esquí i d’altres

10 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Page 11: Recull batx

L’Escola ofereix activitats extracurriculars dels àmbits següents:• IdiomesResponsable: Professora María José Miranda.• EsportResponsable: Professor Xavier Perales.• InformàticaResponsable : Professor Enric Pinto.• Expressió i teatreResponsable: Professor Isaac Alcayde.• Música i ballResponsable: Professora Martina Plana.• EscacsResponsable: Professora María José Miranda.

Coordinadora de les activitats extracurriculars: Professora María José Miranda.

Rebreu un dossier dels diferents tipus d’activitats, horaris i preus.

L’Escola ofereix activitats d’estiu durant el mes de juliol de les quals rebreu informació durant el segon trimestre.

Al Batxillerat, el servei d’orientació professional treballa juntament amb els alumnes i el seu tutor individual. Facilita informació sobre els diferents estudis posteriors a través d’entrevistes personals amb la persona encarregada d’aquest servei i els ofereix, a més a més, una sèrie de recursos en xarxa a través de l’Aula Virtual. També organitza xerrades i l’assistència a sessions de Portes Obertes als centres d’estudis superiors i d’altres.El gabinet psicopedagògic, si es valora com a necessari per part dels tutors i/o dels pares, fa un seguiment individual dels alumnes per resoldre o orientar diferents aspectes acadèmics i educatius.

09

10

Activitats extracurriculars

Orientació professional / Gabinet psicopedagògic

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 11

Page 12: Recull batx

11Reunions de mares i pares

28 de setembre a les 19h.

5 d’octubre a les 19h

29 de febrer a les 19h.

23 de febrer a les 19h.

DataTrimestre

1r

2n

• 1r de BatxilleratOrdre del dia: Comencem el Batxillerat.Organització i normativa. Sistema d’avaluació. Treballderecerca.ElBatxillerat.Viatgedefid’estudis.

• 2n de BatxilleratOrdre del dia: Objectius de futur i orientación professional.Peculiaritats del curs.

• 1r de BatxilleratOrdre del dia: Viatgedefid’estudis:normativa,pressupostiorganització. Estada a l’empresa.

• 2n de BatxilleratOrdre del dia: Proves d’Accés a la Universitat. Cicles formatius de grau superior.A totes les reunions de pares i mares es tractarà en l’ordredeldiacomapuntsfixos:– Marxa del curs – Precs i preguntes

Curs i esdeveniment

12 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Page 13: Recull batx
Page 14: Recull batx

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Virolai -AMPA- té comafinalitats:

•Col·laborar amb l’Escola en tot allò que la integra i l’envolta.

•Aconseguir un diàleg permanent Família - Escola.

•Promoure i donar suport a tota classe d’activitats que es desenvolu-pin dins i fora de l’Escola.

La mare o el pare delegat de cada curs té com a funcions: •Facilitar la comunicació i la col·laboració entre totes les mares i tots els pares del curs i l’Escola.•Tractar periòdicament amb les tutores i els tutors, la Coordinadora i/o la Subdirectora diferents aspectes de la marxa del curs.•Assistir a les reunions de mares i pares delegats.

Mares i pares delegats de Batxillerat:•1r de Batxillerat A: Sra. Marta Barrios, mare d´en Marc Caparrós,Sra. Carmen Campìllo, mare d´en David Bros•1r de Batxillerat B: Sr Mariano Mestre, pare de l´Albert Sr. Joaquim Vela, pare de l´Ariadna Vela.•2n de Batxillerat A: Sra. Gabriela Castellví, mare de la Sílvia Bàguena. •2n de Batxillerat B: Sra. Maruchi Colomer, mare de la Clàudia Minguell.

12AMPA, mares i pares delegats

14 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Page 15: Recull batx

L’AMPA, segons els seus estatuts, està representada per una Junta Directiva. Aquesta Junta Directiva està organitzada en un seguit d’àrees. La composició d’aquesta Junta Directiva és la següent:

Mercè Pascual

Mariela Marí

Anna Soler

Neus Fornès

Maria Pilar Agudo

Ana Pardo Marta Roca

Lidia Cobo

Mariela Marí

Pilar AgudoPatricia Guardiola

Joaquín VelaAnna Soler

Nativitat Aguilar

Presidenta

Vicepresidenta

Representant al Consell Escolar

Secretaria

Tresorera

Àrea d’actes i esdeveniment ludicoculturals

Àrea d’actes i esdeveniments esportius:

Àrea de tecnologies i comunicació

Àrea de solidaritat i suport a les famílies

Àrea de coordinació

Pla d’Alimentació

6è de Primària

1r i 3r d’ESO

P5, 2n de Primària i 1r d’ESO

1r i 4rt de Primària

6è de Primària i 3r d’ESO

3r de Primària i 2n d’ESOP4 i 2n de Primària

4t de Primària

1r i 3r d’ESO

6è de Primària i 3r d’ESO 2n i 3r Primària

3r d’ESO i 1r de BatxilleratP5, 2n de Primària i 1r d’ESO

6è de Primària

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 15

Page 16: Recull batx

• Les classes s’impartiran de les 8h. a les 14h. 30min.

• A les tardes es faran les tutories individuals i de professor i també algunes activitats obligatòries complementàries a la programació de les matèries (Pràctiques de laboratori) o projectes específicscom ara l’emprenedoria. És, doncs, recomanable que els alumnes no comprometin el seu horari de tardes a la realització d’activitats extracurricularsfinsadisposardel’horaridefinitiu.

• Els dies d’exàmens els alumnes assistiran a l’Escola per fer- los i podransortirenfinalitzar-los.

• Sempre que el seu comportament i puntualitat siguin adequats, els alumnes de Batxillerat podran sortir de l’Escola a l’hora d’esbarjo.

• A les tardes, els alumnes que vénen a tutoria individual o de professor, podran esperar-se en una aula estudiant o consultar material de la biblioteca.

13Horari escolar

14Horari tutories professor i individuals

16 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Les tutories de professor i individuals es porten a terme segons un horari semblant a l’adjunt, a sol·licitud de l’alumne o alumna o bé amb elrequerimentdelsprofessorsotutors.L’horaridefinitiuesdónaalsalumnes en començar el curs i s’envia per correu electrònic.

DILLUNS

Matemàtiques II Tecnologia Física

Dibuix tècnic Informàtica

DIMARTS

Anglès Història de l’Art/ Llatí Biologia

Tutoria individual

DIMECRES

Filosofia Història

Català

DIJOUS

Castellà Química

Matemàtiques I Economia

De 15:15 a 16: 15

De 16: 15 a 17:15

Page 17: Recull batx

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 17

•Preavaluació: 20 d’octubre

•1a Avaluació: del 16 al 18 de novembre

•2a Avaluació: del 16 al 21 de desembre

•3a Avaluació: del 25 al 29 de gener

•4a Avaluació: del 7 al 9 de març

•5a Avaluació: del 2 al 4 de maig

•Avaluació Final : del 13 al 17 de juny

•Avaluació Extraordinària: 1 de setembre

El seguiment avaluatiu de l’alumne es comunicarà mitjançant un full de notes i es podrà consultar a la intranet de l’Escola. Caldrà retornar signats els fulls de notes en un termini màxim de dos dies

15Calendari d’avaluacions 1r Batxillerat - curs 2015-16

16Sistema d’avaluació 1r de Batxillerat

•Continguts dels exàmens Globals d’avaluació: els acumulats des de l’inici de curs.

• Càlcul de les notes d’avaluacions: A la nota obtinguda a cada avaluaciócalaplicar-lilamodificaciódel’actitud.Veurepunt19.

•1a Avaluació, novembre: 50 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 1a Avaluació

•2a Avaluació, desembre: 20 % Nota de la 1a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 2a Avaluació

•3a Avaluació, febrer: 20 % Nota de la 2a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l‘examen Global de la 3a Avaluació

•4 a Avaluació, març: 20 % Nota de la 3a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 4a Avaluació

•5a Avaluació, maig: 20 % Nota de la 4a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 5a Avaluació

•Avaluació Final, juny: 20 % Nota de la 5a Avaluació 30 % Notes de classe acumulades 50 % Nota de l’examen Final

•Avaluació Extraordinària, setembre: Nota de la prova.

•S’aplicaran els criteris d’avaluació per a la recuperació de les matèries suspeses.

Page 18: Recull batx

17Calendari d’avaluacions 2n Batxillerat- curs 2015-16

18 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

•Preavaluació: 20 d’octubre

•1a Avaluació: del 16 al 18 de novembre

•2a Avaluació: del 16 al 21 de desembre

•3a Avaluació: del 25 al 29 de gener

•4a Avaluació: del 14 al 18 de març

•5a Avaluació: del 2 al 4 de maig

•Avaluació Final : del 17 al 20 de maig

•Avaluació Extraordinària: del 13 al 17 de juny

El seguiment avaluatiu de l’alumne es comunicarà mitjançant un full de notes i es podrà consultar a la intranet de l’Escola. Caldrà retornar signats els fulls de notes en un termini màxim de dos dies.

18Sistema d’avaluació 2n de Batxillerat

•Continguts dels exàmens Globals d’avaluació: els acumulats des de l’inici de curs.

• Càlcul de les notes d’avaluacions: A la nota obtinguda a cada avaluaciócalaplicar-lilamodificaciódel’actitud.Veurepunt19.

•1a Avaluació, novembre: 50 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 1a Avaluació

•2a Avaluació, desembre: 20 % Nota de la 1a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 2a Avaluació

•3a Avaluació, febrer: 20 % Nota de la 2a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l‘examen Global de la 3a Avaluació

•4 a Avaluació, març: 20 % Nota de la 3a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 4a Avaluació

•5a Avaluació, abril: 20 % Nota de la 4a Avaluació 30 % Notes de classe 50 % Nota de l’examen Global de la 5a Avaluació

•Avaluació Final: 20 % Nota de la 5a Avaluació 30 % Notes de classe acumulades 50 % Nota de l’examen Final de maig

•Avaluació Extraordinària: Nota de la prova.

•S’aplicaran els criteris d’avaluació per a la recuperació de les matèries suspeses.

Page 19: Recull batx

•Notes Batxillerat: Qualificaciónumèricadel0al10,sensedecimals.

•Actituds: A : Molt positiva B : Positiva C : Normal D : Insatisfactòria E : Molt insatisfactòria 19

Barems de qualificació

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 19

A B C D E

10-9 +1 +1 = –1 –1,5

8-7 +1 +1 = –1 –1,5

6 +1 +0,5 = –1 –1

5 +1 +0,5 = –1 –1

4-3 +1,5 +0,5 = –1 –1

1-2 +1,5 +0,5 = –1 –1

Taula de modificació de notes segons l’actitud:

Participació

•Molt bona •Col·laboració amb professors i alumnes

•Bona •Col·laboració discreta

•Normal

•No participa

•No participa

Esforç i motivació

•Molt bona •Molt d’interès

•Bons •Interès palès

•Correctes

•Inhibició •Passivitat •Avís i/o expulsió

•Avís i/o expulsió •Negatius

Treballs i exàmens

•Bona qualitat en la presentació •Activitats d’ampliació

•Bona qualitat en la presentació

•Presentació correcta

• Incorrectes

•Sense presentar

•No presentats •Incorrectes o frau en els exàmens

A

B

C

D

E

Page 20: Recull batx
Page 21: Recull batx

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 21

•Des de l’inici del curs, els alumnes podran consultar a l’Aula Virtual les programacions de les diferents matèries. També podran accedir a diferents bancs de recursos.

•En avançar el curs, els exàmens de cada matèria aniran adoptant una estructura i estil semblants als corresponents a les Proves d’Ac-cés a la Universitat.

•Cal recordar la normativa de l’Escola quant a presentació i pulcritud de tots els exercicis i treballs.

•No es poden utilitzar els diccionaris en els exàmens i cal fer especial atencióalacorrectaortografiaentoteslesmatèries.Lesfaltesd’or-tografiapenalitzaranlanotafinaldel’examen.

• Expressió escrita: cal utilitzar el vocabulari adient i específic decada matèria i seguir les indicacions del professorat.

•Tot i no formar part del projecte 1x1 i tenir llibres de text en format paper, els alumnes poden fer ús dels seus ordinadors personals per a la presa d’apunts i la realització de treballs i activitats sempre d’acord amb els criteris de les àrees.

20Aspectes docents

•Cal recordar que els estudis de Batxillerat són estudis postobliga-toris i que això implica una opció personal de l’alumne o alumna per dedicar-se als estudis. Els alumnes de Batxillerat han de dedicar un temps diari de mitjana a fer deures i a l’estudi a casa. Cal que estudiïn en unes condicions i ambient adequats.21

Estudi i deures a Batxillerat

•Els alumnes de Batxillerat realitzaran un Treball de Recerca amb la supervisió d’un professor o professora.

•En el primer trimestre de 1r de Batxillerat es treballarà amb els alumnes la metodologia general del treball. Els treballs s’iniciaran en el segon trimestre del 1r curs, un cop escollits els temes i assig-nats els respectius tutors, i es lliuraran el primer trimestre de 2n de Batxillerat.ElTreballdeRecercarepresentael10%delanotafinalde Batxillerat.

•Lliurament dels Treballs de Recerca: 6 de novembre. La presentació oral es farà el 27 de novembre.

22Treball de recerca

Page 22: Recull batx

22 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

23Matèries Batxillerat

1r Curs

•Català 3h •Castellà 2h •Anglès 3h •Filosofia 3h •Tutoria 1h •Ed. Física 2h •Ciència 2h

2n Curs

•Català 2h •Castellà 2h •Anglès 3h •Filosofia 3h •História 3h •Tutoria/Ètica 1h

Matèries comunes: 14 hores

Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologies

A. Humanitats B. Ciències socials C. Ciències de la salut

D. Tecnologia

Llatí Matemàtiques 2 Matemàtiques 1 Matemàtiques 1

Història contemporània

Història contemporània

Biologia Dibuix Tècnic

Literatura universal Economia de l’empresa

Física Física

Psicologia Psicologia Química Química

1r curs: 16 hores

Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologies

A. Humanitats B. Ciències socials C. Ciències D. Tecnologia

Llatí Matemàtiques 2 Matemàtiques 1 Matemàtiques 1

Geografia Geografia Biologia Dibuix Tècnic

Història de l’art Història de l’art Física Física

Literatura castellana Economia de l’empresa

Química Química

2n curs: 16 hores

Matèries de modalitat

Page 23: Recull batx

24Estructura de la pau 2016

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 23

•Fase General: És obligatòria i fa mitjana ponderada amb la nota de l’expedient:

Notad’accés=60%notaexpedienti40%fasegeneral.Laqualificacióde la fase general és la mitjana aritmètica de les 5 proves i té validesa indefinida.

Consta de cinc exercicis:

•Llengua catalana i literatura•Llengua castellana i literatura•Llengua estrangera•HistòriaoFilosofia•Una matèria de modalitat triada per l’estudiant.

•Fase Específica: És opcional i complementa la nota de la fase ge-neral i determina la nota d’admissió. Aquesta segona fase avalua co-neixements en àmbits concrets relacionats amb els estudis que els alumnes volen cursar. Es poden presentar a un màxim de tres matèri-es de modalitat atenent a la seva vinculació a les diferents titulacions, segons han establert el Ministeri i les Universitats. Permet pujar la notad’accésfinsa4puntsiseràdeterminantperl’admissióaalgunsestudis universitaris.

a·M1,b·M2=duesmillorsqualificacionsmatèriesdelafaseespecífica

a, b = ponderació (0,1/ 0,2)

Lesqualificacionsde la faseespecíficasónvàlidesperadoscursosacadèmics.

Nota d’admissió ponderada = 0,6 nota batxillerat + 0,4 nota fase general + a·M1 + b·M2

BATXILLERAT TECNOLÒGIC: Física, Matemàtiques, Dibuix tècnic, Química

BATXILLERAT CIENTÍFIC: Física, Matemàtiques, Química, Biologia

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS:MatemàtiquesaplicadesalesCiènciessocials,Geografia,Economiai Organització d’Empresa, Història de l’Art, Literatura castellana

BATXILLERAT HUMANITATS:Llatí,Històriadel’Art,Geografia,Literaturacastellana

Page 24: Recull batx

24 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

• Els alumnes de Batxillerat estan obligats a la mateixa normativa de conducta i convivènciaque la restadecompanysde l’Escola ifins itot han de destacar per la seva actitud exemplar respecte dels seus companys d’altres cursos.

• Els tutors i professors vetllaran pel seu acompliment i actuaran amb fermesa per eradicar aquelles conductes que atemptin contra la convivència i el respecte.

•Material i instal·lacions:

•Els alumnes han de fer un bon ús del material propi el qual haurà d’estarcorrectamentmarcatpertald’afavorirlasevaidentificació.Elsllibresimaterialdeconsultahaurand’estarfolratsafiiefectede facilitar la seva conservació i posterior reciclatge.

•El bon tracte al material d’altri, així com el bon ús de les instal·lacions, són una mostra de respecte i companyonia i faciliten la convivència. L’Escola, doncs, sancionarà els comportaments no adequats amb reparació i/o substitució del material per part de l’alumne o alumna i amb la seva col·laboració en tasques comunitàries.

•L’Escola recomana que els alumnes no portin cap objecte personal de cost elevat, ni quantitats de diners superiors a les necessàries per la seva mobilitat i àpats. En cap cas l’Escola no es pot fer responsable de la seva pèrdua.

•Els alumnes de 1r de Batxillerat han de portar l’equipament reglamentari de l’Escola per a les classes d’Educació Física. No s’acceptarà la utilització d’un altre tipus de roba esportiva.

L’equip d’Educació Física el trobareu a:

•El Corte Inglés (en qualssevol dels seus punts de venda)

•Barrachina, c/ Cartagena 323 de Barcelona (davant de la porta vella de L’Hospital de Sant Pau). Telèfon: 933470103 (les comandes també poden fer-se on-line)

•Vestuari i aspecte personal:

•És important promoure en els nostres alumnes la necessitat de mantenir una imatge neta i cuidada, així com educar-los en l’elegància en el vestir, entesa aquesta com l’adequació de la roba i el calçat a les diferents situacions tot respectant l’estil propi.

•En aquesta línia, no està permesa l’assistència a l’Escola amb samarretes amb dibuixos i/o inscripcions ofensives ni amb pantalons de xandall. Tampoc està permès mostrar de forma ostensible la roba interior, els escots exagerats o els pantalons curts o faldilles minimalistes. Amb les consideracions oportunes a lesfluctuantsmanifestacionsdelamoda,elsalumnesilesalumneshauran de mantenir una imatge acurada en el vestir. L’Escola intervindrà quan consideri que algú supera aquests límits.

25Normativa de convivència

Page 25: Recull batx

Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai | 25

•Telefonia mòbil i aparells de música:

•L’Escola no permet l’ús de telèfons mòbils ni de reproductors de música a l’interior del recinte si no és per indicació dels professors. La seva utilització serà, doncs, motiu de sanció.

•Els telèfons mòbils, ordinadors i tauletes inclouen la possibilitat derealitzarfotografiesovídeos.Recordemqueelfetderealitzarfotografiesovídeossenseelconsentimentexprésdelapersonava en contra del dret a la intimitat i constitueix un fet denunciable amb conseqüències legals.

•Servei de menjador:

•Els alumnes de Batxillerat poden fer ús del servei de menjador en diferents opcions: diària, tres cops a la setmana o dinars esporàdics. En aquest últim cas, els alumnes disposaran d’uns talonaris de 10 tiquets que podran utilitzar segons les seves necessitats al llarg de tot el curs.

•Els alumnes podran decidir la quantitat de menjar, amb uns mínims raonables, però s’hauran d’acabar tot el que tinguin al plat. Podran prendre cafè.

•Tabac:

•La normativa legal existent prohibeix fumar als recintes escolars. L’incompliment d’aquesta norma serà, doncs, motiu de comunicació a les famílies i en cas de reincidència l’alumne o alumna seran sancionats segons es contempla a la Normativa d’organització i funcionament del centre.

•Normativa específica de Batxillerat:

•Els alumnes de Batxillerat tindran normes especials en alguns àmbits, que es mantindran sempre que el seu comportament sigui adient:

•Podran sortir de l’Escola a l’hora de pati del matí.

•A les tardes, si vénen a tutoria individual o de professor, podran esperar-se en una aula per estudiar o consultar material de la biblioteca.

Page 26: Recull batx

•La justificació de les faltes d’assistència i puntualitat s’establiràsegons el criteri de l’Escola, a partir de la comunicació amb la família.

• Les faltes d’assistència i de puntualitat es comunicaran a la família el mateix dia via SMS.

•Apartirdelatercerafaltadepuntualitatod’assistèncianojustificadaen el període d’una avaluació, i en una matèria, l’alumne o alumna tindrà una E d’actitud en aquesta avaluació que es podrà recuperar sempreiquenoesprodueixicapmésincidèncianojustificada.

• Un nombre de faltes d’assistència o de puntualitat més elevat pot implicar la pèrdua del dret d’examen.

26Normativa de faltes d’assistència i de puntualitat

26 | Recull Informatiu Batxillerat Curs 2015-16 Escola Virolai

Page 27: Recull batx
Page 28: Recull batx

Calendari trimestral

27Annexos

Page 29: Recull batx

28Reunió pares 1r Batxillerat

2

7Reunió informativa Extracurriculars

5Reunió pares 2n Batxillerat

9Setmana UNESCO

14Jornades Inicials

12Verge del Pilar

16Exàmens 1a AV. Batxillerat Setmana ciències

21Consell Escolar Virolai

19

23Notes 1a AV. Batxillerat

26

29

3

8

6Fotos Virolai Escola

10

15

13

17

22

20Notes preav. 1 Batxillerat

24

27

30

4

9

7

11

16

14Dia de les Nacions Unides

18

23

21

25

28

1

5

10

8

12

17

15

19

24La Mercè

22

26

29

2

6Lliurament treball recerca

11Diada Nacional

9

13

18

16Sopar de Ben-vinguda

20Festa de la música

25

23

27 Presentació treball recerca

30Castanyada

3

7

12

10

14

19

17

21

26

24

28

31Tots Sants

6

4Dia del mestre

8

13

11

15

20Tardor

18Cursa de les dones

22Santa Cecília.

27

25

29Advent

1Tots Sants

Setembre. 09/2015

Octubre. 10/2015

Novembre. 11/2015

31 1 2 3Reunió pares delegats

4 5

Page 30: Recull batx

28Casal de Nadal

1Candelera

30

4Casal de Nadal

8

7

11Inici 2n Trimestre Notes 2a AV. Batxillerat reunió pares delegats

15

14

18

22Consell escolar Virolai

21Pessebre vivent concert de Nadal

25Curs d’esquí. Setmana d’activitats exàmens 3a Av. Batxillerat

29Casal de Nadal

2Notes 3a Av. Batxillerat

1Dia internacional de la sida

5Casal de Nadal

9

8Puríssima Concepció

12

16

15

19

23Reunió pares 2n Batxillerat

22Sortida 2n Cicle d’ESO i Batxillerat

26

30Casal de Nadal

3

2

6Reis

10Dimecres de cendra

9

13

17

16Exàmens 2a Av. Batxillerat

20

24

23Casal de Nadal

27

31Casal de Nadal Fi d’any

4Dijous gras

3

7

11

10Dia dels Drets Humans

14

18

17

21

25

24Casal de Nadal

28

1Cap d’any

5Carnaval

4

8

12

11

15

19

18

22

26Escola oberta

25Nadal

29

2

6

5

9

13

12

16

20Portes obertes Virolai Escola visita infantils

19

23

27

26Sant Esteve

30DENIP

6Constitució

3

7

10

141r Quaresma

13 Santa Llúcia

17

21

20

24

28

27

31

Desembre. 12/2015

Gener. 01/2016

Febrer. 02/2016

Page 31: Recull batx

28Pasqua

2Exàmens 5a Av. 1r Batxillerat. Setmana de la poesia

29Reunió pares 1r Batxillerat

4

9St. Ponç Notes 5a Av. 1r Batxillerat

7Notes 4a Av. 1r Batxillerat

11Reunió Avaluació Batxillerat

16Segona Pasqua

14Viatge de BatxilleratExàmens 4a Av. 2n Batxillerat

18

23Notesfinals2nBatxillerat. Reunió Av. final2nBatxillerat Comiat Batxillerat

21Casal

25

29Reunió Pares delegats Notes 4a Av. Batxillerat

3

1

5

10Jornada matemàtica

8Dia de la dona

12

17Exàmensfinals2n Batxillerat

15

19

24

22Casal

26

30

4

2

6

11

9

13

18

16

20

25

23Casal

27Verge de Montserrat

31

5

3St. Medir

7

12Verbafacta

10

14

19

17

21

26

24Casal

28

1

6

4

8

13

11

15

20

18Dia de l’arbre

22

27Festa de l’esport. Virorevetlla

25Divendres Sant

29Jocs Florals Festa de Primavera

2

7

5

9

14

12

16

21

19St. Josep

23Sant Jordi

28Festa de l’esport

26

30Dia internacio-nal de la família

3

8

6

10

15

13

17

22

20Diumenge de Rams

24

29

27

1Festa del treball Dia de la mare

Març. 03/2016

Abril. 04/2016

Maig. 05/2016

Page 32: Recull batx

27Casal

30

4

6

11

13Exàmensfinals1rBatxilleratConsell Escolar Virolai

18

20

25

28Casal

31

5

7Proves selectivitat

12

14

19

21Fi de curs

26

29Casal

1Dia mundial del medi ambient

6

8Proves selectivitat

13

15

20

22Casal

27

30Casal

2Festa de la músi-ca extracurricular

7

9Proves selectivitat

14

16

21

23Casal

28

1Festafidecurs1rcicle Virolai Petit Casal

3Simultànies d’escacs

8

10

15

17

22

24Sant Joan

29Fi de curs

2

4

9

11

16

18

23

25

3

5

10

12

17

19

24

26

Juny. 06/2016

Juliol. 07/2016

30 31

Page 33: Recull batx
Page 34: Recull batx

Virolai PETITAvda Sant Josep de la Muntanya, 18 Tel. 932 849 94408024 Barcelona

Virolai GRIMMC/ San Quintí, 19 Tel. 934 366 162 08026 Barcelona

Virolai ESCOLAC/ Ceuta s/nTel. 932 846 343Fax. 932 846 45808032 Barcelona

Centres Concertats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

[email protected]

www.virolai.com

Junts per ajudar a créixer