PROPOSTA DIDÀCTICA - onadaedicions.com · Biografia de les creadores 3. Argument i interés...

34
PROPOSTA DIDÀCTICA Mercè Climent i Payà

Transcript of PROPOSTA DIDÀCTICA - onadaedicions.com · Biografia de les creadores 3. Argument i interés...

PROPOSTA DIDÀCTICAMercè Climent i Payà

3Proposta didàctica

A. Per al professorat

Estructura proposta didàctica

La proposta didàctica de la novel·la Marc i el poder sobre el temps s’ha dividit en dos grans apartats: A. Per al professorat B. Per a l’alumne

La part orientada al professorat al seu torn es divideix en: 1. Estructura de la proposta didàctica 2. Biografia de les creadores 3. Argument i interés formatiu

La biografia de les creadores –autora i il·lustradora– no inclou excessives dades tècniques ja que potser no siguen massa interessant per al públic infantil, sí les més importants. Es fa esment a que aquest és el segon projecte que fan juntes aquestes germanes. Aquest apartat es pot aprofitar per fomen-tar el treball en equip i explicar com, amb esforç i treball, es pot aconseguir tot allò que ens proposem.

A continuació s’inclou un argument suficientment deta-llat de l’obra que pot servir per motivar l’alumnat i per des-pertar el cuquet per la lectura. Paral·lelament es desenvolu-pen aquells temes que, pel seu contingut formatiu i educa-tiu, incentiven encara més la tria d’aquest llibre.

Pel que fa a la part destinada a l’alumnat es tracta d’un bon grapat d’activitats que es divideixen a la vegada en dos grans blocs: 1. Abans de la lectura 1. Després de la lectura

Abans de la lectura es treballarà tant l’expressió oral com l’escrita, així com la creativitat i la imaginació. Els exerci-

4 Marc i el poder sobre el temps

cis plantejats conviden en primer lloc a fixar-se en el llibre com a tal (portada, títol, autor, dades tècniques...), per a des-prés parar atenció en l’estructura externa de l’obra (número de capítols, títols de cadascun d’ells, il·lustracions...). Arran d’això els alumnes imaginaran com serà la història i pensaran en altres llibres que hagen llegit que tinguen com a element important la màgia.

Després de la lectura serà el torn de desenvolupar la com-prensió global de l’obra. Les activitats preparades pretenen treballar l’expressió escrita, encara que també es poden fer de manera oral a l’aula. Perquè siga més didàctic s’han dividit en diferents seccions: Fitxa de lectura, Personatges, Acció, Espai i Vocabulari. Per fomentar encara més la capacitat d’imagina-ció trobem un altre grup d’activitats amb el títol Despertem la imaginació, on caldrà dibuixar, pensar, fer poesia, trobar per-sonatges... Finalment aquest treball inclou una Prova d’avalu-ació de lectura, alguns Passatemps relacionats amb el contingut de la novel·la i el corresponent Solucionari.

S’ha intentat combinar de manera equilibrada text i il-lustracions perquè aprofundir en la lectura i aprendre coses noves siga divertit per als alumnes.

Un últim apunt que cal fer és que aquesta proposta didàc-tica de cap de les maneres és un quadern d’exercicis “tancat”, que cal fer de principi a fi, i que no admet variacions. El pro-fessor pot triar aquelles activitats que preferesca, també pot fer les adaptacions que crega oportunes per adaptar-se a les circumstàncies pròpies de l’aula. L’objectiu que pretén aquest recull d’activitats és el de donar idees i servir de punt de par-tida perquè el professorat elabore les seues pròpies propostes d’animació.

5Proposta didàctica

Creadores de la novel·la

Mercè Climent (1981) i Àgueda Climent (1980), autora i il·lustradora d’aquesta novel·la respectivament, són dues ger-manes nascudes a la ciutat d’Alcoi.

Mercè Climent cursà els estudis d’Engi-nyeria Agrònoma i de Filologia Hispànica a València. Ha publicat les novel·les Lina Panxolina i el quadern màgic (Ed. Bullent, 2010) i Somiant amb Aleixa (Ed. Bromera, 2011). Ha obtingut diversos premis en el gènere de la narrativa breu, així com el Premi dels Escriptors Valencians a la millor iniciativa de difusió cultural en 2010. Ha col·laborat en diverses editorials i alguns periòdics, com ara el Levante i el Diari Gran del Sobiranisme. Com no, ha participat en trobades, actes literaris i ani-macions a la lectura arreu del país.

Àgueda Climent estudià Belles Arts a València. Ha realitzat nombroses exposi-cions de pintura, dibuix i fotografia pels quals ha obtingut diversos premis en l’àm-bit nacional. Ha il·lustrat la novel·la infan-til Lina Panxolina i el quadern màgic, de Mercè Climent; i el recull de relats Fronte-res de vidre, de Francesc Mompó.

Marc i el poder sobre el temps és la segona novel·la d’aquest tàndem: Mercè ha escrit el text –tot s’ha de dir, sempre li ha agradat bastir històries– i Àgueda ha anat fent il·lustracions a mesura que naixien els personatges i succeïen noves aventu-res. El resultat és una història força divertida amb molts ele-ments evocatius per a ambdues autores.

6 Marc i el poder sobre el temps

Argument i interès formatiu

Una vesprada de dissabte que Marc jugava a futbol amb els amics es trobà amb un vagabund molt peculiar. Ell, que no creu en mags, fades ni donyets, es veurà cercant el desig per-fecte a canvi d’una bona acció. El desig escollit per aquest murer de vuit anyets serà tenir la capacitat de parar el temps. Us imagineu què podríeu fer si tinguéreu aquest poder entre mans?

Marc i el poder sobre el temps és una novel·la il·lustrada infantil per a un públic a partir de 10 anys. Consta de 15 capí-tols més un epíleg i conté 17 il·lustracions amb tot luxe de detall. La història està plena d’humor i de fantasia, però a la vegada de moments de molta tendresa i de realisme. Té una clara intenció didàctica sense perdre el món somniador dels xiquets. Marc ens ensenyarà moltes coses, encara que ell necessitarà tota una novel·la aprendre-les: a no ser egois-tes, a no emprar la trampa per aconseguir les coses, a accep-tar la gent que ens envolta amb les seus virtuts i defectes, a esforçar-nos per aconseguir les nostres metes, a gaudir amb el plaer de la lectura, a estimar la família, els nostres majors i els animals, i perquè no, a deixar oberta sempre la finestra de la fantasia.

Té el valor afegit que ha estat il·lustrada a mesura que el text creixia, de tal manera que hi ha una compenetració molt elevada entre lletra i imatges. I què dir de tots els petits home-natges que guarda aquesta deliciosa història? El tàndem Cli-ment ha recuperat espais, personatges, històries i anècdotes reals per bastir la novel·la, com ara els jocs de carrer amb què han gaudit ja unes quantes generacions i que encara hui en dia estan ben vius.

7Proposta didàctica

B. Per als alumnes

Abans de llegir

1. Abans de començar a llegir la novel·la ompli la fitxa de lectura (només els apartats que pugues). Quan hages acabat el llibre torna-hi i completa els apartats correspo-nents a personatges, resum i opinió personal.

8 Marc i el poder sobre el temps

2. Fixa’t en la portada del llibre i digues si t’agrada la il-lustració que hi apareix. Explica per què.

3. El títol de la novel·la és Marc i el poder sobre el temps. T’agrada aquest títol? Sense llegir encara cap pàgina aven-tura’t a dir què passarà en aquest llibre.

4. La paraula PODER del títol ens desvela que el llibre tindrà una bona dosi de màgia i de fantasia. Pensa en altres llibres que hages llegit i que també tinguen ele-ments màgics. Escriu el títol i si te’n recordes també el nom de l’autor d’almenys tres.

★. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

★. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

★. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Com es diu l’autora d’aquesta novel·la? I la il·lustradora? T’hauràs adonat que les dues tenen el mateix cognom. Quina relació penses que poden tenir?

6. La novel·la que tens al davant consta de 15 capítols. Els títols que ha escollit l’autora ens donen una idea del que s’esdevindrà en cadascun d’ells.

Llegiu-los a classe en veu alta i amb deteniment. Des-prés elaboreu un resum d’allò que penseu que passarà. En llegir l’obra podreu comprovar si anàveu ben encaminats.

1. Una caseta de somni 2. La família Fullana 3. Un vagabund molt especial 4. Cercant el desig perfecte

9Proposta didàctica

5. El penal 6. Pedra, paper, tisora 7. Cagalló, tornaló 8. Diumenge de vaixells 9. L’examen de matemàtiques 10. Sense bicicleta 11. Què fer amb el temps? 12. El gran partit 13. El plaer pels llibres 14. Cronos 15. La retrobada amb el bruixot

EPÍLEG. I així acaba la història de Marc i el poder sobre el temps

Què penses que passarà?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Marc i el poder sobre el temps

Després de la lectura

1. Fitxa de lecturaUna vegada hages acabat de llegir la novel·la recupera la fitxa de l’inici i completa els apartats corresponents a personatge/s principal/s, resum i opinió personal.

2. Personatgesa) Queda clar que Marc és el protagonista d’aquesta his-

tòria. Té els cabells foscos i duu el serrell una mica llarg. Els seus ulls del color de les fulles de les oliveres són grans i expressius. La pell la té ben torrada pel sol perquè passa moltes hores jugant al carrer. És prim i no massa alt. Però com és Marc per dins? Descriu aquest aspecte en 3 o 4 línies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Després de llegir la novel·la queda de manifest que totes les persones tenim virtuts, però també tenim defectes. Et demanem que anotes 3 qualitats de Marc que t’agraden i que penses que són virtuts i 3 que no

11Proposta didàctica

t’agraden i que consideres que són defectes. Després reflexiona un poc i fes el mateix amb tu mateix.

MARC TU

Virtuts i qualitats positives

1. .……………………

2. .……………………

3. .……………………

1. .……………………

2. .……………………

3. .……………………

Defectes i qualitats negatives

1. .……………………

2. .……………………

3. .……………………

1. .……………………

2. .……………………

3. .……………………

c) Sense tenir en compte Marc, quin és el personatge que més t’ha agradat? I el què menys? Raona la teua res-posta en els dos casos.

Nom Per què?

Personatge que més t’ha agradat

Personatge que menys t’ha agradat?

d) Tot seguit et proposem una taula amb alguns perso-natges que apareixen en l’obra perquè completes els diferents apartats (quin és el seu aspecte, com és interi-

12 Marc i el poder sobre el temps

orment, quina relació mantenen amb Marc i allò que més t’ha agradat de cadascun d’ells):

PersonatgeQuin és el seu aspecte?

Com és interiorment?

Relació amb Marc

M’agrada d’aquest personatge que...

Pep

Pere

Vagabund

Pepet (Ferran en realitat)

Pepeta

Pitu

13Proposta didàctica

e) Uniu els personatges que apareixen a la columna de l’es-querra amb les característiques o accions que els corres-ponguen de la columna de la dreta.

★ Marc En realitat és un bruixot

★ Germanet Li encanta jugar al dòmino

★ Iaia Li encanta inventar jocs

★ Mare Li agraden amb deliri les mandarines i les magdalenes

★ Iaio Somia a ser el millor porter del món

★ Rodamón Sembla l’ombra de Marc

★ Pitu Té quatre noms

★ Pare Mentre va caminant fa algun pet i ni s’immuta

3. Acció.

A continuació es mostren una sèrie d’esdeveniments extrets de la novel·la que cal que ordenes segons vagen apareixent al llarg de la història. Posa el número en el quadre blanc.

� Marc es queda sense bicicleta pel seu aniversari. � Durant el gran partit de futbol entre l’Alcoià.net i el

Muro-i-punt, Marc ha de vestir una samarreta amb el nom de MARIETA inscrit a l’esquena.

� El bruixot li concedeix un desig per actuar amb bon-homia.

� Marc emplena el temps aturat amb hores de lectura. � El bruixot posa la mà en el cap de Marc i l’allibera del

poder que li havia atorgat.

14 Marc i el poder sobre el temps

� Marc es troba amb un vagabund que resultarà ser un bruixot.

� El bruixot es converteix en un esquirol i desapareix. � El bruixot i Marc es retroben en la bassa de Turballos. � Marc demana tenir el poder de parar el temps. � Marc descobreix la història del déu Cronos.

4. Espai

a) Només llegir les primeres línies de la novel·la ja conei-xem la localitat on viu Marc i la seua família. Tot seguit el reproduïm:

Als peus del Montcabrer, el cim més alt i més blau de la ser-ra de Mariola, tot envoltat d’oliveres, ametllers i garrofers, hi ha un petit poble que s’anomena Muro d’Alcoi. Tanma-teix, els seus habitants prefereixen el nom de Muro a seques, sense cap tipus d’apel·latius o de cognoms. No volen ser un poble dins d’un altre poble. I és que molts ignoren que es diu així perquè aquelles terres estan regades pel riu Serpis, també anomenat riu Alcoi en el seu curs més alt i riu Blanc en època dels musulmans.

Amb ajuda d’una enciclopèdia completa la informació que se’t demana:

•Nom del poble: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Comarca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Província: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Nombre d’habitants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Extensió: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Altitud: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15Proposta didàctica

•Indústria dominant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Gentilici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Algun plat típic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) En el capítol primer l’autora ens explica com és l’hort de la casa de la família Fullana. Torna a llegir amb deteniment la descripció d’aquest petit paradís i intenta dibuixar-lo.

16 Marc i el poder sobre el temps

5. Vocabulari

Al llarg de la novel·la l’autora utilitza tot un seguit d’ex-pressions i frases fetes. N’hem extret algunes perquè intentes explicar què volen dir. Perquè et siga més senzill et donem més avall els significats, però desordenats.

Expressió Exemple Significat

No parar en torretaÉs molt nerviós i no para en torreta (pàg. 20)

Jugar als patacotsEs justifica dient que tots juguen als patacots, excepte ell (pàg. 22)

Estar fet un sant llàtzerquan queies les cames te les deixaven fetes un sant llàtzer (pàg. 27)

A males penesUna persona a males penes hi cobria una petita part (pàg. 27)

Estar tocat del bolet

Sóc un nen parlant amb un vell que sembla que està tocat del bolet (pàg. 30)

17Proposta didàctica

Expressió Exemple Significat

De sobteÉs que anava a llançar l’entrepà i de sobte... (pàg. 37)

De bell nouDe bell nou a la cara se li dibuixava el gest de concentració (pàg. 39)

Eixir escopetatPep i Marc eixiren escopetats cap a les seues propietats (pàg. 56)

Tenir paraulaEls pares no tenien paraula (pàg. 65)

Fer-se (un) homeAixò és que estàs fent-te un home (pàg. 74)

Fer festes (a algú)...anaven fent-li festes perquè s’animara (pàg. 75)

Anar a pamsPerò anem a pams (pàg. 81)

18 Marc i el poder sobre el temps

Possibles significats:

•D’improvís. •Obrir-secamíenlavida •Anarperparts •Jugarsensepensar •Personaenestatmoltlamentable •Noestarmaiquiet •Eixirambpresses •Quasino. •Ferunafalac,caríciaperguanyarl’afected’algú •Unavegadamés •Notenirelcapprousa. •Complirallòques’hapromès

19Proposta didàctica

6. Despertant la imaginació

a) Demostra que tens imaginació: pensa una portada dife-rent i original per a aquesta novel·la i dibuixa-la a la tapa del llibre.

20 Marc i el poder sobre el temps

b) Imagineu que teniu l’oportunitat de parlar amb l’autora del llibre i us explica que té pensat fer la 2a part del llibre, però està en blanc i necessita idees. Enceteu un debat ordenat a classe en què proposeu idees per a la 2a part de Marc i el poder sobre el temps. Alguns punts que podeu tractar són:

•Quèpassaràenlanovanovel·la? •Quintítoltindrà? •Quinspersonatgestornaranaestar? •Quinspersonatgesinventaries? •Quinelementmàgicpotaparèixer? •QuèlipreocupaaraaMarc?

c) Al capítol 4, el bruixot recita en veu alta unes paraules que Marc no entén massa bé, i ho fa amb forma de poesia.

Una poesia és un escrit dividit en versos (cadascuna de les línies) on l’autor vol expressar una idea, transmetre un sentiment... Moltes vegades els versos tenen el mateix nombre de síl·labes i també és molt comú que es repe-tesquen els acabaments. Açò últim és el que s’anomena rima.

A la novel·la trobem aquestes dos composicions rima-des:

Cronos, que del temps ets déu,traspassa’m el poder teuque ara Marc desitja seu.

Oberta sobre el seu capcol·loque jo aquesta mài així el do passarà a Marc.

Cronos, que del temps ets déu,et retorne el poder teuque ara Marc no vol seu.

Oberta sobre el seu cappose de bell nou la màperquè el do surta de Marc.

Si et fixes les dues consten de 6 versos (6 línies) i tenen un sistema de rimes idèntic: els primers tres versos rimen entre sí, de la mateixa manera que ho fan els tres últims. Fixa’t en la següent taula perquè et quede més clar:

21Proposta didàctica

POESIA 1 POESIA 2Acaba en... Acaba en...

Vers 1 -déu -déuVers 2 -teu -teuVers 3 -seu -seuVers 4 -cap -capVers 5 -mà -màVers 6 -Marc -Marc

Ateses les anteriors explicacions intenta fer una poesia semblant a la del bruixot.

d) Llegint la novel·la es fa evident que l’hort de la casa de Marc és un lloc màgic on tothom troba el seu espai per

22 Marc i el poder sobre el temps

fer les coses que més els agraden, com es pot veure en el següent text extret del capítol 6:

«Allí estaven els iaios, el pare i el germanet de Marc. El iaio trencava ametlles, segurament per fer pastissets de sagí, cristines o carquinyols. La iaia estenia la roba en una corda situada al bell mig de l’hort. El pare prenia un cafè mentre llegia el periòdic. I el germanet, Pep, recollia flors caigudes del magraner per formar un exèrcit roig de soldats.[...] El pobre gos estava en la part més alta d’un dels laterals de la porta de ferro. A males penes podia moure’s. Reposava sobre una superfície minúscula, per no dir que estava a tres metres d’altura. Estava esporuguit i emetia sorolls que semblaven el plor d’un nadó.[...] Aparegué Marc per la porta del pati, amb els ulls lleganyosos i els cabells rebolicats. Sa mare li anava al da-rrere, carregada amb una safata plena de tasses fumejant,

pa torrat i coca d’ametlla».

Torneu a llegir-lo amb deteniment i encercleu en el dibuix aquells personatges subratllats.

e) A Marc li costa quatre intents cercar el desig perfecte: tenir tots els joguets del món, ser el millor porter de l’univers, no anar al col·legi mai més i, finalment, poder parar el temps. El bruixot en un moment donat li retreu a Marc que li falta encara molta imaginació. Imagina que et trobes en la situació de Marc, demostra que tens més imaginació que ell i digues quin seria el desig que dema-naries. Explica per què.

23Proposta didàctica

24 Marc i el poder sobre el temps

Prova d’avaluació de la lectura

1. Quin és el nom complet de Marc: � Marc Llopis � Marc Fullana � Marc Llàtzer

2. El germanet de Marc s’anomena: � Ferran � Lluís � Pep

3. Quin animal és Pitu? � Un gos � Un ocell � Un gat

4. Quin d’aquestos desitjos no demana Marc al bruixot: � Tenir totes les joguines del món � Ser el millor porter del món � Tenir una bicicleta

5. En quin animal es converteix el Bruixot quan deixa de parlar amb Marc:

� En una libèl·lula � Un esquirol � Un hàmster

6. El rodamón a qui Marc dóna l’entrepà en realitat és: � Un amic dels pares � Un oncle que ha vingut de visita � Un bruixot

7. Marc acaba descobrint a causa del poder un plaer que desconeixia. Quin?

� El gust per la lectura

25Proposta didàctica

� Fer castells amb furgadents �Jugaralescartesambeliaio

8. Quin és el problema principal del poder de parar el temps:

� Que el temps aturat és molt breu � Que qualsevol pot utilitzar-lo � Que cada vegada el temps està més estona quiet

9. Quina paraula ha de dir Marc perquè el temps s’ature: � Zeus � Quiet � Sonorc

10. Qui era Cronos: � Un company de classe de Marc � Un déu � Un amic íntim del bruixot

26 Marc i el poder sobre el temps

Passatemps

1. Busca les 7 diferències.

2. Ajuda Marc a seguir el camí que el conduirà al rellotge d’arena

27Proposta didàctica

3. Busca en aquesta sopa de lletres vuit personatges que apa-reixen al llarg de la novel·la. Has de tenir en compte que els podràs trobar en horitzontal, vertical i diagonal; d’es-querra a dreta, de dreta a esquerra, d’amunt cap avall i d’avall cap amunt.

R T A N A T I A E

V I O A F G N M E

S P I T U H Q A L

P S U F W V U R J

O E I G N C I C K

F I R A E Z M B V

S U O E U P E U O

C S R D S I T I T

X S U E N H R F S

N M G O P E P E T

28 Marc i el poder sobre el temps

4. Pinta aquest dibuix on Marc i el seu germà juguen amb els vaixellets que acaben de fabricar.

29Proposta didàctica

Solucionari

2. Personatges

d)

★ Marc En realitat és un bruixot

★ Germanet Li encanta jugar al dòmino

★ Iaia Li encanta inventar jocs

★ Mare Li agraden amb deliri les mandarines i les magdalenes

★ Iaio Somia a ser el millor porter del món

★ Rodamón Sembla l’ombra de Marc

★ Pitu Té quatre noms

★ Pare Mentre va caminant fa algun pet i ni s’immuta

3. Acció

� Marc es queda sense bicicleta pel seu aniversari. � Durant el gran partit de futbol entre l’Alcoià.net i el

Muro-i-punt, Marc ha de vestir una samarreta amb el nom de MARIETA inscrit a l’esquena.

� El bruixot li concedeix un desig per actuar amb bonho-mia.

� Marc emplena el temps aturat amb hores de lectura. � El bruixot posa la mà en el cap de Marc i l’allibera del

poder que li havia atorgat. � Marc es troba amb un vagabund que resultarà ser un

bruixot. � El bruixot es converteix en un esquirol i desapareix.

7

10

1

4

6

2

5

30 Marc i el poder sobre el temps

� El bruixot i Marc es retroben en la bassa de Turballos. � Marc demana tenir el poder de parar el temps. � Marc descobreix la història del déu Cronos.

5. Vocabulari

Expressió Exemple Significat

No parar en torretaÉs molt nerviós i no para en torreta (pàg. 20)

No estar mai quiet

Jugar als patacotsEs justifica dient que tots juguen als patacots, excepte ell (pàg. 22)

Jugar sense pensar

Estar fet un sant llàtzerquan queies les cames te les deixaven fetes un sant llàtzer (pàg. 27)

Persona en estat molt lamentable

A males penesUna persona a males penes hi cobria una petita part (pàg. 27)

Quasi no

Estar tocat del boletSóc un nen parlant amb un vell que sembla que està tocat del bolet (pàg. 30)

No tenir el cap prou sa

De sobteÉs que anava a llançar l’entrepà i de sobte... (pàg. 37)

. D’improvís

De bell nouDe bell nou a la cara se li dibuixava el gest de concen-tració (pàg. 39)

Una vegada més

Eixir escopetatPep i Marc eixiren escopetats cap a les seues propietats (pàg. 56)

Eixir amb presses

Tenir paraulaEls pares no tenien paraula (pàg. 65)

Complir allò que s’ha promès

Fer-se (un) homeAixò és que estàs fent-te un home (pàg. 74)

Obrir-se camí en la vida

Fer festes (a algú)...anaven fent-li festes perquè s’animara (pàg. 75)

Fer un afalac, carícia per guanyar l’afecte d’algú

Anar a pams Però anem a pams (pàg. 81) Anar per parts

9

3

8

31Proposta didàctica

Prova d’avaluació

Pregunta Resposta Pregunta Resposta1 B 6 C2 C 7 A3 A 8 C4 C 9 C5 B 10 B

Passatemps

1. Busca les 7 diferències.

1. Fum; 2. Finestra; 3. Libèl·lula; 4. Tronc; 5. Cor en les bragues; 6. Marieta; 7. Ocell

32 Marc i el poder sobre el temps

2. Ajuda Marc a seguir el camí que el conduirà al rellotge d’arena

33Proposta didàctica

3. Busca en aquesta sopa de lletres vuit personatges que apa-reixen al llarg de la novel·la.

R T A N A T I A E

V I O A F G N M E

S P I T U H Q A L

P S U F W V U R J

O E I G N C I C K

F I R A E Z M B V

S U O E U P E U O

C S R D S I T I T

X S U E N H R F S

N M G O P E P E T

34 Marc i el poder sobre el temps