Matematiques 1r batx ccss

of 27 /27
MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS 1r Batxillerat 1r Batxillerat Presentació del curs 2014/2015

Embed Size (px)

Transcript of Matematiques 1r batx ccss

  • 1. MATEMTIQUESCINCIES SOCIALS1r BatxilleratPresentaci del curs2014/2015

2. 1.CONTINGUTS: 3. BLOC 1 : Reps 4. BLOC 2 : Funcions 5. BLOC 3 : Matemtiques socials 6. 2. TEMPORITZACI: 7. 2. TEMPORITZACI 8. 2.0 AVALUACI INICIAL 9. 2.1 1 AVALUACI 10. 2.2 2 AVALUACI 11. 2.3 3 AVALUACI 12. 3. CRITERIS D AVALUACI: 13. 3. CRITERIS D AVALUACI:Proves objectives (80%): Mmim dos / mxim tres exmens per trimestre. Tindran el mateix pes Savisaran amb una setmana dantelaci 14. 3. CRITERIS D AVALUACI:Proves objectives (80%): Si es treu menys d un 2,5 en un examen lavaluaci queda suspesa. Si no es ve el dia de lexamen cal justificar-ho.Es far lexamen el dia segent de classe si estben justificat.En cas contrari es suspn lavaluacii s ha danar directament a la recuperaci. 15. 3. CRITERIS D AVALUACI:Treballs realitzats (10%): Es far un treball de cada unitat S entregar el dia de cada prova Consistir en entregar amb molt bonapresentaci una col.lecci d exercicis de cadatema a partir duna plantilla del Moodle 16. 3. CRITERIS D AVALUACI:Treballs realitzats (10%): Si no es presenten els treballs amb uns mnimsde presentaci i continguts lavaluaci constarcom a suspesa (fins que sentreguin encondicions) 17. 3. CRITERIS D AVALUACI:Treball diari (10%): Actitud Puntualitat Participaci a classe i a casa (Moodle) 18. 3. CRITERIS D AVALUACI:MatesMoodle Plataforma escolar per potenciar ls de les TIC Usuari: alumne Contrasenya : alumne2013 19. 3. CRITERIS D AVALUACI:Recursos del MatesMoodle Descrregues de plantilles i formularis Enllaos a videos del youtube : professors virtuals Calculadores virtuals (wiris) Programes simuladors 20. 4. RECUPERACIONS Recuperacions trimestrals: durant el curs Recuperacions ordinries: mes de juny Recuperacions extraordinries: mes de setembre 21. 4.1 RECUPERACIONS TRIMESTRALS Es far un examen de recuperaci cada trimestre 1 avaluaci:primera setmana desprs vacances de Nadal 2 avaluaci:primera setmana desprs vacances de Setmana Santa 3 avaluaci:setmana de recuperacions final 22. 4.1 RECUPERACIONS TRIMESTRALS En aquestes recuperacions trimestral shaurdentregar un treball i fer una prova objectiva. Treball: 20 % Examen: 80 %Si no sentrega el treball amb uns mnims de presentacii de continguts no es recuperar lavaluaci (encara quelexamen estigui aprovat) fins que sentregui encondicionsEn el cas de que saprovi amb ms d un 7 es recuperarl avaluaci amb un 6. 23. 4.2 RECUPERACIONS ORDINRIES(JUNY) Si no es recupera una o ms avaluaci durant elcurs s haur de fer una prova extraordinria elmes de juny de les avaluacions pendents. No s haur dentregar cap treball el mes dejuny.Lexamen conta el 100 %. S hauran de recuperar TOTES les avaluacionspendents. En cas de recuperar la nota ser sempre de 5 24. 4.3 RECUPERACI EXTRAORDINRIA(SETEMBRE) Si no es recupera extraordinriament el mes dejuny s haur de fer una prova de mnims alsetembre de TOT el curs Aquesta recuperaci ser global: TOT EL CURS. 25. 4.3 RECUPERACI EXTRAORDINRIA(SETEMBRE) Aquesta prova tindr dos parts: Prova objectiva ( 70 %). Treball d estiu (30 %). Per aprovar cal obtenir un 5 com a mnim. L entrega del treball destiu s obligatria per talde poder recuperar l assignatura. En cas de recuperar la nota de l alumne sersempre de 5. 26. 5. MILLORAR NOTA Els alumnes que vulguin pujar nota el mes dejuny podran fer-ho a criteri del professor. En capcas es baixar la nota final assolida durant elcurs. Proves Cangur 2015: ???? 27. Que tinguem tots molt bon curs!