Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

14
I.E.S. ENRIQUE TIERNO GALVÁN DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ CURS 14-15

description

 

Transcript of Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

Page 1: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

I.E.S. ENRIQUE TIERNO GALVÁN

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

CURS 14-15

Page 2: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

ÍNDEX:

1. El Batxillerat

1.1 Criteris de Promoció1.2 Matèries de segon de Batxillerat1.3 Vinculacions entre Batxillerat i Graus

2.La Prova d’Accés a la Universitat

2.1 La Prova d’Accés per als que estan en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.

2.1.1. Característiques generals2.1.2. Exercicis2.1.3. Qualificacions2.1.4. Reclamacions

3. Titulacions de grau

3.1. Universitat de València 3.2. Universitat Politècnica de València 4. Informació universitària d’interés

Page 3: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

1. ELS BATXILLERATS

El Batxillerat s’accedeix amb el títol de Graduat en l’E.SO. Té dosanys de duració i disposaràs de quatre cursos acadèmics, com a màxim, peraprovar. Per açò, si durant algun dels cursos accedeixes a un treball opateixes alguna malaltia prolongada hauràs de sol·licitar a la direcció delcentre, abans del mes d'abril, la renúncia de matrícula; perquè aquesta no etcompte a efecte de limitació de convocatòries. El Batxillerat t'ofereix tresmodalitats:

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGIA ARTS

La modalitat d’Arts s’organitzarà en dues vies: La via d’artsplàstiques, imatge i disseny i la via d’arts escèniques, música i dansa.

El batxillerat té tres tipus de matèries: Matèries comunes a totes les modalitats. Matèries de modalitat Matèries optatives

1.1. CRITERIS PER A LA PROMOCIÓ

Es promociona a segon de batxillerat Superant totes les matèries O tenint avaluació negativa en dos matèries com a màxim i

matriculant-se d’aquestes. Es pot realitzar una prova extraordinària. No es promociona a segon

quan el nombre de matèries amb avaluació negativa són 3 ó 4,es podran cursar sols aquestes matèries.

quan el nombre es superior a 4 es cursaran de nou totes lesmatèries.

Els alumnes i les alumnes que al terme del segon curs tinguenavaluació negativa en algunes de les matèries, podran matricular-sesols d’aquestes.

Per a obtenir el títol de Batxiller serà necessari l’avaluació positivaen totes les matèries dels dos cursos del batxillerat.

Si al final del Batxillerat, desitges prosseguir estudis universitaris hasde realitzar la Prova d’Accés a la Universitat i has de tenir encompte, abans de matricular-te de 2n de Batxillerat, les matèries deModalitat que estan adscrites a la branca de coneixements del títol deGrau en el que vulgues ser admés, i que hauràs d’examinar-te en lafase específica de la Prova d’Accés a la Universitat.

Page 4: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

1.2. BATXILLERAT EN RÈGIM ORDINARI DIÜRNSEGON CURS

Matèries comunesLlengua Castellana i Literatura II*Llengua Valenciana i Literatura II*

Llengua estrangera II*Història d’Espanya

Història de Filosofia Tutoria

Matèries de modalitat (tres matèries) Modalitat d’Arts Modalitat de

Ciències i Tecnologia

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Via d’Arts Plàstiques, Imatge i Diseny

Via d’Arts Escèniques, Música i Dansa

Dibuix Artístic II*

Història de l’Art

Disseny

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Dibuix Tècnic II*

Literatura Universal

Història de la Música i de la Dansa

Literatura Universal

Anàlisi Musical II*

Llenguatge i Pràctica Musical

Història de l’Art

Matemàtiques II*

Física *

Química*

Biologia*

Tecnologia Industrial II*

Electrotècnia*

Dibuix tècnic II*

Ciències de la Terrai Mediambientals*

Llatí II*

Història de l’Art

Geografia

Literatura Universal

Matemàtiques Aplicadesa les Ciències Socials II*

Grec II*

Economia de l’Empresa

Matèries Optatives (Una matèria) Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències i

TecnologiaModalitat d’Humanitats i Ciències Socials

L’alumnat haurà de cursar cinc matèries comunes, tres matèries de la modalitat elegida i una matèria optativa.La matèria optativa podrà ser una matèria optativa específica de la modalitat elegida , una matèria optativa comuna a totes les modalitats o també podrà ser una matèria de modalitat, ja siga de la modalitat i via elegida per l’alumne o per l’alumna, o d’una modalitat i via diferent. La tutoria és de caràcter obligatori per als alumnes de segon curs.L’alumnat haurà de considerar que en segon curs hi ha una sèrie de matèries incompatibles a l’efecte d’avaluació si no s’han superat les matèries corresponents de primer curs. Les matèries assenyalades amb un asterisc en este annex són les que en tenen una corresponent en primer ambcontinguts totalment o parcialment progressius.Quan un alumne o alumna es matricule en una matèria de segon curs incompatible a l’efecte d’avaluació amb alguna matèria de primer curs no superada, haurà de matricular-se de la matèriade primer corresponent. L’avaluació de la matèria de segon curs estarà condicionada a la prèvia superació de la matèria de primer.

Page 5: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

1.3. VINCULACIONS ENTRE BATXILLERAT I GRAUS

Si al final del Batxillerat, desitges seguir estudis universitaris has de realitzar la Prova d’Accés a la Universitat: PAU, i per tant, has de tenir en compte que les matèries de modalitat del Batxillerat estan adscrites a les branques de coneixements del títols dels Graus, per això és, molt important per al teu futur:

CURSAR LA MODALITAT I LES MATÈRIES DE MODALITAT DEL BATXILLERAT ADEQUADES

per poder examinar-te en la PAU d’aquestes, per la qual cosa, abans de matricular-te has de :

1. Pensar quins són els estudis universitaris (GRAUS) quet’agradaria estudiar després del Batxillerat.

2. Quines matèries de modalitat de 2n de Batxillerat són les quemés ponderen per a cadascú d’aquests Graus en la faseespecífica de la PAU. La ponderació és un coeficient (0,1 i0,2) que és multiplica a la nota d’examen de cadascuna de lesmatèries de modalitat que tries per examinar-te(mínim 2màxim 4), sols et comptabilitzaran les dues matèries ambmillor nota.Els valors de les ponderacions actuals completes podeu consultar-les en:

http://www.cece.gva.es/univ/docs/ponderaciones_2014_posteriores.pdf

3. Cursar les matèries amb ponderació més elevada (0,2) per a

poder examinar-te en la PAU i obtener la qualificació més altaper a poder ser admés en el Grau que desitges.

Page 6: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

2. LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

El Real Decret 1892/ 2008, de 14 de novembre, regula: Les condicions per l’accés als ensenyaments universitàries oficials

de Grau.

Els procediments d’admissió als ensenyaments universitàries oficialsde grau en les universitats públiques espanyoles.

La nova prova pretén: Ajustar-se al curriculo del Batxillerat- LOE

Adequar- se als títols de Grau

2.1. LA PROVA D’ACCÉS PER ALS QUE ESTAN EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT.

La prova és vàlida per accedir a les distintes universitats espanyoles.Se estructura en dues fases.

2.1.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS :

FASE GENERAL FASE ESPECÍFICA

Obligatòria Opcional

Nota d’accés Nota d’admissió

Valora maduresa i destreses bàsiques Valora coneixements i capacitats

Matèries comunes Àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis

Matèries de modalitat: 1 elegida per l’estudiant

Matèries de Modalitat elegides per l’estudiant

Validesa indefinida Validesa dos cursos

Page 7: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

2.1.1. EXERCICIS:

FASE GENERAL Comentari de Llengua Castellana y literatura. Comentari de la Llengua cooficial. Història de Espanya/ Història de la Filosofia, a elegir per

l’estudiant. Llengua Estrangera II: alemany, francés, anglés, italià,

portugués, a elegir per l’estudiant. Matèria de Modalitat, a elegir per l’estudiant.

FASE ESPECÍFICACadascú dels estudiants podrà examinar-se de qualsevol de les matèries de segon de batxillerat, distinta a la matèria elegida en la fase general.En la sol·licitud d’inscripció a la prova s’indicaran les matèries de les que es vol examinar.

Tots els exàmens seran d’una hora de duració i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà completa. Hi haurà un descans de 45 minuts entre exàmens.L’examen d’una determinada assignatura de modalitat en la fase general i en l’específica serà el mateix.

2.1.2. QUALIFICACIONS:

Els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries per a millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica.Es considerarà la nova qualificació sempre que siga superior a l’anterior

FASE GENERAL: NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (NAU)

Els exàmens es puntuaran de 0 a 10 amb dues xifres decimals.

La qualificació d’aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis i ha de ser igual o superior a 4.

La nota d’accés serà la mitjana ponderada del 60 % de la nota mitjana del batxillerat i el 40 % de la qualificació de la fase general

Page 8: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

0,6*NMB + 0,4*CFG= nota d’accés a la universitat (NAU) Ha de ser igual o superior a 5

NMB= Nota mitjana del Batxillerat.CFG= Qualificació Fase General.

La qualificació de la nota d’accés a la NAU estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.

La nota d’accés té validesa indefinida i implica una admissió directa a la Universitat en les titulacions on l’oferta de places siga major que la demanda, quan les sol·licituds siguen superiors a les places ofertades s’ha adjudicaran per la nota d’admissió.

FASE ESPECÍFICA: NOTA D’ADMISSIÓ = NOTA D’ACCÉS AUNA DETERMINADA TITULACIÓ

La nota d’admissió es calcularà de la següent forma:

0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1+b*M2 = nota d’admissió

NMB= Nota mitjana del Batxillerat.CFG= Qualificació Fase General.

M1,M2= dues millors qualificacions superades en la fase específica, lamatèria està superada quan la qualificació es igual o superior a 5.

a, b= paràmetres de ponderació 0,1. Les universitats podran augmentar fins a 0,2 aquests paràmetres a les matèries que consideren més idonis per a seguir amb èxit els ensenyaments del Grau.

Aquests valors s’han de fer públics a l’inici de curs. Podeu consultar aquesta informació en

http://www.cece.gva.es/univ/docs/ponderaciones_2014_posteriores.pdf

https://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/pondera/1516/cvcol-v.pdf

La nota d’admissió incorpora les qualificacions de la fase específica sols quan aquestes estiguen adscrites a la branca de coneixement del Grau al que es vol accedir.La validesa de la nota d’admissió serà de dos cursos.

Page 9: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

2.1.4. RECLAMACIONS

L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre lesseues qualificacions dels exàmens de la PAU.

LA RECLAMACIÓ suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació.

Sol·licitar reclamació d’alguna de les assignatura anul·la la possibilitat de demanar una segona correcció.

LA SEGONA CORRECCIÓ suposa que un altre corrector corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dues qualificacions.

Si la diferència entre la primera i la segona correcció fora de 2 o més punts es realitzarà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjanade les tres qualificacions.

L’estudiant podrà veure els exàmens corregits quan haja finalitzat el procésde correcció i reclamació, en un termini de 10 dies.

Sobre els resultats del procés de segona correcció l’estudiant podrà presentar una reclamació.

2.1.5. CALENDARI PAU 2015

http://www.cece.gva.es/UNIV/docs/PROPUESTA_HORARIO_2015.pdf http://www.cece.gva.es/UNIV/docs/PROPUESTA_CALENDARIO_2015.pdf

http://www.cece.gva.es/UNIV/docs/preguntasfrec_PAUval_2013.pdf

JUNY: 9, 10, 11JULIOL: 7, 8, 9

Page 10: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

3. TITULACIONS DE GRAU

3.1. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA http://www.uv.es

BRANCA: ARTS I HUMANITATSGRAU EN FACULTAT DE

Estudis AnglesosFilologia,

Traducció i ComunicacióEstudis HispànicsFilologia CatalanaFilologia ClàssicaFilosofia Filosofía i Ciències de l’EducacióHistòria

Geografia i Història.Història de l’Art

Llengües Modernes i les seues Literatures

Filologia, Traducció iComunicació

Traducció i Mediació Interlingüística

BRANCA: CIÈNCIESBiologia Ciències BiològiquesBioquimica i C. BiomèdiquesBiotecnologiaCiències AmbientalsFísica FísicaMatemàtiques Ciències MatemàtiquesQuímica Química

BRANCA: CIÈNCIES DE LA SALUTCiència i Tecnologia del Aliments FarmàciaFarmàciaNutrició Humana i DietèticaDoble grau Farmacia/NutricióHumana i DietèticaFisioteràpia E.U de FisioterapiaInfermeria E.U. d’Infermeria i PododologiaLogopèdia PsicologiaMedicina Medicina i OdontologiaOdontologíaÒptica i Optometria FísicaPodologia E.U. d’Infermeria i PodologiaPsicología Psicologia

Page 11: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURIDIQUESAdministració i Direcció d’Empreses (ADE)

Economia

Doble grau ADE/ Dret DretCiències de l’Activitat Física i l’Esport

Ciències de l’Activitat Física il’Esport

Ciències Polítiques i de l’Administració Pública

Dret

Comunicació Audiovisual Filologia, Traducció iComunicació

Criminologia DretDretDoble grau Dret/ Ciències Polítiques i de l’AdministracióDoble grau Dret/ CriminologiaEconomia EconomiaEducació Social Filosofia i Ciències de l’EducacióFinances i Comptabilitat EconomiaGeografia i Medi Ambient Geografia i HistòriaInformació i DocumentacióNegocis Internacionals/ Internacional Bussiness

Economia

Mestre/a Educació Infantil E.U. Magisteri Ausiàs MarchMestre/a Educació PrimàriaPedagogia Filosofia i Ciències de la Educació

Periodisme Filologia, Traducció iComunicació

Relacions Laborals i Recursos Humans

Ciències Socials

SociologiaDoble grau Sociologia/ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública

Dret

Treball Social Ciències SocialsTurisme Economia

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURAEnginyeria Electrònica de Telecomunicacions

Escola Tècnica Superiord’Enginyeria

Enginyeria Electrònica IndustrialEnginyeria InformàticaEnginyeria MultimèdiaEnginyeria QuímicaEnginyeria Telemàtica

Page 12: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

3.2. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIAhttp://www.upv.es

CAMPUS DE VERA (VALÈNCIA)

BRANCA: ARTS I HUMANITATSBelles Arts Facultat Belles ArtsConservació i Restauració de Bens Culturals

BRANCA: CIÈNCIESBiotecnologia Escola Tècnica Superior d’Enginyers

Agronòmica i del Medi NaturalCiència i Tecnologia dels Aliments

BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURIDIQUESAdministració i Direcció d’Empreses

Facultat d’Administració i Direcciód’Empreses

Gestió i Administració PúblicaBRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA

AGROALIMENTÀRIA I FORESTALEnginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Escola Tècnica Superior d’EnginyersAgronòmica i del Medi Natural

Enginyeria Forestal i del Medi Natural

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. CIÈNCIA ITECNOLOGIA PER A LA SALUT

Enginyeria Biomèdica Escola Tècnica SuperiorD’Enginyers Industrials

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓArquitectura Escola Tècnica Superior

d’ArquitecturaArquitectura Tècnica Escola Tècnica Superior d’ Enginyeria

d’EdificacióEnginyeria Civil Escola Tècnica Superior d’Enginyers

de Camins, Canals i PortsEnginyeria d’Obres PúbliquesBRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA.

INDUSTRIAL I AERONÀUTICAEnginyeria Aeroespacial

Escola Tècnica Superior d’Enginyeriadel Disseny

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de ProductesEnginyeria ElèctricaEnginyeria Electrònica Industrial iAutomàticaEnginyeria Mecànica

Page 13: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

Enginyeria de l’EnergiaEscola Tècnica Superior d’Enginyers

IndustrialsEnginyeria d’Organització IndustrialEnginyeria QuímicaEnginyeria en Tecnologies Indust.

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS.Enginyeria en Geomàtica I Topografia

Escola Tècnica Superior d’EnginyeriaGeodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

Enginyeria Informàtica Escola Tècnica Superior d’EnginyeriaInformàtica

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació

Escola Tècnica Superior d’Enginyersde Telecomunicacions

CAMPUS D’ALCOI

BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUESAdministració i Direcció d’Empreses

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA.INDUSTRIAL I AERONÀUTICA

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes Escola Politècnica Superior d’AlcoiEnginyeria ElèctricaEnginyeria QuímicaEnginyeria Mecànica

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d’Alcoi

CAMPUS DE GANDIA

BRANCA: CIÈNCIESCiències Ambientals Escola Politècnica Superior de Gandia

BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUESGestió Turística Escola Politècnica Superior de GandiaComunicació AudiovisualBRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. TECNOLOGIES DE

LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONSEnginyeria de Sistemes de Comunicació, So i Imatge

Escola Politècnica Superior de Gandia

Page 14: Quaderinfor1r batx 14 15 actualitzat promo 1r bat

4. INFORMACIÓ UNIVERSITÀRIA D’INTERÉSUNIVERSITAT DE VALÈNCIASERVEI D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ (SEDI)Campus de Blasco IbáñezAv. Blasco Ibáñez, 1346010 ValènciaTel. 963864040 http://www.uv.es/

Campus de BurjassotAv. Dr. Moliner, 5046100 BurjassotTel. 963544060

Campus Av. dels TarongersAv. dels Tarongers, s/nAulari Nord - accés central46011 ValènciaTel. 963828503

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIASERVEI D’INFORMACIÓCamí de Vera, s/n46022 ValènciaTel. 963879000 http://www.upv.es

UNIVERSITAT D’ALACANTOFICINA D’INFORMACIÓ A L’ALUMNE (OIA)Apartat de Correus 9903080 Sant Vicent del Raspeig Tel. 965903456 http://www.ua.es/

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓSERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A L’ESTUDIANT (SIAE)Campus de la Penyeta Roja12071 Castelló de la PlanaTel. 964345832http://www.uji.es

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELXSERVEI D’ALUMNATC/ Petrer, cantó Monòver03205 ElxTel. 966658600 http://www.umh.es

CONSELLERIA DE CULTURA,EDUCACIÓ I CIÈNCIA DE VALENCIA.

http://www.cece.gva.es/univ/es/prueba_acceso.htm

QUADRE RESUM PONDERACIONSUNIVERSITATS C.V.

http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/pondera/1516/cvcol-e.pdf

NOTES DE TALL UPV http://www.upv.es/pls/oalu/sic_futuroalumno.notascorte?p_idioma=v

GUÍA D’ACCÉS A LA UV(NOTES DE TALL)

http://www.uv.es/infodin/publicacions/guia_acces.pdf

NOTES D’ACCÉS UNIVERSITATSCOMUNITAT VALENCIANA

http://www.cece.gva.es/univ/docs/NotaCorte2014.pdf