Nombres naturals U1

24

Transcript of Nombres naturals U1

Page 1: Nombres naturals U1
Page 2: Nombres naturals U1

Codi Postal de Verges 17142

Page 3: Nombres naturals U1
Page 4: Nombres naturals U1

Diferents sistemes de numeració

Page 5: Nombres naturals U1
Page 6: Nombres naturals U1

Sistema de numeració romà• Les xifres romanes són:

– I, V, X, L, C, D, M• Normes per escriure:

– Les lletres I,X,C i M es poden repetir fins 3 vegades (ex: 83=LXXXIII)

– La I només pot restar a V i X (ex: 99=XCIX IC)– La X només pot restar a L i C (ex: 40=XL)– La C només pot restar a D i M– Una ratlla horitzontal sobre una o més lletres,

queden multiplicades per mil (ex: V = 5.000)

Page 7: Nombres naturals U1

ExercicisEscriu en sistema decimal les següents xifres romanes:• XXII• MDCCCXXXIX• XI• MCCXIII• XCIEscriu en xifres romanes:• 625• 256• 1423• 3241• 49

Page 8: Nombres naturals U1

Sistema de numeració decimaluM cm dm um c d u

Unitat de milió

Centena de mil

Desena de mil

Unitat de mil

Centena Desena Unitat

x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1

4 5 78 7 6 2 0 1 4

457: quatre-cents cinquanta-set

8.762.534: vuit milions set-cents seixanta-dos mil cinc-cents trenta-quatre

NORMA: D-U-C

Page 9: Nombres naturals U1

Descomposició de decimal4.248.759=4 unitats de milió = 4.000.0002 centenes de mil = 200.0004 desenes de mil= 40.0008 unitats de mil= 8.0007 centenes= 7005 desenes= 509 unitats = 9

Quatre milions dos-cents quaranta-vuit mil set-cents cinquanta-nou

Page 10: Nombres naturals U1

Nombres naturals

• Els nombres naturals que utilitzem per comptar s’anomenen: CARDINALS (zero, u, dos, deu, cent u...)

• Els nombres naturals que utilitzem per ordenar s’anomenen: ORDINALS (primer, segon, quart, setè...)

• Representació sobre la recta :

Page 11: Nombres naturals U1

Operacions: suma i resta• Sumar – afegir

a i b s’anomen sumands– Propietat commutativa a + b = b + a– Propietat associativa (a + b) + c = a + (b + c)– Element netre a + 0 = a

• Restar – treureA s’anomena minuend i b s'anomena sostraienta - b

Page 12: Nombres naturals U1

Operacions: multiplicació i divisió• Multiplicació - sumar un nº de vegades

– Propietat commutativa a x b = b x a– Propietat associativa (a x b) x c = a x (b x c)– Element unitat a x 1 = a– Element absorbent a x 0 = 0– Propietat distributiva a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

• Divisió – repartir- Divisió exacta: Residu=0

-Divisió entera: Residu ≠ 0

- Prova de la divisió:- Dividend= Divisor x quocient + residu

Page 13: Nombres naturals U1

Propietat distributivaExemple de propietat distributiva:Ex:

2 x (4 + 2) = (2 x 4) + (2 x 2) 2 x 6 = 8 + 4Ex a l’inversa – FACTOR COMÚ(4 x 3 ) + (3 x 8) = 3 x (4 + 8)(4 x 6) + (4 x 2) – (5 x 4) = 4 x (6 + 2 – 5)(5 x 2 x 4) - (10 x 3) = 10 x (4 – 3)

Page 14: Nombres naturals U1

ExercicisTreu factor comú:1.- (5 x 3 x 2) + (7 x 5) =2.- (6 x 7) + (3 x 2 x 6) =3.- (5 x 2 x 6) - (5 x 1) =4.- (9 x 1 x 3) + (2 x 3 x 7) =5.- (12 x 7) - (4 x 3 x 5) =6.- (3 x 4) + (6 x 4 x 7) =7.- (2 x 10 x 3) + (7 x 10) =8.- (5 x 2) + (7 x 3 x 5) - (5 x 1) =9.- (11 x 3) + (3 x 7 x 1) =10.- (7 x 5 x 9) - (5 x 7 x 2) =11.- (4 x 3 x 2) + (7 x 4 x 3) - (7 x 5 x 4) =

Page 15: Nombres naturals U1

Operacions combinades• Ordre per efectuar les operacions:

– Si hi ha parèntesis, primer efectuarem les operacions de dins el parèntesis ex: (2 + 6) x (4 + 5) = 8 x 9 = 72

– Si no hi ha parèntesis, • 1r efectuarem les multiplicacions i divisions• 2n efectuarem les sumes i restes

ex: 2 + 6 x 4 + 5= 2 + 24 + 5= 31 ex: 9 : 3 + 4 x 2 = 3 + 8 = 11

Page 16: Nombres naturals U1

Exemple d’operacions combinades complexes

• Exemple 1: 12 - 6 x 4 – (2 + 5) x 3 =

12 – ( 6 x 4 - 7 x 3) =

12 - ( 24 - 21 ) =

12 – 3 = 9

• Exemple 2: (6 x 10) + (7 - 6) x 7 =

(60 + 1 x 7) =

( 60 + 7) = 67

Page 17: Nombres naturals U1

Potències• Una potència és una multiplicació de nombres iguals• El factor que es repeteix és la base• El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent• Qualsevol número elevat a 0 és igual a 1. Ex: 90=1

3 x 3 = 32 es llegeix 3 al quadrat

5 x 5 x 5 = 53 es llegeix 5 al cub

6 x 6 x 6 x 6 = 64 es llegeix 6 elevat a quatre

Calcula:32 x 43 - 62 = 3 x 3 x 4 x 4 x 4 - 6 x 6 = 9 x 64 - 36= 576 - 36= 540

Page 18: Nombres naturals U1

Operacions amb potències• Multiplicació de potències – mateixa base

72 x 73 = 7 2 + 3 = 75

• Divisió de potències – mateixa base35 : 33 = 3 5 – 3 = 32

• Potència d’un producte(3 x 6)2 = 32 x 62

• Potència d’una potència(45)3 = 45 x 45 x 45 = 45+5+5 = 415

(45)3 = 45x3= 415

Page 19: Nombres naturals U1

Descomposició polinòmica100= 1101 = 10102 = 100103 = 1000104 = 10.000105 = 100.000

Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants zeros com unitats indica l’exponent.

Qualsevol nombre es pot escriure com una combinació de potències de 10, aquesta expressió s’anomena descomposició polinòmica

14.000 = 14 x 1000 = 14 x 103

250.000 = 25 x 10.000 = 25 x 104

3.000.000= 3 x 1.000.000 = 3 x 106

Page 20: Nombres naturals U1

Exemples de descomposició polinòmica

253 = 200 + 50 + 3 = 2x100 + 5x10 + 3 = 2x102 + 5x101 + 3

6896 = 6000 + 800 + 90 + 6 = 6x1000 + 8x100 + 9x10 + 6= 6x103 + 8x102 + 9x101 + 6

Page 21: Nombres naturals U1

Arrels quadradesCalcular l’arrel quadrada d’un nombre N és calcular aquell nombre que multiplicat per ell mateix doni N.

25555525 2 ==→= xDos tipus d’arrels quadrades:• Arrel quadrada exacta

– És un nombre natural (quadrat perfecte), el 8

• Arrel quadrada entera– No és un nombre natural,no és un quadrat perfecte

8587

645849

?58 Quant val

<<

<<

Page 22: Nombres naturals U1

Exercicis d’arrels:Dóna el resultat de les següents arrels, si l’arrel és entera, posa entre quins dos nombres es trobarà el resultat:

=

=

=

=

=

=

=

=

36

40

25

4

100

111

79

81

Page 23: Nombres naturals U1

Aproximacions - arrodoniments• Per arrodonir un nombre, observem la

xifra que s’ha de suprimir:– Si és menor de 5, la xifra anterior es deixa

igual– Si és igual o superior a 5, la xifra anterior

se li afegeix una unitat• Exemples:

– Arrodonim a centenes• 3552 ⇒ 3600 284⇒300 129⇒100

– Arrodonim a desenes• 3552 ⇒ 3550 284⇒280 129⇒130

Page 24: Nombres naturals U1

Exercicis• Arrodoniment a les desenes4536 – 35557 – 7676 – 20001 – 812 -1225

• Arrodoniment a les centenes4536 – 35557 – 7676 – 20001 – 812 -1225

• Arrodoniment a la unitat de miler4536 – 35557 – 7676 – 20001 – 812 -1225