Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

of 163 /163
Canon MANUAL DE UTILIZARE

Embed Size (px)

description

acesta este manualul de utilizare al aparatului foto Canon EOS 60D din limba romana, scanat de mine. bucurati-va de el !!

Transcript of Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Page 1: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Canon

MANUAL DE UTILIZARE

Page 2: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

IiilMxIucere

i. i . , i m i ! i n digitala (le inalta performanta, monoobiectiva cu vizare 'i IM 1 ihiectiv care prezintă un senzor CMOS ce oferă detalii de foarte Iii.ili' de aprox. 18.0 magapixeli efectivi, DIGIC 4, AF 9-puncte de inalta

pini i in HI viteza, aprox. 5.3 fps de fotografiere continua, fotografiere in direct a i M i i m ci lilmare HD completa (Full High-Definition) (Inalta definiţie

i umplu!,i) II rilii i amera este foarte receptiva la fotografierea in orice moment, asigura

i l i n i a s e funcţii potrivite pentru fotografierea avansata si oferă de asemenea l illi • caracteristici.

I l i M . h i a i i f o t o g r a f i i de p r o b a p e n t r u a va f a m i l i a r i z a cu camera i'.n (i camera digitala puteţi vizualiza imediat imaginea pe care ati realizat-o. In timp ce citiţi acest manual, faceţi câteva fotografii de proba si vedeţi care este i< vuitului final. Veti putea apoi sa înţelegeţi mai bine camera. Pentru a evita fotografii superficiale si accidente, citiţi mai intai Avertismentele de siguranţa (pg. 305, 306) si Masurile de manipulare (pg. 12,13).

Testarea camerei i n a i n t e de uti l izare si s i g u r a n ţ a de exploatare Dupa fotografiere, derulaţi si verificaţi daca imaginile au fost inregistrate corect. In cazul in care camera sau cârdul de memorie sunt deficiente si imaginile nu pot fi inregistrate sau descărcate intr-un computer, Canon nu poate fi răspunzător pentru orice pierderi sau inconveniente provocate.

D r e p t u r i de a u t o r Este posibil ca legile drepturilor de autor din tara dumneavostra sa interzică folosirea fotografiilor anumitor oameni si subiecte pentru altceva in afara de propriul divertisment. Fiti de asemenea conştienţi de faptul ca anumite spectacole, manifestări etc. pot interzice fotografierea chiar si pentru propriul divertisment.

^ A c e a s t a c a m e r a e s t e c o m p a t i b i l a c u c â r d u r i d e m e m o r i e S D , S D H C s ' S D X C . A c e s t m a n u a l v a f a c e r e f e r i r e l a t o a t e a c e s t e c â r d u r i

• " ^ f o l o s i n d d o a r t e r m e n u l " c â r d u l " .

* Aceasta camera nu are un card incorporat pentru inroglslr i iron liii;ii|lnilor.

V a r u g a m s a - l a c h i z i ţ i o n a ţ i s e p a r a t .

Verificarea elementelor incluse in lista înainte de a incepe, verificaţi daca următoarele elemente au fost incluse la achiziţia camerei dumneavoastră. Daca lipseşte ceva, contactaţi comerciantul de la care ati achizitionat-o.

C a m e r a

( c u v i z o r s i c a r c a s a d e

p r o t e c ţ i e a c a m e r e i )

S e t b a t e r i i

L P - E 6

(cu c a p a c d e p r o t e c ţ i e )

C a b l u d e c o n e x i u n e

C D E O S D I G I T A L C D M a n u a l

S o l u t i o n D i s k d e u t i l i z a r e

( S o f t w a r e ) p e n t r u

s o f t w a r e

0)

I....-I... ;l L î ,| v \ j

î n c ă r c ă t o r b a t e r i i

L C - E 6 / L C - E 6 E *

C a b l u s t e r e o A V

A V C - D C 4 0 0 S T

O a ( 1 ) M a n u a l d e u t i l i z a r e c a m e r a

( a c e a s t a b r o ş u r a )

(2) G h i d d e b u z u n a r

" î n c ă r c ă t o r u l p e n t r u b a t e r i i L C - E 6 s a u L C - E 6 E e s t e i n c l u s . ( L C - E 6 E e s t e f u r n i z a t

c u c a b l u d e a l i m e n t a r e . )

• D a c a a c h i z i ţ i o n a ţ i u n k i t p e n t r u l e n t i l e , a s i g u r a t i - v a c a l e n t i l e l e s u n t i n c l u s e .

• I n f u n c ţ i e d e t i p u l d e k i t p e n t r u l e n t i l e , e s t e p o s i b i l c a s i m a n u a l u l d e u t i l i z a r e

p e n t r u l e n t i l e s a f i e i n c l u s .

• A v e ţ i g r i j a s a n u p i e r d e ţ i n i c i u n u l d i n t r e e l e m e n t e l e d e m a i s u s .

Manual de uti l izare p e n t r u s o f t w a r e M a n u a l u l d e u t i l i z a r e p e n t r u s o f t w a r e s e a f l a p e C D - R O M c a f iş ier i n

P D F . C o n s u l t a ţ i p a g i n a 3 1 6 p e n t r u i n s t r u c ţ i u n i d e s p r e m o d a l i t a t e a i n

c a r e p u t e ţ i c a u t ă a n u m i t e deta l i i i n m a n u a l u l d e u t i l i z a r e p e n t r u s o f t w a r e .

3

Page 3: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Convenţii utilizate in acest manual Iconiţe in acest manual

: Indica discul principal.

< Q > : Indica discul pentru control rapid.

<•;':•> < A T > <-4^> : Indica Multi-controller (Dispozitivul de control multifuncţional) si direcţia in care trebuie sa apăsaţi.

< @ > : Indica butonul pentru setare.

5)4, (S6, (510, <516 : Arata ca funcţia respectiva ramane activa timp de 4 s e c , 6 s e c , 10 sec. sau respectiv 16 s e c dupa ce ati eliberat butonul.

* I n a c e s t m a n u a l , i c o n i ţ e l e s i s e m n e l e c a r e i n d i c a b u t o a n e l e c a m e r e i , d i s c u r i l e s i

s e t ă r i l e c o r e s p u n d i c o n i ţ e l o r s i s e m n e l o r d e p e c a m e r a s i d e p e m o n i t o r u l L C D .

: Indica o funcţie care poate fi schimbata apăsând pe butonul <MENU> si schimbând setarea.

~k : Daca apare in partea dreapta sus a paginii, arata ca funcţia este disponibila doar in modurile din Creative Zone (Zona creativa) (pg. 20).

(p.**) : Numerele paginii de referinţa pentru mai multe informaţii.

: Indiciu sau sfat pentru o fotografiere mai buna.

? : Sfat pentru rezolvarea problemei.

4) : Avertisment pentru a preveni probleme ale fotografierii.

[ J ] : Informaţii suplimentare.

Presupuneri de baza o Toate operaţiile explicate in acest manual presupun ca intrerupatorul

pentru alimentare este deja setat pe < O N > (pg.28). Se presupune ca toate setările din meniu si Custom Functions (Funcţiile normale) sunt prestabilite.

Pentru scopuri explicative, instrucţiunile prezintă camera ataşata cu lentile EF-S18-135mm. f/3.5-5.6 IS.

4

Capitole • • • • • • • • • • ^ ^ • • • • • • • • • • M H a H a a l'nnlru utilizatorii care folosesc pentru prima data camera digitala monoobiectiva cu vizare directa prin iihlnctlv, Capitolele 1 si 2 explica operaţiile de baza ale acesteia si procedurile de fotografiere.

Introducere 2 •

1 Sa incepem 2 3 |

2 Fotografierea de baza 5 3 |

Setarea modului AF si a modului Drive (de acţionare) 7 5 |

4 Setările imagini i 8 3 j | Operaţii avansate 111 § |

6 Fotografia cu blitz 1 2 9 § § |

7 Fotografierea cu monitor LCD (Fotografierea in direct a imaginilor) 1 5 1 § §

8 Filmarea 1 7 1 |

9 Redarea imagini i 1 8 9 |

© Post-procesarea imagini lor 2 1 9 |

11 Curăţarea senzorului 2 2 9 §

12 Imprimarea imagini lor 2 3 5 |

13 Individualizarea camerei 2 4 9 f§j

14 Referinţa 2 6 5 |

Paginile finale: Index Ghid lansare software si Manual de instrucţiuni 3 1 3

5

Page 4: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Cuprins n t r o d u c e r e

V e r i f i c a r e a e l e m e n t e l o r i n c l u s e in l ista

C o n v e n ţ i i f o l o s i t e i n a c e s t m a n u a l

C a p i t o l e

I n d e x p e n t r u c a r a c t e r i s t i c i ^

M a s u r i de m a n i p u l a r e 1

G h i d de p o r n i r e r a p i d a 1

N o m e n c l a t o r 1

î n c ă r c a r e a bater ie i

I n s t a l a r e a s i i n d e p a r t a r e a b a t e r i e i

Fo los i rea m o n i t o r u l u i L C D

P o r n i r e a c a m e r e i

S e t a r e a d a t e i si a ore i

S e l e c t a r e a l imbi i d e i n t e r f a ţ a

Insta larea s i i n d e p a r t a r e a c â r d u l u i S D

A t a ş a r e a s i d e t a ş a r e a lent i le lor

F o l o s i r e a c a p a c u l u i p r o t e c t o r a l lent i le lor

D e s p r e s tab i l i zatoru l d e i m a g i n e a l lent i le lor

O p e r a ţ i i l e d e b a z a

(O) F o l o s i r e a e c r a n u l u i de c o n t r o l r a p i d

mm O p e r a ţ i i a le m e n i u l u i

înainte de a i n c e p e

F o r m a t a r e a c â r d u l u i

S e t a r e a t e m p o r i z ă r i i la i n c h i d e r e / A u t o i n c h i d e r e . .

S e t a r e a t e m p o r i z ă r i i la r e v i z u a l i z a r e a i m a g i n i i

R e v e n i r e a c a m e r e i l a s e t ă r i l e p r e s t a b i l i t e

O F o t o g r a f i e r e a a u t o m a t a c o m p l e t a

D T e h n i c i a u t o c o m p l e t e

CS A n u l a r e a bl i tz-ului

[CĂI F o t o g r a f i e r e a a u t o c r e a t i v a

9 F o t o g r a f i e r e a p o r t r e t e l o r

afc F o t o g r a f i e r e a p e i s a j e l o r

X, F o t o g r a f i e r e a p r i m - p l a n u r i l o r

F o t o g r a f i e r e a s u b i e c t e l o r i n m i ş c a r e

H F o t o g r a f i e r e a p o r t r e t e l o r pe t i m p de n o a p t e . . . .

(5) E c r a n c o n t r o l r a p i d

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e s e l e c t a r e a a m b i a n t e i . .

I o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e l u m i n o z i t a t e s a u t ipu l d e c a d r u 7 1

A F : S e l e c t a r e a m o d u l u i A F 7 6

EH S e l e c t a r e a p u n c t u l u i AF 78

A t u n c i c a n d a u t o f o c a l i z a r e a e ş u e a z ă 8 0

M F : F o c a l i z a r e a m a n u a l a 8 0 u i i S e l e c t a r e a m o d u l u i D r i v e (de a c ţ i o n a r e ) 8 1

F o l o s i r e a a u t o d e c l a n s a t o r u l u i 8 2

S e t a r e a cal i tăţ i i i m a g i n i i d e inregist rat 8 4

ISO: S e t a r e a v i t e z e i I S O 88

S e l e c t a r e a st i lu lu i u n e i f o t o g r a f i i 9 0

I n d i v i d u a l i z a r e a st i lului unei fo tograf i i 9 2

•"i» î n r e g i s t r a r e a st i lu lu i u n e i f o t o g r a f i i 94

S e t a r e a n ive lu lu i d e a l b 9 6

tfta N i v e l de a l b p e r s o n a l i z a t 97

13 S e t a r e a ind ice lu i de intens i tate a culor i i 98

C o r e c ţ i a n ive lu lu i d e a l b 9 9

i )|it imizarea a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i 1 0 1

( :orect ia i luminăr i i lent i le lor p e r i f e r i c e 1 0 2

t : i ( ;area si s e l e c t a r e a unui f iş ier 1 0 4

M e t o d e l e de n u m e r o t a r e a f iş ieru lu i 1 0 6

: l e t a r e a i n f o r m a ţ i i l o r d r e p t u r i l o r de a u t o r 1 0 8

S e t a r e a s p a ţ i u l u i p e n t r u c u l o a r e 110

P : P r o g r a m A E 1 1 2

T v : D i a f r a g m a pr ior i tara A E 1 1 4

A v : D e s c h i d e r e pr ior i tara A E 1 1 6

P r o f u n z i m e a c â m p u l u i d e p r e v i z i o n a r e 117

M: E x p u n e r e m a n u a l a 118

M S e l e c t a r e a m o d u l u i de m ă s u r a r e 119

S e t a r e a c o m p e n s ă r i i e x p u n e r i i 1 2 0

Sfc S u p o r t a u t o e x p u n e r e ( A E B ) 1 2 1

X- B l o c a r e AE " 2 2

B : L a m p a e x p u n e r e 1 2 3

Hlocare o g l i n d a 1 2 5

î I o t o g r a f i e r e a a s i s t a t a de la d i s t a n t a 1 2 6

O A f i ş a r e a ech i l ibrăr i i e l e c t r o n i c e 127

Page 5: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

C u p r i n s

4 F o l o s i r e a bl i tz-ului i n c o r p o r a i 1 3 0

S e t a r e a bl i tz-ului 1 3 5

F o l o s i r e a bl itz-ului w l r e l e a a 1 3 9

Blitz-uri e x t e r n e 1 4 8

Ci I o l o i i i i i l i x t i i u 1:11 m o n i t o r u l L C D 1 5 2

:;<'t. 11 i i i ' luni In-I i i i ' l i i l i i i i i i i l i o n i 1 5 6

O l S o l n r l l n (unct lo l m e n i u 1 5 7

U l l l l / n r e n Al- p e n t r u a f o c a l i z a 1 6 0

I I I I . I I I / . I I I M n i . i n i i . i l a 1 6 7

"ff F i l m a r e a 172

: 11 -l. inii • l in ict io i (Io l i l m u r e 179

: „ ' L I H N I d i m e n s i u n i i f i lmului d e inregis t ra l 180

S o t a r i l e f u n c ţ i e i m e n i u 1 8 2

D3 R e d a r e a i m a g i n i i 1 9 0

INFO. A f i ş a r e a i n f o r m a ţ i i l o r fo tograf ier i i 191

13 n C ă u t a r e a r a p i d a a i m a g i n i l o r 1 9 4

G ^ / Q , V i z u a l i z a r e m ă r i t a 1 9 6

33 R o t a ţ i a i m a g i n i i 1 9 7

Clas i f icăr i le setăr i i 1 9 8

(o| C o n t r o l r a p i d i n t i m p u l d e r u l ă r i i 2 0 0

•ţŞ C u m s a v a d e l e c t a ţ i c u f i l m e l e d u m n e a v o a s t r ă 2 0 2

R e d a r e a f i l m e l o r 2 0 4

SC E d i t a r e a u l t imei si p r i m e i s c e n e a f i l m u l u i 2 0 6

P r e z e n t a r e a ( A u t o r e d a r e 2 0 7

V i z u a l i z a r e a i m a g i n i l o r l a t e l e v i z o r 2 0 9

f 5 3 P r o t e j a r e a i m a g i n i l o r 2 1 3

îjjj Ş t e r g e r e a i m a g i n i l o r 2 1 5

S c h i m b a r e a setăr i lor redăr i i i m a g i n i i 2 1 7

A d a p t a r e a l u m i n o z i t ă ţ i i m o n i t o r u l u i L C D 2 1 7

A u t o r o t a t i a i m a g i n i l o r v e r t i c a l e 2 1 8

% Filtre c r e a t i v e 2 2 0

8

C u p r i n s

E 3 R e d i m e n s i o n a r e a 2 2 2

P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r R A W prin i n t e r m e d i u l c a m e r e i 2 2 4

W Curăţarea s e n z o r u l u i i m

, t > C u r ă ţ a r e a a u t o m a t a a s e n z o r u l u i 2 3 0

A c c e s a r e a d a t e l o r d e s p r e ş t e r g e r e a prafu lu i 2 3 1

C u r ă ţ a r e a m a n u a l a a s e n z o r u l u i 2 3 3

•J2 Imprimarea i m a g i n i l o r P r e g ă t i r e a p e n t r u i m p r i m a r e 2 3 6

r( I m p r i m a r e a 2 3 8

A j u s t a r e a i m a g i n i i 2 4 3

C o n f i g u r a ţ i e c o m a n d a i m p r i m a r e d ig i ta la ( D P O F ) 2 4 5

i > I m p r i m a r e d i r e c t a c u D P O F 2 4 8

•J3 Individualizarea camerei S e t a r e a funcţ i i lor p e r s o n a l i z a t e 2 5 0

Funcţ i i p e r s o n a l i z a t e 2 5 1

Setăr i funcţ i i p e r s o n a l i z a t e 2 5 2

C.Fn I : E x p u n e r e 2 5 2

C . F n l l : I m a g i n e 2 5 4

C.Fn III : A u t o f o c a l i z a r e / D r i v e ( A c ţ i o n a r e ) 2 5 5

C.Fn IV : O p e r a ţ i e / A l t e l e 2 5 7

î n r e g i s t r a r e a M y M e n u ( M e n i u l u i m e u ) 2 6 1

C : î n r e g i s t r a r e a setăr i lor d e ut i l izare a le c a m e r e i 2 6 2

14 Referinţa INFO. Funcţ i i B u t o n 2 6 6

V e r i f i c a r e a informaţ i i lor b a t e r i e i 2 6 8

Ut i l i zarea unei pr ize d e a l i m e n t a r e l a e n e r g i a c a s n i c a 2 7 2

F o l o s i r e a c â r d u r i l o r Eye-Fi 2 7 3

T a b e l d i s p o n i b i l i t a t e f u n c ţ i e i n c o n f o r m i t a t e c u m o d u r i l e d e f o t o g r a f i e r e 2 7 6

Setăr i m e n i u 2 7 8

G h i d d e d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e 2 8 3

C o d u r i d e e r o a r e 2 9 1

G r a f i c s i s t e m 2 9 2

S p e c i f i c a ţ i i 2 9 4

A v e r t i s m e n t e d e s i g u r a n ţ a 3 0 5

Paginile finale: Index Ghid lansare software si Manual de instrucţiuni

Ghid l a n s a r e s o f t w a r e 3 1 4

Index 3 1 7

9

Page 6: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Index pentru caracteristici A l i m e n t a r e

o B a t e r i e

• î n c ă r c a r e a p . 2 4

• V e r i f i c a r e a b a t e r i e i • * p . 2 9

• Verificarea informaţiilor bateriei "; p . 2 6 8

o P r i z a de a l i m e n t a r e e n e r g i e î> p . 2 7 2

A u t o i n c h i d e r e p . 5 0

Lenti le

• A t a ş a r e / D e t a ş a r e p . 3 4

e Z o o m p . 3 5

• S t a b i l i z a t o r i m a g i n e > p . 3 8

Setări de baza

L i m b a p . 3 1

D a t a / O r a p . 3 0

F o l o s i r e a m o n i t o r u l u i L C D --> p . 2 7

A d a p t a r e a l u m i n o z i t ă ţ i i

L C D - u l u i p . 2 1 7

S o n e r i e p . 2 7 8

• E l i b e r a r e a d i a f r a g m e i

f a r a c a r d p . 3 2

înregistrarea i m a g i n i l o r

o F o r m a t a r e p . 4 8

...Crearea/selectarea unui f işier > p . 1 0 4

o N r . f i ş i e r p . 1 0 6

Calitate imagine

< Calitatea imagini i de inregistrat ?> p . 8 4

V i t e z a I S O - » p . 8 8

o S t i l f o t o g r a f i e p . 9 0

10

• N i v e l d e a l b • * p . 9 6

o S p a ţ i u c u l o a r e p . 1 1 0

o C a r a c t e r i s t i c i a m e l i o r a r e i m a g i n e

• Optimizarea auto a luminozităţii ;> p . 1 0 1

• C o r e c ţ i a i l u m i n ă r i i

p e r i f e r i c e p . 1 0 2

• R e d u c e r e a z g o m o t u l u i

l a e x p u n e r i p r e l u n g i t e p . 2 5 4

• R e d u c e r e a z g o m o t u l u i

l a v i t e z e I S O i n a l t e - » p . 2 5 4

• P r i o r i t a t e e v i d e n ţ i e r e t o n - > p . 2 5 5

A F

o M o d A F p . 7 6

• S e l e c t a r e p u n c t A F p . 7 8

• F o c a l i z a r e m a n u a l a -» p . 8 0

D r i v e ( A c ţ i o n a r e )

M o d u r i a c ţ i o n a r e p . 8 1

• N u m ă r m a x i m -» p . 8 7

F o t o g r a f i e r e

• E c h i l i b r a r e e l e c t r o n i c a i > p . 1 2 7

e E c r a n \ c o n t r o l r a p i d p . 4 4

o A u t o c r e a t i v p . 5 9

• P r o g r a m A E • * p . 1 1 2

c P r i o r i t a r e d i a f r a g m a A E î > p . 1 1 4

P r i o r i t a t e d e s c h i d e r e A E > p . 1 1 6

E x p u n e r e m a n u a l a 5 > p . 1 1 8

o B e c p . 1 2 3

B l o c a r e o g l i n d a p . 1 2 5

o M o d d e m ă s u r a r e p . 1 1 9

Index p e n t r u c a r a c t e r i s t i c i _________________

* A u t o d e c l a n s a t o r p . 8 2

C o n t r o l l a d i s t a n t a p . 1 2 6

Adaptări e x p u n e r e

C o m p e n s a r e a e x p u n e r i i - > p . 1 2 0

- A E B •* p . 1 2 1

• B l o c a r e A E p . 1 2 2

Blitz

B l i t z i n c o r p o r a t p . 1 3 0

• C o m p e n s a r e

e x p u n e r e b l i t z p . 1 3 2

• B l o c a r e F E p . 1 3 4

B l i t z e x t e r n p . 1 4 8

C o n t r o l b l i t z p . 1 3 5

• B l i t z w i r e l e s s p . 1 3 9

F o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r

Fotografierea in direct a imaginilor p . 1 5 1

F o c a l i z a r e a p . 1 6 0

Formate mult ip le ale imagini i p . 1 5 7

S i m u l a r e e x p u n e r e . p . 1 5 8

A f i ş a r e r e ţ e a p . 1 5 7

F o t o g r a f i e r e s i l e n ţ i o a s a p . 1 5 9

Filmarea

F i l m a r e a p . 1 7 1

E x p u n e r e m a n u a l a p . 1 7 4

î n r e g i s t r a r e a s u n e t u l u i î p . 1 8 4

Redarea imagini i

Temporizarea la revizualizarea imaginii : p . 5 0

Afişarea unei s ingure imagini -î< p . 1 9 0

• A f i ş a r e a i n f o r m a ţ i i l o r

f o t o g r a f i e r i i p . 1 9 1

R e d a r e f i l m p . 2 0 4

E d i t a r e a u l t i m e i /

p r i m e i s c e n e a f i l m u l u i - > p . 2 0 6

A f i s a j i n d e x p . 1 9 4

• D e r u l a r e a i m a g i n i i

( A f i s a j s a l t ) p . 1 9 5

V i z u a l i z a r e m ă r i t a p . 1 9 S

o P r e z e n t a r e p . 2 0 7

Vizualizarea imaginilor la televizor 1> p . 2 0 9

P r o t e j a r e p . 2 1 3

o Ş t e r g e r e p . 2 1 5

Editare imagine

F i l t r e c r e a t i v e p . 2 2 0

• R e d i m e n s i o n a r e p . 2 2 2

G P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r RAW - > p . 2 2 4

Individual izarea

F u n c ţ i i o b i ş n u i t e ( C . F n ) - > p . 2 5 0

M y M e n u ( M e n i u l m e u ) -i> p . 2 6 1

î n r e g i s t r a r e a s e t ă r i l o r

d e u t i l i z a r e a l e c a m e r e i - > p . 2 6 2

Vizor

o A d a p t a r e d i o p t r i c a p . 3 9

E c h i l i b r a r e e l e c t r o n i c a p . 1 2 8

o S c h i m b a r e a e c r a n u l u i

d e f o c a l i z a r e p . 2 5 9

1 1

Page 7: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Masuri de manipulare mmmmmm^mim^mmmmmmm

întreţinerea camerei A c e a s t a c a m e r a e s t e un i n s t r u m e n t de preciz ie. Nu o s c ă p a ţ i s i nici n-o s u p u n e ţ i unui

s o c fizic.

o C a m e r a nu este rezistenta la apa si nu p o a t e f i fo losi ta in m e d i u l subacvat ic. D a c a

scăpaţ i acc identa l c a m e r a in a p a , consul taţ i imediat cel m a i a p r o p i a t C e n t r u serv ice

C a n o n . Ştergeţi p icatur i le mici de apa cu o bucata de mater ia l uscat. In cazu l in c a r e

c a m e r a a fost e x p u s a la aer sărat, stergeti-o cu o b u c a t a de mater ia l u m e d a , dar b ine

stoarsa.

; . Nu lasati n ic iodată c a m e r a langa ceva c a r e g e n e r e a z ă un c a m p m a g n e t i c puternic

c u m ar f i un m a g n e t s a u un e lectromotor. De a s e m e n e a , evitaţ i sa folosiţ i s a u sa

lasati c a m e r a langa c e v a c a r e e m i t e u n d e radio p u t e r n i c e c u m ar f i o antena m a r e .

C â m p u r i l e m a g n e t i c e putern ice pot p r o v o c a o p e r a r e a e r o n a t a a c a m e r e i sau

d is t rugerea datelor a c e s t e i a .

: Nu lasati c a m e r a in c ă l d u r a e x c e s i v a ca de e x e m p l u in m a ş i n a , in lumina directa a

razelor solare. Temperatur i le inalte pot p r o v o c a d e f e c ţ i u n i a le c a m e r e i .

C a m e r a conţ ine circuite e lectron ice de preciz ie. Nu incercat i n ic iodată sa

d e z a s a m b l a t i c a m e r a de unul singur.

Folosiţ i un p a m a t u f pentru a indeparta praful de pe lenti le, vizor, ogl inda de ref lexie si

e c r a n u l d e focal izare. N u folosiţ i mater ia le d e curăţare c a r e conţ in solvenţ i organic i

pentru a curata c a m e r a s a u lenti lele. Pentru m u r d ă r i a c a r e nu se p o a t e indeparta,

d u c e ţ i c a m e r a la ce l m a i a p r o p i a t Centru serv ice C a n o n .

Nu at ingeţ i contacte le e lectr ice ale c a m e r e i cu d e g e t e l e . P r o c e d a ţ i in acest m o d

pentru a impiedica c o r o d a r e a contactelor. C o n t a c t e l e c o r o d a t e pot p r o v o c a

f u n c ţ i o n a r e a greşi ta a c a m e r e i .

• In cazu l in c a r e c a m e r a e s t e a d u s a brusc de la r e c e intr-o i n c a p e r e c a l d a , se p o a t e

f o r m a c o n d e n s u l pe c a m e r a s i pe părţi le interne. P e n t r u a impiedica c o n d e n s a r e a ,

puneţ i c a m e r a intr-o g e a n t a e t a n ş a din plastic s i lasati-o sa se a d a p t e z e la

t e m p e r a t u r a mai r idicata inainte de a o s c o a t e d in g e a n t a .

D a c a s-a f o r m a t c o n d e n s pe c a m e r a , incetat i s-o m a i fo losi ţ i , d e o a r e c e uti l izarea ei o

p o a t e deter iora. D a c a s-a f o r m a t c o n d e n s , îndepărtaţ i lent i lele, cârdul s i bater ia s i

aşteptaţ i p a n a ce u m e z e a l a s-a e v a p o r a t inainte de a re lua fo los i rea.

• In cazu l in c a r e c a m e r a nu va f i folosita pentru o p e r i o a d a l u n g a de t imp, indepartat i

bater ia s i depozi taţ i c a m e r a intr-un loc rece, uscat , b ine vent i lat. Chiar s i atunci c a n d

c a m e r a este depoz i tata, apăsaţ i butonul d i a f r a g m e i de c â t e v a ori din c a n d in c a n d

pentru a verif ica d a c a mai f u n c ţ i o n e a z ă .

•:. Evitaţi sa depozi taţ i c a m e r a in locuri u n d e se afla c h i m i c a l e coroz ive ca de e x e m p l u

laboratoare foto s a u c h i m i c e .

c In cazu l in c a r e c a m e r a nu a fost folosita pentru o p e r i o a d a lunga de t imp, testati-i

toate funcţ i i le inainte de ut i lzare. D a c a nu ati folosit c a m e r a p e n t r u o per ioada de t i m p

sau d a c a u r m e a z ă m o m e n t e i m p o r t a n t e c a r e t r e b u i e f o t o g r a f i a t e , adresat i-va

c o m e r c i a n t u l u i C a n o n p e n t r u ver i f icare s a u verif icat i-va s ingur i c a m e r a s i asigurat i-va

ca f u n c ţ i o n e a z ă corect.

12

M a s u r i d e m a n i p u l a r e

Ecran LCD si m o n i t o r LCD D e s i m o n i t o r u l L C D e s t e f a b r i c a t c u o t e h n o l o g i e d e i n a l t a p r e c i z i e c u p e s t e

9 9 . 9 9 % p i x e l i e f e c t i v i , p o t e x i s t a c a t i v a p i x e l i n e f u n c t i o n a l i i n p r o c e n t u l d e

0 . 0 1 % p i x e l i r a m a ş i s a u m a i p u t i n i p i x e l i . C e i n e f u n c t i o n a l i c a r e a f i ş e a z ă

d o a r c u l o r i l e n e g r u s a u r o ş u e t c , n u r e p r e z i n t ă o d e f e c ţ i u n e . E i n u a f e c t e a z ă

i m a g i n i l e i n r e g i s t r a t e .

D a c a m o n i t o r u l L C D e s t e l ă s a t p o r n i t p e n t r u o p e r i o a d a l u n g a d e t i m p , p o t

a p ă r e a r e m a n e n t e a l e i m a g i n i i p e e c r a n a c o l o u n d e o b s e r v a ţ i r a m a s i t e a

c e e a c e a f o s t a f i ş a t . T o t u ş i , a c e s t e a s u n t t e m p o r a r e s i v o r d i s p ă r e a a t u n c i

c a n d c a m e r a n u e s t e f o l o s i t a p e n t r u c â t e v a z i l e .

L a t e m p e r a t u r i j o a s e s a u r i d i c a t e , a f i s a j u l m o n i t o r u l u i L C D p o a t e s a p a r a c a

o p e r e a z ă i n c e t s a u p o a t ă a p ă r e a i n t u n e c a t . V a r e v e n i l a n o r m a l l a

t e m p e r a t u r a c a m e r e i .

Cârduri P e n t r u a p r o t e j a c â r d u l s i d a t e l e s a l e i n r e g i s t r a t e , n o t a t i - v a u r m ă t o a r e l e :

< • N u s c ă p a ţ i , i n d o i t i s a u u d a ţ i c â r d u l . Nu-I s u p u n e ţ i l a f o r ţ a e x c e s i v a , s o c f i z i c

s a u v i b r a ţ i i .

N u d e p o z i t a ţ i s a u f o l o s i ţ i c â r d u l l a n g a c e v a c a r e g e n e r e a z ă u n c a m p

m a g n e t i c p u t e r n i c c u m a r f i u n t e l e v i z o r , d i f u z o a r e s a u m a g n e ţ i . E v i t a ţ i d e

a s e m e n e a l o c u r i l e p r e d i s p u s e l a e l e c t r i c i t a t e s t a t i c a .

N u l a s a t i c â r d u l i n l u m i n a d i r e c t a a r a z e l o r s o l a r e s a u l a n g a s u r s e d e

c ă l d u r a .

D e p o z i t a ţ i c â r d u l i n t r - o c u t i e .

N u d e p o z i t a ţ i c â r d u l i n l o c a ţ i i f o a r t e c a l d e , p r ă f u i t e s a u u m e d e .

Lentile D u p a d e t a ş a r e a l e n t i l e l o r c a m e r e i , a t a s a t i - l e h u s e l e d e C o n t a c t e c o n t a c t s a u a s e z a t i - l e c u p a r t e a d i n s p a t e i n s u s p e n t r u a

e v i t a z g a r i e r e a s u p r a f e ţ e i s i c o n t a c t e l e e l e c t r i c e .

Precauţi i in t i m p u l uti l izări i îndelungate D a c a f o l o s i ţ i p e n t r u o p e r i o a d a i n d e l u n g a t a f o t o g r a f i e r e a c o n t i n u a , f o t o g r a f i e r a

i n d i r e c t a i m a g i n i l o r s a u f i l m a r e a , c a m e r a s e p o a t e i n c a l z i . D e s i a c e a s t a n u

r e p r e z i n t ă o d e f e c ţ i u n e , m a n e v r a r e a c a m e r e i f i e r b i n ţ i p e n t r u o p e r i o a d a l u n g a

d e t i m p p o a t e p r o v o c a a r s u r i u ş o a r e a l e p i e l i i .

1

Page 8: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Ghid de pornire rapida mm

1 k i J i i i

Inseraţi bateria, (p.26)

Pentru a incarca bateria, consultaţi pagina 24.

Ataşaţi lentilele, (p.34) Aliniaţi indicatorul alb sau roşu al lentilelor cu indicatorul camerei in asa fel incat culorile sa se potrivească.

Setaţi c o m u t a t o r u l pentru m o d u l de focal izare al lenti lelor pe <AF>. (p.34)

Deschideţi capacul l o c a ş u l u i s i inseraţi un card. (p.32)

lnserati-l in locaş cu eticheta

spre dumneavoastră.

Setaţi c o m u t a t o r u l de alimentare pe < O N > (p.28), s l in t i m p ce t inet i apăsat b u t o n u l din c e n t r u l d i s c u l u i pentru m o d , r o t i ţ i d i s c u l p e < L _ > (Full A u t o ) (Auto complet), (p 54)

14

Ghid d e p o r n i r e r a p i d a

I

Scoateţi in afara m o n i t o r u l LCD. (p.27)

Focalizaţi asupra subiectului. (p.4u) Priviţi prin vizor si indreptati centrul vizorului spre subiect. Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate si camera va focaliza asupra subiectului. Daca este necesar, blitz-ul incorporat va apărea brusc in mod automat.

Efectuaţi fotografia, (p 40) Apăsaţi complet pe butonul diafragmei pentru a realiza fotografia.

Revedeti fotografia, (p.50) Imaginea realizata va fi afişată timp de aprox. 2 sec. pe monitorul LCD. Pentru a afişa imaginea din nou, apăsaţi pe butonul <CE3> (p.190).

• Pentru a fotografia in timp ce priviţi monitorul LCD, consultaţi pagina 57. • Pentru a vizualiza imaginile realizate pana in acest moment, consultaţi

"Image Playback" ("Derulare imagine") (pg.190). • Pentru a şterge o imagine, consultaţi "Erasing Images" ("Ştergerea

imaginilor") (pg. 215).

15

Page 9: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Nomenclator Pentru informaţii detaliate, numerele paginilor de referinţa va sunt oferite in paranteze (p.*

* A F > Buton selectare m o d AF (p.76)

- Ecran LCD (p.18

<DRIVE> Buton selecţie m o d Dr ive(p.81)

< I S 0 > Buton setare viteza ISO (p.

< [ ! ] > Buton selectare — m o d măsurare (p.119)

<£zţ> Disc principal (p.41)

autodeclansator (p.131/82)

Senzor asistenta la distanta (p.126) Dispozitiv de fixare (oompartiment baterie;

Locaş cablu cupla DC (p.272)

Buton profunzime camp previzionare (p.117)

Oglinda (p.125, 233)

Indicator suport lentile EF (p.34)

Blitz incorporat/As is tenta fascicul luminos (p. 130/79)

—— Indicator suport lentile EF-S (p.34)

Contacte sincronizare blitz

— Accesor iu Hot shoe (p.14

Microfon (p.172)

— Buton blocare-eliberare disc mod (p.41)

Disc m o d (p.20)

Difuzor (p.204)

Suport curea (p.23)

Capac carcasa (p.34)

Contacte (p.13) -

Terminal microfon extern IN (p.184) •

Terminal digital Audio / v ideo O U T • (p.212, 236)

Terminal asistenta la distanta (p.124) -

16

N o m e n c l a t o r

CM • Fotografierea in direct a imaginilor/ — l lu lon filmare (p.152/172)

<•©•> Indicator focalizare

<MENU> Buton meniu (p.46) -

Buton adaptare dioptica (p.39)

Locaş vizor (p. 124) —

Vizor ocular

Am

i intuiţ i i lor i l imi'hi.m! (p.28)

• Htiton •. l<'H|i ' i i ; (p.215)

<AF-ON> Buton pornire AF (p.40, 76, 153, 173)

Buton blocare AE / buton blocare F E / Buton ind icator/atenuare (p. 122/134/194/196, 243)

<m/<K> Selectare punct AF / Buton mărire (p.78/196, 243)

Suport curea (p.23)

Monitor LCD (p.27, 217)

Suport trepied

< H > Buton redau? ( p 100}

<UNL0CK/i_-Buton b loca re-e libera re disc control rapid / Buton imprimare directa (p.42/241)

< @ > Buton setare (p.46)

Locaş card (p.32)

17

Page 10: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

N o m e n c l a t o r

Ecran LCD

<D+> Prioritate evidenţiere ton (p.255)

Drive mode (Mod acţionare) (p.81)

• Fotografiere singulara

Q i H Fotografiere continua cu

inalta viteza

Qi Fotografiere continua cu

viteza scăzuta

i cS) 10 sec. Autodeclansator /

Asistenta la distanta

f cS>_ 2 sec. Autodeclansator /

Asistenta la distanta

Mod AF (p.76)

ONESHOT O fotografie AF

Al FOCUS Al Focalizare AF

Al SERVO Al Servo AF

M FOCUS Focalizare

manuala

ISO > Viteza ISO ( p i

Viteza ISO ( p i

B/w o O O O w O O PO O O l UUUU-U.U{UUUj

llllllllllll

<B/W> Fotografiere monocromatica (p.91)

<K_> Corecţie nivel — de alb (p.99)

< S _ > Compensare expunere blitz (p.132)

- 3 . . 2 , « M l

Viteza diafragma

Ocupat (buSY) — — — —

Reciclare blitz incorporat (buSY) •

Fotografi ramase

Fotografii ramase in t impul

fotografierii cu suport WB

Temporizare autodeclansator

T imp lampa expunere .

Mod de măsurare (p.119)

[®] Măsurare evaluativa

[c] Măsurare parţiala

H Măsurare punct

Măsurare medie

centru de greutate

I i i " <^t> AEB

(p.121)

1 Verif icare baterie (p.29)

- Indicator nivel expunere

Grad compensare

expunere (p.120)

Interval AEB (p.121)

Grad compensare

expunere blitz (p.132)

- Stare scriere card

- Echil ibrare electronica

Deschidere

Selectare punct A F {[l'.i -]) Avert izare umplere completa card ( F u L L )

Avert izare eroare card (Err)

Avert izare card inexistent (Card)

Cod eroare (Err)

Curăţarea senzorului de imagine ( C L n ) A f i s a j u l v a p r e z e n t a d o a r s e t ă r i l e f o l o s i t e i n m o d c u r e n t .

11

N o m e n c l a t o r

I n f o r m a ţ i i v i z o r

- Puncte AF (Afisaj suprapus)

I c r a n de focalizare

!î| - Verificare baterie

X - Blocare AE / AEB in progres

V Ul i i /pregăt i t Avertizare blocare I [ : incorecta

V I I • Sincronizare viteza inalta (Blitz FP)

( l * > Blocare FE / FEB in progres

t_3> Compensare expunere blitz

Viteza diafragma Blocare FE(FEL) (h-.upat (buSY)

Ueciclare blitz incorporat (4 buSY)

Cerc măsurare punct

Corecţie nivel alb

Lumina confirmare focalizare

Număr maxim

B/W> Fotografiere

<monocromatica>

Viteza ISO

D+> Prioritate evidenţiere ton

Indicator nivel expunere Grad compensare expunere Grad compensare expunere blitz Interval AEB

Indicator diminuare ochi roşii lampa aprinsa Echilibrare electronica

• Avertizare umplere completa card ( F u L L ) Avertizare eroare card(Err) Avertizare card inexistent(Card)

- Deschidere

A l i s î i j u l v a p r e z e n t a d o a r s e t ă r i l e f o l o s i t e i n m o d c u r e n t .

19

Page 11: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

N o m e n c l a t o r

M o d Disc Rotiţi discul modului in timp ce tineti apăsat butonul blocare-eliberare al discului pentru mod din centru.

Setările de uti l izare ale camerei

Puteţi sa inregistrati modurile de fotografiere ( P / T v / A v / M / B), modul AF, setările meniuluy e t c , in setarea acestui mod pentru disc si sa fotografiat) (p.262).

}: Fi lmarea (p.171)

Zona creat iva

Aceste moduri va oferă mai mult control pentru fotografierea unor subiecţi diferiţi.

Program AE (p.112)

Prioritate diafragma AE (p.114)

Prioritate deschidere AE (p.116)

Expunere manuala (p.118)

Bec(p.123)

Zona ele baza

Tot ceea ce trebuie sa faceţi este sa apăsaţi pe butonul diafragmei. Este o fotografiere complet automata potrivita pentru subiect.

O : C o m p l e t auto (p.54)

E3: B l i t z Off (p.58)

A u t o creat iv (p.59)

Zona i m a g i n e

ta

Portret (p.62)

Peisaj (p.63)

Prim-plan (p.64)

Sporturi (p.65)

Portret nocturn (p.66)

20

N o m e n c l a t o r

I t n t l l e f a r a o s c a l a p e n t r u d i s t a n t a

Page 12: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

N o m e n c l a t o r

încărcător baterie LC-E6 încărcător pentru set baterii LP-E6 (pg. 24).

L o c a ş s e t b a t e r i i

L a m p a i n c a r c a r e

P r i z a a l i m e n t a r e

Aceasta unitate de alimentare trebuie sa fie corect orientata intr-o poziţie verticala sau aşezata pe un suport la nivelul pardoselei.

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢA - PĂSTRAŢI A C E S T E INSTRUCŢIUNI

PERICOL - PENTRU A R E D U C E RISCUL DE FOC S A U S O C ELECTRIC, URMAŢI CU

ATENŢIE A C E S T E INSTRUCŢIUNI.

Pentru conexiune la o priza de alimentare in cazul in care va aflaţi intr-o alta loctie decât U.S.A.,

folosiţi un adaptor cu prelungitor pentru priza cu o configuraţie potrivita pentru priza de alimentare.

încărcător bateri i LC-E6E încărcător pentru set baterii LP-E6 (pg. 24).

L a m p a i n c a r c a r e

L o c a ş s e t b a t e r i i

C a b l u a l i m e n t a r e

R a c o r d c a b l u a l i m e n t a r e

22

Sa începem

A i i !sl capi to l e x p l i c a pregăt i r i le d i n a i n t e a fotograf ier i i s i

nporat i i le d e b a z a a le c a m e r e i .

Ataşarea curelei Petreceti capătul curelei prin bucla suportului curelei camerei aflata la baza. Petreceti-I apoi prin catarama curelei asa cum vi se arata in ilustraţie. Intindeti cureaua pentru a regla orice fel de joc si asigurati-va ca aceasta nu se va slabi din catarama.

Capacul ocular este de asemenea ataşat la curea (p.124).

C a p a c o c u l a r

23

Page 13: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

încărcarea bateriei

îndepărtaţi capacul protector.

Ataşaţi bateria. Ataşaţi bine bateria ia incarcator, asa cum vi se arata in ilustraţie. Pentru a detaşa bateria, urmaţi procedura de mai sus in ordine inverse

Reincarcati bateria. Pentru LC-E6

Asa dupa cum va indica săgeata, scoateţi

in afara picioruşele incarcatorului bateriei

si inserati-le in priza de alimentare.

Pentru LC-E6E

Conectaţi cablul de alimentare la incarcator si introduceţi stecherul in priza de alimentare.

Reincarcarea porneşte automat si lampa pentru incarcare clipeşte in portocaliu.

N i v e l i n c a r c a r e L a m p a i n c a r c a r e N i v e l i n c a r c a r e C u l o a r e I n d i c a t o r

U - 4 9 %

P o r t o c a l i u C l i p e ş t e o d a t a p e s e c u n d a

5 0 - 7 4 % P o r t o c a l i u C l i p e ş t e d e d o u a o r i p e s e c u n d a 7 5 % s a u m a i m u l t

P o r t o c a l i u

C l i p e ş t e d e t r e i o n p e s e c u n d a î n c ă r c a t c o m p l e t V e r d e

L u m i n e a z ă

compSSBSţf 0 r e , P e " , r U ' r 6 i n C a r C a , a ™ 0 d e s c ă r c a t a t ~ L , m p U ' n 6 C e S a r p e n t r u r e i n " r c a r e a b a t e r i e i d e p i n d e d e t e m p e r a t u r a m e d r u l u i a m b i a n t s i d e n i v e l u l d e i n c a r c a r e a l b a t e r i e i

10 C/Trp' î n S ^ H 3 ' r e i n c a r c a r e a l a 'emperaturi scăzute 5°C iu u / 41 F - 50 F), va dura mai mult (pana la 4 ore).

24

î n c ă r c a r e a bater ie i

M Sfaturi referitoare la utilizarea bateriei si incarcatorului

încărcaţi bateria in ziua de dinaintea sau chiar in ziua utilizării. i In. II si in timpul depozitarii, o baterie incarcata se va goli treptat si isi va plnrdn energie.

Dupa reincarcarea bateriei, decuplat i-o si d e c u p l a ţ i si încărcătorul de la priza de al imentare.

Puteţi ataşa capacul intr-o alta direcţie pentru a Indica daca bateria a fost sau nu incarcata. I liica bateria a fost reincarcata, ataşaţi capacul in i ..i Irl incat locaşul de forma bateriei < • > sa fie

. ilirii.it peste eticheta albastra a bateriei. Daca lulcria este epuizata, ataşaţi capacul in direcţia opusa.

îndepărtaţi bateria, a t u n c i c a n d nu f o l o s i ţ i camera. I )nca bateria este lăsata in camera pentru o perioada lunga de timp, uste eliberata o cantitate mica de curent care are ca rezultat o descărcare in exces si o durata de viata mai mica a bateriei. Depozitaţi bateria cu capacul protector ataşat. Depozitarea bateriei dupa ce a fost complet incarcata poate micşora performanta acesteia.

încărcătorul bateriei poate f i de asemenea f o l o s i t in tari străine. încărcătorul bateriei este compatibil cu o sursa de alimentare de 100 V AC pana la 240 V AC 50/60 Hz. Daca este necesar, ataşaţi un adaptor pentru priza disponibil in comerţ pentru tara sau regiune respectiva. Nu ataşaţi niciun transformator portabil de tensiune la incarcatorul bateriei. Daca faceţi acest lucru puteţi deteriora incarcatorul bateriei.

Daca bateria se g o l e ş t e repede chiar si dupa ce a f o s t incarcata complet, inseamna ca a a juns la capătul duratei sale de viata. Verificaţi performanta de reincarcare a bateriei (pg. 268) si cumpăraţi o noua baterie.

D u p a c e at i d e c o n e c t a t s t e c h e r u l d e a l i m e n t a r e a l i n c a r c a t o r u l u i , n u

a t i n g e ţ i p i c i o r u ş e l e t i m p d e c e l p u ţ i n 3 s e c .

D a c a s t a r e a d e i n c a r c a r e a b a t e r i e i ( p g . 2 6 8 ) e s t e d e 9 4 % s a u m a i m u l t ,

b a t e r i a n u v a m a i f i r e i n c a r c a t a .

I n c a r c a t o r u l n u p o a t e i n c a r c a a l t e b a t e r i i d e c â t s e t u l d e b a t e r i i L P - E 6 .

25

Page 14: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Instalarea si indepartarea bateriei Instalarea bateriei

Introduceţi un set de baterii complet incarcat LP-E6 in camera.

Deschideţi capacul c o m p a r t i m e n t u l u i bateriei.

Glisaţi declanşatorul asa cum va indica săgeata si deschideţi capacul

Inseraţi bateria. Inseraţi capătul unde se afla contactele bateriei.

~ Inseraţi bateria pana ce se blochează in locaşul sau.

închideţi capacul. Apăsaţi capacul pana ce se inchide cu un clic.

i l L L _ n = a © N u p o a t e f i f o l o s i t d e c â t s e t u l d e b a t e r i i LP-E6.

îndepărtarea bateriei

Deschideţ i capacul si îndepărtaţi bateria. • Apăsaţi declanşatorul de eliberare a

bateriei asa cum va indica săgeata si îndepărtaţi bateria.

® Pentru a impiedica scurtcircuitarea contactelor bateriei, asigurati-va ca ati ataşat bateriei capacul protector.

26

Folosirea monitorului LCD scos in afara monitorul LCD, puteţi sa setaţi funcţiile

monului sa folosiţi fotografierea in direct a imaginilor, sa filmaţi si sa ilnrulnti imagini si filme. Puteţi schimba direcţia si unghiul monitorului

11 11

Scoateţi in afara m o n i t o r u l LCD.

Rotiţ i m o n i t o r u l LCD. . Atunci cand monitorul LCD este

rabatat, puteţi sa-l rotiţi in sus sau in jos sau drept inainte către subiect.

c Unghiul indicat este doar aproximativ.

Indreptati-I cu fata la dumneavoastră.

In mod normal, trebuie sa indreptati

monitorul LCD cu fata la

dumneavoastră.

A v e ţ i g r i j a s a n u f o r ţ a ţ i s a u s a r u p e t i b a l a m a u a a t u n c i c a n d rotiţ i m o n i t o r u l L C D .

I » l A t u n c i c a n d n u f o l o s i ţ i c a m e r a , î n c h i d e ţ i l a l o c m o n i t o r u l L C D c u e c r a n u l

i n d r e p t a t s p r e i n t e r i o r . A c e a s t a v a p r o t e j a e c r a n u l .

I n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i i n d i r e c t a i m a g i n i l o r s a u f i l m ă r i i , d a c a i n d r e p t a t i

m o n i t o r u l L C D c ă t r e s u b i e c t , p e e c r a n s e v a a f i ş a o i m a g i n e i n o g l i n d a .

I n f u n c ţ i e d e u n g h i u l m o n i t o r u l u i L C D , a f i s a j u l s e p o a t e i n c h i d e c h i a r

i n a i n t e c a m o n i t o r u l s a f i e i n c h i s l a l o c .

27

Page 15: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Pornirea camerei wmmmmmmmmm

Daca d e s c h i d e ţ i c o m u t a t o r u l d e a l i m e n t a r e s i e c r a n u l c u setări data / ora apare, c o n s u l t a ţ i pagina 30 p e n t r u a seta data / ora.

< O N > : Camera este pornita. < O F F > : Camera este inchisa si nu

funcţionează. Setaţi pe aceasta poziţie atunci cand nu folosiţi camera.

Despre senzorul de curăţare automata

Ori de cate ori setaţi comutatorul de alimentare p e < O N > sau < O F F > , senzorul de curăţare va acţiona imedia (Este posibil sa auziţi un sunet uşor). Ir timpul curăţării senzorului, monitorul LCD va afişa < >.

Chiar si in timpul curăţării senzorului, puteţi sa fotografiaţi apăsând pe butonul diafragmei pana la jumătate (pg. 40) pentru a opri curăţarea senzorului si pentru a fotografia. Daca comutaţi întrerupătorul de alimentare in mod repetat pe < O N > / < O F F > la un interval scurt de timp, este posibil ca iconiţa < . t r > sa nu fie afişată. Acest lucru este normal si nu reprezintă o problema.

Despre oprirea autoal imentari i

o Pentru a economisi energia bateriei, camera se inchide automat dupa aproximativ 1 minut atunci cand nu mai operează. Pentru a porni camera din nou, apăsaţi doar butonul diafragmei pana la jumătate (pg. 40). Puteţi schimba temporizarea autoalimentarii din setarea meniului Auto power off] (Oprire autoalimentare) (p.50).

E 3 D a c a s e t a ţ i c o m u t a t o r u l d e a l i m e n t a r e p e < O F F > i n t i m p c e o i m a g i n e e s t e

i n r e g i s t r a t a p e c a r d , s e v a a f i ş a , [ R e c o r d i n g ...] [înregistrare...] s i

a l i m e n t a r e a s e v a o p r i d u p a c e c â r d u l f i n a l i z e a z ă i n r e g i s t r a r e a i m a g i n i i .

28

P o r n i r e a c a m e r e i

Verificarea nivelului de incarcare a bateriei

Atunci cand comutatorul de alimentare este setat pe < O N > , starea de încurcare a bateriei va fi indicata pe o scara de unu la sase: Iconiţa pentru hainim care clipeşte ( t f t ) arata ca bateria se va epuiza in curând.

I c o n i ţ a 4l i« i l (SS G 3 c a -•ttîi;-

N i v e l ( % ) 1 0 0 - 7 0 6 9 - 5 0 4 9 - 2 0 1 9 - 1 0 9 - 1 0

Durata de viata a bateriei

l in iperatura La 23°C / 73°F La 0°C / 32°F

I a r a b l i t z A p r o x . *** f o t o g r a f i i A p r o x . *** f o t o g r a f i i

l l l l l M i r 5 0 % b l i t z A p r o x . *** f o t o g r a f i i A p r o x . *** f o t o g r a f i i

i l n - l e d e m a i s u s a u l a b a z a u n s e l d e b a t e r i i c o m p l e t î n c ă r c a t L P - E 6 , n i c i o

l u l o g r a f i e r e i n d i r e c t a i m a g i n i l o r s i s t a n d a r d e l e d e t e s t a r e C I P A ( C a m e r a &

I m a g i n g P r o d u c t s A s s o c i a t i o n ) .

I o l o g r a f i i p o s i b i l e c u d i s p o z i t i v u l d e f i x a r e a b a t e r i i l o r B G - E 9

•i )u L P - E 6 x 2: A p r o x . De d o u a or i f a r a d i s p o z i t i v u l de f i x a r e a bater i i lor ,

• i :u b a t e r i i a l c a l i n e cu d i m e n s i u n e a AA / L R 6 ( la 2 3 ° C / 7 3 ° F ) : A p r o x . *** f o t o g r a f i i

lai a u t i l i z a r e a b l i tz-u lu i s a u a p r o x . *** f o t o g r a f i i cu ut i l i zare 5 0 % bl i tz.

|l Numărul de fotografii posbile se va micşora odată cu oricare dintre următoarele operaţii:

• Daca apăsaţi pe butonul diafragmei pana la jumtate pentru o perioada lunga de timp.

• Activând adesea doar AF fara a efectua o fotografie.

• Utilizând frecvent monitorul LCD.

• Folosind stabilizatorul de imagine al lentilelor.

Operarea lentilelor depinde de bateria camerei. In funcţie de lentilele folosite, numărul de

fotografii posibile poate fi mai mic.

Pentru numărul de fotografii posibile cu fotografierea in direct a imaginilor, consultaţi pagina 153.

• Consultaţi meniul [Y- Battery info.] (Info baterie) pentru a verifica ulterior condiţia bateriei.

(pg. 268). Daca in dispozitivul de fixare a bateriilor BG-E9 sunt folosite baterii de dimensiunea AA /

LR6, va fi afişat un indicator de nivel patru, ([x/m] nu va fi afişat.). ( [ l _ » » i l / 1 i i ] will not

be displayed.)

29

Page 16: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

f f i l l Setarea datei si a orei Atunci cand porniţi alimentarea pentru prima data sau daca data / ora au fost resetate, ecranul cu setări pentru Data / ora va apărea. Urmaţi paşii 3 si 4 pentru a seta data / ora Va rugam sa observaţi ca data / ora adăugate la imaginile inregistrate se va baza pej aceasta setarea a datei / orei. Asigurati-va ca ati setat data / ora corecte.

•;1 Afişaţi meniul. • Apăsaţi pe butonul •

afişa meniul. > pentru a

Sub tab-ul [9% selectaţi [Data / ora]. • Apăsaţi pe tasta de pe <O>

pentru a selecta tab-ul • Apăsaţi pe tasta <AY> de pe < § >

pentru a selecta [Data / ora], apoi apăsaţi p e < © > .

Setaţi data si ora. • Apăsaţi pe tasta < < • > de pe < § >

pentru a selecta cifra pentru data sau ora • Apăsaţi pe < © > in asa fel incat < • > sa

fie afişat. • Apăsaţi pe tasta < AY > de pe < O >

pentru a seta cifra, apoi apăsaţi pe < © > (Revine la • . )

Ieşire d i n setare. • Apăsaţi pe tasta <-<•> de pe < £ j > pentru

a selecta [OK], apoi apăsaţi pe < © > . • Data / ora vor fi setate si meniul va reapărea

D a c a d e p o z i t a ţ i c a m e r a f a r a b a t e r i e s a u d a c a b a t e r i a c a m e r e i s e e p u i z e a z ă ,

d a t a / o r a p o t f i r e s e t a t e . D a c a s e i n a t m p l a a c e s t l u c r u , setaţ i d a t a / o r a d in n o u .

a S e t a r e a d a t e i / ore i va i n c e p e d in m o m e n t u l in c a r e a apăsaţ i pe < ( f i ) > in pasul 4.

3 C

ISIiHD Selectarea limbii de interfaţa Afişaţi meniul. • Apăsaţi pe butonul <MI

afişa meniul.

> pentru a

Sub tab-ul [ * : ] , selectaţi [ L a n g u a g e r j p ] (limba). :; Apăsaţi pe tasta < - * • > de pe

pentru a selecta tab-ul [ • * ] . • Apăsaţi pe tasta < A T > de pe

pentru a selecta [ L a n g u a g e r j p ] (al treilea element de sus), apoi apăsaţi pe < © > .

Setaţi l imba dorita. o Apăsaţi pe tasta < A T > de pe <0>

pentru a selecta limba, apoi apăsaţi

pe < @ > . • Limba de interfaţa se va schimba.

i n g l U i ! Norsfs R o m â n i

i :.-M<.u Tmke n,uii.,iiţ espanol W l

NiOirltnds t»»ni'ir.n ••'••|r-i.„,-k r\:c»iin HI"»"1,""

Suoml c»4t.fu 5*^01 Italiano Magysr B * i §

.1 >IB

3 1

Page 17: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Instalarea si indepartarea cârdului SD Camera este compatibila cu cârdurile de memorie SD, SDHC si SDXC Imaginile realizate sunt inregistrate pe card (vândut separat).

Asigurati-va ca d e c l a n ş a t o r u l de p r o t e c ţ i e a datelor c â r d u l u i este orientat in s u s p e n t r u a permite s c r i e r e a / ştergerea.

Instalarea cârdului

[HD8] ~

Fotografii posibile

Deschideţi c a p a c u l . Glisaţi capacul asa cum va indica săgeţile pentru a-l deschide.

Inseraţi c â r d u l . Asa dupa c u m vi se indica in i lustraţie, i n d r e p t a t i partea de sus a cârdului c ă t r e dumneavoastră. Inseraţi cârdul drept inainte.

închideţi c a p a c u l . • închideţi capacul si glisati-l in direcţia

indicata de sageti pana ce se inchide cu un clic.

Atunci cand setaţi comutatorul de alimentare pe < O N > , lampa de acces va palpai si numărul de fotografii posibile va fi afişat pe ecranul LCD.

LUI Numărul de fotografii posibile depinde de capacitatea rămasa a cârdului, de calitate imaginii de inregistrat, viteza ISO, etc. Daca setaţi din meniu opţiunea [&' Release shutter without card] (Eliberare buton diafragma fara card) pe [Disable] (Anulare), aceasta va va impiedica sa uitaţi sa instalaţi un card. (pg. 278).

I n s t a l a r e a s i i n d e p a r t a r e a c â r d u l u i S D

îndepărtarea cârdului

L a m p a a c c e s Deschideţi capacul. . Setaţi comutatorul de alimentare pe

< O F F > .

<» Verificaţi daca pe monitorul LCD nu este afişată "Recording..." ("înregistrare ..."). A s i g u r a t i - v a ca lampa de acces este oprita, apoi d e s c h i d e ţ i capacul.

îndepărtaţi cârdul. împingeţi uşor cârdul inauntru, apoi dati-i drumul. Cârdul va iesi in afara,

v. Trageţi cârdul direct afara, apoi inchideti capacul.

H A t u n c i c a n d l a m p a d e a c c e s e s t e a p r i n s a s a u c l i p e ş t e , a r a t a c a

i m a g i n i l e s u n t s c r i s e p e c a r d , c i t i t e d e c a r d , ş t e r s e s a u d a t e l e s u n t

t r a n s f e r a t e . I n t i m p c e l a m p a d e a c c e s e s t e a p r i n s a s a u c l i p e ş t e , n u

f a c e ţ i n i m i c d i n u r m ă t o a r e l e . D a c a f a c e ţ i a c e a s t a p u t e ţ i d e t e r i o r a

d a t e l e i m a g i n i i . P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a d e t e r i o r a ţ i c â r d u l s a u c a m e r a .

• S a d e s c h i d e ţ i c a p a c u l l o c a ş u l u i c â r d u l u i .

• S a i n d e p a r t a t i b a t e r i a .

• S a c l ă t i n a ţ i s a u s a l o v i ţ i c a m e r a d e j u r i m p r e j u r .

I n c a z u l i n c a r e c â r d u l c o n ţ i n e d e j a i m a g i n i i n r e g i s t r a t e , e s t e p o s i b i l c a

n u m ă r u l i m a g i n i i s a n u i n c e a p a d e l a 0 0 0 1 ( p g . 1 0 6 ) .

N u a t i n g e ţ i c o n t a c t e l e c â r d u l u i c u d e g e t e l e s a u c u o b i e c t e m e t a l i c e .

D a c a p e m o n i t o r u l L C D a p a r m e s a j e d e e r o a r e r e f e r i t o a r e l a c a r d ,

i n d e p a r t a t i s i r e i n s t a l a ţ i c â r d u l . D a c a e r o a r e a p e r s i s t a , f o l o s i ţ i u n al t c a r d .

D a c a p u t e ţ i t r a n s f e r a t o a t e i m a g i n i l e d e p e c a r d i n t r - u n c o m p u t e r ,

t r a n s f e r a t i - l e s i a p o i f o r m a t a ţ i c â r d u l i n c a m e r a ( p g . 4 8 ) . C â r d u l p o a t e

r e v e n i l a n o r m a l .

C â r d u r i l e S D H C s i S D X C c a r e p r e z i n t ă U H S ( U l t r a H i g h S p e e d ) ( V i t e z a

u l t r a r a p i d a ) p e r m i t o v i t e z a m a x i m a d e s c r i e r e S D S p e e d C l a s s 1 0 .

33 32

Page 18: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Ataşarea si detaşarea lentilelor Ataşarea lenti lelor

Indepartati capacele. Indepartati capacul lentilei din spate si capacul camerei rotindu-le asa cu va indica săgeţile.

Ataşaţi lentilele. Aliniaţi indicatoarul roşu sau alb al lentilelor cu indicatorul camerei in ase fel incat culorile sa se potrivească. Rotiţi lentilele dupa cum va indica săgeata pana ce se inchid cu un clic in locul lor.

Pe lentile, setaţi c o m u t a t o r u l m o d u l u i de focalizare pe <AF> (autofocalizare).

Daca este setata pe <MF> (focalizare manuala), autofocalizarea nu va funcţiona.

>nj Indepartati capacul lentilelor.

3'>

A t a ş a r e a s i d e t a ş a r e a lent i le lor

I M n i l i i i i i i r e a p r a f u l u i

• A l u n e i c a n d s c h i m b a ţ i l e n t i l e l e , e f e c t u a ţ i a c e a s t a o p e r a ţ i e i n t r - u n l o c c u c a t

m u l p u ţ i n p r a f .

• A l u n e i c a n d d e p o z i t a ţ i c a m e r a f a r a a a v e a l e n t i l e l e a t a ş a t e , a s i g u r a t i - v a c a

n i l fix; i t c a p a c u l c a m e r e i .

Indepartati p r a f u l d e p e c a p a c u l c a m e r e i i n a i n t e d e a-l a t a ş a .

D t t p r e focalizare Pentru a focaliza, rotiţi inelul de focalizare al lentilelor cu degetele. Daca d o r i ţ i sa focal izaţ i , efectuaţi aceasta operaţ ie inainte de a regla imaginea. Daca rotiţ i inelul de focalizare d u p a realizarea reglării, aceasta poate lansa uşor focalizarea.

In t i m p ce apăsaţi butonul de eliberare al lentilelor, rotiţi lentilele dupa c u m va indica săgeata.

Rotiţi lentilele pana ce se opresc, apoi

detasati-le. > Ataşaţi capacul lentilelor din spate la

lentilele detaşate.

35

Page 19: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

A t a ş a r e a s i d e t a ş a r e a lent i le lor

P e n t r u deţinători i de lentile EF-S18-200 m m . f / 3.5-5.6 IS: Puteţi impiedica lentilele sa se extindă afara in timp ce purtaţi camera cu dumneavoastră. Setaţi inelul zoom-ului la o limita a unghiului larg de 18 mm., apoi glisaţi comutatorul de blocare al inelului zoom-ului pe < L O C K > (blocat). Inelul zoom-ului poate fi blocat doar la limita unghiului larg.

® N u p r i v i ţ i l a s o a r e d i r e c t p r i n l e n t i l e . A c e a s t a p o a t e p r o v o c a p i e r d e r e a v e d e r i i .

D a c a p a r t e a f r o n t a l a ( i n e l u l d e f o c a l i z a r e ) a l e n t i l e l o r s e r o t e ş t e i n t i m p u l

a u t o f o c a l i z ă r i i , n u a t i n g e ţ i p a r t e a c a r e s e r o t e ş t e .

Q Factor de conversie a imaginii De vreme ce dimensiunea senzorului de

imagine este mai mica decât formatul unui film

de 35 mm., veti avea impresia ca distanta de

focalizare a lentilelor este mărita de 1,6x.

D i m e n s i u n e a s e n z o r u l u i

d e i m a g i n e

(22.3x14.9 mm/0.88x0.59 in.)

D i m e n s i u n e i m a g i n e

(36 x 24 mm/1.42 x 0.94 in.)

36

Folosirea parasolarului wmmmmmmmtmmmmm Aluni i cand un parasolar este ataşat la lentile, acesta poate reduce dublarea imaginii sau nliiiliu.irea blocând dispersia luminii. Parasolarul lentilelor poate de asemenea sa i •mii -|i / n partea frontala a lentilelor de picaturile de ploaie, zăpada, praf, etc. i i"M i.apacul protector al lentilelor este vândut separat de obicei, anumite configuraţii de 1 Hun piMitru lentile ii au inclus.

Ataşarea unui parasolar pentru lentile fara semne indicator

Ataşaţi parasolarul. c Rotiţi parasolarul dupa cum va indica

săgeata pana ce se ataşează in siguranţa.

A i . i s a r e a unui parasolar pentru lentile cu s e m n e indicator

H Aliniaţi semnele indicator de culoare 1 roşie pe parasolar si pe lentile.

• Aliniaţi semnele indicator de culoare roşie < • > pe parasolar si pe partea frontala a lentilelor.

;: Ataşaţi parasolarul. o Rotiţi parasolarul dupa cum va indica

săgeata pana ce semnul < - ° > al parasolarului se aliniază cu semnul < • > a l lentilelor.

W • Pentru a detaşa parasolarul, apucati-l de baza atunci cand il rotiţi. Daca apucaţi de

laturile parasolarului atunci cand il rotiţi, il puteţi deforma.

• ' In cazul in care parasolarul nu este ataşat corespunzător, poate aprea un contur

intunecat in imagine.

înainte d e a folosi blitz-ul incorporat, detaşaţi parasolarul. Altfel, parasolarul poate sa

blocheze parţial blitz-ul si sa duca la apariţia unei zone intunecate in imagine.

I a l P a r a s o l a r u l p o a t e f i m o n t a t i n v e r s p e l e n t i l e p e n t r u d e p o z i t a r e .

37

Page 20: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Despre stabilizatorul de imagine al lentilelor i Atunci cand folosiţi stabilizatorul de imagine incorporat pentru lentilele IS, tremurul camerei este corectat pentru a obţine o fotografie mai putir incetosata. Procedura explicata aici se bazează pe lentilele EF-S18-135 mm. f / 3.5-5.6 IS, ca exemplu. * IS inseamna stabilizator de imagine.

H Setaţi c o m u t a t o r u l IS pe < O N > . • Setaţi de asemenea comutatorul de

alimentare p e < O N > .

} Apăsaţi b u t o n u l diafragmei pana la jumătate. • Stabilizatorul de imagine va opera.

!| Efectuaţi f o t o g r a f i a . . Atunci cand imaginea apare stabila ir

vizor, apăsaţi complet butonul diafragmei pentru a realiza fotografia

E s t e p o s i b i l c a s t a b i l i z a t o r u l d e i m a g i n e s a n u f i e e f i c i e n t d a c a s u b i e c t u l

s e m i ş c a i n m o m e n t u l e x p u n e r i i .

• E s t e p o s i b i l c a s t a b i l i z a t o r u l d e i m a g i n e s a n u f i e e f i c i e n t l a c l ă t i n a r e

e x c e s i v a c u m a r f i p e o b a r c a c a r e s e l e a g ă n ă .

S t a b i l i z a t o r u l d e i m a g i n e p o a t e s a f u n c ţ i o n e z e c u c o m u t a t o r u l p e n t r u

m o d u l d e f o c a l i z a r e a l l e n t i l e l o r s e t a t f i e p e < A F > s a u < M F > .

- I n c a z u l i n c a r e c a m e r a e s t e m o n t a t a p e u n t r e p i e d , p u t e ţ i e c o n o m i s i

e n e r g i a b a t e r i e i c o m u t â n d i n t r e r u p a t o r u l I S p e < O F F > .

# S t a b i l i z a t o r u l d e i m a g i n e p o a t e s a f u n c ţ i o n e z e c h i a r s i a t u n c i c a n d

c a m e r a e s t e m o n t a t a p e u n s u p o r t c u u n s i n g u r p i c i o r .

U n e l e l e n t i l e I S v a p e r m i t s a s c h i m b a ţ i m o d u l I S m a n u a l p e n t r u a s e

p o t r i v i c o n d i ţ i i l o r d e f o t o g r a f i e r e . T o t u ş i , u r m ă t o a r e l e l e n t i l e s c h i m b a

m o d u l I S a u t o m a t :

• E F - S 1 8 - 5 5 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S • E F - S 1 8 - 1 3 5 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S

• E F - S 1 5 - 8 5 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S U S M • E F - S 1 8 - 2 0 0 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S

38

Operaţiile de baza Adaptarea clarităţi i v i z o r u l u i

Rotiţi b u t o n u l de adaptare dioptr ica. © Rotiţi butonul la stânga sau la drepata

pana cand cele 9 puncte AF din vizor apar clare.

c a a d a p t a r e a d i o p t r i c a a c a m e r e i t o t n u p o a t e s a o f e r e o i m a g i n e c l a r a i n

Izor, o s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a l e n t i l e l o r d e a d a p t a r e d i o p t r i c a E ( 1 0 t i p u r i ,

v n n d u t e s e p a r a t ) .

Mmiipularea camerei

•intru a obţine imagini clare, tineti camera nemişcata pentru a diminua

In murul acesteia.

F o t o g r a f i e r e o r i z o n t a l a F o t o g r a f i e r e v e r t i c a l a

i I ' u t m c e t i f e r m m a n a d r e a p t a i n j u r u l d i s p o z i t i v u l u i d e p r i n d e r e a l c a m e r e i ,

h u r i i p a r t e a d e j o s a l e n t i l e l o r c u m a n a s l a n g a .

A p ă s a ţ i b u t o n u l d i a f r a g m e i u ş o r c u d e g e t u l a r ă t ă t o r a l m â i n i i d r e p t e .

I Apropiati-va u ş o r b r a ţ e l e s i c o a t e l e d e p a r t e a f r o n t a l a a c o r p u l u i ,

r l A p r o p i a ţ i c a m e r a d e f a t a s i p r i v i ţ i p r i n v i z o r .

i i I ' i i n t r u a m e n ţ i n e o p o z i ţ i e s t a b i l a , p l a s a ţ i u n p i c i o r i n f a t a c e l u i l a l t .

11 l ' o n t r u a f o t o g r a f i a in t i m p ce va u i taţ i la m o n i t o r u l L C D , c o n s u l t a ţ i p a g i n a 5 7 .

39

Page 21: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

O p e r a ţ i i l e d e b a z a

B u t o n u l diafragmei

Butonul diafragmei are doi pasi. Puteţi sa apăsaţi butonul diafragmei pan la jumătate. Apoi puteţi sa apăsaţi mai departe butonul diafragmei compk

Acţionarea pana la jumătate Aceasta activează auto focalizarea si sistemul automat de expunere care setează viteza diafragmei si deschiderea. Setarea expunerii (viteza diafragmei si deschiderea) este afişată pe ecranul LCD si in vizor (5)4).

Acţionarea c o m p l e t a Aceasta eliberează diafragma si realizează fotografia.

C u m sa preveniţ i t r e m u r u l camerei Mişcarea care apare atunci cand tineti camera in mâini in timpul momentului de expunere este denumita tremurul camerei. Aceasta poate duce la imagini incetosate. Pentru a impiedica tremurul camerei reţineţi următoarele:

• Tineti si stabilizaţi camera dupa cum vi se arata in pagina anterioara.

• Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate pentru autofocalizare, apoi apăsaţi incet butonul diafragmei pana la capăt.

Q In moduri le din z o n a creativa, d a c a apăsaţi butonul <AF-ON> este c a si c u m ati

apasă butonul diafragmei pana la jumătate.

Daca apăsaţi butonul diafragmei complet fara a-l apasă mai intai pana la jumătate sau

daca apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate si apoi il apăsaţi imediat pana la

capăt, camerei ii va trebui un moment inainte de a realiza fotografia.

Chiar si in t impul afişării meniului, redării imaginii si inregistrarii imagini i, va puteţi

intoarce imediat la pregătirea pentru fotografiere apăsând butonul diafragmei pana la

jumătate.

4 0

O p e r a ţ i i l e d e b a z a

Discul m o d u l u i

Rotiţi discul modului in timp ce tineti apăsat in centru butonul blocare-eliberare al discului modului.

Efectuarea de selecţi i cu d i s c u l pr incipal

(1) Dupa apăsarea unui buton, rotiţi d i s c u l < ^ k > . Atunci cand apăsaţi unul dintre butoanele <AF>, <DRIVE>, sau <IS0>, funcţia respectiva ramane selectata timp de 6 secunde (S6). In acest răstimp, puteţi roti discul pentru a stabili

setarea dorita. Daca selectarea funcţiei se inchide sau daca apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate, camera va fi gata de fotografiere.

Folosiţi acest disc pentru a selecta sau seta modul AF, drive mode (modul de acţionare), viteza ISO, modul de măsurare, punctul AF, etc.

(2) Rotiţ i d o a r d i s c u l < ^ > . In timp ce priviţi vizorul sau ecranul LCD, rotiţi discul <ăz&> pentru a stabili setarea dorita.

Folosiţi acest disc pentru a seta viteza diafragmei, deschiderea etc.

41

Page 22: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

O p e r a ţ i i l e d e b a z a O p e r a ţ i i l e d e b a z a

;; Operarea dispozit ivului de c o n t r o l m u l t i f u n c ţ i o n a l

Folositi-I pentru a selecta punctul AF, pentru a corecta contrastul de luminozitate, pentru a muta cadrul AF sau cadrul mărit in timpul fotografierii in direct a imaginilor sau pentru a derula imaginea in timpul vizualizării mărite. II puteţi impinge in opt direcţii. Pentru meniuri si ecran control rapid, dispozitivul de control multifuncţional operează doar in direcţiile <AT> si <•<•>.

f) I luminarea ecranului LCD Comutaţi pe on (<5>6)/off iluminarea ecranului LCD apăsând butonul < # - > . In timpul unei expuneri cu lampa, daca apăsaţi pe butonul diafragmei complet, iluminarea ecranului LCD se va inchide.

Afişarea setări lor de fotograf iere

, ce apăsaţi pe butonul <INFO.> de mai multe ori, setările de I irafiere vor apărea. Odată ce acestea sunt afişate, puteţi roti discul umilului pentru a vedea setările pentru fiecare mod de fotografiere (pg. •iiii). Pentru a comuta pe ecranul de control rapid, apăsaţi pe butonul |u| • (p.44, 67). Pentru a opri afisajul, apăsaţi butonul <INFO.>.

I I Ful! Auto

Fully automatic shootins mode suitable

for various scenes

Q I W j j nul

I â B | j d 1

43

O Efectuarea selectări lor cu d i s c u l de c o n t r o l rapid

Dupa apăsarea unui b u t o n , rot iţ i d i s c u l < Q > .

Atunci cand apăsaţi unul dintre butoanele <AF>, <DRIVE>, sau <IS0>, funcţia respectiva ramane selectata timp de 6 secunde (<36). In acest răstimp, puteţi roti discul < 0 > pentru a stabili setarea dorita Daca selectarea funcţiei se inchide sau daca apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate, camera va fi gata de fotografiere

Folosiţi acest disc pentru a selecta sau seta modul AF, drive mode (modul de acţionare), viteza ISO, modul de măsurare, punctul AF, etc

Rotiţi doar d i s c u l < © > . In timp ce priviţi vizorul sau ecranul LCD rotiţi discul < Q > pentru a stabili setarea dorita.

Folosiţi acest disc pentru a seta gradul de compensare al expunerii, setarea deschiderii pentru expunerile manuale, etc.

Folosirea b u t o n u l u i UNLOCK (DEBLOCARE)

In modurile din zona creativa, puteţi stabili setarea meniului [ V : L o c k O] pe [Enable] pentru a impiedica discul de control rapid sa se rotească in mod nedorit si sa schimbe următoarele setări:

• Compensarea expunerii (Cand modul de fotografiere este P/Tv/Av.j • Setarea deschiderii cu expunerile manuale • Setarea deschiderii cu expunerile cu lampa

Cu [Lock O: Enable] setat, butonul <UNL0CK> de sub discul de control rapid permite setării [ L o c k O] sa fie anulata temporar astfel incat sa puteţi schimba setările de mai sus. Apăsaţi butonul <UNL0CK> (<2>4), apoi rotiţi discul < Q > . (§16 in modul film.) 42

Page 23: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

( Q ] Folosirea ecranului de control rapid Puteţi selecta direct si seta funcţiile de fotografiere afişate pe monitoru LCD. Acesta se numeşte ecran de control rapid.

Moduri din zona de baza

Afişaţi ecranul de c o n t r o l rapid. a Apăsaţi butonul <(§)>. > Va apărea ecranul de control rapid

( 3 1 0 ) .

Setaţi f u n c ţ i a dorita. Apăsaţi pe tastele <AY> <-*>•> de pe <£S> pentru a selecta funcţia. Numele funcţiei selectate este afişat in josul ecranului. Rotiţi discul < 0 > sau < £ i > pentru a schimba setarea.

Moduri din zona creativa

Efectuaţi f o t o g r a f i a . e Apăsaţi complet butonul diafragmei

pentru a realiza fotografia. • Monitorul LCD se inchide si imaginea

realizata este afişată.

Q I n m o d u r i l e d i n z o n a d e b a z a , f u n c ţ i i l e s e l e c t a b i l e p o t f i d i f e r i t e i n f u n c ţ i e d e

m o d u l d e f o t o g r a f i e r e d i n z o n a d e b a z a ( p g . 6 7 ) .

4 4

(o) F o l o s i r e a e c r a n u l u i de c o n t r o l rap id

Nomenclatorul ecranului de c o n t r o l rapid

Stil f o t o g r a f i e ( p . 9 0 ) —

V i t e z a d i a f r a g m a ( p . 1 1 4 )

i |od I n l o g r a f i e r e * ( p . 2 0 ) - .

i uMiponsare expunere/

Snlare AEB ( p . 1 2 1 )

" m p n n s a r e e x p u n e r e

blitz ( p . 1 3 2 )

M o d A F ( p . 7 6 ) .

P u n c t A F ( p . 7 8 )

M o d d e m ă s u r a r e ( p . 1 1 9 )

N i v e l d e alb ( p . 9 6 )

M 1/125 F5.6 ?!! 200

. t • .2.:3 Qj|H - t > -

|as-i16| s m - m 5 l

0NESH0I CC i * !•

Flash exposure comp.

D e s c h i d e r e ( p . 1 1 6 )

- Pr ior i tate ton ev idenţ iere* (p.255)

— V i t e z a I S O ( p . 8 8 )

Drive mode (mod acţionare) (p.81)

Echilibrare electronica (p.127

C o m e n z i p e r s o n a l i z a t e

( p . 2 5 7 )

Cal i tate inregistrare

i m a g i n e (p.84)

Optimizator auto iluminarer (p.101)

I u n c t i i l e c u a s t e r i s c n u p o t f i s e t a t e c u e c r a n u l d e c o n t r o l r a p i d .

Afisaj setare f u n c ţ i e

M 1/125 F5.6 «200

i i • .2.:3 Q j H -O-

I U iVi| E31 EH i , thl: •«•*• * BEI J L

Pe ecranul de control rapid, selectaţi funcţia s i apăsaţi < ® > . Ecranul pentru setarea funcţiei va apărea apoi (cu excepţia vitezei diafragmei si a deschiderii).

- Rotiţi discul < 0 > s a u pentru

a schimba setarea. Cu anumite setări, puteţi de asemenea sa apăsaţi tasta < - ^ ^ - > pentru a o schimba. Apăsaţi pe < © > pentru a finaliza setarea si reveniţi la ecranul de control rapid. In timp ce va aflaţi pe ecranul <-0->, <fc=E>, sau <=;=:»>, puteţi reveni la ecranul de control rapid apăsând butonul •

i ii fxposure comp.

1..2.A.M.A..l.tl I

4 5

Page 24: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

i f l W W Operaţii ale meniului wmmmmmmmmmmm Cu ajutorul meniurilor puteţi seta numeroase funcţii cum a r f i calitatea imaginii de inregistrat, data / ora, etc. In timp ce priviţi monitorul LCD, apăsaţi butonul <MENU> din spatele camerei pentru a afişa ecranul meniului s i folosiţi tastele < A T > < - * • > s i butonul < ® > .

M o n i t o r L C D

Ecranul meniului

In modurile din zona de baza, zona creativa si de filmare, opţiunile pentru tab-uri si meniurile afişate vor fi diferite.

M o d u r i d i n z o n a d e b a z a M o d p e n t r u f i l m a r e

M o d u r i d i n z o n a c r e a t i v a

ET R e d a r e -

E l e m e n t e m e n i u -

Quality I L i L Beep Enable Release shutter without card tmage review j1 2 sec. Peripheral illumin. correct. Red-eye reduc. I j Disable Flash control J I

Y S e t a r e

ffl Funcţii personalizate

•k Meniul meu

S e t ă r i m e n i u

46

I W I I I O p e r a ţ i i a le m e n i u l u i

Procedura setare m e n i u 1 i F i & n & n R

Quillty il n..p Enable m. Iimu' shutter without card Mm review 2 sec.

ilpheral illumin. correct. •vi' reduc. Disable

I îl Quillty il l i tp * Enable llHli'dse shutter without card htiiii|e review 8 sec. I'tttlpherai illumin. correct. imd-eye reduc. Disable

W\ Quillty il |Hp Enable

ii '(isc shutter without card j

linigt review 2 sec. h ilpheral illumin. correct. ] ... i| cye reduc. Disable

\A 3 0

j _ _ T inixge review 2 sec.

] 4 sec. > 8 sec.

Hold

Afişaţi ecranul p e n t r u meniu. • Apăsaţi butonul <MENU> pentru a

afişa ecranul pentru meniu.

Selectaţi un tab. • Apăsaţi pe tasta < - < • > pentru a

selecta un tab pentru meniu.

Selectaţi elementul dorit. • Apăsaţi pe tasta < A T > pentru a

selecta elementul, apoi apăsaţi pe « S ) > .

Selectaţi setarea. Apăsaţi pe tastele < A T > sau pentru a selecta setarea dorita. (Unele setări va solicita sa apăsaţi fie p e tastele < A T > fie p e < - ^ > pentru a le selecta.)

• Setarea curenta este indicata in albastru.

Stabiliţi setarea dorita. Apăsaţi pe < © > pentru a o seta.

lesiti din setare. Apăsaţi pe butonul <MENU> pentru a reveni la afisajul setărilor pentru fotografiere.

P e n t r u p a s u l 2 , p u t e ţ i d e a s e m e n e a s a r o t i ţ i d i s c u l <£câ>. P e n t r u p a s u l

4 , p u t e ţ i d e a s e m e n e a s a r o t i ţ i d i s c u l < Q > i n f u n c ţ i e d e s e t a r e .

E x p l i c a r e a f u n c ţ i i l o r m e n i u l u i i n c o n t i n u a r e p r e s u p u n e c a at i a p ă s a t p e

b u t o n u l <MENU> p e n t r u a a f i ş a e c r a n u l m e n i u l u i .

O l i s t a a f u n c ţ i i l o r m e n i u l u i s e a f l a l a p a g i n a 2 7 8 .

47

Page 25: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

înainte de a începe

F o r m a t a r e a c â r d u l u i

In cazul in care cârdul este nou sau a fost formatat inainte de o alta camera sau computer, formataţi cârdul cu aceasta camera, ( k A t u n c i c a n d c â r d u l este formatat, toate i m a g i n i l e s i datele dej

p e c a r d v o r f i şterse. Chiar s i imagini le p r o t e j a t e v o r f i şterse 1

asa ca asigurat i-va ca nu ati păstrat n i m i c d i n ceea va t r e b u i pe c a r d . Daca este necesar, transferaţ i i m a g i n i l e intr-un calculator, e t c , inainte de a f o r m a t a c â r d u l .

| j | M L i ^ ^ J J | 1 1 S e l e c t a ţ i [ F o r m a t ] [ F o r m a t a r e ] ,

• Sub tab-ul [ V ] , selectaţi [Format], ^jjjj^gg [Formatare] apoi apăsaţi pe < © > .

F o r m a t a ţ i c â r d u l .

Selectaţi [OK], apoi apăsaţi p e < © > I Cârdul va fi formatat, i Atunci cand formatarea este

finalizata, meniul va reapărea.

Auto power off 1 min. Auto rotate Onam

[ Format J Hle numbering Continuous Select folder

format card AII data will be lost!

3.76 GR used 3 8] GB

FJ Low level format

%/Jow level format Pentru formatarea simpla, apăsaţi pe butonul < § > pentru a bifa [ L o w level f o r m a t ] [ F o r m a t a r e s i m p l a ] cu < v > , apoi apăsaţi [OK],

48

îna inte de a i n c e p e

. 1 I c c t u a t i [ F o r m a t ] [ F o r m a t a r e ] i n u r m ă t o a r e l e c a z u r i :

> u d u l este n o u . • Cârdul a f o s t f o r m a t a t de o alta camera sau computer.

< u d u l este pl in cu i m a g i n i sau i n f o r m a ţ i i . • O eroare referitoare la c a r d este afişată (p.291).

l)o»|)ie formatarea s i m p l a • M i ir.tuati o f o r m a t a r e s i m p l a d a c a v i t e z a d e i n r e g i s t r a r e s a u c i t i r e a c â r d u l u i

v i s e p a r e r e d u s a s a u d a c a d o r i ţ i s a ş t e r g e ţ i c o m p l e t t o a t e i n f o r m a ţ i i l e d e

p n c a r d .

i l i v r e m e c e f o r m a t a r e a s i m p l a v a ş t e r g e t o a t e s e c t o a r e l e d e p e c a r d p e

i a r e p u t e ţ i i n r e g i s t r a , a c e a s t a f o r m a t a r e v a v a l u a c e v a m a i m u l t t i m p d e c â t

l n i m a t a r e a n o r m a l a .

• I 'u tet i o p r i f o r m a t a r e a s i m p l a s e l e c t â n d [ C a n c e l ] [ A n u l a r e ] . C h i a r s i i n

. i c u s t c a z , f o r m a t a r e a n o r m a l a a f o s t d e j a e f e c t u a t a s i p u t e ţ i p r i n u r m a r e s a

l o l o s i t i c â r d u l c a d e o b i c e i .

I n c a z u l i n c a r e c â r d u l e s t e f o r m a t a t s a u d a c a d a t e l e s u n t ş t e r s e , d o a r

i n f o r m a ţ i i l e d e a d m i n i s t r a r e a l e f i ş i e r u l u i s u n t s c h i m b a t e . D a t e l e e f e c t i v e

n u s u n t ş t e r s e c o m p l e t . T r e b u i e s a f i t i c o n ş t i e n ţ i d e a c e s t l u c r u a t u n c i

c a n d v i n d e t i s a u a r u n c a ţ i c â r d u l . D a c a a r u n c a ţ i c â r d u l , e f e c t u a ţ i o

f o r m a t a r e s i m p l a s a u d i s t r u g e ţ i f i z i c c â r d u l p e n t r u a i m p i e d i c a s c u r g e r e a

i n f o r m a ţ i i l o r .

î n a i n t e d e a f o l o s i u n n o u c a r d E y e - F i , s o f t - u l d i n c a r d t r e b u i e i n s t a l a t i n

c o m p u t e r - u l d u m n e a v o a s t r ă . F o r m a t a ţ i a p o i c â r d u l c u c a m e r a .

C a p a c i t a t e a c â r d u l u i a f i ş a t ă p e e c r a n u l d e f o r m a t a r e a c â r d u l u i p o a t e f i

m a i m i c a d e c â t c a p a c i t a t e a i n d i c a t a p e c a r d .

D i s p o z i t i v u l a r e i n c o r p o r a t a o t e h n o l o g i e e x F A T l i c e n ţ i a t a d e M i c r o s o f t .

49

Page 26: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

îna inte de a i n c e p e

m h w h Setarea temporizări i la inchidere / A u t o inchidere

Puteţi schimba temporizarea la auto inchidere astfel incat camera sa se inchida automat dupa o anumita perioada in care operează. In cazul in care nu doriţi inchiderea automata a camerei dumneavoastră, setati-o pe [Off]. Dupa oprirea alimentarii, puteţi porni camera din nou apăsând butonul diafragmei sau alt buton.

Selectaţi [ A u t o power off] [Auto inchidere o f f ] . • Sub tab-ul [<•'], selectaţi [Auto

p o w e r off], apoi apăsaţi p e < © > .

Setaţi perioada de t i m p dorita. Selectaii setarea dorita, apoi apăsaţi

pe < © > .

îţlâllâti, v..flti,TiM

s C h i a r d a c a a f o s t s e t a t [ O f f ] m o n i t o r u l L C D s e v a i n c h i d e a u t o m a t d u p a 3 0

m i n . p e n t r u a e c o n o m i s i e n e r g i a . ( A l i m e n t a r e a c a m e r e i n u s e o p r e ş t e ) .

ii'iwmi Setarea perioadei de t i m p pentru revizualizare

Puteţi seta perioada de timp in care imaginea este afişată pe monitorul LCD imediat dupa realizarea fotografiei. Pentru ca imaginea sa ramana afişată, setaţi [Hold] [Menţineţi]. Pentru ca imaginea sa nu fie afişată, setaţi [Off].

Selectaţi [Image review] [Revizualizare imagine], o Sub tab-ul [Oi'], selectaţi [Image

review], apoi apăsaţi pe < © > .

Setaţi perioada de t i m p dorita. o Selectaţi setarea dorita, apoi apăsaţi

pe < © > .

s image review

j Off 2 sec.

3 4 sec. > 8 sec. | Hold

Q Daca esle setat [Hold], imaginea va fi afisata pana in momentul in care s-a scurs perioada de timp rămasa pana la auto inchidere.

50

îna inte de a i n c e p e

Roaducerea camerei la setările prestabi l i te

, , , i , ,,„graf,ere ale camerei si setările meniului pot f i readuse la

i i m p l i c i ţ i ! .

II i .miri settings

i. ,i ,ill camera settings

u n c i i o *

Selectaţi [Clear all camera settings] [Anulaţi toate setările camerei]. • Sub tab-ul [•=], selectaţi [Clear all

camera settings], apoi apăsaţi pe < ® > .

Selectaţi [OK]. • Selectaţi [OK], apoi apăsaţi pe < © > . : Selectând [Clear all c a m e r a

s e t t i n g s ] [Anulaţ i toate setările camerei], aceasta va reseta camera la următoarele setări implicite:

Sotari de f o t o g r a f i e r e

M . . . I A l

) p u n c t A F

Mad d i m ă s u r a r e

I S O A u t o

m o d e ( m o d | i „ i i o n a r e )

I i i m p e n s a r e • p u n e r e / A E B

. ..iu|ionsare Cpunere blitz

(blocare Q i m i c t i i p e r s o n a l i z a t e

O f o t o g r a f i e A F

S e l e c t a r e a u t o m a t a

[ g ( M ă s u r a r e

e v a l u a t i v a )

A ( A u t o )

M a x . : 3 2 0 0

• (Fotograf iere

s ingulara)

A n u l a t a

0 ( Z e r o )

A n u l a t a

N e s c h i m b a t e

Setări ale imaginii de inregistrat

C a l i t a t e *L S t i l f o t o g r a f i e S t a n d a r d

O p t i m i z a t o r a u t o

i l u m i n a r e S t a n d a r d

C o r e c ţ i e i l u m i n a r e

p e r i f e r i c a

V a l i d a /

I n f o r m a ţ i i

c o r e c ţ i e

r e ţ i n u t e

S p a ţ i u c u l o a r e s R G B

N i v e l d e a l b E H ( A u t o )

N i v e l d e a l b p e r s o n a l i z a t

A n u l a t

C o r e c ţ i e W B A n u l a t a

W B - B K T A n u l a t a

N u m e r o t a r e f i ş i e r C o n t i n u a

C u r ă ţ a r e a u t o m a t a V a l i d a

Ştergere particule praf A n u l a t a

51

Page 27: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

îna inte de a i n c e p e

Setările camerei

î n c h i d e r e a u t o o f | 1 m i n .

B e e p - s u n e t i n t r e r u p t V a l i d

E l i b e r a r e a d i a f r a g m e i f a r a c a r d

V a l i d a

R e v i z u a l i z a r e i m a g i n e 2 s e c .

A l e r t a e v i d e n ţ i e r e A n u l a t a

A f i s a j p u n c t A F A n u l a t

H i s t o g r a m a L u m i n o z i t a t e

S a l t i m a g i n e w / f i ţ , fio ( 1 0 i m a g i n i )

A u t o r o t a ţ i e

L u m i n o z i t a t e L C D M . * . , • :

D a t a / o r a N e m o d i f i c a t e

L i m b a N e m o d i f i c a t a

S i s t e m v i d e o N e m o d i f i c a t

O p ţ i u n i a f i ş a r e b u t o n I N F O .

T o a t e e l e m e n t e l e

s e l e c t a t e

S e t ă r i d e u t i l i z a r e c a m e r a N e m o d i f i c a t e

I n f o r m a ţ i i d r e p t u r i d e a u t o r M e m o d i f i c a t e

C o n t r o l p r i n H D M I , a n u l a t

T r a n s m i s i e E y e - F i / \ n u l a t a

S e t ă r i M y M e n u 1 temodificate

Setări f o t o g r a f i e r e in direct i i m a g i n i l o r

F o t o g r a f i e r e i n d i r e c t a i m a g i n i l o r

M o d A F

A f i s a j r e ţ e a l i n i i

F o r m a t a l i m a g i n i i

S i m u l a r e e x p u n e r e

F o t o g r a f i e r e s i l e n ţ i o a s a

C r o n o m e t r u c o n t o r i z a r e

V a l i d a t a

M o d d i r e c t

O f f

3 : 2

V a l i d a t a

M o d 1

1 6 s e c .

Setări filmare E x p u n e r e f i l m

M o d A F

Buton diafragma AFw/in timpul 'Şţ

A F s i b u t o a n e c o n t o r i z a r e p e n t r u f ?

P r i o r i t a t e

t o n e v i d e n ţ i e r e

C a p a c i t a t e

i n r e g i s t r a r e f i l m

I n r e g i s t a r e s u n e t

Filmare silenţioasa

C r o n o m e t r u

A f i s a j r e ţ e a l i n i i

A u t o

M o d d i r e c t

A n u l a t

[0]

A n u l a t

1 9 2 0 x 1 0 8 0

A u t o

M o d 1

1 6 s e c .

O f f

52

Fotografierea de baza

i capitol explica cum sa folosiţi modurile din zona buza pe discul modului pentru rezultate excelente.

i I I m o d u r i l e d i n z o n a d e b a z a , t o t c e e a c e t r e b u i e s a f a c e ţ i

i i n d r e p t a t i c a m e r a s p r e s u b i e c t s i s a f o t o g r a f i a ţ i ,

. i e f e c t u â n d a u t o m a t t o a t e s e t ă r i l e ( p g . 2 7 6 ) . D e

M U n e a , p e n t r u a e v i t a f o t o g r a f i i l e s u p e r f i c i a l e d a t o r a t e u n o r

i j i m u i l i d e o p e r a r e , m a j o r i t a t e a s e t ă r i l o r p e n t r u f o t o g r a f i e r e n u

i" ' i l i s c h i m b a t e i n m o d u r i l e c o m p l e t a u t o m a t e .

al Despre o p t i m i z a t o r u l de a u t o i l u m i n a r e In modur i le din z o n a de baza, opt imizatorul de auto i luminare va adapta

imaginea a u t o m a t pentru a o b ţ i n e luminozi tatea si c o n t r a s t u l o p t i m . Este

de a s e m e n e a val idat implicit in m o d u r i l e din z o n a c r e a t i v a ( p g . 101).

Page 28: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

O Fotografierea complet automata mmmm

Setaţi d i s c u l m o d u l u i p e < 0 > .

P u n c t A F

Led-ul de confirmare a focalizării

i i i ]

i îndreptaţi or ice p u n c t AF spre subiect.

Toate punctele AF vor fi folosite pentru focalizare si se va focaliza, in general, asupra celui mai apropiat subiect. Daca indreptati centrul punctului AF spre subiect, focalizarea va fi mai simpla.

Focalizaţi a s u p r a s u b i e c t u l u i . Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate, iar inelul de focalizare al lentilelor se va roti pentru a focaliza. In momentul in care punctul AF reuşeşte sa focalizeze, clipeşte scurt in rosu. In acelaşi timp, se va auzi si beep-ul, iar led-ul de confirmare a focalizării < • > din vizor va lumina. Daca este necesar, blitz-ul incorporat va apărea brusc in mod automat.

Efectuaţi fotograf ia. Apăsaţi butonul diafragmei pana la capăt pentru a realiza fotografia.

t> Imaginea realizata va fi afişată timp de aprox. 2 sec. pe monitorul LCD.

o Daca blitz-ul incorporat a apărut in

mod neaşteptat, puteţi sa-l impingeti inapoi cu degetele.

54

I I F o t o g r a f i e r e a c o m p l e t a u t o m a t a

\f FAQ (întrebări adresate in m o d frecvent)

i oii ni de confirmare a focalizării < • > pâlpâie si nu puteţi focaliza. Iinliiiplali punctul AF spre o zona care are un contrast bun, apoi apăsaţi butonul diafragmei pana

11 înmuiate (pg. 80). Daca sunteţi prea aproape de subiect, indepartati-va si incercati din nou.

• Lntoodata mai multe puncte AF luminează simultan. Ac ila arata ca s-a obţinut o focalizare pentru toate acele puncte AF. Atâta timp cat punctul AF

i uni incadreaza subiectul dorit clipeşte, puteţi efectua fotografia.

• Hoop-ul se aude inca uşor. (Led-ul de confirmare a focalizării < • > nu luminează.) Ai,il;i ca se focalizează continuu asupra unui subiect in mişcare. (Led-ui de confirmare a

ii« allzarii < • > nu luminează.) Puteţi fotografia un subiect in mişcare daca il aveţi in vizor.

• Chiar daca apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate nu puteţi focaliza asupra subiectului. I i.ica comutatorul modului de focalizare de pe lentile este setat pe <MF> (Focalizare manuala),

J Ui I pe <AF> (Focalizare automata).

• Desi beneficiaţi de lumina zilei, blitz-ul a apărut in mod neaşteptat. l 'i intru un subiect care este luminat din spate, blitz-ul poate apărea pentru a ajuta la iluminarea

pârtilor întunecate ale subiectului.

• Daca luminozitatea a fost scăzuta, blitz-ul incorporat a luminat de câteva ori in serie. I iaca ati apăsat butonul diafragmei pana la jumătate blitz-ul incorporat s-a declanşat si a luminat

i i i : câteva ori in serie pentru a asista autofocalizarea. Aceasta se numeşte asistenta fascicul

luminos AF. Este eficienta pe o raza de aprox. 4 metri.

• Desi a fost folosit blitz-ul, imaginea este intunecata. Subiectul a fost prea indepartat. Subiectul ar trebui sa se afle la o distanta de 5 metri fata de

camera.

Atunci cand a fost folosit blitz-ul, partea de jos a imaginii a apărut neobişnuit de intunecata. Subiectul a fost prea aproape de camera si cilindrul lentilelor a creat o umbra. Subiectul ar trebui

sa se afle la o distanta de cel puţin 1 metru fata de camera. Daca aveţi ataşat un capac protector

pentru lentile, indepartati-l inainte de a efectua fotografia cu blitz.

55

Page 29: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

O Tehnici auto complete Recompunerea fotograf iei

Se r : 1 3

In funcţie de cadru, poziţionaţi subiectul spre stânga sau dreapta pentru a creaj un fundal echilibrat si o perspectiva buna. In modul < D > (Full Auto) (Auto complet), in timp ce apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate pentru a focaliza asupra unui subiect fix, focalizarea va fi blocata. Puteţi atunci sa recompuneti fotografia si sa apăsaţi complet pe butonul diafragmei pentru a realiza imaginea. Aceasta se numeşte "focus lock" ("blocare focalizare"). Blocarea focalizării este de asemenea posibila in alte moduri din zona de baza (cu excepţia < ^ > Sporturilor).

Fotografierea unui s u b i e c t in mişcare

In modul < D > (Full Auto) (Auto complet), daca subiectul se mişca (distanta pana la camera se schimba) in timpul sau dupa ce ati focalizat, Al Servo AF se va activa pentru a focaliza continuu asupra subiectului. Atâta timp cat continuaţi sa indreptati punctul AF asupra subiectului in timp ce apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate, focalizarea va fi continua. Atunci cand doriţi sa realizaţi o fotografie, apăsaţi complet pe butonul diafragmei. 56

D T e h n i c i a u t o c o m p l e t e

i orafierea in direct a imagini lor

mei butonul < â > , puteţi fotografia in timp ce vizualizaţi o imagine iilnrul LCD al camerei. Aceasta se numeşte fotografiere in direct

miilor. Pentru detalii, consultaţi pagina 151.

Afişaţi imaginea de fotografiat pe m o n i t o r u l LCD.

Apăsaţi pe butonul < d > -• Imaginea va apărea pe monitorul

LCD.

Focalizaţi asupra subiectului. îndreptaţi centrul punctului AF <D> asupra subiectului,

i Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate pentru a focaliza.

Realizaţi fotograf ia. o Apăsaţi complet butonul diafragmei. : Fotografia va fi realizata si imaginea

efectuata este afişată pe monitorul LCD.

• La sfârşitul revizualizarii imaginii, camera va reveni automat la fotografierea in direct a imaginilor. Apăsaţi pe butonul <r3l> pentru a iesi din fotografierea in direct a imaginilor.

I 'iiteti de asemenea sa rotiţi monitorul LCD in direcţii diferite (pg. 27).

U n g h i n o r m a l U n g h i j o s U n g h i i n a l t

57

Page 30: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

El Anularea blitz-ului In locuri unde fotografia cu blitz este interzisa, folosiţi modul < S > (Flash Off) (Blitz Off). Acest mod este de asemenea eficient pentru a capta ambianta speciala a unui cadru, cum ar fi cadrele realizate la lumina lumânărilor.

Sfaturi pentru fotograf iere

• Daca afisajul n u m e r i c din v i z o r c l i p e ş t e , aveţi gri ja sa evitaţi t r e m u r u l camerei. in condiţii de luminozitate scăzuta unde poate apărea tremurul camerei, afisajul vitezei diafragmei vizorului va palpai. Tineti camera nemişcata sau folosiţi un trepied. Atunci cand folosiţi lentile pentru focalizare, utilizaţi capătul unghiului larg pentru a reduce incetosarea provocata de tremurul camerei.

• Realizarea p o r t r e t e l o r cu blitz. In condiţii de luminozitate scăzuta, persoana nu trebuie sa se mişte pana ce nu a fost realizata fotografia. Daca persoana se mişca in timpul expunerii, el sau ea pot apărea neclari in imagine.

5C

ICa) Fotografierea auto creativa 'i|ini deosebire de modul < D > Full Auto (Auto complet) unde camera n n i i i i i / a orice, modul <fJĂ)> Creative Auto (auto creativ) va permite sa oiiliili uşor profunzimea câmpului, drive mode(modul de acţionare) si i. llonarea blitz-ului.

I'uloti de asemenea sa alegeţi ambianta pe care doriţi sa o transmiteţi aginile dumneavoastră. Setarea prestabilita este aceeaşi ca in

modul < D > (Full Auto) (Complet automat), i A i n s e a m n a Creative A u t o ( a u t o creativ).

"J Setaţi d i s c u l modului pe < l j

2> Apăsaţi pe butonul <(ă]>. • Ecranul de contrai rapid va apărea pe

monitorul LCD.

Selectaţi o funcţie. • Apăsaţi pe tasta < Af > pentru a

selecta o funcţie. • O descriere scurta a funcţiei selectate

este afişată in partea de jos a ecranului.

• Pentru detalii referitoare la setarea fiecărei funcţii, consultaţi paginile 60-6 1 .

Realizaţi fotografia. • Apăsaţi butonul diafragmei complet

pentru a realiza fotografia.

D a c a s c h i m b a ţ i m o d u l d e f o t o g r a f i e r e s a u i n c h i d e t i c a m e r a , s e t ă r i l e m o d u l u i

a u t o c r e a t i v v o r r e v e n i l a v a l o r i l e i n i ţ i a l e . T o t u ş i , c a l i t a t e a i m a g i n i i

i n r e g i s t r a t e , a u t o d e c l a n s a t o r u l s i s e t ă r i l e t e l e c o m e n z i i v o r f i r e ţ i n u t e .

59

Page 31: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Gă) F o t o g r a f i e r e a a u t o c r e a t i v a

Viteza diafragma Deschidere Viteza ISO

Verificare baterie

Calitate imagine de inregistrat

(CÂl Creative Auto

Standard setting 1/125

Standard setting

F5.6 BS100

Background blur ,,?., F5.6 BS100

• 4*

m : mm ii 30 (4001

-(1)

-(2)

(3)

I — Fotografii posibile

I — Număr maxim

(1) Fotografiaţ i in f u n c ţ i e de selectarea a m b i a n t e i Puteţi sa setaţi ambianta pe care doriţi sa o transmiteţi in imaginile dumneavoastră. Apăsaţi tasta < - ^ l > - > pentru a selecta ambianta dorita. Puteţi de asemenea sa rotiţi discul < Q > sau pentru a selecta ambianta. Pentru detalii, consultaţi pagina 68.

(2) Estomparea / p r o f u n z i m e a f u n d a l u l u i

Daca mutaţi semnul indicatorului spre stânga, fundalul va părea mai estompat. Daca il mutaţi spre dreapta, fundalul va apărea mai aproape de centrul focalizării. Daca doriţi sa estompaţi fundalul, consultaţi "Shooting Portraits" ("Fotografierea portretelor") la pagina 62. Apăsaţi tasta < - < • > pentru a seta efectul dorit. Puteţi de asemenea sa rotiţi discurile < Q > sau

In funcţie de lentile si de condiţiile de fotografiere, este posibil ca fundalul sa nu apară atat de estompat. Aceasta setare nu poate fi selectata (marcata cu gri) in timp ce blitz-ul incorporat a fost acţionat pe neaşteptate. Daca este folosit blitz-ul, aceasta setare nu va fi aplicata.

60

f ă ) F o t o g r a f i e r e a a u t o c r e a t i v a

Drive mode

Singie shooting

[•j ca i<s>

Flash firing

Auto flash

61

11) Drive m o d e ( m o d u l de acţ ionare) /Acţionarea blitz-ului Atunci cand apăsaţi pe < © > , vor apărea ecranele setărilor pentru iliivo mode (modul de acţionare) si acţionarea blitz-ului. Setaţi dupa i mu doriţi si apăsaţi pe < © > pentru a finaliza setarea si pentru a reveni la ecranul de control rapid.

Drive m o d e ( m o d u l de acţionare): Rotiţi discul pentru a-l sota dupa cum doriţi. • a J j > (Viteza redusa fotografiere continua): Fotografiază continuu la

un maxim de aprox. 3 cadre pe secunda (fps). •»<$)> (Autodeclansator: 10-sec. / Asistenta la distanta): Atunci cand

apăsaţi pe butonul diafragmei, fotografia va fi efectuata cu o intarziere de 10 sec.

Consultaţi notele ^ pentru "Using the Self-timer" ("Folosirea autodeclansatorului") de la pagina 82. Fotografierea cu asistenta la distanta este de asemenea posibila (pg. 126).

* P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a s e t a ţ i d r i v e m o d e ( m o d u l d e a c ţ i o n a r e ) p e e c r a n u l

L C D i n t i m p c e e c r a n u l d e c o n t r o l r a p i d n u e s t e a f i ş a t . Pr iv i ţ i p a n o u l L C D ,

a p ă s a ţ i p e b u t o n u l <DRIVE>, s i rot i ţ i d i s c u l < Q > s a u < £ 5 l > p e n t r u a s e t a

d u p a c u m d o r i ţ i .

Fotografierea cu blitz: Apăsaţi pe tasta < - ^ ^ > pentru a seta dupa cum doriţi. Pot fi selectate < 4 A > (Auto flash) (Blitz auto), <%> (Flash on) (Blitz

on) sau < ® > (Flash off) (Blitz off).

Page 32: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

^ Fotografierea portretelor mi i i iw

Modul <8j)> (Portrait) (Portret) estompează fundalul pentru a scoate in evidenţia subiectul uman. De asemenea, culoarea pielii si parul par mai plăcute decât cu modul < D > (Full Auto) (Complet auto).

-

Sfaturi pentru fotograf iere

» Cu cat este mai mare distanta intre s u b i e c t si f u n d a l , cu atat mai bine. Cu cat este mai mare distanta intre subiect si fundal, cu atat va fi mai estompat fundalul. Subiectul va iesi mai bine in evidenta pe un fundal plan, intunecat.

s Folosiţ i lenti lele t e l e f o t o . Daca aveţi lentile pentru zoom, folosiţi capătul de la telefoto pentru a umple cadrul cu subiectul de la talie in sus. Deplasati-va mai aproape daca este necesar.

Focalizaţi a s u p r a fetei. Verificaţi daca punctul AF care cuprinde fata luminează in rosu.

<: Daca tineti apăsat butonul diafragmei, puteţi fotografia continuu pentru a obţine

atitudini si expresii faciale, (max. Aprox. 3 fotografii / sec.)

• Daca este necesar, blitz-ul incorporat poate apărea pe neaşteptate in mod automat.

62

Ik. Fotografierea peisajelor *\wmmm 11 n I olositi modul <Sk> (Landscape) (Peisaj) pentru un peisaj vast, scene nocturne sau pentru a avea totul in vizor de la cel mai apropiat subiect pana la cel mai indepartat subiect. Nuanţele de verde si albastru devin hui intense si mai pătrunzătoare decât cu < D > (Full Auto) (Complet mito).

Sfaturi pentru fotograf iere

Folosiţ i capătul u n g h i u l u i larg cu lentilele pentru z o o m . Atunci cand folosiţi capătul unghiului larg al lentilelor pentru zoom, obiectele mai apropiate si mai indepartate se vor afla in vizor mai bine decât cu capătul de la telefoto. Adaugă de asemenea lărgime peisajelor.

Fotografierea peisajelor n o c t u r n e . De vreme ce blitz-ul incorporat va fi anulat, acest mod <Sk> este potrivit pentru scenele nocturne. Folosiţi un trepied pentru a preveni tremurul camerei. Daca doriţi sa fotografiaţi o persoana pe un fundal nocturn, setaţi discul modului pe

< H > (Night Portrait) (Portret nocturn) si folosiţi un trepied (pg. 66).

63

Page 33: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

A Fotograf ieresa prim-planii Atunci cand doriţi sa fotograf iaţ i flof' sau oV^( Atunci cand doriţi s a fotograf iaţ i flori sau o b i ^ e n t r ^ S T apmape-folosiţ i modul < « , > ( C l o s e-up) (Prirn-plan). r separat) 6 m ' ° ' S a

P a r j a ^ m a u n a ^ j ^ ~ " ~

rilor

c t e m i c i de aproape

^ : r „ S , ? ' e C t e , 0 r i n « " - a r e

# Sfaturi p e n t r u fotografiere

• Folosiţi un f u n d a l s i m p l u - ^ n t a o floare, etc. Un fundal s i m p l " s c o a t e mai bine in evid

Apropiati-va c a t m a ' bine de subiect ^ de focalizare. Unele Verificaţi lent i lele p e n t r u o distanta mini^m/1 .5ft>. Distanta minima lentile au indicaţi i ca de exemplu < « 0 . < y la semnul <-e-> (focal de focalizare a lent i le lor este măsurata ^ c t . Daca sunteţi prea plane) (focar) de pe camera pa na la sub & focalizării <•>> va clipi aproape de subiect , led-ul de confirmat incorporat va acţiona. In condiţii de luminozi tate scăzuta, b l i t f . partea de jos a imaginii Daca va aflaţi p r e a aproape de subiect ^ Pare intunecata, indepartati-va de subfe^

• Folosiţi capătul de la telefoto cu tonfl^p^JJ1"0"1; Daca aveţi lentile pentru zoom, f o l o s i r e * l a t e t e f o ( o

da impresia ca subiectu l este rnai mare-

* ' S f a f u r i P ^ t r u fotograf/ere m f-_ i . . .

va

6 4

Folosiţi lentilele pentru telefoto.

I ste recomandata folosirea lentilelor telefoto pentru a putea fotografia de departe.

• Folosiţi centrul punctului AF pentru a focaliza. îndreptaţi centrul punctului AF asupra subiectului, apoi apăsaţi

butonul diafragmei pana la jumătate pentru a autofocaliza. In timpul autofocalizarii, se va auzi uşor beep-ul. Daca nu reuşiţi sa focalizaţi, led-ul de confirmare a focalizării < • > va clipi.

Daca doriţi sa realizaţi o fotografie, apăsaţi butonul diafragmei pana la capăt. Daca tineti apăsat butonul diafragmei, fotografierea

continua (max. aprox. 5.3 fotografii pe sec.) si autofocalizarea vor fi activate.

W |n condiţii de iluminare slaba cand tremurul camerei este posibil sa apară, viteza diafragmei afişată in coltul din stânga jos a vizorului va clipi. Menţineţi camera nemişcata si fotografiaţi.

6 5

Page 34: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

H Fotografierea portretelor pe timp de noapte i Pentru a fotografia pe cineva pe timp de noapte si pentru a obţine pe fundal o expunere care sa para naturala, folosiţi modul <H> (Night Portrait) (Portret pe timp de noapte).

Cm

Şfc Sfaturi pentru fotograf iere

o F o l o s i ţ i lenti le cu u n g h i larg si un t r e p i e d . Atunci cand folosiţi lentile pentru zoom, utilizaţi capătul unghiul larg pentru a obţine o imagine nocturna vasta. Folosiţi de asemenea un trepied pentru a evita tremurul camerei.

o Plasaţi persoana in l imita unei distante de 5 m e t r i fata de camera. In condiţii de luminozitate scăzuta, blitz-ul incorporat va acţiona automat pentru a obţine o expunere potrivita a persoanei. Distanta efectiva a blitz-ului incorporat este de 5 metri fata de camera.

o Fotograf iaţ i d e asemenea c u < D > (Full A u t o ) ( C o m p l e t auto). De vreme ce este posibil sa apară tremurul camerei la fotografierea nocturna, este recomandata de asemenea fotografierea cu < D > (Full Auto) (Auto complet).

3 T r a n s m i t e t i - i s u b i e c t u l u i s a s t e a n e m i ş c a t c h i a r s i d u p a c e bl i tz-ul l u m i n e a z ă .

D a c a e s t e f o l o s i t s i a u t o d e c l a n s a t o r u l , l a m p a a c e s t u i a v a l u m i n a p e n t r u s c u r t

t i m p a t u n c i c a n d e s t e e f e c t u a t a f o t o g r a f i a .

66

(o) Ecran de control rapid • h h h h m b h h h

Iii modurile din zona de baza, puteţi apasă pe butonul <[§]> pentru a i i l i ' „ i ecranul de control rapid. Tabelul de mai jos indica funcţiile care pot || letate cu ecranul de control rapid in fiecare mod din zona de baza. I'nnliu procedurile de setare, consultaţi pagina 44.

CD

fa] re Single shootfng

B M J , ™ , » M J . I

Default setting

Funcţiile care pot fi setate pe ecranul de control rapid in modurile din zona de baza • : S e t a t a u t o m a t O : P o a t e f i s e l e c t a t d e c ă t r e u t i l i z a t o r • : N e s e l e c t a b i l

F u n c ţ i e a

(p.54)

ca (p.58)

m (p.59) (p.62) (p.63)

A (p.64) (p.65)

H (p.66)

Drive (acţionare)

Fotografiere singulara O O O O O o

Drive (acţionare)

Fotografier c continua

Viteza scăzuta O o Drive (acţionare)

Fotografier c continua Viteza inalta o

Drive (acţionare)

Autodeclansator: 10 sec. /Asistenta la distanta O O O o O o o o

Acţionare automata

• o

• • • Acţionare blitz Blitz on o Acţionare blitz

Blitz off

• o

• • 1 otografiere in funcţie de selectarea ambiantei (pg. 68) o o o 0 o o

Fotografiere in funcţie de luminozitate sau tipul de cadru (pg. 71) o o o o

Estomparea / profunzimea fundalului (pg. 60) o

67

Page 35: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Fotografierea in funcţie de selectarea ambiantei i Puteţi selecta ambianta pentru fotografiere mai puţin atunci cand va aflaţi in modurile din zona de baza <0> (Full Auto) (Complet auto) si < S > (Flash Off).

A m b i a n t a • ca 9 *k * * k s E f e c t a m b i a n t a

(1) Setare standard o o o o o o Nicio setare

(2) Intens o o o o o o Scazut/Standard/Putemic

(3) Fin o o o o o o Scazut/Standard/Puternic

(4) Cald o o o o o o Scazut/Standard/Putemic

(5) Profund o o o o o o Scazut/Standard/Puternic

(6) Rece o o o o o o Scazut/Standard/Puternic

(7) Mai luminos o o o o o o Scazut/Standard/Puternic

(8) Mai intunecat o o o o o o Scazut/Standard/Puternic

(9) Monocromatic o o o o o o Albastru / B / W / Sepia

Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe unul dintre următoarele m o d u r i : <(£Ă)> <fy> < S 4 > < & > < ^ . > < H >

Afişaţ i imaginea fotograf iata in direct. • Apăsaţi pe butoanele < [ S > pentru a

comuta pe fotografierea in direct a imaginilor.

Selectaţi ambianta dorita pe ecranul de c o n t r o l rapid. • Apăsaţi pe butonul <[o|> (S10). • Apăsaţi pe tasta < AY > pentru a selecta [Standard

setting] [Setare standard]. In partea de jos a

ecranului va apărea [Shoot by ambience selection] [Fotografiaţi in funcţie de selectarea ambiantei].

• Apăsaţi tasta < - < • > pentru a selecta ambianta

dorita.

I> Monitorul LCD va afişa felul in care va arata imaginea

dupa selectarea ambiantei.

36

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e s e l e c t a r e a a m b i a n t e i

y| Setaţi efectul de ambianta. o Apăsaţi tasta <AT> pentru a selecta

bara cu efecte astfel incat [Efect] sa apară in partea de jos.

• Apăsaţi tasta pentru a selecta efectul dorit.

iŞ| Realizaţi fotograf ia. o Pentru a fotografia in timp ce este

afişată imaginea realizata in direct, apăsaţi butonul diafragmei.

o Pentru a reveni la imaginea din vizor, apăsaţi pe butonul <dS> pentru a iesi din fotografierea in direct a imaginilor. Apăsaţi apoi complet pe butonul diafragmei pentru a realiza fotografia.

• Daca setaţi comutatorul de alimentare pe < O F F > sau daca schimbaţi modul de fotografiere, setarea va reveni la [Standard sett ing] [Setare standard].

Imaginea fotografiata in direct si afişată, la care a fost aplicata setarea ambiantei nu

se va potrivi cu fotografia propriu-zisa pe care ati efectuat-o.

• Daca folosiţi blitz-ul, efectul de ambianta se poate diminua.

• Intr-un mediu exterior luminos, este posibil ca imaginea fotografiata in direct pe care o

vedeţi pe ecran sa nu aiba aceeaşi luminozitate sau ambianta din fotografia propriu-

zisa pe care ati efectuat-o. Setaţi meniul [1t: LCD brightness] pe 4 si priviţi imaginea

fotografiata in direct, t imp in care ecranul nu este afectat de lumina de afara.

I il Daca nu doriţi ca imaginea fotografiata in direct sa fie afişată in timp ce setaţi funcţiile,

apăsaţi pe butonul <(D> dupa pasul 1. Atunci cand apăsaţi pe butonul < [ o ] > , ecranul de

control rapid este afişat si nu puteţi fotografia cu vizorul dupa ce ati efectuat setările

[Shoot by ambience selection] [Fotografiaţi in funcţie de selectarea ambiantei] si [Shoot by lighting or scene] [Fotografiaţi in funcţie de luminozitate sau cadru].

69

Page 36: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e s e l e c t a r e a a m b i a n t e i

Setările ambiantei ( 1 ) Setare s t a n d a r d

Caracteristicile imaginii standard pentru modul respectiv de fotografio Reţineţi ca atunci cand va aflaţi in < ^ > caracteristicile imaginii sun adaptate pentru portrete, iar in <lk> acestea sunt adaptate pentru peisaje. Fiecare ambianta reprezintă o modificare a caracteristicilor imaginii pentru modul respectiv de fotografiere.

(2) Intens Subiectul va părea clar si intens. Face ca subiectul sa para mai profund decât cu [Standard sett ing] [Setarea standard].

(3) Fin Subiectul va părea mai fin si mai graţios. Potrivit pentru portrete, animale, flori, etc.

(4) Cald Subiectul va părea mai delicat cu culori mai calde. Potrivit pentru portrete, animale si alte subiecte cărora doriţi sa le dati un aspect cald,

(5) P r o f u n d In timp ce luminozitatea generala este uşor diminuata, subiectul est accentuat pentru o senzaţie mai profunda. Face ca subiectele umane sau insufletite sa iasa mai mult in evidenta.

(6) Rece Luminozitatea generala este uşor diminuata cu o nuanţa de culoare mal rece. Un subiect in umbra va părea mai calm si mai impresionant.

(7) Mai l u m i n o s Imaginea va părea mai luminoasa.

(8) Mai intunecat Imaginea va părea mai intunecata.

(9) M o n o c r o m a t i c Imaginea va fi monocromatica. Puteţi selecta culoarea monocromatica sa fie in alb si negru, sepia sau albastru.

7 0

f o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e l u m i n o z i t a t e s a u tipul d e

• .ulm

Iniile din zona de baza <Ş>> (Portret), <«k\> (Peisaj), < & > il 'nii i plan), si < ^ > (Sporturi), puteţi fotografia in timp ce setările se I> i ii'ii'.iza luminozităţii sau tipului de cadru. In mod normal, [Default • 11111<|] [Setarea impl icita] este adecvata, dar daca setările se

i >ii I V I isc cu luminozitatea sau cadrul, imaginea va avea mai multa

. d o t e pentru privirea dumneavoastră. i i i< dosiţi aceasta setare cu [Shoot by a m b i e n c e selection]

|t l i tografiaţi in f u n c ţ i e de selectarea ambiantei] (pg. 68), ar trebui sa H nubil i mai intai pe aceasta pentru rezultate mai bune.

i iiiiiinozitate sau cadru o 13 m 9 « s • 11' ittlnre prestabilita o o o o

i 'i l umina zilei o o o o 11) 1 linbra o o o o

|4) înnorat o o o o i 11 umina tungsten o o o

mi | umina fluorescenta o o o

I /) Apus de soare o o o o

Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe oricare dintre m o d u r i l e următoare: <Ş>> < Î 4 > < f t > < ^ >

Afişaţi imaginea fotografiata in direct.

Apăsaţi pe butonul < r ^ > pentru a comuta pe fotografierea in direct a imaginii.

7 1

Page 37: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e l u m i n o z i t a t e s a u t ipu l d e c a d r u

Srjoot by l ight ing or scene t y p e

S e l e c t a ţ i l u m i n o z i t a t e a s a u t i p u l d e c a d r u p e e c r a n u l d e c o n t r o l r a p i d .

• Apăsaţi butoanele < [o] > (<S10). • Apăsaţi pe tasta < AT > pentru a

selecta [Default s e t t i n g ] [Setare prestabi l i ta]. [Shoot by l i g h t i n g or scene t y p e ] [Fotograf iaţ i in f u n c ţ i e de l u m i n o z i t a t e sau t i p u l de cadru] va apărea in partea de jos a ecranului.

.:: Apăsaţi pe tasta < -O- > pentru a selecta luminozitatea sau tipul de cadru.

• Monitorul LCD va afişa felul in care va arata imaginea dupa selectarea luminozităţii sau tipului de cadru.

E f e c t u a ţ i f o t o g r a f i a .

Pentru a fotografia in timp ce e s l e afişată imaginea realizata in direct, apăsaţi butonul diafragmei.

o Pentru a reveni la imaginea din vizor, apăsaţi pe butonul <A> pentru a iesi din fotografierea in direct a imaginilor. Apăsaţi apoi complet butonul diafragmei pentru a realiza fotografia.

. Daca setaţi comutatorul de alimentare pe < O F F > sau daca schimbaţi modul de fotografiere, setarea va reveni la [Default setting] [Setare prestabilita].

. • Daca folosiţi blitz-ul, [Default setting] [Setare prestabilita] va fi activata.

Daca doriţi sa setaţi aceasta impreuna cu [Shoot by ambience selection] [Fotografierea in funcţie de selectarea ambiantei], setaţi [Shoot by lighting or scene type] [Fotografierea in funcţie de luminozitate sau tipul de cadru] care se potriveşte cel mai bine cu ambianta pe care

ati setat-o. In acest caz, [Sunset] [Apus de soare], de exemplu, culorile calde vor deveni prea

evidente astfel incat ambianta pe care ati setat-o sa nu funcţioneze bine. înainte de a efectua

fotografa, verificaţi mai intai imaginea realizata in direct pentru a vedea cum va arata fotografia.

72

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e l u m i n o z i t a t e s a u t ipul d e c a d r u

S e t ă r i l e l u m i n o z i t ă ţ i i s a u t i p u l u i d e c a d r u

( I ) Setare prestabil ita Setarea prestabilita.

[V) Lumina zilei Pentru subiecţii care se afla in lumina soarelui. Face ca cerul sa fie de un albastru mai natural, frunzişul sa fie mai verde si reproduce mai bine florile care au o culoare mai estompata.

( I ) Umbra Pentru subiecţii care se afla in umbra. Potrivita pentru nuanţe de piele prea deschise sau pentru flori care au o culoare mai ostompata.

(•I) înnorat l 'entru subiecţii care se afla sub cerul acoperit de nori. Face ca nuanţele de piele si peisajele care altfel pot sa para mate intr-o zi innorata, sa fie mai calde. Este de asemenea potrivit pentru florile care au o culoare mai estompata.

(!>) Lumina t u n g s t e n Pentru subiecţii aflaţi sub lumina tungsten. Reduce nuanţa culorii de rosiatic-portocaliu produsa de lumina tungsten.

( i i ) Lumina f l u o r e s c e n t a Pentru subiecţii aflaţi sub lumina fluorescenta. Potrivita pentru toate tipurile de lumina fluorescenta.

(/) A p u s de soare Potrivit atunci cand doriţi sa fotografiaţi culorile impresionante ale soarelui.

73

Page 38: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Setarea modului AF si a modurilor Drive (de acţionare)

Vizoru l a r e 9 p u n c t e AF. S e l e c t â n d u n p u n c t A F potr iv i t , puteţ i f o t o g r a f i a cu a u t o f o c a l i z a r e a in t i m p c e c o m p u n e t i f o t o g r a f i a a s a c u m dor i ţ i .

I 'uteti d e a s e m e n e a s a se lectaţ i p u n c t u l A F s i dr ive m o d e ( m o d u l d e a c ţ i o n a r e ) c a r e s e p o t r i v e ş t e cel m a i bine cu condi ţ i i le de f o t o g r a f i e r e s i s u b i e c t u l .

Iconiţa "k din partea dreapta sus a titlului paginii arata ca funcţia poate fi folosita doar in modurile din zona creativa (PI Tv/ Avi Ml B )

• In modurile din zona de baza, modul AF, punctul AF si drive mode (modul de acţionare) sunt setate automat.

r a < A F > e s t e p r e s c u r t a r e a d e l a a u t o f o c a l i z a r e .

* < M F > e s t e p r e s c u r t a r e a d e l a f o c a l i z a r e m a n u a l a .

Page 39: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

A F : Selectarea modului A F ^ Puteţi selecta modul AF pentru a se potrivi cu condiţiile de fotografie sau cu subiectul. In modurile din zona de baza, modul AF cel mai potrivit este setat automat.

Pe lentile, setaţi c o m u t a t o r u l m o d u l u i de focal izare pe <AF>.

Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe un m o d din zona creativa.

Apăsaţi pe b u t o n u l < AF>. (5)6)

Selectaţi m o d u l AF. In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi discurile sau < Q > . ONE SHOT: O fotografie AF Al FOCUS: Al Focalizare AF Al SERVO: Al Servo AF

O f o t o g r a f i e AF p e n t r u subiecţ i f i c ş i

Potrivita p e n t r u s u b i e c ţ i f i c ş i . Daca apăsaţi b u t o n u l diafragmei pana la jumătate, camera va focal iza d o a r o data. 0 Atunci cand focalizarea a fost obţinută, punctul AF care a obţinut

focalizarea va lumina scurt in roşu si led-ul de confirmare a focalizării < • > din vizor va lumina de asemenea.

• Cu măsurarea evaluativa, setarea expunerii va fi stabilita odată cu obţinerea focalizării.

1 In timp ce tineti apăsat butonul diafragmei pana la jumătate, focalizarea va fi blocata. Puteţi sa recompuneti atunci fotografia daca doriţi.

76

A F : S e l e c t a r e a m o d u l u i AF *

D a c a f o c a l i z a r e a n u p o a t e f i o b ţ i n u t ă , l e d - u l d e c o n f i r m a r e a f o c a l i z ă r i i

< • > d i n v i z o r v a c l i p i . D a c a s e i n t a m p l a a c e a s t a , f o t o g r a f i a n u p o a t e f i

e f e c t u a t a c h i a r d a c a b u t o n u l d i a f r a g m e i e s t e a p ă s a t p a n a l a c a p ă t .

R e c o m p u n e t i i m a g i n e a s i i n c e r c a t i s a f o c a l i z a ţ i d i n n o u . S a u c o n s u l t a ţ i

" W h e n A u t o f o c u s F a i l s " ( " A t u n c i c a n d a u t o f o c a l i z a r e a e s u e a z a " ) ( p g . 8 0 ) .

• D a c a m e n i u l [ O ' B e e p ] e s t e s e t a t p e [ D i s a b l e ] [ A n u l a t ] , b e e p e r - u l n u s e

v a a u z i a t u n c i c a n d e s t e o b ţ i n u t ă f o c a l i z a r e a .

Al Servo AF pentru subiecţ i i in mişcare

Acost m o d AF este pentru s u b i e c ţ i i in m i ş c a r e atunci c a n d illstanta de focal izare se s c h i m b a c o n t i n u u . In t i m p ce t inet i apăsat butonul d i a f r a g m e i pana la j u m ă t a t e , se va focaliza c o n t i n u u r.upra s u b i e c t u l u i .

I xpunerea este setata in momentul realizării fotografiei. • Atunci cand selectarea punctului AF (pg. 78) este automata, camera

foloseşte mai intai centrul punctului AF pentru a focaliza. In timpul autofocalizarii, daca subiectul se indeparteaza de centrul punctului AF, urmărirea focalizării continua atâta timp cat subiectul este incadrat de un alt punct AF.

Pîl C u A l S e r v o A F , b e e p e r - u l n u s e v a a u z i c h i a r s i a t u n c i c a n d f o c a l i z a r e a

e s t e o b ţ i n u t ă . D e a s e m e n e a , l e d - u l d e c o n f i r m a r e a f o c a l i z ă r i i < • > d i n

v i z o r n u v a l u m i n a .

Al Focalizare AF pentru schimbarea automata a modului AF

Al Focalizare AF c o m u t a a u t o m a t m o d u l AF d in O f o t o g r a f i e AF in Al Servo AF daca s u b i e c t u l stat ic se pune in mişcare.

Dupa focalizarea asupra subiectului in modul O fotografie AF, daca subiectul se pune in mişcare, camera va detecta mişcarea si va schimba automat modul AF in Al Servo AF.

("îl A t u n c i c a n d e s t e o b ţ i n u t ă f o c a l i z a r e a i n m o d u l A l f o c a l i z a r e A F c u m o d u l

S e r v o a c t i v , b e e p e r - u l s e v a a u z i u ş o r . T o t u ş i , l e d - u l d e c o n f i r m a r e a

f o c a l i z ă r i i < • > d i n v i z o r n u v a l u m i n a .

7 7

Page 40: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

EE Selectarea punctului AF * wmmmmmmm Selectaţi unul din cele noua puncte AF pentru a autofocaliza. Reţineţi ca in modurile din zona de baza, nu puteţi selecta punctul AF, deoarece acesta este selectat automat.

Apăsaţi b u t o n u l < E E I > . ( S 6 ) i> Punctul AF selectat va fi afişat in vizor

si pe ecranul LCD. Cand toate punctele AF vor lumina in vizor, selectarea automata a punctului AF va fi setata.

Selectaţi p u n c t u l AF. Apăsând < © > selectarea punctului AF oscilează intre centrul punctului AF si selectarea automata a punctului AF.

Selectarea cu d i s c u l

Atunci cand rotiţi discurile < & > sau < O >, selectarea punctului A F s e v a schimba in direcţia respectiva. Cand toate punctele AF luminează, va fi setata selectarea automata a punctului AF.

Selectarea cu Mult i-control ler (Dispozit ivul de control m u l t i f u n c ţ i o n a l )

• Selectarea punctului AF se va schimba in direcţia in care înclinaţi <C->- Daca continuaţi sa inclinati <£î> in aceeaşi direcţie, acesta va oscila intre selectarea manuala si automata a punctului AF.

o Apăsaţi pe < © > pentru a selecta centrul punctului AF.

78

EH S e l e c t a r e a p u n c t u l u i AF *

11! D a c a p r e f e r a ţ i s a p r i v i ţ i e c r a n u l L C D i n t i m p c e s e l e c t a ţ i p u n c t u l A F ,

u r m ă r i ţ i i l u s t r a ţ i a d e m a i j o s .

S e l e c t a r e a u t o m a t a £ - ~ f ~ - j , c e n t r u £ - J ,

d r e a p t a £ -J, s u s £ 1

3 A t u n c i c a n d f o l o s i ţ i u n b l i t z e x t e r n S p e e d l i t e s p e c i f i c p e n t r u E O S , d a c a

f o c a l i z a r e a n u p o a t e f i o b ţ i n u t ă c u a s i s t e n t a f a s c i c u l l u m i n o s A F , s e l e c t a ţ i

c e n t r u l p u n c t u l u i A F .

Asistenta f a s c i c u l l u m i n o s AF cu blitz incorporat

In condiţii de luminozitate scăzuta, atunci cand apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate, blitz-ul incorporat luminează de câteva ori in serie. Iluminează subiectul pentru a permite o autofocalizare mai facila.

Ljjl • A s i s t e n t a f a s c i c u l u l u i l u m i n o s A F n u v a a c ţ i o n a in u r m ă t o a r e l e m o d u r i d e

f o t o g r a f i e r e : < £ D > < f i k > < ^ k > .

o B l i t z -u l i n c o r p o r a t a l a s i s t e n t e i f a s c i c u l u l u i l u m i n o s A F e s t e e f i c i e n t p a n a

la a p r o x . 4 m e t r i .

I n m o d u r i l e d i n z o n a c r e a t i v a , a t u n c i c a n d a c ţ i o n a ţ i b r u s c b l i t z - u l

i n c o r p o r a t c u b u t o n u l < ^ > , a s i s t e n t a f a s c i c u l u l u i l u m i n o s A F s e v a

d e c l a n ş a d a c a e s t e n e c e s a r .

Deschiderea maxima a lenti lelor si sensibil itatea AF

Deschidere m a x i m a : pana la f / 5.6 Cu punctele AF, este posibila incrucisarea dintre linia verticala si orizontala a sensibilităţii AF.

Deschidere m a x i m a : pana la f / 2.8* i :u centrul punctului AF, este posibila precizia inalta, incrucisarea dintre linia verticala si orizontala a sensibilităţii AF. Sensibilitatea centrului punctului AF pe liniile verticala si orizontala este de aproximativ doua ori mai precisa decât celelalte puncte AF. Celelalte opt puncte AF ramase vor funcţiona ca puncte de incrucisare cu lentile f / 5.6 si mai rapide. " Cu e x c e p ţ i a lent i le lor m a c r o c o m p a c t e E F 2 8 - 8 0 m m . f / 2.8-4L U S M s i E F 5 0 m m . f/2.5

79

Page 41: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Atunci cand autofocalizarea eşuează Este posibil ca autofocalizarea sa eşueze (led-ul de confirmare a focalizării < • > clipeşte) cu anumiţi subiecţi cum ar fi:

Subiecţi asupra cărora se focalizează cu dif icultate • Subiecţi care au contrast scăzut

(Exemplu: cerul, pereţi cu o culoare compacta, etc.) • Subiecţi in condiţii de luminozitate scăzuta • Subiecţi luminaţi puternic din spate sau cu reflexie

(Exemplu: o maşina cu o caroserie foarte reflexiva, etc.) Subiecţi apropiaţi si indepartati incadrati de un punct AF (Exemplu: un animal intr-o cuşca, etc.)

i Forme repetitive (Exemplu: ferestre de zgarie-nori, tastaturi de calculatoare, etc.)

In astfel de cazuri, faceţi una din următoarele: (1) Cu O fotografie AF, focalizaţi asupra unui obiect care se afla la

aceeaşi distanta ca si subiectul si blocaţi focalizarea inainte de a recompune (pg. 56).

(2) Setaţi comutatorul de focalizare al lentilelor pe <MF> si focalizaţi manual.

MF: Focalizare manuala

Setaţi c o m u t a t o r u l de focal izare al lenti lelor pe <MF>. • <M FOCUS > va fi afişat pe ecranul

LCD.

^ | Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . Focalizaţi rotind inelul de focalizare al lentilelor pana ce subiectul apare clar

D a c a a p ă s a ţ i p e b u t o n u l d i a f r a g m e i p a n a l a j u m ă t a t e i n t i m p u l f o c a l i z ă r i i

m a n u a l e , p u n c t u l A F c a r e a o b ţ i n u t f o c a l i z a r e a v a l u m i n a s c u r t i n r o ş u s i

l e d - u l d e c o n f i r m a r e a f o c a l i z ă r i i < • > v a l u m i n a i n v i z o r .

80

Qi Selectarea modului Drive (de acţionare)* m Sunt oferite drive modes (moduri de acţionare) singulare si continue. In modul < D > (Full Auto) (Complet auto), fotografierea singulara este setata automat.

<j Apăsaţi pe b u t o n u l <DRIVE>. (2)6)

*% Selectaţi drive m o d e (modul de acţionare). • In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi

discurile <ic&> sau < Q > .

r n

D : Fotografiere s i n g u l a r a Daca apăsaţi butonul diafragmei complet, doar o singura fotografie va fi realizata.

Q i h : Fotografiere c o n t i n u a de inalta viteza (Max. aprox. 5.3 fotografii / sec.) Qi : Fotografiere c o n t i n u a cu viteza scăzuta (Max. aprox. 3 fotografii / sec.)

In timp ce tineti apăsat butonul diafragmei pana la capăt, fotografiile vor fi realizate in mod continuu.

|& : A u t o d e c l a n s a t o r 10-sec. / Asistenta la distanta I & 2 A u t o d e c l a n s a t o r 2-sec. / A s i s t e n t a la distanta

Pentru fotografiere cu autodeclansator, consultaţi pagina următoare. Pentru fotografiere asistata la distanta, consultaţi

pagina următoare.

O • I n m o d u l A l S e r v o A F , v i t e z a f o t o g r a f i e r i i c o n t i n u e s e p o a t e d i m i n u a u ş o r

i n f u n c ţ i e d e s u b i e c t s i d e l e n t i l e l e f o l o s i t e .

I n z o n e l e c u l u m i n o z i t a t e s c ă z u t a , v i t e z a f o t o g r a f i e r i i c o n t i n u e s e p o a t e

d i m i n u a u ş o r c h i a r d a c a e s t e s e t a t a o v i t e z a m a i m a r e a d i a f r a g m e i .

Page 42: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Ci) Folosirea autodeclansatorului Folosiţi autodeclansatorul atunci cand doriţi sa va aflaţi in fotografie. <*<&: (temporizator 10 sec.) poate fi folosit in toate modurile de fotografiere.

L J

Apăsaţi pe b u t o n u l <DRIVE>. (<$6)

Selectaţi autodeclansatorul. In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi discul < S î > pentru a selecta autodeclansatorul.

f & : a u t o d e c l a n s a t o r 10-sec. î<$)2- a u t o d e c l a n s a t o r 2 - s e c *

Realizaţi f o t o g r a f i a . o Priviţi pr in vizor, focal izaţ i a s u p r a s u b i e c t u l u i ,

a p o i a p ă s a ţ i c o m p l e t b u t o n u l d i a f r a g m e i .

• Puteţ i ver i f ica o p e r a r e a a u t o d e c l a n s a t o r u l u i cu

l a m p a a c e s t u i a , b e e p e r - u l s i af isajul p e n t r u

t e m p o r i z a r e (in s e c u n d e ) d e p e e c r a n u l L C D .

C u d o u a s e c u n d e ina inte c a fotograf ia s a f ie

e f e c t u a t a , l a m p a a u t o d e c l a n s a t o r u l u i v a

r a m a n e a p r i n s a s i s u n e t u l beeper-u lu i se va

a c c e l e r a .

Autodeclansatorul <)&i> pentru 2 sec. va permite sa fotografiaţi fara a atinge camera montata

pe un trepied. Aceasta impiedica tremurul camerei in timp ce fotografiaţi natura moarta sau

expuneţi cu lampa.

Dupa ce efectuaţi fotografii cu autodeclansatorul, ar trebui sa verificaţi daca imaginea deţine o

focalizare si o expunere adecvate (pg, 190).

' Daca nu priviţi prin vizor atunci cand apăsaţi butonul diafragmei, ataşaţi capacul ocular (pg. 124).

Daca lumina difuza pătrunde prin vizor atunci cand este efectuata fotografia, ar putea sa

compromită expunerea.

Atunci cand folosiţi autodeclansatorul pentru a va face o fotografie, blocaţi focalizarea (pg. 56) pe

un obiect care se afla cam la aceeaşi distanta de locul in care veti sta dumneavoastră.

I Pentru a anula autodeclansatorul dupa ce a pornit, apăsaţi pe butonul <DRIV[>.

82

Setările imaginii

A c e s t c a p i t o l e x p l i c a setăr i le f u n c ţ i e i r a p o r t a t e la i m a g i n e : C a l i t a t e a imagin i i d e inregistrat , v i teza ISO, stilul u n e i f o t o g r a f i i , c o n t r a s t u l de l u m i n o z i t a t e , o p t i m i z a r e a a u t o a luminoz i tăţ i i , c o r e c ţ i a i luminări i lenti lelor per i fer ice, etc.

• In modurile din zona de baza, doar următoarele pot fi setate dupa cum sunt descrise in acest capitol: calitatea imaginii de inregistrat, corecţia iluminării lentilelor periferice, crearea si selectarea unui fişier si numerotarea fişierului cu imagini. Iconiţa iz din partea dreapta sus a titlului paginii arata ca aceasta funcţie poate fi folosita doar in modurile din zona creativa (PI Tv/ Avi Ml B).

Page 43: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

( U S D Setarea calităţii imaginii de inregistrat • Puteţi selecta numărarea pixelilor si calitatea imaginii. Exista opt setări ale calităţii imaginii JPEG: â IIâ llâ M/* Mlâ S1/â S1/S2/S3. Exista trei setări ale calităţii imaginii RAW: 0 M , MCM, SCEEl (p.86)

Selectaţi [Quality] [Calitate]. • Sub tab-ul [Ca'], selectaţi [Quality],

[Calitate], apoi apăsaţi pe < © > .

Selectaţi calitatea imaginii de inregistrat. • Pentru a selecta o setare RAW, rotiţi

discul < f i > . Pentru a selecta o setare JPEG, apăsaţi pe tasta < - * • > .

• In partea dreapta sus, numărul " * * * M (megapixeli) indica numărarea pixelilor inregistrati si [***] este numărul de fotografii posibile (afişate pana la 999). Apăsaţi pe < © > pentru a-l seta.

E x e m p l e d e s e t ă r i a l e c a l i t ă ţ i i i m a g i n i i d e i n r e g i s t r a t

d o a r âL d o a r GE

Quality

RAW M

JPEG «•

- âL il iv m IS! IS1 S2 53 SIL II IM «! JS1151 52 53

S B 3 + 4M Quality

- IM ÎS»as* mi :=!-!;

RAW « - E D MSB | SB3 j

JPEG +

- l i II. IM IM 151 15 52 53

* D a c a [-] e s t e s e t a t a t a t p e n t r u R A W c a t s i p e n t r u J P E G , â L v a f i s e t a t .

84

E@3fl S e t a r e a cal i tăţ i i imagin i i d e inregist rat

^ — 1 1 ii i iriiiiMWinuiifnr fi n IIIiiiiiiiiiWMiiiiiiiMiiiMir m i niiiimtiiiiiMiniiii i i mhhmiimiiihi III 11 imw

G h i d p e n t r u setări le calităţi i imagini i de inregistrat (Aprox.)

C a l i t a t e

P i x e l i i n r e g i s t r a t i

( m e g a p i x e l i )

D i m e n s i u n e

i m p r i m a r e

D i m e n s i u n e

f i ş i e r ( M B )

F o t o g r a f i i p o s i b i l e

N u m ă r

m a x i m

J P E G

ĂL A p r o x . 17.9

( 1 7 . 9 M )

A 2 s a u m a i

mare **.* *** ***

J P E G

âL A p r o x . 17.9

( 1 7 . 9 M )

A 2 s a u m a i

mare **.* *** ***

J P E G

âM A p r o x . 8.0

( 8 M )

D i s p o n i b i l

A 3

**.* ***

*.* J P E G

âU A p r o x . 8.0

( 8 M )

D i s p o n i b i l

A 3 **.* ***

... J P E G 4 SI A p r o x . 4.5

( 4 . 5 M )

D i s p o n i b i l

A 4

**,* *** ... J P E G

JS1 A p r o x . 4.5

( 4 . 5 M )

D i s p o n i b i l

A 4

... *** ... J P E G

S2*1 A p r o x . 2.5

( 2 . 5 M )

In jur d e

9 x 1 3 c m **.* ... ...

J P E G

S3*2 A p r o x . 0.35

( 0 . 3 5 M ) - **.* ... ...

K A W

Cffl A p r o x . 17.9

( 1 7 . 9 M )

A 2 s a u m a i

m a r e **.* ... ,,,

K A W u n A p r o x . 10.1

( 1 0 M )

D i s p o n i b i l

A 3 **.* ,., ... K A W

A p r o x . 4.5

( 4 . 5 M )

D i s p o n i b i l

A 4

„ , , «

H A W +

J P E G

ras ML

A p r o x . 17.9

A p r o x . 17.9

A 2 sau mai

m a r e ,., ... H A W

+

J P E G

M B J L

A p r o x . 10.1

A p r o x . 17.9

Disponibil A3

A2 sau mai

mare

«.*+••* ... ,., H A W +

J P E G

SHS âL

A p r o x . 4.5

A p r o x . 17.9

Disponibil A4

A2 sau mai mare

* * , * + * * . * ,., ... ' I S2 este compat ib i l cu deru larea imagini lor pe o r a m a f o t o digitala.

7 S3 este compat ib i l cu t r imiterea pe e-mail a imagini i s a u uti l izarea ei pe un W e b site.

S2 si S3 v o r fi in c a l i t a t e â ( F i n a ) .

• C i f r e l e p e n t r u d i m e n s i u n e a f i ş i e r u l u i , f o t o g r a f i i l e p o s i b i l e s i n u m ă r u l m a x i m i n

t i m p u l f o t o g r a f i e r i i c o n t i n u e s e b a z e a z ă p e s t a n d a r d e l e d e t e s t a r e C a n o n

( f o r m a t a l i m a g i n i i 3 : 2 , I S O 1 0 0 s i s t i l u l f o t o g r a f i e i s t a n d a r d ) f o l o s i n d u n c a r d d e

4 G B A c e s t e c i f r e v o r v a r i a i n f u n c ţ i e d e s u b i e c t , m a r c a c â r d u l u i , f o r m a t u l

i m a g i n i i , v i t e z a I S O , s t i l u l f o t o g r a f i e i , f u n c ţ i i l e o b i ş n u i t e s i a l t e s e t ă r i .

• N u m ă r u l m a x i m s e a p l i c a l a f o t o g r a f i e r e a c o n t i n u a d e i n a l t a v i t e z a < Q I H > .

85

Page 44: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

GSEBD S e t a r e a cal i tăţ i i i m a g i n i i d e î n r e g i s t r a i

D a c a f o r m a t u l i m a g i n i i e s t e d i f e r i t d e c e l a l h â r t i e i p e n t r u i m p r i m a t , i m a g i n e a

p o a t e f i t ă i a t a s e m n i f i c a t i v d a c a o i m p r i m a ţ i c a o f o a i e f a r a m a r g i n i . D a c a

i m a g i n e a e s t e t ă i a t a , p o a t e s a a r a t e m a i g r a n u l a t a p e h â r t i e d a t o r i t a

n u m ă r u l u i m a i m i c d e p i x e l i .

• D a c a s e l e c t a ţ i a t a t R A W c a t s i J P E G , a c e e a ş i i m a g i n e v a f i i n r e g i s t r a t a

s i m u l t a n p e c a r d i n a m â n d o u ă t i p u r i l e d e f i ş i e r e l a c a l i t a t e a s e l e c t a t a a

i m a g i n i i d e î n r e g i s t r a t . C e l e d o u a i m a g i n i v o r f i s a l v a t e i n a c e l a ş i f i ş i e r c u

a c e l e a ş i n u m e r e a l e f i ş i e r u l u i ( e x t e n s i e f i ş i e r . J P G p e n t r u J P E G s i . C R 2

p e n t r u R A W ) .

S e t ă r i l e c a l i t ă ţ i i i m a g i n i i d e i n r e g i s t r a t a u u r m ă t o a r e l e d e n u m i r i : H i

( R A W ) , IVI 0 3 ( M e d i u R A W ) , S 0 1 ( M i c R A W ) , J P E G , â ( F i n ) , 4

( N o r m a l ) , L ( M a r e ) , M ( M e d i u ) , S ( M i c ) .

Despre RAW

O imagine RAW reprezintă date raw fabricate de către senzorul de imagine, transformate in date digitale. Este inregistrata pe card sub aceasta forma si puteţi selecta calitatea dupa cum urmează: M l , M B , sau S B . O imagine HI poate fi procesata cu meniul [ET RAW image processing] (procesare imagine RAW) si salvata ca imagine JPEG. (imaginile M HI si S HI nu pot fi procesate cu camera.) In timp ce imaginea RAW insasi nu se schimba, puteţi procesa imaginea RAW in conformitate cu diversele condiţii pentru a crea orice număr de imagini JPEG pornind de la ea.

Puteţi folosi soft-ul furnizat pentru toate imaginile RAW in asa fel incat sa faceţi diferite adaptări si apoi sa generaţi o imagine JPEG, TIFF, etc. care sa cuprindă aceste adaptări.

5 1 E s t e p o s i b i l c a s o f t - u l d i s p o n i b i l i n c o m e r ţ s a n u p o a t ă a f i ş a i m a g i n i l e R A W .

E s t e r e c o m a n d a t a u t i l i z a r e a s o f t - u l u i f u r n i z a t .

I U B I S e t a r e a cal i tăţ i i i m a g i n i i d e inregistrat

Numărul m a x i m in t i m p u l fotograf ier i i c o n t i n u e

Numărul maxim in timpul fotografierii continue indicat la pagina 85 este

numărul de fotografii continue care poate fi efectuat fara oprire având la

IM a un card formatat de 4 GB. mrnimmemmrnmmimBS!» Numărul este afişat in partea drepta jos a • ' " • ' " • ' • • ^ vizorului. Daca numărul maxim este 99

sau mai mult, "99" va fi afişat.

\ i • N u m ă r u l m a x i m e s t e a f i ş a t c h i a r s i a t u n c i c a n d n u e x i s t a u n c a r d i n s e r a t

i n c a m e r a . A s i g u r a t i - v a c a e x i s t a u n c a r d i n s e r a t i n a i n t e d e a e f e c t u a

f o t o g r a f i a .

D a c a [ J ? . C . F n I I - 2 : H i g h I S O s p e e d n o i s e r e d u c t i o n ] ( r e d u c e r e a

z g o m o t u l u i v i t e z e i i n a l t e I S O ) e s t e s e t a t a p e [ 2 : S t r o n g ] ( p u t e r n i c ) ,

n u m ă r u l m a x i m v a f i c o n s i d e r a b i l r e d u s ( p g . 2 5 4 ) .

"î l D a c a v i z o r u l a f i ş e a z ă " 9 9 " p e n t r u n u m ă r u l m a x i m , î n s e a m n ă c a n u m ă r u l

m a x i m e s t e 9 9 s a u m a i m a r e . D a c a n u m ă r u l m a x i m d e s c r e ş t e l a 9 8 s a u m a i

p u ţ i n s i d a c a m e m o r i a i n t e r n a t a m p o n s e a f l a l a c a p a c i t a t e m a x i m a , p e v i z o r

s i p e e c r a n u l L C D v a f i a f i ş a t , " b u S Y " ( " O c u p a t " ) . F o t o g r a f i e r e a v a f i a t u n c i

a n u l a t a t e m p o r a r . D a c a o p r i ţ i f o t o g r a f i e r e a c o n t i n u a , n u m ă r u l m a x i m v a

c r e s t e . D u p a c e t o a t e i m a g i n i l e r e a l i z a t e v o r f i s c r i s e p e c a r d , n u m ă r u l

m a x i m v a f i c e l a f i ş a t l a p a g i n a 8 5

86 87

Page 45: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

ISO: Setarea vitezei ISO* s i h m Setaţi viteza ISO (sensibilitatea senzorului imaginii la lumina) in asa f e | | incat sa se potrivească cu nivelul luminozităţii ambiantei. In modurile din zona de baza, viteza ISO este setata automat (pg. 89).

I Apăsaţi pe b u t o n u l < I S O > . (©6)

Setaţi viteza ISO. o In timp ce priviţi ecranul LCD sau

vizorul, rotiţi discul < £ ă > sau < Q > ,

• Poate fi setat conform cu ISO 100-6400 in 1 / 3 - pasi de creştere.

o Odată ce ati selectat "A", viteza ISO va fi setata automat (pg.89).

Ghid viteza ISO

V i t e z a I S O S i t u a ţ i e f o t o g r a f i e r e

( F a r a b l i t z ) I n t e r v a l b l i t z

1 0 0 - 4 0 0 E x t e r i o a r e i n s o r i t e C u c a t e s t e m a i m a r e

v i t e z a I S O , c u a t a t s e v a

e x t i n d e a m p l i t u d i n e a bl i tz

u l u i ( p g . 1 3 1 ) .

4 0 0 - 1 6 0 0 C e r i n n o r a t s a u p e i n s e r a t e

C u c a t e s t e m a i m a r e

v i t e z a I S O , c u a t a t s e v a

e x t i n d e a m p l i t u d i n e a bl i tz

u l u i ( p g . 1 3 1 ) . 1 6 0 0 - 6 4 0 0 , H

Inter ioare întunecate s a u pe t i m p de

n o a p t e

C u c a t e s t e m a i m a r e

v i t e z a I S O , c u a t a t s e v a

e x t i n d e a m p l i t u d i n e a bl i tz

u l u i ( p g . 1 3 1 ) .

' V i t e z e l e I S O i n a l t e v o r a v e a c a r e z u l t a t i m a g i n i g r a n u l a t e .

Daca [ S C . F n I I -3: H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y ] (Prioritate evidenţiere ton) este setat pe

[ 1 : E n a b l e ] , ISO 100 si "H" ((echivalent cu ISO 12800) nu pot fi setate (pg. 255).

Daca fotografiaţi in condiţii de temperatura ridicata fotografiile pot sa apară granulate.

Expunerile lungi pot sa provoace de asemenea culori neregulate ale imaginii.

Atunci cand fotografiaţi cu viteze ISO inalte, zgomotul (fasii, puncte de lumina, etc.)

poate sa fie perceptibil.

Lâl C u [ . o . C . F n I - 3 : I S O e x p a n s i o n ] ( e x t i n d e r e I S O ) s e t a t p e [ 1 : O n ] , "H"

( e c h i v a l e n t c u I S O 1 2 8 0 0 ) p o a t e f i d e a s e m e n e a s e t a t ( p g . 2 5 2 ) .

ISO: S e t a r e a v i tezei I S O *

Despre viteza ISO "A" (Auto)

Daca viteza ISO este setata pe "A", viteza ISO actuala care trebuie setata va fi afişată atunci cand apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate. Dupa cum este indicat mai jos, viteza ISO va fi setata automat pentru a se potrivi cu modul de fotografiere.

T 1

M o d d e f o t o g r a f i e r e S e t a r e v i t e z a I S O

•/GD/fi k/»/*s/H S e t a t a u t o m a t c o n f o r m I S O 1 0 0 - 3 2 0 0

P / t v / A v / M

B i n b l i tz

S e t a t a u t o m a t c o n f o r m I S O 1 0 0 - 6 4 0 0 *

F i x a t p e I S O 1 0 0

F i x a t p e I S O 4 0 0

F i x a t p e I S O 4 0 0 '

I In funcţie de viteza ISO maxima care a fost setata.

7 Daca blitz-ul are ca rezultat supraexpunerea, va fi setat ISO 100 sau un ISO mai mare.

I In modul <P> si in moduri le din zona de baza (cu excepţia <H>), ISO 400 - 1 6 0 0 va fi setat

automat daca este folosit inopinat blitz-ul extern Speedlite. Daca viteza maxima ISO a fost

setata la [400] sau [800], viteza ISO va fi setata conform acestei limite.

fCTIl Setarea vitezei ISO maxime pentru A u t o ISO *

I'ontru Auto ISO, puteţi seta viteza maxima ISO conform ISO 400 - 6400. Daca doriţi o calitate a imaginii mai buna cu mai puţin zgomot, setaţi viteza ISO maxima la 400, 800 sau 1600. Daca veti fotografia in condiţii de luminozitate scăzuta si doriţi sa evitaţi folosirea unei viteze reduse a diafragmei, setaţi viteza ISO maxima la 3200 sau 6400.

Sub tab-ul [OH], selectaţi [ISO Auto], apoi apăsaţi pe < © > . Selectaţi viteza ISO, apoi apăsaţi pe < ® > .

89 88

Page 46: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Selectarea stilului unei fotografii Selectând stilul unei fotografii, puteţi obţine efecte ale imaginii care sa se potrivească cu expresia dumneavoastră fotografica sau cu subiectul. In modurile din zona de baza, nu puteţi selecta stilul fotografiei.

Expo. comp./AEB -3..2..1..&.1..2.T3 A u t o L i g h t i n g Optimizer Picture Style Standard W h i t e balance GS3 Custom W h i t e Balance WB Shift/BKT 0 . 0 / + 0 Color space sRGB

Picture Style O .©.&,€ : l"oS Standard 3 . 0 , 0 ^ 0 I

' • !» • Portrait 2 . 0 . 0 . 0 l>M.I Landscape 4 0 . 0 . 0 S i Neutra l 0 o . o . o S I B F a i t h f u l 0 0 . 0 , 0 ^ 1 Monochrome 3 0 , N , N E E J D e t a i l set . H D O K

Selectaţi [Picture Style] [Stil f o t o g r a f i e ] . c Folosiţi tab-ul [Qi ! ], selectaţi [Picture

Style] [Stil f o t o g r a f i e ] , apoi apăsaţi pe < © > .

!> Ecranul de selectare a stilului fotografiei va apărea.

Selectaţi un st i l p e n t r u fotografie. Selectaţi un stil pentru fotografie, apoi apăsaţi p e < 0 > .

• Stilul fotografiei va fi setat si meniul va reapărea.

Efectele st i lului f o t o g r a f i e i

S31 Standard

Imaginea pare intensa, clara si precisa. Acesta este un stil al fotografiei

pe care vi-l puteţi propune in mod general pentru majoritatea cadrelor.

E33 Portret Pentru nuanţe plăcute ale pielii. Imaginea pare mai fina. Potrivit pentru prim-planuri ale femeilor sau copiilor. Acest stil al fotografiei este de asemenea selectat automat atunci cand discul modului este setat pe <S&>. Schimbând [Color t o n e ] [Nuanţa c u l o r i i ] (pg. 92), puteţi adapta nuanţa pielii.

I°--LI Peisaj Pentru nuanţe de albastru si verde foarte intense si pentru imagini foarte clare si precise. Potrivit pentru peisaje impresionante. Acest stil al fotografiei este de asemenea selectat automat atunci cand discul modului este setat pe <Sâ>.

90

•si» S e l e c t a r e a sti lului unei f o t o g r a f i i *

i - N ] Neutru Acest stil de fotografie este pentru utilizatorii care prefera sa proceseze imaginile in computer. Pentru culori naturale si imagini atenuate.

I :-Q încrezător Acest stil de fotografie este pentru utilizatorii care prefera sa proceseze imaginile in computer. Atunci cand subiectul este fotografiat in culori care au un indice de intensitate asemănător cu lumina zilei de 5200K, culorile sunt adaptate colorimetric pentru a se potrivi cu culoarea subiectului. Imaginea este mata si atenuata.

I : - l M o n o c r o m a t i c Creaza imagini in alb si negru.

W I m a g i n i l e i n a l b s i n e g r u r e a l i z a t e i n J P E G n u p o t f i r e a d u s e l a c u l o r i l e

i n i ţ i a l e . D a c a d o r i ţ i s a r e a l i z a ţ i m a i t â r z i u f o t o g r a f i i c o l o r , a s i g u r a t i - v a

c a s e t a r e a [ M o n o c h r o m e ] a f o s t a n u l a t a . A t u n c i c a n d e s t e s e l e c t a t

[ M o n o c h r o m e ] , < B / W > v a a p ă r e a i n v i z o r s i p e e c r a n u l L C D .

I : - U Definit de ut i l izator 1-3 Puteţi sa inregistrati un stil de baza cum ar fi [Portrait] [Portret], [Landscape] [Peisaj], un fişier cu stilul fotografiei, etc. si sa-l adaptaţi dupa cum doriţi (pg. 94). Orice stil al fotografiei cu un utilizator bine definit care nu a fost setata va avea aceleaşi setări ca stilul fotografiei standard.

Despre s i m b o l u r i

I iimbolurile din partea dreapta a ecranului pentru selectarea stilului fotografiei se refera la parametri, ca de exemplu [Sharpness] [Claritate] si [Contrast]. Numerele indica setările parametrilor, cum ar fi [Sharpness] [Claritate] si [Contrast], pentru fiecare stil al fotografiei.

S i m b o l u r i

O C l a r i t a t e

c C o n t r a s t

& S a t u r a ţ i e

T o n c u l o a r e

E f e c t f i l t r u ( M o n o c r o m a t i c )

® E f e c t n u a n ţ a r e ( M o n o c r o m a t i c )

91

Page 47: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

1

Individualizarea stilului unei fotografii* • P u t e ţ i i n d i v i d u a l i z a s t i l u l u n e i f o t o g a f i i a d a p t â n d p a r a m e t r i i i n d i v i d u a l i c u m

a r f i [Sharpness] [Claritate] s i [Contrast]. P e n t r u a v e d e a e f e c t e l e

r e z u l t a t e , f a c e ţ i c â t e v a f o t o g r a f i i d e p r o b a . P e n t r u a i n d i v i d u a l i z a

[Monochrome] [Monocromatic], c o n s u l t a ţ i p a g i n a u r m ă t o a r e .

Selectaţi [Stil f o t o g r a f i e ] . • S u b t a b - u l [ O f ] , s e l e c t a ţ i [Picture

Style], a p o i a p ă s a ţ i p e < © > .

• E c r a n u l d e s e l e c t a r e a s t i l u l u i

f o t o g r a f i e i v a a p ă r e a .

Selectaţi un st i l pentru fotografie. S e l e c t a ţ i u n s t i l p e n t r u f o t o g r a f i e , a p o i

a p ă s a ţ i p e b u t o n u l <INFO.>.

Selectaţi un paramteru. S e l e c t a ţ i u n p a r a m e t r u c u m a r f i

[Sharpness] ( c l a r i t a t e ) , a p o i a p a s a t l

p e < © > .

; Detaii set. ££0 Por t ra i t "

OSharpness O C o n t r a s t <&Saturat ion © C o l o r t o n e

Defaul t set. GS3DJ 1D

Detaii set. SiH Portra i t

© S h a r p n e s s • , , 17 , , , n j

Picture style o.e.&.c Standard 3 , 0 . 0 . 0

g i f j Portrait 3 . 2 . - 1 . 2 a

£tD Landscape 4 . 0 , 0 . 0 S a l Neutral 0 , 0 . 0 . 0 EFBFalthful 0 , 0 , 0 , 0

Setaţi parametrul. • A p ă s a ţ i p e t a s t a < - < • > p e n t r u a

a d a p t a p a r a m e t r u l d u p a c u m d o r i ţ i ,

a p o i a p ă s a ţ i p e < ® > .

A p ă s a ţ i p e b u t o n u l <MENU> p e n t r u a

s a l v a p a r a m e t r i i a d a p t a ţ i . E c r a n u l d e

s e l e c t a r e a s t i l u l u i f o t o g r a f i e i v a r e a p ă r e a

O r i c e a l t a s e t a r e d e c â t c e l e

p r e s t a b i l i t e v o r f i a f i ş a t e i n a l b a s t r u .

Setări parametri si efecte

O C l a r i t a t e 0 : C o n t u r m a i p u ţ i n c l a r + 7 : C o n t u r c l a r

O C o n t r a s t - 4 : C o n t r a s t s c ă z u t + 4 : C o n t r a s t i n a l t

& S a t u r a ţ i e - 4 : S a t u r a ţ i e s c ă z u t a + 4 : S a t u r a ţ i e i n a l t a

© T o n c u l o a r e - 4 ; N u a n ţ a r o ş i a t i c a a p i e l i i + 4 : N u a n ţ a g ă l b u i e a p ie l i i

92

s ' m ~ I n d i v i d u a l i z a r e a st i lului u n e i f o t o g r a f i i *

I i|! Selectând [Default set] [Setare prestabilita] in pasul 3, puteţi readuce stilul fotografiei

respective la setările prestabilite ale parametrilor sai.

• Pentru a realiza imagini cu stilul fotografiei pe care l-ati modificat, urmaţi pasul 2 de la

pagina precedenta pentru a selecta stilul modificat al fotografiei si apoi pentru a fotografia.

Adaptarea m o n o c r o m a t i c a

I ' o n t r u M o n o c r o m a t i c , p u t e ţ i s e t a d e a s e m e n e a [Filter effect] [Efect Filtru] s i [Toning effect] [Efect nuanţare] p e l a n g a [Sharpness] |Claritate] s i [Contrast] e x p l i c a t e i n p a g i n a p r e c e d e n t a .

•) Efect f i l t r u

Dttail set. E

f .Fllter effect

ş§) M o n o c h r o m e

>N:None Y e : Y e l l o w Or: O r a n g e

j RtRed - G:Green

C u u n e f e c t d e f i l t r u a p l i c a t l a o i m a g i n e

m o n o c r o m a t i c a , p u t e ţ i f a c e c a n o r i i a l b i

s a u c o p a c i i v e r z i s a i a s a m a i m u l t i n

e v i d e n t a .

F i l t r u T i p u r i d e e f e c t e

N Niciun efect 0 imagine normala in alb si negru fara niciun fel de efecte filtru.

Ye: Galben Cerul va arata mai natural si norii albi vor fi mai dari.

i )i: Portocaliu Cerul va arata puţin mai întunecat. Apusul de soare va fi mai strălucitor.

R: Roşu Cerul va arata de-a dreptul întunecat. Frunzele de toamna vor fi mai animate si mai lucioase.

(1- Verde Nunatele pielii si buzele vor fi plăcute. Frunzele copacilor vor fi mai animate si mai lucioase.

I i l D a c a m a r i t i [ C o n t r a s t u l ] e f e c t e l e f i l t r u l u i v o r f i m a i p r o n u n ţ a t e .

>)Efect de nuanţare I A p l i c â n d u n e f e c t d e n u a n ţ a r e , p u t e ţ i

c r e a o i m a g i n e m o n o c r o m a t i c a c u a c e a

c u l o a r e . I m a g i n e a p o a t e s a a r a t e m a i

i m p r e s i o n a n t a .

| P o t f i s e l e c t a t e u r m ă t o a r e l e : [N:Niciun efect] [StSepia] [BtAlbastru] [P:Purpuriu] [G:Verde].

93

uetaif set. m o n o c h r o m e >N:ÎJone | S: Sepia

B:Blue ( î jToning e f f e c t P:Purple

G:Green

Page 48: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

înregistrarea stilului unei fotografi i* m Puteţi sa selectaţi un stil de baza al fotografiei cum ar fi [Portrait] [Portret] sau [Landscape] [Peisaj], sa-i adaptaţi parametrii dupa cum doriţi si sa-l inregistrati ca [User Def. 1] [Utilizator Definit 1], [User Def. 2] [Utilizator Definit 2], sau [User Def. 3] [Utilizator Definit 3 ] . Puteţi crea stiluri ale fotografiilor care au setări diferite pentru parametri cum ar fi pentru claritate si contrast. Puteţi de asemenea sa adaptaţi parametrii unui stil al fotografiei care a fost inregistrat pe camera cu soft-ul furnizat.

Picture Style

I c i N e u t r a l 0 . 0 . 0 . 0 [s^Fl F a i t h f u l 0 , 0 . 0 , 0

M o n o c h r o m e 3 . 0 , N . N

. Sa! User Def. 1 S t a n d a r d I j

S i l User Def. 2 S t a n d a r d 1

g s l l U s e r Def. 3 S t a n d a r d

Jfea Detaii s e t E a OK

Detaii set. S •1! User Def. 1

Picture Style S t a n d a r d ^ |

© S h a r p n e s s C C o n t r a s t

a i i T n i o

& S a t u r a t i o n H i i 1 Hi 1 1 1 P © C o l o r t o n e

Detaii set.

Picture Style

ŞED User Def. î

Landscape

Selectaţi [Picture Style] [Stil f o t o g r a f i e ] . • Sub tab-ul [ O r ] , selectaţi [Picture Style]

[Stil fotografie], apoi apăsaţi pe < © > . • Ecranul de selectare al stilului

fotografiei va apărea.

Selectaţi [User Def.] [Uti l izator Definit].

Selectaţi [User Def. *] [Uti l izator Definit * ] , apoi apăsaţi pe butonul <llMFO.>

Apăsaţi p e < © > . o Dupa ce ati selectat [Picture Style]

[Stil f o t o g r a f i e ] , apăsaţi p e < © > .

M Selectaţi stilul de baza al fotografiei. Apăsaţi pe <AT> pentru a selecta stilul de baza al fotografiei, apoi apăsaţi p e < © > .

o Pentru a adapta parametrii stilului fotografiei care au fost inregistrati pe camera cu soft-ul furnizat, selectaţi stilul fotografiei aici.

94

K ~ î n r e g i s t r a r e a s t i l u l u i u n e i f o t o g r a f i i *

Detaii set. ' r ^ l j U s e r Def. 1

Picture Style L a n d s c a p e

O S h a r p n e s s • > f'-t-'-B © C o n t r a s t H-t-M-f5-M-H3 & 5 a t u r a t i o n B-H'<--H§ i t-i D © C o l o r t o n e

Selectaţi un parametru. • Selectaţi un parametru cum ar fi

[Sharpness] [Claritate], apoi apăsaţi pe < © > .

Detaii s e t . 1*11 User Def. I

Picture Style Landscape

O S h a r p n e s s E H -

Picture Style

K l ] Neutral 0 0 . 0 , 0

F a i t h f u l 0 0 . 0 , 0

i ^ M i M o n o c h r o m e 3 0 . N . N

I i i User Def. 1 Landscape

User Def. 2 S t a n d a r d 1

K U User Def. 3 S t a n d a r d

set. E D O K

Setaţi parametrul. Apăsaţi pe tasta < - * • > pentru a adapta parametrul dupa cum doriţi, apoi apăsaţi pe <® >. Pentru detalii, consultaţi "Individualizarea stilului unei fotografii" de la paginile 92-93. Apăsaţi butonul < MENII > pentru a inregistra noul stil al fotografiei. Ecranul de selectare al stilului fotografiei va reapărea dupa aceea. Stilul de baza al fotografiei va fi indicat in dreapta [User Def. *] [Uti l izatorului Definit * ] . Numele stilului fotografiei cu câteva setări modificate (diferite de cele prestabilite) inregistrate ca [User Def. *] [Util izator Definit *] va fi afişat in albastru.

W • D a c a u n st i l d e f o t o g r a f i e a f o s t d e j a i n r e g i s t r a t c a [ U s e r D e f . * ]

[ U t i l i z a t o r D e f i n i t * ] , s c h i m b a r e a s t i l u l u i d e b a z a a l f o t o g r a f i e i i n p a s u l 4

v a a n u l a s e t ă r i l e p a r a m e t r u l u i s t i l u l u i i n r e g i s t r a t a l f o t o g r a f i e i .

D a c a e x e c u t a ţ i [ C l e a r a l l c a m e r a s e t t i n g s ] [ A n u l a ţ i t o a t e s e t ă r i l e

c a m e r e i ] ( p g . 5 1 ) , t o a t e s e t ă r i l e [ U s e r D e f . * ] [ U t i l i z a t o r u l u i D e f i n i t * ]

v o r r e v e n i l a c e l e p r e s t a b i l i t e .

51 Pentru a fotograf ia cu un stil de fotograf ie inregistrat, urmaţ i pasul 2 de la pagina

p r e c e d e n t a p e n t r u a se lecta [ U s e r Def. *] [ U t i l i z a t o r D e f i n i t *] s i apoi fotograf iaţ i .

9 5

Page 49: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

EHEI Setarea nivelului de alb Nivelul de alb face ca zonele albe sa isi păstreze albul. In mod normal, setarea < B 1 ] > (Auto) va obţine nivelul de alb corect. Daca nu puteţi obţine culori cu un aspect natural cu < f f l > , puteţi selecta ca sursa de lumina sa se potrivească cu nivelul de alb sau il puteţi seta manual fotografiind un obiect de culoare alba.

Selectaţi [White balance] [Nivel de alb]. • Sub tab-ul [Or], selectaţi [White

balance], apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi n ivelul de alb. Selectaţi nivelul de alb, apoi apăsaţi pe < ® > .

A f i s a j M o d I n d i c e d e i n t e n s i t a t e c u l o a r e ( A p r o x .

K : K e l v i n )

A u t o 3 0 0 0 - 7 0 0 0

L u m i n a z i l e i 5 2 0 0

U m b r a 7 0 0 0

4t, înnorat, amurg, apus de soare 6 0 0 0

L u m i n a t u n g s t e n 3 2 0 0

L u m i n a f l u o r e s c e n t a a l b a 4 0 0 0

U t i l i z a r e b l i t z S e t a t a u t o m a t *

P e r s o n a l i z a t ( p g . 9 7 ) 2 0 0 0 - 1 0 0 0 0

a T e m p e r a t u r a c u l o a r e (pg. 9 8 ) 2 5 0 0 - 1 0 0 0 0

c u l o r i i . A l t f e l , v a f i s e t a t l a a p r o x . 6 0 0 0 K .

Despre nivelul de alb

Pentru privirea omului un obiect alb este tot alb indiferent de tipul de luminozitate. Cu o camera digitala, intensitatea culorii este adaptata cu soft-ul pentru ca zonele albe sa para mai albe. Aceasta adaptare sta la baza corecţiei de culoare. Rezultatul: culorile au un aspect natural in fotografii.

96

r a m S e t a r e a n ive lu lu i d e a l b *

hfta Nivelul de alb personalizat

Nivelul de alb normal va permite sa setaţi manual nivelul de alb al unei surse de lumina specifice pentru o acurateţe mai buna. Efectuaţi aceasta procedura sub sursa de lumina efectiva pe care o veti folosi.

C e r c m ă s u r a r e p u n e

Expo.comp./AEB -3..2..1.JŞU. Auto L ight ing Optimlzer Picture Style S t a n d a r d White balance B S Custom W h i t e Balance WB Shift/BKT 0 , 0 / ± 0

• 0 9

W h i t e balance

Custom

I S # fc, * # B

e a O K

Fotografiaţi un obiect alb. • Obiectele albe, clare ar trebui sa

umple cercul pentru măsurarea punctului. Focalizaţi manual si setaţi expunerea standard pentru obiectele albe. Puteţi seta orice nivel de alb.

Selectaţi [Nivel de alb personalizat]. Sub tab-ul [Or], selectaţi [ C u s t o m White Balance], apoi apăsaţi < ® > . Ecranul pentru selectarea nivelului de alb normal va apărea.

Importaţi datele nivelului de alb. Rotiţi discul < Q > pentru a selecta imaginea efectuata in pasul 1, apoi

apăsaţi p e < ® > . Pe ecranul de dialog care apare, selectaţi [OK] si datele vor fi importate.

• Atunci cand meniul reapare, apăsaţi butonul <MENU> pentru a iesi din meniu.

Selectaţi [Nivel de alb]. • Sub tab-ul [Or], selectaţi [White

balance], apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi nivelul de alb personalizat. • Selectaţi [<A,], apoi apăsaţi < ® > .

97

Page 50: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

I M M I I I S e t a r e a n ive lu lu i d e a l b *

D a c a e x p u n e r e a o b ţ i n u t ă i n p a s u l 1 e s t e s e t a t a l a d i s t a n t a , e s t e p o s i b i l

s a n u p u t e ţ i o b ţ i n e u n n i v e l d e a l b c o r e c t .

D a c a i m a g i n e a a f o s t e f e c t u a t a i n t i m p c e s t i l u l f o t o g r a f i e i a f o s t s e t a t p e

[ M o n o c h r o m e ] [ M o n o c r o m a t i c ] ( p g . 9 1 ) s a u d a c a f i l t r u l c r e a t i v a f o s t

a p l i c a t i m a g i n i i ( p g . 2 2 0 ) , n u p o a t e f i s e l e c t a t i n p a s u l 3 .

I n l o c d e u n o b i e c t a l b , u n c a r d g r i 1 8 % ( d i s p o n i b i l i n c o m e r ţ ) p o a t e

p r o d u c e u n n i v e l d e a l b m a i p r e c i s .

N i v e l u l d e a l b p e r s o n a l i n r e g i s t r a t c u s o f t - u l f u r n i z a t v a f i i n r e g i s t r a t c a

[ b S d ] . D a c a e f e c t u a ţ i p a s u l 3 , d a t e l e p e n t r u n i v e l u l d e a l b p e r s o n a l

i n r e g i s t r a t v o r f i ş t e r s e .

1 3 Setarea indicelui d e intensitate a c u l o r i i

Puteţi seta numeric indicele de intensitate a culorii pentru nivelul de alb in Kelvin. Aceasta este valabila pentru utilizatorii avansaţi.

W h i t e balance

Color t e m p .

BS # & . * * S i <A> 1 3 .

< 5200 > «

B M OK

Selectaţi [Nivel de alb]. © Sub tab-ul [ O r ] , selectaţi [White

balance], apoi apăsaţi < ® > .

Setaţi indicele de intensitate a culorii. • Selectaţi [13]. o Rotiţi discul pentru a seta

indicele de intensitate a culorii, apoi apăsaţi p e < © > .

• Indicele de intensitate a culorii poate fi setat de la aprox. 2500K la 10000K in pasi de 100K.

" • Atunci cand setaţi indicele de intensitate a culorii pentru o sursa de lumina artificiala,

setaţi corecţia nivelului de alb (purpuriu sau verde) dupa c u m este necesar.

' Daca doriţi sa setaţi [ 0 ] pe valoarea citita cu un aparat de măsurare al indicelui de

intensitate a culorii disponibil in comerţ, faceţi fotografi i de proba si adaptaţi setarea

pentru a compensa diferenţa dintre valoarea culorii indicelui de intensitate a culorii cu

aparatul de măsurat si cel citit cu camera.

W Corecţia nivelului de a l b * i • • n — n I'uteti corecta nivelul de alb care a fost setat. Aceasta adaptare va avea acelaşi nloct ca atunci cand folosiţi un filtru de conversie a indicelui de intensitate a culorii disponibil in comerţ sau un filtru de compensare a culorii. Fiecare culoare poate fi i mcctata de la unu la noua nivele. Aceasta este pentru utilizatorii avansaţi care sunt familiarizaţi cu folosirea filtrelor de conversie a indicelui de intensitate a culorii si de compensare a culorii.

Corecţia nivelului de alb

Selectaţi [WB Shift/ BKT] 1 [WB Comutare/BKT].

s Sub tab-ul [ O r ] , selectaţi [WB Shift/ BKT] [WB Comutare/BKT], apoi

apăsaţi p e < © > .

0 I xpo.comp./AEB -3..2..1.Ş . l . i ' J Auto L i g h t i n g Optimlzer Picture Style S t a n d a r d White balance ff i$ i ii'.tom W h i t e Balance WBShift/BKT 0 . 0 / ± 0 ( n l o r space sRGB

IŞ3 Jfij-jT

l i p d e s e t a r e : A 2 , G 1

C J Shift l i s a Clear all acket E l O K

Setaţi Corecţia nivelului de alb. • Folosiţi <-;>> pentru a deplasa semnul

"•" in poziţia dorita. * B este prescurtarea de la albastru, A de la

chihlimbar, M de la purpuriu si G de la verde) Culoarea din direcţia respectiva va fi corectata.

o In partea dreapta sus, "Shift" ("Comuta") indica gradul direcţiei si a corecţiei.

o Daca apăsaţi pe butonul <INFO.> veti anula toate setările [WB Shift/BKT] [WB Comutare/ BKT].

: Apăsaţi pe <® > pentru a iesi din setare si pentru a reveni la meniu.

I i i In t impul corecţ ie i nivelului de alb, < f , 5 > va f i af işat in v izor si pe e c r a n u l L C D .

• Un nivel al corecţ ie i a lbastru / c h i h l i m b a r e s t e echiva lent cu 5 mireds ai f i l trului de

c o n v e r s i e a indicelui de intensi tate a culor i i . ( M i r e d : Unitate de m ă s u r a c a r e

indica densi tatea unui fi ltru de c o n v e r s i e a indicelui de intensitate a culori i .)

99 98

Page 51: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

!? C o r e c ţ i a n ive lu lu i de a l b *

A u t o calibrarea nivelului de alb

Cu doar o singura fotografie, trei imagini care au contraste de culoare diferite pot fi inregistrate simultan. Bazata pe indicele de intensitate a culorii pentru setarea nivelului de alb curenta, imaginea va fi calibrată cu o tendinţa albastra / ambra sau purpurie / verde. Aceasta se numeşte calibrarea nivelului de alb (WB-BKT). Calibrarea nivelului de alb este posibila pana la +3 nivele in creşteri de un singur nivel.

Setaţi g r a d u l de calibrare a nivelului de alb.

T e n d i n ţ a B / A ±3 n i v e l e

In pasul 2, pentru corecţia nivelului de alb atunci cand rotiţi discul <Q >, semnul "•" de pe ecran se va schimba in "• • •" (3 puncte). Rotirea discului la dreapta setează calibrarea B / A si rotirea la stânga setează calibrarea M / G. La dreapta, "Bracket" ("Calibru") indica direcţia calibrarii si gradul corecţiei. Daca apăsaţi pe butonul <ll\IF0> toate setările [WB Shift/BKT] [WB Comutare/ BKT] vor fi anulate.

c Apăsaţi pe < © > pentru a iesi din setare si pentru a reveni la meniu.

Secvenţa de calibrare Imaginile vor fi calibrate in următoarea secvenţa: 1. Nivel de alb standard, 2. Tendinţa albastra (B) si 3. Tendinţa chihlimbar (A) sau 1. Nivel de alb standard, 2. Tendinţa purpurie (M) si 3. Tendinţa verde (G).

• In timpul calibrarii WB, numărul maxim pentru fotografierea continua va fi mai mic si numărul de fotografii posibile se va

diminua de asemenea la o treime din numărul normal. De asemenea, iconiţa nivelului de alb va clipi pe ecranul LCD.

Puteţi in acelaşi timp sa setaţi atat corecţia nivelului de alb cat si AEB impreuna cu calibrarea nivelului de alb. Daca

setaţi AEB in combinaţie cu calibrarea nivelului de alb, un număr total de noua imagini vor fi inregistrate pentru o

singura fotografie.

De vreme ce trei imagini sunt înregistrate pentru o singura fotografie, înregistrarea fotografiei pe card va dura mai mult.

o 'BKT" este prescurtarea de la Bracketing (Calibrare).

H5fffl Optimizarea auto a luminozităţii* mm Daca imaginea apare intunecata sau contrastul este scăzut, luminozitatea si contrastul pot fi corectate automat. Setarea prestabilita este [Standard]. Cu imaginile JPEG, corecţia este realizata atunci cand imaginea este capturata.

Selectaţi [Optimizarea auto a luminozităţ i i]. • Sub tab-ul [ O r ] , selectaţi

[Optimizarea auto a luminozităţ i i], apoi apăsaţi pe < © > .

Stabiliţi setarea corecţiei. e Selectaţi setarea dorita, apoi apăsaţi

pe < © > .

Efectuaţi fotografia. • Imaginea va fi inregistrata cu

luminozitatea si contrastul corectate daca este necesar.

F a r a c o r e c ţ i e C u c o r e c ţ i e

• Daca [G.C.Fn I I -3: H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y ] ( P r i o r i t a t e t o n e v i d e n ţ i e r e ) este setat

pe [1: E n a b l e ] [1: Val idare], optimizarea auto a luminozităţii va fi setata automat pe

[ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] si nu puteţi schimba aceasta setare.

In funcţie de condiţiile de fotografiere, zgomotul poate creste.

Daca este stabilita o alta setare decât [ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] si folosiţi compensarea

expunerii, compensarea expunerii blitz-ului sau expunerea manuala pentru a intuneca

expunerea, imaginea poate totuşi sa apară luminoasa. Daca doriţi o expunere mai

intunecata, setaţi aceasta mai intai pe [ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] .

E l I n m o d u r i l e d i n z o n a d e b a z a , [ S t a n d a r d ] e s t e s e t a t a u t o m a t .

101

Page 52: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

ED3MI Corecţia iluminării periferice a lentilelor Datorita caracteristicilor lentilelor, cele patru colturi ale imaginii pot sa I apară intunecate. Aceasta se numeşte scăderea luminozităţii lentilelor j sau trecerea la iluminarea periferica. Setarea prestabilita este [Enablol [Validare]. 1

IFPlEISPlElliîir; Qual i ty | L Beep Enable Release s h u t t e r w i t h o u t c a r d Image r e v i e w 2 sec. Peripheral i l lumin. c o r r e c t . R e d - e y e reduc. Disable Flash c o n t r o l

Peripheral i l lumin, c o r r e c t . A t t a c h e d iehs

EF-S18-I35mm f / 3 . 5 - 5 . 6 I S

C o r r e c t i o n data avai lable

Selectaţi [Peripheral illumin. correct] [Corecţia iluminării periferice].

Sub tab-ul [ O " ] , selectaţi [Peripheral i l l u m i n . correct.] [Corecţia i l u m i n ă r i i periferice], apoi apăsaţi pe < ® > .

Stabiliţi setarea corecţiei. • Pe ecran, verificaţi daca mesajul [Correction

data available] [Corecţie date disponibila] pentru lentilele ataşate este afişat.

. > Daca mesajul [Correction data not available] [Corecţie date indisponibila] este afişat, consultaţi "About the Lens Correction Data" ("Despre datele de corecţie ale lentilelor") de la pagina următoare.

Selectaţi [Enable], apoi apăsaţi pe < © > .

Realizaţi f o t o g r a f i a . Imaginea va fi inregistrata cu iluminarea periferica corectata.

F a r a c o r e c ţ i e C u c o r e c ţ i e

102

MITO C o r e c ţ i a i luminăr i i per i fer ice a lent i le lor

Despre datele de corecţie ale lenti lelor

i nmera conţine deja date ale corecţiei iluminării lentilelor periferice piiniru aproximativ 40 de lentile. In pasul 2, daca selectaţi [Enable] iv.i i idare], corecţia iluminării periferice va fi aplicata automat pentru " i n are dintre lentilele a căror corecţie de date a fost inregistrata in onmera. 1 a utilităţile EOS (soft furnizat), puteţi verifica care sunt lentilele a căror i nioctie de date a fost inregistrata in camera. Puteţi de asemenea sa iniogistrati corecţia de date pentru lentilele neinregistrate. Pentru dtilalii, consultaţi Ghidul de utilzare software (CD-ROM) pentru utilităţi

EOS.

P e n t r u i m a g i n i l e J P E G d e j a r e a l i z a t e , c o r e c ţ i a i l u m i n ă r i i l e n t i l e l o r

p e r i f e r i c e n u p o a t e f i a p l i c a t a .

I n f u n c ţ i e d e c o n d i ţ i i l e d e f o t o g r a f i e r e , z g o m o t u l p o a t e a p ă r e a l a p e r i f e r i a

i m a g i n i i .

A t u n c i c a n d f o l o s i ţ i a l t e l e n t i l e d e c â t C a n o n , e s t e r e c o m a n d a t a s e t a r e a

c o r e c ţ i e i p e [ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] , c h i a r d a c a e s t e a f i ş a t ă [ C o r r e c t i o n

d a t a a v a i l a b l e ] [ C o r e c ţ i e d a t e d i s p o n i b i l a ] .

I i l C o r e c ţ i a i l u m i n ă r i i l e n t i l e l o r p e r i f e r i c e e s t e a p l i c a t a c h i a r s i a t u n c i c a n d

e s t e a t a ş a t u n t e l e c o n v e r t o r .

D a c a c o r e c ţ i a d e d a t e p e n t r u l e n t i l e l e a t a ş a t e n u a f o s t i n r e g i s t r a t a i n

c a m e r a , r e z u l t a t u l v a f i a c e l a ş i c a a t u n c i c a n d c o r e c ţ i a e s t e s e t a t a p e

[ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] .

G r a d u l d e c o r e c ţ i e a p l i c a t v a f i p u ţ i n m a i m i c d e c â t g r a d u l d e c o r e c ţ i e

m a x i m c a r e p o a t e f i s e t a t c u D i g i t a l P h o t o P r o f e s s i o n a l ( s o f t f u r n i z a t ) .

D a c a l e n t i l e l e n u d e ţ i n i n f o r m a ţ i i d e s p r e d i s t a n t a , g r a d u l d e c o r e c ţ i e v a f i

m a i s c ă z u t .

• C u c a t e s t e m a i m a r e v i t e z a I S O , c u a t a t v a f i m a i s c ă z u t g r a d u l d e

c o r e c ţ i e .

103

Page 53: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Wăm Crearea si selectarea unui folder Puteţi sa creaţi si sa selectaţi la alegere un fişier in care sa salvaţi imaginile efectuate.

Acest lucru este opţional de vreme ce va fi creat automat un fişier pentru salvarea imaginilor efectuate.

Creaţi un folder

A u t o p o w e r o f f W

1 mirt. A u t o r o t a t e ouam Format Fite n u m b e r i n g Cortt inuous

. SQlezX f o l d e r

jj3nrr.f>wfîHL 24

Osate folder".'

4 Selectaţi [Select f o l d e r ] [Selectaţi f o l d e r ] . • Sub tab-ul [ * " ] , selectaţi [Select

f o l d e r ] [Selectaţi f o l d e r ] , apoi apăsaţi p e < © > .

J Selectaţi [Create f o l d e r ] [Creaţi f o l d e r ] .

) Selectaţi [Create f o l d e r ] [Creaţi folder], apoi apăsaţi p e < © > .

Select folder

Create f o l d e r 101

Cancel f o i

Creaţi un nou fişier. o Selectaţi [OK], apoi apăsaţi pe < © > . • Un nou fişier cu un număr superior cu

o unitate este creat.

104

BBHD C r e a r e a si s e l e c t a r e a unui fo lder

Selectarea unui f o l d e r

N u m e f o l d e r

Numărul celui mai mare fişier

Odată ce ecranul de selectare al folderului a fost afişat, selectaţi un fişier si apăsaţi pe < © > . Folderul in care va fi salvata imaginea efectuata este selectat. Imaginile efectuate ulterior vor fi inregistrate in folderul selectat.

Despre f o l d e r e C a s i c u " 1 0 0 C A N O N " d e e x e m p l u , n u m e l e f o l d e r u l u i i n c e p e c u t r e i c i f r e

( n u m ă r f o l d e r ) u r m a t e d e c i n c i c a r a c t e r e a l f a n u m e r i c e . U n f o l d e r p o a t e c o n ţ i n e

p a n a l a 9 9 9 9 i m a g i n i ( f i ş i e r u l nr. 0 0 0 1 - 9 9 9 9 ) . A t u n c i c a n d u n f o l d e r s e u m p l e ,

u n n o u f o l d e r c u u n n u m ă r s u p e r i o r c u o u n i t a t e e s t e c r e a t a u t o m a t . D e

a s e m e n e a , d a c a s e r e a l i z e a z ă o r e s e t a r e m a n u a l a ( p g . 1 0 7 ) , u n n o u f o l d e r v a

f i c r e a t a u t o m a t . P o t f i c r e a t e f o l d e r e c u n u m e r e d e l a 1 0 0 l a 9 9 9 .

Crearea folderelor cu un computer personal A v â n d cârdul d e s c h i s pe e c r a n , creaţ i un nou f o l d e r numit " D C I M " Deschideţ i fo lderul

D C I M si creaţ i or icâte f o l d e r e consideraţ i ca este n e c e s a r pentru a salva si organiza

imagini le d u m n e a v o a s t r ă . N u m e l e fo lderulu i t r e b u i e s a u r m e z e formatu l " 1 0 0 A B C _ D "

in c a r e pr imele trei cifre s u n t 100 - 9 9 9 u r m a t e de cinci c a r a c t e r e a l fanumer ice. C e l e

cinci caractere pot fi o c o m b i n a ţ i e de litere m a j u s c u l e sau m i n u s c u l e de la A la Z si

underscore (l iniuta j o s ) I n n u m e l e fo lderulu i n u p o a t e exista niciun spaţ iu. D e

a s e m e n e a , n u m e l e fo lderelor nu pot sa a iba ace laş i n u m ă r cu trei c i fre c u m ar f i

" 1 0 0 A B C _ D " s i "100W_XYZ" chiar d a c a l iterele sunt di fer i te.

105

Page 54: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

HHID Metodele de numerotare ale fişierului mm Numărul fişierului este ca o serie de cifre incadrata intr-un chenar pe o rola ds | film. Imaginilor efectuate le este atribuit un număr de fişier secvenţial de la 0001 la 9999 si salvate intr-un fişier. Puteţi alege modalitatea in care este desemnat Un număr de fişier. Numărul fişierului va apărea pe computer in acest format' IMG_0001.JPG.

Selectaţi [File n u m b e r i n g ] [Numerotarea f i ş i e r u l u i ] . • Sub tab-ul [ V ] , selectaţi [File

n u m b e r i n g ] , apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi metoda de numerotare a f iş ierului.

Selectaţi setarea dorita, apoi apăsaţi pe < © > .

m

,: File n u m b e r i n g K o n t i n u o u s

| A u t o reset

1 Manual reset

C o n t i n u u

C o n t i n u a secvenţa de numerotare a f i ş i e r u l u i c h i a r si dupa ce c â r d u l este i n l o c u i t sau este creat un nou fişier. Chiar si dupa ce inlocuiti cârdul sau creaţi un nou fişier, numerotarea fişierului continua in secvenţa pana la 9999. Acest lucru este convenabil atunci cand doriţi sa salvaţi imagini numerotate cu orice număr din intervalul 0001 - 9999 pe cârduri multiple sau fişiere intr-un singur fişier din calculatorul dumneavoastră personal. In cazul in care cârdul de rezerva sau fişierul existent conţine deja imagini inregistrate anterior, numerotarea fişierului cu noile imagini poate continua de la numerotarea fişierului cu imagini existente pe card sau fişier. Daca doriţi sa folosiţi numerotarea continua a fişierului, ar trebui sa folosiţi de fiecare data un card recent formatat.

N u m e r o t a r e a f i ş i e r u l u i

d u p a i n l o c u i r e a c â r d u l u i N u m e r o t a r e a f i ş i e r u l u i

d u p a c r e a r e a f o l d e r u l u i

Card-1

XXX-0051

Card-1

U r m ă t o r u l n u m ă r d e f i ş i e r s e c v e n ţ i a l

106

IMU M e t o d e l e d e n u m e r o t a r e ale f iş ierulu i

Resetare automata

Numerotarea f i ş i e r u l u i reincepe de la 0001 de f iecare data c a n d este i n l o c u i t c â r d u l s a u este creat un n o u fişier.

ii • liecare data cand este înlocuit cârdul sau esie creai un nou fişier, numerotarea fişierului incepe de la 0001. Acest lucru este convenabil daca doriţi sa organizaţi imaginile in funcţie fie de cârduri sau fişiere. In cazul in care cârdul de rezerva sau fişierul existent conţine deja imagini inregistrate anterior, numerotarea fişierului cu noile imagini poate continua de la numerotarea fişierului cu imagini existente pe • ard sau fişier. Daca doriţi sa salvaţi imagini cu numerotarea fiserului incepand de la 0001, ar trebui sa folosiţi de fiecare data un card recent formatat.

N u m e r o t a r e a f i ş i e r u l u i

d u p a i n l o c u i r e a c â r d u l u i

N u m e r o t a r e a f i ş i e r u l u i

d u p a c r e a r e a f o l d e r u l u i

Card-2 Card-1

N u m e r o t a r e a f i ş i e r u l u i e s t e r e s e t a t a

Resetare manuala Pentru a reseta numerotarea f i ş i e r u l u i de la 0001 sau pentru a Incepe de la f i ş i e r u l cu n u m ă r u l 0001 intr-un n o u fişier. Alunei cand resetati manual numerotarea fişierului, este creat in mod automat un nou fişier si numerotarea imaginilor salvate in acel fişier incepe de la 0001. Acest lucru este convenabil daca doriţi sa folosiţi fişiere diferite pentru imagini efectuate cu a A inainte sau pentru imagini realizate astăzi, de exemplu. Dupa resetarea manuala, numerotarea fiserului revine la continua sau auto resetare.

W Daca numerotarea imaginilor in folderul cu nr. 999 ajunge la 9999, fotografierea nu va mai

fi posibila chiar si in cazul in care cârdul mai are inca capacitate de stocare. Monitorul

LCD va afişa un mesaj transmitandu-va sa inlocuiti cârdul. Inlocuiti-I cu un alt card.

I i l A t a t p e n t r u i m a g i n i J P E G s i R A W , n u m e l e f i ş i e r u l u i v a i n c e p e c u " I M G _ " .

N u m e l e f i ş i e r u l u i c u f i l m e v a i n c e p e c u " M V I " . E x t e n s i a v a f i " J P G " p e n t r u

i m a g i n i l e J P E G , ".CR2" p e n t r u i m a g i n i l e R A W s i " . M O V " p e n t r u f i l m e .

107

Page 55: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

( H Q Setarea informaţiilor drepturilor de autor * • Atunci cand setaţi informaţiile despre drepturile de autor, acestea vor fl aplicate imaginii ca informaţii Exif.

I Selectaţi [ C o p y r i g h t information] [ Informaţi i d r e p t u r i de autor]. • Sub tab-ul selectaţi [Copyright

i n f o r m a t i o n ] , apoi apăsaţi pe < © > ,

W 5 1 E ! i e i R ! l B a t t e r y i n f o . INFO. b u t t o n display o p t i o n s Camera user s e t t i n g s C o p y r i g h t i n f o r m a t i o n Cîear all camera s e t t i n g s Fîrmware Ver. 1.0.0

Enter a u t h o r ' s name

. t - _ / : : ! 7 ( ) [ ] < > f n 23456789 abcdefghijklmnopqrstuvw§yz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVKXYZ *rt,-f=SX&,'{}J t E S a C a n c e l ESEDOK

Selectaţi o p ţ i u n e a dorita. o Selectaţi [Enter author's name]

[Introduceţi numele autorului] sau [Enter copyright details] [Introduceţi detalii despre drepturile de autor], apoi apăsaţi pe < @ > . Ecranul de introducere a textului va apărea.

Selectaţi [Display copyright info.] [Afişaţi informaţii drepturi de autor] pentru a verifica informaţiile drepturilor de autor setate curent. Selectaţi [Delete copyright information] [Ştergeţi informaţii drepturi de autor] pentru a şterge informaţiile despre drepturile de autor setate curent.

Introduceţi textul. • Consultaţi "Procedura introducere text"

de la pagina următoare si introduceţi informaţiile despre drepturile de autor. Introduceţi pana la 63 de caractere alfanumerice si simboluri.

lesiti d i n setare. • Dupa ce ati introdus textul, apăsaţi pe

butonul < • pentru a iesi.

108

uraMl S e t a r e a informaţ i i lor dreptur i lor d e a u t o r

Procedura de introducere a t e x t u l u i

S c h i m b a ţ i aria de inserare Apăsaţi pe butonul <(§]> pentru a comuta intre zonele de inserare din partea de sus si din partea de jos.

Deplasarea c u r s o r u l u i Apăsaţi pe tasta < • * • > pentru a deplasa cursorul.

- Introducerea t e x t u l u i In zona din partea de jos, apăsaţi pe tastele < A T > sau < - * • > pentru a selecta o litera, apoi apăsaţi pe < © > pentru a o insera.

Ştergerea unei l itere

Apăsaţi pe butonul <w> pentru a şterge o litera.

Ieşirea Dupa ce ati introdus un text, apăsaţi pe butonul < MENII > pentru a finaliza inserarea textului si pentru a va întoarce la ecranul din pasul 2. Anularea inserări i t e x t u l u i Pentru a anula introducerea textului, apăsaţi pe butonul <INFO.> pentru a o anula si pentru a va întoarce la ecranul din pasul 2.

[j j] P u t e ţ i i n t r o d u c e d e a s e m e n e a i n f o r m a ţ i i d e s p r e d r e p t u r i l e d e a u t o r c u

u t i l i t a r u l E O S ( s o f t f u r n i z a t ) .

109

Page 56: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

IMIJl Setarea spaţiului pentru culoare * mm Spaţiul pentru culoare se refera la gama de culori care pot fi reproduse. Cu aceasta camera, puteţi seta spaţiul culorii pentru imaginile efectuate cu sRGB sau Adobe RGB. Pentru fotografierea obişnuita, este recomandat sRGB. In modurile din zona de baza, sRGB este setat automat.

i i Selectaţi [Color space] 1 [Spaţiu c u l o a r e ] .

o Sub tab-ul [ O r ] , selectaţi [Color space] [Spaţiu culoare], apoi apăsaţi

pe < ® > .

Setaţi spaţiul p e n t r u culoare dorit. • Selectaţi [sRGB] sau [Adobe RGB],

apoi apăsaţi p e < ® > .

Despre A d o b e RGB

Acest spaţiu pentru culoare este folosit mai ales pentru imprimarea comerciala si alte utilizări industriale. Setarea nu este recomandata daca nu aveţi cunoştinţe despre procesarea imaginii, Adobe RGB si reguli de design pentru Camera File System 2.0 (Exif 2.21). Imaginea va avea un aspect foarte atenuat intr-un mediu sRGB al calculatorului dumneavoastră personal sau daca folosiţi imprimante care nu sunt compatibile cu regulile de design pentru Camera File System 2.0 (Exif 2.21). De aceea este necesara postprocesarea imaginii cu soft-ul.

D a c a i m a g i n e a e s t e r e a l i z a t a c u s p a ţ i u l p e n t r u c u l o a r e s e t a t p e A d o b e

R G B , n u m e l e f i ş i e r u l u i v a i n c e p e c u " J V 1 G _ " ( p r i m u l s i m b o l e s t e u n

u n d e r s c o r e ( l i n i u t a j o s ) ) .

P r o f i l u l I C C n u e s t e a p l i c a t . C o n s u l t a ţ i M a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i p e n t r u

S o f t w a r e d e p e C D - R O M p e n t r u e x p l i c a ţ i i d e s p r e p r o f i l u l I C C

110

Operaţii avansate

In m o d u r i l e d in z o n a creat iva, puteţ i seta ca v i teza d i a f r a g m e i si / s a u d e s c h i d e r e a s a s t a b i l e a s c ă e x p u n e r e a d u p a c u m dor i ţ i . S c h i m b â n d setăr i le c a m e r e i , puteţ i o b ţ i n e rezul tate var iate.

• Iconiţa -fr din partea dreapta sus a titlului paginii arata ca funcţia poate fi utilizata doar in modurile din zona creativa (PI Tv/ Avi Ml B).

• Dupa ce apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate si apoi il eliberaţi, informaţiile de pe ecranul LCD si de pe vizor vor ramane afişate timp de aprox. 4 sec. (<2>4).

• Funcţiile care pot fi setate in modurile din zona creativa sunt enumerate in "Tabel disponibilitate funcţie in conformitate cu modurile de fotografiere" de la pagina 276.

Page 57: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

P: Program AE Camera setează automat viteza diafragmei si deschiderea pentru a se potrivi cu luminozitatea subiectului. Aceasta se numeşte Program AE. * <P> e s t e p r e s c u r t a r e a d e l a P r o g r a m .

* A E e s t e p r e s c u r t a r e a d e l a A u t o E x p u n e r e .

Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe <P>.

ONESHOT jj-j iso m n

H f l & f f l f l J

Focalizaţi asupra subiectului. e Priviţi prin vizor si indreptati punctul

AF selectat deasupra subiectului. Apăsaţi apoi butonul diafragmei pana la jumătate. Punctul AF care obţine focalizarea clipeşte in roşu si led-ul de confirmare a focalizării < • > din partea dreapta jos a vizorului luminează (cu O fotografie AF).

• Viteza diafragmei si deschiderea vor fi setate automat si afişate in vizor si pe ecranul LCD.

Verificaţi af isajul. Expunerea standard va fi obţinută atâta timp cat viteza diafragmei si afisajul deschiderii nu clipesc.

Efectuaţi f o t o g r a f i a . o Compuneti fotografia si apăsaţi

butonul diafragmei complet.

112

P: P r o g r a m AE

v i / • D a c a v i t e z a d i a f r a g m e i " 3 0 " " s i d e s c h i d e r e a m a x i m a

J r f j B B ! ~ C c l i p e s c , a c e s t e a i n d i c a s u b e x p u n e r e .

^2tjmMWQ^M M a r i t i v i t e z a I S O s a u u t i l i z a ţ i b l i t z - u l .

D a c a v i t e z a d i a f r a g m e i " 8 0 0 0 " s i d e s c h i d e r e a m i n i m a

c l i p e s c , a c e s t e a i n d i c a s u p r a e x p u n e r e .

M i c ş o r a ţ i v i t e z a I S O s a u f o l o s i ţ i f i l t r u l N D ( v â n d u t

s e p a r a t ) p e n t r u a r e d u c e c a n t i t a t e a d e l u m i n a c a r e

i n t r a p r i n l e n t i l e .

s—i—/-•

- . — ) - \ "

3 Diferente intre < P > s i < Q > (Full A u t o ) (Auto c o m p l e t ) C u < D > , n u m e r o a s e f u n c ţ i i c u m a r f i m o d u l A F , d r i v e m o d e ( m o d u l d e

a c ţ i o n a r e ) s i b l i t z - u l i n c o r p o r a t s u n t s e t a t e a u t o m a t p e n t r u c a f o t o g r a f i i l e s a

n u a p a r ă d e f o r m a t e . F u n c ţ i i l e p e c a r e l e p u t e ţ i s e t a s u n t l i m i t a t e . C u <P>,

d o a r v i t e z a d i a f r a g m e i s i d e s c h i d e r e a s u n t s e t a t e a u t o m a t . P u t e ţ i s e t a d u p a

c u m d o r i ţ i m o d u l A F , d r i v e m o d e ( m o d u l d e a c ţ i o n a r e ) , b l i t z - u l i n c o r p o r a t s i

a l t e f u n c ţ i i ( p g . 2 7 6 ) .

Despre P r o g r a m shift (Comutare p r o g r a m ) I n m o d u l P r o g r a m A E , p u t e ţ i s c h i m b a d u p a c u m d o r i ţ i v i t e z a d i a f r a g m e i

s i c o m b i n a ţ i a d e s c h i d e r i i ( P r o g r a m ) s e t a t e a u t o m a t d e c a m e r a i n t i m p c e

s e p ă s t r e a z ă a c e e a ş i e x p u n e r e . A c e a s t a s e n u m e ş t e P r o g r a m s h i f t

( C o m u t a r e p r o g r a m ) .

P e n t r u a f a c e a c e a s t a , t i n e t i a p ă s a t b u t o n u l d i a f r a g m e i p a n a l a j u m ă t a t e ,

a p o i rot i ţ i d i s c u l <iSs> p a n a in m o m e n t u l in c a r e s u n t a f i ş a t e v i t e z a

d i a f r a g m e i s a u d e s c h i d e r e a d o r i t e .

• P r o g r a m s h i f t ( C o m u t a r e p r o g r a m ) e s t e a n u l a t a a u t o m a t d u p a

e f e c t u a r e a f o t o g r a f i e i .

P r o g r a m s h i f t ( C o m u t a r e p r o g r a m ) n u p o a t e f i f o l o s i t a c u b l i t z - u l .

113

Page 58: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Tv: Prioritate diafragma AE In acest mod, dumneavoastră setaţi viteza diafragmei si camera setează automat deschiderea pentru a obţine expunerea standard care sa se potrivească cu luminozitatea subiectului. Aceasta se numeşte prioritate diafragma AE. O viteza mai mare a diafragmei poate ingheta acţiunea sau subiectul in mişcare. In vreme ce o viteza mai scăzuta a diafragmei poate crea un efect de estompare, dand impresia de mişcare. * <Tv> e s t e p r e s c u r t a r e a d e la T i m e v a l u e ( V a l o a r e timp).

A c ţ i u n e inghetata Mişcare estompata

(Viteza inalta a d i a f r a g m e i : 1/2000 sec.) (Viteza scăzuta a diafragmei: 1/30 sec.)

*| Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe <Tv>

^ Setaţi viteza diafragmei dorita. o In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi

discul < S î > .

J> Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate.

> Deschiderea este setata automat.

Verificaţi afisajul vizorului si fotografiaţi. Atâta timp cate deschiderea nu clipeşte, expunerea va ramane standard.

114

Tv: Pr ior i tate d i a f r a g m a A E

O . i , • D a c a d e s c h i d e r e a m a x i m a c l i p e ş t e , a c e a s t a i n d i c a

aaBea s u b e x p u n e r e a .

R o t i ţ i d i s c u l <i&> p e n t r u a s e t a o v i t e z a m a i r e d u s a a

d i a f r a g m e i p a n a i n m o m e n t u l i n c a r e d e s c h i d e r e a n u

m a i c l i p e ş t e s a u s e t a ţ i o v i t e z a I S O m a i m a r e .

D a c a d e s c h i d e r e a m i n i m a c l i p e ş t e , a c e a s t a i n d i c a

^ " f ^ s u p r a e x p u n e r e a .

R o t i ţ i d i s c u l < £ ^ > p e n t r u a s e t a o v i t e z a m a i r a p i d a a

d i a f r a g m e i p a n a i n m o m e n t u l i n c a r e d e s c h i d e r e a n u

m a i c l i p e ş t e s a u s e t a ţ i o v i t e z a I S O m a i r e d u s a .

1 1 A f i s a j v i t e z a d i a f r a g m a

V i t e z e l e d i a f r a g m e i d e l a " 8 0 0 0 " l a " 4 " i n d i c a n u m i t o r u l v i t e z e i f r a c t i o n a l e a

d i a f r a g m e i . D e e x e m p l u , " 1 2 5 " i n d i c a 1 / 1 2 5 s e c . D e a s e m e n e a , " 0 " 5 " i n d i c a

0.5 s e c . s i " 1 5 " " i n d i c a 1 5 s e c .

115

Page 59: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Av: Prioritate deschidere AE • • • H d In acest mod, dumneavoastră setaţi deschiderea dorita si camera setează automat viteza diafragmei pentru a obţine expunerea standard care sa se potrivească cu luminozitatea subiectului. Aceasta se numeşte prioritate deschidere AE. Un număr I mai mare (un loc mai mic pentru deschidere) va scoate mai bine in evidenta inclinarea prim-planului si a fundalului in limita unei focalizări acceptabile. Pe de alta parte, un f/numar mai scăzut (un loc mai mic pentru deschidere) va scoate mai puţin in evidenta inclinarea prim-planului si a fundalului in limita unei focalizări acceptabile * < Av > este prescurtarea de la Aperture value (aperture opening) (valoare deschidere) (unghi deschidere)).

( C u o d e s c h i d e r e i n a l t a a f / n u m a r : f / 3 2 ) (Cu o d e s c h i d e r e r e d u s a a f/numar: f/5.6)

Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe < A v > .

Setaţi deschiderea dorita. o In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi

discul < £ S > .

Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate.

. Viteza diafragmei este setata automat.

Verificaţi afisajul vizorului si fotografiaţi. • Atâta timp cat viteza diafragmei nu

clipeşte, expunerea va ramane standard.

116

Av : Pr ior i tate d e s c h i d e r e A E

• D a c a v i teza d i a f r a g m e i "30"" c l ipeşte, aceasta indica

s u b e x p u n e r e a .

Rotiţ i d iscul <Si> pentru a s e t a o d e s c h i d e r e mai m a r e (nu V n u m ă r m a i mic) p a n a in m o m e n t u l in c a r e s e m n a l u l luminos se

o p r e ş t e sau setaţ i o v i teza ISO m a i m a r e .

. D a c a v i teza d ia f ragmei "8000" c l ipeşte, a c e a s t a indica

s u p r a e x p u n e r e a .

Rotiţ i d iscul < £ % > pentru a seta o desch idere mai mica (un f /

n u m ă r mai m a r e ) p a n a i n m o m e n t u l i n c a r e s e m n a l u l l u m i n o s

se o p r e ş t e s a u setaţ i o v i teza ISO m a i redusa.

J A f i s a j d e s c h i d e r e

C u c a t e s t e m a i m a r e f / n u m a r , c u a t a t v a f i m a i m i c u n g h i u l d e s c h i d e m .

D e s c h i d e r i l e a f i ş a t e v o r f i d i f e r i t e i n f u n c ţ i e d e l e n t i l e . D a c a n u e x i s t a l e n t i l e

a t a ş a t e l a c a m e r a , p e n t r u d e s c h i d e r e v a f i a f i ş a t , "00".

Previzualizarea p r o f u n z i m i i c â m p u l u i 1

Apăsaţi pe butonul de previzionare a profunzimii câmpului pentru a opri lentilele la setarea curenta a deschiderii. Puteţi verifica profunzimea câmpului (distanta unei focalizări acceptabile) prin vizor.

U n f / n u m a r m a i m a r e v a s c o a t e m a i b i n e i n e v i d e n t a i n c l i n a r e a p r i m -

p l a n u l u i s i a f u n d a l u l u i i n l i m i t a u n e i f o c a l i z ă r i a c c e p t a b i l e . T o t u ş i , v i z o r u l

v a f i i n t u n e c a t .

E f e c t u l d e p r o f u n z i m e a c â m p u l u i p o a t e f i v ă z u t c l a r p e i m a g i n e a

f o t o g r a f i a t a i n d i r e c t i n t i m p c e s c h i m b a ţ i d e s c h i d e r e a s i a p ă s a ţ i p e

b u t o n u l d e p r e v i z i o n a r e a p r o f u n z i m i i c â m p u l u i ( p g . 1 5 2 ) .

E x p u n e r e a v a f i b l o c a t a ( b l o c a r e A E ) i n t i m p c e e s t e a p ă s a t b u t o n u l d e

p r e v i z i o n a r e a p r o f u n z i m i i c â m p u l u i .

117

Page 60: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

M: Expunere manuala In acest mod, setaţi atat viteza diafragmei cat si deschiderea dupa cum doriţi. Pentru a stabili expunerea, consultaţi indicatorul nivelului de expunere din vizor sau folosiţi un aparat de măsurare a expunerii disponibil in comerţ. Aceasta metoda se numeşte expunere manuala. * <M> e s t e p r e s c u r t a r e a de la M a n u a l .

5 M .a? "

••2-S3 iun, cuu -3..2..1.

I n d e x e x p u n e r e s t a n d a r d

S e m n n i v e l e x p u n e r e

ONE SHOT • iso î n n I U U L*J

IED SflftDffl - 3 . . 2 . . , . . . . . , . . 2 . ! 3 ^

<ţ Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe <M>.

' y Setaţi viteza diafragmei si deschiderea. • Pentru a seta viteza diafragmei, rotiţi

discul <£S l> . Pentru a seta deschiderea, rotiţi discul < © > . Daca deschiderea nu poate fi setata, apăsaţi pe butonul <UNL0CK> de sub discul < © > (<?>4), apoi rotiţi discul < © > .

Focalizaţi a s u p r a subiectului. o Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate.

Setarea expunerii va fi afişată in vizor si pe ecranul LCD. Semnul nivelului de expunere <|> arata cat de departe se afla nivelul expunerii curente fata de nivelul de expunere standard.

Setaţi expunerea. • Verificaţi nivelul de expunere si setaţi

viteza diafragmei si deschiderea dorite.

Realizaţi fotograf ia.

W Daca [ Q : Optimizarea auto a luminozităţii] (pg.101) este setata pe orice altceva decât [Disable], imaginea poate inca sa apară luminoasa chiar daca a fost setata o expunere mai intunecata.

| ş ] Selectarea modului de măsurare* wmmm

Puteţi selecta una din cele patru metode de măsurare a luminozităţii subiectului. In modurile din zona de baza, măsurarea evaluativa este setata automat.

| Apăsaţi pe b u t o n u l <G1D>. ((56)

Selectaţi m o d u l de măsurare. c In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi

discul

(¥] Măsurarea evaluativa Acesta este un mod de măsurare pe care vi-l puteţi propune in mod general, potrivit pentru portrete si chiar pentru subiecţi luminaţi din spate. Camera setează automat expunerea pentru a se potrivi cu scena.

[c] Măsurarea parţiala Este eficienta atunci cand fundalul este mai luminos decât subiectul datorita iluminării din fundal, etc. Măsurarea parţiala acoperă aprox. **% din suprafaţa centrala a vizorului.

H Măsurarea p u n c t u l u i Aceasta este pentru măsurarea unui punct specific al subiectului sau

al scenei. Măsurarea este evaluata in centru acoperind aprox. **%

din suprafaţa vizorului.

• Măsurarea mediei c e n t r u l u i de greutate Măsurarea este evaluata in centru si apoi calculata pentru intreaga

scena.

119

l •

118

Page 61: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Setarea compensării expunerii* Compensarea expunerii poate lumina (expunere crescută) sau intuneca (expunere diminuata) expunerea standard setata de camera. Desi puteţi seta compensarea expunerii pana la ±5 stopări in 1/3 stopări creşteri, indicatorul de compensare a expunerii de pe ecranul LCD si din vizor poate sa afişeze setarea numai pana la ±3 stopări. Daca doriţi sa stabiliţi setarea compensării expunerii dincolo de ±3 stopări, ar trebui sa folosiţi ecranul de control rapid (pg. 44) sau sa urmaţi instrucţiunile pentru [Or E x p . c o m p . / A E B ] (Compensare expunere/ AEB) de la pagina următoare.

H Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe <P>, <Tv>, sau<Av>.

*| Setaţi gradul de c o m p e n s a r e a expuneri i . • Dupa ce ati apăsat pe butonul

diafragmei pana la jumătate (<54), rotiţi discul < © > . Daca compensarea expunerii nu poate fi setata, apăsaţi pe butonul <UNL0CK> de sub discul < © > (2>4), apoi rotiţi discul < © > .

"> Realizaţi f o t o g r a f i a . • Pentru a anula compensarea expunerii,

setaţi gradul de compensare a expunerii inapoi la <J>.

r<r<n Dofuncfi DCU C . O L ' U O j

CID

i imagine mai intunecata IED 5£{WB)

Daca [a: Optimizarea auto a luminozităţii] (pg.101) este setata pe orice altceva decât [Disable],

imaginea poate inca sa apară luminoasa chiar daca a fost setata o expunere mai intunecata.

s Gradul de compensare a expunerii va ramane in vigoare chiar si dupa ce ati setat comutatorul de alimentare pe < O F F > . Aveţi grija sa nu rotiţi discul <Q> si sa schimbaţi din neatenţie compensarea expunerii. Este mai sigur sa setaţi meniul [9 : L o c k O] pe [ D i s a b l e ] . înainte de a roti discul < © > , apasatl pe butonul <UM0CK> (<î)4), apoi rotiţi discul <0>, Daca gradul setat depăşeşte intervalul ±3, capătul indicatorului nivelului de expunere va afişa < i > sau <•>.

120

% Serializare auto expunere (AEB)* — Schimbând automat viteza diafragmei sau deschiderea, serializeaza expunerea intr-un interval de ±3 in pasi de 1/3 pentru trei fotografii succesive. Aceasta se numeşte AEB. ' A E B e s t e p r e s c u r a t r e a de la ser ia l i zare a u t o e x p u n e r e .

Grad AEB

ONE SHOT • iso m n IUU M

3ED i i i

T U O l

A Selectaţi [Expo. comp./AEB] [Compensare expunere/AEB]. • Sub tab-ul [Or], selectaţi [Expo.

comp./AEB], apoi apăsaţi pe < © > .

Setaţi gradul de AEB. • Rotiţi discul <i£^> pentru a seta gradul de AEB. • Apăsaţi pe tasta <•<•> pentru a seta gradul de

compensare a expunerii. Daca AEB este combinata cu compensarea expunerii, AEB va fi aplicata pentru centrarea gradului de compensare a expunerii.

o Apăsaţi pe < © > pentru a-l seta. • Atunci cand iesiti din meniu, < % > si nivelul AEB

vor fi afişate pe ecranul LCD.

> Realizaţi fotografia. • Focalizaţi si apăsaţi pe butonul diafragmei pana la

capăt. Cele trei fotografii calibrate vor fi realizate in aceasta secvenţa: expunere standard, expunere diminuata si expunere crescută.

Anularea A E B

• Urmaţi paşii 1 si 2 pentru a inchide afisajul gradului AEB. i AEB va fi anulata automat atunci cand setaţi comutatorul de alimentare pe

<OFF> sau atunci cand blitz-ul este gata sa acţioneze.

I fii • Oacadr ivemode(moduldeact ionare)estesetatpe<C3>,trebuiesaapasat ibutonul

diafragmei de trei ori. Atunci cand < Q I H > sau < Q i > sunt setate si apăsaţi complet

butonul diafragmei, cele trei fotografii calibrate vor fi realizate fara intrerupere. Camera nu

va mai fotografia atunci. Daca < f <Ş) > sau < 1 C?>2 > sunt setate, cele trei fotografii calibrate

vor fi realizate fara intrerupere dupa o intarziere de 10-sec. sau 2-sec.

e Nici blitz-ul si nici expunerile bulb nu pot fi folosite cu AEB.

121

Page 62: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

-X- Blocare AE Folosiţi blocarea AE atunci cand aria de focalizare trebuie sa fie diferita de aria de masuraro I expunerii sau atunci cand doriţi sa realizaţi fotografii multiple cu aceeaşi setare a expunerii. Apăsaţi pe butonul <#•> pentru a bloca expunerea apoi recompuneti si efectuaţi fotografia. Aceasta se numeşte blocare AE. Este eficienta pentru subiecţii luminaţi din spate.

Focalizaţi a s u p r a subiectului. f- Apăsaţi butonul diafragmei pana la jumatato

Setarea expunerii va fi afişată.

Apăsaţi pe b u t o n u l <-)f >. ( c M ) Iconiţa <•)(•> luminează in vizor pentru a arata ca setarea expunerii este blocata (blocare AE). De fiecare data cand apăsaţi pe butonul <•$£>, setarea auto expunerii curente se blochează.

Recompuneti s i efectuaţi fotograf ia. i Daca doriţi sa menţineţi blocarea AE

in timp ce efectuaţi mai multe fotografii, tineti apăsat butonul <•)(•> si apăsaţi butonul diafragmei pentru a realiza o alta imagine.

Efecte blocare AE

M o d d e m ă s u r a r e ( p . 1 1 9 )

M e t o d a d e s e l e c t a r e p u n c t A F ( p . 7 8 ) M o d d e m ă s u r a r e ( p . 1 1 9 ) S e l e c t a r e a u t o m a t a S e l e c t a r e m a n u a l a

Blocarea AE este aplicata punctului

AF care a obţinut focalizarea. B l o c a r e a A E e s t e a p l i c a t a

p u n c t u l u i A F s e l e c t a t .

B l o c a r e a A E e s t e a p l i c a t a i n c e n t r u l p u n c t u l u i A F .

* Alunei cand comutatorul modului de focalizare al lentilelor esle selal pe <MF>, blocarea AE esle aplicata in centrul punctului AF.

122

B: Expuneri prelungite m b m b ^ ^ ^ h m m Alunei cand este setat bulb (expunere prelungita), diafragma ramane doschisa atâta timp cat tineti apăsat butonul diafragmei pana la capăt si M I inchide atunci cand eliberaţi butonul diafragmei. Aceasta s e numeşte nxpunere prelungita. Folosiţi expunerile prelungite pentru cadre

;turne, artificii, cer si alte subiecte care necesita expuneri lungi.

buib '< djf™i

Setaţi d i s c u l modului pe <B>-

Setaţi deschiderea dorita. In timp ce priviţi ecranul LCD, rotiţi

discurile <^S> sau <Q>.

Efectuaţi fotografia. In timp ce tineti apăsat butonul diafragmei, expunerea va continua.

: Perioada scursa in timpul expunerii va fi afişată pe ecranul LCD.

Perioada scursa in t impul expunerii

• D e v r e m e c e e x p u n e r i l e p r e l u n g i t e p r o d u c m a i m u l t z g o m o t d e c â t d e

o b i c e i , i m a g i n e a p o a t e s a a r a t e u ş o r g r a n u l a t a .

C a n d [ f f l . C . F n I I - 1 : L o n g e x p . n o i s e r e d u c t i o n ] ( R e d u c e r e z g o m o t

e x p u n e r e l u n g a ) e s t e s e t a t a p e [ 1 : A u t o ] s a u [ 2 : O n ] , z g o m o t u l g e n e r a t

d e e x p u n e r e a p r e l u n g i t a p o a t e f i r e d u s ( p g . 2 5 4 )

• P e n t r u e x p u n e r i l e p r e l u n g i t e , e s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a u n u i t r e p i e d s i

a u n u i c o m u t a t o r l a d i s t a n t a ( p g . 1 2 4 ) .

• P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a f o l o s i ţ i o t e l e c o m a n d a ( v â n d u t a s e p a r a t , p g . 1 2 6 )

p e n t r u e x p u n e r i l e p r e l u n g i t e . A t u n c i c a n d a p ă s a ţ i b u t o n u l d e a c ţ i o n a r e a

t e l e c o m e n z i i , e x p u n e r e a p r e l u n g i t a v a i n c e p e i m e d i a t s a u 2 s e c . m a i

t â r z i u . A p ă s a ţ i p e b u t o n d i n n o u p e n t r u a o p r i e x p u n e r e a p r e l u n g i t a .

123

Page 63: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

B: E x p u n e r i prelungite

Utilizarea capacului ocular

Daca efectuaţi o fotografie fara sa priviţi prin vizor, lumina care intra prin ocular poate compromite expunerea. Pentru a impiedica aceasta folosiţi capacul ocular( pg. 23) ataşat la cureaua camerei In t i m p u l f o t o g r a f i e r i i in d i r e c t a i m a g i n i l o r si a f i l m ă r i i , ataşarea c a p a c u l u i ocular nu este necesarea.

Indepartati locaşul v izorului. împingeţi partea de jos a locaşului pentru a-l indeparta.

Ataşaţi capacul ocular. o Glisaţi capacul ocular in jos in sina

ocularului pentru a-l ataşa.

fi Utilizaţi c o m u t a t o r u l la distanta

Comutatorul la distanta RS-60E3 (vândut separat) este insotit de un cablu cu o lungime de aprox. 60 cm. / 2.0ft. Atunci cand este conectat la terminalul întrerupătorului la distanta al camerei, comutatorul la distanta RS-60E3 poate fi folosit pentru a acţiona butonul diafragmei pana la jumătate sau complet.

124

Blocare oglinda* mmammmtmt^msmmmmimm Desi utilizarea autodeclansatorului sau a comutatorului la distanta poate evita Iromurul camerei, folosirea blocării oglinzii pentru a impiedica vibraţiile camerei (soc oglinda) poate de asemenea sa va ajute atunci cand utilizaţi lentile super telefoto sau cand fotografiaţi prim planuri (fotografie macro). Cand [.Q.C.Fn III -5: Mirror lockup] (Blocarea oglinzii) este setata pe [ 1 : Enable], fotografierea cu blocarea oglinzii va fi posibila (pg.257).

Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i , apoi apăsaţi complet pe b u t o n u l diafragmei.

Oglinda se va răsuci.

Apăsaţi din nou butonul diafragmei pana la capăt. • Fotografia este realizata si oglinda se răsuceşte la loc.

I n t r - o l u m i n a f o a r t e s t r ă l u c i t o a r e c a d e e x e m p l u l a p l a j a s a u p e o p â r t i e

d e s k i i n t r - o z i i n s o r i t a , r e a l i z a ţ i i m e d i a t f o t o g r a f i a d u p a b l o c a r e a o g l i n z i i .

N u i n d r e p t a t i c a m e r a c ă t r e s o a r e . C ă l d u r a s o a r e l u i p o a t e a r d e s i

d e t e r i o r a f o l i i l e d i a f r a g m e i .

D a c a f o l o s i ţ i a u t o d e c l a n s a t o r u l s i b l o c a r e a o g l i n z i i i n c o m b i n a ţ i e c u

e x p u n e r e a b u l b , t i n e t i a p ă s a t c o m p l e t b u t o n u l d i a f r a g m e i ( t i m p i n t a r z i e r e

a u t o d e c l a n s a t o r + t i m p e x p u n e r e b u l b ) . D a c a e l i b e r a ţ i b u t o n u l d i a f r a g m e i

i n t i m p u l c r o n o m e t r a r i i a u t o d e c l a n s a t o r u l u i , s e v a a u z i s u n e t u l e l i b e r ă r i i

d i a f r a g m e i , d a r n u s e v a r e a l i z a n i c i o f o t o g r a f i e .

A t u n c i c a n d e s t e s e t a t a [ 1 : E n a b l e ] f o t o g r a f i e r e a s i n g u l a r a v a f i a c t i v a t a

c h i a r d a c a d r i v e m o d e ( m o d u l d e a c ţ i o n a r e ) e s t e s e t a t p e c o n t i n u u .

A t u n c i c a n d a u t o d e c l a n s a t o r u l e s t e s e t a t p e <|(S)> s a u < 1 ( S ) 2 > ,

f o t o g r a f i a v a f i r e a l i z a t a d u p a 1 0 s e c . s a u r e s p e c t i v 2 s e c .

D a c a s - a u s c u r s 3 0 s e c u n d e d u p a b l o c a r e a o g l i n z i i , a c e a s t a v a c o b o r i

a u t o m a t . D a c a a p ă s a ţ i c o m p l e t d i n n o u p e b u t o n u l d i a f r a g m e i , o g l i n d a

s e v a b l o c a iar.

P e n t r u b l o c a r e a o g l i n z i i e s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a c o m u t a t o r u l u i l a

d i s t a n t a R S - 6 0 E 3 ( v â n d u t s e p a r a t ) ( p g . 1 2 4 ) .

• P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a b l o c a ţ i o g l i n d a s i s a f o t o g r a f i a ţ i c u u n c o m u t a t o r

l a d i s t a n t a ( v â n d u t s e p a r a t , p g . 1 2 6 ) . E s t e r e c o m a n d a t a s e t a r e a

t e l e c o m e n z i i l a o t e m p o r i z a r e d e 2 s e c .

125

Page 64: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Fotografierea asistata de la distanta Cu intrerupatorul la distanta RC-6 (vândut separat), puteţi fotografia controlat la o distanta de aprox. 5 metri fata de camera. Puteţi fie sa fotografiaţi imediat sau sa folosiţi o temporizare de 2 sec. Puteţi de asemenea sa folosiţi intrerupatorul la distanta RC-1 si RC-5.

«| Focalizaţi a s u p r a subiectului.

^ Setaţi c o m u t a t o r u l m o d u l u i de focalizare al lent i lelor pe <MF>.

o Puteţi de asemenea sa fotografiaţi cu < AF >.

H Apăsaţi b u t o n u K D R I V E >. (®6)

Selectaţi a u t o d e c l a n s a t o r u l . • Priviţi ecranul LCD si rotiţi discul

pentru a selecta <|c?)> sau <îc?)2>.

c ]

C Apăsaţi pe b u t o n u l de acţionare al telecomenzi i .

îndreptaţi intrerupatorul la distanta către senzorul de asistenta la distanta al camerei si apăsaţi pe butonul de acţionare. Lampa autodeclansatorului luminează si fotografia este realizata.

D i s f u n c t i o n a l i t a t e a c a m e r e i p o a t e a p ă r e a l a n g a a n u m i t e t i p u r i d e l u m i n a

f l u o r e s c e n t a . I n t i m p u l a s i s t e n t e i l a d i s t a n t a w i r e l e s s , î n c e r c a ţ i s a t i n e t i

c a m e r a d e p a r t e d e s u r s e l e d e l u m i n a f l u o r e s c e n t e .

126

O- Afişarea echilibrării electronice Pentru a ajuta la echilibrarea camerei, echilibrarea electronica poate fi afişată pe monitorul LCD, in vizor si pe ecranul LCD. Reţineţi ca numai nivelul orizontal va fi afişat. (Fara nivel vertical.)

Afişarea echi l ibrări i e lectronice pe m o n i t o r u l LCD

<ţ Apăsaţi pe butonul < INFO. >. De fiecare data cand apăsaţi pe butonul <INFO.>, afisajul ecranului se va schimba,

o Afişaţi echilibrarea electronica.

N i v e l u l o r i z o n t a l

i ; Daca echilibrarea electronica n u apare, setaţi opţiunea meniului [Sf":

INFO. b u t t o n display o p t i o n s ] (Opţiuni afişare buton INFO) pentru ca echilibrarea electronica sa fie afişată (pg. 266).

Verificaţi inclinarea camerei. înclinarea orizontala este afişată in 1° creşteri.

. Daca linia roşie se schimba in verde, aceasta inseamna ca inclinarea este corectata.

" C h i a r d a c a i n c l i n a r e a e s t e c o r e c t a t a , e x i s t a o m a r j a d e e r o a r e d e ± 1 ° .

: I n c a z u l i n c a r e c a m e r a e s t e i n c l i n a t a i n m o d s e m n i f i c a t i v , m a r j a d e

e r o a r e a e c h i l i b r ă r i i e l e c t r o n i c e v a f i m a i m a r e .

Eîl E c h i l i b r a r e a e l e c t r o n i c a p o a t e f i d e a s e m e n e a a f i ş a t ă i n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i

i n d i r e c t a i m a g i n i l o r s i a f i l m ă r i i ( p g . 1 5 4 , 1 7 6 ) .

127

Page 65: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

O - A f i ş a r e a echi l ibrăr i i e l e c t r o n i c e

C.Fn]V:Operation/Others • 2 > A s s i g n SET b u t t o n

B B O e f a u l t t n o f u n c )

Afişarea echi l ibrări i e lectronice in v izor

Afişarea echilibrării electronice in vizor si pe ecranul LCD foloseşte scala nivelului de expunere. Reţineţi ca echilibrarea electronica este afişată doar atunci cand fotografiaţi intr-o direcţie orizontala. Nu este afişată in direcţie verticala.

Selectaţi f u n c ţ i i obişnuite IV. Selectaţi meniul [.EtC.Fn IV: Operation/Others] (Operaţie/Altele), apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi C.Fn IV -2 [Assign SET button] [Desemnaţi buton SETARE].

Apăsaţi pe tasta pentru a selecta [2] [ A s s i g n SET b u t t o n ] , apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi [5]: [ H f f l V i e w f i n d e r O ] . Apăsaţi pe tasta < < > • > pentru a selecta [5]: [ESIVizor - O - ] , apoi apăsaţi p e < © > .

• Apăsaţi pe butonul <MENII> de doua ori pentru a iesi din meniu.

Afişaţ i echi l ibrarea electronica. • Apăsaţi pe < © > . • In vizor si pe ecranul LCD, echilibrarea

electronica va folosi scala expunerii pentru a afişa redresarea orizontala pana la +9° cu 1° creşteri. Acţionarea butonului diafragmei pana la jumătate, va comuta scala nivelului expunerii inapoi la indicarea nivelului expunerii.

C.Fn]V:Operation/Others 2 A s s i g n SET b u t t o n

<LH>

1 • • H S V i e w f i n d e r -o-

I ' i n c l i n a r e l a d r e a p t a I " i n c l i n a r e l a s t â n g a

CD e Chiar si atunci cand inclinarea este corectata, mai poate exista inca o marja de eroare de

±1°.

Daca indreptati camera in sus sau in jos, echilibrarea electronica nu va fi corect afişată.

128

Fotografie cu blitz

I Cu a j u t o r u l blitz-ul incorporat , puteţ i f o t o g r a f i a cu a u t o bl itz-ul, cu blitz-ul m a n u a l s i cu blitz-ul w i r e l e s s .

In m o d u r i l e din z o n a c r e a t i v a , a p ă s a ţ i d o a r pe b u t o n u l < ^ > p e n t r u c a blitz-ul i n c o r p o r a t s a a p a r ă brusc. P e n t r u a retracta blitz-ul i n c o r p o r a t , impinget i- l inapoi cu d e g e t e l e .

I n m o d u r i l e d in z o n a d e b a z a (cu e x c e p ţ i a < G 3 > < S â > < ^ > ) , blitz-ul i n c o p o r a t v a a p ă r e a p e n e a ş t e p t a t e s i v a acţ iona a u t o m a t in condiţ i i de l u m i n o z i t a t e s c ă z u t a s i i l u m i n a r e d i n f u n d a l . M o d u l < © > v a p e r m i t e s a selectaţ i intre a c ţ i o n a r e a a u t o m a t a a blitz-ului si a c ţ i o n a r e a m a n u a l a a a c e s t u i a , ( p g . 6 1 ) .

Blitz-ul nu p o a t e f i fo los i t p e n t r u f i l m a r e .

Page 66: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

V Folosirea blitz-ului incorporat mmmm—

In modurile din zona de baza si din zona creativa, viteza diafragmei si deschiderea pentru fotografia cu blitz vor fi setate dupa cum este indicat mai jos. Fiind prestabilit, controlul auto blitz-ului E-TTL II (auto expunere blitz) va fi folosit in toate modurile de fotografiere.

Mod de fotografiere Viteza diafragma Deschidere

o m 9 *

S e t a t a u t o m a t i n l i m i t a a 1 / 2 5 0 s e c . - 1 / 6 0 s e c . S e t a t a u t o m a t

s S e t a t a u t o m a t i n l i m i t a a 1 / 2 5 0 s e c . - 2 s e c . S e t a t a u t o m a t

p S e t a t a u t o m a t i n l i m i t a a 1 / 2 5 0 s e c . - 1 / 6 0 s e c . S e t a t a u t o m a t

Tv S e t a t m a n u a l i n l i m i t a a 1 / 2 5 0 s e c . - 3 0 s e c . S e t a t a u t o m a t

Av S e t a t a u t o m a t S e t a t m a n u a l

M S e t a t m a n u a l i n l i m i t a a 1 / 2 5 0 s e c . - 3 0 s e c . S e t a t m a n u a l

B I n t i m p c e t i n e t i a p ă s a t b u t o n u l d i a f r a g m e i ,

e x p u n e r e a v a c o n t i n u a . S e t a t m a n u a l

C u [ f l . C F n I - 7 : F l a s h s y n c . s p e e d i n A v m o d e ] ( V i t e z a s i n c r o n i z a r e b l i t z

i n m o d u l A v ) ( p g . 2 5 3 ) , p o t f i s e l e c t a t e u r m ă t o a r e l e o p ţ i u n i p e n t r u s e t a r e a

a u t o m a t a a b l i t z - u l u i : s e p o a t e a p l i c a i n m o d u l d e f o t o g r a f i e r e < Av>.

• 0: A u t o *

• 1 ; 1 / 2 5 0 - 1 / 6 0 s e c . a u t o

• 2 : 1/250 s e c . ( f i x )

• I n m o d n o r m a l , v i t e z a s i n c r o n i z ă r i i e s t e s e t a t a a u t o m a t i n l i m i t a a 1/250

s e c . p a n a l a 3 0 s e c . p e n t r u a s e p o t r i v i c u l u m i n o z i t a t e a a m b i a n t e i . I n

c o n d i ţ i i d e l u m i n o z i t a t e s c ă z u t a , s u b i e c t u l p r i n c i p a l e s t e e x p u s c u b l i t z - u l

a u t o m a t s i f u n d a l u l e s t e e x p u s c u o v i t e z a r e d u s a a d i a f r a g m e i s e t a t a

a u t o m a t . E x p u n e r e a s t a n d a r d v a f i o b ţ i n u t ă a t a t p e n t r u s u b i e c t c a t s i

p e n t r u f u n d a l ( v i t e z a s i n c r o n i z ă r i i b l i t z - u l u i a u t o m a t r e d u s a ) . E s t e

r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a u n u i t r e p i e d p e n t r u v i t e z e r e d u s e a l e d i a f r a g m e i .

i F o l o s i r e a bl itz-ului i n c o r p o r a t

Capacitatea efectiva a bl itz-ului i n c o r p o r a t [Aprox. metri/feet]

Deschidere V i t e z a I S O

Deschidere 1 0 0 2 0 0 4 0 0 8 0 0 1 6 0 0 3 2 0 0 6 4 0 0 H : 1 2 8 0 0

f / 3 . 5 3 . 5 / 1 2 5 . 5 / 1 7 7 . 5 / 2 4 11 / 3 4 1 5 / 4 9 2 1 / 6 9 3 0 / 9 7 4 2 / 1 3 8

f / 4 3 / 1 1 4 . 5 / 1 5 6 . 5 / 2 1 9 / 3 0 1 3 / 4 3 1 8 / 6 0 2 6 / 8 5 3 6 / 1 2 1

f / 5 . 6 2 . 5 / 7 . 5 3 . 5 / 1 1 4 . 5 / 1 5 6 . 5 / 2 2 9 . 5 / 3 0 1 3 / 4 3 1 9 / 6 1 2 6 / 8 6

Pentru subiecţi apropiaţi, aceslia ar trebui sa se afle la o distanta de cel puţin 1 metru atunci cand

folosiţi blitz-ul.

Detaşaţi capacul protector al lentilelor si tineti-l la o distanta de cel puţin 1 metru fata de subiect.

Daca lentilele au un capac protector ataşat sau daca va aflaţi prea aproape de subiect, partea de

jos a imaginii poate sa arate intunecata datorita blitz-ului obstructionat. Daca folosiţi lentile

telefoto sau lentile mai rapide, iar blitz-ul incorporat este inca parţial obstructionat, folosiţi un blitz

EX-series Speedlite (vândut separat).

ITOm Utilizarea reduceri i o c h i roşi i

Utilizarea lămpii de reducere a ochilor roşii inainte de efectuarea unei imagini cu blitz poate reduce ochii roşii. Reducerea ochi roşii va funcţiona in orice mod de fotografiere cu excepţia <CD><S*> < f f >.

c Sub tab-ul [Ol'], selectaţi [Red-eye reduc] [Reducere ochi roşii], apoi apăsaţi pe < © >. Selectaţi [Enable] [Validare], apoi apăsaţi pe < © > .

• Pentru fotografie cu blitz, atunci cand apăsaţi pe butonul diafragmei pana la jumătate, lampa de reducere a ochilor roşii va lumina. Apoi, cand apăsaţi pe butonul diafragmei complet, imaginea va fi efectuata.

Eli ? Caracteristica de reducere a ochilor roşii este mai eficienta atunci cand subiectul priveşte

lampa de reducere ochi roşii, cand camera este bine luminata sau atunci cand va aflaţi

aproape de subiect.

: Daca apăsaţi pe butonul diafragmei pana la jumătate, afisajul din

partea de jos a vizorului se va inchide treptat. Pentru rezultate mai

bune, realizaţi fotografia dupa inchiderea afisajului.

• Eficaciatea reducerii ochi roşii variază in funcţie de subiect.

131

Page 67: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

' t F o l o s i r e a bl itz-ului i n c o r p o r a t

5 3 Compensarea expuneri i b l i t z - u l u i 4

Setaţi compensarea expunerii blitz-ului daca expunerea blitz-ului asupra subiectului nu are rezultatele dorite. Puteţi seta compensarea expunerii blitz-ului in intervalul ±3 in pasi de 1/3.

I Af işaţ i ecranul de c o n t r o l rapid. Apăsaţi butonul <(§]> (pg.44).

i Ecranul de control rapid va apărea (S10).

IEE9 3 J M A W B I

' Flash e x p o s u r e c o m p .

33-" 3 . . 2 . . 1 . . 0

V/3

, 1 . . 2 . t 3

• m m

Selectaţi [32]. Apăsaţi tastele < A T > s i <-4^> pentru a selecta [ 5 3 * ] , apoi apăsaţi pe < ® >. Ecranul de compensare a expunerii blitz-ului va apărea.

Setaţi gradul de c o m p e n s a r e a expuneri i blitz-ului. • Pentru a face ca expunerea blitz-ului

sa fie mai luminoasa, rotiţi discul < © > spre dreapta. (Expunere crescută) Sau pentru a o face mai intunecata, rotiţi discul < Q > spre stânga. (Expunere redusa)

; Atunci cand apăsaţi pe butonul diafragmei pana la jumătate, iconiţa < H 3 > va fi afişată in vizor si pe ecranul LCD.

c Dupa ce efectuaţi fotografia, urmaţi paşii de la 1 la 3 pentru a readuce gradul de compensare a expunerii blitz-ului la zero.

1 3 2

ţ i F o l o s i r e a blitz-ului i n c o r p o r a t

D a c a [Os A u t o L i g h t i n g O p t i m i z e r ] ( O p t i m i z a r e a a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i )

( p g . 1 0 1 ) n u e s t e s e t a t a p e [ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] , i m a g i n e a p o a t e i n c a s a

a r a t e l u m i n o a s a c h i a r d a c a a f o s t s e t a t a o e x p u n e r e a b l i t z - u l u i m a i

i n t u n e c a t a .

D a c a s e t a ţ i c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i a t a t c u c a m e r a c a t s i c u

b l i t z - u l E X - s e r i e s S p e e d l i t e , s e t a r e a c o m p e n s ă r i i e x p u n e r i i b l i t z - u l u i

S p e e d l i t e v a f i s u p r a s c r i s a p e s t e c e a a c a m e r e i . D a c a a t i s e t a t

c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i c u u n b l i t z E X - s e r i e s S p e e d l i t e , o r i c e

a l t a c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i s e t a t a c u c a m e r a n u v a a v e a e f e c t .

G r a d u l d e c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i i v a r a m a n e i n v i g o a r e c h i a r s i d u p a

c e at i s e t a t c o m u t a t o r u l d e a l i m e n t a r e p e < O F F > .

S e t â n d [,«?.C.Fn I V - 2 : A s s i g n S E T b u t t o n ] ( D e s e m n a r e b u t o n

S E T A R E ) p e [ 4 : H H F l a s h e x p . c o m p . ] ( C o m p e n s a r e e x p u n e r e b l i t z ) ,

p u t e ţ i d o a r s a a p ă s a ţ i p e < @ > p e n t r u a a f i ş a e c r a n u l d e s e t a r e a

c o m p e n s ă r i i e x p u n e r i i b l i t z - u l u i .

C a m e r a p o a t e f i d e a s e m e n e a f o l o s i t a p e n t r u a s e t a c o m p e n s a r e a

e x p u n e r i i b l i t z - u l u i E X - s e r i e s S p e e d l i t e i n a c e l a ş i f e l c a p e n t r u b l i t z - u l

S p e e d l i t e .

133

Page 68: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

% F o l o s i r e a bl i tz-ului i n c o r p o r a t

-fc Blocare F E *

Blocarea FE [flash exposure] [expunerii blitz-ului] obţine si blochează indicaţiile expunerii standard a blitz-ului pentru orice parte a subiectului.

Apăsaţi pe b u t o n u l < 4 > pentru ca blitz-ul i n c o r p o r a t sa se ridice. : Apăsaţi butonul diafragmei pana la

jumătate si priviţi in vizor pentru a verifica daca iconiţa <%> este aprinsa.

Focalizaţi a s u p r a subiectului.

Apăsaţi pe b u t o n u l <•)(•>. (§16) e îndreptaţi centrul vizorului deasupra subiectului

acolo unde doriţi sa blocaţi expunerea blitzului, apoi apăsaţi pe butonul <-X->. Un anteblitz va acţiona inaintea blitz-ului propriu-zis, capacitatea blitz-ului necesar fiind calculata si reţinuta in memorie.

î> "FEL" este afişat in vizor pentru o clipa si < $ * > va lumina.

• De fiecare data cand apăsaţi pe butonul •, un anteblitz va acţiona si capacitatea blitz-ului necesar este calculata si reţinuta in memoriu

Realizaţi f o t o g r a f i a . • Compuneti fotografia si apăsaţi pe

butonul diafragmei complet. • Blitz-ul este acţionat atunci cand estn

realizata fotografia.

Daca subiectu l se afla prea d e p a r t e si d incolo de a m p l i t u d i n e a ef ic ienta a blitz-ului,

iconiţa < 4 > va cl ipi. Apropiat i -va mai mul t de s u b i e c t s i repetaţ i paşii de la 2 la 4.

134

M l Setarea blitz-ului* wmmwmmmmwmwmmm Setările blitz-ului incorporat si ale blitz-ului extern Speedlite pot fi stabilite cu meniului camerei. Puteţi folosi acele opţiuni ale meniului pentru blitz-ul extern Speedlite doar daca blitz-urile EX-series Speedlite ataşate sunt compatibile cu ele. Procedura de setare este aceeaşi cu setarea funcţiei meniu a camerei.

Quaiîty I L

Beep Enable Release s h u t t e r w i t h o u t c a r d Image r e v i e w 2 sec, Peripheral i l l u m i n . c o r r e c t . R e d - e y e r e d u c . Disable Flash c o n t r o l

Selectaţi [Flash c o n t r o l ] [Control bl itz]. • Sub tab-ul [Ol'], selectaţi [Flash

c o n t r o l ] , apoi apăsaţi pe < © > . • Ecranul de control al blitz-ului va

apărea.

[Acţionarea blitz-ului] In mod normal setaţi aceasta pe [Enable] [Validare]. Daca [Disable] [Anulare] este setata, nici blitz-ul i n c o r p o r a t , nici blitz-ul extern Speedlite nu vor a c ţ i o n a . Aceasta este de ajutor doar atunci cand doriţi sa folosiţi asistenta fascicul luminos AF.

Flash c o n t r o l

Flash f i r i n g Enable

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g Externai f l a s h f u n c . s e t t i n g Externai f l a s h C.Fn s e t t i n g

[Setarea funcţiei blitz-ului incorporat] si [Setarea funcţiei blitz-ului extern] Meniurile [Built-in flash func. settingj [Setarea funcţiei blitz-ului incorporat] si |External flash func. setting] [Setarea funcţiei blitz-ului extern] pot stabili funcţiile menţionate in pagina următoare. Funcţiile afişate sub [Externai flash func. setting] |Sotarea funcţiei blitz-ului extern] vor varia in funcţie de modelul blitz-ului Speedlite.

• Selectaţi [Built-in flash func. setting] sau [Externai flash func. setting].

• Funcţiile blitz-ului vor fi afişate. Funcţiile neestompate pot fi selectate si setate.

I l u l l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

l l m h m o d e F-TTLII

' .hutter s y n c . I s t c u r t a i n

A e x p . c o m p . -3..2..1..ş..1..2.*.3

r-TTLII meter. Evaluative

Wlreless f u n c . Disable

IliHa Clear f l a s h s e t t i n g s

135

Page 69: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

mm S e t a r e a bl i tz-ului *

[Bui lt- in f lash f u n c . s e t t i n g ] [Setarea f u n c ţ i e i bl itz-ului i n c o r p o r a t ] si [Externai f lash f u n c . s e t t i n g ] [Setarea f u n c ţ i e i blitz-ului extern] Funcţi i care p o t f i setate

F u n c ţ i e [ S e t a r e a f u n c ţ i e i [ S e t a r e a f u n c ţ i e i

b l i t z - u l u i i n c o r p o r a t ] b l i t z - u l u i e x t e r n ] P a g i n a

M o d b l i t z O 1 3 6

S i n c r o n i z a r e d i a f r a g m a

O 1 3 7

F E B * — o — C o m p e n s a r e e x p u n e r e b l i t z

o 1 3 2

M ă s u r a r e b l i t z E - T T L I I

o 1 3 7

Z o o m * o — B l i t z w i r e l e s s o 1 3 9

* P e n t r u [ F E B ] [ C a l i b r a r e e x p u n e r e b l i t z ] s i [ Z o o m ] , c o n s u l t a ţ i g h i d u l d e u t i l i z a r e

a l b l i t z - u l u i S p e e d l i t e .

M o d blitz Puteţi selecta modul blitz-ului pentru a se potrivi cu fotografierea cu blitz dorita de dumneavoastră.

o [E-TTL II] este modul standard al blitz-urilor EX-series Speedlites pentru fotografierea cu blitz automata. [Manual f l a s h ] [Blitz-ul manual] este pentru utilizatorii avansaţi care doresc sa-si seteze ei insisi [Flash o u t p u t ] [Capacitatea blitz-ului] (1/1 la 1/128).

• In privinţa altor moduri pentru blitz, consultaţi ghidul de utilizare al blitzului Speedlite.

B u i ! t - î n f l a s h f u n c . s e t t i n g

i Flash mode J E - Î T L H M a n u a l f l a s h

E G 3 Clear f l a s h s e t t i n g s

Externa! f l a s h f u n c . s e t t i n g Flash mode

• E-TTL II ]!J M a n u a l f l a s h MULŢI f l a s h TTL AutoExtFIash Man.ExtFIash

E K 3 Clear f l a s h s e t t i n g s

136

rrom S e t a r e a bl itz-ului *

.:• S i n c r o n i z a r e diafragma. In mod normal, setaţi aceasta pe [1st curtain] [prima cort ina] astfel incat blitz-ul sa acţioneze imediat dupa activarea expunerii. Daca [2nd curtain] [a doua cortina] este setat, blitz-ul va acţiona chiar inainte de finalizarea expunerii. Atunci cand aceasta este combinata cu o viteza redusa a sincronizării, puteţi crea o dara de lumina asemănătoare fazei de drum folosita de o maşina noaptea. Cu sincronizarea 2nd curtain (celui de-al 2-lea ecran) vor acţiona doua blitz-uri, odată atunci cand apăsaţi butonul diafragmei complet si cea de-a doua oara chiar inainte de finalizarea expunerii. Totuşi, cu viteze ale diafragmei mai mari de 1 / 30 s e c , sincronizarea 1 st curtain (1 -ului ecran) va intra imediat in vigoare. Daca exista un blitz Speedlite extern ataşat, puteţi de asemenea sa setaţi [Hi-speed] [Viteza inalta] ( ţ H ) . Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare al blitz-ului Speedlite. C o m p e n s a r e expunere blitz

Consultaţi "53 Compensare expunere blitz" de la pagina 132.

Măsurare blitz E-TTL II Pentru expunerile obişnuite cu blitz, setaţi pe [Evaluative] [ Evaluativ] Daca setaţi [Average] [Valoare medie], expunerea blitz-ului va fi calculata aproximativ pentru intreaga scena măsurata ca si cum s-ar folosi un blitz extern pentru măsurare. De vreme ce compensarea expunerii blitz-ului poate fi necesara in funcţie de scena, aceasta setare este pentru utilizatorii avansaţi.

Blitz w i r e l e s s

Consultaţi "Utilizarea wireless a blitz-ului" la pagina 139.

A n u l a ţ i setări le bl itz-ului Cu ecranul pentru [Built- in f l a s h f u n c . sett ing] [Setarea f u n c ţ i e i blitz-ului i n c o r p o r a t ] s i [Externai f l a s h func. setting] [Setarea f u n c ţ i e i bl itz-ului extern] afişat, apăsaţi butonul <INF0.> pentru a vedea afisajul si a anula setările blitz-ului. Atunci cand selectaţi [OK], setările pentru blitz vor fi anulate.

137

Page 70: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

IBP] S e t a r e a bl i tz-ului *

Setarea funcţiilor personalizate ale blitz-ului extern Speedlite

Af işaţ i funcţ ia personalizata. Având camera pregătita de fotografiat cu un blitz extern Speedlite, selectaţi [Externai f l a s h C.Fn sett ing] [Setare blitz extern C.Fn], apoi apăsaţi pe < © > .

Flash c o n t r o l

Flash f i r i n g Enable

B u i l t - i n f f a s h f u n c . s e t t i n g

Externai f l a s h f u n c . s e t t i n g

Externai f l a s h C.Fn s e t t i n g

Clear e x t . f l a s h C.Fn set.

Externai f l a s h C.Fn s e t t i n g

A u t o p o w e r o f f

0:Enabled

1:0isabled

Setaţi f u n c ţ i a personalizata. Apăsaţi pe tasta < - ^ ^ - > pentru a selecta numărul funcţiei, apoi setaţi funcţia. Procedura este asemănătoare setării funcţiilor personalizate ale camerei,

e Pentru a anula toate setările funcţiei personalizate, selectaţi [Clear ext. f l a s h C.Fn set.] [ A n u l a ţ i setarea blitz-ului e x t e r n C.Fn] din pasul 1

138

Folosirea blitz-ului wireless Blitz-ul incorporat al camerei poate funcţiona ca o unitate pilot cu blitz-urile Canon Speedlite având caracteristica wireless a unui amplificator de putere si determinând blitz-ul Speedlite sa se declanşeze tot in mod wireless. Aveţi grija sa citiţi despre fotografia cu blitz wireless in ghidul de utilizare blitz Speedlite.

Setările a m p l i f i c a t o r u l u i de putere si poziţia

In privinţa blitz-ului dumneavoastră Speedlite (amplificator de putere), consultaţi ghidul sau de utilizare si setati-l dupa cum urmează. Alte setări de control ale amplificatorului de putere decât cele de mai jos sunt stabilite de către camera. Pot fi folosite si controlate simultan diferite tipuri de amplificatoare de putere.

(1) Setaţi blitz-ul Speedlite ca pe un amplificator de putere. (2) Setaţi canalul de transmisie al blitz-ului Speedlite pe acelaşi canal folosit de camera. (3 Daca doriţi sa setaţi coeficientul blitz-ului (pg.144), setaţi ID-ul amplificatorului de

putere. (4) Poziţionaţi camera si amplificatorul (-oarele) de putere in limita aceleiaşi distante

indicate mai jos. (5) îndreptaţi senzorul wireless al amplificatorului de putere către camera.

Exemplu setare blitz wireless

A p r o x . 5 m A p r o x . 7 m

( 1 6 . 4 f t . ) ( 2 3 . 0 f t . )

Anularea alimentari i auto a a m p l i f i c a t o r u l u i de putere u l m ,i unuia alimentarea auto a amplificatorului de putere, apăsaţi pe butonul al im n i I I . I I a folosiţi declanşarea manuala a blitz-ului. apăsaţi pe butonul de testare a

i ni ,mi amplificatorului de putere (PILOT) pentru a anula auto alimentarea.

139

Page 71: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o l o s i r e a bl i tz-ului w i r e l e s s

Fotografierea complet automata cu un blitz extern Speedlite

Aceasta explica setarea de baza pentru blitz-ul wireless complet automat cu un Speedlite. Paşii de la 1 la 3 si de la 6 la 7 se aplica tuturor fotografieri lor cu blitz wireless. De aceea, aceşti pasi sunt omisi in celelalte setări ale blitz-ului wireless explicate in paginile ulterioare. Pe ecranele meniului, iconiţele < s \ > si < " i > se refera la blitz-ul Speedlite extern s i iconiţele < ^ i > s i < i > s e refera la blitz-ul incorporat.

Q u a l i t y il

Beep Enable Release s h u t t e r w i t h o u t card Image r e v i e w 2 sec. Peripheral i l l u m i n . c o r r e c t . R e d - e y e r e d u c . Disable Flash c o n t r o l

Flash f i r i n g Enable

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

B u i l t - i n f l a s h f u n c , s e t t i n g

Flash m o d e E-TTL II

S h u t t e r s y n c . I s t c u r t a i n

A e x p . c o m p . -3..2..1..Ş..1..2.-.3

Apăsaţi pe butonul < ^ > pentru a declanşa brusc blitz-ul incorporat. • Pentru blitz wireless, asigurati-va ca

ati declanşat brusc blitz-ul incorporat.

Selectaţi [Flash c o n t r o l ] [Control blitz].

Sub tab-ul [Ol'], selectaţi [Flash c o n t r o l ] [Control bl itz], apoi apăsaţi pe < ® >.

Selectaţi [Built-in flash func. setting] [Setarea funcţiei blitz-ului incorporat].

Selectaţi [Built-in f l a s h f u n c . sett ing], apoi apăsaţi p e < ® > .

Selectaţi [Flash m o d e ] [Mod blitz]. Pentru [Flash mode] [Mod blitz], selectaţi [E-TTL II], apoi apăsaţi pe <® >.

140

F o l o s i r e a blitz-ului w i r e l e s s

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

f l a s h mode E-TTL 11

Shutter sync. I s t c u r t a i n

E-TTL II meter. Evaluative ,

Wireless f u n c . ZF1 Channel 1 c h

Firing g r o u p -4AII

Clear f l a s h s e t t i n g s

B u i l t - i n f lash f u n c . s e t t i n g

Shutter s y n c . I s t c u r t a i n

E-TTL II meter. Evaluative

Wireless f u n c . Channel

r~cn i3i Firing g r o u p «tAII

"%exp. comp. -3..2..1.JŞL1..JS3

E E 3 C l e a r f l a s h s e t t i n g s

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

S h u t t e r s y n c . 1 st c u r t a i n

E-TTL 11 meter. Evaluative

Wireless f u n c . *•* Channel 1 ch

Firing g r o u p " t A I I |

" l e x p . comp. "3..2..1.Şl.1..2,t3

ITCBîI Clear f l a s h s e t t i n g s

Selectaţi [Wireless f u n c ] [Funcţie w i r e l e s s ] . c Pentru [Wireless f u n c ] , selectaţi

[SB4], apoi apăsaţi pe < ® > . ? Sub [Wireless f u n c ] [Funcţie

w i r e l e s s ] , va fi afişat [Channel] [Canal], etc.

Setaţi [Channel] [Canal]. Setaţi canalul (1-4) pe acelaşi canal pe care ati setat si amplificatorul de putere.

Selectaţi [Fir ing g r o u p ] [Declanşare in g r u p ] . • Pentru [Firing group], selectaţi

["iAll] (toate), apoi apăsaţi pe <© =

g Efectuaţi fotograf ia.

o Ca si cu fotografierea cu blitz normal, puteţi seta camera si efectua fotografia in acelaşi fel.

• Pentru a incheia fotografierea cu blitz wireless, setaţi [Wireless f u n c ] [Funcţia w i r e l e s s ] pe [Disable] [Anulare].

Q Este r e c o m a n d a t sa setaţ i [E-TTL II meter.] [măsurarea E-TTL II] pe [Evaluative] [Evaluativ]. C h i a r d a c a anulaţ i d e c l a n ş a r e a blitz-ului i n c o r p o r a t , a c e s t a va a c ţ i o n a o r i c u m pentru a c o n t r o l a

a m p l i f i c a t o r u l d e p u t e r e .

A m p l i f i c a t o r u l d e p u t e r e n u p o a t e d e c l a n ş a u n blitz d e p r o b a .

141

Page 72: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o l o s i r e a bl i tz-ului w i r e l e s s *

mrm * « — — r — • mmmmmmmmm*mmmmmmmmiMmim

Fotografierea c o m p l e t automata cu un blitz extern Speedlite si blitz i n c o r p o r a t

Aceasta explica fotografierea cu blitz wireless complet automata cu un blitz extern Speedlite si blitz-ul incorporat. Puteţi schimba coeficientul blitz-ului intre blitz-ul extern Speedlite si blitz-ul incorporat pentru a adapta umbrele care cad asupra subiectului.

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

S h u t t e r s y n c . I s t c u r t a i n E-TTL li meter. Evaluative Wireless f u n c .

Channel 1 ch 1

Flash e x p . comp -3..2..1..tiL1..2*3 21 • 11 • Ş

iraClear f l a s h s e t t i n g s

B u i î t - î n f l a s h f u n c . s e t t i n g

S h u t t e r s y n c . I s t c u r t a i n E-TTL îl m e t e r . Evaluative Wireless f u n c . Channel 1 c h Flash exp. c o m p -3..2..1..eU..2*3

V i 2:1 • 1:1 • n j

I I2E3 Clear f l a s h s e t t i n g s

Selectaţi [Wireless f u n c ] [Funcţia wireless].

Urmaţi pasul 5 de la pagina 141 pentru a selecta pentru [Wireless f u n c ] , apoi apăsaţi pe < @ > .

Setaţi coef ic ientul dorit pentru blitz si f o t o g r a f i a ţ i .

Selectaţi [ " i : i ] s i setaţi coeficientul blitz-ului de la 8:1 pana la 1:1. Setarea unui coeficient al blitz-ului de 1:1 (pana la 1:8) spre dreapta nu este posibila.

• Daca capacitatea blitz-ului incorporat nu este suficienta, setaţi o viteza ISO mai mare (pg. 88).

Eâl C o e f i c i e n t u l b l i t z - u l u i de la 8:1 la 1:1 e s t e e c h i v a l e n t cu 3 : 1 p a n a la 1:1 ( 1 / 2 -

p a s i d e c r e ş t e r e ) .

142

F o l o s i r e a bl itz-ului w i r e l e s s *

Fotografierea complet automata cu blitz-uri externe Speedlite multiple

Amplificatoarele de putere Speedlite multiple pot fi considerate ca fiind o singura unitate blitz sau pot fi separate in grupuri de amplificatoare cu un coeficient al blitz-ului ce poate fi setat. Setările de baza sunt indicate mai jos. Schimbând setarea [Firing group] [Declanşare in grup], puteţi fotografia cu diferite setări ale blitz-ului wireless in cazul blitz-urilor Speedlite multiple.

Setări de baza: M o d blitz : E-TTL II M ă s u r a r e E-TTL II. : Evaluativ Funcţie wireless : ; " i Canal : (Acelaşi ca la

amplificatoarele de putere)

[ \ Al l] Folosirea unor amplif icatoare Speedlite mult iple c a o s ingura unitate blitz

Convenabila atunci cand aveţi nevoie de o capacitate mare a blitz-ului. Toate amplificatoarele Speedlite vor acţiona la aceeaşi capacitate si vor fi controlate pentru a obţine o expunere standard. Indiferent care este ID-ul amplificatorului (A, B, sau C), toate unităţile de amplificare vor acţiona ca un grup.

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

Flash m o d e E-TTL II 1

Shutter s y n c I s t c u r t a i n

E-TTL II meter. Evaluative

Wireless f u n c . Channel 1 ch

Firing g r o u p V A I I

BIBaClear f l a s h s e t t i n g s

Setaţi [Firing g r o u p ] [Declanşare in g r u p ] pe ["IAN] (toate), apoi f o t o g r a f i a ţ i .

143

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

S h u t t e r s y n c . 1 st c u r t a i n

E-TTL II meter, Evaluative

Wireless f u n c . Channel 1 c h

! Firing g r o u p V " \ •%exp. c o m p . -3..2..1..GU..2.'.3

E S 3 Clear f l a s h s e t t i n g s

Page 73: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o l o s i r e a bl i tz-ului w i r e l e s s *

•••«•••••••••••••••••••• • [ " | (A:B)] Unităţi de amplif icare mult iple in g r u p u r i mult iple

Impartiti unităţile de amplificare in grupuri A si B si schimbaţi coeficientul blitz-ului pentru a obţine efectul de luminozitate dorit. Consultaţi ghidul dumneavoastră de utilizare Speedlite pentru a seta ID-ul de amplificare al unei unităţi de amplificare pe A (Grup A) si ID-ul celeilalte unităţi de amplificare pe B (Grup B) si pozitionati-le dupa cum vi se indica in ilustraţie.

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

E-TTL i! meter. Evaluative

Wireless f u n c .

Channel 1 c h

Fir ing g r o u p % ( A : B )

A,B e x p . c o m p .

A:B f i r e r a t i o î i • v i • n B i s a Clear f l a s h s e t t i n g s

Setaţi [Firing g r o u p ] [Declanşare in g r u p ] pe (A:B)].

Setaţi coeficientul d o r i t pentru blitz si f o t o g r a f i a ţ i . • Selectaţi [A:B f i r e ratio] [A:B

c o e f i c i e n t declanşare] si setaţi coeficientul blitz-ului.

I I D a c a [ F i r i n g g r o u p ] e s t e s e t a t a p e [ " i ( A : B ) ] , g r u p u l C n u v a a c ţ i o n a .

5 1 C o e f i c i e n t u l b l i t z - u l u i d e l a 8 : 1 p a n a l a 1:1 s i 1:8 e s t e e c h i v a l e n t c u 3:1 p a n a

l a 1:1 s i 1:3 ( 1 / 2 p a s i d e c r e ş t e r e ) .

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

E-TTL H m e t e r . E v a l u a t i v

Wireless f u n c . - \

C h a n n e l 1 ch

Fir ing g r o u p " 4 ( A : B )

A . B e x p . c o m p ,

A-R fire. ratin 21 ' VI

144

Folos i rea bl itz-ului w i r e l e s s *

Fotografierea c o m p l e t automata cu blitz incorporat si blitz-uri externe Speedlite m u l t i p l e

Blitz-ul incorporat poate fi de asemenea adăugat la fotografiera cu blitz wireless explicata la paginile 143-144. Setările de baza sunt indicate mai jos. Schimbând setarea [Firing g r o u p ] [Declanşare in grup], puteţi fotografia cu diferite setări ale blitz-lui wireless in cazul blitz-urilor Speedlite multiple completate de blitz-ul incorporat.

B u i l t - i n f i a s h f u n c . s e t t i n g

Flash mode E-TTL I I f i f

Shutter s y n c . I s t c u r t a i n

E-TTL ll meter. Evaluat ive

Wireless f u n c .

Channel 1 c h

Jfcexp. c o m p . "3..2..1..'iU,.2*.3

E E 3 Clear f l a s h s e t t i n g s

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

E-TTL II meter. Evaluat ive

Wireless f u n c .

Channel 1 eh

A e x p . c o m p . -î..2..1..®..1..2*3

l i r i n g g r o u p I A U a n d ^ .

% e x p . comp. "3..2..1..Ş..1..2.*.3

I IZU3 Clear f l a s h s e t t i n g s

«I Setări de baza: M o d blitz : E-TTL II Măsurare E-TTL II : Evaluativa Funcţie wireless : [ = " i + 5 i ] Canal : (Acelaşi ca la amplificatoarele de putere)

J Selectaţi [Fir ing g r o u p ] [Declanşare in g r u p ] .

Selectaţi declanşarea in grup, apoi setaţi coeficientul blitz-ului, compensarea de expunerea blitz-ului si alte setări necesare inainte de fotografiere.

[ " i T o a t e s i i ] [~t ( A : B ) i ]

145

Page 74: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o l o s i r e a bl itz-ului w i r e l e s s *

Fotografierea creativa cu blitz w i r e l e s s

Compensarea expuneri i blitz-ului Atunci cand [Flash m o d e ] [Mod blitz] este setat pe [E-TTL II], poate fi selectata compensarea expunerii cu blitz. Setările compensării de expunere a blitz-ului (vedeţi mai jos) care pot fi selectate vor fi diferite in funcţie de setările [Wireless f u n c ] [Funcţie w i r e l e s s ] s i [Firing g r o u p ] [Declanşare in grup].

[Flash exp. c o m p ] [Compensare expunere blitz] • Compensarea expunerii blitz-ului este

aplicata blitz-ului incorporat si tuturor blitz-urilor externe Speedlite.

[Jfc c o m p e n s a r e expunere.] • Compensarea expunerii blitz-ului este

aplicata blitz-ului incorporat. [•| c o m p e n s a r e expunere] o Compensarea expunerii blitz-ului este

aplicata tuturor blitz-urilor externe Speedlite.

[A,B c o m p e n s a r e expunere.] • Compensarea expunerii blitz-ului este

aplicata atat grupului A cat si B.

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

E-TTL 11 meter. Evaluative

Wireless f u n c .

Channel 1 ch

i e x p . c o m p . -3..2..1.JiU..2*3

Firing g r o u p " i A l l and A * 1

% e x p . c o m p . -3..2..1..Ş..1..2/3

E S 3 Clear f l a s h s e t t i n g s

Blocare FE Daca [Flash m o d e ] [Mod blitz] este setat pe [E-TTL II], puteţi apasă pe

butonul <-X-> pentru a seta blocarea FE.

146

Folos i rea bl itz-ului w i r e l e s s *

Setarea manuala a capacităţi i blitz-ului pentru blitz-ul wireless

Atunci cand [Flash mode] [Mod blitz] este setat pe [Manual f l a s h ] [Blitz manual], capacitatea blitz-ului poate fi setata manual. Setările capacităţii blitz-ului ([1 f lash o u t p u t ] (capacitate blitz), [Group A output] [ieşire Grup A], etc.) care pot fi stabilite vor fi diferite in funcţie de setarea [Wireless f u n c ] [Funcţie wireless] (vedeţi mai jos).

[Wireless f u n c : smi] [Declanşare in g r u p : Toate]: Setarea capacităţii blitz-ului manual va fi aplicata tuturor blitz-urilor externe Speedlite.

o [Declanşare in grup: "i (A:B)]: Puteţi seta separat capacitatea blitz-ului pentru grupurile de amplificare A si B.

[Wireless f u n c : 5 " | + 5 i ] • [Declanşare in g r u p : " i T o a t e si

i ] : Capacitatea blitz-ului poate fi setata separat pentru blitz-urile externe Speedlite si blitz-ul incorporat.

» [Declanşare in g r u p : \ (A:B) i ] : Puteţi seta separat capacitatea blitzului pentru grupurile de amplificare A si B. Puteţi de asemenea sa setaţi capacitatea blitz-ului pentru blitz-ul incorporat.

B u i l t - i n f l a s h f u n c . s e t t i n g

Flash m o d e M a n u a l f l a s h

Shutter s y n c . Ist c u r t a i n

Wireless f u n c . 5 " |

Channel 1 ch

Firing g r o u p IAU

•Hflash o u t p u t «. . ta. . 1/1

H U Ş I Clear f l a s h s e t t i n g s

147

Page 75: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Blitz-uri Speedlite externe EOS-dedicat, Blitz-uri EX-series Speedlite

Operează in principiu ca un blitz incorporat pentru operaţiuni facile. Atunci cand un blitz EX-series Speedlite (vândut separat) este ataşat la camera, aproape tot controlul autoblitz-ului este efectuat de către camera. Cu alte cuvinte, se comporta ca un blitz cu capacitate inalta ataşat in exterior in locul blitz-ului incorporat. Pentru instrucţiuni detaliate, c o n s u l t a ţ i g h i d u l de uti l izare al blitz-ului EX-series Speedlite. Aceasta camera este o camera de Tip A care poate folosi toate trasaturile blitz-urilor EX-series Speedlite.

Accesorii Shoe-mount Speedlite B l i t z - u r i M a c r o L i t e

11 c. Cu un blitz EX-series Speedlite care nu este compatibil cu setările funcţiei blitz-ului (pg.

135), doar [\ exp. c o m p ] (compensare expunere) si [E-TTL II meter.] [ m ă s u r a r e E-T T L I I ] pot f i setate pentru [Externai f l a s h f u n c . s e t t i n g ] [Setarea f u n c ţ i e i bl i tz-ului e x t e r n ] , (Anumite blitz-uri EX-series Speedlites permit de asemenea setarea [Shutter s y n c ] [ S i n c r o n i z ă r i i d iafragmei].)

> Daca modul de măsurare a blitz-ului este setat pe autoblitz TTL cu funcţia obişnuita a

blitz-ului Speedlite, blitz-ul va acţiona doar la capacitate maxima.

Alte blitz-uri Canon Speedlite decât blitz-urile EX-series

c Cu un blitz EZ/E/EG/ML/TL-series Speedlite setat pe m o d u l a u t o b l i t z TTL sau A-TTL, blitz-ul poate acţiona d o a r la capacitate maxima. Setaţi modul de fotografiere al camerei pe < M > (expunere manuala) sau < A v > (deschidere prioritara AE) si adaptaţi setarea deschiderii inainte de fotografiere. Atunci cand folosiţi un blitz Speedlite care are un mod manual pentru blitz, fotografiaţi in modul manual pentru blitz.

148

Blitz-uri S p e e d l i t e e x t e r n e

F o l o s i r e a u n i t ă ţ i l o r b l i t z n o n - o r i g i n e C a n o n

Viteza s i n c r o n i z a r e Camera se poate sincroniza cu unităţi blitz compacte non-origine Canon la viteze de 1/250 sec. si mai mici. Cu unităţi blitz pentru ateliere mari, de vreme ce durata blitz-ului este mai mare decât a unităţilor blitz compacte, setaţi viteza de sincronizare intre 1/60 sec. pana la 1/30 sec. Asigurati-va ca ati setat sincronizarea blitz-ului inaintea fotografierii.

P r e c a u ţ i i p e n t r u f o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r I )aca folosiţi un blitz non-origine Canon cu fotografierea in direct a imaginilor, setaţi [Ol! Si lent s h o o t i n g ] (Fotografiere si lenţioasa) pe [Disable] [Anulare] (pg. 159). Blitz-ul nu va acţiona daca este setat pe [Mod 1] sau [Mod 2].

• I n c a z u l i n c a r e c a m e r a e s t e f o l o s i t a c u o u n i t a t e b l i t z s a u a c c e s o r i i b l i t z

s p e c i f i c e u n e i a l t e m ă r c i , c a m e r a p o a t e s a n u f u n c ţ i o n e z e c o r e s p u n z ă t o r

s i p o t a p ă r e a d e f e c ţ i u n i .

C a m e r a n u a r e u n t e r m i n a l P C .

N u a t a ş a ţ i o u n i t a t e b l i t z d e i n a l t a t e n s i u n e l a a c c e s o r i u l h o t s h o e a l

c a m e r e i . E s t e p o s i b i l s a n u a c ţ i o n e z e .

149

Page 76: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Fotografierea cu monitorul LCD i (Fotografierea in direct a imaginilor) ji

I 'uteti f o t o g r a f i a in t i m p ce v izual izaţ i i m a g i n e a pe moni toru l L C D a l c a m e r e i . A c e a s t a se n u m e ş t e "Live I View s h o o t i n g " ( F o t o g r a f i e r e a in d i rect a imagin i lor) .

Fotografierea in d i r e c t a i m a g i n i l o r este eficienta pentru 1 subiecţi care nu se mişca. Daca t ineti camera in mana si f o t o g r a f i a ţ i in t i m p ce priviţ i I m o n i t o r u l LCD, t r e m u r u l camerei poate d u c e la imagini înceţoşate. Este recomandata f o l o s i r e a u n u i t r e p i e d .

III Despre fotografierea in direct a imaginilor asistate la distanta I C u ut i l i tăţ i le E O S (sof t-u l f u r n i z a t ) i n s t a l a t e i n c o m p u t e r - u l

d u m n e a v o a s t r ă , p u t e ţ i s a c o n e c t a ţ i c a m e r a l a c a l c u l a t o r s i s a

f o t o g r a f i a ţ i d e l a d i s t a n t a i n t i m p c e pr iv i ţ i e c r a n u l c o m p u t e r - u l u i . P e n t r u

d e t a l i i , c o n s u l t a ţ i M a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i S o f t w a r e d e p e C D - R O M . 9

Page 77: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

[31 Fotografierea cu monitorul LCD Afişaţi imaginea fotografiata in direct.

Apăsaţi butonul <n>. Imaginea va apărea pe monitorul LCD.

• Câmpul de vizualizare al imaginii este de aprox. 100%.

Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . Cand apăsaţi pe butonul diafragmei pana la jumătate, camera va focaliza cu modul AF curent (pg. 160-167).

Efectuaţi f o t o g r a f i a . © Apăsaţi complet pe butonul diafragmei. • Fotografia va fi efectuata si afişată pe monitor.

Dupa finalizarea revizualizarii imaginii, camera va reveni automat la fotografierea in direct a imaginilor,

o Apăsaţi butonul <r i> pentru a iesi din fotografierea in direct a imaginilor.

H Despre t e m p e r a t u r a interna < 0 > alba si <H> roşie. Iconiţe de a v e r t i s m e n t o Daca temperatura interna a camerei creste datori ta unei fotograf ier i in direct a

imagini lor prelungita sau unei temperatur i r idicate a ambientu lu i , va apărea o

iconiţa alba <!U>. Daca cont inuaţ i fotograf ierea in t i m p ce aceasta iconiţa este

afişată, calitatea imagini i sau instantaneele se pot deter iora. Ar trebui sa opriţi

fotograf ierea in direct a imagini lor si sa-i permiteţi c a m e r e i sa se răcească inainte

de a fotografia din nou.

• In cazul in c a r e t e m p e r a t u r a interna a c a m e r e i creste in cont inuare in t imp ce

iconiţa alba <E|5> e s t e af işată, o iconiţa roşie < H > va i n c e p e sa c l ipească. Aceasta

iconiţa care pâlpâie este un avert isment ca fotograf ierea in direct a imagini lor va f i

întrerupta in curând in m o d automat. Daca se intampla a c e a s t a , nu veti putea sa

fotografiaţi din nou pana ce temperatura interna a c a m e r e i nu scade. Intrerupeti

a l imentarea si dati-i voie c a m e r e i sa se od ihnească o per ioada.

• Fotograf ierea in direct a imagini lor la o temperatura ridicata pentru o per ioada

lunga de t imp va d u c e la apariţ ia mai rapida a iconiţelor < H > si < Î S > . Atunci cand

nu fotograf iaţ i , inchideti c a m e r a

152

â| F o t o g r a f i e r e a cu m o n i t o r u l L C D

Declanşarea fotografier i i in direct a imagini lor

Setaţi meniul [Oii Live View shoot.] (Fotografierea in direct a i m a g i n i l o r ) pe [Enable] [Validare].

0 3 I H l Ive V i e w s h o o t . > Enable

Disable

Durata de viata a bateriei a t u n c i c a n d uti l izaţi fotograf ierea in direct a i m a g i n i l o r [Număr aprox. de fotografii]

T e m p e r a t u r a C o n d i ţ i i d e f o t o g r a f i e r e

T e m p e r a t u r a F a r a b l i t z U t i l i z a r e 5 0 % bl i tz

A t 2 3 ° C / 7 3 ° F *** ***

At U ° C / 3 2 ° F *** ***

C i f r e l e d e m a i s u s a u l a b a z a u n s e t d e b a t e r i i L P - E 6 c o m p l e t i n c a r c a t e s i

s t a n d a r d e l e d e t e s t a r e C I P A ( C a m e r a & I m a g i n g P r o d u c t s A s s o c i a t i o n ) .

C u u n s e t d e b a t e r i i L P - E 6 c o m p l e t i n c a r c a t e , d u r a t a t o t a l a a f o t o g r a f i e r i i i n

d i r e c t a i m a g i n i l o r e s t e p o s i b i l a d u p a c u m u r m e a z ă : A p r o x . * * h . * * m i n . l a 2 3 ° C

/ 7 3 ° F , A p r o x . ** h. ** m i n . la 0 ° C / 3 2 ° F .

N u i n d r e p t a t i lent i le le s p r e s o a r e i n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i i n d i r e c t a imagini lor. C ă l d u r a s o a r e l u i p o a t e

d e t e r i o r a c o m p o n e n t e l e i n t e r n e a l e c a m e r e i .

Precauţiile despre folosirea fotografierii in direct a imaginilor se afla la paginile 168-169.

P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a f o c a l i z a ţ i a p ă s â n d p e b u t o n u l <AF-OI\l>. A t u n c i c a n d e s t e f o l o s i t b l i t z - u l , s e v o r a u z i d o u a s u n e t e a l e d i a f r a g m e i , d a r

va f i e f e c t u a t a d o a r o f o t o g r a f i e .

D a c a i m a g i n e a f o t o g r a f i a t a i n d i r e c t e s t e a f i ş a t ă , p u t e ţ i r e d a < H > i m a g i n i .

D a c a n u o p e r a ţ i c u c a m e r a o p e r i o a d a m a i l u n g a d e t i m p , a l i m e n t a r e a s e

v a i n c h i d e a u t o m a t d u p a c u m e s t e s e t a t a i n [ Y A u t o p o w e r o f f ] ( p . 5 0 ) .

D a c a [ Y A u t o p o w e r o f f ] e s t e s e t a t a p e [ O f f ] , f u n c ţ i a d e f o t o g r a f i e r e i n

d i r e c t s e v a o p r i a u t o m a t d u p a 3 0 m i n . ( a l i m e n t a r e a c a m e r e i r a m a n e

p o r n i t a ) .

P u t e ţ i a f i ş a i m a g i n e a f o t o g r a f i a t a i n d i r e c t p e u n t e l e v i z o r ( p g . 2 0 9 , 2 1 2 ) c u

u n c a b l u A V ( f u r n i z a t ) s a u u n c a b l u H D M I ( v â n d u t s e p a r a t ) .

153

Page 78: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o t o g r a f i e r e a c u m o n i t o r u l L C D

Despre afisajul i n f o r m a ţ i i l o r

• De fiecare data cand apăsaţi pe butonul < INFO. >. afisajul informaţiilor se va schimba.

M o d A F

• AFfll • AFX

M o d i n d i r e c t

( M o d in d irect) d e t e c t a r e fata

M o d r a p i d

M o d d e a c ţ i o n a r e

N i v e l d e a l b

O p t i m i z a r e a a u t o a

l u m i n o z i t ă ţ i i

Calitatea imaginii inregistrate

C o m p e n s a r e

e x p u n e r e b l i t z

B l o c a r e A E

B l i t z p r e g ă t i t

V i t e z a d i a f r a g m a

Sti l f o t o g r a f i e

D e s c h i d e r e

I n d i c a t o r n i v e l e x p u n e r e / g r a d A E B

P u n c t A F ( m o d r a p i d )

C a d r u c a r e m ă r e ş t e

H i s t o g r a m a

• S t a r e

t r a n s m i s i e

c a r d E y e - F i

- F E B

A E B

S i m u l a r e

e x p u n e r e

Verificare baterie

Prioritate

evidenţiere ton

V i t e z a I S O

- F o t o g r a f i i p o s i b i l e

• H i s t o g r a m a p o a t e f i af işată atunc i c a n d a fost s e t a t a [ E x p o . s i m u l a t i o n : E n a b l e ] [ S i m u l a r e e x p u n e r e : v a l i d a t a ] ( p g . 1 5 8 )

• Puteţ i af işa echi l ibrarea e l e c t r o n i c a a p ă s â n d p e b u t o n u l <INFO.> ( p . 2 6 6 ) .

Reţ ineţ i c a d a c a m o d u l A F e s t e setat p e [ ' i ' L i v e m o d e ] ( M o d i n d irect) sau i n

cazu l in c a r e c a m e r a e s t e c o n e c t a t a la un te lev izor cu un c a b l u H D M I ,

echi l ibrarea e l e c t r o n i c a nu p o a t e f i af işată.

a A t u n c i c a n d < 1 H > e s t e af işat i n a lb, a c e s t a arata c a l u m i n o z i t a t e a imagini i

fotograf iata in d irect se a p r o p i e de felul in c a r e va a r a t a i m a g i n e a e f e c t u a t a .

o D a c a < H B > c l ipeşte, a c e s t a arata c a i m a g i n e a f o t o g r a f i a t a i n d irect n u e s t e

af işată cu o l u m i n o z i t a t e potr iv i ta dator i ta condiţ i i lor de luminoz i tate s c ă z u t a s a u

p r e a p u t e r n i c a . Totuşi , i m a g i n e a efect iv inregistrata v a ref lecta setarea

e x p u n e r i i .

D a c a e s t e s e t a t blitz-ul s a u b u l b , iconiţa < I 3 M I > s i h i s t o g r a m a vor f i m a r c a t e cu

gri (pentru i n f o r m a r e a d u m n e a v o a s t r ă ) . Este posib i l ca h i s t o g r a m a sa nu f ie

corect af işată in condiţ i i de luminoz i tate s c ă z u t a s a u p u t e r n i c a .

154

f i F o t o g r a f i e r e a c u m o n i t o r u l L C D

Simularea imagini i f inale

simularea imaginii finale reflecta efectele stilului fotografiei, nivelul de alb e t c , in imaginea fotografiata in direct pentru a vedea cum va arata imaginea efectuata. In timpul fotografierii instantaneelor, imaginea Inlografiata in direct va reflecta in mod automat setările indicate mai jos.

Simularea i m a g i n i i f inale p e n t r u instantanee Stil fotografie * T o a t e s e t ă r i l e c u m a r f i c l a r i t a t e , c o n t r a s t , s a t u r a ţ i e c u l o a r e s i t o n c u l o a r e v o r

f i r e f l e c t a t e .

Nivel de alb Corecţie nivel de alb Fotografierea in funcţie de selectarea ambiantei Fotografierea in funcţie de luminozitate sau tipul de scena Expunere (Cu Simularea expunerii setata pe [Enable] [Validare]) Profunzimea câmpului (Cu buton ON pentru previzionarea profunzimii câmpului) Optimizarea auto a luminozităţii

' Corecţia iluminării periferice Prioritate evidenţiere ton

• Format al imaginii (Confirmare arie imagine)

155

Page 79: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Setările funcţiei de fotografiere Setări AF / DRIVE / ISO

In timpul fotografierii in direct a imaginilor, puteţi sa apăsaţi pe butoanele <AF>, <DRIVE>, sau <1S0> pentru a afişa ecranul cu setarea respectiva pe monitorul LCD si pe tasta pentru a seta funcţia.

(o) C o n t r o l rapid

Atunci cand monitorul LCD afişează o imagine, acţionarea butonului <(§]> va afişa funcţiile care pot fi setate. In modurile din zona de baza, puteţi schimba modul AF si setările indicate la pagina 67. In modurile din zona creativa, puteţi seta modul AF, drive mode (modul de acţionare), nivelul de alb, stilul fotografiei, optimizarea auto a luminozităţii, calitatea imaginii de inregistrat si compensarea expunerii blitz-ului.

Apăsaţi pe b u t o n u l <(o]>. > Funcţiile care pot fi setate vor fi

evidenţiate in albastru. e Atunci cand este selectat <AfEi3>

punctele AF vor fi de asemenea

afişate.

Selectaţi o f u n c ţ i e si setati-o. • Apăsaţi pe tasta <AT> pentru a selecta o

funcţie. > Setarea funcţiei selectate este afişată in

partea de jos. • Rotiţi discurile <Q> sau <i&> pentru a

schimba setarea. Daca apăsaţi pe <® >, ecranul cu setarea funcţiei respective este afişat (cu excepţia punctului AF).

5 1 M e t e r i n g m o d e ( M o d u l d e m ă s u r a r e ) v a f i f i x a t p e m ă s u r a r e a e v a l u a t i v a

p e n t r u f o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r .

I n m o d u r i l e d i n z o n a c r e a t i v a , p u t e ţ i v e r i f i c a p r o f u n z i m e a c â m p u l u i

a p ă s â n d p e b u t o n u l p e n t r u p r e v i z i o n a r e a p r o f u n z i m i i c â m p u l u i .

I n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i c o n t i n u e , e x p u n e r e a s e t a t a p e n t r u p r i m a f o t o g r a f i e v a

f i a p l i c a t a s i p e n t r u f o t o g r a f i i l e u l t e r i o a r e .

P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a f o l o s i ţ i o t e l e c o m a n d a ( v â n d u t a s e p a r a t , p g . 1 2 6 )

p e n t r u f o t o g r a f i e r e a in d i r e c t a i m a g i n i l o r .

156

dl Setările funcţiei meniu 0

i i v i 1 V iew s h o o t , Enable Al mode Live mode ( i r l d display Off Aspect rat io 3:2 t-xpo. s i m u l a t i o n Enable Sllent s h o o t i n g M o d e 1 M e t e r i n g t i m e r 16 sec.

Setările funcţiei specifice fotografierii in direct a imaginilor sunt explicate aici. Opţiunile meniului sub tab-ul [Oii] sunt explicate mai jos.

Funcţi i le care p o t f i setate pe ecranul acestui m e n i u se apl ica doar in t i m p u l f o t o g r a f i e r i i in d i r e c t a imaginilor. A c e s t e f u n c ţ i i nu intra in v i g o a r e in t i m p u l f o t o g r a f i e r i i cu vizor.

Fotografierea in d i r e c t a i m a g i n i l o r Setaţi fotografierea in direct a imaginilor pe [Enable] [Validare] sau [Disable] [Anulare].

M o d u l AF Puteţi selecta [Live m o d e ] [Mod i n direct] (pg.160), [ V Live mode] (Mod in direct) (pg. 161), sau [Quick m o d e ] [Mod rapid] (pg. 165).

Afisaj reţea de l ini i

Cu [Grid 1 #] sau [Grid 2fflS], puteţi afişa reţele de linii.

Format al i m a g i n i i * Formatul imaginii poate fi setat pe [3:2], [4:3], [16:9] sau [1:1]. Următoarele formate ale imaginii vor fi indicate cu linii pe imaginea fotografiata in direct: [4:3] [16:9] [1:1]. Imaginile JPEG vor fi salvate cu formatul imaginii setat. Imaginile RAW vor fi intotdeauna slavate cu formatul [3:2] De vreme ce informaţiile formatului imaginii sunt aplicate imaginii RAW, imaginea va fi generata in formatul respectiv al imaginii atunci cand procesaţi imaginea RAW cu soft-ul furnizat. Daca formatul imaginii este de [4:3], [16:9], si [1:1], reţeaua de linii va apărea in timpul derulării imaginii, dar liniile nu sunt de fapt desenate in imagine.

157

Page 80: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

CI! S e t ă r i l e f u n c ţ i e i m e n i u

C a i i t a t e F o r m a t i m a g i n e s i n u m ă r p i x e l i

C a i i t a t e 3 : 2 4:3 16:9 1:1

L M l

5 1 8 4 x 3 4 5 6

(18.0 megapixe l i )

4 6 0 8 x 3 4 5 6

(16.0 m e g a p i x e l i )

5 1 8 4 x 2 9 1 2 *

(15.1 m e g a p i x e l i )

3 4 5 6 x 3 4 5 6

(11.9 megapixe l i )

M 3 4 5 6 x 2 3 0 4

(8.0 megapixe l i )

3 0 7 2 x 2 3 0 4

(7.0 megapixe l i )

3 4 5 6 x 1 9 4 4

(6.7 m e g a p i x e l i )

2 3 0 4 x 2 3 0 4

(5.3 megapixe l i )

M B 1 3 8 8 8 x 2 5 9 2

(10.1 megapixel i)

3 4 5 6 x 2 5 9 2

(9.0 megapixe l i )

3 8 8 8 x 2 1 8 8 *

(8.5 m e g a p i x e l i )

2 5 9 2 x 2 5 9 2

(6.7 megapixe l i )

S1 S B

2 5 9 2 x 1 7 2 8

(4.5 megapixe l i )

2 3 0 4 x 1 7 2 8

(4.0 m e g a p i x e l i )

2 5 9 2 x 1 4 5 6 *

(3.8 m e g a p i x e l i )

1 7 2 8 x 1 7 2 8

(3.0 megapixe l i )

S2 1 9 2 0 x 1 2 8 0

(2.5 megapixe l i )

1 6 9 6 x 1 2 8 0 *

(2.2 megapixe l i )

1 9 2 0 x 1 0 8 0

(2.1 m e g a p i x e l i )

1 2 8 0 x 1 2 8 0

(1.6 megapixe l i )

S3 7 2 0 x 4 8 0

( 3 5 0 , 0 0 0 pixeli)

6 4 0 x 4 8 0

( 3 1 0 , 0 0 0 pixel i)

7 2 0 x 4 0 0 *

( 2 9 0 , 0 0 0 pixel i)

4 8 0 x 4 8 0

(230,000 pixeli)

P e n t r u c a l i t a t e a i m a g i n i i d e i n r e g i s t r a t c u a s t e r i s c , n u m ă r u l p i x e l i l o r n u s e

p o t r i v e ş t e e x a c t c u f o r m a t u l i m a g i n i i s e t a t .

Z o n a a f i ş a t ă p e n t r u f o r m a t e l e i m a g i n i i c u a s t e r i s c e s t e u ş o r m a i m a r e

d e c â t z o n a i n r e g i s t r a t a . V e r i f i c a ţ i i m a g i n i l e e f e c t u a t e p e m o n i t o r u l L C D

a t u n c i c a n d f o t o g r a f i a ţ i .

D a c a i m p r i m a ţ i i m a g i n i r e a l i z a t e c u E O S 6 0 D c u u n f o r m a t a l i m a g i n i i d e

1:1 f o l o s i n d i m p r i m a r e a d i r e c t a p e o a l t a c a m e r a , e s t e p o s i b i l c a

i m a g i n e a s a n u f ie c o r e c t i m p r i m a t a .

Simularea e x p u n e r i i * Simularea expunerii afişează si simulează modul in care va arata luminozitatea imaginii actuale (expunerea). Setările [Enable] [Validare] si [Disable] [Anulare] sunt explicate mai jos:

• Validare ( B ) Luminozitatea imaginii afişate va fi aproape de luminozitatea actuala (expunere) a imaginii rezultate. Daca setaţi compensarea expunerii, luminozitatea imaginii se va schimba in consecinţa.

• A n u l a r e (CTB) Imaginea este afişată cu luminozitate standard pentru a face ca imaginea fotografiata in direct sa fie mai uşor de vizualizat.

158

Dli Setăr i le f u n c ţ i e i m e n i u

• Fotografierea s i l e n ţ i o a s a * • M o d 1

Zgomotul operaţiei de fotografiere este mai redus decât in fotografierea normala. Fotografierea continua este de asemenea posibila. Fotografierea continua de mare viteza va fi de aprox. ** fps.

• M o d 2 Atunci cand apăsaţi butonul diafragmei complet, doar o singura fotografie va fi făcuta. In timp ce tineti apăsat butonul diafragmei, operarea camerei va fi suspendata. Apoi, cand reveniţi la poziţia in care butonul diafragmei se afla la jumătate, operarea camerei va fi reluata. Zgomotul fotografierii este prin urmare minimalizat. Chiar daca fotografierea continua este setata, doar o singura fotografie poate fi făcuta in acest mod.

• A n u l a r e Daca folosiţi lentile TS-E pentru a face c o m u t ă r i vert icale sau daca folosiţi un tub de extensie, asigurati-va ca ati setat acestea pe [Disable] [Anulare]. Setandu-le pe [Mod 1] sau [Mod 2], rezultatul va fi expuneri incorecte si neregulate. Daca apăsaţi butonul diafragmei complet, sunetul diafragmei va va da impresia ca ati făcut doua fotografii. Totuşi, doar o singura fotografie va fi efectuata.

W D a c a f o l o s i ţ i b l i tz-u l , o p e r a ţ i a [ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] v a a v e a e f e c t c h i a r d a c a

at i s e t a t - o p e [ M o d 1 ] s a u [ M o d 2 ] .

D a c a f o l o s i ţ i o u n i t a t e bl i tz n o n - o r i g i n e C a n o n , setat i -o p e [ D i s a b l e ]

[ A n u l a r e ] . (Bl i tz-ul n u v a a c ţ i o n a d a c a e s t e s e t a t p e [ M o d 1 ] s a u [ M o d 2 ] . )

Temporizator m ă s u r a r e * Puteţi schimba durata de afişare a setării expunerii (durata blocare AE).

= ] D a c a s e l e c t a ţ i [OP D u s t D e l e t e D a t a ] ( Ş t e r g e r e a p a r t i c u l e l o r d e p r a f ) , [ Y

S e n s o r c l e a n i n g ] [ C u r ă ţ a r e s e n z o r ] , [fr= C l e a r a l l c a m e r a s e t t i n g s ]

[ A n u l a ţ i t o a t e s e t ă r i l e c a m e r e i ] , s a u \Y- F i r m w a r e V e r . ] [ V e r s i u n e s o f t

i n t e g r a t ] , f o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r v a f i i n t r e r u p t a .

159

Page 81: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Utilizarea AF pentru a focaliza

Selectarea m o d u l u i AF

Modurie AF disponbile sunt [Live mode] [Mod in direct], [ i ' Live mode] (detectarea fetei, pg. 161) si [Quick mode] [Mod rapid] (pg. 165). Daca doriţi sa obţineţi o focalizare precisa, setaţi butonul modului de focalizare al lentilelor pe <MF>, mariti imaginea si focalizaţi manual (pg. 167).

Selectaţi m o d u l AF. 0 Sub tab-ul [ O l ] , selectaţi [AF mode]

[ m o d AF]. 1 In timp ce fotografierea in direct a

imaginilor este afişată, puteţi apasă pe butonul < A F > pentru a selecta modul AF pe ecranul cu setări afişat.

| AF m o d e l U V e m o d e

'£ Live m o d e

Quick m o d e

Live Mode (mod in direct): AFffiS

Senzorul imaginii este folosit pentru a focaliza. Desi AF este posibil cu imaginea fotografiata in direct si apoi afişată, operaţia AF va dura mai mult decât cu Quick mode (modul rapid). De asemenea, obţinerea focalizării poate fi mai dificila decât cu Quick mode (modul rapid).

Afişaţi imaginea fotografiata in direct. o Apăsaţi butonul < d > . > Imaginea va apărea pe monitorul

LCD. • Punctul AF < • > va apărea.

Deplasaţi p u n c t u l AF. o Puteţi folosi < 0 > petru a deplasa

punctul AF in locul in care doriţi sa focalizaţi (nu poate ajunge la marginile imaginii).

• Pentru a readuce punctul AF in centru, apăsaţi pe butonul <|j j>.

160

Uti l izarea AF p e n t r u a f o c a l i z a

Focalizaţi asupra subiectului. ci îndreptaţi punctul AF asupra

subiectului si apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate. Atunci cand focalizarea este obţinută, punctul AF va capata culoarea verde si se va auzi beeper-ul.

• Daca focalizarea nu este obţinută, punctul AF va capata culoarea portocalie.

Efectuaţi fotografia. Verificaţi focalizarea si expunerea, apoi apăsaţi pe butonul diafragmei complet pentru a realiza fotografia (pg. 152).

v (Detectare fata) Live Mode (Mod in direct): AF '£

Cu aceeaşi metoda AF folosita si pentru Live mode (modul in direct), lotele umane sunt detectate si focalizate. Persoana pe care doriţi sa o lotografiati trebuie sa stea cu fata la camera.

Afişaţi imaginea fotografiata in direct. c Apăsaţi butonul < c i > . !> Imaginea va apărea pe monitorul

LCD. • Atunci cand o fata este detectata,

cadrul <l > va apărea deasupra fetei pe care se va focaliza.

• Daca sunt detectate fete multiple, << >> va fi afişat. Folosiţi <ţ*J> pentru a deplasa cadrul << >> deasupra fetei luate in obiectiv.

161

Page 82: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Uti l izarea AF p e n t r u a f o c a l i z a

Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . • Apăsaţi butonul diafragmei pana la

jumătate si camera va focaliza asupra fetei acoperite de cadrul <[ >.

ţ> Atunci cand este obţinută focalizarea, punctul AF va capata culoarea verde si sunetul beeper-ului se va auzi.

i> Daca focalizarea nu este obţinută, punctul AF va capata culoarea portocalie.

o Daca o fata nu poate fi detectata, punctul AF <•> va fi afişat si AF va fi executat in centru.

Realizaţi fotografia. Verificaţi focalizarea si expunerea, apoi apăsaţi pe butonul diafragmei complet pentru a realiza fotografia (pg. 152).

D a c a f o c a l i z a r e a e s t e s e t a t a l a d i s t a n t a , d e t e c t a r e a f e t e i n u v a f i p o s i b i l a .

D a c a l e n t i l e l e p e r m i t f o c a l i z a r e a m a n u a l a c h i a r s i i n t i m p c e b u t o n u l

m o d u l u i d e f o c a l i z a r e a l e n t i l e l o r e s t e s e t a t p e < A F > , rot i ţ i i n e l u l f o c a l i z ă r i i

p e n t r u a a t i n g e f o c a l i z a r e a b r u t a . F a t a va f i a p o i d e t e c t a t a s i < > va f i

a f i ş a t .

U n al t o b i e c t d e c â t o f a t a u m a n a p o a t e f i d e t e c t a t d r e p t f a t a .

D e t e c t a r e a f e t e i n u v a f u n c ţ i o n a d a c a o f a t a e s t e f o a r t e m i c a s a u m a r e i n

f o t o g r a f i e , p r e a l u m i n a t a s a u p r e a i n t u n e c a t a , o r i e n t a t a o r i z o n t a l s a u

v e r t i c a l s a u a s c u n s a p a r ţ i a l .

C a d r u l d e f o c a l i z a r e < l > p o a t e a c o p e r i d o a r o p a r t e d i n f a t a .

Atunci cand apăsaţi p e butonul < i > , modul A F s e v a comuta p e Live m o d e (modul

in direct) (pg. 160). Puteţi apasă pe < 0 > pentru a deplasa punctul AF. Apăsaţi pe

butonul < | j > din nou pentru a reveni la X (Detectare fata) Live Mode (Mod in

direct).

; De vreme ce AF nu este posibil cu o fata detectata langa marginea unei fotografii

< > va fi evidenţiat in gri. Apoi, daca apăsaţi pe butonul diafragmei pana la

jumătate, centrul punctului AF < • > va f i folosit pentru focalizare.

162

Ut i l i zarea AF p e n t r u a f o c a l i z a

Note Live Mode (mod in direct) si j j (Detectare fata)

Operare AF Focalizarea va dura puţin mai mult. Chiar daca focalizarea a fost obţinută, acţionarea butonului diafragmei pana la jumătate va duce din nou la focalizare.

• Luminozitatea imaginii se poate schimba in timpul si dupa operarea AF. Daca sursa de lumina se schimba in timp ce imaginea fotografiata in direct este afişată, ecranul poate palpai si focalizarea poate fi dificila. Daca se intampla aceasta, opriţi fotografierea in direct a imaginilor si autofocalizati sub sursa de lumina actuala mai intai.

• Daca apăsaţi pe butonul <<±l > in Live mode (modul in direct), imaginea va fi mărita la punctul AF. Daca focalizarea este dificila in vizualizarea mărita, reveniţi la vizualizare normala si autofocalizati. Reţineţi ca viteza AF poate varia intre vizualizarea normala si cea mărita.

• Daca autofocalizati in vizualizarea normala a Live mode (modului in direct) si apoi mariti imaginea, focalizarea poate fi oprita.

«• In X' Live mode (modul in direct), acţionarea butonului < ® ^ > nu va mari imaginea.

• I n L i v e M o d e ( m o d i n d i r e c t ) s i X ( D e t e c t a r e f a t a ) L i v e M o d e ( m o d i n

d i r e c t ) , d a c a f o t o g r a f i a ţ i u n s u b i e c t p e r i f e r i c s i a c e s t a s e a f l a u ş o r i n

a f a r a f o c a l i z ă r i i , i n d r e p t a t i c e n t r u l p u n c t u l u i A F d e a s u p r a s u b i e c t u l u i

p e n t r u a f o c a l i z a , a p o i r e a l i z a ţ i f o t o g r a f i a .

- A s i s t e n t a f a s c i c u l u l u i l u m i n o s A F n u v a f i e m i s a .

Page 83: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Uti l izarea AF p e n t r u a f o c a l i z a

C o n d i ţ i i de f o t o g r a f i e r e care pot face focal izarea dif ic i la: Subiecţi cu un contrast scăzut cum ar fi cerul si suprafeţe plane cu o culoare densa.

• Subiecţi in lumina scăzuta. • Dungi si alte forme unde exista contrast doar in direcţia orizontala. • Sub o sursa de lumina a cărei luminozitate, culoare sau forma

continua sa se schimbe. . Cadre nocturne sau puncte de lumina.

Sub iluminare fluorescenta sau cand imaginea pâlpâie. • Subiecte extrem de mici.

Subiecţi aflaţi la marginea fotografiei, o Subiecţi care reflecta puternic lumina.

Punctul AF acoperă atat subiecte apropiate cat si indepartate (cum ar fi un animal intr-o cuşca).

• Subiecte care continua sa se mişte in limita punctului AF si pe care nu puteţi sa le tineti nemişcate datorita tremurului camerei sau incetosarii subiectului.

• Un subiect care se apropie sau se indeparteaza de camera. • Autofocalizarea in timp ce subiectul se afla departe de focalizare.

Efectul fin de focalizare se aplica cu lentile fine de focalizare. o Este folosit un filtru special pentru efecte.

164

Uti l izarea AF p e n t r u a focal iza

Quick Mode (Mod rapid): AFB

l l i inzorul AF dedicat este folosit pentru focalizare in modul AF O fotografie (pg. 76), folosind aceeaşi metoda AF ca in fotografierea cu vl/or. Desi puteţi focaliza rapid asupra zonei luata in obiectiv, imaginea ii >i<" 11aflata in direct va fi intrerupta momentan in timpul operării AF.

P u n c t A F

C a d r u c a r e m ă r e ş t e

^1

Afişaţ i imaginea fotografiata in direct. : Apăsaţi pe butonul < â > .

Imaginea va apărea pe monitorul LCD. Chenarele mici de pe ecran sunt punctele AF si chenarul mare este cadrul care măreşte.

Selectaţi punctul AF. * :: Atunci cand apăsaţi pe butonul <(§]>,

va apărea ecranul de control rapid. Funcţiile care pot fi setate vor fi evidenţiate in albastru.

(• Apăsaţi tasta < ăJ > pentru ca punctul AF sa poată fi selectat. Rotiţi discurile <Q> sau pentru a selecta punctul AF.

165

Page 84: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Uti l izarea AF p e n t r u a f o c a l i z a

^ Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . • îndreptaţi punctul AF asupra

subiectului si apăsaţi butonul diafragmei pana la jumătate.

• Imaginea fotografiata in direct se va opri, oglinda de reflexe va cobori inapoi si AF va fi executat.

> Atunci cand este obţinută focalizarea, se va auzi sunetul beeper-ului si imaginea fotografiata in direct va reapărea.

I> Punctul AF folosit pentru focalizare va lumina in verde.

>| Realizaţi f o t o g r a f i a . Verificaţi focalizarea si expunerea, apoi apăsaţi pe butonul diafragmei complet pentru a realiza fotografia (pg. 152).

Q N u p u t e ţ i r e a l i z a o f o t o g r a f i e i n t i m p u l a u t o f o c a l i z a r i i . R e a l i z a ţ i f o t o g r a f i a i n

t i m p c e i m a g i n e a f o t o g r a f i a t a i n d i r e c t e s t e a f i ş a t ă .

I ocalizarea manuala uti iti mari imaginea si focaliza manual cu precizie.

B l o c a r e A E

P o z i ţ i e z o n a m ă r i t a

M ă r i r e

Setaţi c o m u t a t o r u l m o d u l u i de focalizare al lentilelor pe <MF>. j Rotiţi inelul de focalizare al lentilelor

pentru a focaliza brut.

Deplasaţi cadrul care măreşte. a Folosiţi < 0 > pentru a deplasa cadrul

care măreşte in poziţia in care doriţi sa focalizaţi. Pentru a readuce cadrul care măreşte in centru, apăsaţi pe butonul < î j > .

Mariti imaginea. .;• Apăsaţi pe butonul <<t{>. • Zona din cadrul care măreşte va fi

mărita. . De fiecare data cand apăsaţi pe

butonul <€!>>, imaginea se va schimba dupa cum urmează:

5x -» 10x -• Imagine normala

y| Focalizaţi manual. • In timp ce priviţi imaginea mărita, rotiţi inelul de

focalizare al lentilelor pentru a focaliza. Dupa obţinerea focalizării, apăsaţi pe butonul <<±1>> pentru a reveni la imaginea normala.

ty Realizaţi fotografia. o Verificaţi focalizarea si expunerea,

apoi apăsaţi pe butonul diafragmei pentru a realiza fotografia (pg. 152).

167 166

Page 85: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Note d e s p r e imaginea f o t o g r a f i a t a in d i r e c t • I n c o n d i ţ i i d e l u m i n o z i t a t e s c ă z u t a s a u p u t e r n i c a , e s t e p o s i b i l c a

i m a g i n e a f o t o g r a f i a t a i n d i r e c t s a n u r e f l e c t e l u m i n o z i t a t e a f o t o g r a f i e i .

D a c a s u r s a d e l u m i n a d i n i m a g i n e s e s c h i m b a , e c r a n u l p o a t e p a l p a i .

D a c a s e i n a m p l a a c e a s t a , o p r i ţ i f o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r s i

r e l u a ţ i f o t o g r a f i e r e a s u b s u r s a d e l u m i n a a c t u a l a c a r e t r e b u i e f o l o s i t a .

« s D a c a i n d r e p t a t i c a m e r a i n t r - o a l t a d i r e c ţ i e , a c e a s t a p o a t e c o m p r o m i t e

m o m e n t a n l u m i n o z i t a t e a c o r e c t a a i m a g i n i i f o t o g r a f i a t e i n d i r e c t . N u

f o t o g r a f i a ţ i p a n a c e n i v e l u l d e l u m i n o z i t a t e n u s e s t a b i l i z e a z ă .

« 5 D a c a e x i s t a o s u r s a d e l u m i n a f o a r t e p u t e r n i c a i n f o t o g r a f i e , c u m a r f i

s o a r e l e , z o n a l u m i n a t a p o a t e s a a p a r ă n e a g r a p e m o n i t o r u l L C D . T o t u ş i ,

i m a g i n e a e f e c t i v a e f e c t u a t a v a a r a t a c o r e c t z o n a l u m i n a t a .

• I n c o n d i ţ i i d e l u m i n o z i t a t e s c ă z u t a , d a c a s e l e c t a ţ i [V: L C D b r i g h t n e s s ]

[ L C D l u m i n o z i t a t e ] p e o s e t a r e m a i l u m i n o a s a , p o a t e s a a p a r ă z g o m o t u l

c r o m i n a n t e i i n i m a g i n e a f o t o g r a f i a t a i n d i r e c t . T o t u ş i , z g o m o t u l

c r o m i n a n t e i n u v a f i i n r e g i s t r a t i n i m a g i n e a r e a l i z a t a .

• A t u n c i c a n d m a r i t i i m a g i n e a , c l a r i t a t e a e i p o a t e s a p a r a m a i p r o n u n ţ a t a

' d e c â t in r e a l i t a t e .

168

Note d e s p r e rezultatele f o t o g r a f i e r i i A t u n c i c a n d f o t o g r a f i a ţ i c o n t i n u u p e n t r u o p e r i o a d a m a i l u n g a d e t i m p c u

f u n c ţ i a v i z u a l i z ă r i i i n d i r e c t , t e m p e r a t u r a i n t e r n a a c a m e r e i p o a t e c r e s t e

s i p o a t e d e g r a d a c a l i t a t e a i m a g i n i i . S i s t a ţ i f o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a

i m a g i n i l o r a t u n c i c a n d n u r e a l i z a ţ i f o t o g r a f i i .

• î n a i n t e d e a r e a l i z a o e x p u n e r e l u n g a , s i s t a ţ i t e m p o r a r f o t o g r a f i e r e a i n

d i r e c t a i m a g i n i l o r s i a ş t e p t a ţ i c â t e v a m i n u t e i n a i n t e d e a f o t o g r a f i a .

F a c e ţ i a c e a s t a p e n t r u a e v i t a d e g r a d a r e a i m a g i n i i .

F o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r i n c o n d i ţ i i d e t e m p e r a t u r a r i d i c a t a s i l a

v i t e z e I S O m a r i p o a t e p r o v o c a z g o m o t s a u c u l o r i n e r e g u l a t e .

A t u n c i c a n d f o t o g r a f i a ţ i l a v i t e z e I S O m a r i , z g o m o t u l ( f a s i i , p u n c t e d e

l u m i n a , e t c . ) p o a t e d e v e n i p e r c e p t i b i l .

D a c a r e a l i z a ţ i f o t o g r a f i a i n t i m p u l v i z u a l i z ă r i i m ă r i t e , e x p u n e r e a p o a t e s a

n u f i e c e a d o r i t a . R e v e n i ţ i l a v i z u a l i z a r e a n o r m a l a i n a i n t e d e a f o t o g r a f i a .

• I n t i m p u l v i z u a l i z ă r i i m ă r i t e , v i t e z a d i a f r a g m e i s i d e s c h i d e r e a v o r f i a f i ş a t e

i n r o s u . C h i a r d a c a r e a l i z a ţ i f o t o g r a f i a i n t i m p u l v i z u a l i z ă r i i m ă r i t e ,

i m a g i n e a v a f i e f e c t u a t a c u o v i z u a l i z a r e n o r m a l a .

D a c a m e n i u l [ Q : A u t o L i g h t i n g O p t i m i z e r ] [ O p t i m i z a r e a a u t o a

l u m i n o z i t ă ţ i i ] ( p g . 1 0 1 ) n u e s t e s e t a t p e [ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] , i m a g i n e a

p o a t e s a p a r a l u m i n a t a c h i a r d a c a a u f o s t s e t a t e o c o m p e n s a r e r e d u s a a

e x p u n e r i i s a u a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i .

Note Funcţie personalizata • I n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i i n d i r e c t a i m a g i n i l o r , a n u m i t e s e t ă r i a l e C u s t o m

F u n c t i o n ( F u n c ţ i e i o b i ş n u i t e ) n u v o r i n t r a i n v i g o a r e ( p g . 2 5 1 ) .

Note d e s p r e lentile si blitz C a r a c t e r i s t i c a d e p r e s e t a r e a f o c a l i z ă r i i p e n t r u l e n t i l e l e s u p e r t e l e f o t o n u

p o a t e f i u t i l i z a t a .

B l o c a r e a F E n u e s t e p o s i b i l a a t u n c i c a n d s u n t f o l o s i t e b l i t z-u l i n c o r p o r a t

s a u u n b l i t z e x t e r n S p e e d l i t e . D e a s e m e n e a , b l i t z - u l d e m o d e l a r e e x t e r n

S p e e d l i t e n u p o a t e f i f o l o s i t .

169

Page 86: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Filmarea

Setaţ i d iscu l m o d u l u i pe <'W> p e n t r u a f i l m a . F o r m a t u l de inregistare a f i l m u l u i va f i MOV.

O Cârduri care pot inregistra f i l m e A t u n c i c a n d f i l m a ţ i , f o l o s i ţ i u n c a r d S D d e m a r e c a p a c i t a t e c u

v i t e z a S D C l a s s 6 " C L A B B @ " s a u m a i m a r e .

D a c a f o l o s i ţ i u n c a r d c u s c r i e r e s c ă z u t a a t u n c i c a n d f i l m a ţ i , e s t e

p o s i b i l c a f i l m u l s a f i e i n r e g i s t r a t c o r e c t . S i d a c a d e r u l a ţ i u n f i l m p e

u n c a r d c a r e a r e o v i t e z a s c ă z u t a d e c i t i r e , e s t e p o s i b i l c a f i l m u l s a

n u s e d e r u l e z e a d e c v a t .

P e n t r u a v e r i f i c a v i t e z a d e c i t i r e / s c r i e r e a c â r d u l u i , a c c e s a ţ i w e b

s i t e - u l p r o d u c ă t o r u l u i d e c â r d u r i .

Despre HD c o m p l e t 1080 H D c o m p l e t 1 0 8 0 a r a t a c o m p a t i b i l i t a t e a c u H i g h -

D e f i n i t i o n c a r e p r e z i n t ă 1 0 8 0 p i x e l i v e r t i c a l i ( l in i i d e

s c a n a r e ) .

Page 87: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

* m Filmarea I^HBHHHI

Pentru a derula filme este recomandata conectarea camerei la un televizor (pg. 209, 212).

A u t o expunerea in t i m p u l f i lmări i

Setaţi discul m o d u l u i pe <'W>. ;> Oglinda cu reflexe va produce un

sunet, apoi imaginea va apărea pe monitorul LCD.

Focalizaţi asupra s u b i e c t u l u i . • înainte de a realiza un film,

autofocalizati sau focalizaţi manual (pg. 160-167).

: Atunci cand apăsaţi pe butonul diafragmei pana la jumătate, camera va focaliza cu modul curent AF.

Filmaţi.

Apăsaţi pe butonul <r3i> pentru a incepe filmarea. Pentru a opri filmarea, apăsaţi pe < d > din nou.

• In timp ce filmul este realizat, semnul " • " va fi afişat in partea dreapta sus a ecranului.

M i c r o f o n

172

fŞ F i l m a r e a

M • I n t i m p u l f i l m ă r i i , n u i n d r e p t a t i l e n t i l e l e c ă t r e s o a r e . C ă l d u r a s o a r e l u i

p o a t e d e t e r i o r a c o m p o n e n t e l e i n t e r n e a l e c a m e r e i .

• P r e c a u ţ i i r e f e r i t o a r e l a f i l m a r e s e a f l a l a p a g i n i l e 1 8 7 s i 1 8 8 .

• D a c a e s t e n e c e s a r , c i t i ţ i d e a s e m e n e a s i f o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a

i m a g i n i l o r d e l a p a g i n i l e 1 6 8 s i 1 6 9 .

W Despre t e m p e r a t u r a interna <W alba si < H > roşie. Iconiţe de a v e r t i s m e n t • D a c a t e m p e r a t u r a i n t e r n a a c a m e r e i c r e s t e d a t o r i t a f i l m ă r i i p r e l u n g i t e

s a u a t e m p e r a t u r i i r i d i c a t e a a m b i e n t u l u i , v a a p ă r e a o i c o n i ţ a a l b a <îs!>.

C h i a r d a c a f i l m a ţ i i n t i m p c e i c o n i ţ a e s t e a f i ş a t ă , c a l i t a t e a i m a g i n i i f i l m u l u i

n u v a f i a f e c t a t a . T o t u ş i , d a c a c o m u t a ţ i p e f i l m a r e a s t a t i c a , c a l i t a t e a

i m a g i n i i i n s t a n t a n e e l o r s e p o a t e d e t e r i o r a . A r t r e b u i s a s i s t a ţ i

f o t o g r a f i e r e a s t a t i c a s i s a p e r m i t e ţ i c a m e r e i s a s e r ă c e a s c ă .

D a c a t e m p e r a t u r a i n t e r n a a c a m e r e i c r e s t e i n c o n t i n u a r e i n t i m p c e

i c o n i ţ a a l b a <E5> e s t e a f i ş a t ă , o i c o n i ţ a r o ş i e < H > v a i n c e p e s a

c l i p e a s c ă . A c e a s t a i c o n i ţ a c a r e p â l p â i e e s t e u n a v e r t i s m e n t c a f i l m a r e a

v a f i i n t r e r u p t a i n c u r â n d i n m o d a u t o m a t . D a c a s e i n t a m p l a a c e a s t a , n u

v e t i p u t e a s a f i l m a ţ i d i n n o u p a n a c e t e m p e r a t u r a i n t e r n a a c a m e r e i n u

s c a d e . I n t r e r u p e t i a l i m e n t a r e a s i d a t i - i v o i e c a m e r e i s a s e o d i h n e a s c ă o

p e r i o a d a .

• F i l m a r e a l a o t e m p e r a t u r a r i d i c a t a p e n t r u o p e r i o a d a l u n g a d e t i m p v a

d u c e l a a p a r i ţ i a m a i r a p i d a a i c o n i ţ e l o r < ® > s i < B ! > . A t u n c i c a n d n u

f i l m a ţ i , i n c h i d e t i c a m e r a

I i l P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a f o c a l i z a ţ i a p ă s â n d p e b u t o n u l < A F - O N > .

B l o c a r e a A E e s t e p o s i b i l a a p ă s â n d p e b u t o n u l <•#•> ( p . 1 2 2 ) . P e n t r u a

a n u l a b l o c a r e a A E i n t i m p u l f i l m ă r i i , a p ă s a ţ i p e b u t o n u l < E B > .

V i t e z a I S O , v i t e z a d i a f r a g m e i s i d e s c h i d e r e a s u n t s e t a t e a u t o m a t .

R o t i n d d i s c u l < Q > > p u t e ţ i s e t a c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i .

A c ţ i o n a r e a b u t o n u l u i d i a f r a g m e i p a n a l a j u m ă t a t e a f i ş e a z ă v i t e z a

d i a f r a g m e i s i d e s c h i d e r e a ( p g . 1 7 6 ) i n p a r t e a s t â n g a j o s a e c r a n u l u i .

A c e a s t a e s t e s e t a r e a e x p u n e r i i p e n t r u e f e c t u a r e a u n u i i n s t a n t a n e u .

173

Page 88: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

*W F i l m a r e a

Expunerea manuala in t i m p u l f i l m ă r i i

Puteţi seta manual viteza diafragmei, deschiderea si viteza ISO pentru filmare. Folosirea expunerii manuale pentru filmare este pentru utilizatorii avansaţi.

Setaţi d i s c u l m o d u l u i pe <*fţ>. t • Oglinda cu reflexe va produce un

sunet si imaginea va apărea pe monitorul LCD.

Selectaţi [Movie exposure] [Expunere f i l m ] .

e Apăsaţi pe butonul < MEDIU > si sub tab-ul [O"'""], selectaţi [Movie e x p o s u r e ] , apoi apăsaţi pe < © > .

3 Selectaţi [Manual].

Selectaţi [Manual], apoi apăsaţi pe < © > .

lesiti din meniu.

Setaţi viteza diafragmei si deschiderea.

o Pentru a seta viteza diafragmei, rotiţi discul Vitezele diafragmei care pot fi setate depind de frecventa cadrului <Ck>. • Iffo / Wo : 1/4000 sec. -1/60 sec. • IS / / 15 : 1/4000 sec. -1/30 sec.

> Pentru a seta deschiderea, rotiţi discul < 0 > - Daca aceasta n u poate fi setata, apăsaţi pe butonul <UNL0CK> (§16), apoi rotiţi discul < © > •

H^pgh7iEngi6ri^p M o v i e e x p o s u r e A u t o A F m o d e l i v e m o d e A F w / s h u t t e r b u t t o n d u r i n g "ft A F a n d m e t e r i n g b u t t . f o r ' W S O speed s e t t i n g i n c r e m e n î s •WHighlight t o r t e p r i o r i t y

174

•?Ş F i l m a r e a

Setaţi viteza ISO. Apăsaţi pe butonul <IS0>. Ecranul de setare a vitezei ISO va apărea pe monitorul LCD. Apăsaţi pe tasta < -4 • > pentru a seta viteza ISO.

• Setare Auto ISO : ISO 100 -6400 • Setare Manuala ISO: ISO 100 - 6400

^ Focalizaţi si f i lmaţi. • Procedura este aceeaşi ca in paşii 2

si 3 pentru "Autoexposure Shooting" ("Auto expunerea in timpul filmării") (pg. 172).

B l o c a r e a A E s i c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i n u p o t f i s e t a t e .

S c h i m b a r e a v i t e z e i d i a f r a g m e i s a u a d e s c h i d e r i i i n t i m p u l f i l m ă r i i n u e s t e

r e c o m a n d a t a d e o a r e c e a c e a s t a v a i n r e g i s t r a s c h i m b ă r i l e i n e x p u n e r e .

D a c a f o l o s i ţ i l e n t i l e a c ă r o r d e s c h i d e r e m a x i m a s e s c h i m b a i n t i m p c e

f o c a l i z a ţ i , n u a r t r e b u i s a f o l o s i ţ i z o o m - u l i n t i m p u l f i l m ă r i i . F o c a l i z a r e a i n

t i m p u l f i l m ă r i i p o a t e d u c e l a i n r e g i s t r a r e a s c h i m b ă r i l o r i n e x p u n e r e .

D a c a f i l m a ţ i i n l u m i n a f l u o r e s c e n t a , i m a g i n e a f i l m u l u i p o a t e t r e m u r a .

C u A u t o I S O , e x p u n e r e a s t a n d a r d i n t i m p u l f i l m ă r i i v a f i o b ţ i n u t ă i n m o d

n o r m a l c h i a r d a c a n i v e l u l d e l u m i n a s e s c h i m b a .

A t u n c i c a n d r e a l i z a ţ i u n f i l m c u u n s u b i e c t i n m i ş c a r e , e s t e r e c o m a n d a t a

o v i t e z a a d i a f r a g m e i d e 1/30 s e c . p a n a l a 1/125 s e c . C u c a t e s t e m a i

m a r e v i t e z a d i a f r a g m e i , c u a t a t v a p ă r e a m a i l ina m i ş c a r e a s u b i e c t u l u i .

D a c a d e r u l a ţ i f i l m u l c u " S h o o t i n g i n f o r m a t i o n d i s p l a y " ( " A f i ş a r e a

i n f o r m a ţ i i l o r f o t o g r a f i e r i i " ) ( p g . 1 9 2 ) , m o d u l p e n t r u f i l m a r e , v i t e z a

d i a f r a g m e i s i d e s c h i d e r e a n u v o r f i a f i ş a t e . I n f o r m a ţ i i l e i m a g i n i i ( E x i f ) v o r

i n r e g i s t r a s e t ă r i l e f o l o s i t e l a i n c e p u t u l f i l m ă r i i .

175

Page 89: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F i l m a r e a

Despre Afişarea i n f o r m a ţ i i l o r

:> De fiecare data cand apăsaţi pe butonul <INF0.>, afisajul informaţiilor se va schimba.

M o d A F

• AFISS: M o d in d i r e c t

• AF X : D e t e c t a r e a f e t e i

M o d i n d i r e c t

• A F M : M o d r a p i d

M o d d e a c ţ i o n a r e

N i v e l d e a l b

Optimizarea auto a luminozităţii

C a l i t a t e i m a g i n e

d e i n r e g i s t r a t

Dimensiune inregistrare film

B l o c a r e A E

F r e c v e n t a c a d r u

V i t e z a d i a f r a g m a

D e s c h i d e r e

T i m p r ă m a s f i l m a r e * / T i m p

c o n s u m a t

- St i l i m a g i n e

P u n c t A F ( M o d r a p i d )

- C a d r u c a r e m ă r e ş t e

- E x p u n e r e f i l m

: Autoexpunere

: E x p u n e r e

m a n u a l a

-Prioritate evidenţiere ton

•Nivel inregistrare: Manual

- V i t e z a I S O

- F o t o g r a f i i p o s i b i l e

- G r a d c o m p e n s a r e e x p u n e r e

* S e a p l i c a u n u i s i n g u r v i d e o c l i p .

E|] Puteţi afişa echilibrarea electronica apăsând butonul < INFO. > (pg. 266). Atunci cand

incepeti sa filmaţi, echlibrarea electronica se va opri. Pentru a afişa echilibrarea

electronica din nou, opriţi fi lmarea si apăsaţi pe butonul <INFO.> Reţineţi ca daca

modul AF este setat pe [ i Live mode] (Mod in direct) sau in cazul in care camera

este conectata la un televizor cu un cablu HDMI (pg. 209), echilibrarea electronica nu

poate fi afişată.

• D a c a n u e x i s t a n i c i u n c a r d i n c a m e r a , t i m p u l r ă m a s p e n t r u f i l m a r e v a f i

a f i ş a t i n r o s u .

A t u n c i c a n d i n c e p e f i l m a r e a , t i m p u l r ă m a s p e n t r u f i l m a r e s e v a s c h i m b a i n

t i m p c o n s u m a t .

• f f F i l m a r e a

• U n f i l m c o n t i n u u v a f i i n r e g i s t r a t c a u n s i n g u r f i ş i e r .

• S u n e t u l m o n o t o n i e e s t e i n r e g i s t r a t d e m i c r o f o n u l i n c o r p o r a t a l c a m e r e i

( p g . 1 7 2 ) .

• î n r e g i s t r a r e a s u n e t u l u i s t e r e o e s t e p o s i b i l a c o n e c t â n d u n m i c r o f o n e x t e r n

( d i s p o n i b i l i n c o m e r ţ ) e c h i p a t c u u n m i n i s t e c h e r s t e r e o ( 3 . 5 m m .

d i a m e t r u ) l a t e r m i n a l u l m i c r o f o n u l u i e x t e r n a l c a m e r e i ( p g . 1 6 ) .

S e t ă r i l e f i l m u l u i s e a f l a s u b t a b - u r i l e m e n i u r i l o r [D>«" : ], s i [O'"»:]

( p . 1 8 2 ) .

Puteţi fo los i t e l e c o m a n d a RC-6 (vânduta separat , p g . 126) pentru a porni s i opr i

f i lmarea d a c a dr ive m o d e ( m o d u l d e a c ţ i o n a r e ) este < î ( 5 ) > sau <!<!)2>. Setaţ i

c o m u t a t o r u l de t e m p o r i z a r e a f i lmului pe < 2 > (2-sec. intarziere), apoi apăsaţ i pe

butonul d e t r a n s m i t e r e . D a c a c o m u t a t o r u l e s t e setat p e < • > (fotograf iere

imediata), f o t o g r a f i e r e a instantaneelor va intra in v igoare.

• C u u n s e t d e b a t e r i i L P - E 6 i n c a r c a t e c o m p l e t , t i m p u l d e f i l m a r e t o t a l v a f i

d u p a c u m u r m e a z ă : L a 2 3 ° C / 7 3 ° F : A p r o x . * * h . * * m i n . , L a 0 ° C / 3 2 ° F :

A p r o x . * * h . * * m i n

Simularea imagini i f inale

Minularea imaginii finale reflecta efectele stilul imaginii, contrastul de luminozitate, e t c , in imaginea efectuata in direct pentru a vedea cum I I . i l n imaginea realizata. In timpul filmării, imaginea realizata in direct

vn reflecta automat setările indicate mai jos.

stimularea i m a g i n i i f inale pentru f i l m e • Stil imagine

* T o a t e s e t ă r i l e c u m a r f i c l a r i t a t e , c o n t r a s t , s a t u r a ţ i e c u l o a r e s i t o n c u l o a r e v o r

f i r e f l e c t a t e .

• Nivel de alb • Expunere • Profunzimea câmpului

Optimizarea auto a luminozităţii • Corecţia iluminării periferice • Prioritate evidenţiere ton

177 176

Page 90: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

'H F i l m a r e a

Fotografierea instantaneelor

In timp ce filmaţi, puteţi de asemenea sa fotografiaţi un instantaneu apăsând butonul diafragmei complet.

Fotografierea instantaneelor in m o d u l <'W> • Atunci cand dimensiunea fimului inregistrat este [1920x1080] sau

[1280x720], formatul imaginii este de 16:9. Atunci cand dimensiunea fimului inregistrat este [640x480], formatul imaginii va fi de 4:3. Atunci cand fotografiaţi un instantaneu in timpul filmării, filmul va inregistra un stop cadru de aprox. 1 sec.

Instantaneul efectuat va fi inregistrat pe card si filmarea se va relua automat atunci cand imaginea fotografiata in direct este afişată,

o Cârdul va inregistra filmul si instantaneul ca fişiere separate. Funcţiile specifice fotografierii instantaneelor sunt indicate mai jos. Celelalte funcţii vor fi aceleaşi ca si pentru filmare.

F u n c ţ i e S e t ă r i

Cal i tatea i m a g i n i i i n r e g i s t r a t e D u p a c u m e s t e s e t a t a i n m e n i u l [Ct C a l i t a t e ] .

S e t a r e a e x p u n e r i i

V i t e z a d i a f r a g m e i s i d e s c h i d e r e a s e t a t e a u t o m a t

( s a u s e t a t e m a n u a l p e n t r u e x p u n e r i m a n u a l e ) .

A f i ş a t ă a t u n c i c a n d b u t o n u l d i a f r a g m e i e s t e a p ă s a t

p a n a l a j u m ă t a t e .

A E B A n u l a t

M o d d e a c ţ i o n a r e P o a t e f i s e t a t i n t o t a l i t a t e *

B l i t z B l i t z o p r i t

* A u t o d e c l a n s a t o r u l p o a t e f i folosit inainte de a i n c e p e sa f i l m a ţ i . D a c a e s t e folosit in t impul

f i lmăr i i , a u t o d e c l a n s a t o r u l se va s c h i m b a pe f o t o g r a f i e r e a unei s i n g u r e imagin i .

F o t o g r a f i e r e a c o n t i n u a a i n s t a n t a n e e l o r e s t e p o s i b i l a i n t i m p u l f i l m ă r i i , d a r

i m a g i n e a r e a l i z a t a n u v a f i a f i ş a t ă p e e c r a n . I n f u n c ţ i e d e c a l i t a t e a

i n r e g i s t r a r i i i n s t a n t a n e u l u i , n u m ă r u l d e f o t o g r a f i i i n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i

c o n t i n u e , p e r f o r m a n t a c â r d u l u i , e t c , f i l m a r e a s e p o a t e o p r i a u t o m a t .

178

Page 91: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

H U I Setarea dimensiunii filmului de inregistrat • Sub tab-ul [0>şş :], meniul [Movie rec. size] (Dimensiune inregistrare film) va permite sa selectaţi dimensiunea imaginii filmului [*"**x****] si frecventa cadrului [5**] (cadre inregistrate pe secunda). B* (frecventa cadrului) se schimba automat in funcţie de setarea [fr : Video system] (Sistem video).

o D i m e n s i u n e i m a g i n e [1920x1080] : Calitate inregistrare Full HD (Definiţie inalta completa). [1280x720] : Calitate inregistrare HD (Definiţie inalta). [640x480] : Calitate inregistrare Standard-definition (definiţie

standard). Formatul imaginii va fi de 4:3. [Decupare 640x480] : Calitate inregistrare Standard-definition (definiţie

standard). Formatul imaginii va fi de 4:3. Va oferi un efect telefoto de aprox. 7x. Acest mod de filmare se numeşte (Decupare film),

o Frecventa c a d r u (fps: cadre pe secunda)

[Ho] [Rb] : Pentru zone unde formatul TV este NTSC (America de Nord, Japonia, Coreea, Mexic, e t c ) .

[Tso] [ffS] : Pentru zone unde formatul TV este PAL (Europa, Rusia, China, Australia, e t c ) .

[ J M ] : Mai ales pentru filme.

4) Note p e n t r u ajustarea f i l m e l o r ' • F o l o s i ţ i u n t r e p i e d p e n t r u a e v i t a t r e m u r u l c a m e r e i a t u n c i c a n d e s t e ţ i n u t a

i n m a n a .

I m a g i n e a f i l m u l u i a j u s t a t n u p o a t e f i m ă r i t a p e n t r u f o c a l i z a r e .

C h i a r d a c a m o d u l A F a f o s t s e t a t p e [ Q u i c k m o d e ] [ M o d r a p i d ] , a c e s t a s e

v a s c h i m b a a u t o m a t p e [ L i v e m o d e ] [ M o d i n d i r e c t ] i n t i m p u l f i l m ă r i i . D e

a s e m e n e a , i n [ L i v e m o d e ] [ M o d u l i n d i r e c t ] , p u n c t u l A F a f i ş a t e s t e m a i

m a r e d e c â t i n a l t e d i m e n s i u n i d e i n r e g i s t r a r e .

Z g o m o t u l s i p u n c t e l e d e l u m i n a p o t f i m a i p e r c e p t i b i l e d e c â t i n a l t e

d i m e n s i u n i d e i n r e g i s t r a r e .

• F o c a l i z a r e a p o a t e s a f ie d i f i c i l a d a c a p u n c t u l A F a c o p e r ă a t a t u n s u b i e c t

a p r o p i a t c a t s i u n u l i n d e p a r t a t .

• I n s t a n t a n e e l e n u p o t f i e f e c t u a t e .

180

I M H 1 S e t a r e a d i m e n s i u n i i f i lmulu i d e inregistrat

l l i u p lotal de inregistrare f i l m si d i m e n s i u n e f iş ier per m i n u t il i limitării sistemului de fişiere, daca dimensiunea fişierului unui

l lnuii i videoclip atinge 4 GB, filmarea se va opri automat. La . I iu 1080] si [1280x720], durata maxima de inregistrare a unui singur

lip va fi de aprox. 12 min. La [640x480] si [Decupare 640x480], II iln maxima de inregistrare a unui singur video clip va fi de aprox. 24

I 'i 'iitru a filma din nou, apăsaţi pe butonul < d > . (Fişierul unui nou

Jffl Ini epe sa fie inregistrat.)

D i m e n s i u n e a

••..•.mirii filmului

T i m p t o t a l d e i n r e g i s t r a r e ( a p r o x . ) D i m e n s i u n e

f i ş i e r D i m e n s i u n e a

••..•.mirii filmului C a r d 8 G B C a r d 1 6 G B

D i m e n s i u n e

f i ş i e r

I I I ' 1 1 x 1 ( 1 8 0 ] ta Sfs

I M

2 4 m i n . 4 9 m i n . 330 M B / m i n .

11 '1111x720] B 550

2 4 m i n . 4 9 m i n . 330 M B / m i n .

1 9 4 0 x 4 8 0 ]

l l m i i p a r e

i. i i i x- l l lO]

ta m

4 8 m i n . 1 o r a 3 9 m i n . 165 M B / m i n .

C r e ş t e r e a t e m p e r a t u r i i i n t e r n e a c a m e r e i p o a t e d u c e l a o p r i r e a f i l m ă r i i

i n a i n t e d e a t i n g e r e a t i m p u l u i d e i n r e g i s t r a r e m a x i m i n d i c a t m a i s u s . ( p g .

1 7 3 ) .

T i m p u l m a x i m d e i n r e g i s t r a r e a l u n u i v i d e o c l i p e s t e d e 2 9 m i n . 5 9 s e c . i n

f u n c ţ i e d e s u b i e c t s i c r e ş t e r e a t e m p e r a t u r i i i n t e r n e a c a m e r e i , f i l m a r e a s e

p o a t e o p r i m a i d e v r e m e d e 2 9 m i n . 5 9 s e c .

I jJJ C u Z o o m B r o w s e r E X / I m a g e B r o w s e r ( s o f t w a r e f u r n i z a t ) , p u t e ţ i e x t r a g e u n

s t o p c a d r u d i n t r - u n f i l m . C a l i t a t e a a c e s t u i a v a f i d u p a c u m u r m e a z ă : A p r o x .

2 m e g a p i x e l i l a [ 1 9 2 0 x 1 0 8 0 ] , a p r o x . 1 m e g a p i x e l l a [ 1 2 8 0 x 7 2 0 ] , s i a p r o x .

3 0 0 , 0 0 0 p i x e l i l a [ 6 4 0 x 4 8 0 ] .

181

Page 92: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

il=WHi Setările funcţiei meniu

M o v i e e x p o s u r e A u t o

AF m o d e Live m o d e

A F w / s h u t t e r b u t t o n d u r i n g '!?

A F a n d m e t e r i n g b u t t . f o r • *

' f f ISO speed s e t t i n g i n c r e m e n t s

" S H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y

Opţiunile meniului sub tab-urile [D"'"'], [0>şş :], si [0>şş=] sunt explicate mai jos. Reţineţi ca setările de sub tab-urile meniurilor [C'şş'], [0>ŞŞ:], si [D"'«ş:] vor

intra in vigoare doar atunci cand discul modului este setat pe < ' ţ f > . Nu vor avea efect cand discul modului este setat pe orice alt mod de filmare.

M e n i u [ 0 « ş ş ]

© Expunere f i l m In mod normal, setaţi aceasta opţiune pe [Auto]. Daca setaţi [Movie e x p o s u r e ] [Expunere f i l m ] pe [Manual] aceasta va permite sa setaţi manual viteza ISO, viteza diafragmei si deschiderea pentru filmare (pg. 174).

• M o d u l AF Modurile AF vor fi aceleaşi cu cele descrise la paginile 160-166. Puteţi selecta [Live m o d e ] [Mod i n d i r e c t ] , [ i Live mode] [Mod i n direct], sau [Quick m o d e ] [Mod rapid]. Reţineţi ca focalizarea continua asupra unui subiect in mişcare nu este posibila.

o AF cu b u t o n d i a f r a g m a in t i m p u l 'ŞŞ ( i n r e g i s t r a r e f i lm) Atunci cand [Enable] [Validare] este setata, AF este posibil in timpul filmării. Totuşi, autofocalizarea continua nu este posibila. Daca autofocalizati in timpul filmării, puteţi sa indepartati momentan focalizarea sau sa schimbaţi expunerea.

Daca modul AF este [Quick mode] [ M o d rapid], AF va fi executat in Live mode (Modul in direct).

182

EHHD Setăr i le f u n c ţ i e i m e n i u

• Al si b u t o a n e de măsurare p e n t r u *fŞ l 'uliiti schimba funcţia desemnata pentru acţionarea pana la |umatate a butonului diafragmei, pentru butonul start AF si butonul blocare AE. Puteţi desemna următoarele funcţii butoanelor intr-una din cele zece combinaţii: măsurare & start AF, blocare AE, start musurare, stopare AF si nicio funcţie.

• 'W c r e ş t e r i setare viteza ISO I 'utoti seta manual viteza ISO in pasi de 1/3- sau de 1.

• Prioritate e v i d e n ţ i e r e t o n I iaca este setata [Enable] [Validare], detaliul evidenţierii va fi îmbunătăţit. Gama dinamica este extinsa de la 18% gri standard la '•videntieri luminoase. Gradaţia dintre evidenţieri gri devine mai fina. ( lama vitezei ISO care poate fi setata va fi ISO 200-6400. i iptimizarea auto a luminozităţii va fi setata de asemenea automat pe [Disable] [Anulare] si nu poate fi schimbata.

i M o d u l A F p e c a r e l-ati s e t a t v a a v e a e f e c t s i p e n t r u f i lmarea i n d i r e c t ( c u

e x c e p ţ i a [ D e c u p a r e 6 4 0 x 4 8 0 ] ) .

183

Page 93: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

BUHD S e t ă r i l e f u n c ţ i e i m e n i u

M e n i u [G»"f :]

S o u n d r e c o r d i n g

Sound rec. A u t o

Wind f i l t e r Disable

-dB_ 40 12 0 -dB_ 40

n u r s a

S c a l a m ă s u r a r e

• înregistrare s u n e t * In mod normal, microfonul incorporat va inregistra sunetul monotonie, înregistrarea sunetului stereo este posibila conectând un microfon extern echipat cu un ministecher stereo (3.5mm diametru) la terminalul microfonului extern al camerei (pg. 16). Atunci cand un microfon extern este conectat, sunetul inregistrarii se va schimba automat pe microfonul extern.

Opţiuni [ înregistrare s u n e t ] [Auto] : Nivelul inregistrarii sunetului va fi adaptat automat.

Controlul nivelului auto va opera automat ca răspuns la nivelul sunetului.

[Manual] : Pentru utilizatorii avansaţi. Puteţi adapta nivelul inregistrarii sunetului la unul din cele 64 de nivele. Selectaţi [Rec. level] [Nivel inregistrare] si priviţi scala de măsurare in timp ce rotiţi discul <Q> pentru a adapta nivelul inregistrarii sunetului. In timp ce priviţi la vârful indicatorului (Aprox. 3 s e c ) , adaptaţi in asa fel incat scala măsurării sa lumineze semnul "12" (-12 dB) din dreapta pentru sunetele cele mai inalte. Daca depăşeşte "0," sunetul va fi distorsionat.

[Anulare] : Sunetul nu va fi inregistrat.

184

fflUBl Setăr i le f u n c ţ i e i m e n i u

i l i tru vant] l iaca este setat [Enable] [Anulare], zgomotul vântului din exterior

i . n o intra prin microfon va f i redus. Reţineţi ca, anumite zgomote

cu tonuri joase pot de asemenea sa fie reduse. Atunci cand filmaţi

In locuri unde nu exista vant, setaţi pe [Disable] [Anulare] pentru

un sunet de inregistrare mai natural,

fţl • Balansul volumului sunetului dintre L (left) (stânga) si R (right) (dreapta)

nu pot fi adaptate.

Frecventa de proba de 48 kHz va fi inregistrata cu 16-bits atat pentru L

cat si pentru R.

• Filmare si lenţ ioasa Aceasta funcţie se aplica filmării stop-cadrelor (pg. 159).

• Temporizator m ă s u r a r e I 'uteti schimba cat timp este afişată setarea expunerii (AE lock time)

(blocare timp AE) atunci cand <-X-> este apăsat.

• Af isaj reţea de l ini i Cu [ G r i d 1 =FF] [Reţea de l ini i] sau [Grid 2 + f # ] [Reţea de l ini i], puteţi afişa reţele de linii.

185

Page 94: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

dUID S e t ă r i l e f u n c ţ i e i m e n i u

1 Exposure c o m p . -3..2..1..ŞU..2*3

A u t o L i g h t i n g Optimizer

P i c t u r e Style S t a n d a r d

W h i t e b a l a n c e BSD

Custom W h i t e Balance

• C o m p e n s a r e a e x p u n e r i i Desi compensarea expunerii poate fi setata intr-un interval de ±5, compensarea expunerii pentru filme poate fi setata doar intr-un interval de ±3. Pentru instantanee, compensarea expunerii poate fi setata intr-un interval de ±5.

< Optimizarea auto a l u m i n o z i t ă ţ i i Optimizarea auto a luminozităţii poate fi setata asa cum este explicata la pagina 101. Va fi aplicata atat filmării cat si instantaneelor efectuate in timpul filmării.

Daca tab-ul meniului [D>ş»'] [ ' f Ş H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y ] [Prioritate evidenţiere t o n ] este setat pe [Enable] [Validare], optimizarea auto a luminozităţii va fi setata automat pe [Disable] [Anulare] si nu poate fi schimbata.

c St i l i m a g i n e

Stilul imaginii poate fi setat asa cum este explicat la paginile 90-95. Va fi aplicat atat filmării cat si instantaneelor efectuate in timpul filmării.

c Nivel de alb

Nivelul de alb poate fi setat asa cum este explicat la paginile 96-98. Va fi aplicat atat filmării cat si instantaneelor efectuate in timpul filmării.

o Nivel de alb personal izat Asa cum este explicat la pagina 97, imaginea pentru nivelul de alb personalizat poate fi selectata.

186

Note d e s p r e f i l m a r e

Inregistarea si calitatea imaginii • D a c a l e n t i l e l e a t a ş a t e a u s t a b i l i z a t o r a l i m a g i n i i , a c e s t a v a o p e r a o r i c â n d

c h i a r d a c a n u a p ă s a ţ i b u t o n u l d i a f r a g m e i p a n a l a j u m ă t a t e . D e a c e e a

s t a b i l i z a t o r u l i m a g i n i i v a c o n s u m a e n e r g i a b a t e r i e i s i p o a t e s c u r t a t i m p u l

t o t a l d e f i l m a r e s a u s c ă d e a n u m ă r u l d e f o t o g r a f i i p o s i b i l e . D a c a f o l o s i ţ i

u n t r e p i e d s a u d a c a s t a b i l i z a t o r u l i m a g i n i i n u e s t e n e c e s a r , a r t r e b u i s a

s e t a ţ i c o m u t a t o r u l IS p e <OFF>. • M i c r o f o n u l i n c o r p o r a t a l c a m e r e i v a p r e l u a d e a s e m e n e a z g o m o t u l

o p e r ă r i i c a m e r e i . D a c a f o l o s i ţ i u n m i c r o f o n e x t e r n d i s p o n i b i l i n c o m e r ţ ,

p u t e ţ i i m p i e d i c a ( s a u r e d u c e ) c a a c e s t e z g o m o t e s a f i e i n r e g i s t r a t e .

• N u c o n e c t a ţ i n i m i c a l t c e v a d e c â t u n m i c r o f o n e x t e r n l a t e r m i n a l u l p e n t r u

m i c r o f o n e x t e r n a l c a m e r e i .

A u t o f o c a l i z a r e a i n t i m p u l f i l m ă r i i n u e s t e r e c o m a n d a t a d e v r e m e c e p o a t e

i n d e p a r t a m o m e n t a n f o c a l i z a r e a s a u s c h i m b a e x p u n e r e a . C h i a r d a c a

m o d u l A F a f o s t s e t a t p e [Quick mode] [Mod rapid], s e v a s c h i m b a p e

L i v e m o d e ( M o d u l i n d i r e c t ) i n t i m p u l f i l m ă r i i .

D a c a f i l m a r e a n u e s t e p o s i b i l a d a t o r i t a c a p a c i t ă ţ i i i n s u f i c i e n t e a c â r d u l u i ,

d i m e n s i u n e a s i d u r a t a f i l m u l u i d e i n r e g i s t r a t ( p g . 1 7 6 ) v o r f i a f i ş a t e i n

r o s u .

• D a c a f o l o s i ţ i u n c a r d c a r e a r e o v i t e z a r e d u s a d e s c r i e r e , u n

i n d i c a t o r d e n i v e l u l c i n c i p o a t e a p ă r e a i n p a r t e a d r e a p t a a

e c r a n u l u i i n t i m p u l f i l m ă r i i . A r a t a c a n t i t a t e a d e d a t e c a r e n u a

f o s t i n c a s c r i s a p e c a r d ( c a p a c i t a t e a r ă m a s a a m e m o r i e

i n t e r n e t a m p o n ) . C u c a t e s t e m a i l e n t c â r d u l , c u a t a t v a u r c a

m a i r e p e d e i n d i c a t o r u l . D a c a i n d i c a t o r u l s e u m p l e , f i l m a r e a

s e v a o p r i a u t o m a t . I n d i c a t o r

I n c a z u l i n c a r e c â r d u l a r e o v i t e z a r a p i d a d e s c r i e r e ,

i n d i c a t o r u l f i e n u v a a p ă r e a , f i e s c a l a ( d a c a e s t e a f i ş a t ă ) v a

u r c a g r e u . M a i i n t a i , r e a l i z a ţ i c â t e v a f i l m e d e p r o b a p e n t r u a v e d e a d a c a

v i t e z a d e s c r i e r e a c â r d u l u i e s t e d e s t u l d e m a r e . D a c a f o t o g r a f i a ţ i

I n s t a n t a n e e i n t i m p u l f i l m ă r i i , a c e a s t a s e p o a t e o p r i . S e t a r e a u n e i c a l i t ă ţ i

s c ă z u t e a i m a g i n i i d e i n r e g i s t r a t p e n t r u i n s t a n t a n e e p o a t e s a r e z o l v e

a c e a s t a p r o b l e m a .

187

Page 95: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

^ Note despre f i l m a r e

D e r u l a r e s i c o n e x i u n e T V

• D a c a l u m i n o z i t a t e a s e s c h i m b a i n t i m p u l a u t o e x p u n e r i i f i l m ă r i i , a c e a

p a r t e p o a t e s a p a r a f i x a p e n t r u o c l i p a a t u n c i c a n d d e r u l a ţ i f i l m u l . I n a s t f e l

d e c a z u r i , f i l m a ţ i c u e x p u n e r e m a n u a l a .

• I n c a z u l i n c a r e c o n e c t a ţ i c a m e r a l a u n t e l e v i z o r c u u n c a b l u H D M I ( p g .

2 0 9 ) s i r e a l i z a ţ i u n f i l m i n [ 1 9 2 0 x 1 0 8 0 ] s a u [ 1 2 8 0 x 7 2 0 ] , a c e s t a v a f i a f i ş a

l a o d i m e n s i u n e m i c a l a t e l e v i z o r . T o t u ş i , f i l m u l e f e c t i v v a f i c o r e c t

i n r e g i s t r a t l a d i m e n s i u n e a d e i n r e g i s t r a r e l a c a r e a f o s t s e t a t .

• I n c a z u l i n c a r e c o n e c t a ţ i c a m e r a l a u n t e l e v i z o r ( p g . 2 0 9 , 2 1 2 ) s i r e a l i z a ţ i

u n f i l m , t e l e v i z o r u l n u v a p r o d u c e n i c i u n s u n e t i n t i m p u l f i l m ă r i i . T o t u ş i ,

s u n e t u l v a f i i n r e g i s t r a t c o r e c t .

188

Redarea imaginii

uiSSSalte funcţii referitoare la redare.

189

Page 96: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

H Redarea imaginii Afişarea unei s i n g u r e imagini

Redaţi imaginea.

o Apăsaţi pe butonul < H > . > Ultima imagine efectuata sau ultima

imagine vizualizata vor apărea.

Selectaţi imaginea. Pentru a reda imagini incepand cu ultima imagine, rotiţi discul < Q > in sens contrar acelor de ceasornic. Pentru a reda imagini incepand cu prima imagine efectuata, rotiţi discul in sensul acelor ceasornicului. De fiecare data cand apăsaţi pe butonul <INFO.>, formatul afisajului se va schimba.

H i s t o g r a m a C u i n f o r m a ţ i i d e t a l i a t e

lesiti d i n Redarea imagini i. . Apăsaţi pe butonul <Lj l I> pentru a

iesi din Redarea imaginii.

190

INI O. Afişarea informaţiilor fotografierii

, „ m p i e de imagini efectuate intr-un mod din zona creativa

i m u l c o m p e n s a r e e x p u n e r e

i , n i p e n s a r e e x p u n e r e — .

b l i t z

D e s c h i d e r e

i i i . i f r a g m a

P r o t e c ţ i e

rO 13 s i f i cs

, - Număr fişier - Număr document

1/125 8 . 0 -a-n ara 100-0033

Mm! <lii măsurare -

Mi i i l i ln ln lograf iere

N i v e l d e a l b

i l l l . i l t : i m a g i n e

I n i o u i i i l r a t a

— 1 3 5 2 0 0 & A 2 . G 1 SS3, 0, 0. 0

S33+JL 6.32MH B SRGB 1 4 / 1 8 I f l l 0 9 / 3 0 / 2 0 i 1 0 1 3 : 3 0 : 0 0 -

Histograma

(Luminozitate / RGB)

- S t i l i m a g i n e / S e t ă r i

- V i t e z a I S O

Prioritate evidenţiere ton

- S p a ţ i u c u l o a r e

Data s i ora fotograf ier i i

A d ă u g a r e a d a t e l o r i m a g i n i i

v e r i f i c a t e

— C o r e c ţ i e n i v e l d e a l b

D i m e n s i u n e f i ş i e r

nunul redare/Total 1

'lini inregistrate

Indice de intensitate a culorii-

atunci cand este setat <H>

S t a r e t r a n s m i s i e c a r d —

E y e - F i

l u n c i c a n d f o t o g r a f i a ţ i c u o c a l i t a t e a i m a g i n i i R A W + J P E G , d i m e n s i u n e a

H a m u l u i i m a g i n i i J P E G v a f i a f i ş a t ă .

I ' " l i t r u i n s t a n t a n e e f o t o g r a f i a t e i n t i m p u l f i l m ă r i i , < l ţ P >

v a f i a f i ş a t .

' l ' i u i l r u i m a g i n i l e R A W p r o c e s a t e c u c a m e r a s i i m a g i n i a d ă u g a t e c u f i l t r e

. H M l i v e , i c o n i ţ a < f j E ! i 5 + > s e s c h i m b a i n < [ 3 > .

191

Page 97: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

INFO. A f i ş a r e a i n f o r m a ţ i i l o r fotograf ier i i

Exemple de imagini efectuate intr-un mod din zona de baza

1/125 8.0 B H 100-0033

M o d d e

f o t o g r a f i e r e ~S* C€ 105400

6.32MB Vivid «gC H3+JL Daylight

A m b i a n t a s i e fec te

a m b i a n t a

\ — L u m i n o z i t a t e s a u

s c e n a

' P e n t r u i m a g i n i l e e f e c t u a t e i n m o d u r i l e d i n z o n a d e b a z a , i n f o r m a ţ i i l e a f i ş a t e p o t f l

d i f e r i t e i n f u n c ţ i e d e m o d u l d e f o t o g r a f i e r e .

14/18 09/30/2010 13:30:00

Exemple de f i lme efectuate in m o d u l pentru f i lm

T i m p d e f i l m a r e .

R e d a r e

M o d f i l m a r e

S i s t e m d e

i n r e g i s t a r e

Dimensiune inregistrare film

C31/125 8.0 ES400 D+ ESD fjg5]3. 0. 0, 0 c a n s o i r a 68.6mb s r 6 b

1 5 / l â i 09/30/2010 13:30:00

F r e c v e n t a c a d r u

V i t e z a d i a f r a g m a

s i d e s c h i d e r e

p e n t r u f i l m a r e

D i m e n s i u n e f i ş i e r f i l m

• Despre alerta evidenţiere

Cand opţiunea meniului [ 3 : H i g h l i g h t alert] [Alerta evidenţiere] este setata pe [Enable] [Validare], zonele de evidenţiere supraexpuse vor clipi. Pentru a obţine detalii mai multe despre imagine, setaţi compensarea expunerii pe o valoare negativa si filmaţi din nou.

192

INFO. A f i ş a r e a informaţ i i lor fotograf ier i i

E x e m p l e d e h i s t o g r a m e

I m a g i n e i n t u n e c a t a

• |lo»|iro afişarea p u n c t u l u i AF i • >| iiiuiiea meniului [ E : Afişare punct AF] este setata pe [Enable] [Validare], Iul AF care a obţinut focalizarea va fi afişat in rosu. Daca a fost folosita

in ia automata a punctului AF, puncte AF multiple pot fi afişate in rosu.

i li pro h i s t o g r a m a i li ini inima luminozităţii indica distribuirea nivelului de expunere si

un/itatea globala. Histograma RGB serveşte la verificarea ilui.itioi de culoare si a gradaţiei. Afisajul poate fi schimbat cu

i in I I i i ' , i meniului [ 3 : Histograma],

n i| luminozitate i ii histograma este o diagrama care arata distribuirea luliii de luminozitate al imaginii. Axa orizontala indica Iul di! luminozitate (mai inchis la stânga si mai deschis la

i" i| it. i). in timp ce axa verticala indica cati pixeli exista Imcare nivel de luminozitate. Cu cat sunt mai mulţi

pl nil Li langa, cu atat este mai inchisa imaginea. Si cu cat uni u n i mulţi pixeli la dreapta, cu atat este mai deschisa

«" milion. Daca exista prea mulţi pixeli la stânga, detaliul M i n i m i i va fi pierdut. Si daca sunt prea mulţi pixeli la dreapta, li i i l m l evidenţierii va fi pierdut. Gradaţia dintre aceştia va fi

fi 'Insa. Verificând imaginea si histograma luminozităţii imagine luminoasa lli puteţi vedea inclinatia nivelului de expunere si gradaţia

I I I I IM I . I

All.n| [RGB] • i'l'i histograma este o diagrama care arata distribuirea fiecărui nivel de

luminozitate a culorii primare in imagine (RGB sau rosu, verde si albastru). Axa nlnla indica nivelul de luminozitate al culorii (mai inchisa la stânga si mai

li i liisa la dreapta), in timp ce axa verticala indica cati pixeli exista pentru Iii - . i m nivel de luminozitate al culorii. Cu cat sunt mai mulţi pixeli la stânga, cu ii ii usle mai inchisa si mai puţin evidenta culoarea. Si cu cat sunt mai mulţi

|ii>i'li In treapta, cu atat este mai deschisa si mai densa culoarea. Daca exista 1 1 ' i mulţi pixeli la stânga, informaţia culorii respective va lipsi. Si daca sunt prea imiii i pixeli la dreapta, culoarea va fi prea saturata fara niciun detaliu. Verificând liltiliigrama RGB a imaginii, puteţi vedea saturaţia culorii si condiţiile gradaţiei si liii.liiînrea contrastului de luminozitate.

L u m i n o z i t a t e n o r m a l a

193

Page 98: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

LjEI Căutarea rapida a imaginilor H Afisaj imagini multiple pe un ecran (Afisaj index)

Căutaţi rapid imagini cu afisajul index care arata patru sau noua imagl pe un ecran.

Schimbaţi pe afisaj index. 0 In timpul redării imaginii, apăsaţi p

butonul < H A > . 1 • Afisajul indexului celei de-a 4 - a

imagini va apărea. Imaginea curent selectata va fi evidenţiata intr-un cadru albastru.

• Apăsaţi pe butonul < H - Q . > din nou pentru a schimba pe afisajul indexului celei de-a 9-a imagini. Apăsând pe butonul <<£{> afisajul se va schimba de la 9 imagini, 4 imagini, la o singura imagine afişată.

Selectaţi imaginea. a Rotiţi discul < Q > pentru a deplasa

cadrul albastru si a selecta imaginea. Puteţi de asemenea sa apăsaţi pe tastele <AT> sau <-4^> pentru a selecta imaginea.

• Rotiţi discul <£S> pentru a vedea următorul ecran cu imagini index.

o Apăsaţi < © > si imaginea selectata va fi afişată ca singura imagine.

194

CE] C ă u t a r e a r a p i d a a i m a g i n i l o r

0 I n l t prin imagini (Afisaj salt)

^ H | b unei singure imagini, puteţi roti discul < <i> pentru a sari prin

lumi • H I in iges

fl ' I fi

m

fîd:

M r l o d a d e s a l t

P o z i ţ i e r e d a r e

Selectaţi metoda de salt. • In meniul [ E : Image j u m p w/Ss]

(Salt imagine), selectaţi metoda de salt, apoi apăsaţi pe < © > . f l : A f i ş a ţ i imagini una cate una

Salt peste 10 imagini Salt peste 100 imagini A f i s a j in f u n c ţ i e de data A f i s a j i n f u n c ţ i e d e f o l d e r Afişează d o a r f i l m e

(a: Afişează doar f o t o g r a f i i f * : Afisaj in funcţie de categoria imaginii (p.198)

Rotiţi discul <£5h> pentru a

selecta categoria.

Răsfoiţi pr in salt. Apăsaţi pe butonul < H > pentru a

reda imaginile. Pe afisajul unei singure imagini, rotiţi discul <^S>.

. • Afisajul salt va acţiona in conformitate cu metoda de salt selectata.

J P e n t r u a c a u t ă i m a g i n i d u p a d a t a f o t o g r a f i e r i i , s e l e c t a ţ i [ D a t e ] [ D a t a ] . R o t i ţ i

d i s c u l < £ 3 S > p e n t r u a a f i ş a d a t a f o t o g r a f i e m

P e n t r u a c a u t ă i m a g i n i i d u p a f iş ier, s e l e c t a t i [ F o d e r j . in cazul in c a r e c â r d u l c o n ţ i n e a t a t [ M o v i e s ] [ F i l m e ] c a t si S t i l l s ] i F o t o g r a f i i ] , s e l e c t a ţ i u n a d i n t r e e l e p e n t r u a a f i ş a n u m a , f i l m e s a u

Saca n!cio i m a g i n e n u s e p o t r i v e ş t e c u [ R a t i n g ] [ C a t e g o r i a ] s e l e c t a t a ,

r ă s f o i r e a p r i n i m a g i n i c u < S s > n u e s t e p o s i b i l a .

195

Page 99: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G /Q, Vizualizare mărita iiiimiiii

Puteţi mari o imagine fotografiata de 1.5x pana la 10x pe monitorul LCD,

Mariti imaginea. • In timpul redării imaginii, apăsaţi pn

butonul <G)>>. • Imaginea va fi mărita. • Daca tineti apăsat butonul <Si. =

imaginea va fi mărita pana ajunge In maxim.

• Apăsaţi pe butonul < H - G i , > pentru reduce amplificarea. Daca tineti apăsat butonul, amplificarea va fi redusa la afişarea unei singure imagini.

P o z i ţ i e z o n a m ă r i t a

• .'::%|;r- :

i Deplasaţi in j u r u l imagini i. • Folosti < 0 > pentru a v a deplasa i n

jurul imaginii mărite. • Pentru a iesi din afisajul mărit, a pasaţi

pe butonul <CEI> si va veti intoarce I afişarea unei singure imagini.

3 o P u t e ţ i r o t i d i s c u l < © > p e n t r u a v i z u a l i z a o a l t a i m a g i n e i n t i m p c e

a m p l i f i c a r e a e s t e m e n ţ i n u t ă .

• V i z u a l i z a r e a m ă r i t a n u e s t e p o s i b i l a i n t i m p u l r e v i z u a l i z a r i i i m a g i n i i

i m e d i a t d u p a c e f o t o g r a f i a e s t e r e a l i z a t a .

• U n f i l m n u p o a t e f i m ă r i t .

196

Rotaţia imaginii wmmwm

l imaginea a f ' i s a ^ ^ ! f ( ^ ! ^ i t a '

Selectaţi [Rotate] [Rotiţ i]. • Sub tab-ul [EH, selectaţi [Rotate]

[Rotiţi], apoi apăsaţi pe < © > •

Selectaţi imaginea. • Rotiţi discul < © > pentru a selecta

imaginea pe care doriţi sa o rotiţi. • puteţi de asemenea sa selectaţi

imaginea pe afisajul indexului.

; Rotiţ i imaginea. o De fiecare data cand apăsaţi pe

< © > , imaginea se va roti in sensul acelor ceasornicului dupa cum urmează: 90° -> 270° -> 0°

o Pentru a roti o alta imagine, repetaţi

paşii 2 si 3.

a Pentru a iesi si a reveni la meniu,

apăsaţi pe butonul <MENU>.

i - *<* r * " A u t o r o t a t e ] ( A u t o r o t a ţ i e ) p e ( O n O • ] (P9- 2 1 8 ) ^ e l ^ Z S i * . n u e s t e n e c e s a r s a rot i ţ i i m a g i n e a

d u p a c u m e s t e d e s c r i s m a l s u s . ^

, U n f i l m n u p o a t e f i r o t i t . g 7

Page 100: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

sabie AF p o i n t dlsp. u H i s t o g r a m B Image j u m p w / # t f Slide s h o w

sabie r i g h t n e s s i

| Rating Ctrl over HDMI Enable

M3M Clasificările setării Cu meniul [ E : Rating] [Clasificare], puteţi evalua pe o scara de Unt cinci ( [ * ] , [**], TAI, [ " ] , [>:]) imaginile si filmele.

Selectaţi [Rating] [Clasificare], o Selectaţi meniul [ 3 : Rating]

[Clasificare], apoi apăsaţi pe <(«|

Selectaţi o imagine sau un film, Rotiţi discul < Q > pentru a select* imaginea sau filmul care va fi clasificat.

. Puteţi afişa trei imagini apăsând butonul < H - Q . > . Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini, apas pe butonul < ® ^ > .

Clasificaţi imaginea sau f i lmul. • Apăsaţi tasta < AT> pentru a select^

un semn de clasificare. Numărul total de imagini si filme clasificate vor fi numărate pentru fiecare clasificare. Pentru a clasifica o alta imagine sau film, repetaţi paşii 2 si 3.

Pentru a iesi si a reveni la meniu, apăsaţi pe butonul •

198

C j C T l l C las i f icăr i le setăr i i

iu l d u i m a g i n i s i f i l m e p e n t r u f i e c a r e c l a s i f i c a r e v a f i n u m ă r a t c u p a n a

i lu ( D 9 9 ) . D a c a i m a g i n i l e c l a s i f i c a t e a j u n g l a 1 0 0 0 s a u m a i m u l t ,

V| va II a f i ş a t .

nil.ijidc c l a s i f i c ă r i i î n n i i i u l [ 3 : I m a g e j u m p w/£3s] [ S a l t i m a g i n e ] , p u t e ţ i a f i ş a d o a r

I o s i f i l m e l e c l a s i f i c a t e . • I u n i u l [ 3 : S l i d e s h o w ] [ P r e z e n t a r e ] , p u t e ţ i a f i ş a d o a r i m a g i n i l e s i

t l l i n i i l i i c l a s i f i c a t e .

I I - I I u l f u r n i z a t , p u t e ţ i s e l e c t a d o a r i m a g i n i l e s i f i l m e l e c l a s i f i c a t e ,

' i n d o w s V i s t a s i W i n d o w s 7 , p u t e ţ i v e r i f i c a c l a s i f i c a r e a c u a f i s a j u l

Iul i . i t i i lor f i ş i e r u l u i s a u c u m e t o d a d e v i z u a l i z a r e a i m a g i n i i f u r n i z a t a .

199

Page 101: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

[o] Control rapid in timpul redării Atunci cand apăsaţi butonul <(§]> in timpul redării, puteţi seta următoarele: [E" Protect Images (Protejarea imaginilor), B' Rotate (Rotaţie), E: Rating (Clasificare), E' Creative filters (Filtre creative), E' Resize (JPEG images only) (Redimensionare (doar imaginile JPEG)), E : H i g h l i g h t alert (Alerta evidenţiere), E : AF p o i n t display (Afisaj punct AF), si E : Image j u m p w/185 (Salt imagine)]. Pentru filme, doar funcţiile de mai sus evidenţiate cu bold pot fi setate.

Apăsaţi pe b u t o n u l <(o)>. o In timpul redării imaginii, apăsaţi po

butonul <(§]>. - Ecranul de control rapid va apărea.

Selectaţi o f u n c ţ i e si setati-o. • Apăsaţi pe tasta <AT> pentru a

selecta o funcţie. • Numele si setarea curenta a funcţiei

selectate sunt afişate in partea de jos. » Apăsaţi pe tasta pentru a seta

funcţia. Pentru filtre creative si redimensionare, apăsaţi pe < © > s i setaţi funcţia. Pentru detalii, consultaţi pagina 220 pentru filtre creative si pagina 222 pentru redimensionare. Pentru a anula, apăsaţi pe butonul

lesiti d i n setare. :': Apăsaţi butonul <[§]> pentru a

inchide ecranul de control rapid.

200

(0) c o n t r o l rap id in t i m p u l redăr i i

n l r u a r o t i o i m a g i n e , s e t a ţ i m e n i u l [ Y A u t o r o t a t e ] [ A u t o r o t a ţ i e ] p e

I ' m O W]. D a c a e s t e s e t a t p e o r i c e a l t a s e t a r e , i m a g i n e a n u s e v a r o t i .

ni • I Iaca f o t o g r a f i a ţ i c u o c a l i t a t e a i m a g i n i i R A W + J P E G , i m a g i n e a J P E G v a

f l a f i ş a t ă .

A c ţ i o n a r e a b u t o n u l u i < f o ] > i n t i m p u l a f i s a j u l u i i n d e x v a c o m u t a p e

n l i s a j u l u n e i s i n g u r e i m a g i n i s i e c r a n u l d e c o n t r o l r a p i d v a a p ă r e a .

A p ă s â n d b u t o n u l < ( § ] > d i n n o u v a v e t i i n t o a r c e l a a f i s a j i n d e x .

- I n p r i v i n ţ a i m a g i n i l o r c a r e n u a u f o s t r e a l i z a t e c u E O S 6 0 D , f u n c ţ i i l e

Milectabile p o t f i l i m i t a t e .

201

Page 102: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

C u m S a v a d e ' e c *ati cu filmele dumneavoastră

Redarea pe un televizor ( p g 2 0 9 2 1 2 )

Folosiţi cablul AV furnizat sau un cablu HDMI HTC-100 (vândut separat) pentru] a conecta camera la un televizor. Apoi puteţi reda pe un telvizor filmele realiza si fotografiile. Daca aveţi un televizor H si conectaţi camera cu un cablu HDMI puteţi viziona filme Full HD (Full High-Definition: 1920x1080) si HD (High-

Definition: 1280x720) cu o calitate ina a imaginii.

^ P O t " * ™ — c u d i s p o z i t i v e c o m p a s c u

8 ^ T n o ^ Z Z V ^ T ?pe hard disk - - -• C h i a r s i i n c a z u l i n c a e c a m e r a P t 3 , 3 C " U " C a b l u ' " " - ' M l .

d i s t r a t d e p e ^ Z ^ ^ t V l T ^ v i z i o n a t e n i c i s a l v a t e . ' f i l n i e l e s ' f o t o g r a f i i l e n u p o t f i

'•f C u m sa va d e l e c t a ţ i cu f i l m e l e d u m n e a v o a s t r ă

Hldarca pe monitorul LCD al camerei ( p g . 2 0 4 - 2 0 8 )

Puteţi reda filme pe monitorul LCD al camerei si chiar sa editaţi primul si ultimul cadru. Puteţi de asemenea sa redaţi fotografiile si filmele inregistrate pe card ca pe o prezentare.

i i n I n e d i t a t c u u n c o m p u t e r p e r s o n a l n u p o a t e f i r e s c r i s p e c a r d s i r e d a t c u

Nmlarea si editarea cu un c o m p u t e r personal i ' n i n i i i l l i i t i m a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i a l f i ş i e r u l u i P D F p e n t r u Z o o m B r o w s e r EX/

l i m i t i ' i l t r o w s e r )

Fişierele filmelor inregistrate pe card pot fi transferate intr-un computer personal si redate sau editate cu ZoomBrowser EX/lmageBrowser (software furnizat). Puteţi de asemnenea sa extrageti un singur cadru dintr-un film si sa-l salvaţi ca instantaneu.

• P e n t r u c a f i l m u l s a s e d e r u l e z e i n m o d l in p e u n c o m p u t e r p e r s o n a l ,

a c e s t a t r e b u i e s a f i e u n m o d e l d e i n a l t a p e r f o r m a n t a . I n p r i v i n ţ a c e r i n ţ e l o r

h a r d w a r e p e n t r u Z o o m B r o w s e r E X / l m a g e B r o w s e r , c o n s u l t a ţ i m a n u a l u l

d e i n s t r u c ţ i u n i a l f i ş i e r u l u i P D F .

• D a c a d o r i ţ i s a f o l o s i ţ i u n s o f t w a r e d i s p o n i b i l i n c o m e r ţ p e n t r u a r e d a s a u

e d i t a f i l m e , a s i g u r a t i - v a c a e s t e c o m p a t i b i l c u f i ş i e r e l e M O V . P e n t r u

d e t a l i i d e s p r e s o f t w a r e - u l d i s p o n i b i l i n c o m e r ţ , i n f o r m a t i - v a l a

p r o d u c ă t o r u l s o f t w a r e - u l .

203

Page 103: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

*m Redarea filmelor

y Stk, I fSpF

;

P a i r

Redaţi imaginea. t> Apăsaţi pe butonul < H > pentru .1

afişa imaginile.

Selectaţi un f i l m . • Rotiţi discul <Q> pentru a selecta filn

pe care doriţi sa-l vizionaţi. • Cu afisajul unei singure imagini, iconlttj

<25 HM> afişată in partea stânga de 1 arata ca este vorba despre un film.

o Pe afisajul indexului, perforaţia de pe marginea stânga a imaginii, arata ca eslt I vorba despre un film. Cum filmele nu pol fi redate pe afisajul indexului, apasatl pe < © > pentru a comuta pe afisajul unei singure imagini.

Pe afisajul unei singure imagini, apăsaţi pe < © >,

• Ecranul de redare a filmului va apărea in partea de jos.

Redaţi f i l m u l . Selectaţi [ • ] (Play), apoi apăsaţi pe < © > .

i > Redarea filmului v a incepe. • Puteţi întrerupe vizionarea filmului

apăsând p e < © > . © In timpul vizionarii filmului, puteţi

adapta volumul rotind discul <?Pk> o Pentru mai multe detalii despre

procedura de redare, consultaţi pagina următoare.

204

•Şţ R e d a r e a f i l m e l o r

1 utictie | DescTîeTeTedare

• — • „ [ „ n u m i m f i n i n i

>vine la afişarea u n e ^ i n g ^ r e j m a c ^

• 11 I I • 1 ^ ^ ^ d o e ^ ¥ 5 > o s c , l e a z a intrepjaysisiop. — —

i iasanapt^w -—T^T^Tl^sandoe tasta 1 . u r i cu <

I d •eapta sus. ___ .

1 cadru Î J i i ^ z I p T i r n ^ d T u T ă ^ T77

T ^ T S i T d o a r un cadru | î

xlml anterior U r

i e l S a T e T a t T c i r ^ p a ş a t f * f a t V e < © > • f i lmul va nterior este afişat. Daca hneti apăsat pe U

^ ^ ^ ^ ^ n

II n.itorul l-lllllll

^ ^ ^ ^ -adru cu cadru. Daca tineti apăsat pe yj •ulat i n a t ^ ţ e j j u v i t e z f j ^ f ^ ^

>>l uiumul cadru S f i s i i z ^ r t a u U a ^

1 illl.irc A f i ^ S Ţ ^ ^ ^ —

Poziţie redare

Timpredjare^ - ^ ^ ^ U ^ 2 M ) "

4 Volum

roti n d d t e c u l j = S S > : _ _ _ _ _ _ •

I J Cu un set de baterii complet incarcate LP-E6, timpul continuu de redare

va fi de aprox. ** ore la 23°C/73°F.

• In timpul afişării unei singure imagini, apăsaţi pe butonul <INF0. > pentru a schimba afisajul de informaţii pentru filmare (pg. 266).

Daca ati fotografiat un instantaneu in timp ce filmaţi, instantaneul va fi

afişat pentru aprox. 1 sec. in timpul redării filmului.

• In cazul in care conectaţi camera la un televizor (pg. 209, 212) pentru a

reda un film, adaptaţi si volumul televizorului. (Rotind discul <£&> nu

veti adapta volumul).

205

Page 104: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

SC Editarea primei si ultimei scene a filmului Puteţi edita primul si ultimul cadru al filmului in pasi de 1 sec.

• f c l M V . M < <ll ll> 1 Pe ecranul de redare a f i lmului, selectaţi [ § C ] .

Ecranul pentru editare va fi afişat.

Specificaţi partea pe care doriţi sa o editaţi. Selectaţi fie [liQ] (Taiati inceputul) sau [0k] (Taiati sfârşitul), apoi apăsaţi <@>. Apăsaţi tasta < • > pentru a rula cu viteza mare inainte sau rotiţi discul < O > (următorul cadru) pentru a specifica partea pe care doriţi sa o editaţi, apoi apăsaţi pe <@>.

' Dupa ce va decideţi ce parte doriţi sa editaţi, apăsaţi pe <@>. Porţiunea evidenţiata in albastru din partea de sus a ecranului este ceea ce va ramane.

Verificaţi f i l m u l editat. - Selectaţi [ • ] si apăsaţi pe < © > pentru a

reda porţiunea evidenţiata in albastru.

• Pentru a schimba editarea, reveniţi la pasul 2. Pentru a anula editarea, selectaţi [ Î3 ] si apăsaţi < © > .

Salvaţi f i l m u l . • Selectaţi [L?], apoi apăsaţi <@>. • Ecranul salvat va apărea. o Pentru a-l salva ca film nou, selectaţi [ N e w f i le]

[F iş ier n o u ] . Pentru a-l salva si pentru a suprascrie fişierul filmului original, selectaţi [ O v e r w r i t e ] [ S u p r a s c r i e r e ] . Apoi apăsaţi <@>.

D e v r e m e c e e d i t a r e a e s t e r e a l i z a t a i n p a s i d e 1 s e c . ( p o z i ţ i e i n d i c a t a c u

[ § < ] ) , p o z i ţ i a e x a c t a i n c a r e e s t e e d i t a t f i l m u l p o a t e s a f i e u ş o r d i f e r i t a d e

p o z i ţ i a p e c a r e at i s p e c i f i c a t - o d u m n e a v o a s t r ă .

I n c a z u l i n c a r e c â r d u l n u a r e s u f i c i e n t s p a ţ i u , [ N e w f i l e ] [ F i ş i e r n o u ] n u v a

p u t e a f i s e l e c t a t .

. M a i m u l t e f u n c ţ i i a l e e d i t ă r i i f i l m u l u i s u n t d i s p o n i b i l e c u Z o o m B r o w s e r EX/

I m a g e B r o w s e r ( s o f t w a r e f u r n i z a t ) .

206

(jiaiQ Prezentarea (Auto redare) m m C t e t l reda imaginile de pe c a r d ^ a ^ e z e n t a r e a ^ o m a ţ a .

...

J

i i u i l i l l g M Slert Disable

int dlsp. Disable

HMtogram Brightness

>nmie l u m p w / «

«I Selectaţi [Slide s h o w ] " [Prezentare].

© Sub tab-ul [ B : ] , selectaţi [Slide show], apoi apăsaţi pe < © > .

Selectaţi imagini le pe care d o r i ţ i sa le v iz ionaţ i. • Apăsaţi pe tasta < AT> pentru a selecta

opţiunea dorita, apoi apăsaţi pe < © > .

[Toate imaginile/Filme/Fotografi i] . Apăsaţi pe tasta <AT> pentru a

selecta una din următoarele: [Toate imaginile/'W Filme/O Fotografii]. Apoi apăsaţi < © > .

[Data/Folder/Clasificare] Apăsaţi pe tasta < AT > pentru a

selecta una din următoarele:

[ IU Data/Bl Folder/Clasif icare].

; Atunci cand < U i i i H jp > este

evidenţiat, apăsaţi pe butonul <INFO.>. ; Apăsaţi pe tasta < AT > pentru a selecta

opţiunea dorita, apoi apăsaţi pe < © > .

P l o m p n t D e s c r i e r e r e d a r e

i , H T o a t e

i m a g i n i l e

T o a t e i n s t a n t a n e e l e s i f i l m e l e d e p e c a r d v o r f i r e d a t e .

E l D a t a Ţ o a t e . n ^ i n t ^ e i e l i t ^ i e r e a l i z a t e l a d a t a s e l e c t a t a v o r f i

1-eHate

• 1 F o l d e r ^ t e l n l t e t ^

•ŞŞ F i l m e ^ T f j J r T S i ^ r ^ ă T d ^ o T " i r e d a t e .

O F o t o g r a f i i " n n a r i n s t a n t a n e e l e d e p e c a r d v o r n r e d a t e .

* C l a s i f i c a r e t ^ a n ^ e l e l T n f r ^ c a r e c o r e s p u n d c l a s i f i c a m

s e l e c t a t e v o r f i r e d a t e 1 207 207

Page 105: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

l E î I D P r e z e n t a r e a ( A u t o r e d a r e )

[ A f i ş a r e t i m p ]

J Setaţi [Set up] [Setare] dupa cum dorlll

Apăsaţi pe tasta < AT> pentru a seleaH [Set up], apoi apăsaţi pe < © > . Setaţi opţiunile [Afişare timp] [Instantanee], [Repetare] si [Efect tranziţie], apoi apăsaţi pe butonul <A Slide show Slide show

Dispiay time 2 sec.

Repeat jTEnable j 3 sec. 5 sec. 10 sec. 20 sec.

| Disable t f

[ E f e c t t r a n z i ţ i e ]

Siide s h o w

12 images

<

• L Folder u ş a ; . '

ga» M P

<

Porniţ i prezentarea.

c Apăsaţi pe tasta <AT> pentru a selecta [Start], apoi apăsaţi < © > . Dupa ce este afişată [ L o a d i n g image...] (Incarcare imagine) prezentarea va incepe.

lesiti din prezentare.

: Pentru a iesi din prezentare si pentru a reveni la ecranul cu setări, apăsaţi pe butonul <MENU>

s P e n t r u a î n t r e r u p e p r e z e n t a r e a , a p ă s a ţ i p e < ® > . I n t i m p u l p a u z e i , [II] v a f i a f i ş a t i n p a r t e a s t â n g a s u s a i m a g i n i i . A p ă s a ţ i p e < © > d i n n o u p e n t r u a r e l u a p r e z e n t a r e a .

I n t i m p u l a u t o r e d ă r i i , p u t e ţ i a p a s ă p e b u t o n u l <INFO.> p e n t r u a s c h i m b a f o r m a t u l a f i ş ă r i i i n s t a n t a n e u l u i .

I n t i m p u l r e d ă r i i f i l m u l u i , p u t e ţ i a d a p t a v o l u m u l r o t i n d < i f S > .

I n t i m p u l p a u z e i , p u t e ţ i r o t i d i s c u l < 0 > p e n t r u a v i z u a l i z a o a l t a i m a g i n e .

I n t i m p u l p r e z e n t ă r i i , i n c h i d e r e a a u t o a l i m e n t a r i i n u v a f u n c ţ i o n a .

T i m p u l d e a f i ş a r e p o a t e v a r i a i n f u n c ţ i e d e i m a g i n e .

P e n t r u a v i z i o n a p r e z e n t a r e a l a t e l e v i z o r , c o n s u l t a ţ i p a g i n i l e 2 0 9 - 2 1 2 .

.înlizarea imaginilor la televizor muwmmm , i , , s e m e n e a s a v i z i o n a ţ i i n s t a n t a n e e l e s i f i l m e l e l a t e l e v i z o r .

,,. ; c o n e c t a s i d e c o n e c t a c a b l u l d i n t r e c a m e r a s i t e l e v i z o r .

K i l i l n l l c a m e r a s i t e l e v i z o r u l ,

il .i iii s u n e t u l f i l m u l u i la t e l e v i z o r .

„ , d e t e l e v i z o r , o p a r t e a i m a g i n i i a f i ş a t e p o a t e f i t ă i a t a .

vi,mnarea la televizoare HD (High-Definition)

i i . malta definiţ ie)

i „ M u l HDMI HTC-100 (vândut separat) este necesar.

IL. • « • y i A Conectaţi cablul HDMI la camera

V0 ; Orientând stecherul cu logo-ul

< A HDMI MINI> cu fata spre spatele camerei inserati-l in terminalul < H D M I OUT>.

y Conectaţi cablul HDMI la

televizor. • Conectaţi cablul HDMI in mufa HDMI

a televizorului.

Deschideţi televizorul si comutaţi

semnalul v i d e o al televizorului

pentru a selecta mufa conectata.

Setaţi c o m u t a t o r u l de alimentare

al camerei pe < O N > .

Page 106: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

A p a s ^ t i pe b u t o n u l <CEI>. • Imaginea va apărea pe ecranul

televizorului. (Nimic nu va fi afişat monitorul LCD al camerei.) I m a g i n i l e vor fi afişate automat la rezoluţ ia optima a televizorului. Apa s a n d butonul < INFO. >, puteţi s c h i m b a formatul afişat.

• P e n t r u a viziona filme, consultaţi p a g i n a 204.

o N u c o n e c t a ţ i m u f a a l t ^ 1 a P a r a t l a t e r m ' ^ l u l < H D M I 0 U T > a l c a m e r e i .

D a c a f a c e ţ i a c e a s t a p u t e t i P r o v o c a 0 d e f e c ţ i u n e .

E s t e p o s i b i l c a u n e l e r ; e l e v i z o a r e s a n u P o a t a a f l s a l m a 3 i n i l e r e a l i z a t e .

I n t r - u n a s t f e l d e c a z , f ^ l o s i t i c a b l u l A V f u r " n ' Z a t p e n t r u ° ° n e c ^ la

t e l e v i z o r .

T e r m i n a l e l e <A/V OuY> s i < H D M I 0 U T ^ P°tf i f°'0site i n a c e l a s i

V i z u a l i z a r e a i m a g i n i l o r la te lev izor

Pantru televizoarele HDMI CEC and un televizor compatibil cu HDMI CEC* este conectat la camera cu

Iul IIDMI, puteţi folosi telecomanda televizorului pentru operaţii de redare, tandard H D M I care va permite sa controlaţi dispozitive H D M I multiple cu o singura telecomanda.

M I H I I I I redare instantanee

I

Selectaţi [Ctrl over HDMI] [Ctrl prin HDMI]. • Sub tab-ul [ 3 : ] , selectaţi [Ctrl over

HDMI], apoi apăsaţi < © > . Selectaţi [Enable] [Validare], apoi apăsaţi <® >.

• Atunci cand camera este conectata la un televizor, semnalul de intrare al televizorului se va comuta automat pe mufa HDMI conectata la camera. Atunci cand apăsaţi pe butonul < E > , al camerei, puteţi folosi telecomanda televizorului pentru operaţii de redare.

Selectaţi o imagine sau un f i l m . o îndreptaţi telecomanda spre televizor si apăsaţi pe

butonul -h pentru a selecta imaginea. Apoi apăsaţi pe butonul Enter.

• Meniul va apărea. Meniul afişat va fi diferit in funcţie de instantanee sau filme.

z Apăsaţi pe butonul -h pentru a selecta opţiunea dorita, apoi apăsaţi pe butonul Enter.

• Pentru prezentare, apăsaţi butonul t/l pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi pe butonul Enter.

o Daca selectaţi [Return] [Reveniţi] si apăsaţi pe butonul Enter, meniul va dispărea si puteţi folosi butonul *-/- pentru a selecta o imagine.

U n e l e t e l e v i z o a r e a u n e v o i e m a i inta i d e c o n e x i u n e a H D M I C E C . P e n t r u

d e t a l i i , c o n s u l t a ţ i m a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i a l t e l e v i z o r u l u i .

Este posibil ca anumite televizoare, chiar si cele compatibile cu HDMI CEC, sa nu

funcţioneze corect. Intr-un astfel de caz, deconectaţi cablul HDMI, setaţi meniul

camerei [ E l : C t r l o v e r H D M I ] [ c t r l p r i n HDMI] p e [Disable] [ A n u l a r e ] s i folosiţi

camera pentru a controla operaţia de redare.

Meniu redare f i l m

•, : Reveniţi HUI : Index 9 imagini

9) : Prezentare INIO. : Afisaj informaţii filmare H i : Rotiţi

: Vizionaţi filmul

2 1 1

Page 107: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

V i z u a l i z a r e a i m a g i n i l o r la t e l e v i z o r

( R o s u )

( A l b )

P ^ G a l b e n j

9 ) \ AUDIO

L

Vizionarea la televizoarele Non-HD (High-Definit ion)

Conectaţi c a b l u l AV furnizat la camera.

Orientând stecherul cu logo-ul <Canon> cu fata spre spatele camerei inserati-l in terminalul <A/V OUT>.

Conectaţi c a b l u l AV la televizor. Conectaţi cablul AV la terminalele video si audio ale televizorului.

Deschideţi televizorul s i s c h i m b a ţ i s e m n a l u l de intrare video al televizorului pentru a selecta mufa conectata.

Setaţi b u t o n u l de alimentare al camerei pe < O N > .

Apăsaţi p e b u t o n u l < H > . • Imaginea va apărea pe ecranul T

(Nimic nu va fi afişat pe monitorul LCD al camerei).

Pentru a reda filme, consultaţi pagin 2 0 4 .

c C ] > ® VIDEOI

N u f o l o s i ţ i u n a l t c a b l u A V d e c â t c e l f u r n i z a t . E s t e p o s i b i l c a i m a g i n i l e s

n u f i e a f i ş a t e d a c a f o l o s i ţ i u n a l t c a b l u .

D a c a f o r m a t u l s i s t e m u l u i v i d e o n u s e p o t r i v e ş t e c u c e l a l t e l e v i z o r u l u i ,

i m a g i n i l e n u v o r f i a f i ş a t e c o r e c t . S e t a ţ i f o r m a t u l c o r e c t a l s i s t e m u l u i

v i d e o c u o p ţ i u n e a m e n i u l u i [V: V i d e o s y s t e m ] [ S i s t e m v i d e o ] .

rProtejarea imaginilor u m i l i tmmm

md o imagine evitaţi ştergerea accidentala a acesteia.

E l iiimages

HililQCS

u i d t r

I I V I LLLTERS

n ,. iga PROCESSING

• i Images

ii 11 I M A G E S

muis I N FOLDER

11 ALL I M A G E S in FOLDER

mcjis O N CARD

HIDFOTKT ALL I M A G E S ON CARD

ui ta p r o t e j a r e i m a g i n e

Selectaţi [Protect images] [Protejare imagini].

Sub tab-ul [ET], selectaţi [Protect images], apoi apăsaţi pe < © > .

Ecranul cu setarea pentru protejare

va apărea.

Selectaţi imaginea si protejati-o. Alegeţi [Select images] [Selectare imagini], apoi apăsaţi pe < © > .

Rotiţi discul < 0 > pentru a selecta

imaginea pe care doriţi s-o protejaţi,

apoi apăsaţi pe < © > .

Atunci cand o imagine este protejata,

iconiţa < | 5 n | > va apărea in partea de

sus a ecranului.

• Pentru a anula protejarea imaginii,

apăsaţi pe < © > din nou. Iconiţa

< [ » 3 > va dispărea.

Pentru a proteja o alta imagine,

repetaţi pasul 2 .

Pentru a iesi din protejarea imaginii,

apăsaţi pe butonul <MENU>. Meniul va

reapărea.

2 1 3

Page 108: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

f i i i P r o t e j a r e a i m a g i n i l o r

">"Protect images Select images

j A i l images in f o l d e r U n p r o t e c t all images in folder All images o n c a r d U n p r o t e c t all images o n c a r d

Miim Protejarea tuturor imaginilor intr-un fişier sau pe card

Puteţi proteja toate imaginile intr-un fişier sau pe card in acelaşi timp Cand opţiunea meniului [ET Protect images] [Protejarea i m a g i n i l o r ] e ş t i 1

I setata pe [All i m a g e s in f o l d e r ] [To.itt i m a g i n i l e d i n f i ş i e r ] sau [All images im card] [Toate i m a g i n i l e de pe card], toate imaginile din fişier sau de pe card vor fi protejate.

Pentru a anula protejarea imaginii, selectaţi [ U n p r o t e c t all i m a g e s in f o l d e r ] [Anulaţ i protejarea imaginilor din f iş ier] sau [ U n p r o t e c t all images on card] [Anulaţi protejarea imagini lor <l« pe card].

D a c a f o r m a t a ţ i c â r d u l ( p . 4 8 ) , i m a g i n i l e p r o t e j a t e v o r f i d e a s e m e n e a ş t e r s e .

| = | S i f i l m e l e p o t f i p r o t e j a t e .

• O d a t ă c e o i m a g i n e e s t e p r o t e j a t a , a c e a s t a n u p o a t e f i ş t e a r s ă d e f u n c ţ i a

d e ş t e r g e r e a c a m e r e i . P e n t r u a ş t e r g e o i m a g i n e p r o t e j a t a , t r e b u i e s a

a n u l a ţ i m a i i n t a i p r o t e j a r e a .

D a c a ş t e r g e ţ i t o a t e i m a g i n i l e ( p g . 2 1 6 ) , d o a r i m a g i n i l e p r o t e j a t e v o r

r a m a n e . A c e a s t a e s t e o o p e r a ţ i e a v a n t a j o a s a a t u n c i c a n d d o r i ţ i s a

ş t e r g e ţ i t o a t e i m a g i n i l e d e c a r e n u m a i a v e ţ i n e v o i e ,

Ştergerea imaginilor H li' „i selectaţi si sa ştergeţi imaginile una cate una fie sa le i li |in luate odată. Imaginile protejate (pg. 213) nu vor fi şterse. 1 iilnta ce o i m a g i n e a f o s t ştearsă, nu poate fi recuperata. A t l u u r a t i - v a ca nu m a i aveţi n e v o i e de i m a g i n e inainte sa o •lorgoti. Pentru a evita ştergerea accidentala a imaginilor, •torgeti-le. Ş t e r g â n d o imagine RAW+JPEG se v o r şterge atat Imnginile RAW c a t si JPEG.

M i e r e a unei s i n g u r e imagini

Redaţi imaginea pe care d o r i ţ i s-o ştergeţi.

Apăsaţi pe b u t o n u l < % > . • Dialogul pentru ştergere va apărea in

partea de jos a ecranului.

Ştergeţi imaginea. Selectaţi [Erase] [Ştergere], apoi apăsaţi pe <® >. Imaginea afişată va fi ştearsă.

H Bifaţi cu < V > imagini le pe care doriţ i sa le ştergeţi

lui.md imaginile pe care doriţi sa le ştergeţi, puteţi şterge mai multe

Imagini simultan.

4 Selectaţi [Erase images] [Ştergere imagini]. o Sub tab-ul [ B ' ] , selectaţi [Erase

images] [Ştergere imagini], apoi

apăsaţi p e < © > •

215 214

Page 109: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

ţjjj Ş t e r g e r e a i m a g i n i l o r

Select and erase images AII images in f o l d e r AII images on card

Erase selected images

Alegeţi [Select and erase image [Selectare si ştergere imagini]. 0 Alegeţi [Select and erase images],

apoi apăsaţi p e < © > . ' Imaginile vor fi afişate.

Pentru a afişa trei imagini, apăsaţi butonul < E 3 - Q > > . Pentru a reveni la afisajul unei singure imagini, apăsaţi pe butonul <<£{>.

Selectaţi imagini le pe care doriţ i sa le ştergeţi.

. Rotiţi discul < Q > pentru a selecta imaginea pe care doriţi sa o ştergeţi, apoi apăsaţi pe tasta <AT>.

1 O bifa <>/> va fi afişată in partea stânga de sus.

:.: Pentru a selecta alte imagini pe care doriţi sa le ştergeţi, repetaţi pasul 3.

Ştergeţi imagini le. Apăsaţi pe butonul < % > .

• Selectaţi [OK], apoi apăsaţi pe < © > . : Imaginile selectate vor fi şterse.

Cancel OK

VAAim Ştergerea tuturor imaginilor dintr-un fişier sau de pe un card

Puteţi şterge simultan toate imaginile dintr-un fişier sau de pe un card. Atunci cand opţiunea meniului [ E ' Erase images] [Ştergeţi imagini] este setata pe [All images in folder] [Toate imaginile din fişier] sau [All images on card] [Toate imaginile de pe card], toate imaginile din fişier sau de pe card vor fi şterse.

E3 P e n t r u a ş t e r g e de a s e m e n e a si i m a g i n i l e p r o t e j a t e , f o r m a t a ţ i c â r d u l ( p g . 4 8 ) .

2 1 6

Schimbarea setărilor redării imagini.

PHD Adaptarea luminozităţ i i m o n i t o r u l u i LCD r n nentru a pute

||a pe el.

|hlness m i m

, tn,iyr;.l l»u IVStem

,n i l e a n i n g i •

0 9 / 3 0 / - 1 0 1Î-.30 Englisti NTSC

A selectaţ i [LCD br ightness] * [Luminozitate LCD].

3 Sub tab-ul [V:], selectaţi [LCD

b r i g h t n e s s ] , apoi apăsaţi pe

Adaptaţi luminozitatea. ; ,n timp ce consultaţi diagrama gr,,

aoasati pe tasta Pentru a

adapte luminozitatea, apoi apăsat, pe

„ ^ . e r i f i c a e x p u n e r e a i m a g i n i i , e s t e r e c o m a n d a t s a pr iv i ţ i h i s t o g r a m a

( p g . 1 9 3 ) . 2 1

Page 110: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

S c h i m b a r e a setăr i lor redăr i i i m a g i n i i

IESM A u t o rotaţia i m a g i n i l o r verticale

Imaginile verticale sunt rotite automat astfel incat acestea sunt afişate vertical pe monitorul LCD al camerei si in computer in loc sa fie afişate orizontal Setarea acestei caracteristici poate fi schimbata.

- ; Selectaţi [Auto rotate] [Auto rotaţie]. Sub tab-ul [V], selectaţi [Auto rotate], apoi apăsaţi pe < ® > .

Setaţi auto rotaţia. o Selectaţi setarea dorita, apoi apăsaţi

pe < © > .

: O n â i Imaginea verticala este rotita automat atat pe monitorul LCD al camerei cat si in computerul personal,

o On B Imaginea verticala este rotita automat doar in computerul personal. Off Imaginea verticala nu este rotita.

A u t o r o t a ţ i a n u v a f u n c ţ i o n a c u i m a g i n i v e r t i c a l e r e a l i z a t e i n t i m p c e a c e a s t a

e r a o p r i t a . I m a g i n i l e n u s e v o r r o t i c h i a r d a c a m a i t â r z i u c o m u t a ţ i p e [ O n ]

p e n t r u r e d a r e .

H • I m e d i a t d u p a e f e c t u a r e a f o t o g r a f i e i , i m a g i n e a v e r t i c a l a n u v a f i r o t i t a

a u t o m a t p e n t r u r e v i z u a l i z a r e .

D a c a i m a g i n e a v e r t i c a l a e s t e r e a l i z a t a i n t i m p c e c a m e r a e s t e î n d r e p t a t a

i n s u s s a u i n j o s , e s t e p o s i b i l c a a c e a s t a s a n u f i e r o t i t a a u t o m a t p e n t r u

r e d a r e .

D a c a i m a g i n e a v e r t i c a l a n u e s t e r o t i t a a u t o m a t p e e c r a n u l c o m p u t e r u l u i

p e r s o n a l , i n s e a m n a c a s o f t - u l p e c a r e i l f o l o s i ţ i n u e s t e c a p a b i l s a

r o t e a s c ă i m a g i n e a . E s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a s o f t - u l u i f u r n i z a t .

Post-procesarea B imaginilor

Ilupii realizarea imaginilor, puteţi aplica filtre creative

unu lodimensiona imaginea (sa micşoraţi numărul

l i n i i l o r ) . Puteţi de asemenea sa procesaţi imagini

l 'AW cu camera.

Page 111: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Filtre creative Puteţi sa aplicaţi următoarele filtre creative unei imagini si s-o salvaţi imagine noua: Grainy B/W (Granulat B/W), Focalizare fina, Toy cam effect (Efect Toy camera - aparat foto ieftin din plastic) si efect miniatura. Filtrele creative nu pot fi aplicate imaginilor MGEffl si S

Selectaţi [Creative f i l ters] [Filtre creative]. • Selectaţi opţiunea meniului [ E "

Creative f i l ters] apoi apăsaţi pe

< ® > .

Imaginile vor fi afişate.

Selectaţi o imagine. Selectaţi imaginea căreia doriţi sa-i aplicaţi un filtru. Apăsând butonul <H*Q.>, puteţi comuta pe afisaj index si selecta o imagine.

Selectaţi un f i l t r u . o Atunci cand apăsaţi pe < © > , filtrele

vor fi afişate.

Apăsaţi pe tasta pentru a selecta un filtru, apoi apăsaţi pe < © > . Imaginea căreia i s-a aplicat filtrul respectiv va fi afişată.

Adaptaţi efectul f i l t r u l u i . Apăsaţi pe tasta pentru a adapta efectul de filtru, apoi apăsaţi pe <® >. Pentru efect miniatura, apăsaţi pe tasta <AT> si selectaţi aria imaginii (in limita cadrului alb) unde doriţi sa apară clara. Apoi apăsaţi p e < © > .

IVIiniature effect 0=01 aU 1 © ' { $ )

220

Filtre c r e a t i v e

C Salvaţi imaginea. o Selectaţi [OK] pentru a salva

imaginea, c Reţineţi destinaţia fişierului si

numărul fişierului imaginii, apoi selectaţi [OK],

s Pentru a aplica filtrul unei alte imagini, repetaţi paşii 2 la 5.

r Pentru a iesi si a reveni la meniu, apăsaţi pe butonul <MENII>.

11| • I n p r i v i n ţ a i m a g i n i l o r G f f l + J P E G , i m a g i n i i G f f l i s e v a a p l i c a f i l t r u l c r e a t i v

( I v a f i s a l v a t a c a i m a g i n e J P E G .

• In p r i v i n ţ a i m a g i n i l o r M CE55+JPEG si S 0 H + J P E G , f i l t r u l c r e a t i v va f i

u p l i c a t i m a g i n i i J P E G .

Caracteristicile f i l t r u l u i creativ

• i i , Grainy B/W (Granulat B/W) l ace ca imaginea sa fie granulata, neagra si alba. Adaptând i nntrastul, puteţi schimba efectul alb-negru.

• * Focalizare f ina I >;i imaginii un aspect fin. Adaptând efectul de incetosare, puteţi

••.chimba gradul de fineţe.

• m Toy camera effect (Efect t o y camera) I )a o culoare de tip şablon tipica pentru toy cameras si intuneca cele

patru colturi ale imaginii. Adaptând tonul culorii, puteţi schimba

culoarea de tip şablon.

£/ Efect miniatura Creaza un efect de diorama. In pasul 4, puteţi apasă pe butonul <INF0.> pentru a schimba direcţia (verticala / orizontala) cadrului alb care indica unde doriţi ca imaginea sa fie clara.

221

Page 112: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

ES Redimensionarea —-— Puteţi sa redimensionati o imagine pentru ca numărul pixelilor sa f l t J Zihiifn0

S a ' V a t i C a i m a g i n e n o u a - Redimensionarea fotograf posibila doar cu imaginile JPEG L/M/S1/S2. Imaginile JPEG S3 si rÂI nu pot fi redimensionate. ^

P r o t e c t images Rotate Erase images P r i m o r d e r Creative f i l t e r s Besize

Selectaţi [Resize] [ R e d i m e n s i o n a n | Selectaţi opţiunea meniului [ E ' Resize], apoi apăsaţi pe < © > .

• Imaginile vor fi afişate.

4^

Selectaţi o imagine. Selectaţi imaginea pe care doriţi n redimensionati. Apăsând pe butonul <H - < 3.>, putoll comuta pe afisaj index si selecta o imagine.

Selectaţi d i m e n s i u n e a imagini i dorite.

Apăsaţi pe < © > pentru a afişa dimensiunile imaginii. Apăsaţi p e tasta < > pentru a selecta dimensiunea imaginii dorite, apoi apăsaţi pe < @ > .

Salvaţi imaginea. . Selectaţi [OK] pentru a salva

imaginea,

c Reţineţi destinaţia fişierului si numărul fişierului imaginii, apoi selectaţi [OK].

• Pentru a redimensiona o alta imagine, repetaţi paşii 2 la 4.

Pentru a iesi si a reveni la meniu, apăsaţi pe butonul <MENU>.

222

E 3 R e d i m e n s i o n a r e a

,,. r e d i m e n s i o n a r e in c o n f o r m i t a t e cu d i m e n s i u n e a

iginale

imnulnnea Inii originale

Setări de redimensionare disponibile imnulnnea Inii originale M S1 S2

1 l "1 O o O O

M o o o

S1 o o

S2 o

S3 — lire d i m e n s i u n i l e imagini i

„ „ „ n e a imaginii [8.0WI 3456x2304] afişată in pasul 3 are un format ,ii de 3 2 . Dimensiunea imaginii in conformitate cu formatele

k n m , l n l i este indicata in tabelul de mai jos. Pentru calitatea imagini, towuistrate cu asterisc, numărul pixelilor nu se potriveşte exact cu Iniinalul imaginii. Imaginea va fi uşor ajustata.

. .ililute Format al imaginii si număr pixeli

. .ililute 3:2 4:3 16:9 1:1

M 3 4 5 6 x 2 3 0 4

(8.0 m e g a p i x e l i )

3 0 7 2 x 2 3 0 4

(7.0 megapixe l i )

3 4 5 6 x 1 9 4 4

(6.7 megapixe l i )

2 3 0 4 x 2 3 0 4

(5.3 megapixe l i )

S1 2 5 9 2 x 1 7 2 8

(4.5 megapixe l i )

2 3 0 4 x 1 7 2 8

(4.0 m e g a p i x e l i )

2 5 9 2 x 1 4 5 6 *

(3.8 megapixe l i )

1 7 2 8 x 1 7 2 8

(3.0 megapixe l i )

S2 1 9 2 0 x 1 2 8 0

(2.5 megapixe l i )

1 6 9 6 x 1 2 8 0 *

(2.2 megapixe l i )

1 9 2 0 x 1 0 8 0

(2.1 megapixe l i )

1 2 8 0 x 1 2 8 0

(1.6 megapixe l i )

S3 7 2 0 x 4 8 0

(350,000 pixel i)

6 4 0 x 4 8 0

(310,000 pixel i)

7 2 0 x 4 0 0 *

(290,000 pixeli)

4 8 0 x 4 8 0

(230,000 pixel i)

223

Page 113: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

IpEG-t Procesarea imaginilor RAW prin intermediul camerei" -Puteţi sa procesaţi imaginile Gffl cu camera si sa le salvaţi ca imnului JPEG. In vreme ce imaginea RAW nu se schimba, o puteţi procesa | tinand seama de condiţiile variate pentru a crea orice număr de imnuli JPEG pornind de la ea.

Reţineţi ca imaginile M G9 si S 1 9 nu pot fi procesate cu camera, Folosiţi Digital Photo Professional (software furnizat) pentru a proi i acele imagini.

H Protect images

Rotate

/'Erase images

Prinţ o r d e r

Creative f i i t e r s

Resize

i RAW image p r o c e s s i n g

Selectaţi [RAW image processing| [Procesarea imagini i RAW]. • Selectaţi opţiunea meniului [ B " RAW

i m a g e p r o c e s s i n g ] , apoi apăsaţi < © > .

Imaginile Gffl vor fi afişate.

Selectaţi o imagine. Selectaţi imaginea pe care doriţi sa o procesaţi,

o Apăsând butonul < H - Q . > , puteţi comuta pe afisaj index si selecta o imagine.

Procesaţi imaginea. Apăsaţi pe < © > s i in curând opţiunile de procesare RAW vor apărea (pg. 226, 227).

. Apăsaţi tastele <AT > < - < • > pentru a selecta o opţiune si rotiţi discul < 0 > pentru a schimba setarea. Imaginea afişată va reflecta "Luminozitatea," "Nivelul de alb," si alte adaptări ale setărilor,

t Pentru a reveni la setările imaginii de la momentul fotografierii, apăsaţi pe

butonul <INFO.>.

224

« a P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r R A W pr in i n t e r m e d i u l c a m e r e i

| P T T L I I I M M ^ ^ M ^ M — M W — I

Afişarea ecranului cu setări Apăsaţi pe < © > pentru a afişa ecranul cu setări. Rotiţi discul <£L%> sau < 0 > pentru a schimba setarea. Pentru a reveni la ecranul din pasul 3, apăsaţi p e < © > .

/| Salvaţi imaginea. • Selectaţi [L?] (Save) (Salvare), apoi

apăsaţi p e < © > . ' Selectaţi [OK] pentru a salva

imaginea. Reţineţi destinaţia fişierului si numărul fişierului imaginii, apoi apăsaţi pe [OK]. Ecranul din pasul 2 va reapărea.

• Pentru a procesa o alta imagine,

repetaţi paşii 2 - 4.

• Pentru a iesi si a reveni la meniu, apăsaţi pe butonul <MENU>.

I înspre afisajul mărit

, . „ea butonului < < ^ > din pasul 3 va ^ma^a^Z°X' , „ - / " . > va puteţi deplasa in jurul imaginii mante. Atunci cand

im Magnify] [Mărire] este evidenţiata in gri in timpul procesam „ „ . „ „ „ i i , imaginea nu poate fi mărita.

| M i „ „ p c e imaginea este mărita, apăsând p e butonul < B ^ > vet, ,es,

|n vizualizarea mărita.

Sotarea f o r m a t u l u i imagini i i ormatul de ([4:3] [16:9] [1:1]) al imaginilor fotografiate in direct va fi

! d u p a cum a fost setat. Imaginile JPEG vor f i de asemenea salvate

in i i II matul setat.

2 2 5

Page 114: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

[1 P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r R A W pr in i n t e r m e d i u l c a m e r e i *

Opţiuni le procesări i imagini i RAW

• :»:±0 L u m i n o z i t a t e Puteţi adapta luminozitatea imaginii intr-un interval de ±1 in pasi d i ' 1/3. Imaginea afişată va reflecta efectul setării.

% b Nivelul d e alb (pg.96) Puteţi selecta nivelul de alb. Daca selectaţi [ D i ] , folosiţi discul <£H\* pentru a seta indicele de intensitate al culorii. Imaginea afişată va reflecta efectul setării.

s ^şss Stil imagine (pg.90) Puteţi selecta stilul imaginii. Pentru a seta parametrii cum ar fi claritate, apăsaţi pe < © > pentru a afişa ecranul cu setări. Rotiţi discul < Q > pentru a selecta un parametru, apoi rotiţi discul pentru a-l seta dupa cum doriţi. Apăsaţi pe < © > pentru a finaliza setarea si pentru a reveni la ecranul cu setări. Imaginea afişată va reflecta efectul setării.

• Sjn Optimizarea a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i (p.101) Puteţi seta optimizarea auto a luminozităţii. Imaginea afişată va reflecta efectul setării.

© NR..i Reducerea z g o m o t u l u i vitezei inalte ISO (pg.254) Puteţi seta reducerea zgomotului pentru vitezele ISO inalte. Imaginea afişată va reflecta efectul setării. Daca efectul este greu de deosebit, apăsaţi pe butonul < ( t \ > pentru a mari imaginea. (Apăsaţi pe butonul <H - I 3.> pentru a reveni la vizualizarea normala.) Pentru a verifica efectul setării [Strong] [Puternic], mariti imaginea. Vizualizarea acesteia ca imagine singulara va afişa doar efectul [Standard] chiar daca [Strong] [Puternic] a fost setat.

c il Calitatea i m a g i n i i i n r e g i s t r a t e (pg.84) Puteţi seta numărul de pixeli si calitatea imaginii pentru salvarea imaginii JPEG in imagine RAW. Dimensiunea imaginii afişate, cum ar fi [8.0M 3456x2304], are un format al imaginii de 3:2. Numărul de pixeli al fiecărui format este indicat la pagina 223.

226

H P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r R A W pr in i n t e r m e d i u l c a m e r e i *

Spaţiu c u l o a r e (pg.110) i u l i ' l i selecta fie sRGB fie Adobe RGB. De vreme ce monitorul LCD

ii i i i r e i nu este compatibil cu Adobe RGB, imaginea nu va fi iilo diferita atunci cand va fi setat orice spaţiu pentru culoare.

H I Ini Corecţia i l u m i n ă r i i periferice (p.102) i un ii seta [Enable] [Validare] sau [Disable] [Anulare]. Daca este u n i a t a [Enable] [Validare], imaginea corectata va fi afişată. Daca

l i n I u l este greu de deosebit, apăsaţi pe butonul <G^> pentru a u i . u i imaginea si priviţi colturile imaginii. (Apăsaţi pe butonul • H-<3.> pentru a reveni la vizualizarea normala.)

• Corecţia d i s t o r s i u n i i A l u n e i cand este setata [Enable] [Validare], distorsiunea imaginii imivocata de lentile este corectata. Daca este setata [Enable] [Validare], imaginea cu distorsiune corectata va fi afişată. Corecţia va necesita ca periferia imaginii sa fie ajustata. De aceea, imaginea va arata uşor mai mare (Nu este o imagine mărita). Cu Digital Photo I'rofessional (software furnizat), puteţi corecta distorsiunea imaginii iu timp ce minimalizaţi ajustarea periferiei imaginii. I in vreme ce rezoluţia imaginii poate arata uşor redusa, folosiţi •.Idarea pentru claritatea din stilul imaginii pentru a face ajustări daca i -sie necesar.

227

Page 115: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

"PEGI P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r R A W pr in i n t e r m e d i u l c a m e r e i *

• Yim Corecţia aberaţiei c r o m a t i c e Atunci cand [Enable] [Validare] este setata, aberaţia cromatica laterala provocata de lentile este corectata. Daca [Enable] [Validam este setata, imaginea corectata va fi afişată. (Periferia imaginii va fl de asemenea uşor ajustata.) Daca efectul este greu de deosebit, apăsaţi pe butonul < ( t \ > pentru a mari imaginea. (Apăsaţi pe butonul < H - < 9 . > pentru a reveni la vizualizare normala.) Corecţia aberaţiei cromatice realizata cu camera va fi mai puţin pronunţata decât cu Digital Photo Professional (software furnizat). De aceea, corecţia poate sa nu fie atat de evidenta. Intr-un astfel de caz, folosit Digital Photo Professional pentru a corecta aberaţia cromatica. Aberaţia cromatica se refera la convergenta inexacta a culorilor d e f l lungul marginilor unui subiect.

R e z u l t a t u l i m a g i n i i R A W p r o c e s a t e c u c a m e r a s i a l i m a g i n i i R A W

p r o c e s a t e c u D i g i t a l P h o t o P r o f e s s i o n a l n u s e p o t r i v e s c e x a c t .

C h i a r d a c a i n f o r m a ţ i i l e d e v e r i f i c a r e a l e i m a g i n i i ( p g . 2 6 0 ) s u n t a p l i c a t e

i m a g i n i i R A W , a c e s t e a n u s u n t a p l i c a t e i m a g i n i i J P E G d u p a p r o c e s a r e .

Despre c o r e c ţ i a i l u m i n ă r i i periferice, c o r e c ţ i a d i s t o r s i u n i i s i corecţ ia aberaţiei c r o m a t i c e P e n t r u a e x e c u t a c o r e c ţ i a i l u m i n ă r i i p e r i f e r i c e , c o r e c ţ i a d i s t o r s i u n i i s i

c o r e c ţ i a a b e r a ţ i e i c r o m a t i c e c u c a m e r a , i n f o r m a ţ i i l e l e n t i l e l o r u t i l i z a t e p e n t r u

f o t o g r a f i e r e t r e b u i e s a f i e i n r e g i s t r a t e i n c a m e r a . D a c a i n f o r m a ţ i i l e l e n t i l e l o r

n u a u f o s t i n r e g i s t r a t e i n c a m e r a , f o l o s i ţ i u t i l i t ă ţ i l e E O S ( s o f t w a r e f u r n i z a t )

p e n t r u a i n r e g i s t r a i n f o r m a ţ i i l e l e n t i l e l o r .

Curăţarea senzorului

u n . i . i d e ţ i n e u n s e n z o r d e a u t o c u r ă ţ a r e ataşat l a

pi in ula f r o n t a l a a s e n z o r u l u i de i m a g i n e (fi ltru c a r e

|inmiite t r e c e r e a f r e c v e n t e l o r j o a s e ) p e n t r u a s c u t u r a

I I l imi tat p r a f u l .

I lusl D e l e t e D a t a ( Ş t e r g e r e a p a r t i c u l e l o r de praf) p o a t e l i i In a s e m e n e a apl icata i m a g i n i i ast fe l incat p u n c t e l e de |u,if r a m a s e s a p o a t ă f i ş t e r s e a u t o m a t d e c ă t r e Digital i ' h o t o P r o f e s s i o n a l ( s o f t w a r e f u r n i z a t ) .

Despre murdăria care adera pe partea frontala a senzorului | n a f a r a d e p r a f u l c a r e i n t r a i n c a m e r a d i n e x t e r i o r , i n c a z u r i r a r e ,

l u b r i f i a n t u l d i n p a r t i l e i n t e r n e a l e c a m e r e i p o a t e a d e r a p e p a r t e a f r o n t a l a

, , s e n z o r u l u i . I n c a z u l i n c a r e r a m a n i n c a p u n c t e v i z i b i l e d u p a c u r ă ţ a r e a

a u t o m a t a a s e n z o r u l u i , s e r e c o m a n d a c a a c e s t a s a f i e c u r ă ţ a t l a u n

i ' . i intru S e r v i c e C a n o n .

C h i a r s i i n t i m p c e s e n z o r u l d e a u t o c u r ă ţ a r e o p e r e a z ă , p u t e ţ i

a p a s ă p e b u t o n u l d i a f r a g m e i p a n a l a j u m ă t a t e p e n t r u a î n t r e r u p e

c u r ă ţ a r e a s i a d e c l a n ş a i m e d i a t f o t o g r a f i e r e a .

228

Page 116: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

+1zh Curăţarea automata a senzorului Ori de cate ori setaţi comutatorul de alimentare pe <ON> sau <0 senzorul de auto curăţare operează pentru a scutura automat praful I pe partea frontala a senzorului. In mod normal, trebuie sa aveţi o r i i , , aceasta operaţie. Totuşi, puteţi efectua oricând curăţarea senzorului dar puteţi s-o si anulaţi.

Curăţarea imediata a s e n z o r u l u

LCD b r i g h t n e s s m

Date/TIme 0 L a n g u a g e # Video s y s t e m

9 / 3 0 / ' I O 13:30 Englisb NTSC

[ S e n s o r c l e a n i n g

i ş e n s o r c l e a n i n g j

A u t o c l e a n i n g . ' o

f c î e i n n o w * r 3 ~ Enable

Clean m a n u a l l y

BB!K1*>

Selectaţi [Sensor cleaning] [Curăţarea senzorului]. • Sub tab-ul selectaţi [Sensor

cleaning], apoi apăsaţi <(§)>.

s

Selectaţi [Clean n o w , t h ] (curăţare imediata).

Selectaţi [Clean n o w . t f ] , apoi apăsaţi p e < © > . Selectaţi [OK] pe ecranul pentru dialog, apoi apăsaţi pe < © > .

I Ecranul va arata ca senzorul este curăţat. Desi se va auzi sunetul diafragmei, nu este realizata nicio fotografie.

: Pentru rezultate mai b u n e , efectuaţ i c u r ă ţ a r e a s e n z o r u l u i a ş e z â n d c a m e r a pe o

m a s a s a u alta s u p r a f a ţ a p lana.

• C b i a r d a c a repetaţ i o p e r a ţ i a de curăţare a s e n z o r u l u i , rezultatul nu se va

îmbunătăţ i prea mult. Imediat d u p a t e r m i n a r e a o p e r a ţ i e i de curăţare a senzorulu i

opţ iunea [ C l e a n n o w ] [ C u r ă ţ a r e i m e d i a t a ] v a f i anulata t e m p o r a r

Anularea curăţări i automate a senzorului

• In pasul 2, selectaţi [Auto c l e a n i n g fc, ] [Curăţare automata] si setati-o pe [Disable] [Anulare].

• Curăţarea senzorului nu va mai fi executata atunci cand setaţi comutatorul de alimentare pe <ON> sau <OFF>

2 3 0

^ • D Ştergerea particulelor de praf* mmmm M U I i u ; il, senzorul de auto curăţare va elimina cea mai mare plaiului care poate fi vizibil pe imaginile realizate. Totuşi, in

i ui n M .im mai exista praf vizibil, puteţi aplica Dust Delete Data mă particulelor de praf) la imagine pentru a şterge punctele de ii lai/ iu. Dust Delete Data (Ştergerea particulelor de praf) este

ii • Digital Photo Professional (software furnizat) pentru a şterge

ii particulele de praf.

Şrtgatirea I unii un obiect solid de culoare alba (hârtie, e t c ) .

Inii distanta focala a lentilelor pe 50 mm. sau mai mult. i flnluli comutatorul modului de focalizare a lentilelor pe <MF> iar

li II . ili/area pe infinit ( c o ) . Daca lentilele nu au o scala pentru distanta, pilvili lentilele din fata si rotiţi inelul de focalizare in sensul acelor i.-. vornicului pana la capăt.

I l o r g e r e a part iculelor de praf Selectaţi [Dust Delete Data] [Ştergerea particulelor de praf]. e Sub tab-ul [Că'], selectaţi [Dust

Delete Data], apoi apăsaţi pe < © > .

Selectaţi [OK]. c Selectaţi [OK] si apăsaţi pe < © > .

Dupa efectuarea auto curăţării automate a senzorului, va apărea un mesaj. Desi se va auzi sunetul diafragmei, nu este realizata nicio

l fotografie.

. i. i i m l e t e D a t a

o b t a i n d a t a f o r r e m o v i n g d u s t u s i n g s o f t w a r e .

Refer t o m a n u a l f o r detai ls.

I M I u p d a t e d : OO/OO/'OO 00:00

Cancel I OK

I—h - t - 1 i

Sensor c l e a n i n g

Dust Delete Data

Fully press t h e s h u t t e r b u t t o n , w h e n r e a d y

231

Page 117: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G H I D Ş t e r g e r e a p a r t i c u l e l o r d e p r a f *

Fotografiaţi un obiect sol id do culoare alba.

La o distanta de 20 cm. - 30 cm. (0.7 II I li fi.), astupaţi vizorul cu un obiect fara mortali, I solid de culoare alba si faceţi o fotografie, \

' Imaginea va fi realizata in modul deschidnfl 9 prioritara AE cu o deschidere de f/22.

» De vreme ce imaginea nu va fi salvata, datall j pot fi totuşi obţinute chiar daca nu exista un ] card in camera.

• Atunci cand fotografia este realizata, camoi i va incepe sa obtina Dust Delete Data (Ştergerea particulelor de praf). Atunci cand | Dust Delete Data (Ştergerea particulelor do praf) este obţinută, va apărea un mesaj. Selectaţi [OK], si meniul va reapărea.

Daca datele nu au fost obţinute cu succes, va apărea un mesaj pentru aceasta. Urmaţi procedura de "Pregătire" de la pagina precedenta, apoi selectaţi [OK]. Faceţi din nou o fotografie.

Despre Ştergerea part iculelor de praf

Dupa ce Dust Delete Data (Ştergerea particulelor de praf) a fost obţinută, aceasta este aplicata tuturor imaginilor JPEG si RAW realizate dupa aceea. înainte de un moment important de fotografiat, ar trebui sa actualizaţi Dust Delete Data (Ştergerea particulelor de praf) pentru ca aceasta sa intre din nou in vigoare. Pentru a şterge automat particule de praf cu soft-ul furnizat, consultaţi manualul de instrucţiuni software de pe CD-ROM. Dust Delete Data (Ştergerea particulelor de praf) aplicata imaginii este atat de mica incal afectează cu greu dimensiunea fiserului imaginii.

A s i g u r a t i - v a c a f o l o s i ţ i u n o b i e c t s o l i d d e c u l o a r e a l b a c u m a r f i o c o a l a n o u a s a u

o h a r t i e a l b a . D a c a h â r t i a a r e v r e u n m o d e l s a u d e s e n , p o a t e f i r e c u n o s c u t c a

p a r t i c u l e d e p r a f s i a f e c t a a c u r a t e ţ e a ş t e r g e r i i d e p r a f c u s o f t - u l

232

HDD Curăţarea manuala a senzorului* ••• un mii a putut fi indepartat de curăţarea automata a senzorului

, in ii iinli:|>artat manual cu un pamatuf, etc. •• ii.ii.i s e n z o r u l u i imagini i este e x t r e m de delicata. Daca

• M i o r u l necesita curăţare directa, se r e c o m a n d a ca aceasta sa fie i I h i Imit.i la un C e n t r u service Canon.

i Io a curata senzorul, detaşaţi lentilele de la camera.

Selectaţi [Sensor cleaning] [Curăţarea senzorului]. • Sub tab-ul [ • ' ] , selectaţi [Sensor

c l e a n i n g ] , apoi apăsaţi p e < © > .

ii < liinlng • ii i. m i n q . ' a -i W,'l I*

ruially _

Selectaţi [Clean manually] [Curăţare manuala]. • Selectaţi [Clean manually], apoi

apăsaţi p e < © > •

M i r r o r w i l l l o c k u p . After m a n u a l l y c l e a n i n g

i i n s o r , t u r n p o w e r s w i t c h t o <OFF>.

Selectaţi [OK]. • Selectaţi [OK], apoi apăsaţi pe < © > . ; Oglinda se va bloca intr-o clipa si

diafragma se va deschide, o Pe ecranul LCD va clipi "CLn".

Finalizaţi curăţarea. o Setaţi comutatorul de alimentare pe

< O F F > .

| , | C a s u r s a d e a l i m e n t a r e , e s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a k i t - u l u i a d a p t o r A C

A C K - E 6 ( v â n d u t s e p a r a t ) .

D a c a f o l o s i ţ i o b a t e r i e , a s i g u r a t i - v a c a e s t e c o m p l e t ' " c a r c a t e ^ c a

d i s p o z i t i v u l d e p r i n d e r e a l b a t e r i e i c u b a t e m d e d i m e n s i u n e a A A / L R 6

e s t e a t a ş a t , c u r ă ţ a r e a m a n u a l a a s e n z o r u l u i n u v a f i p o s i b i l a .

233

Page 118: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

« I f l C u r ă ţ a r e a m a n u a l a a s e n z o r u l u i *

V I n t i m p c e c u r ă ţ a ţ i s e n z o r u l , n u f a c e ţ i n i m i c d i n u r m ă t o a r e l e . D a c i e f e c t u a ţ i o r i c a r e d i n t r e o p e r a ţ i i l e u r m ă t o a r e a l i m e n t a r e a s e v a i n t r e r u p e s i d i a f r a g m a s e v a i n c h i d e . F o l i i l e d i a f r a g m e i s i s e n z o m i d e i m a g i n e p o t f i d e t e r i o r a t e .

• S e t a r e a c o m u t a t o r u l u i d e a l i m e n t a r e p e < O F F > .

• D e s c h i d e r e a c a p a c u l u i c o m p a r t i m e n t u l u i b a t e r i e i .

• D e s c h i d e r e a c a p a c u l u i l o c a ş u l u i b a t e r i e i . . S u p r a f a ţ a s e n z o r u l u i d e i m a g i n e e s t e e x t r e m d e d e l i c a t a . C u r ă ţ a ţ i

s e n z o r u l c u g r i j a .

F o l o s i ţ i u n p a m a t u f n e t e d f a r a p e r i e a t a ş a t a . P e r i a p o a t e z g â r i a s e n z o r u l

N u i n s e r a ţ i v â r f u l p a m a t u f u l u i i n c a m e r a d i n c o l o d e s u p o r t u l l e n t i l e l o r .

D a c a a l i m e n t a r e a s e i n t r e r u p e , d i a f r a g m a s e v a i n c h i d e s i f o l i i l e

d i a f r a g m e i s a u o g l i n d a c u r e f l e x e p o t f i d e t e r i o r a t e .

. N u f o l o s i ţ i n i c i o d a t ă a e r c o m p r i m a t s a u g a z p e n t r u a c u r a t a s e n z o r u l .

F o r ţ a g e n e r a t a p o a t e d e t e r i o r a s e n z o r u l , i a r g a z u l p u l v e r i z a t p o a t e

i n g h e t a s e n z o r u l .

D a c a m u r d ă r i a c a r e n u p o a t e f i i n d e p a r t a t a c u u n p a m a t u f p e r s i s t a , s e

r e c o m a n d a c a s e n z o r u l s a f i e c u r ă ţ a t l a u n C e n t r u S e r v i c e C a n o n .

234

Imprimarea imaginilor

i i i i|uimarea (pg.236) Putuţi conecta camera direct la o imprimanta si imprima Imaginile de pe card. Camera este compatibila cu

n I 'ictBridge" care reprezintă standardul pentru îmi II irnarea directa.

• Configuraţie c o m a n d a i m p r i m a r e digitala (DPOF) (IMI-245) DPOF (Digital Prinţ Order Format) (Configuraţie comanda imprimare digitala ) va permite sa imprimaţi imagini înregistrate pe card in conformitate cu instrucţiunile dumneavoastră de imprimare cum ar fi selectarea imaginii, cantitatea de imprimat, etc. Puteţi sa imprimaţi simultan Imagini multiple sau sa duceţi comanda dumneavoastră cu 1 1 : 0 a ce doriţi sa imprimaţi la un atelier foto.

Page 119: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Pregătirea pentru imprimare Procedura de imprimare directa este efectuata in intregime cu cam in timp ce priviţi monitorul LCD.

Conectarea camerei la o i m p r i m a n t a

M *ţ Setaţi c o m u t a t o r u l de alimentai. 1^ al camerei pe <OFF>.

Setaţi imprimanta. o Pentru detalii, consultaţi manualul iii

instrucţiuni al imprimantei.

Conectaţi camera la imprimanta. Folosiţi cablul de conexiune furnizai cu camera. Conectaţi cablul la terminalul <DIGITAL> al camerei orientând stecherul cu iconiţa cu fata spre spatele camerei.

® Pentru a conecta imprimanta, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei.

Deschideţi imprimanta.

Setaţi c o m u t a t o r u l de alimentare al camerei pe < O N > .

Anumite imprimante pot sa emită un sunet sub forma de beep.

236

P r e g ă t i r e a p e n t r u i m p r i m a r e

*ţ fi, i l i n d g e Redaţi imaginea. • Apăsaţi pe butonul < H > . • Imaginea va fi afişată si iconiţa <f(-

va apărea in partea din stânga sus pentru a arata ca s-a realizat conexiunea intre camera si imprimanta.

M • F i l m e l e n u p o t f i i m p r i m a t e .

C a m e r a n u p o a t e s a f i e f o l o s i t a c u i m p r i m a n t e c o m p a t i b i l e d o a r c u C P

D i r e c t s a u B u b b l e J e t D i r e c t .

N u f o l o s i ţ i n i c i u n a l t c a b l u d e c o n e x i u n e d e c â t c e l f u r n i z a t .

D a c a s e a u d e u n s u n e t l u n g s u b f o r m a d e b e e p i n p a s u l 5 , a c e s t a i n d i c a

o p r o b l e m a c u i m p r i m a n t a . R e z o l v a ţ i p r o b l e m a a f i ş a t ă d e m e s a j u l d e

e r o a r e ( p g . 2 4 4 ) .

| P u t e ţ i d e a s e m e n e a s a i m p r i m a ţ i i m a g i n i R A W r e a l i z a t e c u a c e a s t a

" c a m e r a . P e n t r u i m p r i m a r e i n f o r m a t A 4 s a u c a r t e p o ş t a l a s i h â r t i e d e

d i m e n s i u n i m a i m a r i , e s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a i m a g i n i i J P E G â L

p r o c e s a t e d e l a R A W ( c u e x c e p ţ i a M 0 9 s i S CEH).

D a c a f o l o s i ţ i u n s e t d e b a t e r i i p e n t r u a a l i m e n t a c a m e r a , a s i g u r a t i - v a c a

e s t e b i n e i n c a r c a t . C u o b a t e r i e c o m p l e t i n c a r c a t a , e s t e p o s i b i l a

i m p r i m a r e a p a n a l a a p r o x . * * o r e .

î n a i n t e d e a d e c o n e c t a c a b l u l , i n c h i d e t i m a i i n t a i c a m e r a s i i m p r i m a n t a .

T i n e t i s t e c h e r u l ( n u c a b l u l ) p e n t r u a-l d e c o n e c t a .

P e n t r u i m p r i m a r e d i r e c t a , e s t e r e c o m a n d a t a f o l o s i r e a u n u i k i t a d a p t o r

A C A C K - E 6 ( v â n d u t s e p a r a t ) p e n t r u a a l i m e n t a c a m e r a .

237

Page 120: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

f( Imprimarea A f i s a j u l e c r a n u l u i si o p ţ i u n i l e de setare v o r f i d i fer i te in functl» ia) i m p r i m a n t a . Este posibil ca anumite setări sa nu fie disponibile. I 'cir i l l detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.

Iconiţa c o n e c t a r e i m p r i m a n t a .;; j Selectaţi imaginea pe care dorltl s-o imprimaţi. • Verificaţi daca iconiţa <f(> este

afişată in partea stânga sus a monitorului LCD.

s Rotiţi discul < 0 > pentru a selecln imaginea pe care doriţi s-o imprim.iii

\ Apăsaţi pe < ® > . > Ecranul pentru setare i m p r i m a r e ^ B

apărea.

E c r a n s e t a r e i m p r i m a r e

S e t e a z ă e f e c t e l e i m p r i m ă r i i ( p g . 2 4 0 ) .

S e t e a z ă i n t i p a r i r e a d a t e i s a u a n u m ă r u l u i

d o c u m e n t u l u i p e o n s a u o f f .

S e t e a z ă c a n t i t a t e a d e i m p r i m a t .

S e t e a z ă a j u s t a r e a ( p g . 2 4 3 ) .

S e t e a z ă d i m e n s i u n e a hârt ie i , t ipul s i configurati. i

R e v i n e l a e c r a n u l d i n p a s u l 1 .

P o r n e ş t e i m p r i m a r e a . I

D i m e n s i u n e a h â r t i e i , t i p u l s i c o n f i g u r a ţ i a p e c a r e l e - a t i s e t a t s u n t a f i ş a t e .

* I n f u n c ţ i e d e i m p r i m a n t a , e s t e p o s i b i l c a a n u m i t e s e t ă r i c u m a r f i i n t i p a r i r e a

d a t e i s i a n u m ă r u l u i d o c u m e n t u l u i s i a j u s t a r e a s a n u f i e d i s p o n i b i l e .

Selectaţi [Paper s e t t i n g s ] [Setări hârtie]. • Selectaţi [Paper s e t t i n g s ] , apoi

apăsaţi p e < © > . • Ecranul pentru setări hârtie va

apărea.

238

f( I m p r i m a r e a

•a d i m e n s i u n i i hârtiei © Selectaţi dimensiunea hârtiei incarcata in

imprimanta, apoi apăsaţi pe <® >. • Ecranul pentru tipul de hârtie va apărea.

itarea t i p u l u i de hârtie Selectaţi tipul de hârtie incarcata in imprimanta, apoi apăsaţi pe < © > • Ecranul pentru configuraţia hârtiei va apărea.

( j l o t a r e a conf iguraţ iei pagini i Selectaţi configuraţia paginii, apoi

apăsaţi p e < ® > . Ecranul pentru setări imprimare va

reapărea.

f u i m n r g i n i

n i m a r g i n i

imui|lnlH M I a I m u l t d e

HUI mult de 20 H

i . i.i l inii l l(le350

i . i . i h i l i t

I m p r i m a t u l v a a v e a b o r d u r i a l b e d e - a l u n g u l m a r g i n i l o r .

I m p r i m a t u l n u v a a v e a b o r d u r i . D a c a i m p r i m a n t a d u m n e a v o a s t r ă

n u p o a t e f a c e i m p r i m ă r i f a r a b o r d u r i , i m p r i m a t u l v a a v e a m a r g i n i .

I n f o r m a ţ i i l e * d e s p r e f o t o g r a f i e r e v o r f i i n t i p a r i t e * p e m a r g i n e a

i m p r i m a t e l o r d e 9 x 1 3 c m . s i m a i m a r i . _

O p ţ i u n e de i m p r i m a r e 2, 4, 8, 9 , 1 6 sau 20 imagin i pe o coala de h a r f e

Pe hârtie A4 sau dimensiune carte poştala vor fi imprimate 20 sau 35 thumbnails

(sub forma de portret mic) ale imaginii pe care o imprimaţi prin DPOF (pg. 245).

• [ 2 0 - u p H l v o r a v e a i n f o r m a ţ i i l e * f o t o g r a f i e r i i i n t i p a r i t e .

C o n f i g u r a ţ i a p a g i n i i v a f i d i f e r i t a i n f u n c ţ i e d e m o d e l u l d e

i m p r i m a n t a s a u d e s e t ă r i l e s a l e .

întipărite toate datele de la informaţii Exif, numele camerei, numele lentilelor, modul de fotografiere,

||, :a diafragmei, deschiderea, gradul compensării expunerii, viteza ISO, nivelul de alb, etc.

U D a c a f o r m a t u l i m a g i n i i e s t e d i f e r i t d e f o r m a t u l h â r t i e i d e i m p r i m a t , i m a g i n e a

p o a t e s a f i e a j u s t a t a s e m n i f i c a t i v d a c a o i m p r i m a ţ i c a p e u n i m p r i m a t f a r a

m a r g i n i . D a c a i m a g i n e a e s t e a j u s t a t a , p o a t e s a p a r a m a i g r a n u l a t a p e h â r t i e

d a t o r i t a n u m ă r u l u i r e d u s d e p i x e l i .

239

Page 121: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

^ I m p r i m a r e a

ni

ii,

3 0 n

J O f f

b 1 copies T r i m m i n g

° J 9 x l 3 c m Paper s e t t i n g s

•j P h o t o Cancel

S Borderless Prinţ

Setaţi efectele i m p r i m ă r i i . : î Setaţi daca este necesar. Daca nu considei

ca este necesar sa setaţi efectele imprimării

mergeţi la pasul 5.

• > Ceea ce este afişat pe ecran diferă in

funcţie de imprimanta.

Selectaţi opţiunea din partea dreapta sus

(incercuita pe captura de ecran), apoi apasatl

pe < © > .

Selectaţi efectul de imprimare dorit, apoi

apăsaţi pe < © > .

•.. Daca iconiţa < § > este afişată langa <iliiiu>

puteţi sa ajustaţi si efectul imprimării (pg. 242)

E f e c t i m p r i m a r e D e s c r i e r e

S O n I m a g i n e a va f i i m p r i m a t a in c o n f o r m i t a t e cu c u l o r i l e s t a n d a r d ale i m p r i m a n t e i . I n f o r m a ţ i i l e Exif a le i m a g i n i i s u n t f o l o s i t e p e n t r u a f a c e corecţ i i a u t o m a t e .

Sotf N u v a f i a p l i c a t a n i c i o c o r e c ţ i e a u t o m a t a .

B l N T E N S I m a g i n e a v a f i i m p r i m a t a c u o s a t u r a ţ i e m a i m a r e p e n t r u a

p r o d u c e n u a n ţ e d e a l b a s t r u s i v e r d e m a i i n t e n s e .

B N R Z g o m o t u l i m a g i n i i e s t e r e d u s i n a i n t e d e i m p r i m a r e .

B / W B / W I m p r i m a i n a l b - n e g r u c u n u a n ţ e d e n e g r u a u t e n t i c e .

B / W T o n r e c e I m p r i m a i n a l b - n e g r u c u n u a n ţ e d e n e g r u - a l b a s t r u i r e c e .

B / W T o n c a l d I m p r i m a i n a l b - n e g r u c u n u a n ţ e d e n e g r u - g a l b u i c a l d .

O N a t u r a l I m p r i m a i m a g i n e a i n c o n t r a s t u l s i c u l o r i l e r e a l e . N u s u n t

a p l i c a t e n i c i u n f e l d e a j u s t ă r i a u t o m a t e a l e c u l o r i i .

C» N a t u r a l IVI C a r a c t e r i s t i c i l e i m p r i m ă r i i s u n t a c e l e a ş i c a i n s e t ă r i l e

" N a t u r a l e " . T o t u ş i a c e a s t a s e t a r e p e r m i t e a j u s t ă r i m a i f i n e a l e

i m p r i m ă r i i d e c â t c u c e l e " N a t u r a l e " .

B P r e s t a b i l i t I m p r i m a r e a v a f i d i f e r i t a i n f u n c ţ i e d e i m p r i m a n t a . P e n t r u

d e t a l i i , c o n s u l t a ţ i m a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i a l i m p r i m a n t e i .

Atunci cand schimbaţi efectele imprimării, aceasta este reflectata in imaginea afişată in partea stânga sus. Reţineţi ca este posibil ca imaginea imprimata sa arate uşor diferita de imaginea afişată care reprezintă doar o aproximare. Aceasta se aplica si pentru [Brightnessj [Luminozitate] si [Adjust levels] [Adaptare nivele] de la pagina 242.

240

f l f I m p r i m a r e a

Setaţi intiparirea datei si numărul d o c u m e n t u l u i .

Setaţi daca este necesar.

• Selectaţi <<?j>, apoi apăsaţi pe < © > .

• Setaţi dupa cum doriţi, apoi apăsaţi

pe < © > .

Setaţi n u m ă r u l de copi i . • Setaţi daca este necesar.

o Selectaţi < a > , apoi apăsaţi pe <® >.

Setaţi numărul de copii, apoi apăsaţi

pe < ® >.

Porniţ i imprimarea. Selectaţi [Prinţ] [Imprimare], apoi

apăsaţi p e < © > .

J Cu imprimarea Easy (Faci la), puteţi imprima o alta imagine folosind aceleaşi setări.

Selectaţi doar imaginea si apăsaţi pe butonul <£b>. Cu imprimarea Easy (Facila),

numărul copii lor va f i intotdeauna 1. (Nu puteţ i seta numărul de copii.) De

asemenea nu va f i aplicata niciun fel de ajustare (pg. 243).

Setarea [Defaultj [Prestabilita] pentru efectele imprimări i si alte opţiuni sunt numai

setări le prestabi l i te ale imprimantei setate de poducatoru l imprimantei. Consultaţ i

manualul de instrucţiuni al imprimantei pentru a afla care sunt setările [Default] [Prestabilite].

In funcţ ie de d imens iunea fişierului imagini i s i de cal itatea imagini i inregistrate,

poate sa treacă un t imp pana la pornirea imprimări i d u p a ce ati selectat [Prinţ]

[Imprimare].

Daca corecţia inclinarii imagini i (pg. 2 4 3 ) a fost apl icata, imprimarea imaginii poate

sa dureze mai mult.

Pentru a opri impr imarea, apăsaţi pe < © > in t imp ce [Stop] este afişat, apoi

selectaţi [ O K ] ,

Daca efectuaţi [Clear all camera settings] [Anulaţi toate setările camerei] (pg.

51), toate setări le vor reveni la cele prestabil ite. 241

Page 122: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

f( I m p r i m a r e a

I U A d a p t a r e a e f e c t e l o r i m p r i m ă r i i

In pasul 4 de la pagina 240, selectaţi efectul imprimării. Atunci cand iconiţa <LU> este afişată intens langa < U i l i U -,

apăsaţi pe butonul <INFO.>. Puteţi sa adaptaţi apoi efectul imprimării. Ceea cu poate fi ajustat sau ceea ce este afişat vi depinde de selectarea făcuta in pasul 4.

• Luminozitate

Luminozitatea imaginii poate fi adaptata.

Adaptare nivele Atunci cand selectaţi [Manual], puteţi schimba distribuţia histogramei si adapta luminozitatea si contrastul imaginii. Cu ecranul pentru adaptare nivele afişat, apăsaţi pe butonul <INFO.> pentru a schimba poziţia < l>. Apăsaţi pe tasta <-^a*> pentru a adapta in mod liber nivelul de umbra (0 - 1 2 7 ) sau nivelul de evidenţiere (128 - 255).

o x Mai l u m i n o s

Eficient in condiţiile de iluminare din fundal ceea ce poate face ca fata subiectului sa

arate intunecata. Atunci cand este setat [On], fata va fi iluminata pentru imprimare.

Corecţie o c h i roşi i .

Eficienta in imaginile cu blitz unde subiectul are ochi roşii. Atunci cand este setat [On], ochii roşii vor fi corectaţi pentru imprimare.

Ejj] Efectele [ i B r i g h t e n e r ] [ M a i l u m i n o s ] [ R e d - e y e c o r r . j [ C o r e c ţ i e o c h i r o ş i i ]

n u vor a p ă r e a p e e c r a n .

A t u n c i c a n d s e l e c t a ţ i [ S e t a r e d e t a l i u ] , p u t e ţ i a d a p t a [ C o n t r a s t ] , [ S a t u r a ţ i e ] ,

[ T o n c u l o a r e ] , s i [ C o n t r a s t c u l o a r e ] . P e n t r u a a d a p t a s i [ C o n t r a s t c u l o a r e ] ,

f o l o s i ţ i < £ } > . B e s t e p r e s c u r a t e a de a l b a s t r u , A de la ch i h l imba r , M de la

p u r p u r i u s i G de la v e r d e . C u l o a r e a d i n d i r e c ţ i a r e s p e c t i v a v a f i c o r e c t a t a .

D a c a s e l e c t a ţ i [ C l e a r a l l ] [ A n u l a ţ i t o a t e ] , t o a t e s e t ă r i l e e f e c t u l u i d e

i m p r i m a r e v o r f i r e a d u s e l a c e l e p r e s t a b i l i t e .

r( I m p r i m a r e a

Puteţi ajusta imaginea si imprima doar porţiunea ajustata ca si cum imaginea ar fi fost recompusa. Efectuaţi ajustarea imediat inainte de imprimare. Daca setaţi ajustarea si apoi stabiliţi setările imprimării, este posibil sa fiti nevoiţi sa setaţi ajustarea din nou.

t Solcctati [Trimming] [Decupare] pe ecranul pentru setările imprimării,

'laţi dimensiunea cadrului ajustării, poziţia si formatul imaginii. • Aria imaginii din cadrul ajustării va fi imprimata. Formatul imaginii cadrului

ajustării poate fi schimbat cu [Paper settings] [Setări hârtie de imprimat].

Schimbarea d i m e n s i u n i i c a d r u l u i d e c u p ă r i i Atunci cand apăsaţi pe butoanele <<±^> sau < H - Q . > , dimensiunea cadrului ajustării se va schimba. Cu cat este mai mic cadrul ajustării, cu atat va fi mai mare imaginea de imprimat.

D e p l a s a r e a c a d r u l u i ajustări i I olositi <0> pentru a deplasa vertical sau orizontal cadrul peste imagine. Deplasaţi cadrul ajustării pana ce acoperă aria imaginii dorite.

Rotaţia c a d r u l u i De fiecare data cand apăsaţi butonul <INFO.>, cadrul ajustării se va schimba intre orientările verticala si orizontala. Aceasta va permite sa creaţi o imprimare orientata vertical dintr-o imagine orizontala.

Corecţia i n c l i n a r i i i m a g i n i i Rotind discul <S5i>, puteţi ajusta unghiul de inclinare al imaginii

pana la ±10 grade in 0.5-grade creşteri. Atunci cand ajustaţi

inclinarea imaginii, iconiţa « £ > de pe ecran va deveni albastra.

I A p ă s a ţ i p e < © > p e n t r u a i e s i d i n d e c u p a r e .

• Ecranul pentru setările imprimării va reapărea.

Puteţi verifica aria imaginii ajustate din partea stânga sus a

ecranului pentru setările imprimării.

Dacuparea i m a g i n i i

i . u i o c t i a i n c l i n a r i i

243 242

Page 123: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

f( I m p r i m a r e a

• I n f u n c ţ i e d e i m p r i m a n t a , e s t e p o s i b i l c a a r i a i m a g i n i i a j u s t a t e s a n u f i

i m p r i m a t a d u p a c u m at i s p e c i f i c a t .

C u c a t v e t i m i c ş o r a m a i m u l t c a d r u l a j u s t ă r i i , c u a t a t v a a r a t a m a i

g r a n u l a t a i m a g i n e a i m p r i m a t a .

I n t i m p c e a j u s t a ţ i i m a g i n e a , p r i v i ţ i m o n i t o r u l L C D a l c a m e r e i . D a c o prM

i m a g i n e a p e e c r a n u l t e l e v i z o r u l u i , c a d r u l a j u s t ă r i i p o a t e s a n u f i e a f l s a f l

c u a c u r a t e ţ e .

Rezolvarea erorilor imprimantei D a c a r e z o l v a ţ i o e r o a r e a i m p r i m a n t e i ( n u a r e t u s , h â r t i e , e t c ) s i s e l e c t a ţ i

[ C o n t i n u e ] [ C o n t i n u a r e ] p e n t r u a r e l u a i m p r i m a r e a , i n s a n u s e i n t a m p l a acn»|

l u c r u , a c ţ i o n a ţ i b u t o a n e l e d e p e i m p r i m a n t a p e n t r u a r e l u a i m p r i m a r e a . P e n t B J

d e t a l i i d e s p r e r e l u a r e a i m p r i m ă r i i , c o n s u l t a ţ i m a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i a l

i m p r i m a n t e i .

M e s a j e d e e r o a r e

D a c a a p a r e o p r o b l e m a i n t i m p u l i m p r i m ă r i i , u n m e s a j d e e r o a r e v a f i af işat

p e m o n i t o r u l L C D a l c a m e r e i . A p ă s a ţ i p e < @ > p e n t r u a o p r i i m p r i m a r e a

D u p a r e z o l v a r e a p r o b l e m e i , r e l u a ţ i i m p r i m a r e a . P e n t r u d e t a l i i d e s p r e

m o d a l i t a t e a i n c a r e p u t e ţ i r e z o l v a o p r o b l e m a a i m p r i m ă r i i , c o n s u l t a ţ i

m a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i a l i m p r i m a n t e i .

E r o a r e h â r t i e d e i m p r i m a t

V e r i f i c a ţ i d a c a h â r t i a e s t e i n c a r c a t a c o r e c t i n i m p r i m a n t a .

E r o a r e t u s

V e r i f i c a ţ i n i v e l u l d e t u s a l i m p r i m a n t e i s i c a r t u ş u l .

E r o a r e h a r d w a r e

V e r i f i c a ţ i d a c a e x i s t a s i a l t e p r o b l e m e a l e i m p r i m a n t e i i n a f a r a d e c e l e

r e f e r i t o a r e l a h â r t i a d e i m p r i m a t s i t u s .

E r o a r e f i ş i e r

I m a g i n e a s e l e c t a t a n u p o a t e f i i m p r i m a t a p r i n P i c t B r i d g e . E s t e p o s i b i l c a

i m a g i n i l e e f e c t u a t e c u o a l t a c a m e r a s a u i m a g i n i l e e d i t a t e c u u n c o m p u l u i

s a n u s e p o a t ă i m p r i m a .

2 4 4

m configuraţie comanda imprimare digitala (DPOF) i lipul de imprimare, intiparirea datei si a numărului

aiului. Setările imprimării vor fi aplicate tuturor imaginilor care

.nlectate pentru imprimare. (Nu pot fi setate individual pentru

• M m imagine i n parte.)

^•Urea o p ţ i u n i l o r de i m p r i m a r e

* j Selectaţi [Prinţ order] s [Comanda imprimare].

•> Sub tab-ul [ET], selectaţi [Prinţ o r d e r ] , apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi [Set up] [Setare]. Selectaţi [Set up], apoi apăsaţi pe < © > .

i . » • NO,

niga B y »

| l i p i m p r i m a r e ]

n uni order

Set up

unt lypt i Standard

Index

Boţh. 1

Setaţi opţiunea dorita. Setaţi [Prinţ type] [Tip imprimare], [Date] [Data] si [File No.] [Fiser nr.]. Selectaţi opţiunea care trebuie setata,

apoi apăsaţi pe < © > . Selectaţi

setarea dorita, apoi apăsaţi pe < © > .

[ D a t a ] [ F i s e r nr.]

ftPiint order

Set up

File No. On

2 4 5

Page 124: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

i > C o n f i g u r a ţ i e c o m a n d a i m p r i m a r e d ig i ta la ( D P O F )

T i p

i m p r i m a r e

® S t a n d a r d I m p r i m a o i m a g i n e p e o f o a i e .

T i p

i m p r i m a r e

I n d e x I m a g i n i m u l t i p l e t h u m b n a i l ( s u b f o r m a d e p o r t r r

m i c ) s u n t i m p r i m a t e p e o f o a i e . T i p

i m p r i m a r e

© A m b e l e I m p r i m a a t a t i n f o r m a t s t a n d a r d c a t s i i n d e x .

D a t a O n

[ O n ] i n t i p a r e s t e d a t a i n r e g i s t r a t a p e p o z a . D a t a O f f

[ O n ] i n t i p a r e s t e d a t a i n r e g i s t r a t a p e p o z a .

F i ş i e r

n u m ă r u l

O n [ O n ] i n t i p a r e s t e n u m ă r u l f i ş i e r u l u i p e p o z a .

F i ş i e r

n u m ă r u l O f f [ O n ] i n t i p a r e s t e n u m ă r u l f i ş i e r u l u i p e p o z a .

4*

lesiti din setare. Apăsaţi pe butonul <MENII>. Ecranul pentru comanda imprimam va reapărea.

Apoi, selectaţi [Sel.Image] [Selecta imagine], [ B y B i ] (cu), sau [All image] [Toate imagini le] pentru ca imaginile sa fie imprimate.

Chiar daca [Date] [Data] si [Fi le No.] [F iş ier nr.] sunt setate pe [On], este posibil i

data sau fişierul nr. sa nu fie intiparite in funcţie de setarea tipului imprimării si do

modelul de imprimanta,

i Atunci cand imprimaţi cu DPOF, trebuie sa folosiţi cârdul ale cărui specificaţii pentru

comanda imprimare au fost setate. Nu va funcţiona daca extrageti doar imaginile) i l«

pe card si incercati sa le imprimaţi.

Este posibil ca anumite imprimante compatibi le cu D P O F si ateliere foto sa nu ponlai imprima imaginile pe care le-ati specificat. Daca se intampla aceasta cu imprimanta dumneavoastră, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei. Sau verificaţi In atelierul dumneavostra foto detaliile despre compatibi l i tate atunci cand selectaţi comanda imprimare.

Nu inseraţi in camera un card a cărui comanda pentru impr imare a fost setata de o

alta camera si apoi incercati sa specificaţi o c o m a n d a pentru imprimare. Este posibil

ca aceasta sa nu funcţioneze sau sa fie suprascrisa. De a s e m e n e a , in funcţie du

tipul imaginii, comanda pentru imprimare poate sa nu se realizeze.

N u e x i s t a o c o m a n d a d e i m p r i m a r e p e n t r u i m a g i n i R A W s i f i l m e .

C u i m p r i m ă r i [ I n d e x ] , a t a t [ D a t e ] [ D a t a ] s i [ F i l e N o . ] [ F i s e r n r . ] n u p o t l i

s e t a t e p e [ O n ] i n a c e l a ş i t i m p .

246

i"> C o n f i g u r a ţ i e c o m a n d a i m p r i m a r e digitala ( D P O F )

i . . i n . i n d a i m p r i m a r e

• ••loctare i m a g i n e

; Q 7 B

Otnlllnte

loial i m a g i n i s e l e c t a t e

Selectaţi si comandaţi imprimare pe rand pentru imagini. Pentru a afişa trei imagini, apăsaţi pe butonul <H-<9.>. Pentru a reveni la afisajul unei singure imagini, apăsaţi pe butonul <®>>. Dupa finalizarea comenzii de imprimare, apăsaţi pe butonul <MENU> pentru a salva comanda de imprimare pe card.

[Standard] [ A m b e l e ] Apăsaţi pe tasta <ÂJ> pentru a seta numărul de copii de imprimat pentru imaginea afişată.

[ Index] Apăsaţi pe tasta <AT> pentru a bifa casuta <>/> si imaginea va fi inclusa in indexul imprimării.

11 BBjB

'.i'li ictati [Mark all in folder] [Bifaţi t o t in fişier] si selectaţi fişierul. O • i inianda imprimare pentru o copie a tuturor imaginilor din fişier va fi nl.ibilita. Daca selectaţi [Clear all in folder] [Anulaţi tot in fişier] si lelectati fişierul, comanda imprimare pentru acel fişier va fi anulata.

• lonte imagini le l luna selectaţi [Mark all in folder] [Bifaţi tot p e card], o copie a tuturor imaginilor de I in card vor fi setate pentru imprimare. Daca selectaţi [Clear all on card] [Anulaţi tot p n c a r d ] , comanda pentru imprimare va fi anulata pentru toate imaginile de pe card.

O * Ketineti ca imagini le RAW si f i lmele nu vor fi incluse pentru comanda imprimare

chiar daca setaţi " C u a j p sau "All image." "Toate imaginile".

• Atunci c a n d folosiţi o imprimanta PictBridge, nu imprimaţi mai mult de 4 0 0 de imagini

per comanda imprimare. Daca specificaţi mai mult de atat, nu toate imaginile pot f i

imprimate.

• /: m B i f a

I c o n i ţ a

247

Page 125: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

i> Configuraţie comanda imprimare digitala (DPOF) Prinţ o r d e r

U Standard 7 p r i n t s ; Wk Index 2 Images

Date On File No. Off

Sef.Image B y n All i m a g e

Set u p Prinţ i rcrjflD*-)

Cu o imprimanta PictBridge, puteţi imprima uşor imagini cu DPOF.

Pregatiti-va de imprimare. 5 Consultaţi pagina 236. Urmaţi procedura "Connecting trie Camera to I

Printer" ("Conectarea camerei la o imprimanta") pana la pasul 5.

2. Sub tab-ul [ E ] , selectaţi [Prinţ order] [Comanda imprimare].

Selectaţi [Prinţ] [ Imprimare]. o [Prinţ] [ Imprimare] va fi afişată doar in cazul in care camera e

conectata la imprimanta si imprimarea este posibila.

Selectaţi [Paper settings] [Setări hârtie de imprimat] (pg.238).

• Setaţi efectele imprimării (pg. 240) daca este necesar.

% Selectaţi [OK].

O • î n a i n t e d e i m p r i m a r e , a s i g u r a t i - v a c a at i s e t a t d i m e n s i u n e a h â r t i e i .

A n u m i t e i m p r i m a n t e n u p o t i n t i p a r i f i ş i e r nr.

D a c a e s t e s e t a t [ B o r d e r e d ] [ C u m a r g i n i ] , a n u m i t e i m p r i m a n t e p o t in t ipar i

d a t a p e m a r g i n e .

I n f u n c ţ i e d e i m p r i m a n t a , d a t a p o a t e a p ă r e a i n l u m i n a d a c a e s t e i n t i p a r i t a

p e u n f u n d a l l u m i n o s s a u p e m a r g i n e .

3 • S u b [ A d j u s t l e v e l s ] [ A d a p t a r e n i v e l e ] , [ M a n u a l ] n u p o a t e f i s e l e c t a t .

D a c a a t i o p r i t i m p r i m a r e a s i d o r i ţ i s a r e l u a ţ i i m p r i m a r e a i m a g i n i l o r

r a m a s e , s e l e c t a ţ i [ R e s u m e ] [ R e l u a r e ] . R e ţ i n e ţ i c a i m p r i m a r e a n u s e v a

r e l u a d a c a o o p r i ţ i s i s e i n t a m p l a u n a d i n u r m ă t o a r e l e :

• î n a i n t e d e a r e l u a i m p r i m a r e a , a t i s c h i m b a t c o m a n d a i m p r i m a r e s a u ati

ş t e r s c o m e n z i l e d e i m p r i m a r e p e n t r u i m a g i n i .

• C a n d at i s e t a t i n d e x , a t i s c h i m b a t s e t a r e a h â r t i e i i n a i n t e d e a r e l u a

i m p r i m a r e a .

• A t u n c i c a n d ati f ă c u t o p a u z a in i m p r i m a r e , c a p a c i t a t e a c â r d u l u i era redusa.

D a c a a p a r e o p r o b l e m a i n t i m p u l i m p r i m ă r i i , c o n s u l t a ţ i p a g i n a 2 4 4 .

248

Individualizarea camerei

B lunct i i le o b i ş n u i t e , puteţ i s c h i m b a f u n c I c a m e r e ,

l l i m „ u a s e potr iv i c u prefer inţe le d u m n e a v o a s t r ă ^ D e

' „ „ e n e a , setăr i le c u r e n t e a le c a m e r e i p o t f i sa lvate

. , , 1 , nn7itia < C > a d iscu lu i m o d u l u i .

i' uS e x p l i c a t e in a c e s t capi to. v o r a v e a e f e c t d c a r in

moduri le d i n z o n a c r e a t i v a .

Page 126: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

M i s a u Setarea funcţiilor personalizate*

[ C , F n I : E x p o s u r e | C.FnH:lmage C.Fnin.'Autofocus/Drive C.FnJV:Operation/Others Clear all Custom Func. (C.Fn)

Selectaţi [.«?,].

F u n c ţ i e o b i ş n u i t a nr.

C.Fn I :Exposure Exposure î e y e i i n c r e m e n t s 0 : î / 3 - s t o p î : l / 2 - s t o p

Selectaţi g r u p u l .

• Selectaţi un grup de funcţii personalizate (I pana la IV), apoi apăsaţi p e < © > .

Selectaţi f u n c ţ i a personalizata ni Apăsaţi pe tasta < - < • > pentru a selecta numărul funcţiei obişnuite care trebuie setata, apoi apăsaţi po

C.Fn I ;Exposure Exposure levei i n c r e m e n t s S c h i m b a ţ i setarea d u p a c u m

d o r i ţ i .

Selectaţi setarea dorita (număr), apoi apăsaţi p e < ® > . Repetaţi paşii 2-4 daca doriţi sa setul! a l t e f u n c ţ i i p e r s o n a l i z a t e .

In partea de jos a ecranului, setările funcţiei curente personalizate sunt indicate mai jos de numerele funcţiei respective.

lesiti din setare.

Apăsaţi pe butonul <MENU>. Ecranul din pasul 2 va reapărea.

Anularea t u t u r o r f u n c ţ i i l o r personalizate

In pasul 2, selectaţi [Clear all Custom Func. (C.Fn)] [Anularea tuturor funcţiilor personalizate (C.Fn)] pentru a anula toate setările funcţiei personalizate.

a C h i a r d a c a t o a t e f u n c ţ i i l e p e r s o n a l i z a t e s u n t a n u l a t e , s e t a r e a p e n t r u [ a c Fn IV

- 4 : F o c u s i n g S c r e e n ] [ E c r a n f o c a l i z a r e ] v a r a m a n e n e s c h i m b a t a .

250

H Funcţiile personalizate*

: Expunere a

Fotografiere LV

C r e ş t e r i n i v e l e x p u n e r e O

( I r e s t e r i s e t a r e v i t e z a I S O p . 2 5 2

O

1 x p a n s i u n e I S O

p . 2 5 2

O

A n u l a r e s e r i a l i z a r e a u t o o

S e c v e n ţ a s e r i a l i z a r e o

C o m u t a r e d e s i g u r a n ţ a p . 2 5 3 o

V i t e z a s i n c r o n i z a r e b l i t z i n m o d u l A V o

(, I n II: Imagine

R e d u c e r e z g o m o t e x p u n e r e l u n g a p . 2 5 4

O

R e d u c e r e z g o m o t v i t e z a i n a l t a I S O

p . 2 5 4

O

P r i o r i t a t e e v i d e n ţ i e r e t o n p . 2 5 5 O

l i n III: A u t o f o c a l i z a r e / A c ţ i o n a r e

A c ţ i o n a r e l e n t i l e c a n d A F e s t e i m p o s i b i l p . 2 5 5

O ( A M E )

M e t o d a s e l e c ţ i e p u n c t A F

p . 2 5 5

A f i s a j s u p e r i m p u s p . 2 5 6

A s i s t e n t a d e c l a n ş a r e f a s c i c u l l u m i n o s

p . 2 5 6 O (AFH3)

B l o c a r e o g l i n d a p . 2 5 7

i. In IV: Operare / Altele

1 B u t o a n e A F s i m ă s u r a r e p . 2 5 7 O

2 D e s e m n a r e b u t o n S E T A R E p . 2 5 8

O (Cu excepţia 5)

:i D i r e c ţ i e d i s c i n t i m p u l T v / A v

p . 2 5 8

O

•i E c r a n f o c a l i z a r e p . 2 5 9

B A d ă u g a r e d a t e v e r i f i c a r e i m a g i n e p . 2 6 0 O

I J F u n c ţ i i l e o b i ş n u i t e e s t o m p a t e n u s u n t a c t i v e i n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i i n

d i r e c t a i m a g i n i l o r . ( S e t ă r i l e s u n t a n u l a t e . )

F u n c ţ i i l e o b i ş n u i t e n u s u n t a p l i c a t e f i l m ă r i i .

251

Page 127: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

K n D Setările funcţiei personalizate C.Fn I: Expunere

C.Fn I -1 E C r e s t e r i n i v e l e x p u n e r e

0 : p a s i d e 1/3

1 : p a s i d e 1/2

Setează pasi de creştere de 1/2 pentru viteza diafragmei, deschidere, compensarea expunerii, AEB, compensarea expunerii blitz-ului, etc. eficienta cand preferaţi sa controlaţi expunerea in creşteri mai puţin fim decât pasi de 1/3.

3 Cu setarea 1, nivelul expunerii va fi afişat in vizor si pe ecranul LCD dupa cum este indicat mai jos.

I — G Î V - |

BUM Setările funcţiei personalizate*

C.Fn I -5 S e c v e n ţ a s e r i a l i z a r e

'.ncventa de fotografiere AEB si secvenţa de calibrare a contrastului de luminozitate pot fi schimbate. 0 : 0 , -, +

1 : -, 0 , +

| C.Fn 1 - 2 C r e ş t e r i s e t ă r i v i t e z a ISO

0 : p a s i d e 1/3

1 : p a s i d e 1

| C.Fn I - 3 E x p a n s i u n e ISO

0 : O f f

1 : O n

Pentru viteza ISO, H (echivalent cu ISO 12800) va fi selectabil. Reţineţi ca daca [ . o C . F n I I - 3 : H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y ] (Prioritate evidenţiere

î ^ n m ? P,8 [ 1 : E n a b l 6 ] [ 1 : V a l i d a r e J . " H " (echivalent c u ISO 12800) nu poate fi setat.

C.Fn I -4 A n u l a r e a s e r i a l i z a r i i a u t o 0 : O n

Setările AEB si WB-BKT vor fi anulate daca setaţi comutatorul de alimentare pe <OFF>, anulaţi setările camerei sau comutaţi pe modul film. AEB va fi de asemenea anulat atunci cand blitz-ul este gata de acţiune.

1 : O f f

Setările AEB si WB-BKT nu vor fi anulate chiar daca setaţi comutatorul de alimentare pe <OFF>. (Daca blitz-ul este gata de acţiune, AEB va (i anulat temporar, dar gradul AEB va fi reţinut.)

252

I

r A E B

S e r i a l i z a r e W B r A E B D i r e c ţ i e B / A D i r e c ţ i e M / G

II I xpunere standard 0 : Nivel de alb standard 0 : Nivel de alb standard I ixpunere scăzuta - : Tendinţa albastru - : Tendinţa purpuriu

1 1 xpunere crescută + : Tendinţa chihlimbar + : Tendinţa verde

C.Fn I -6 C o m u t a r e de s i g u r a n ţ a

A n u l a r e

V a l i d a r e ( T v / A v )

Aceasta are efect in modurile prioritate diafragma AE ( T v ) si prioritate deschidere AE ( A v ) . Atunci cand luminozitatea subiectului se schimba In mod neregulat si expunerea auto standard nu poate fi obţinută, camera va schimba setarea expunerii automat pentru a obţine o expunere standard.

C.Fn I -7 Viteza s i n c r o n i z a r e b l i t z in m o d u l Av

A u t o

In mod normal, viteza sincronizării va fi setata automat in limita a 1/250 sec. pana la 30 sec. pentru a se potrivi cu luminozitatea subiectului. Sincronizarea vitezei inalte poate de asemenea sa aiba efect. 1 / 2 5 0 - 1 / 6 0 s e c . a u t o

Cand blitz-ul este folosit cu prioritate deschidere AE ( A v ) , aceasta impiedica ca viteza redusa de sincronizare a blitz-ului sa fie setata automat in condiţii de luminozitate scăzuta. Este eficienta pentru a evita incetosarea subiectului si tremurul camerei. Totuşi, in timp ce subiectul va fi expus corect cu blitz-ul, fundalul se va intuneca. 1 / 2 5 0 s e c . ( f i x )

Viteza de sincronizare a blitz-ului este fixata pe 1/250 sec. Aceasta impiedica mai eficient incetosarea subiectului si tremurul camerei decât eu setarea 1. Totuşi, fundalul poate apărea mai intunecat decât cu setarea 1.

253

Page 128: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

i f t w w S e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e

C.Fn II: Imagine

G.Frt II -1 Reducere zgomot expunere lunga

0 : O f f

1 : A u t o

P e n t r u e x p u n e r i d e 1 s e c . s a u m a i m u l t , r e d u c e r e a z g o m o t u l u i e s t e

e f e c t u a t a a u t o m a t d a c a z g o m o t u l s p e c i f i c e x p u n e r i l o r l u n g i e s t e

d e t e c t a t . A c e a s t a s e t a r e [ A u t o ] e s t e e f i c i e n t a i n c e l e m a i m u l t e c a z u r i

2 : O n

R e d u c e r e a z g o m o t u l u i e s t e e f e c t u a t a p e n t r u t o a t e e x p u n e r i l e d e 1 s e c .

s a u m a i m u l t . S e t a r e a [ O n ] p o a t e r e d u c e z g o m o t u l c a r e a l t f e l n u p o a t o l i

d e t e c t a t d e c â t c u s e t a r e a [ A u t o ] .

^ s Cu setăr i le 1 si 2, d u p a e f e c t u a r e a imagin i i , p r o c e s u l de r e d u c e r e a z g o m o t u l u i

p o a t e dura la fel de mul t ca si e x p u n e r e a . Nu puteţ i e fectua o alta f o t o g r a f i e pana

ce p r o c e s u l de reducere a z g o m o t u l u i nu e s t e f inal izat,

o La ISO 1600 si mai mult, z g o m o t u l p o a t e f i mai pronunţat cu setarea 2 decât cu

setarea 0 s a u 1.

Cu s e t a r e a 2, d a c a o e x p u n e r e l u n g a e s t e real izata cu i m a g i n e a fotograf iata in

d irect af işată, "BUSY" ("OCUPAT") va a p ă r e a in t i m p u l p r o c e s u l u i de r e d u c e r e a

z g o m o t u l u i . Af isajul imagini i fotograf iate in d irect nu va a p ă r e a p a n a ce

r e d u c e r e a z g o m o t u l u i nu e s t e f inal izat. (Nu puteţ i e f e c t u a o alta f o t o g r a f i e )

C.Fn II -2 Reducerea zgomotului vitezei inalte ISO R e d u c e z g o m o t u l g e n e r a t i n i m a g i n e . D e s i r e d u c e r e a z g o m o t u l u i e s t e

a p l i c a t a t u t u r o r v i t e z e l o r I S O , e s t e e f i c i e n t a m a i a l e s l a v i t e z e l e I S O i n a l t o .

L a v i t e z e I S O j o a s e , z g o m o t u l d i n z o n e l e e s t o m p a t e e s t e r e d u s i n

c o n t i n u a r e . S c h i m b a ţ i s e t a r e a p e n t r u a s e p o t r i v i c u n i v e l u l z g o m o t u l u i .

0 : S t a n d a r d 2 : P u t e r n i c

1 : S c ă z u t 3 : A n u l a r e

W Cu s e t a r e a 2, n u m ă r u l m a x i m p e n t r u f o t o g r a f i e r e a c o n t i n u a va d e s c r e ş t e

c o n s i d e r a b i l .

. . D a c a derulaţ i o imagine R A W s a u R A W + J P E G cu c a m e r a s a u i m p r i m a ţ i o

i m a g i n e direct, efectul reducer i i z g o m o t u l u i v i tezei inalte ISO p o a t e părea m i n i m .

Puteţ i ver i f ica efectul de r e d u c e r e a z g o m o t u l u i sau i m p r i m a i m a g i n i cu z g o m o t

r e d u s cu Digital Photo Profess ional (sof tware furnizat) .

254

IJBBD S e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e *

C.Fn II -3 Prioritate evidenţiere ton

0 : A n u l a r e

1 : V a l i d a r e

î m b u n ă t ă ţ e ş t e d e t a l i u l e v i d e n ţ i e r i i . G a m a d i n a m i c a e s t e e x t i n s a d e l a

1 8 % g r i s t a n d a r d l a e v i d e n ţ i e r i l u m i n o a s e . G r a d a ţ i a d i n t r e n u a n ţ e l e d e

g r i s i e v i d e n ţ i e r i d e v i n e m a i l i n a .

M • Cu setarea 1, o p t i m i z a r e a a u t o a luminozităţ i i (pg. 101) e s t e setata a u t o m a t pe

[ D i s a b l e ] [ A n u l a r e ] s i setarea nu p o a t e f i s c h i m b a t a .

Cu setarea 1, z g o m o t u l p o a t e d e v e n i puţ in mai p r o n u n ţ a t d e c â t in m o d obişnuit.

C u s e t a r e a 1 , g a m a s e t a b i l a v a f i I S O 2 0 0 - 6 4 0 0 .

D e a s e m e n e a , i c o n i ţ a <D+> v a fi a f i ş a t ă p e e c r a n u l L C D s i in v i z o r a t u n c i

c a n d p r i o r i t a t e a d e e v i d e n ţ i e r e a t o n u l u i e s t e v a l i d a t a .

C.Fn III: Autofocal izare / Acţ ionare

cTnlî^^Act ionare lentile cand AF este imposibil D a c a a u t o f o c a l i z a r e a e s t e e f e c t u a t a , d a r f o c a l i z a r e a n u p o a t e f i o b ţ i n u t ă ,

n n m e r a p o a t e s a i n c e r c e i n c o n t i n u a r e s a f o c a l i z e z e s a u s e p o a t e o p r i .

0 : C ă u t a r e f o c a l i z a r e c o n t i n u a

1 • O p r i r e c ă u t a r e f o c a l i z a r e

N u p e r m i t e c a m e r e i s a s e a b a t ă m u l t d e l a f o c a l i z a r e p e m ă s u r a c e

i n c e a r c a d i n n o u . E s t e f o a r t e e f i c i e n t a c u l e n t i l e s u p e r t e l e f o t o c a r e s e

p o t a b a t e e x t r e m d e m u l t d e l a f o c a l i z a r e .

C.Fn III -2 Metoda selectare punct AF

0 : E B S e l e c t a r e A F a c t i v a t a / ^ S e l e c t a r e p u n c t A F

P u t e ţ i s a a p ă s a ţ i p e b u t o n u l <EB>, a p o i s a s e l e c t a ţ i p u n c t u l A F d i r e c t c u

1 : E B S e l e c t a r e A u t o / S e l e c t a r e m a n u a l a

A c ţ i o n a r e a b u t o n u l u i <EB> v a s e t a a u t o m a t s e l e c t a r e a p u n c t u l u i A F .

P e n t r u a s e l e c t a p u n c t u l A F m a n u a l , p u t e ţ i f o l o s i <£S> f a r a s a a p ă s a ţ i

m a i i n t a i p e b u t o n u l <EB>. O Cu setarea 1, setarea C.Fn IV -2 [Assign SET button] [Desemnare buton SETARE] va fi anulata.

255

Page 129: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

B U M S e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e *

C.Fn III -3 A f i s a j s u p e r i m p u s

0 : O n

1 : O f f

Atunci cand focalizarea este obţinută, punctul AF nu va lumina in rosu in vizor. Setaţi aceasta daca luminarea punctelor AF este prea deranjanţi Punctul AF va ramane aprins atunci cand il selectaţi.

C.Fn III -4 D e c l a n ş a r e a s i s t e n t a f a s c i c u l l u m i n o s AF

Fasciculul luminos AF poate fi emis de blitz-ul incorporat al camerei sau de un blitz extern Speedlite, specific EOS. 0 : V a l i d a r e

1 : A n u l a r e

Fasciculul luminos AF nu este emis. 2 : D o a r v a l i d a r e a b l i t z - u l u i e x t e r n

Daca un blitz extern Speedlite, specific EOS este ataşat, acesta va emite fasciculul luminos AF atunci cand este necesar. Blitz-ul incorporai al camerei nu va declanşa fasciculul luminos AF.

3 : I R d o a r a s i s t e n t a f a s c i c u l A F

Printre blitz-urile externe Speedlite, specifice EOS, doar cele care au un fascicul luminos AF cu infrarosu vor putea sa il emită. Acesta va impiedica orice blitz Speedlite care foloseşte o serie de blitz-uri mici (cum ar fi blitz-ul incorporat) sa emită fasciculul luminos AF.

3 Daca funcţia obişnuita a blitz-ului extern Speedlite, specific EOS [ A F -a s s i s t b e a m f i r i n g ] [ D e c l a n ş a r e a s i s t e n t a f a s c i c u l l u m i n o s ] este setat

pe [ D i s a b l e d ] [ A n u l a t ] , blitz-ul Speedlite nu va emite fasciculul luminos AF chiar si in cazul in care C.Fn III -4-0/2/3 al camerei este setat.

256

H H M S e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e *

mmm

0: A n u l a r e

1: V a l i d a r e

împiedica vibraţiile camerei provocate de acţiunea oglinzii cu reflexe oare poate deranja fotografierea cu lentile super telefoto sau fotografierea prim-planului (macro). Consultaţi pagina 125 pentru procedura de blocare a oglinzii.

C.Fn IV: Operare / Altele I n d i v i d u a l i z a r e a b u t o a n e l o r d e c o n t r o l a l e c a m e r e i c u e c r a n u l d e

i . o n t r o l r a p i d ( p . 4 5 )

l ;tia butoanelor de control obişnuite de pe i" lanul de control rapid este aceeaşi ca si i'HH.liile obişnuite de mai jos: l l l u t o a n e A F s i m ă s u r a r e ] : C.Fn I V - 1

I M c t o d a s e l e c t a r e p u n c t A F ] : C.Fn I I I - 2

l l l o s e m n a r e b u t o n S E T A R E ] : C.Fn I V - 2

p 188 AUTO

" 3 . . 2 . 2 . : 3 a o as=o EE m [ST

0NESH0T "S|S° [ S ] * L

Custom Controls

C.Fn IV -1 B u t o a n e AF si m ă s u r a r e

l'uleti schimba funcţia desemnata pentru acţionarea pana la jumătate a ,, ionului dTafraamei buton start AF si buton blocare AE. Putet, desemna San^cî! butoanelor din combinaţiile de la unu la zece: măsurare

H Mart AF blocare AE, start măsurare, stop AF s. nicio funcţie.

257

Page 130: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

MMil'l S e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e *

C.Fn IV -2 B u t o n d e s e m n a r e S E T A R E

P u t e ţ i d e s e m n a o f u n c ţ i e f r e c v e n t f o l o s i t a p e n t r u < @ > . A p ă s a ţ i p e < M » 1

a t u n c i c a n d c a m e r a e s t e p r e g ă t i t a d e f o t o g r a f i a t .

0: Prestabilit (nicio funcţie) 1 : C a l i t a t e i m a g i n e

A p ă s â n d p e < © > s e v a a f i ş a e c r a n u l d e s e t a r e a c a l i t ă ţ i i i m a g i n i i p i

m o n i t o r u l L C D . S e l e c t a ţ i c a l i t a t e a d o r i t a a i m a g i n i i i n r e g i s t r a t e , a p o i

a p ă s a ţ i p e < ® > .

2 : S t i l i m a g i n e

A p ă s â n d p e < © > s e v a a f i ş a e c r a n u l d e s e l e c t a r e a s t i l u l u i i m a g i n i i \ m m o n i t o r u l L C D . S e l e c t a ţ i u n s t i l p e n t r u i m a g i n e , a p o i a p ă s a ţ i p e <<••"

3 : N i v e l d e a l b

A p ă s â n d p e < @ > s e v a a f i ş a e c r a n u l d e s e l e c t a r e a n i v e l u l u i d e a l b \ m

m o n i t o r u l L C D . S e l e c t a ţ i n i v e l u l d e a l b d o r i t , a p o i a p ă s a ţ i p e < © > .

4 : C o m p e n s a r e e x p u n e r e b l i t z

A p ă s â n d p e < © > s e v a a f i ş a e c r a n u l d e s e t a r e a c o m p e n s ă r i i e x p u n u r l l

p e m o n i t o r u l L C D . S e t a ţ i c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i , a p o i a p a ş u l !

p e < © > .

5 : V i z o r O "

A p ă s â n d p e < © > s e v a a f i ş a e c h i l i b r a r e a e l e c t r o n i c a ( f o l o s i r e a s c a l o l e c h i l i b r ă r i i e l e c t r o n i c a ) i n v i z o r .

D a c a C . F n III -2-1 ( m e t o d a d e s e l e c t a r e a p u n c t u l u i A F ) e s t e s t a b i l i t a ,

s e t a r e a [ A s s i g n S E T b u t t o n ] [ D e s e m n a r e b u t o n S E T A R E ] v a f i a n u l a ţ i i

C.Fn IV -3 D i r e c ţ i e d i s c in t i m p u l Tv/Av

0 : N o r m a l

1 : D i r e c ţ i e r e v e r s a

D i r e c ţ i a r o t i r i i d i s c u l u i p e n t r u s e t a r e a v i t e z e i d i a f r a g m e i s i a d e s c h i d o i l l p o t f i i n v e r s a t e .

I n m o d u l d e e x p u n e r e m a n u a l a , d i r e c ţ i a d i s c u r i l o r < £ S > s i < Q > v a f l

i n v e r s a t a . I n a l t e m o d u r i d e f o t o g r a f i e r e , d i s c u l < £ i > v a f i i n v e r s a t .

D i r e c ţ i a r o t i r i i d i s c u l u i < 0 > v a f i a c e e a ş i p e n t r u m o d u l d e e x p u n e r e

m a n u a l a s i c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i .

258

I M I l Setăr i le f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e *

i . . F n l V - 4 E c r a n d e f o c a l i z a r e

IChimbati ecranul de focalizare, schimbaţi aceasta setare pentru a se eu tipul ecranului de focalizare. Faceţi aceasta pentru a obţine

« r e a standard.

• p r o c a r a c t e r i s t i c i l e e c r a n u l u i d e f o c a l i z a r e

E f - A : M a s c a p r e c i z i e s t a n d a r d

E c r a n d e f o c a l i z a r e s t a n d a r d f u r n i z a t c u c a m e r a . O f e r ă u n

c o n t r a s t b u n i n t r e l u m i n o z i t a t e a v i z o r u l u i s i i n l e s n i r e a f o c a l i z ă r i i

m a n u a l e .

I I I ) : M a s c a p r e c i z i e c u r e ţ e l e d e l i n i i

R e ţ e l e l e d e l i n i i s u n t a d ă u g a t e

e c r a n u l u i d e f o c a l i z a r e E f - A . R e ţ e a u a

a j u t a l a a l i n i e r e a f o t o g r a f i e i v e r t i c a l s i

o r i z o n t a l .

I l-S: M a s c a d e s u p e r p r e c i z i e

P u n c t u l f o c a l i z ă r i i e s t e m a i u ş o r d e d i s t i n s d e c â t c u e c r a n u l d e

f o c a l i z a r e E f - A . E s t e d e a j u t o r u t i l i z a t o r i l o r c a r e f o l o s e s c a d e s e a

f o c a l i z a r e a m a n u a l a .

I Î n s p r e m a s c a d e s u p e r p r e c i z i e E f - S s i d e s c h i d e r e a m a x i m a a l e n t i l e l o r

• E c r a n u l d e f o c a l i z a r e e s t e o p t i m i z a t p e n t r u f / 2 . 8 s i l e n t i l e m a i r a p i d e .

• C u l e n t i l e m a i l e n t e d e f / 2 . 8 , v i z o r u l v a a r a t a m a i i n t u n e c a t d e c â t c u

e c r a n u l d e f o c a l i z a r e E f - A .

• C h i a r d a c a a d u c e ţ i t o a t e s e t ă r i l e f u n c ţ i e i o b i ş n u i t e l a s e t ă r i l e p r e s t a b i l i t e ,

s e t a r e a C . F n I V - 4 v a f i r e ţ i n u t a .

• D e v r e m e c e e c r a n u l d e f o c a l i z a r e s t a n d a r d E O S 6 0 D e s t e E f - A , C . F n I V

-4-0 e s t e s e t a t a d u p a l i v r a r e a d i n f a b r i c a .

• P e n t r u a s c h i m b a e c r a n u l d e f o c a l i z a r e , c o n s u l t a ţ i i n s t r u c ţ i u n i l e c a r e i l

î n s o ţ e s c . D a c a e c r a n u l d e f o c a l i z a r e n u e s t e i n s o t i t d e m â n e r , i n c l i n a t i

c a m e r a i n a i n t e .

• C . F n I V - 4 n u v a f i i n c l u s a i n s e t a r e a d e i n r e g i s t r a r e a u t i l i z ă r i i c a m e r e i

( p g . 2 6 2 ) .

f 0 T i •

259

Page 131: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

rfflSQ S e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e *

C.Fn I V - 5 Adăugarea i n f o r n T a ¥ î o T d ^ ^

0 : A n u l a r e

1 : V a l i d a r e

Informaţiile pentru a verifica daca imaginea este originala sau nu suni adăugate la aceasta automat. Atunci cand informaţiile de verificare unei fotografii sunt afişate (pg. 191), va apărea iconiţa < f l > . Pentru a verifica daca imaginea este originala, este necesar Kit-ul di securitate al informaţiilor originale OSK-E3 (vândut separat).

ΣI Imaginile nu sunt compatibile cu caracteristicile de codare / decodare alt 1 Kit-ului de securitate ale informaţiilor originale OSK-E3.

2 6 0

înregistrarea My Menu (Meniului meu)* •

Klnli ui My Menu (Meniul meu), puteţi inregistra pana la sase opţiuni ale ului si ale funcţiilor obişnuite ale căror setări le schimbaţi in mod frecvent.

Selectaţi [My Menu settings] [Setările Meniului meu]. o Sub tab-ul [ * ] , selectaţi [My Menu

sett ings], apoi apăsaţi pe < © > .

Selectaţi [Register to My Menu] [înregistrare in meniul meu]. • Selectaţi [Register to My Menu],

apoi apăsaţi pe < © > .

înregistraţi elementele dorite. Selectaţi elementul pe care doriţi sa-l inregistrati, apoi apăsaţi pe < ® > . Pe dialogul de confirmare, selectaţi [OK] si apăsaţi pe < © > pentru a inregistra elementul,

e Puteţi inregistra pana la sase elemente.

Pentru a reveni la ecranul din pasul 2, apăsaţi pe butonul <MENU>.

DMpre setările Meniului meu

• Mil i tare l'iiloti schimba ordinea elementelor inregistrate in Meniul meu. Selectaţi I ' . D I I I | S o r t a r e ] si alegeţi elementul a cărui ordine doriţi s-o schimbaţi.

H apăsaţi pe < ® > . Cu [ ^ ] afişat, apăsaţi pe tasta <AT> pentru a lohlmba ordinea, apoi apăsaţi pe < © > .

• M l m g e t i e l e m e n t / e s i Ş t e r g e ţ i t o a t e e l e m e n t e l e i •uii ' l i şterge oricare dintre elementele inregistrate. [ D e l e t e i t e m / i t e m s ] l l torgere e l e m e n t / e ] şterge cate un element pe rand si [ D e l e t e a l l i i i ' i i i s | [ S t e r e g e r e a t u t u r o r e l e m e t e l o r ] şterge toate elementele.

§ A I I K . I J p e n t r u M e n i u l m e u

u n I uste setata [ E n a b l e ] [ V a l i d a t e ] , tab-ul [ * ] va fi afişat primul atunci • I I i< I a f i ş a ţ i ecranul meniului.

261

Page 132: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

C: înregistrarea setărilor de utilizare ale camerei Sub poziţia discului modului < C > , puteţi inregistra marea m;i| setărilor curente ale camerei inclusiv modul dumneavoastră pud fotografiere, meniurile, setările funcţiei obişnuite, etc.

1 Setaţi camera. • Setaţi mai intai funcţiile pe caro riffl

sa le inregistrati: modul de fotografiere, viteza diafragmei deschiderea, viteza ISO, modul A l f l punctul AF, modul de măsurării, modul de acţionare, compen:..ie i expunerii si compensarea expiiiiaiH blitz-ului.

Atunci cand setaţi funcţiile meniul

consultaţi pagina următoare.

Selectaţi [Camera user s e t t i n g i j [Setările de util izare ale cameral].

Sub tab-ul [fr=], selectaţi [Camera moi settings], apoi apăsaţi pe < © > .

Selectaţi [Register s e t t i n g s ] [ înregistrare setări].

Selectaţi [Register s e t t i n g s ] , apoi | apăsaţi p e < ® > .

Selectaţi [OK]. Pe dialogul de confirmare, selectuli [OK] s i apăsaţi pe < © > .

> Setările curente ale camerei vor fi inregistrate sub poziţia discului modului < C > .

Camera user s e t t i n g s | Register s e t t i n g s

Clear s e t t i n g s

Register c a m e r a user s e t t i n g s to "C"

Anularea setări lor de utilizai-e ale camerei

In pasul 3, daca selectaţi [Clear s J t t i n g s ] [Anulare setări] setarea poziţiei C a discului modului va reveni la setarea prestabilita.

262

C : î n r e g i s t r a r e a setăr i lor d e ut i l izare a le c a m e r e i *

•luni meniu care pot f i inregistrate |f» | Calitate, Beep, Eliberare diafragma fara card, Revizionare

imagine, Corecţie iluminare periferica, Reducere ochi roşii,

Control blitz (Declanşare blitz, Sincronizare diafragma,

Compensare expunere blitz, măsurare E-TTL II, funcţie

wireless) r | Compensare expunere/AEB, Optimizarea auto a luminozităţii,

Stil imagine, Nivel de alb, Nivel de alb obişnuit, WB

Comutare/BKT, spaţiu culoare

|fl| ISO Auto

| ra | Fotografierea in direct a imaginilor, mod AF, afisaj reţea de

linii, format al imaginii, simulare expunere, fotografiere silenţioasa, contorizare măsurare

| > I | Alerta evidenţiere, Afisaj punct AF, Histograma, Salt imagine w / ^ S , Slide show, Control prin HDMI

| V | Auto deconectare, Auto rotaţie, Numerotare fişier Luminozitate LCD, Curăţare senzor (Auto curăţare), Blocare O

Opţiuni afişare buton INFO.

|.ffij Funcţii personalizate

S e t ă r i l e M e n i u l u i m e u n u v o r f i i n r e g i s t r a t e .

A t u n c i c a n d d i s c u l m o d u l u i e s t e s e t a t p e <C>, o p ţ i u n i l e m e n i u l u i V -

C l e a r a l l c a m e r a s e t t i n g s ] [ A n u l a r e a t u t u r o r s e t ă r i l o r c a m e r e i ] s i [.ffl.

C l e a r a l l C u s t o m F u n c . ( C . F n ) ] [ A n u l a r e a t u t u r o r f u n c ţ i i l o r

p e r s o n a l i z a t e ] v o r f i a n u l a t e .

A t u n c i c a n d d i s c u l m o d u l u i e s t e s e t a t p e <C>, p u t e ţ i s a s c h i m b a ţ i

s e t ă r i l e c a m e r e i c u m a r f i o p ţ i u n i l e m o d u l u i d e a c ţ i o n a r e s i a l e m e n i u l u i ,

d a r s c h i m b ă r i l e n u v o r f i i n r e g i s t r a t e . D a c a d o r i ţ i s a i n r e g i s t r a t i a c e l e

s e t ă r i p e p o z i ţ i a d i s c u l u i m o d u l u i C , u r m a ţ i p r o c e d u r a d e i n r e g i s t r a r e d e

l a p a g i n a p r e c e d e n t a .

A p ă s â n d b u t o n u l <INFO.>, p u t e ţ i v e r i f i c a c a r e d i n t r e m o d u r i l e d e

f o t o g r a f i e r e e s t e i n r e g i s t r a t s u b <C> ( p g . 2 6 6 ) .

263

Page 133: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana
Page 134: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Funcţii buton I N F O .

Atunci cand apăsaţi butonul <INFO.> in timp ci ] camera este pregătita pentru fotografiere, putnli nlIM [Displays camera settings] [Afişează setările camerei], [Displays shooting functions] [Afiso«u funcţiile de fotografiere] (pg. 267) si [Electronlo level] [Echilibrarea electronica] (pg. 127). Sub tab-ul [ f r i ] , optinuea [INFO. Button display options] [Opţiuni afişare buton INFO] va permit» H selectaţi ce trebuie sa afişeze butonul <INF0> at|H cand este apăsat.

c- Selectaţi opţiunea dorita pentru afişare si apailfl pe< © > pentru a aplica o bifa <v/>.

: Dupa ce ati efectuat selectarea, alegeţi [OK|, iipol apăsaţi pe < © > . Reţineţi ca nu puteţi inde|iwl| bifa <\J> pentru cele trei opţiuni ale aflsajului

Ecranul model [Displays camera settings] [Afişează setările camerei] este afişai in engleza pentru toate limbile.

Chiar daca deselectati [Electronic level] [Echlibrare electronica] in asa fel incat sa nu I

mai apară, va apărea totuşi pentru fotografierea in direct a imaginilor si filmare.

INFO. b u t t o n d i s p l a y o p t i o n s

| •/ Displays camera s e t t i n g s -/ Electronic level / Displays s h o o t i n g f u n c t i o n s

Setările camerei

C:P î C:P Color space sRGB -WB Shift/BKT o,o/±o -Color temp. 5200 Q —

râ 1 min. <§> Disable

j Long exp. noise reduction o f f — ! High ISO speed noise reduct'n , i D — [Possible shots] Freespace j [300] 1.90GB 09/30/'10 13:30™!

( P - 3 2 , 8 5 )

A u t o d e c o n e c t a r e ( p . 5 0 )

M o d d e f o t o g r a f i e r e i n r e g i s t r n l

p e d i s c u l m o d u l u i <C>

( p . 1 1 0 )

( p . 9 9 , 1 0 0 )

( p . 9 8 )

R e d u c e r e o c h i r o ş i i ( p . 1 3 1 )

( p . 2 5 4 )

( p . 2 5 4 )

( P - 3 0 )

Funcţ i i b u t o n INFO.

Iitari fotografiere

Sti l i m a g i n e -

V i t e z a d i a f r a g m a — ,

M o d f o t o g r a f i e r e — ,

N i v e l e x p u n e r e / _

g a m a A E B

C o m p e n s a r e

e x p u n e r e b l i t z * -

D e s c h i d e r e

B l o c a r e A E

r — V i t e z a I S O

P 1/125 iF5.6* f, 200

- 3 . . 2 . . 1 . . » . . ] f 2 . 3 ,Qp -O-

tB'O E S I EB: * s

ONESHOT =S§S° J®]! I Ş K M L

mjpi <nm mm 30 15141

Prioritate ev idenţ iere ton

E c h i l i b r a r e e l e c t r o n i c a

C o n t r o l p e r s o n a l i z a t

F o t o g r a f i i p o s i b i l e

( Calitate inregistrare imagine

N u m ă r m a x i m

.. O p t i m i z a r e a auto a luminozităţ i i

M o d d e a c ţ i o n a r e

M o d A F - l

I c o n i ţ a c o n t r o l r a p i d

V e r i f i c a r e b a t e r i e -

P u n c t A F — '

C o r e c ţ i e n i v e l d e a l b

M o d m ă s u r a r e —

S t a r e t r a n s m i s i e c a r d E y e - F i -

N i v e l d e a l b — '

I i a c a c o m p e n s a r e a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i e s t e s e t a t a c u u n b l i t z e x t e r n S p e e d l i t e ,

ita c o m p e n s ă r i i e x p u n e r i i b l i t z - u l u i s e v a s c h i m b a d i n 3 3 s a u £32.

• A l u n e i c a n d a p ă s a ţ i p e b u t o n u l < ( § ) > , a p a r e e c r a n u l d e c o n t r o l r a p i d

( p g . 44). D a c a a p ă s a ţ i p e b u t o a n e l e <AF>, <DRIVE>, <ISO>, < ® > , s a u

•EB>, e c r a n u l d e s e t a r e r e s p e c t i v v a a p ă r e a p e m o n i t o r u l L C D s i

p u t e ţ i r o t i d i s c u r i l e < £ S s > s a u < Q > p e n t r u a s e t a f u n c ţ i a . P u t e ţ i

s e l e c t a d e a s e m e n e a p u n c t u l A F c u < 0 > .

D a c a o p r i ţ i a l i m e n t a r e a i n t i m p c e e c r a n u l " A f i s a j s e t ă r i f o t o g r a f i e r e " e s t e

a f i ş a t , a c e l a ş i e c r a n v a f i a f i ş a t c a n d o p r i ţ i d i n n o u a l i m e n t a r e a . P e n t r u a

e v i t a a c e a s t a , a p ă s a ţ i p e b u t o n u l <INFO.> p e n t r u a i n c h i d e a f i s a j u l d e p e

m o n i t o r u l L C D , a p o i î n c h i d e ţ i b u t o n u l d e a l i m e n t a r e .

267

Page 135: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

i m w h i Verificarea informaţiilor bateriei Puteţi verifica starea bateriei pe monitorul LCD. Fiecare set de b Ş ^ H LP-E6 are o serie unica si puteţi inregistra mai multe seturi de batnill If camera. Atunci cand folosti aceasta caracteristica, puteţi verifica capacitatea rămasa a setului de baterii inregistrate si istoricul operafi

INFO. b u t t o n d i s p l a y o p t i o n s

Camera user s e t t i n g s

C o p y r i g h t i n f o r m a t i o n

P o z i ţ i e b a t e r i e

••QT.P-E6

! ftemaining cap. fsm 93%

Shutter count 25

Recharge performance • • •

Selectaţi [Battery info.] [Info bateria]*] • Sub tab-ul [<*=], selectaţi [Battery

info.], apoi apăsaţi pe < © > . t> Va apărea ecranul info baterie.

M o d e l d e b a t e r i e s a u s u r s a d e a l i m e n t a m l (

e n e r g i a c a s n i c a f o l o s i t e .

V e r i f i c a r e a b a t e r i e i ( p g . 2 9 ) a f i ş e a z ă

c a p a c i t a t e a r ă m a s a a b a t e r i e i i n 1 % p a s i d t

c r e ş t e r e .

F o t o g r a f i i f ă c u t e c u b a t e r i a c u r e n t a .

N u m ă r u l e s t e r e s e t a t a t u n c i c a n d b a t e r i a

e s t e r e i n c a r c a t a .

N i v e l u l d e p e r f o r m a n t a a l r e i n c a r c a r i i b a t e r i e i e s t e a f i ş a t p e u n u l d i n t r e i n i v e l a

D D O ( V e r d e )

l i • ( V e r d e )

O O D ( R o s u )

P e r f o r m a n t a d e r e i n c a r c a r e a b a t e r i e i e s t e b u n a .

P e r f o r m a n t a d e r e i n c a r c a r e a b a t e r i e i e s t e u ş o r d e t e r i o r a t a .

E s t e r e c o m a n d a t a a c h i z i ţ i a u n e i n o i b a t e r i i .

N u f o l o s i ţ i a l t e b a t e r i i d e c â t s e t u l d e b a t e r i i L P - E 6 . I n c a z c o n t r a r ,

e r f o r m a n t a g l o b a l a a c a m e r e i p o a t e f i m i c ş o r a t ă s a u p o t r e z u l t a d e f e c ţ i u n i .

n f s r m a t i i l e b a t e r i e i v o r f i a f i ş a t e c h i a r d a c a s e t u l d e b a t e r i i L P - E 6 s e a f l a

i n d i s p o z i t i v u l d e p r i n d e r e p e n t r u b a t e r i i .

A t u n c i c a n d s u n t f o l o s i t e b a t e r i i d e d i m e n s i u n e a A A / L R 6 i n d i s p o z i t i v u l

d e p r i n d e r e p e n t r u b a t e r i i B G - E 9 , v a f i a f i ş a t ă d o a r v e r i f i c a r e a b a t e r i e i .

D a c a d i n t r - u r t m o t i v o a r e c a r e , c o m u n i c a r e a c u b a t e r i a n u r e u ş e ş t e ,

a f i s a j u l d e v e r i f i c a r e a l b a t e r i e i v a a r a t a < t Z l > p e e c r a n u l L C D s i i n

v i z o r . [ C a n n o t c W i m u n i c a t e w i t h b a t t e r y ] [ N u s e p o a t e c o m u n i c a c u

b a t e r i a ] . S e l e c t a t r d o a r [ O K ] s i p u t e ţ i c o n t i n u a f o t o g r a f i e r e a .

2 6 8

gUB) V e r i f i c a r e a informaţ i i lor bater ie i

lmc(|istrarea bateriei in camera 1 h înregistra pana la sase seturi de baterii in camera. Pentru a

diitiiiistra mai multe seturi de baterii in camera, efectuaţi procedura de

B i b I |os pentru fiecare set de baterii.

Apăsaţi pe b u t o n u l <INFO.>. :, Daca ecranul de informaţii pentru

baterie este afişat, apăsaţi pe butonul

<INFO.>. • Ecranul cu istoria bateriei va apărea. i> Daca bateria nu a fost inregistrata,

aceasta va fi evidenţiata in gri.

Selectaţi [Register] [înregistrare].

Selectaţi [Register], apoi apăsaţi

< © > . . Dialogul de confirmare va apărea.

Selectaţi [OK]. Selectaţi [OK], apoi apăsaţi < © > . Setul de baterii va fi inregistrat si ecranul cu istoria bateriei va reapărea.

>> Numărul bateriei evidenţiate in gri va fi afişat acum cu litere albe. Apăsaţi pe butonul <MENU>. Ecranul cu informaţiile bateriei va reapărea.

R f i F 9 s a u d a c a f o l o s i ţ i K i t a d a p t o r A C A C K - E o .

b a t e r i e i , c o n s u l t a ţ i p a g i n a 2 7 1 . 2 g g

Page 136: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

I f f l i i u V e r i f i c a r e a i n f o r m a ţ i i l o r bater ie i

Marcarea n u m ă r u l u i seriei pe baterie

Aplicarea unei serii pe toate seturile de baterii LP-E6 inregistrate oi avantajoasa.

S e r i e nr. Scrieţi n u m ă r u l seriei pe etichtl • Scrieţi numărul seriei afişat pe

ecranul cu istoricul bateriei pe o eticheta de o dimensiune de aprox 25 mm x 15 mm /1.0 in. x 0.6 in. '

i c l . i

Scoateţi bateria si apl icaţi eticheta.

Setaţi comutatorul de alimentau pi < O F F > . Deschideţi capacul compartimenliiliii bateriei si indepartati bateria. Aplicaţi eticheta dupa cum vi se indica in ilustraţie (pe partea fara contacte electrice).

Repetaţi aceasta procedura pentru toate seturile dumneavoastră de baterii pentru a vedea cu uşurinţa numărul seriei.

CD

270

N u a p l i c a ţ i e t i c h e t a p e n i c i o a l t a l a t u r a c t e e a t c e a i n d i c a t a i n i l u s t r a ţ i a d i n

p a s u l 2 . D a c a a p l i c a ţ i e t i c h e t a , i n s e r a r e a b a t e i r i e i v a f i d i f i c i l a , i a r p o r n i r e a

c a m e r e i i m p o s i b i l a . \ ^

D a c a f o l o s i ţ i d i s p o z i t i v u l d e p r i n d e r e p e n t r u b a t e r Î N B G - E 9 , e t i c h e t a s e

p o a t e c o j i p e m ă s u r a c e i n c a r c a t i s i i n d e p a r t a t i i n m d d r e p e t a t s e t u l d e

b a t e r i i . D a c a s e c o j e ş t e , a p l i c a ţ i o n o u a e t i c h e t a .

I I V e r i f i c a r e a informaţ i i lor bater ie i

•rlflcarea capacităţii ramase a unui set de baterii inregistrate 1 Uli ii vnrifica capacitatea rămasa a oricărui set de baterii (chiar si daca

i instalat) si cand a fost folosit ultima oara.

Căutaţi numărul seriei :. Referiti-va la eticheta cu seria bateriei

si căutaţi seria bateriei pe ecranul cu istoricul bateriei. Puteţi verifica capacitatea rămasa a bateriei respective si data ultimei utilizări.

C a p a c i t a t e r ă m a s a

I t e r g e r e a informaţi i lor setului de baterii inregistrate

1 Selectaţi [Delete info.] [Ştergere informaţi i]. • Urmaţi pasul 2 de la pagina 269 pentru a selecta [Delete info.],

apoi apăsaţi pe < © > .

2 Selectaţi informaţiile setului de baterii care trebuie şterse. • Selectaţi informaţiile setului de baterii care trebuie şterse, apoi

apăsaţi p e < © > .

• <\/> va apărea.

• Pentru a şterge informaţiile altui set de baterii, repetaţi aceasta

procedura.

i Apăsaţi pe b u t o n u l <w>. • Dialogul de confirmare va apărea.

4 Selectaţi [OK]. • Selectaţi [OK], apoi apăsaţi pe < ® > .

• Informaţiile setului de baterii vor fi şterse si ecranul din pasul 1 va

reapărea.

t i H i i n N i D a t a ul t imei uti l izări

•<v Info,

100 Găd 9 3 » 2 0 1 0 / 0 9 / 2 1

I06dc < S S I 9 8 * 2 0 1 0 / 0 9 / 3 0

271

Page 137: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Utilizarea unei prize de alimentare la energia casnica mm Cu Kit-ul adaptor AC ACK-E6 (vândut separat), puteţi conecta c i m la o priza de alimentare la energia casnica si nu va ingrijorati in | nivelului de baterie rămasa.

Conectaţi s t e c h e r u l cuplei DC. fi Conectaţi stecherul cuplei DC In

racordul adaptorului AC.

L a c a s c a b l u D C

Conectaţi cablul de alimentare. • Conectaţi cablul de alimentare dup»

cum vi se indica in ilustraţie. Dupa ce folosiţi camera, deconeclnll stecherul de alimentare de la priza

Plasaţi cablul in locaş. Inseraţi cablul cuplei DC cu grija bun sa deterioraţi cablul.

Inseraţi cupla DC. s Deschideţi capacul compartimentului

si deschideţi apoi capacul fantei cablului cupteiDC. Inseraţi cupla DS^ferm pana se blochează si plasatkcablul prin fanta orificiului cablului cuplet DC. închideţi capacul.

nu conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare in timp ce comutatorul de alimentare al camerei este setat pe <ON>.

2 7 2

if losirea cârdurilor Eye-Fi • • • • • • • ud Eye-Fi disponibil in comerţ deja setat, puteţi sa transferaţi

in ii imaginile realizate intr-un computer personal sau sa le iii pe un serviciu online prin LAN wireless. ml de imagine este o funcţie a cârdului Eye-Fi. Pentru

putini lumi despre cum sa setaţi si sa folosiţi un card Eye -Fi sau cum Mtlnlcictati orice defecţiuni de transfer ale imagini i , consultaţi manualul

in h noţiuni al cârdului Eye-Fi sau intrebati producătorul cârdului. || a . est p r o d u s nu garantează ca s u p o r t a f u n c ţ i i l e cârdului Eye-

I I ( inclusiv t r a n s f e r u l wireless). In cazul u n o r probleme cu un card Eye-Fi, c o n s u l t a ţ i va r u g a m p r o d u c ă t o r u l c â r d u l u i , i (otineti de asemenea ca este nevoie de aprobare pentru a utiliza c â r d u r i Eye-Fi in m u l t e tari sau regiuni. Fara aprobare, utilizarea c â r d u l u i nu este permisa. Daca nu s u n t e ţ i s i g u r i ca utilizarea c â r d u l u i este permisa in zona, c o n s u l t a ţ i va rugam p r o d u c ă t o r u l c â r d u l u i .

Inseraţi un card Eye-Fi. (p 32)

Selectaţi [Eye-Fi sett ings] [Setări Eye-Fi]. • Sub tab-ul [ * " ] , selectaţi [Eye-Fi

s e t t i n g s ] , apoi apăsaţi < © > . I Acest meniu este afişat doar atunci

cand un card Eye-Fi a fost inserat in camera.

Permiteţi t ransmisia Eye-Fi. Apăsaţi pe < © > , setaţi [Eye-Fi trans.] [Transmisie Eye-Fi] pe [Enable] [Validare], apoi apăsaţi pe < © > .

o Daca setaţi [Disable] [Anulare], transmisia automata nu va avea loc chiar si cu un card Eye-Fi inserat (Iconiţa stare transmisie H ) .

•iu i iower o f f

im l o t a t e

IM mit H n u m b e r i n g

• In I fo lder

,i' H sett ings

2 7 3

Page 138: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

F o l o s i r e a c â r d u r i l o r Eye-Fi

E y e - F i t r a n s . ' (.•nnec.rion iiviV."'

Access p o i n t SSIO: ABCDEFS1234567890 C o n n e c t i o n : f Connecting---MAC address: 0 0 - 1 2 - 5 a - G 7 - 4 b - 9 c E y e - F i f i r m w a r e Ver.: 2 . 0 0 0 1 Oct 6 2008 1 4 : 4 8 : 3 7

14 A f i ş a ţ i i n f o r m a ţ i i l e de conexi o Selectaţi [Connection info.]

[Informaţii conexiune], apoi a pe < ® >.

Verificaţi [ A c c e s s p o i n t SSID:] [Punct acces SSID:]. 9 Verificaţi daca un punct acces esta

afişat pentru [ A c c e s s point S S I D | : Puteţi verifica de asemenea adresu

MAC a cârdului Eye-Fi si versiunea ' soft-ului integrat.

Apăsaţi pe butonul <MENU> de trei o r i pentru a iesi din meniu.

^ ^ F a c e t i f o t o g r a f i a . Imaginile vor fi afişate. F^entru imagini transferate, H este afişat in afisajul pentru informaţii detaliate, (pg. 191).

I c o n i ţ a s t a r e t r a n s m i s i e

(Gri) N u e s t e c o n e c t a t

^ (Clipeşte) S e c o n e c t e a z ă

^ (Afişat) Conectat

^ ( î ) Se transfera

Nicio conexiune cu punct acces.

Se c o n e c t e a z ă cu punct acces.

Conexiunea cu punctul de acces

stabilita. \

Transferul imaginii către punctul acces

in progres. \

* P e n t r u a v e r i f i c a s t a r e a t r a n s m i s i e i c â r d u l u i E y e - F i d u p a c u m e s t e i n d i c a t m a i

s u s , a p ă s a ţ i p e b u t o n u l < I N F 0 . > p e n t r u a a f i ş a s e t a r i t e f o t o g r a f i e r i i ( p g . 2 6 7 ) .

2 7 4

F o l o s i r e a cârdur i lor Eye-Fi

I Precauţii p e n t r u utilizarea cârdurilor E y e - F i

D a c a " t © " e s t e a f i ş a t , s-a p r o d u s o e r o a r e i n t i m p u l i n c e r c a r i i d e

r e c u p e r a r e a i n f o r m a ţ i i l o r c â r d u l u i . î n c h i d e ţ i s i d e s c h i d e ţ i c a m e r a i n m o d

r e p e t a t .

• C h i a r d a c a [ E y e - F i t r a n s . ] [ T r a n z i ţ i e E y e - F i ] e s t e s e t a t p e [ D i s a b l e ]

[ V a l i d a r e ] , p o a t e i n c a s a m a i t r a n s m i t ă u n s e m n a l . I n s p i t a l e , a e r o p o r t u r i

s i a l t e l o c u r i u n d e t r a n s m i s i i l e w i r e l e s s s u n t i n t e r z i s e , i n d e p a r t a t i c â r d u l

E y e - F i d i n c a m e r a .

• D a c a t r a n s f e r u l i m a g i n i i n u f u n c ţ i o n e a z ă , v e r i f i c a ţ i c â r d u l E y e - F i s i

s e t ă r i l e c o m p u t e r u l u i p e r s o n a l . P e n t r u d e t a l i i , c o n s u l t a ţ i m a n u a l u l d e

i n s t r u c ţ i u n i a l c â r d u l u i .

I n f u n c ţ i e d e c o n d i ţ i i l e d e c o n e x i u n e L A N w i r e l e s s , t r a n s f e r u l i m a g i n i i

p o a t e s a d u r e z e m a i m u l t s a u s e p o a t e i n t r e r u p e .

D i n c a u z a f u n c ţ i e i d e t r a n s m i s i e , c â r d u l E y e - F i s e p o a t e i n f i e r b a n t a .

• E n e r g i a b a t e r i e i s e v a c o n s u m a m a i r e p e d e .

I n t i m p u l t r a n s f e r u l u i i m a g i n i i , a u t o a l i m e n t a r e a n u v a a v e a e f e c t .

2 7 5

Page 139: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Tabel disponibilitate funcţie in conformitate cu modurile de fotografiere

• : S e t a t a u t o m a t O : S e l e c t a t e d e u t i l i z a t o r • : N u p o a t e f i s e l

Z o n a d e b a z a

O CD (l A]

Z o n a c r e a t i v a

T v A v iVi

Toate setările calităţii de inregistrare pot fi selectate

V i t e z a

I S O

S t i l \

i m a g i n e

Limita viteza I S O care poate fi setata la maxim

S e l e c t a r e m a n u a l a

S e t a r e a u t o m a t a

Fotografiere in funcţie de setarea ambiantei

Fotografiere in funcţie de luminozitate sau tipul de cadru

N i v e l

d e a l b P e r s o n a l i z a t

Corecţie / Serializare

Optimizarea auto a luminozităţii

Corecţie iluminare periferica lentile

P r i o r i t a t e e v i d e n ţ i e r e t o n

S p a ţ i u

c u l o a r e A d o b e R G B

P r o c e s a r e i m a g i n e R A W

F i l t r e c r e a t i v e

R e d i m e n s i o n a r e

C a t e g o r i e

* D o a r p e n t r u e x p u n e r e m a n u a l a .

• I c o n i ţ a O i n d i c a f o t o g r a f i e r e a n s t a n t a n e e l o r i n m o d u l f i l m a r e .

2 7 6

T a b e l d i s p o n i b i l i t a t e f u n c ţ i e i n c o n f o r m i t a t e c u m o d u r i l e d e f o t o g r a f i e r e

D i s c m o d

Z o n a d e b a z a Z o n a c r e a t i v a

D i s c m o d

o G g g * S P T v A v M B a

t l

0 f o t o g r a f i e ® • • • O o o o o • t l

A l S e r v o 0 o c ; o o

t l F o c a l i z a r e A l o o o o o 1 ' o o t l

S e l e c t a r e p u n c t A F 0 o o o o A M

t l

L a m p a a s i s t e n t a A F o o '. 1 o < ) 0 < ) o o

M o i l d e

NWMIARE

E v a l u a t i v o 0 o <•) 0 M o i l d e

NWMIARE S e l e c t a r e m o d d e m ă s u r a r e o o I..) o o

1 «punere

C o m u t a r e p r o g r a m o

1 «punere

C o m p e n s a r e e x p u n e r e o o o 0

1 «punere A E B o o 0 o 1 «punere

B l o c a r e A E o o o o

1 «punere

P r o f u n z i m e a c â m p u l u i de previzionare o o o o o

AI l lonare

F o t o g r a f i e r e s i n g u l a r a • c C) • • • o 0 o o 0 IC

AI l lonare

Viteza inalta cont inua • o o o o o o

AI l lonare Viteza scăzuta cont inua o ® o 0 o o o c AI l lonare

Î S ) 1 0 s e c . o o o o 0 o o o o o o o o o

AI l lonare

| & 2 s e c . o 0 0 0 o o

mu..

D e c l a n ş e a z ă a u t o m a t o 0 • © •

mu..

B l i t z o n o o 0 o o o

mu..

B l i t z o f f o 0 o o 1 ) o 0 0 o • mu.. R e d u c e r e o c h i r o s t o o o o O 0 o o < ) o o o <>

Incorporai B l o c a r e F E 0 o ' ) o o

Incorporai

C o m p e n s a r e e x p u n e r e blitz I.) o o o o

Incorporai

C o n t r o l w i r e l e s s o 0 o 0 o

1 n t o g r a f i e r e in d i r e c t I i m a g i n i l o r o o o o O o o o o o o o o • 1 a r m a t e m u l t i p l e a l e

I m a g i n i i * o 0 o c o

' I u r m a t e l e m u l t i p l e a le i m a g i n i i s u n t d i s p o n i b i l e cu f o t o g r a f i e r e a in d i r e c t a imagin i lor .

2 7 7

Page 140: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Setări meniu Setăr i m e n i u

Q " F o t o g r a f i e r e 1 ( R o s u )

C a l i t a t e â L 1 â L 1 âM / MM 1 âS\ 1 JS1 / S2 / S3 C a l i t a t e

l i t M / M W M 1 S C f f l

B e e p V a l i d a r e / A n u l a r e

E l i b e r a r e d i a f r a g m a

f a r a c a r d V a l i d a r e / A n u l a r e

R e v i z u a l i z a r e i m a g i n e O f f / 2 s e c . / 4 s e c . / 8 s e c . / M e n ţ i n e ţ i

C o r e c ţ i e i l u m i n a r e

p e r i f e r i c a V a l i d a r e / A n u l a r e

C o r e c ţ i e o c h i r o ş i i A n u l a r e / V a l i d a r e

C o n t r o l b l i t z

.

D e c l a n ş a r e b l i t z / S e t a r e f u n c ţ i e b l i t z i n c o r p o r a t

/ S e t a r e f u n c ţ i e b l i t z e x t e r n / S e t a r e b l i t z e x t e r n

C . F n / S e t a r e a n u l a r e b l i t z e x t e r n C . F n

C r F o t o g r a f i e r e 2 ( R o s u )

C o m p e n s a r e

e x p u n e r e / A E B P a s i d e 1/3, i n i n t e r v a l u l ± 5 ( i n t e r v a l A E B ± 3 )

Optimizare auto a luminozităţii A n u l a r e / S c ă z u t / S t a n d a r d / P u t e r n i c

S t i l i m a g i n e l r * Ş I S t a n d a r d / 1 3 * 0 P o r t r a i t / E ă l P e i s a j /

E H N e u t r u / E H F i d e l / B a M o n o c r o m /

EH] D e f i n i t de u t i l i z a t o r . 1, 2, 3

N i v e l d e a l b «/ # / a. / • * . / * / a / * / /

O ( A p r o x . 2 5 0 0 - 1 0 0 0 0 ) N i v e l d e a l b

p e r s o n a l i z a t S e t a r e m a n u a l a a n i v e l u l u i d e a l b

W B S h i f t / B K T C o r e c ţ i e W B : C o r e c ţ i e n i v e l d e a l b

C a l i b r a r e n i v e l d e a l b

S p a ţ i u c u l o a r e s R G B / A d o b e R G B

F o t o g r a f i e r e 3 ( R o s u )

Ş t e r g e r e a p a r t i c u l e l o r d e p r a f

O b ţ i n e i n f o r m a ţ i i c a r e p o t f i f o l o s i t e p e n t r u a

ş t e r g e p a r t i c u l e l e d e p r a f

I S O A u t o M a x . : 4 0 0 / M a x . : 8 0 0 / M a x . : 1 6 0 0 /

M a x . : 3 2 0 0 / M a x . : 6 4 0 0

I.' I

I I I)

;' I I

O p ţ i u n i l e m e n i u l u i e s t o m p a t n u s u n t a f i ş a t e i n m o d u r i l e d i n z o n a d e b a z a

|l I otografiere 4 ( R o s u ) Pagina

Mtogiaflera in direct a imaginilor V a l i d a r e / A n u l a r e 1 5 7

Noii A F M o d i n d i r e c t / i ° M o d i n d i r e c t / M o d r a p i d 1 6 0

li tiu reţea linii O f f / R e ţ e a d e l in i i 41= / R e ţ e a d e l in i i S t 1 5 7

i "i m.it al imaginii 3 : 2 / 4 : 3 / 1 6 : 9 / 1 : 1 1 5 7

Emulare expunere V a l i d a r e / A n u l a r e 1 5 8

Mografiere silenţioasa M o d e 1 / M o d e 2 / A n u l a r e 1 5 9

mmporizare măsurare 4 s e c . / 1 6 s e c . / 3 0 s e c . / 1 m i n . / 1 0 m i n . /

3 0 m i n . 1 5 9

11 Redare 1 ( A l b a s t r u )

f m l n j a r e imagini S t e r g e - p r o t e j e a z a i m a g i n i 2 1 3

Niiliitie R o t e ş t e i m a g i n i v e r t i c a l e 1 9 7

Ulm<-ere imagini Ş t e r g e i m a g i n i 2 1 5

Comanda imprimare S p e c i f i c a i m a g i n i l e d e i m p r i m a t ( D P O F ) 2 4 5

N l l r o creative G r a n u l a t B/W / F o c a l i z a r e f i n a / E f e c t T o y

c a m e r a / E f e c t m i n i a t u r a 2 2 0

i 'iniiensionare M i c ş o r e a z ă c a n t i t a t e a d e p i x e l i 2 2 2

Procesare imagine R A W P r o c e s e a z ă i m a g i n i G M 2 2 4

11 Redare 2 ( A l b a s t r u )

A l n r t a evidenţiere A n u l a r e / V a l i d a r e 1 9 2

A M s a j punct A F A n u l a r e / V a l i d a r e 1 9 3

Hlitograma L u m i n o z i t a t e / R G B 1 9 3

i i n l t imagine W / J S I 1 i m a g i n e / 1 0 i m a g i n i / 1 0 0 i m a g i n i / D a t a /

F i ş i e r / F i l m e / I n s t a n t a n e e / C a t e g o r i e 1 9 5

l ' n i z e n t a r e S e l e c t e a z ă i m a g i n i , T i m p r e d a r e , R e p e t a r e s i

E f e c t t r a n z i ţ i e p e n t r u r e d a r e a u t o 2 0 7

C a t e g o r i e [ O F F ] / [ • ] / [ • • ] / [ . M / [ : : ] / [ : • : ] 1 9 8

C o n t r o l prin H D M I A n u l a r e / V a l i d a r e 2 1 1

278 279

Page 141: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

S e t ă r i m e n i u

•W Setare 1 ( G a l b e n )

A u t o d e c o n e c t a r e 1 m i n . / 2 m i n . 14 m i n . / 8 m i n . / 1 5 m i n . /

3 0 m i n . / O f f

A u t o r o t a ţ i e O n O - S / O n B / O f f

F o r m a t a r e I n i ţ i a l i z e a z ă s i ş t e r g e d a t e d e p e c a r d

N u m e r o t a r e f i ş i e r C o n t i n u u / A u t o r e s e t a r e / R e s e t a r e m a n u a l a ii>t< S e l e c t a r e f o l d e r C r e a z a s i s e l e c t e a z ă u n f o l d e r ,,,,

S e t ă r i E y e - F i * T r a n s m i s i e E y e - F i : A n u l a r e / V a l i d a r e

C o n e x i u n e i n f o r m a ţ i i

A f i ş a t d o a r c a n d c â r d u l E y e - F i e s t e u t i l i z a t .

S e t a r e 2 ( G a l b e n )

L u m i n o z i t a t e L C D A d a p t a b i l a de la unu la ş a p t e nivele de luminozitato . ' l i

D a t a / O r a S e t e a z ă d a t a ( a n , l u n a , z i ) s i o r a ( o r a , m i n . ,

s e c . ) IM

L i m b a fjp S e l e c t e a z ă l i m b a d e i n t e r f a ţ a I I S i s t e m v i d e o IM I S C / P A L . ' l

C u r ă ţ a r e s e n z o r

A u t o c u r ă ţ a r e : V a l i d a r e / A n u l a r e

•i I I I C u r ă ţ a r e s e n z o r C u r ă ţ a r e i m e d i a t a •i I I I

C u r ă ţ a r e m a n u a l a

I B l o c a r e O A n u l a r e / V a l i d a r e M

S e t a r e 3 ( G a l b e n )

I n f o r m a ţ i i b a t e r i e T i p , C a p a c i t a t e r ă m a s a , C o n t o r d i a f r a g m a ,

P e r f o r m a n t a r e i n c a r c a r e , î n r e g i s t r a r e b a t e r i e ,

I s t o r i c b a t e r i e 2 8 8

O p ţ i u n i a f i s a j b u t o n

I N F O . A f i ş e a z ă s e t ă r i l e c a m e r e i / E c h i l i b r a r e a

e l e c t r o n i c a / A f i ş e a z ă f u n c ţ i i l e d e f o t o g r a f i e r e 2(i(.

S e t ă r i u t i l i z a r e c a m e r a n r e g i s t r e a z a s e t ă r i l e c u r e n t e a l e c a m e r e i p e

j o z i t i a d i s c u l u i m o d u l u i <C>

2 6 2

I n f o r m a ţ i i d r e p t u r i d e

a u t o r

V i s e a z ă informaţi i d e s p r e d r e p t u r i l e de autor /

n t r o d u c e n u m e autor / I n t r o d u c e detal i i dreptur i de

iu tor / Şterge informaţ i i d r e p t u r i de a u t o r 1 0 8

Ş t e r g e r e a s e t ă r i l o r c a m e r e i f - t e s e t e a z a c a m e r a l a s e t ă r i l e p r e s t a b i l i t e 5 1 V e r s i u n e s o f t i n t e g r a t f ' e n t r u a c t u a l i z a r e a s o f t - u l u i i n t e g r a t -

280

Setăr i m e n i u

Pagina ; t i l p e r s o n a l i * . . :

E x p u n e r e

I n d i v i d u a l i z e a z ă f u n c ţ i i l e c a m e r e i d u p a c u m

d o r i ţ i

2 5 2

2 5 4 I m a g i n e I n d i v i d u a l i z e a z ă f u n c ţ i i l e c a m e r e i d u p a c u m

d o r i ţ i

2 5 2

2 5 4 I m a g i n e I n d i v i d u a l i z e a z ă f u n c ţ i i l e c a m e r e i d u p a c u m

d o r i ţ i 2 5 5 A u t o f o c a l i z a r e /

A c ţ i o n a r e

I n d i v i d u a l i z e a z ă f u n c ţ i i l e c a m e r e i d u p a c u m

d o r i ţ i 2 5 5 A u t o f o c a l i z a r e /

A c ţ i o n a r e

I n d i v i d u a l i z e a z ă f u n c ţ i i l e c a m e r e i d u p a c u m

d o r i ţ i

2 5 7 O p e r a r e / A l t e l e

I n d i v i d u a l i z e a z ă f u n c ţ i i l e c a m e r e i d u p a c u m

d o r i ţ i

2 5 7

a t u t u r o r

r c a m e r e i A n u l e a z ă t o a t e s e t ă r i l e f u n c ţ i e i p e r s o n a l i z a t e 2 5 0

* Moniul m e u ( V e r d e )

t a r i l e M e n i u l u i m e u î n r e g i s t r e a z ă e l e m e n t e l e m e n i u l u i f r e c v e n t

f o l o s i t e s i f u n c ţ i i l e o b i ş n u i t e

Meniurile m o d u l u i f i lmare

n>*' Fi lm 1 (Rosu)

r « p u n e r e f i l m

M u i l A F

A u t o / M a n u a l

M o d i n d i r e c t / i ' M o d i n d i r e c t / M o d r a p i d

A l w / b u t o n d i a f r a g m a

I u t i m p u l ,mf A n u l a r e / V a l i d a r e

i n i l o a n e A F s i m ă s u r a r e p e n t r u

"ff C r e ş t e r i s e t a r e

v i t e z a I S O

" f f P r i o r i t a t e p v i d e n t i e r e t o n

I n d i v i d u a l i z e a z ă b u t o n u l d i a f r a g m e i , b u t o n u l ,

<AF-ON>, s i b u t o n u l <-K->

p a s i d e 1 / 3 / 1 p a s

A n u l a r e / V a l i d a r e

281

Page 142: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

S e t ă r i m e n i u

0*şr Fi lm 2 (Rosu)

D i m e n s i u n e i n r e g i s t r a r e f i l m

1 9 2 0 x 1 0 8 0 ( B o / ( g / m i 1 2 8 0 x 7 2 0

6 4 0 x 4 8 0 m /Wo)l D e c u p a r e 6 4 0 x 4 8 0 ( I ® / Irfo)

I '„ui

im

S u n e t i n r e g i s t r a r e S u n e t î n r e g i s t r a r e : A u t o / M a n u a l / A n u l a r e '

184 S u n e t i n r e g i s t r a r e N i v e l i n r e g i s t r a r e

184 S u n e t i n r e g i s t r a r e

F i l t r u v a n t : A n u l a r e / V a l i d a r e 184

l - i l m a r e s i l e n ţ i o a s a M o d e 1 / M o d e 2 / A n u l a r e

I I I ' .

T e m p o r i z a r e m ă s u r a r e 4 s e c . / 1 6 s e c . / 3 0 s e c . / 1 m i n . / 1 0 m i n / 3 0 m i n . 18S

R e ţ e a d e l i n i i O f f / R e ţ e a d e l i n i i * / R e ţ e a d e l i n i i f f l S " l l i f l

0*"= Film 3 (Rosu)

c o m p e n s a r e e x p u n e r e P a s i d e c r e ş t e r e d e 1 / 3 , i n t e r v a l ± 5 IHII O p t i m i z a r e a a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i A n u l a r e / S c ă z u t / S t a n d a r d / P u t e r n i c

1 8 6

S t i l i m a g i n e BcSI S t a n d a r d / tSiPJ P o r t r e t / t S I P e i s a j /

E H N e u t r u / E 3 ] F i d e l / E a M o n o c r o m /

SED D e f i n i t de u t i l i z a t o r 1, 2, 3 1 8 6

N i v e l d e a l b « / m 1 ftb. / A / / as,- / ţ / ^ i 1 3 ( A p r o x . 2 5 0 0 - 1 0 0 0 0 ) 1 8 6

N i v e l d e a l b

p e r s o n a l i z a t S e t a r e a m a n u a l a a n i v e l u l u i d e a l b 1 8 6

H|] Despre e c r a n u l m e n i u l u i in m o d u l de f i l m a r e • E c r a n e l e [d>m'] F i l m 1 , [0"'şş:] F i l m 2 , s i [ O » ] F i l m 3 s u n t a f i ş a t e d o a r i n

m o d u l d e f i l m a r e .

• E c r a n e l e [Oi') F i l m a r e 2 , [Ol=] F i l m a r e 3 , [ O i = ] F i l m a r e 4 , [ f f l ] F u n c ţ i e

p e r s o n a l i z a t a s i [-Ar] M e n i u l m e u n u v o r f i a f i ş a t e .

U r m ă t o a r e l e e l e m e n t e a l e m e n i u l u i n u v o r f i a f i ş a t e :

• [ O l ] : R e d u c e r e o c h i r o ş i i , C o n t r o l b l i t z

• [ % = ] : O p ţ i u n i a f i s a j b u t o n I N F O . , s e t ă r i u t i l i z a r e c a m e r a , i n f o r m a ţ i i d r e p t u r i d e a u t o r , A n u l a r e a t u t u r o r s e t ă r i l o r c a m e r e i , v e r s i u n e s o f t i n t e g r a t .

282

Ghid de detectare a defecţiunilor tehnice in I . i/ul in care credeţi ca exista o problema cu camera, consultaţi mai iu l .n acest ghid de detectare a defecţiunilor tehnice. Daca aceasta nu ii i/olva problema contactaţi comerciantul dumneavoastră sau cel mai Ipropiat Centru Service Canon.

i ' robleme r e f e r i t o a r e la a l i m e n t a r e

Botul d e b a t e r i i n u s e r e i n c a r c a .

• In cazu l in c a r e capaci tatea r ă m a s a a bater iei ( p g . 2 6 8 ) e s t e 9 4 % s a u mai m a r e ,

bater ia nu va f i re incarcata.

• Nu reincarnaţ i n iciun alt set de bateri i d e c â t setul de bateri i or iginale C a n o n LP-E6.

L a m p a i n c a r c a t o r u l u i c l i p e ş t e c u v i t e z a m a r e .

• D a c a ex ista o p r o b l e m a cu i n c a r c a t o r u l bater ie i s a u setul de bateri i s a u d a c a

c o m u n i c a r e a c u setul d e bateri i (set d e bater i i non-or ig ine C a n o n ) n u e s t e posibi la,

c ircuitul de protecţ ie va s u s p e n d a i n c a r c a r e a s i l a m p a portocal ie va cl ipi r e p e d e la

intervale regulate. D a c a exista o p r o b l e m a cu incarcatoru l bater iei s a u setu l de

bater i i , d e c o n e c t a ţ i s t e c h e r u l de a l i m e n t a r e a l incarcatorulu i din pr iza. Detaşaţ i s i

reatasat i setu l de bateri i la incarcator. A ş t e p t a ţ i 2 - 3 minute, apoi r e c o n e c t a t i

s t e c h e r u l de a l i m e n t a r e in priza. D a c a p r o b l e m a persista, contactaţ i c o m e r c i a n t u l

d u m n e a v o a s t r ă s a u ce l mai a p r o p i a t C e n t r u S e r v i c e C a n o n .

L a m p a i n c a r c a t o r u l u i n u c l i p e ş t e .

• D a c a t e m p e r a t u r a i n t e r n a a s e t u l u i d e b a t e r i i a t a ş a t l a i n c a r c a t o r e s t e

r i d i c a t a , i n c a r c a t o r u l n u v a i n c a r c a b a t e r i a d i n m o t i v e d e s i g u r a n ţ a

( l a m p a o p r i t a ) . I n t i m p u l i n c a r c a r i i , d a c a t e m p e r a t u r a b a t e r i e i d e v i n e

r i d i c a t a d i n o r i c e m o t i v , i n c a r c a r e a s e v a o p r i a u t o m a t ( l a m p a c l i p e ş t e ) .

C a n d t e m p e r a t u r a b a t e r i e i s c a d e , i n c a r c a r e a s e v a r e l u a a u t o m a t .

Camera nu operează chiar si atunci cand comutatorul de alimentare este setat pe < ON >.

B a t e r i a n u e s t e c o r e c t i n s t a l a t a i n c a m e r a ( p g . 2 6 )

R e i n c a r c a t i b a t e r i a ( p g . 2 4 ) .

A s i g u r a t i - v a c a e s t e i n c h i s c a p a c u l c o m p a r t i m e n t u l u i b a t e r i e i ( p g . 2 6 ) .

A s i g u r a t i - v a c a e s t e i n c h i s c a p a c u l l o c a ş u l u i c â r d u l u i ( p g . 3 2 ) .

283

Page 143: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G h i d de d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e

Lampa de acces inca clipeşte chiar si atunci cand comutatorul de alimentare este setat pe <OFF>.

D a c a a l i m e n t a r e a e s t e o p r i t a i n t i m p c e o i m a g i n e e s t e i n r e g i s t r a t a p e c a

l a m p a d e a c c e s v a c o n t i n u a s a l u m i n e z e / c l i p e a s c ă p e n t r u c â t e v a s e c u n

D a c a i n r e g i s t r a r e a i m a g i n i i e s t e f i n a l i z a t a , a l i m e n t a r e a s e v a o p r i a u t o m a t . "

Bateria se consuma rapid.

• Folosiţi un set de baterii complet incarcate (pg. 24).

Este posibil ca performanta bateriei sa se fi degradat. Consultaţi opţiunea meniului [Y- B a t t e r y i n f o . ] (informaţii baterie) pentru a verifica nivelul de performanta al bateriei (pg. 268). Daca performanta bateriei este scăzuta, inlocuiti setul de baterii cu unul nou.

c Daca continuaţi sa afişaţi ecranul de control rapid (pg. 44) sau

fotografiaţi imagini in direct sau filmaţi (pg. 151,171) pentru o perioada lunga de timp, numărul fotografiilor posibile va scădea.

Camera se opreşte singura.

• Auto deconectarea este activa. Daca nu doriţi ca auto deconectarea sa fie activa, setaţi [Y A u t o p o w e r o f f ] (Auto deconectare) pe [ O f f ] .

P r o b l e m e r e f e r i t o a r e l a f o t o g r a f i e r e

Nicio imagine nu poate fi fotografiata sau inregistrata.

Cârdul nu este corect inserat (pg. 32).

In cazul in care cârdul este plin, inlocuiti cârdul sau ştergeţi imaginile care nu sunt

necesare pentru a face loc (pg. 32, 215).

• Daca incercati sa focalizaţi in modul 0 fotografie AF in timp ce lumina de confirmarea a focalizării < • > din vizor clipeşte, imaginea nu poate fi realizata. Apăsaţi din nou pe butonul diafragmei pana la jumătate sau focalizaţi manual (pg. 40,80).

• Glisaţi declanşatorul de protecţie a datelor cârdului pe setarea Scriere / Ştergere (pg. 32).

284

G h i d de d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e

Cârdul nu poate fi folosit.

• Daca un mesaj de eroare card este afişat, consultaţi pagina 33 sau 291.

Imaginea este in afara focalizării.

- Setaţi comutatorul modului de focalizare al lentilelor pe < A F > (pg.34).

• Pentru a impiedica tremurul camerei, apăsaţi pe butonul diafragmei

uşor (pg. 39, 40).

• Daca lentilele au un stabilizator de imagine, setaţi comutatorul IS pe

< O N > .

Numărul maxim in timpul fotografierii continue este scăzut.

• Setaţi [ r f f l C . F n II -2: H i g h I S O s p e e d n o i s e r e d u c t i o n ] (Reducere

zgomot viteza inalta ISO) pe una din următoarele setări: [ S t a n d a r d / S c ă z u t / A n u l a r e ] . Daca este setat pe [ P u t e r n i c ] , numărul maxim in timpul fotografierii continue va descreşte considerabil (pg. 254). Daca fotografiaţi ceva care are detalii fine (camp de iarba, etc), dimensiunea fişierului va fi mai mare si numărul maxim actual poate fi mai scăzut decât numărul menţionat la pagina 85.

ISO 100 nu poate fi setat.

Daca [ J f l . C . F n I I - 3 : H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y ] (Prioritate evidenţiere

ton) este setata pe [ V a l i d a r e ] , ISO 100 nu poate fi setat. Daca [ A n u l a r e ] este setata, ISO 100 poate fi setat (pg. 255). Aceasta se aplica si filmării (pg. 183).

Optimizarea auto a luminozităţii nu poate fi setata.

Daca [ . f î.C.Fn I I - 3 : H i g h l i g h t t o n e p r i o r i t y ] (Prioritate evidenţiere

ton) este setata pe [ V a l i d a r e ] , optimizarea auto a luminozităţii nu poate fi setata. Atunci cand [ P r i o r i t a t e e v i d e n ţ i e r e t o n ] este setata pe [ A n u l a r e ] , atunci optimizarea auto a luminozităţii poate fi setata (pg. 255). Aceasta se aplica si filmării (pg. 183).

285

Page 144: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G h i d de d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e

A t u n c i c a n d f o l o s i ţ i m o d u l < A v > c u b l i t z , v i t e z a d i a f r a g m e i i n c e t i n e s t e .

• Daca fotografiaţi noaptea cand fundalul este intunecat, viteza diafragmei incetineste automat (fotografiere cu sincronizare redusn) astfel incat si subiectul si fundalul sa fie expuse corespunzător. I ii n nu doriţi sa setaţi o viteza redusa a diafragmei, setaţi [ f i r ' . C . F n I -7: F l a s h s y n c . s p e e d i n A v m o d e ] (Viteza sincronizare blitz in modul

Av) pe 1 sau 2 (pg. 253).

B l i t z - u l i n c o r p o r a t n u s e d e c l a n ş e a z ă .

o Daca fotografiaţi continuu cu blitz-ul incorporat la intervale scurte rin timp, blitz-ul se poate opri din operare pentru a proteja unitatea blitz

C o m p e n s a r e a e x p u n e r i i b l i t z - u l u i n u p o a t e f i s e t a t a .

o In cazul in care compensarea expunerii blitz-ului a fost deja setata cu blitz-ul Speedlite, compensarea expunerii blitz-ului nu poate fi setata cu camera. Atunci cand compensarea expunerii blitz-ului Speedlite este anulta (setata pe 0), compensarea expunerii blitz-ului poate fi setata cu camera.

S i n c r o n i z a r e a v i t e z e i i n a l t e n u p o a t e f i s e t a t a i n m o d u l Av.

• Setaţi [ ."S.C.Fn I - 7 : F l a s h s y n c . s p e e d i n A v m o d e ] (Viteza

sincronizare blitz in modul Av) pe [ 0 : A u t o ] (pg.253).

B l i t z - u l e x t e r n n u s e d e c l a n ş e a z ă .

o Daca folosiţi un alt blitz decât Canon cu fotografierea in direct a imaginii, setaţi opţiunea meniului [ C i l S i l e n t s h o o t . ] (Fotografiere silenţioasa) pe [ A n u l a r e ] (pg. 159).

C a m e r a s c o a t e u n z g o m o t a t u n c i c a n d e s t e c l ă t i n a t a .

• Mecanismul de declanşare brusca a blitz-ului incorporat se mişca uşor. Aceasta este normala.

Diafragma scoate sunete de fotografiere in timpul realizării in direct

l imaginilor.

• Daca folosiţi blitz-ul, diafragma va scoate doua sunete de fiecare data

cand fotografiaţi (pg. 153).

B u t o n u l c a m e r e i / f u n c ţ i a d i s c u l u i s - a u s c h i m b a t .

Pe ecranul de control rapid, verificaţi setarea [Cotroale personalizate]

(pg. 257).

F i l m a r e a s e o p r e ş t e s i n g u r a .

• In cazul in care viteza de scriere a cârdului este scăzuta, filmarea se poate opri automat. Folosiţi un card SD Speed Class 6 " C L A S S ( § " sau mai rapid. Pentru a afla care este viteza de citire / scriere a cârdului, accesaţi web site-ul producătorului, etc. Filmarea va fi suspendata automat daca dimensiunea fişierului atinge 4 GB sau daca durata filmului atinge 29 min. 59 sec.

In t i m p u l f o t o g r a f i e r i i in d i r e c t s i a f i l m ă r i i , o i c o n i ţ a a l b a

< ! 3 > s a u r o ş i e < H > e s t e a f i ş a t ă .

Ambele iconiţe arata ca temperatura interna a camerei este ridicata. Daca apare iconiţa alba <ES> calitatea instantaneului se poate deteriora. Iconiţa roşie < H > arata ca fotografierea in direct sau filmarea vor fi in curând suspendate automat (pg. 152, 173).

F i l m u l s e o p r e ş t e c â t e o d a t ă .

• Daca exista o schimbare drastica in expunere de-a lungul filmării, autoexpunerea opreşte înregistrarea pana ce se stabilizează expunerea. Daca se intampla aceasta, utilizaţi expunerea manuala.

F i l m u l n u p o a t e f i r u l a t .

• Filmele editate cu un computer personal care utilizează soft-ul furnizat,

etc, nu pot fi rulate cu camera.

287 286

Page 145: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G h i d de d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e

Atunci cand f i l m u l este rulat, se poate auzi zgomotul de operam al camerei.

• Daca acţionaţi discurile camerei sau lentilele in timpul filmării, zgomotul operaţiei va fi de asemenea inregistrat. Folosiţi un m l ^ H extern (disponibil in comert) (pg. 187).

P r o b l e m e de a f i ş a r e & o p e r a r e

M o n i t o r u l L C D n u a f i ş e a z ă o i m a g i n e c l a r a .

Daca monitorul LCD este murdar, utilizaţi o cârpa curata pentru curăţarea sa.

• In condiţii de temperatura scăzuta sau ridicata, afisajul monitorului i LCD poate derula incet sau poate părea negru. Va reveni la normul U temperatura camerei.

E c r a n u l m e n i u l u i a f i ş e a z ă c â t e v a t a b - u r i s i o p ţ i u n i .

• In modurile din zona de baza si filmare, anumite tab-uri si opţiuni al* meniului nu sunt afişate. Setaţi modul de filmare pe un mod din zon» creativa (pg. 46).

I m a g i n e a n u p o a t e f i ş t e a r s ă .

o Daca imaginea a fost protejata, nu poate fi ştearsă (pg. 213).

O p a r t e d i n i m a g i n e c l i p e ş t e i n n e g r u .

Opţiunea meniului [ E : H i g h l i g h t a l e r t ] [ A l e r t a e v i d e n ţ i e r e ] este setata pe [ V a l i d a r e ] (p.192).

O c a s u t a r o ş i e e s t e a f i ş a t ă p e i m a g i n e .

Opţiunea meniului [ E : A F p o i n t d i s p . ] [ A f i ş a r e p u n c t A F ] este set

pe [Validare] (pg. 193).

288

G h i d de d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e

r lmul s i m b o l a l n u m e l u i f i ş i e r u l u i e s t e u n d e r s c o r e

Ilinnd.i j o s ) ( " _ M G _ " ) .

' ii itati culoarea spaţiului pe sRGB. Daca este setat Adobe RGB,

primul simbol va fi underscore (pg. 110).

N i n i i o r o t a r e a f i ş i e r u l u i n u i n c e p e d e l a 0 0 0 1 .

• I iaca folosiţi un card care are deja imagini inregistrate, numerotarea Uşierului poate incepe de la ultima imagine de pe card (pg. 106).

Dfltn s i o r a f o t o g r a f i e r i i a f i ş a t e s u n t i n c o r e c t e .

• Data si ora corecte nu au fost setate (pg. 30).

N i c i o i m a g i n e n u a p a r e pe e c r a n u l TV.

• Asigurati-va ca stecherul cablului AV sau HDMI este inserat complet

(pg. 209, 212).

• Setaţi sistemul video de ieşire (NTSC/PAL) pe acelaşi sistem video ca

al televizorului (pg. 212).

• Folosiţi cablul AV care a fost furnizat cu camera (pg. 212).

C i t i t o r u l d e c a r d n u d e t e c t e a z ă c â r d u l .

• Este posibil ca in funcţie de cititorul cârdului si de OS-ul computerului utilizate, cârdurile SDXC sa nu poată fi detectate. Intr-un astfel de caz, conectaţi camera si computerul cu cablul de conexiune furnizat si transferaţi imaginile in calculatorul dumneavoastră folosind utilităţile EOS (software furnizat).

289

Page 146: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G h i d d e d e t e c t a r e a d e f e c ţ i u n i l o r t e h n i c e

[ # # # ] e s t e a f i ş a t .

• [ # # # ] v a f i a f i ş a t a t u n c i c a n d n u m ă r u l i m a g i n i l o r / f i l m e l o r d e p a s e s l t

n u m ă r u l d e c i f r e c a r e p o t f i a f i ş a t e .

E l e m e n t u l m e n i u l u i [Eye-Fi s e t t i n g s ] [ S e t ă r i Eye-Fi] n u apnn>

• [ E y e - F i s e t t i n g s ] [ S e t ă r i E y e - F i ] v a a p ă r e a d o a r c a n d u n c a r d E y a - f l

e s t e i n s e r a t i n c a m e r a . I n c a z u l i n c a r e c â r d u l E y e - F i a r e u n

d e c l a n ş a t o r d e p r o t e c ţ i e a d a t e l o r s e t a t p e p o z i ţ i a B L O C A T , n u v e t l

p u t e a v e r i f i c a s t a r e a c o n e x i u n i i c â r d u l u i s a u a n u l a t r a n s m i s i a c â r d u l u i

E y e - F i .

P r o b l e m e r e f e r i t o a r e l a i m p r i m a r e

E x i s t a m a i p u ţ i n e e f e c t e d e i m p r i m a r e d e c â t c e l e i n d i c a t e i n m a n u a l u l d e i n s t r u c ţ i u n i .

• C e e a c e e s t e a f i ş a t p e e c r a n d i f e r ă i n f u n c ţ i e d e i m p r i m a n t a . A c e s t

g h i d d e u t i l i z a r e c u p r i n d e t o a t e e f e c t e l e d e i m p r i m a r e d i s p o n i b i l e ( p i |

2 4 0 ) .

290

Coduri de eroare E r o a r e nr. D a c a e x i s t a o p r o b l e m a

a p ă r e a u n m e s a j d e e r o '

Communications b e t w e e n

t h e camera a n d Isns is

f a u l t y .

Clean t h e lens c o n t a c t s .

p u c a m e r a , v a

. r e . U r m a ţ i

i n s t r u c ţ i u n i l e d e p e e c r a 1

Nr.

0 1

0 2

0 5

0 6

C o n t r a m a s u r i

0 4

II), 20, IO, 40,

Ml, 60, rn ISO

I

n

M e s a j e r o a r e & S o l u ţ i e

C o m u n i c ă r i l e d i n t r e c a m e r a s i l e n t i l e s u n t d e

c o n t a c t e l e l e n t i l e l o r

f e c t u o a s e . C u r ă ţ a ţ i

C u r a r ă ţ i c o n t a c t e l e e l e c t r i c e a l e c a m e r e i s i a r

l e n t i l e C a n o n ( p g . 1 3 , 1 6 ) .

i l e n t i l e l o r si f o l o s i ţ i

C â r d u l n u p o a t e f i a c c e s a t . R e i n s e r a t i / s c l w

f o r m a t a ţ i c â r d u l c u c a m e r a .

b a t i c â r d u l s a u

I n d e p a r t a t i s i i n s e r a ţ i c â r d u l d i n n o u , i n l o c u i t i

c â r d u l ( p g . 3 2 , 4 8 ) .

c â r d u l s a u f o r m a t a ţ i

N u p u t e ţ i s a l v a i m a g i n i d e o a r e c e c â r d u l e s t . p l i n . I n l o c u i t i c â r d u l

i Inlocuiti cârdul, ştergeţi imaginile inutile sau formataţi cârdul (pg. 3 2 , 4 8 , 2 1 5 ) .

B l i t z - u l i n c o r p o r a t n u a p u t u t f i r i d i c a t . I n c h i

i n m o d r e p e t a t .

•". A c ţ i o n a ţ i c o m u t a t o r u l d e a l i m e n t a r e ( p g . 2 8 ) '

^ l e t i s i p o r n i ţ i c a m e r a

C u r ă ţ a r e a s e n z o r u l u i n u e s t e p o s i b i l a . î n c h i d ă

m o d r e p e t a t .

t i s i p o r n i ţ i c a m e r a i n

A c ţ i o n a ţ i c o m u t a t o r u l d e a l i m e n t a r e ( p g . 2 8 7 '

F o t o g r a f i e r e a n u e s t e p o s i b i l a d a t o r i t a u n e » ^ b a t e r i a p o r n i ţ i c a m e r a i n m o d r e p e t a t s a u r e i n s t a l a i

e r o r i . î n c h i d e ţ i s i

A c ţ i o n a ţ i c o m u t a t o r u l d e a l i m e n t a r e , i n d e p s * 2 6 2 8 )

b a t e r i i d i n n o u s a u f o l o s i ţ i l e n t i l e C a n o n (pc/ '

r t a t i s i i n s t a l a ţ i s e t u l d e

l i . i c a e r o a r e a c o n t i n u a s a p e r s i s t e , n o t a t i - v a n u m ă r a

m a i a p r o p i a t C e n t r u s e r v i c e C a n o n .

I e r o r i i s i c o n t a c t a ţ i c e l

291

Page 147: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Grafic sistem Graf ic s i s t e m

Adaptor AC Cupla DC

AC-E6 DR-E6 K i t a d a p t o r A C

A C K - E 6

L o c a ş b a t e r i i B G M - E 9 L L o c a ş b a t e r i i B G M - E 9 A p e n t r u d o u a s e t u r i p e n t r u b a t e r i i d e

d e b a t e r i i L P - E 6 d i m e n s i u n e a A A / L R 6

292

Card memorie SD / Card memorie SDHC / Adaptor PCMCIA

Card memorie SDXC

• Lungimea tuturor cablurilor este de aprox

•*m/"ft .

293

Page 148: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Speci f icaţ i i

Specificaţii • T i p

Tip:

S u p o r t d e i n r e g i s t r a r e :

Dimensiune senzor imagine:

L e n t i l e c o m p a t i b i l e :

Digital, reflex lentila s ingulara, c a m e r a AF/AE cu blitz in

C a r d m e m o r i e S D , C a r d m e m o r i e S D H C , C a r d m > n

S D X C

2 2 . 3 x 1 4 . 9 m m

L e n t i l e C a n o n E F ( i n c l u s i v l e n t i l e E F - S )

( d i s t a n t a f o c a l a e c h i v a l e n t a c u 3 5 m m . e s t e d e a p r o x I A

o r i d i s t a n t a f o c a l a a l e n t i l e l o r )

S u p o r t C a n o n E F S u p o r t l e n t i l e :

• S e n z o r i m a g i n e

T i p : s e n z o r C M O S

P i x e l i e f e c t i v i : A p r o x . 1 8 . 0 0 m e g a p i x e l i

F o r m a t a l i m a g i n i i : 3 : 2

Ş t e r g e r e p a r t i c u l e p r a f : A u t o , M a n u a l , A d ă u g a r e ş t e r g e r e p a r t i c u l e p r a f

• S i s t e m d e i n r e g i s t r a r e

F o r m a t d e i n r e g i s t r a r e : R e g u l a D e s i g n p e n t r u C a m e r a F i l e S y s t e m 2 . 0

T i p i m a g i n e : J P E G , R A W ( 1 4 - b i t o r i g i n a l C a n o n )

P i x e l i d e i n r e g i s t r a r e :

C r e a r e / se lectare fo lder:

R A W + J P E G

M a r e

M e d i u

5 1 ( M i c 1 )

5 2 ( M i c 2 )

5 3 ( M i c 3 )

R A W

M - R A W

S - R A W

P o s i b i l a

n r e g i s t r a r e s i m u l t a n a p o s i b i l a

A p r o x . 1 7 . 9 0 m e g a p i x e l i ( 5 1 8 4 x 3 4 5 6 )

A p r o x . 8 . 0 0 m e g a p i x e l i ( 3 4 5 6 x 2 3 0 4 )

A p r o x . 4 . 5 0 m e g a p i x e l i ( 2 5 9 2 x 1 7 2 8 )

A p r o x . 2 . 5 0 m e g a p i x e l i ( 1 9 2 0 x 1 2 8 0 )

A p r o x . 3 5 0 , 0 0 0 p i x e l s ( 7 2 0 x 4 8 0 )

A p r o x . 1 7 . 9 0 m e g a p i x e l i ( 5 1 8 4 x 3 4 5 6 )

A p r o x . 1 0 . 1 0 m e g a p i x e l i ( 3 8 8 8 x 2 5 9 2 )

A p r o x . 4 . 5 0 m e g a p i x e l i ( 2 5 9 2 x 1 7 2 8 )

• P r o c e s a r e i m a g i n e i n t i m p u l f o t o g r a f i e r i i

Sti l i m a g i n e :

D e b a z a + :

N i v e l d e a l b :

R e d u c e r e z g o m o t :

S t a n d a r d , P o r t r e t , P e i s a j , N e u t r u , F i d e l , M o n o c r o m a t i c ,

D e f i n i t de u t i l i z a t o r 1 - 3

F o t o g r a f i e r e i n f u n c ţ i e d e s e l e c t a r e a a m b i a n t e i ,

F o t o g r a f i e r e i n f u n c ţ i e d e l u m i n o z i t a t e s a u t i p u l d e c a d r u

A u t o , P r e s e t a r e ( L u m i n a z i l e i , U m b r a , î n n o r a t , l u m i n a

t u n g s t e n , l u m i n a f l u o r e s c e n t a a l b a , b l i t z ) , o b i ş n u i t , s e t a r e

i n d i c e d e i n t e n s i t a t e c u l o a r e ( A p r o x . 2 5 0 0 - 1 0 0 0 0 K ) ,

c o r e c ţ i e N i v e l d e a l b s i c a l i b r a r e N i v e l d e a l b p o s i b i l a

* T r a n s m i t e r e i n f o r m a ţ i i i n d i c e d e i n t e n s i t a t e c u l o a r e va l idat

Apl icabi la expuner i lor lungi si fotograf ier i lor cu v i teza inalta ISO

m i d i e a u t o m a t a

n i i n o z i t a t e i m a g i n e :

înritate ev idenţ iere t o n :

m c c t i e i l u m i n a r e

. t i f e r i c a l e n t i l e :

O p t i m i z a r e a a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i

P r e v ă z u t

P r e v ă z u t

• V i z o r

l i p : P r i s m a p e n t a g o n a l a n i v e l o c h i

A c o p e r i r e : V e r t i c a l / o r i z o n t a l a p r o x . 9 7 %

i m i e : A p r o x . 0 . 9 5 x (-1 m " 1 c u l e n t i l e 5 0 m m l a i n f i n i t )

l ' u n c t o c h i : A p r o x . 2 2 m m . ( D e l a c e n t r u l l e n t i l e l o r o c u l a r u l u i l a - 1 m " 1 )

A|ii:ilare dioptrica incorporata: A p r o x . - 3 . 0 - + 1 . 0 m " 1 ( d p t )

I i i a n f o c a l i z a r e : I n t e r s c h i m b a b i l ( d o u a t ipur i v â n d u t e s e p a r a t ) , Ef-A prevăzut

I n l i i l i b r a r e e l e c t r o n i c a : N i v e l o r i z o n t a l a f i ş a t p a n a l a + 9 ° i n p a s i d e + 1 °

( d o a r p e n t r u f o t o g r a f i e r e a o r i z o n t a l a )

i i i | l i n d a : T i p i n t o a r c e r e r a p i d a

l'iuiunzime camp de previzionare: P r e v ă z u t • A u t o f o c a l i z a r e

Up:

Puncte A F : I n t e r v a l m ă s u r a r e :

M o d u r i f o c a l i z a r e :

Asistenta fascicul luminos AF:

• C o n t r o l e x p u n e r e

M o d u r i d e m ă s u r a r e :

I n t e r v a l m ă s u r a r e :

C o n t r o l e x p u n e r e :

V i t e z a I S O :

U x p u n e r e i n d e x

r e c o m a n d a t a )

î n r e g i s t r a r e i m a g i n e s e c u n d a r a T T L , d e t e c t a r e f a z a

9 ( t o a t e t i p c r u c e )

E V - 0 . 5 - 1 8 ( a t 2 3 ° C / 7 3 ° F , I S O 1 0 0 )

O f o t o g r a f i e A F , A l S e r v o A F , A l F o c a l i z a r e A F , f o c a l i z a r e

m a n u a l a ( M F ) O s e r i e d e b l i t z - u r i m i c i d e c l a n ş a t e d e b l i t z - u l i n c o r p o r a t

Z o n a 6 3 T T L m ă s u r a r e c u d e s c h i d e r e c o m p l e t a

• M ă s u r a r e e v a l u a t i v a ( l e g a t a d e t o a t e p u n c t e l e A F )

• M ă s u r a r e p a r ţ i a l a ( a p r o x . * * % d i n v i z o r i n c e n t r u )

• M ă s u r a r e p u n c t ( a p r o x . * * % d i n v i z o r i n c e n t r u )

• M ă s u r a r e m e d i e c e n t r u d e g r e u t a t e

E V 1 - 2 0 ( a t 2 3 ° C / 7 3 ° F w i t h E F 5 0 m m f / 1 . 4 U S M l e n s ,

I S O 1 0 0 )

P r o g r a m A E (auto c o m p l e t , a u t o creativ, Program), prioritate

d i a f r a g m a A E , prioritate d e s c h i d e r e A E , e x p u n e r e manuala,

e x p u n e r e nel imitata

A u t o , a u t o c r e a t i v : I S O 1 0 0 - 3 2 0 0 s e t a t a u t o m a t

P , T v , A v , M , B : I S O 1 0 0 - 6 4 0 0 s e t a t m a n u a l

( p a s i d e 1/3), I S O 1 0 0 - 6 4 0 0 s e t a t a u t o m a t , s a u

e x p a n s i u n e I S O l a " H " ( e c h i v a l e n t c u I S O 1 2 8 0 0 )

295

294

Page 149: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Speci f icaţ i i

C o m p e n s a r e e x p u n e r e :

B l o c a r e A E :

• D i a f r a g m a

T i p :

V i t e z e d i a f r a g m a :

• B l i t z

B l i t z i n c o r p o r a t :

B l i t z e x t e r n :

M ă s u r a r e b l i t z :

C o m p e n s a r e

e x p u n e r e b l i t z :

B l o c a r e F E :

T e r m i n a l P C :

• S i s t e m a c ţ i o n a r e

M o d u r i a c ţ i o n a r e :

Viteza fotografiere continua

N u m ă r m a x i m :

M a n u a l : i n t e r v a l d e ± 5 i n p a s i d e 1/3- s a u 1/2

A E B : I n t e r v a l d e ± 3 i n p a s i d e 1/3- s a u 1/2 ( p o a l e I ,

c o m b i n a t c u c o m p e n s a r e a m a n u a l a a e x p n

A u t o : A p l i c a t a i n m o d u l A F . O f o t o g r a f i e c u m a s u i i i n

e v a l u a t i v a a t u n c i c a n d e s t e o b ţ i n u t ă f o c a l i , n .

M a n u a l : I n f u n c ţ i e d e b u t o n u l b l o c a r e A E

C o n t r o l a t a e l e c t r o n i c , d i a f r a g m a c u f o c a l i z a r e p l a n a

1 / 8 0 0 0 s e c . p a n a l a 1/60 s e c . ( M o d a u t o c o m p l e t ) ,

B l i t z X - S i n c r o n i z a t l a m a x i m 1 / 2 5 0 s e c .

1 / 8 0 0 0 s e c . p a n a l a 3 0 s e c , b u l b ( G a m a v i t e z a

d i a f r a g m a t o t a l a . G a m a d i s p o n i b i l a v a r i a z ă i n f u n c ţ i e d a

m o d u l f o t o g r a f i e r i i . )

R e t r a c t a b i l , d e c l a n ş a r e b r u s c a a u t o b l i t z

G h i d nr.: A p r o x . 1 3 / 4 3 ( I S O 1 0 0 , i n m e t r i )

A c o p e r i r e b l i t z : A p r o x . L e n t i l e 1 7 m m u n g h i d e v i z u a l i m i

T i m p r e i n c a r c a r e a p r o x . 3 s e c .

F u n c ţ i e u n i t a t e m a ş t e r w i r e l e s s p r e v ă z u t a

B l i t z E X - s e r i e s S p e e d l i t e ( F u n c ţ i i b l i t z s e t a b i l e c u

c a m e r a )

A u t o b l i t z E - T T L I I

I n t e r v a l d e ± 3 i n p a s i d e 1/3 s a u 1/2

P r e v ă z u t

N u e x i s t a

S i n g u l a r , v i t e z a i n a l t a c o n t i n u a , v i t e z a c o n t i n u a s c ă z u t a ,

A u t o d e c l a n s a t o r 1 0 - s e c . / t e l e c o m a n d a , a u t o d e c l a n s a t o r

2 - s e c . / t e l e c o m a n d a

M a x . a p r o x . 5 . 3 f o t o g r a f i i / s e c .

J P E G m a r e / F i n : A p r o x . *** f o t o g r a f i i

R A W : A p r o x . *** f o t o g r a f i i

R A W + J P E G m a r e / F i n : A p r o x . *** f o t o g r a f i i

* C i f r e l e s u n t b a z a t e p e s t a n d a r d e l e d e t e s t a r e C a n o n

( I S O 1 0 0 s i s t i l i m a g i n e s t a n d a r d ) s i u n c a r d d e 4 G B .

2 9 6

S p e c i f i c a ţ i i

• F o t o g r a f i e r e a i n d i r e c t a i m a g i n i l o r

n o t a r i f o r m a t i m a g i n e :

I o c a l i z a r e :

M o d u r i d e m ă s u r a r e :

I n t e r v a l d e m ă s u r a r e :

3 : 2 , 4 : 3 , 1 6 : 9 , 1:1

M o d i n d i r e c t , m o d i n d i r e c t d e t e c t a r e f a t a ( d e t e c t a r e

c o n t r a s t ) , M o d r a p i d ( d e t e c t a r e d i f e r e n ţ a f a z a ) , F o c a l i z a r e

m a n u a l a ( A p r o x . 5 x / 1 0 x m ă r i r e p o s i b i l a )

M ă s u r a r e e v a l u a t i v a c u s e n z o r i m a g i n e

E V 0 - 2 0 ( a t 2 3 ° C / 7 3 ° F w i t h E F 5 0 m m f / 1 . 4 U S M l e n s ,

I S O 1 0 0 )

I u t o g r a f i e r e s i l e n ţ i o a s a : P r e v ă z u t ( M o d 1 s i 2 )

R e ţ e a d e l in i i : D o u a t i p u r i

• F i l m a r e

C o m p r e s i e f i l m :

I urmat inregistrare a u d i o :

I o r m a t i n r e g i s t r a r e :

D i m e n s i u n e i n r e g i s t r a r e

B l f r e c v e n t a c a d r u :

D i m e n s i u n e f i ş i e r :

F o c a l i z a r e :

M o d u r i m ă s u r a r e :

G a m a m ă s u r a r e :

C o n t r o l e x p u n e r e :

C o m p e n s a r e e x p u n e r e :

V i t e z a I S O :

( I n d e x e x p u n e r e

r e c o m a n d a t )

M P E G - 4 A V C / H . 2 6 4

V a r i a b i l ( m e d i e ) n u m ă r b i t i

P C M L i n i a r

M O V

1 9 2 0 x 1 0 8 0 ( F u l l H D ) : 3 0 p / 2 5 p / 2 4 p

1 2 8 0 x 7 2 0 ( H D ) : 6 0 p / 5 0 p

6 4 0 x 4 8 0 ( S D ) : 6 0 p / 5 0 p

D e c u p a r e 6 4 0 x 4 8 0 ( S D ) : 6 0 p / 5 0 p

* 3 0 p : 2 9 . 9 7 f p s , 2 5 p : 2 5 . 0 0 f p s , 2 4 p : 2 3 . 9 7 6 f p s , 6 0 p :

5 9 . 9 4 f p s , 5 0 p : 5 0 . 0 0 f p s

1 9 2 0 x 1 0 8 0 ( 3 0 p / 2 5 p / 2 4 p ) : A p r o x . 3 3 0 M B / m i n .

1 2 8 0 x 7 2 0 ( 6 0 p / 5 0 p ) : A p r o x . 3 3 0 M B / m i n .

6 4 0 x 4 8 0 ( 6 0 p / 5 0 p ) : A p r o x . 1 6 5 M B / m i n .

D e c u p a r e 6 4 0 x 4 8 0 ( 6 0 p / 5 0 p ) : A p r o x . 1 6 5 M B / m i n .

Aceeaşi ca atunci cand focalizaţi cu fotografierea in direct a imaginilor

M e d i e c e n t r u g r e u t a t e s i m ă s u r a r e e v a l u a t i v a c u

s e n z o r u l i m a g i n i i

* S e t a t a a u t o m a t d e m o d u l d e f o c a l i z a r e

E V 0 - 2 0 ( l a 2 3 ° C / 7 3 ° F c u E F 5 0 m m f / 1 . 4 U S M l e n t i l e ,

I S O 1 0 0 )

P r o g r a m A E ( c o m p e n s a r e e x p u n e r e p o s i b i l a ) p e n t r u

f i l m e , e x p u n e r e m a n u a l a

i n t e r v a l d e ± 3 i n p a s i d e 1/3- s a u 1 ( I n s t a n t a n e e : p a s i d e

± 5 )

S e t a t a a u t o m a t i n l i m i t a I S O 1 0 0 - 6 4 0 0

C u e x p u n e r e m a n u a l a , I S O 1 0 0 - 6 4 0 0

s e t a t a u t o m a t / m a n u a l 2 9 7

Page 150: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

S p e c i f i c a ţ i i

î n r e g i s t r a r e s u n e t : M i c r o f o n i n c o r p o r a t m o n o t o n i e

T e r m i n a l m i c r o f o n s t e r e o e x t e r n p r e v ă z u t

N i v e l s u n e t i n r e g i s t r a r e a j u s t a b i l , f i l t r u v a n t p r e v ă z u t A f i s a j r e ţ e a d e l in i i : D o u a t i p u r i

• M o n i t o r L C D

T'P- T F T c o l o r , m o n i t o r c r i s t a l e l i c h i d e

Dimensiune monitor s i puncte: L a t , 3 . 0 - i n . ( 3 : 2 ) c u a p r o x . 1.04 m i l i o a n e p u n c t e A c o p e r i r e :

A j u s t a r e u n g h i :

A j u s t a r e l u m i n o z i t a t e :

E c h i l i b r a r e e l e c t r o n i c a :

L i m b i i n t e r f a ţ a :

• R e d a r e i m a g i n e

F o r m a t e a f i ş a r e i m a g i n e :

M ă r i r e Z o o m :

Metode de răsfoire imagine:

A l e r t a e v i d e n ţ i e r e :

P r e z e n t a r e :

R e d a r e f i l m :

A p r o x . 1 0 0 %

P o s i b i l a

M a n u a l a ( 7 n i v e l e )

N i v e l o r i z o n t a l a f i ş a t i n p a s i d e 1 °

2 5

I m a g i n e s i n g u l a r a , i m a g i n e s i n g u l a r a + I n f o ( i n f o r m a ţ i i d a

b a z a , i n f o r m a ţ i i d e t a l i a t e , h i s t o g r a m a ) , i n d e x 4 - i m a g i n l ,

i n d e x 9 - i m a g i n i , r o t a ţ i e i m a g i n e p o s i b i l a

A p r o x . 1.5x - 1 0 x

I m a g i n e s i n g u l a r a , s a l t p e s t e 1 0 s a u 1 0 0 i m a g i n i , i n f u n c l l t i

d e d a t a f o t o g r a f i e r i i , f işier, f i l m , f o t o g r a f i i , c l a s i f i c a r e

E v i d e n ţ i e r i l e s u p r a e x p u s e c l i p e s c

T o a t e i m a g i n i l e i n f u n c ţ i e d e d a t a , f i ş i e r , f i l m e , f o t o g r a f i i ,

c l a s i f i c a r e . T r e i e f e c t e d e t r a n z i ţ i e s e l e c t a b i l e

V a l i d a t a ( m o n i t o r L C D , i e ş i r e v i d e o / a u d i o , i e ş i r e H D M I )

D i f u z o r i n c o r p o r a t

• P o s t - P r o c e s a r e a i m a g i n i l o r

P r o c e s a r e i m a g i n e R A W

F i l t r e c r e a t i v e :

R e d i m e n s i o n a r e :

C l a s i f i c ă r i :

• I m p r i m a r e d i r e c t a

I m p r i m a n t e c o m p a t i b i l e :

Imagini care pot fi imprimate:

C o m a n d a i m p r i m a r e :

2 9 8

A j u s t a r e l u m i n o z i t a t e , n i v e l d e a l b , s t i l i m a g i n e ,

o p t i m i z a r e a a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i , r e d u c e r e z g o m o t l a

v i t e z e I S O i n a l t e , c a l i t a t e i n r e g i s t r a r e J P E G , s p a ţ i u

c u l o a r e , c o r e c ţ i e i l u m i n a r e p e r i f e r i c a , c o r e c ţ i e d i s t o r s i u n e

s i c o r e c ţ i e a b e r a ţ i e c r o m a t i c a

Granulat B/W, focal izare f ina, efect Toy c a m e r a , efect miniatura

P o s i b i l a

P r e v ă z u t

I m p r i m a n t e c o m p a t i b i l e P i c t B r i d g e

I m a g i n i J P E G s i R A W

C o m p a t i b i l a c u v e r s i u n e a D P O F 1.1

Speci f icaţ i i

• F u n c ţ i i p e r s o n a l i z a t e

I u n c t i i p e r s o n a l i z a t e :

: Uităr i u t i l i z a r e c a m e r a :

înregist rare M e n i u l m e u :

Informaţii drepturi de autor:

2 0

î n r e g i s t r a r e s u b d i s c u l m o d u l u i C

P o s i b i l a I n t r a r e s i i n c l u d e r e p e r m i s e

• I n t e r f a ţ a

I e ş i r e A u d i o / v i d e o /

l u r m i n a l d i g i t a l :

lerminal ieşire HDMI mini:

M i c r o f o n e x t e r n

I c r m i n a l i n t r a r e :

l o r m i n a l t e l e c o m a n d a :

V i d e o a n a l o g ( C o m p a t i b i l c u i e ş i r e N T S C / P A L ) / s t e r e o

a u d i o

P e n t r u c o m u n i c a r e c u c o m p u t e r u l p e r s o n a l s i i m p r i m a r e

d i r e c t a ( e c h i v a l e n t v i t e z a i n a l t a U S B )

T i p C ( c o m u t a r e a u t o a r e z o l u ţ i e i ) , c o m p a t i b i l C E C

3 . 5 m m d i a . m i n i m u f a s t e r e o

P e n t r u c o m u t a t o r t e l e c o m a n d a R S - 6 0 E 3

Control telecomanda wireless: T e l e c o m a n d a R C - 6

• A l i m e n t a r e

M a t e r i e :

I n f o r m a ţ i i b a t e r i e :

D u r a t a d e v i a t a b a t e r i e :

( B a z a t a p e s t a n d a r d e l e

d e t e s t a r e C I P A )

T imp f i l m a r e :

S e t b a t e r i i L P - E 6 ( C a n t i t a t e 1 )

* Alimentare AC poate fi furnizata prin kit adaptor AC ACK-E6

* P o t f i f o l o s i t e b a t e r i i c u d i s p o z i t i v u l d e p r i n d e r e b a t e r i i

B G - E 9 a t a ş a t , d i m e n s i u n e - A A / L R 6

C a p a c i t a t e r ă m a s a , i n d i c a t o r d i a f r a g m a s i p e r f o r m a n t a

r e i n c a r c a r e a f i ş a t e

c u f o t o g r a f i e r e c u v i z o r :

Aprox. *** fotografii la 23°C/73°F, aprox. "* fotografii la 0°C/32°F

C u f o t o g r a f i e r e i n d i r e c t a i m a g i n i l o r :

Aprox. *** fotografii la 23°C/73°F, aprox. *" fotografii la 0°C/32°F

A p r o x . *** hr. *** m i n . l a 2 3 ° C / 7 3 " F

A p r o x . *** hr. *** m i n . l a 0 ° C / 3 2 ° F

( c u u n s e t d e b a t e r i i L P - E 6 c o m p l e t i n c a r c a t e )

• D i m e n s i u n i s i g r e u t a t e

D i m e n s i u n i (W x H x D ) : A p r o x . 1 4 4 . 5 x 1 0 5 . 8 x 7 8 . 6 mm / 5 . 7 x 4 . 2 x 3.1 i n .

G r e u t a t e : A p r o x . *** g / *** o z . ( g h i d C I P A ) ,

A p r o x . *** g / *** o z . ( d o a r c a m e r a )

• M e d i u d e o p e r a r e

Interval temperatura de operare: 0 ° C - 4 0 ° C / 3 2 ° F - 1 0 4 ° F

U m i d i t a t e o p e r a r e : 8 5 % s a u m a i p u ţ i n

2 9 9

Page 151: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

S p e c i f i c a ţ i i

• S e t b a t e r i i L P - E 6

T i p : B a t e r i e r e i n c r c a b i l a l i t i u - a l c a l i n a

T e n s i u n e e s t i m a t a : 7 . 2 V D C

C a p a c i t a t e b a t e r i e : A p r o x . 1 8 0 0 m A h

D i m e n s i u n i (W x H x D ) . A p r o x . 3 8 . 4 x 2 1 . 0 x 5 6 . 8 mm / 1.5 x 0 . 8 x 2 . 2 in . G r e u t a t e : A p r o x . 8 0 g / 2 . 8 o z .

• I n c a r c a t o r b a t e r i i L C - E 6

B a t e r i i c o m p a t i b i l e : S e t b a t e r i i L P - E 6

T i m p d e r e i n c a r c a r e : A p r o x . 2 o r e 3 0 m i n .

I n t r a r e e s t i m a t a : 1 0 0 - 2 4 0 V A C ( 5 0 / 6 0 H z )

I e ş i r e e s t i m a t a : 8 . 4 V D C / 1 . 2 A

Interval temperatura de operare: 5 ° C - 4 0 ° C / 41 °F - 1 0 4 ° F

U m i d i t a t e o p e r a r e : 8 5 % s a u m a i p u ţ i n

D i m e n s i u n i (W x H x D ) : A p r o x . 6 9 . 0 x 3 3 . 0 x 9 3 . 0 mm / 2 . 7 x 1.3 x 3 . 7 i n .

G r e u t a t e : A p r o x . 1 3 0 g / 4 . 6 o z .

• I n c a r c a t o r b a t e r i i L C - E 6 E

B a t e r i i c o m p a t i b i l e : S e t b a t e r i i L P - E 6

L u n g i m e c a b l u a l imentare: A p r o x . 1 m / 3 . 3 f t .

T i m p d e r e i n c a r c a r e : A p r o x . 2 o r e 3 0 m i n .

I n t r a r e e s t i m a t a : 1 0 0 - 2 4 0 V A C ( 5 0 / 6 0 H z )

I e ş i r e e s t i m a t a : 8 . 4 V D C / 1 2 A

Interval temperatura de operare: 5 ° C - 4 0 ° C / 41 °F - 1 0 4 ° F

U m i d i t a t e o p e r a r e : 8 5 % s a u m a i p u ţ i n

D i m e n s i u n i (W x H x D ) : A p r o x . 6 9 . 0 x 3 3 . 0 x 9 3 . 0 mm / 2 . 7 x 1.3 x 3 . 7 in .

G r e u t a t e : A p r o x . 1 2 5 g / 4 . 4 o z . ( f a r a c a b l u d e a l i m e n t a r e )

300

Speci f icaţ i i

• E F - S 1 8 - 5 5 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S

U n g h i d e v i z u a l i z a r e : D i m e n s i u n e d i a g o n a l a : 7 4 ° 2 0 ' - 2 7 ° 5 0 '

D i m e n s i u n e o r i z o n t a l a : 6 4 ° 3 0 ' - 2 3 ° 2 0 '

D i m e n s i u n e v e r t i c a l a : 4 5 ° 3 0 ' - 1 5 ° 4 0 '

11 e l e m e n t e in 9 g r u p u r i

f / 2 2 - 3 6

C o n s t r u c ţ i e l e n t i l e :

D e s c h i d e r e m i n i m a :

Cea mai apropiata

distanta de focal izare:

M ă r i r e m a x i m a :

C a m p d e v i z u a l i z a r e

S t a b i l i z a t o r i m a g i n e :

D i m e n s i u n e f i l t r u :

C a p a c de protecţ ie lenti le:

0 . 2 5 m / 0 . 8 2 ft. ( D e l a u n s e n z o r d e i m a g i n e p l a n )

0 . 3 4 x ( a t 5 5 m m )

2 0 7 x 1 3 4 - 6 7 x 4 5 m m / 8 . 1 x 5 . 3 - 2 . 6 x 1.8 i n . ( la 0 . 2 5

m / 0 . 8 2 f t . )

T i p c o m u t a r e l e n t i l e

5 8 m m

E - 5 8

D i a m e t r u m a x i m x l u n g i m e : A p r o x . 6 8 . 5 x 7 0 . 0 mm / 2 . 7 x 2 . 8 i n .

G r e u t a t e : A p r o x . 2 0 0 g / 7 . 1 o z .

P a r a s o l a r : E W - 6 0 C ( v â n d u t s e p a r a t )

C a r c a s a : L P 8 1 4 ( v â n d u t a s e p a r a t )

• E F - S 1 5 - 8 5 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S U S M

U n g h i d e v i z u a l i z a r e : D i m e n s i u n e d i a g o n a l a : 8 4 ° 3 0 ' - 1 8 ° 2 5 '

D i m e n s i u n e o r i z o n t a l a : 7 4 ° 1 0 ' - 1 5 ° 2 5 '

D i m e n s i u n e v e r t i c a l a : 5 3 ° 3 0 ' - 1 0 ° 2 5 '

1 7 e l e m e n t e i n 1 2 g r u p u r i

f / 2 2 - 3 6

C o n s t r u c ţ i e l e n t i l e :

D e s c h i d e r e m i n i m a :

Cea mai apropiata

distanta de focal izare:

M ă r i r e m a x i m a :

C a m p d e v i z u a l i z a r e :

0 . 3 5 m / 1 . 1 5 f t . ( D e l a u n s e n z o r d e i m a g i n e p l a n )

0 . 2 1 x ( a t 8 5 m m )

2 5 5 x 3 9 5 - 7 2 x 1 0 8 m m / 1 0 . 0 x 1 5 . 6 - 2.8 x 4 . 3 i n . ( la

0 . 3 5 ml 1.15 f t . )

S t a b i l i z a t o r i m a g i n e : T i p c o m u t a r e l e n t i l e

D i m e n s i u n e f i l t r u : 7 2 m m

C a p a c d e protecţ ie lenti le: E - 7 2 U

D i a m e t r u m a x i m x l u n g i m e : A p r o x . 8 1 . 6 x 8 7 . 5 mm / 3 . 2 x 3 . 4 i n .

G r e u t a t e : A p r o x . 5 7 5 g / 2 0 . 3 o z .

P a r a s o l a r : E W - 7 8 E ( v â n d u t s e p a r a t )

C a r c a s a : L P 1 1 1 6 ( v â n d u t a s e p a r a t )

301

Page 152: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

S p e c i f i c a ţ i i

• E F - S 1 8 - 1 3 5 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S

U n g h i d e v i z u a l i z a r e : D i m e n s i u n e d i a g o n a l a : 7 4 » 2 0 ' - i r 3 0 ' D i m e n s i u n e o r i z o n t a l a : 6 4 ° 3 0 ' - 9 ° 3 0 '

D i m e n s i u n e v e r t i c a l a : 4 5 ° 3 0 ' - 6 ° 2 0 '

1 6 e l e m e n t e i n 1 2 g r u p u r i

f / 2 2 - 3 6

C o n s t r u c ţ i e l e n t i l e :

D e s c h i d e r e m i n i m a :

C e a m a i apropiata

distanta de focal izare*:

M ă r i r e m a x i m a :

S t a b i l i z a t o r i m a g i n e :

D i m e n s i u n e f i l t r u :

C a p a c d e protecţ ie lent i le:

Diametru maxim x lungime:

G r e u t a t e :

P a r a s o l a r :

C a r c a s a :

L a 1 8 m m l u n g i m e f o c a l a : 0 . 4 9 m / 1 . 6 1 ft.

( 3 2 7 x 5 0 3 m m / 1 2 . 9 x 1 9 . 8 i n . c a m p d e v i z u a l i z a r e )

L a 1 3 5 m m l u n g i m e f o c a l a : 0 . 4 5 m / 1 . 4 8 f t .

( 7 5 x 1 1 2 m m / 3 . 0 x 4 . 4 i n . c a m p d e v i z u a l i z a r e )

* D i s t a n t a d e l a u n s e n z o r d e i m a g i n e p l a n

0 . 2 1 x ( a t 1 3 5 m m )

T i p c o m u t a r e l e n t i l e

6 7 m m

E - 6 7 U

A p r o x . 7 5 . 4 x 1 0 1 . 0 m m / 3 . 0 x 4 . 0 i n .

A p r o x . 4 5 5 g / 1 6 . 0 o z .

E W - 7 3 B ( v â n d u t s e p a r a t )

L P 1 1 1 6 ( v â n d u t a s e p a r a t )

> E F - S 1 8 - 2 0 0 m m f / 3 . 5 - 5 . 6 I S

U n g h i d e v i z u a l i z a r e :

C o n s t r u c ţ i e l e n t i l e :

D e s c h i d e r e m i n i m a :

C e a m a i a p r o p i a t a

d istanta de focal izare:

M ă r i r e m a x i m a :

C a m p d e v i z u a l i z a r e :

S t a b i l i z a t o r i m a g i n e :

D i m e n s i u n e f i l t r u :

C a p a c d e protecţ ie lenti le:

Diametru maxim x lungime:

G r e u t a t e :

P a r a s o l a r :

C a r c a s a :

D i m e n s i u n e d i a g o n a l a : 7 4 ° 2 0 ' - 7 ° 5 0 '

D i m e n s i u n e o r i z o n t a l a : 6 4 ° 3 0 ' - 6 ° 3 0 '

D i m e n s i u n e v e r t i c a l a : 4 5 " 3 0 ' - 4 ° 2 0 '

1 6 e l e m e n t e i n 1 2 g r u p u r i

f / 2 2 - 3 6

0 . 4 5 m / 1 . 4 8 f t . ( D e l a u n s e n z o r d e i m a g i n e p l a n ) 0 . 2 4 x ( l a 2 0 0 m m )

4 5 2 x 2 9 1 - 9 3 x 6 2 m m / 1 7 . 8 x 1 1 . 5 -

0 . 4 5 ml 1 . 4 8 f t . )

T i p c o m u t a r e l e n t i l e

7 2 m m

E - 7 2

A p r o x . 7 8 . 6 x 1 0 2 . 0 m m / 3.1 x 4 . 0 i n .

A p r o x . 5 9 5 g / 2 1 . 0 o z .

E W - 7 8 D ( v â n d u t s e p a r a t )

L P 1 1 1 6 ( v â n d u t a s e p a r a t )

• 3 . 7 x 2 . 4 i n . ( la

3 0 2

Speci f icaţ i i

• E F - S 1 7 - 8 5 m m f / 4 - 5 . 6 I S U S M

U n g h i d e v i z u a l i z a r e : D i m e n s i u n e d i a g o n a l a : 7 8 ° 3 0 ' - 1 8 ° 2 5 '

D i m e n s i u n e o r i z o n t a l a : 6 8 ° 4 0 ' - 1 5 ° 2 5 '

D i m e n s i u n e v e r t i c a l a : 4 8 ° 0 0 ' - 1 0 ° 2 5 '

C o n s t r u c ţ i e l e n t i l e : 1 7 e l e m e n t e i n 1 2 g r u p u r i

D e s c h i d e r e m i n i m a : f / 2 2 - 3 2

C e a m a i a p r o p i a t a

d i s t a n t a d e f o c a l i z a r e : 0 . 3 5 m / 1 . 1 5 f t . ( D e l a u n s e n z o r d e i m a g i n e p l a n )

M ă r i r e m a x i m a : 0 . 2 x ( la 8 5 m m )

C a m p d e v i z u a l i z a r e : 3 2 8 x 2 1 9 - 1 1 2 x 7 5 m m / 1 2 . 9 x 8.6 - 4 . 4 x 3 . 0 i n . ( la

0 . 3 5 m )

S t a b i l i z a t o r i m a g i n e : T i p c o m u t a r e l e n t i l e

D i m e n s i u n e f i l t r u : 6 7 m m

C a p a c d e protecţ ie lenti le: E - 6 7 U

Diametru m a x i m x l u n g i m e : A p r o x . 7 8 . 5 x 9 2 . 0 mm / 3.1 x 3 . 6 i n .

G r e u t a t e : A p r o x . 4 7 5 g / 1 6 . 8 o z .

P a r a s o l a r : E W - 7 3 B ( v â n d u t s e p a r a t )

C a r c a s a : L P 1 1 1 6 ( v â n d u t a s e p a r a t )

T o a t e s p e c i f i c a ţ i i l e d e m a i s u s s u n t b a z a t e p e s t a n d a r d e d e t e s t a r e C a n o n .

D i m e n s i u n i l e , d i a m e t r u l m a x i m , l u n g i m e a s i g r e u t a t e a i n d i c a t e m a i s u s s u n t

b a z a t e p e G h i d u l C I P A ( c u e x c e p ţ i a g r e u t ă ţ i i c a r e n u s e r e f e r a d e c â t l a c a m e r a

i n s i n e ) .

S p e c i f i c a ţ i i l e p r o d u s u l u i s i e x t e r i o r u l s u n t s u p u s e s c h i m b ă r i i f a r a n o t i f i c a r e .

D a c a a p a r e v r e o p r o b l e m a c u l e n t i l e l e n o n - o r i g i n e C a n o n a t a ş a t e l a c a m e r a ,

c o n s u l t a ţ i p r o d u c ă t o r u l r e s p e c t i v d e l e n t i l e .

M ă r c i i n r e g i s t r a t e A d o b e e s t e o m a r c a i n r e g i s t r a t a a A d o b e S y s t e m s I n c o r p o r a t e d .

W i n d o w s e s t e o m a r c a i n r e g i s t r a t a s a u o m a r c a d e c o m e r ţ i n r e g i s t r a t a a

M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n i n S U A s i a l t e t a r i .

M a c i n t o s h a n d M a c O S s u n t m ă r c i i n r e g i s t r a t e s a u m ă r c i d e c o m e r ţ i n r e g i s t r a t e

a l e A p p l e I n c . i n S U A s i a l t e t a r i .

L o g o - u l S D X C e s t e o m a r c a i n r e g i s t r a t a a S D - 3 C , L L C .

H D M I , l o g o - u l H D M I s i H i g h - D e f i n i t i o n M u l t i m e d i a I n t e r f a c e s u n t m ă r c i

i n r e g i s t r a t e s a u m ă r c i d e c o m e r ţ i n r e g i s t r a t e a l e H D M I L i c e n s i n g L L C .

T o a t e c e l e l a l t e n u m e d e c o r p o r a ţ i i , p r o d u s e s i m ă r c i i n r e g i s t r a t e m e n ţ i o n a t e i n

a c e s t g h i d a p a r ţ i n p r o p r i e t a r i l o r r e s p e c t i v i .

3 0 3

Page 153: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Despre l icenţa MPEG-4 " A c e s t p r o d u s e s t e a u t o r i z a t s u b l i c e n ţ e l e A T & T p e n t r u s t a n d a r d u l M P E G - 4 s i p o d

f i fo los i t p e n t r u c o d i f i c a r e a M P E G - 4 c o m p a t i b i l a v i d e o si / s a u d e c o d i f i c a r e a MPEC)

4 c o m p a t i b i l a v i d e o c a r e a f o s t c o d i f i c a t a d o a r (1) in s c o p p e r s o n a l s i n o n - c o m e r c i n l

s a u (2) de c ă t r e un f u r n i z o r v i d e o a u t o r i z a t s u b l icenţa AT & T p e n t r u a o f e r i M P E G -

c o m p a t i b i l v i d e o . N u s e a c o r d a s i n ic i n u e s t e n e c e s a r a nicio l icenţa p e n t r u alta

ut i l izare a s t a n d a r d u l u i M P E G - 4 . "

* N o t i f i c a r e a f i ş a t ă in l i m b a e n g l e z a c o n f o r m cer inţelor.

Este r e c o m a n d a t a uti l izarea a c c e s o r i i l o r C a n o n o r i g i n a l e A c e s t p r o d u s e s t e p r o i e c t a t p e n t r u a d o b â n d i o p e r f o r m a n t a e x c e l e n t a a t u n c i

c a n d e s t e f o l o s i t c u a c c e s o r i i C a n o n o r i g i n a l e . C a n o n n u p o a t e f i r ă s p u n z ă t o r

p e n t r u n i c i u n f e l d e d e t e r i o r ă r i a d u s e a c e s t u i p r o d u s s i / s a u a c c i d e n t e c u m a r f i

f o c , e t c , c a u z a t e d e d e f e c ţ i u n e a a c c e s o r i i l o r n e o r i g i n a l e C a n o n ( d e e x e m p l u , o

s c u r g e r e s i / s a u e x p l o z i a s e t u l u i d e b a t e r i i ) . V a r u g a m s a l u a ţ i l a c u n o ş t i n ţ a c a

a c e a s t a g a r a n ţ i e n u s e a p l i c a r e p a r a ţ i i l o r a p ă r u t e i n u r m a d e f e c t ă r i i a c c e s o r i i l o r

n o n - o r i g i n e C a n o n , d e s i a t i p u t e a s o l i c i t a a s t f e l d e r e p a r a ţ i i c o n t r a c o s t .

H S e t u l d e b a t e r i i L P - E 6 e s t e s p e c i f i c n u m a i p e n t r u p r o d u s e l e C a n o n .

F o l o s i r e a a c e s t u i a c u u n i n c a r c a t o r d e b a t e r i i s a u u n p r o d u s i n c o m p a t i b i l e

p o a t e d u c e l a d e f e c ţ i u n i s a u a c c i d e n t e p e n t r u c a r e C a n o n n u p o a t e f i t r a s l a

r ă s p u n d e r e .

3 0 4

Avert ismente de s i g u r a n ţ a U r m a ţ i a c e s t e p r e v e d e r i d e s i g u r a n ţ a s i f o l o s i ţ i e c h i p a m e n t u l i n m o d

c o r e s p u n z ă t o r p e n t r u a p r e v e n i v ă t ă m a r e a , m o a r t e a s a u j l e ţ e n o j g r e a ^

Prevenirea v ă t ă m ă r i l o r grave sau a m o r ţ i i • P e n t r u a i m p i e d i c a i n c e n d i u l , i n c a l z i r e a e x c e s i v a , s c u r g e r i l e c h i m i c e si exploz i i le ,

u r m a ţ i p r e v e d e r i l e d e s i g u r a n ţ a d e m a i j o s :

- N u fo los i ţ i n ic iun fe l d e b a t e r i i , s u r s e d e a l i m e n t a r e s i a c c e s o r i i c a r e n u s u n t

s p e c i f i c a t e i n a c e s t m a n u a l . N u fo los i ţ i n ic iun fe l d e bater i i a r t i z a n a l e s a u m o d i f i c a t e .

- N u s c u r t c i r c u i t a ţ i , d e z a s a m b l a t i s a u m o d i f i c a ţ i s e t u l d e b a t e r i i s a u bater ia d e

r e z e r v a . Nu s u p u n e ţ i bater ia la c ă l d u r a s i nu apl icaţ i s u d u r a s e t u l u i de bateri i sau

bater ie i d e r e z e r v a . N u e x p u n e ţ i setu l d e bater i i s a u b a t e r i a d e r e z e r v a l a f o c s a u

a p a . N u s u p u n e ţ i s e t u l d e bater i i s a u bater ia d e r e z e r v a l a ş o c u r i f i z ice p u t e r n i c e .

- N u instalaţ i setu l d e bater i i s a u bater ia d e r e z e r v a c u p o l a r i t a t e a inversata ( + - ) . N u

a m e s t e c a ţ i d i f e r i t e t ipur i d e bater i i n o i s i v e c h i .

- - Nu re incarcat i setu l de bater i i in a f a r a intervalu lu i de t e m p e r a t u r a a d m i s al

a m b i e n t u l u i d e 0 ° C - 4 0 ° C ( 3 2 ° F - 1 0 4 ° F ) . D e a s e m e n e a , n u d e p ă ş i ţ i t i m p u l d e

r e i n c a r c a r e .

- Nu inseraţ i n ic iun fe l de o b i e c t e m e t a l i c e s t r ă i n e in c o n t a c t e l e e l e c t r i c e ale c a m e r e i ,

a c c e s o r i i l o r , c a b l u r i l o r d e c o n e c t a r e , etc. • Nu lasat i bater ia de r e z e r v a la i n d e m a n a copi i lor. D a c a un c o p i l inghi te bater ia ,

c o n s u l t a ţ i u n m e d i c i m e d i a t . ( C h i m i c a l e l e bater ie i p o t d a u n a s t o m a c u l u i s i intest inelor.)

• A t u n c i c a n d a r u n c a ţ i u n s e t d e b a t e r i i s a u bater ia d e r e z e r v a , izolaţ i c o n t a c t e l e

e l e c t r i c e c u b a n d a p e n t r u a p r e v e n i a t i n g e r e a d e al te o b i e c t e m e t a l i c e s a u bater i i .

A c e a s t a ev i ta i n c e n d i u l s a u e x p l o z i a .

• In c a z u l in c a r e c ă l d u r a e x c e s i v a , f u m u l s a u v a p o r i s u n t e m i s e in t i m p u l re incarcar i i

setu lu i d e bater i i , d e c o n e c t a ţ i i m e d i a t i n c a r c a t o r u l b a t e r i e i d i n pr iza d e a l i m e n t a r e

p e n t r u a opr i r e i n c a r c a r e a si a i m p i e d i c a i n c e n d i u l .

• Daca setul de baterii sau bateria de rezerva se scurg, isi schimba culoarea, se deformează sau

emit fum sau vapori, indepartati-le imediat. Aveţi grija sa nu va ardeţi in decursul acestei operaţii.

• Ev i taţ i o r i c e s c u r g e r e a bater ie i p e n t r u a nu intra in c o n t a c t cu o c h i i , p i e l e a s a u h a i n e l e d u m n e a v o a t r a . P o a t e p r o v o c a o r b i r e s a u p r o b l e m e a le piel i i . D a c a s c u r g e r e a bater i i lor intra i n c o n t a c t c u o c h i i , p i e l e a s a u h a i n e l e , clăt i ţ i z o n e l e a f e c t a t e c u a p a c u r a t a d in a b u n d e n t a fara a le f r e c a . C o n s u l t a ţ i un m e d i c i m e d i a t .

• In t i m p u l r e i n c a r c a r i i , nu lasat i e c h i p a m e n t u l la i n d e m a n a copi i lor. C a b l u l p o a t e sa s t r a n g u l e z e a c c i d e n t a l c o p i l u l s a u sa-i p r o v o a c e u n s o c e lectr ic .

• Nu lasat i n ic iun c a b l u in a p r o p i e r e a s u r s e l o r de c ă l d u r a . A c e s t e a p o t d e f o r m a cablu l

s a u t o p i izolaţ ia s i p r o v o c a i n c e n d i u s a u s o c e lectr ic .

• Nu indreptati blitz-ul către o persoana care c o n d u c e o maşina. Poate provoca un accident.

• Nu declanşaţi blitz-ul in apropierea ochi lor unei persoane. Poate d a u n a vederi i persoanei. C a n d folosiţi blitz-u! pentru a fotograf ia un copi l , păstraţ i o distanta de cel puţ in 1 metru.

• îna inte de d e p o z i t a r e a c a m e r e i s a u a c c e s o r i i l o r a t u n c i c a n d nu le fo los i ţ i , indepartat i

setu l d e bateri i s i d e c o n e c t a ţ i s t e c h e r u l d e a l i m e n t a r e . A c e a s t a i m p i e d i c a s o c u l

e l e c t r i c , g e n e r a r e a d e c ă l d u r a s i i n c e n d i u .

• Nu folosi ţ i e c h i p a m e n t u l in locur i u n d e e x i s t a g a z e i n f l a m a b i l e . A c e a s t a i m p i e d i c a o

e x p l o z i e s a u i n c e n d i u .

305

Page 154: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

• D a c a s c ă p a ţ i e c h i p a m e n t u l s i c a r c a s a s e s p a r g e e x p u n â n d p i e s e l e in terne, n u l e a t i n g e ţ i d a t o r i t a posibi l i tăţ i i de a p a r i ţ i e a s o c u l u i e lectr ic .

• N u d e z a s a m b l a t i s a u m o d i f i c a ţ i e c h i p a m e n t u l . P i e s e l e i n t e r n e c u inalta t e n s i u n e pol p r o v o c a s o c electr ic. J

• N u priv i ţ i l a s o a r e s a u l a s u r s e d e l u m i n a e x t r e m d e s t r ă l u c i t o a r e p r i n c a m e r a s a u lent i le. D a c a f a c e ţ i a c e a s t a v a p u t e ţ i a f e c t a v e d e r e a .

• N u t inet i c a m e r a i n a p r o p i e r e a copi i lor. C u r e a u a d e g a t p o a t e s t r a n g u l a a c c i d e n t a l c o p i l u l .

• Nu d e p o z i t a ţ i e c h i p a m e n t u l in l o c u r i p r ă f u i t e s a u u m e d e . F a c e ţ i a c e a s t a p e n t r u a evltn i n c e n d i u l s a u ş o c u r i e l e c t r i c e .

• î n a i n t e de a f o l o s i c a m e r a intr-un a v i o n s a u spi ta l , ver i f icaţ i d a c a a c e a s t a e s t e p e r m i s a . U n d e l e e l e c t r o m a g n e t i c e e m i s e d e c a m e r a p o t i n t e r f e r a c u i n s t r u m e n t e l e a v i o n u l u i s a u c u e c h i p a m e n t u l m e d i c a l a l sp i ta lu lu i .

• Pentru a preveni incendiul s a u socul electric, urmaţi prevederi le de s iguranţa de mai j o s :

- Inseraţi intotdeauna complet stecherul de alimentare.

- Nu manevraţi stecherul de alimentare cu mâinile umede.

- Alunei cand deconectaţi stecherul de alimentare, apucaţi si trageţi de stecher in loc sa trageţi de cablu. - Nu zgâriaţi, taiati sau indoiti excesiv cablul sl nu puneţi obiecte grele pe acesta. De asemenea nu răsuciţi sau legaţi cablurile.

- Nu conectaţi prea multe stechere de alimentare la aceeaşi priza de alimentare.

- Nu folosiţi un cablu a carul izolaţie a fost deteriorata. Din cand in cand deconectaţi stecherul de alimentare si folosiţi o cârpa uscata pentru a ştergii praful din jurul prizei de alimentare. Daca ambianta este prăfuita, umeda sau uleioasa, praful cin pe priza de alimentare poate deveni u m e d si scurtcircuita priza provocând incendiu. Prevenirea vatamari ior sau d , i t ^ 5 Ş echipament-.uT

• Nu lasat i e c h i p a m e n t u l in in ter ioru l m a ş i n i i s u b s o a r e l e p u t e r n i c s a u l a n g a o s u r s a de c ă l d u r a . E c h i p a m e n t u l p o a t e d e v e n i f i e r b i n t e s i p r o v o c a a r s u r i .

• Nu deplasaţi camera in timp ce este ataşata la un trepied. Aceasta poate duce la vătămări. De asemenea, asigurati-va ca trepiedul este destul de solid pentru a susţine camera si lentilele.

• Nu lasati lenti lele s a u lentilele ataşate c a m e r e i s u b acţ iunea soarelu i fara capacul protector montat. In caz contrar, lenti lele pot c o n c e n t r a razele solare si p r o v o c a incendiu.

• Nu a c o p e r i ţ i s a u invelit i d i s p o z i t i v u l de r e i n c a r c a r e a bater i i lor cu o c â r p a . A c e a s t a p o a t e c a p t a c ă l d u r a i n a u n t r u s i p r o v o c a d e f o r m a r e a c a r c a s e i s a u i n c e n d i e r e a .

• D a c a s c ă p a ţ i c a m e r a i n a p a s a u d a c a a p a s a u f r a g m e n t e m e t a l i c e p ă t r u n d i n inter iorul c a m e r e i , i n d e p a r t a t i i m e d i a t s e t u l d e bater i i s a u b a t e r i a d e r e z e r v a . A c e a s t a p r e v i n e i n c e n d i u l s i s o c u l e l e c t r i c .

• Nu folosiţ i sau lasati setul de bateri i s a u bateria de rezerva intr-un m e d i u f ierbinte. Aceasta p o a t e d u c e la scurgerea bateriei s a u m i c ş o r a r e a durate i de viata. Setul de bateri i s a u bater ia de rezerva p o t de a s e m e n e a sa se incalzeasca s i sa p r o v o a c e arsuri a le pielii.

• N u f o l o s i ţ i d i l u a n t , b e n z e n s a u alt i s o l v e n ţ i o r g a n i c i p e n t r u a c u r a t a e c h i p a m e n t u l . A c e a s t a p o a t e p r o v o c a u n i n c e n d i u s a u v a p u n e i n p e r i c o l s ă n ă t a t e a

Daca produsul nu funcţionează corespunzător sau necesita reparaţii, contactaţi dealer-ul dumneavoastră sau cel mai apropiat Centru service Canon.

306

S i s t e m e c a m e r a d i g i t a l a m o d e l D S 1 2 6 2 8 1

A c e s t a p a r a t c o r e s p u n d e c u c a p i t o l u l 1 5 d i n r e g u l i l e F C C . O p e r a r e a e s t e s u p u s a u r m ă t o a r e l o r d o u a c o n d i ţ i i : ( 1 ) E s t e p o s i b i l c a a c e s t a p a r a t s a n u p r o v o a c e i n t e r f e r e n ţ e d ă u n ă t o a r e s i ( 2 ) a c e s t a p a r a t t r e b u i e s a a c c e p t e o r i c e i n t e r f e r e n ţ a r e c e p ţ i o n a t ă , i n c l u s i v i n t e r f e r e n ţ a c a r e p o a t e p r o v o c a o o p e r a ţ i e n e d o r i t a .

N o t a : A c e s t e c h i p a m e n t a f o s t t e s t a t s i d e c l a r a t i n c o n f o r m i t a t e c u c e r i n ţ e l e p e n t r u d i s p o z i t i v e l e d i g i t a l e d e c l a s a B , c a u r m a r e a c a p i t o l u l u i 1 5 d i n r e g u l i l e F C C . A c e s t e c e r i n ţ e s u n t m e n i t e s a o f e r e o p r o t e c ţ i e a c c e p t a b i l a i m p o t r i v a i n t e r f e r e n ţ e l o r d ă u n ă t o a r e d i n t r - o i n s t a l a ţ i e r e z i d e n ţ i a l a . A c e s t e c h i p a m e n t g e n e r e a z ă , f o l o s e ş t e s i p o a t e r a d i a e n e r g i e p e f r e c v e n t a r a d i o s i d a c a n u e s t e i n s t a l a t s a u f o l o s i t i n c o n f o r m i t a t e c u i n s t r u c ţ i u n i l e , p o a t e p r o v o c a i n t e r f e r e n ţ e d ă u n ă t o a r e c o m u n i c a ţ i i l o r r a d i o . T o t u ş i , n u e x i s t a n i c i o g a r a n ţ i e c a i n t e r f e r e n ţ e l e n u v o r a p ă r e a i n t r - o i n s t a l a ţ i e p e r s o n a l a . D a c a a c e s t e c h i p a m e n t p r o v o a c ă i n t e r f e r e n ţ e d ă u n ă t o a r e r e c e p ţ i e i r a d i o s a u TV, c a r e p o a t e f i s t a b i l i t a o p r i n d s i p o r n i n d e c h i p a m e n t u l , u t i l i z a t o r u l e s t e i n c u r a j a t s a i n c e r c e s a c o r e c t e z e i n t e r f e r e n ţ e l e p r i n u n a s a u m a i m u l t e d i n t r e m a s u r i l e u r m ă t o a r e :

— S a r e o r i e n t e z e s a u s a r e l o c a l i z e z e a n t e n a d e r e c e p ţ i e . — S a m ă r e a s c ă d i s t a n t a d i n t r e e c h i p a m e n t s i r e c e p t o r . — S a c o n e c t e z e e c h i p a m e n t u l l a o p r i z a a u n u i c i r c u i t d i f e r i t d e c e l l a c a r e e s t e c o n e c t a t r e c e p t o r u l . — C o n s u l t a ţ i d e a l e r - u l s a u u n t e h n i c i a n c u e x p e r i e n ţ a r a d i o / T V p e n t r u a s i s t e n t a .

C a b l u l c u m i e z d e f e r i t a f u r n i z a t c u c a m e r a d i g i t a l a t r e b u i e f o l o s i t c u a c e s t

e c h i p a m e n t p e n t r u a i n d e p l i n i c e r i n ţ e l e c l a s e i B d i n s u b c a p i t o l u l B d i n c a p i t o l u l

1 5 a l r e g u l i l o r F C C .

N u f a c e ţ i n i c i o s c h i m b a r e s a u m o d i f i c a r e l a e c h i p a m e n t d a c a n u s u n t s p e c i f i c a t e i n m a n u a l . D a c a a s t f e l d e s c h i m b ă r i s a u m o d i f i c ă r i t r e b u i e f ă c u t e , v i s e p o a t e s o l i c i t a s a o p r i ţ i u t i l i z a r e a e c h i p a m e n t u l u i .

C a n o n U . S . A . I n c . O n e C a n o n P i a z a , L a k e S u c c e s s , N Y 1 1 0 4 2 , U . S . A . Tel N o . ( 5 1 6 ) 3 2 8 - 5 6 0 0

A c e s t d i s p o z i t i v d i g i t a l d e C l a s a B i n d e p l i n e s t e s t a n d a r d u l c a n a d i a n I C E S - 0 0 3 .

A t u n c i c a n d v a c o n e c t a ţ i s a u f o l o s i ţ i o p r i z a d e a l i m e n t a r e l a e n e r g i a

c a s n i c a , f o l o s i ţ i d o a r K i t - u l a d a p t o r A C A C K - E 6 ( t e n s i u n e i n t r a r e : 1 0 0 -

2 4 0 V A C 5 0 / 6 0 H z , t e n s i u n e i e ş i r e : 8 . 0 V D C ) . D a c a f o l o s i ţ i o r i c e

a l t c e v a p o a t e p r o v o c a i n c e n d i u , s u p r a î n c ă l z i r e s a u s o c e l e c t r i c .

Page 155: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

I N S T R U C Ţ I U N I I M P O R T A N T E D E S I G U R A N Ţ A 1 . P Ă S T R A Ţ I A C E S T E I N S T R U C Ţ I U N I - A c e s t m a n u a l c o n ţ i n e i n s t r u c ţ i u n i

i m p o r t a n t e d e s i g u r a n ţ a s i o p e r a r e p e n t r u i n c a r c a t o r u l b a t e r i e i L C - E 6 & L C E 6 E .

2 . î n a i n t e d e a f o l o s i i n c a r c a t o r u l , c i t i ţ i t o a t e i n s t r u c ţ i u n i l e s i a v e r t i s m e n t e l e r e f e r i t o a r e l a ( 1 ) i n c a r c a t o r , ( 2 ) s e t u l d e b a t e r i i s i ( 3 ) p r o d u s u l c a r e u t i l i z e a z ă s e t u l d e b a t e r i i .

3 . A V E R T I S M E N T - P e n t r u a r e d u c e r i s c u l d e v ă t ă m a r e , i n c a r c a t i d o a r s e t u l d e b a t e r i i P a c k L P - E 6 . A l t e t i p u r i d e b a t e r i i p o t e x p l o d a , p r o v o c â n d v ă t ă m ă r i p e r s o n a l e s i a l t e p a g u b e .

4 . N u e x p u n e ţ i i n c a r c a t o r u l l a p l o a i e s a u z ă p a d a . 5 . F o l o s i r e a u n u i a c c e s o r i u n e r e c o m a n d a t s a u v â n d u t d e C a n o n p o a t e a v e a

c a r e z u l t a t f o c , s o c e l e c t r i c s a u v ă t ă m a r e p e r s o n a l a . 6 . P e n t r u a r e d u c e r i s c u l d e d e t e r i o r a r e a s t e c h e r u l u i e l e c t r i c s a u a c a b l u l u i ,

t r a g e ţ i d e s t e c h e r i n l o c s a t r a g e ţ i d e c a b l u a t u n c i c a n d d e c o n e c t a ţ i i n c a r c a t o r u l .

7 . A s i g u r a t i - v a c a at i a m p l a s a t b i n e c a b l u l p e n t r u a n u c a l e a p e e l , p e n t r u a n u v a i m p i e d i c a d e e l s a u p e n t r u a n u f i s u p u s l a d e t e r i o r ă r i s a u d e f o r m ă r i .

8 . N u f o l o s i ţ i i n c a r c a t o r u l d a c a s t e c h e r u l s a u c a b l u l s u n t d e t e r i o r a t e - i n l o c u i t i -l e i m e d i a t .

9 . N u f o l o s i ţ i i n c a r c a t o r u l d a c a a f o s t l o v i t p u t e r n i c , d a c a a f o s t s c ă p a t s a u d e t e r i o r a t i n v r e u n f e l ; m e r g e ţ i c u e l l a u n s e r v i c e a u t o r i z a t .

1 0 . N u d e z a s a m b l a t i i n c a r c a t o r u l ; m e r g e ţ i c u e l l a u n s e r v i c e a u t o r i z a t a t u n c i c a n d n e c e s i t a r e p a r a ţ i i . R e a s a m b l a r e a i n c o r e c t a p o a t e d u c e l a s o c e l e c t r i c s a u f o c .

1 1 . P e n t r u a r e d u c e r i s c u l d e s o c e l e c t r i c , d e c o n e c t a ţ i i n c a r c a t o r u l d i n p r i z a i n a i n t e d e a i n c e r c a o r i c e f e l d e i n t r e t i n e r e s a u c u r ă ţ a r e .

I N S T R U C Ţ I U N I D E Î N T R E Ţ I N E R E I n c a z u l i n c a r e n u s e s p e c i f i c a a l t c e v a i n a c e s t m a n u a l , n u e x i s t a p i e s e r e p a r a b i l e i n a u n t r u . P e n t r u i n t r e t i n e r e , m e r g e ţ i l a u n s e r v i c e c a l i f i c a t .

D o a r U S A s i C a n a d a :

B a t e r i a l i t i u - a l c a l i n a / p o l i m e r i z a t a c a r e a l i m e n t e a z ă p r o d u s u l

e s t e r e c i c l a b i l a . V a r u g a m s a a p e l a ţ i 1 - 8 0 0 - 8 - B A T T E R Y p e n t r u

i n f o r m a ţ i i d e s p r e c u m s a r e c i c l a ţ i a c e a s t a b a t e r i e .

D o a r p e n t r u C A , U S A

B a t e r i a l i t i u - a i c a l i n a i n c l u s a c o n ţ i n e p e r c l o r a t - a c o r d a ţ i o a t e n ţ i e d e o s e b i t a

m a n i p u l ă r i i .

A c c e s a ţ i w w w . d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e / p e r c h l o r a t e / p e n t r u d e t a l i i

308

Page 156: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana
Page 157: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana
Page 158: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

Ghid lansare software

EOS DIGITAL Solut ion Disk Acest CD conţine un software variat pentru camerele EOS DIGITAL.

Utilităţi EOS

Daca aveţi camera conectata la un computer personal, utilităţile EOS va permit sa transferaţi in computer instantanee si filme efectuate cu camera. Puteţi de asemenea sa folosiţi computerul personal pentru a alege diferitele setări ale camerei si sa fotografiaţi de departe cu computerul conectat la camera.

Digital Photo Professional

Acest software este recomandat utilizatorilor care fotografiază mai ales cu imagini RAW. Puteţi vizualiza, edita, procesa si imprima imagini RAW la o viteza inalta. Puteţi de asemenea sa editaţi imagini JPEG in timp ce reţineţi imaginile originale.

Z o o m Browser EX (Win) / B r o w s e r Imagine (Mac)

Acest software este recomandat utilizatorilor care fotografiază mai ales cu imagini JPEG. Puteţi sa vizualizaţi cu uşurinţa, edita, organiza si imprima imagini JPEG. Puteţi de asemenea sa rulaţi si sa editaţi filme MOV si sa extrageti instantanee din filme.

Editor sti l imagine

Acest software este destinat utilizatorilor avansaţi care au experienţa in editarea imaginilor. Puteţi edita stiluri de imagine, crea si salva fişiere cu stiluri de imagine originale.

G h i d lansare s o f t w a r e

Instalare S o f t w a r e

" N u c o n e c t a ţ i c a m e r a l a c o m p u t e r u l d u m n e a v o a s t r ă i n a i n t e d e a i n s t a l a

s o f t - u l . A c e s t s o f t n u v a f i i n s t a l a t c o r e c t .

C h i a r d a c a e s t e i n s t a l a t a o v e r s i u n e a n t e r i o a r a a s o f t - u l u i , i n s t a l a t i - l

u r m â n d p a ş i i d e m a i j o s ( v e r s i u n e a m a i n o u a v a f i s u p r a s c r i s a p e s t e c e a

a n t e r i o a r a ) .

1 Inseraţi CD-ul EOS DIGITAL Solution Disk. • Pentru Macintosh, dati dublu clic pentru a deschide iconiţa CD-

ROM-ului afişată pe desktop si dati de asemenea dublu clic pe

[Canon EOS Digital Installer] [Instalare Canon EOS Digital], i Dati c l ic pe [Easy Installation] [Instalare facila] si urmaţi

i n s t r u c ţ i u n i l e de pe ecran pentru a instala. Pentru Macintosh, dati clic pe [Install] [Instalare].

C a n o n 6 0 S D I G I T A L Solut ion Disk

^1^,! mii Vi

, Custom Irauilltfon

—™^rz^ 3 Dati clic pe [Restart] [Restartarel si indepartati CD-ul

dupa restartarea c o m p u t e r u l u i . . Dupa restartarea computerului, instalarea este final.zata.

3 1 5

Page 159: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

G h i d l a n s a r e s o f t w a r e

Manual de i n s t r u c ţ i u n i Software Conţine fişierele manualului de instrucţiuni pentru programele software furnizate.

Copierea si vizualizarea manualului de i n s t r u c ţ i u n i in PDF

Inseraţi CD-ul [Software INSTRUCTION MANUAL] [MANUAL DE INSTRUCŢIUNI SOFTWARE] in c o m p u t e r u l dumneavoastră.

2 Dati d u b l u clic pe iconiţa CD-ROM-ului. • Pentru Windows, iconiţa afişată in [My C o m p u t e r ] [ C o m p u t e r u l

meu], a Pentru Macintosh, iconiţa afişată pe desktop.

3 Copiaţi f iş ierul in l imba [Engl ish] [Engleza] in c o m p u t e r u l dumneavoastră. • Manualul de instrucţiuni in PDF cu denumirile de mai jos este

copiat.

W i n d o w s M a c i n t o s h

U t i l i t ă ţ i E O S E U x . x W _ E _ x x E U x . x M _ E _ x x

D i g i t a l P h o t o P r o f e s s i o n a l D P P x . x W _ E _ x x D P P x . x M _ E _ x x

Z o o m B r o w s e r E X / B r o w s e r

I m a g i n e Z B x . x W _ E _ x x I B x . x M _ E _ x x

E d i t o r st i l i m a g i n e P S E x . x W _ E _ x x P S E x . x M _ E _ x x

4 Dati d u b l u clic pe f iş ierul PDF copiat. o Adobe Reader (Versiunea 6.0 sau ulterioara) trebuie instalat in

computerul dumneavoastră, o Adobe Reader poate fi descărcat gratuit de pe Internet.

316

1 2 8 0 x 7 2 0 1 8 0

1 9 2 0 x 1 0 8 0 1 8 0

6 4 0 x 4 8 0 1 8 0

1 2 8 0 x 7 2 0 1 8 0

1 9 2 0 x 1 0 8 0 1 8 0

-k i c o n 4

A c c e s o r i u H o t s h o e 1 4 9

A c ţ i o n a r e c o m p l e t a 4 0

A c ţ i o n a r e p a n a l a j u m ă t a t e 4 0

A d o b e R G B 1 1 °

A E B 1 2 1 , 2 5 2

A F 7 6 , 7 8

A f i s a j i n d e x 1 9 4

A f i s a j i n d e x 4 - s a u 9 - i m a g i n i 1 9 4

A f i s a j i n f o r m a ţ i i f o t o g r a f i e r e 1 9 1

A f i s a j r e ţ e a 1 5 7 , 1 8 5

A f i s a j s e t ă r i f o t o g r a f i e r e 4 3 , 2 6 7

A f i ş a r e a u n e i s i n g u r e i m a g i n i 1 9 0

A l S E R V O ( A l S e r v o A F ) 7 7

A l S e r v o A F 5 6 , 7 7

A j u s t a r e ( i m p r i m a r e ) 2 4 3

A j u s t a r e 6 4 0 x 4 8 0 1 8 0

A j u s t a r e d i o p t r i c a 3 9

A l e r t a e v i d e n ţ i e r e 1 9 2

A l i m e n t a r e

A u t o d e c o n e c t a r e 5 0

V e r i f i c a r e b a t e r i e 2 9

I n f o r m a ţ i i b a t e r i e 2 6 8

A l i m e n t a r e e n e r g i e c a s n i c a 2 7 2

F o t o g r a f i i p o s i b i l e 2 9 , 8 5 , 1 5 3

R e i n c a r c a r e 2 4

A n u l a r e s e t ă r i c a m e r a 5 1

A r i e i m a g i n e 3 6

A u t o c o m p l e t 5 4

A u t o c r e a t i v 5 9

A u t o d e c o n e c t a r e 2 8 , 5 0

A u t o r o t a ţ i a i m a g i n i l o r v e r t i c a l e 2 1 8

A u t o s e l c t a r e A F 9 - p u n c t e A F 7 8

A u t o d e c l a n s a t o r 6 7 , 8 2

A u t o f o c a l i z a r e 7 6 , 7 8

A v ( P r i o r i t a t e d e s c h i d e r e A E ) 1 1 6

A v e r t i s m e n t e d e s i g u r a n ţ a 3 0 5

B ( B u l b ) 1 2 3

B/W 9 1 . 9 3

B a t e r i e 2 4 , 2 6 , 2 9

B e e p e r 2 7 8

B l i t z

F u n c ţ i i p e r s o n a l i z a t e 1 3 8

D i s t a n t a e f e c t i v a 1 3 1

B l i t z S p e e d l i t e e x t e r n 1 4 8

B l o c a r e F E 1 3 4

C o n t r o l b l i t z 1 3 5

C o m p e n s a r e e x p u n e r e b l i t z 1 3 2

B l i t z o f f 5 8

V i t e z a s i n c r o n i z a r e

b l i t z 1 3 0 , 1 4 9 , 2 5 3

B l i t z m a n u a l 1 3 6 , 1 4 7

R e d u c e r e o c h i r o ş i i 1 3 1

S i n c r o n i z a r e d i a f r a g m a

( 1 - u l s i a l 2 - l e a e c r a n ) 1 3 7

W i r e l e s s 1 3 9

B l i t z S p e e d l i t e e x t e r n 1 4 8

B l o c a r e A E 1 2 2

B l o c a r e F E 1 3 4

B l o c a r e f o c a l i z a r e 5 6

B l o c a r e o g l i n d a 1 2 5 , 2 5 7

B u l b 1 2 3

B u t o n A F - O N ( s t a r t A F ) 4 0

B u t o n D E B L O C A R E 4 2

B u t o n d i a f r a g m a 4 0

C 2 6 2

(CĂ) ( C r e a t i v a u t o ) 5 9

C a b l u 3 , 2 0 2 , 2 0 9 , 2 9 2

317

Page 160: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

I n d e x

C a l i b r a r e 1 0 0 , 1 2 1

C a l i t a t e i n r e g i s t r a r e i m a g i n e 8 4

C a m e r a

T r e m u r c a m e r a 1 2 5

A n u l a r e s e t ă r i c a m e r a 5 1

M a n i p u l a r e a c a m e r e i 3 9

S e t ă r i a f i s a j 2 6 6

C a p a c o c u l a r 2 3 , 1 2 4

C a r d 1 3 , 3 2 , 4 8

R a p e l c a r d 3 2

F o r m a t a r e 4 8

P r o b l e m e 3 3 , 4 9

C a r d E y e - F i 2 7 3

C a r d m e m o r i e 3 2 , 4 8

C a r d S D 3 2 , 4 8

C â r d u r i S D H C s i S D X C 3 2

C e a s 3 0

C l a r i t a t e 9 2

C l a s i f i c a r e 1 9 8

C o m e n z i c o n t a c t e

s i n c r o n i z a r e b l i t z 1 6

C o m e n z i c o n t r o l

p e r s o n a l i z a t e 4 5 , 2 5 7

C o m p e n s a r e e x p u n e r e 1 2 0

C o m p e n s a r e e x p u n e r e b l i t z 1 3 2

C o m u t a r e d e s i g u r a n ţ a 2 5 3

C o m u t a t o r m o d f o c a l i z a r e . 3 4 , 8 0 , 1 6 7

C o m u t a t o r t e l e c o m a n d a 1 2 4

C o n t i n u u 1 0 6

C o n t r a s t 9 2

C o n t r o l r a p i d 4 4 , 6 7 , 2 0 0

C o r e c ţ i e i l u m i n a r e p e r i f e r i c a 1 0 2

C r e a r e / S e l e c t a r e f i ş i e r 1 0 4

C r e ş t e r i n i v e l e x p u n e r e 2 5 2

C u p l a D C 2 7 2

C u r ă ţ a r e 2 2 9

C u r ă ţ a r e s e n z o r 2 2 9

C u r e a 2 3

D D a t a / O r a 3 0

D e b a z a + 6 8 , 7 1

D e f e c ţ i u n e 2 8 3

D e r u l a r e 1 8 9

D e r u l a r e a u t o 2 0 7

D i m e n s i u n e f i ş i e r 8 5 , 1 8 1 , 1 9 1

D i s c

D i s c p r i n c i p a l 4 1

D i s c c o n t r o l r a p i d 4 2

D i s c c o n t r o l r a p i d 4 2

D i s c m o d 2 0 , 4 1

D i s c p r i n c i p a l 4 1

D i s p o z i t i v d e p r i n d e r e b a t e r i e . 2 9 , 2 9 2

D P O F 2 4 5

E c h i l i b r a r e e l e c t r o n i c a 1 2 7

E c r a n L C D 1 8

E f e c t d e n u a n ţ a r e ( M o n o c r o m a t i c ) . 9 3

E f e c t f i l t r u 9 3 , 2 2 0

E f e c t m i n i a t u r a 2 2 1

E f e c t t o y c a m e r a 2 2 1

E l i b e r a r e d i a f r a g m a f a r a c a r d 3 2

E r o a r e c o d u r i 2 9 1

E x p u n e r e m a n u a l a 1 1 8 , 1 7 4

E x p u n e r i l u n g i 1 2 3

E x t e n s i e 1 0 7

F E B 1 3 6

F i l t r e c r e a t i v e 2 2 0

F i l t r u v a n t 1 8 5

318

I n d e x

F i l m 1 7 1

M o d A F 1 7 9 , 1 8 2

E d i t a r e 2 0 6

E d i t a r e a p r i m e i s i

u l t i m e i s c e n e 2 0 6

C u m s a v a d e l e c t a ţ i 2 0 2

D i m e n s i u n e f i ş i e r 1 8 1

F r e c v e n t a c a d r u 1 8 0

A f i s a j r e ţ e a d e l in i i 1 8 5

A f i s a j i n f o r m a ţ i i 1 7 6

E x p u n e r e m a n u a l a 1 7 4

T e m p o r i z a t o r m ă s u r a r e 1 8 5

D i m e n s i u n e i n r e g i s t r a r e f i l m 1 8 0

D e r u l a r e 2 0 4

C o n t r o l r a p i d 1 7 9

T i m p d e i n r e g i s t r a r e 1 8 1

F o t o g r a f i e r e s i l e n ţ i o a s a 1 8 5

î n r e g i s t r a r e s u n e t 1 8 4

F o t o g r a f i e r e i n s t a n t a n e e 1 7 8

V i z u a l i z a r e l a T V 2 0 2 , 2 0 9

F i n ( C a l i t a t e i m a g i n e i n r e g i s t r a t a ) . . . 8 4

F o c a l i z a r e

M o d A F 7 6

S e l e c t a r e p u n c t A F 7 8 , 2 5 5

A s i s t e n t a f a s c i c u l l u m i n o s A F 7 9

B e e p e r 2 7 8

S u b i e c ţ i g r e u d e f o c a l i z a t . . . 8 0 , 1 6 4

F o c a l i z a r e m a n u a l a 8 0 , 1 6 7

A f a r a d i n r a z a

d e f o c a l i z a r e 3 8 , 3 9 , 8 0 , 1 6 4

R e c o m p u n e r e 5 6

F O C A L I Z A R E A l

( A l F o c a l i z a r e A F ) 7 7

F o c a l i z a r e f i n a 2 2 1

F o c a l i z a r e i n c r u c i s a t a 7 9

F o c a l i z a r e m a n u a l a 8 0 , 1 6 7

F o r m a t a l i m a g i n i i 1 5 7

F o r m a t a r e ( i n i ţ i a l i z a r e c a r d ) 4 8

F o r m a t a r e 4 8

F o t o g r a f i e r e a s i s t a t a l a d i s t a n t a 1 2 4 , 1 2 6

F o t o g r a f i e r e c o n t i n u a 8 1

F o t o g r a f i e r e a i n

d i r e c t a i m a g i n i l o r 5 7 , 1 5 1

S i m u l a r e e x p u n e r e 1 5 8

D e t e c t a r e f a t a

M o d i n d i r e c t ( A F ) 1 6 1

A f i ş a r e r e ţ e a d e l in i i 1 5 7

A f i s a j i n f o r m a ţ i i 1 5 4

M o d i n d i r e c t ( A F ) 1 6 0

F o c a l i z a r e m a n u a l a 8 0 , 1 6 7

T e m p o r i z a t o r m ă s u r a r e 1 5 9

F o t o g r a f i i p o s i b i l e 1 5 3

C o n t r o l r a p i d 1 5 6

M o d r a p i d ( A F ) 1 6 5

F o t o g r a f i e r e s i l e n ţ i o a s a 1 5 9

F o t o g r a f i e r e s i l e n ţ i o a s a 1 5 9 , 1 8 5

F o t o g r a f i e r e s i n g u l a r a 6 1 , 8 1

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e

l u m i n o z i t a t e s a u t i p u l d e c a d r u 7 1

F o t o g r a f i e r e a i n f u n c ţ i e d e s e l e c t a r e a

a m b i a n t e i 6 8

F o t o g r a f i i p o s i b i l e 2 9 , 8 5 , 1 5 3

F r e c v e n t a c a d r u 1 8 0

F u l l H D 1 7 1

F u l l H i g h - D e f i n i t i o n ( D e f i n i ţ i e

i n a l t a c o m p l e t a ) 1 8 0 , 2 0 2 , 2 0 9

F u n c ţ i i p e r s o n a l i z a t e 2 5 0

G r a f i c s i s t e m 2 9 2

G r a n u l a t B / W 2 2 1

H D M I C E C 2 1 1

H D M I 2 0 2 , 2 0 9

H i g h - D e f i n i t i o n ( D e f i n i ţ i e i n a l t a ) 1 8 0 , 2 0 2 , 2 0 9

H i s t o g r a m a ( L u m i n o z i t a t e / R G B ) 1 9 3

I e ş i r e A / V 2 0 2 , 2 1 2

I e ş i r e A u d i o / v i d e o 2 0 2 , 2 0 9

319

Page 161: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

I n d e x

I l u m i n a r e ( e c r a n L C D ) 4 3

I m a g i n i

A f i s a j p u n c t A F 1 9 3

D e r u l a r e a u t o 2 0 7

A u t o r o t a ţ i e 2 1 8

Ş t e r s 2 1 5

A l e r t a e v i d e n ţ i e r e 1 9 2

H i s t o g r a m a 1 9 3

I n d e x 1 9 4

S a l t a f i s a j

( R ă s f o i r e i m a g i n i ) 1 9 5

V i z u a l i z a r e m ă r i t a 1 9 6

R o t a ţ i e m a n u a l a 1 9 7

D e r u l a r e 1 8 9

P r o c e s a r e 2 1 9

P r o t e j a r e 2 1 3

C o n t r o l r a p i d 4 4 , 6 7 , 2 0 0

I n f o r m a ţ i i f o t o g r a f i e r e 1 9 1

V i z u a l i z a r e l a T V 2 0 2 , 2 0 9

I m a g i n e a l b - n e g r u 6 8 , 9 1 , 9 3

I m a g i n e m o n o c r o m a t i c a 6 8 , 9 3

I m p r i m a r e 2 3 5

C o n f i g u r a ţ i e 2 3 9

S e t ă r i h â r t i e 2 3 9

C o m a n d a i m p r i m a r e ( D P O F ) . . . 2 4 5

E f e c t e i m p r i m a r e 2 4 0

C o r e c ţ i e i n c l i n a r e 2 4 3

D e c u p a r e 2 4 3

I m p r i m a r e d i r e c t a 2 3 5

i m p r i m a ţ i 2 3 5

î n a l t ( C a l i t a t e i n r e g i s t r a r e i m a g i n e ) . 8 5

i n c a r c a t o r 2 2 , 2 4

î n c r e z ă t o r 9 1

i n d i c e d e i n t e n s i t a t e a c u l o r i i . . . . 9 6 , 9 8

I f i f o r m a t i i d r e p t u r i d e a u t o r 1 0 8

I n f o r m a ţ i i v e r i f i c a r e i m a g i n e 2 6 0

j^HJS^C^^^^^f^PI 3 2 0

L a m p a a c c e s 3 3

L e n t i l e 2 1 , 3 4

E l i b e r a r e b l o c a r e 3 5

C o r e c ţ i e i l u m i n a r e p e r i f e r i c a . . . . 1 0 2

L o c a ş o c u l a r 1 2 4

L u m i n a c o n f i r m a r e f o c a l i z a r e 5 4

M ( E x p u n e r e m a n u a l a ) 1 1 8

M ă s u r a r e e v a l u a t i v a 1 1 9

M ă s u r a r e m e d i e

c e n t r u d e g r e u t a t e 1 1 9

M ă s u r a r e p a r ţ i a l a 1 1 9

M ă s u r a r e p u n c t 1 1 9

M F ( F o c a l i z a r e m a n u a l a ) 8 0 , 1 6 7

M e d i u

( c a l i t a t e i n r e g i s t r a r e i m a g i n e ) . 8 5 , 2 2 2

M e n i u 4 6

S e t ă r i m e n i u 2 7 8

M y M e n u ( M e n i u l m e u ) 2 6 1

P r o c e d u r a s e t a r e 4 7

M i c ( C a l i t a t e

i n r e g i s t r a r e i m a g i n e ) 8 5 , 2 2 2

M o d b l i t z 1 3 6

M o d d e a c ţ i o n a r e 8 1

M o d d e f o t o g r a f i e r e 2 0

A v ( P r i o r i t a t e d e s c h i d e r e A E ) . . . 1 1 6

B ( B u l b ) 1 2 3

M ( E x p u n e r e m a n u a l a ) 1 1 8

P ( P r o g r a m A E ) 1 1 2

T v ( P r i o r i t a t e d i a f r a g m a A E ) . . . . 1 1 4

O ( C o m p l e t a u t o ) 5 4

CD ( B l i t z O f f ) 58

(CĂ ) ( A u t o c r e a t i v ) 5 9

9 ( P o r t r e t ) 6 2

U ( P e i s a j ) 6 3

f t ( P r i m - p l a n ) 6 4

( S p o r t u r i ) 6 5

H ( P o r t r e t n o c t u r n ) 6 6

( F i l m a r e ) 1 7 1

I n d e x

M o d m ă s u r a r e 1 1 9

M o d r a p i d ( A F ) 1 6 5

M o n i t o r L C D 1 3 , 2 7

A j u s t a r e l u m i n o z i t a t e 2 1 7

D e r u l a r e i m a g i n e 1 8 9

E c r a n m e n i u 4 6 , 2 7 8

A f i s a j s e t ă r i f o t o g r a f i e r e 2 6 7

U n g h i v a r i a t 2 7 , 5 7

M u l t i f u n c ţ i o n a l 4 3 , 7 8

M y M e n u ( M e n i u l m e u ) 2 6 1

N e u t r u 9 1

N i v e l d e a l b 9 6

C a l i b r a r e 1 0 0

C o r e c ţ i e 9 9

P e r s o n a l i z a t 9 7

P e r s o n a l 9 8

N i v e l d e a l b p e r s o n a l 9 8

N o m e n c l a t o r 1 6

N o r m a l

( C a l i t a t e i n r e g i s t r a r e i m a g i n e ) 8 4

N r 1 0 6

N T S C 1 8 0 , 2 1 2 , 2 8 0

N u m ă r f i ş i e r 1 0 6

N u m ă r m a x i m 8 5 , 8 7

N u m e r o t a r e f i ş i e r 1 0 6

O f o t o g r a f i e ( O f o t o g r a f i e A F ) 7 6

O f o t o g r a f i e A F 7 6

O b t u r a r e d e s c h i d e r e 1 1 7 , 1 5 5 , 1 5 6

O p t i m i z a r e a a u t o a l u m i n o z i t ă ţ i i 5 3 , 1 0 1

P ( P r o g r a m A E ) 1 1 2

P A L 1 8 0 , 2 1 2 , 2 8 0

P e i s a j 6 3 , 9 0

P e r f o r m a n t a r e i n c a r c a r e

( B a t e r i e ) 2 6 8

P i c t B r i d g e 2 3 5

P i e r d e r e d e t a l i u e v i d e n ţ i e r e 1 9 2

P i x e l i 8 4

P o r t r e t 6 2 , 9 0

P o r t r e t n o c t u r n 6 6

P r e v e n i r e ş t e r g e r e p a r t i c u l e p r a f . . 2 2 9

P r e z e n t a r e 2 0 7

P r i m - p l a n 6 4

P r i o r i t a t e d e s c h i d e r e A E 1 1 6

P r i o r i t a t e d i a f r a g m a A E 1 1 4

P r i o r i t a t e t o n 1 8 3 , 2 5 5

P r i o r i t a t e t o n e v i d e n ţ i e r e 1 8 3 , 2 5 5

P r i z a d e a l i m e n t a r e l a

e n e r g i a c a s n i c a 2 7 2

P r o c e s a r e i m a g i n e R A W 2 2 4

P r o c e s a r e i m a g i n e

R A W c u c a m e r a 2 2 4

P r o f i l I C C 1 1 0

P r o f u n z i m e a c â m p u l u i d e p r e v i z i o n a r e 1 1 7 , 1 5 5 , 1 5 6 P r o g r a m A E 1 1 2

C o m u t a r e p r o g r a m 1 1 3

P r o t e j a r e

( p r o t e j a r e ş t e r g e r e i m a g i n e ) 2 1 3

P u n c t A F 7 8

P u n c t A F s i n g u l a r 7 8

(5) ( C o n t r o l r a p i d ) 4 4 , 6 7 , 2 0 0

R A W 8 4 , 8 6

R A W + J P E G 8 4

R e d i m e n s i o n a r e 2 2 2

R e d u c e r e o c h i r o ş i i 1 3 1

321

Page 162: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

I n d e x

R e d u c e r e z g o m o t

V i t e z a I S O i n a l t a 2 5 4

E x p u n e r i l u n g i 2 5 4

R e d u c e r e z g o m o t

e x p u n e r e l u n g a 2 5 4

R e d u c e r e z g o m o t v i t e z a

i n a l t a H i g h I S O 2 5 4

R e i n c a r c a r e 2 4

R e s e t a r e a u t o 1 0 7

R e s e t a r e m a n u a l a 1 0 7

R o t a ţ i e ( i m a g i n e ) 1 9 7 , 2 1 8 , 2 4 3

S a l t a f i s a j 1 9 5

S a t u r a ţ i e 9 2

S e l e c t a r e a u t o m a t a ( A F ) 7 8

S e l e c t a r e a u t o m a t a a

p u n c t u l u i A F 7 8

S e l e c t a r e d i r e c t a ( p u n c t A F ) 2 5 5

S e l e c t a r e l i m b a 3 1

S e l e c t a r e m a n u a l a ( A F ) 7 8

S e m n c l a s i f i c a r e 1 9 8

S e p i a ( M o n o c r o m a t i c ) 6 8 , 9 3

S e t ă r i u t i l i z a r e 2 6 2

S e t ă r i u t i l i z a r e c a m e r a 2 0 , 2 6 2

S i m u l a r e e x p u n e r e 1 5 8

S i m u l a r e i m a g i n e f i n a l a 1 5 5 , 1 7 7

S i n c r o n i z a r e 1-ul e c r a n 1 3 7

S i n c r o n i z a r e a l 2 - l e a e c r a n 1 3 7

S i n c r o n i z a r e d i a f r a g m a 1 3 7

S i s t e m v i d e o 1 8 0 , 2 1 2 , 2 8 0

S p a ţ i u c u l o a r e 1 1 0

S p o r t u r i 6 5

s R G B 1 1 0

S t a b i l i z a t o r i m a g i n e ( l e n t i l e ) 3 8

Ş t e r g e r e ( i m a g i n e ) 2 1 5

Ş t e r g e r e p a r t i c u l e p r a f 2 3 1

S t i l i m a g i n e 9 0 - 9 5

3 2 2

S u p o r t t r e p i e d 1 7

T a b e l d i s p o n i b i l i t a t e f u n c ţ i e 2 7 6

T e l e c o m a n d a w i r e l e s s 1 2 6

T e m p o r i z a r e 1 0 - s e c . s a u 2 - s e c 8 2

T e r m i n a l d i g i t a l 2 3 6

T e r m i n a l U S B ( D i g i t a l ) 2 3 6

T i m p r e v i z u a l i z a r e i m a g i n e . 5 0

T o n c u l o a r e 9 2

T r a n s f e r i m a g i n e 2 7 3

T r e m u r c a m e r a 3 8 , 3 9

T v ( P r i o r i t a t e d i a f r a g m a A E ) 1 1 4

u U n g h i v a r i a t m o n i t o r L C D , 2 7 , 5 7

U n i t ă ţ i b l i t z n o n - o r i g i n e C a n o n 1 4 9

v V e r i f i c a r e b a t e r i e 2 9

V e r s i u n e s o f t i n t e g r a t 2 8 0

V i t e z a I S O 8 8 , 1 7 5 , 2 5 1 , 2 6 7

A u t o 8 9

E x p a n s i u n e I S O 2 5 2

S e t a r e a c r e ş t e r i l o r 2 5 2

V i z o r 1 9

A j u s t a r e d i o p t r i c a 3 9

E c h i l i b r a r e e l e c t r o n i c a 1 2 7

V i z u a l i z a r e l a T V 2 0 2 , 2 0 9

V i z u a l i z a r e m ă r i t a 1 6 7 1 9 6 , 2 2 5

V o l u m ( D e r u l a r e f i l m ) 2 0 5

W W B 9 6

Page 163: Manual de Utilizare Canon EOS 60D Romana

C a n o n C A N O N I N C . 30-2, Sh imomaruko 3-chome, Ohta-ku. Tokyo 146-8501, Japan

E U R O P E ,

A F R I C A &

M I D D L E E A S T

C E N T R A L &

S O U T H A M E R I C A

C A N O N U.S.A. INC. O n e C a n o n Piaza, Lake S u c c e s s , NY 11042-1198, U.S.A.

For all inquires concerning this product, cal l toii f ree in the U.S.

1 - 8 0 0 - O K - C A N O N

C A N O N C A N A D A INC. H E A D Q U A R T E R S 6 3 9 0 Dixie R o a d . M i s s i s s a u g a , Ontar io L5T 1P7, C a n a d a

C A N O N C A N A D A INC. M O N T R E A L B R A N C H 5 9 9 0 , Cote-de-L iesse, Montreal Q u e b e c H 4 T 1V7, C a n a d a

C A N O N C A N A D A INC. C A L G A R Y O F F I C E 2 8 2 8 , 16th Street, N.E. Calgary, A lberta T 2 E 7 K 7 , C a n a d a

For all inquir ies c o n c e r n i n g this product, call to11 f ree in C a n a d a

1 - 8 0 0 - O K - C A N O N

" C A N O N E U R O P A N.V. B o v e n k e r k e r w e g 5 9 - 6 1 , 1185 X B A m s t e l v e e n , T h e Nether lands

C A N O N F R A N C E S.A.S.

17,Quai d u P r e s i d e n t Paul Doumer, 9 2 4 1 4 C o u r b e v o i e C e d e x , F r a n c e C A N O N U K LTD. W o o d h a t c h Reigate.Surrey RH2 8BF. United K i n g d o m

C A N O N D E U T S C H L A N D G m b H E u r o p a r k F ichtenhain A 1 0 , 4 7 8 0 7 Krefeld, G e r m a n y

C A N O N I T A L I A S.p.A. Via M i l a n o 8, 2 0 0 9 7 San Donato Mi lanese, ( M l ) , Italy

C A N O N S c h w e i z A . G . Industr ies l rasse 12, 8 3 0 5 Diet l ikon, Swi tzer land

C a n o n G m b H Z e t s c h e g a s s e 1 1 , A - 1 2 3 0 V ienna, Austr ia

C A N O N E s p a n a . S . A . Av. De Europa,6 A l c o b e n d a s 2 8 1 0 8 M a d r i d , Spain

C A N O N P o r t u g a l S.A.

Rua A l f r e d o da Si lva,14 A i f ragide 2 6 1 0 - 0 1 6 A m a d o r a , Portugal

• C A N O N L A T I N A M E R I C A , INC.

7 0 3 W a l e r f o r d Way. S u i l e 4 0 0 M i a m i . F L 33126.U .S.A.

' C A N O N ( C h i n a | C o , LTD.

15F J i n b a o Bui lding No.89 J i n b a o Street. D o n g c h e n g Dislr ict, Beij ing 1 0 0 0 0 5 . C h i n a

C A N O N H O N G K O N G CO., LTD. 19/F, T h e Metropol is Tower, 10 Metropol is Drive, H u n g h o m , K o w l o o n , H o n g Kong

C A N O N S I N G A P O R E PTE. LTD. 1 H a r b o u r F r o n t A v e n u e , #04-01 Keppel Bay Tower, S ingapore 0 9 8 6 3 2

C A N O N K O R E A C O N S U M E R I M A G I N G INC. G a n g n a m Finance Center 17F, 7 3 7 , Y e o k s a m - D o n g , G a n g n a m - G u , S e o u l , 135-984, Korea

" C A N O N A U S T R A L I A PTY. LTD. 1 T h o m a s Hoit Drive, North Ryde, S y d n e y N.S.W. 2113, Austral ia

C A N O N N E W Z E A L A N D LTD.

A k o r a n g a Bus iness Park, A k o r a n g a Drive, N o r t h c o t e , A u c k l a n d , N e w Z e a l a n d

- C A N O N M A R K E T I N G J A P A N INC. 16-6, K o h n a n 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1 0 8 - 8 0 1 1 , J a p a n

A c e s t m a n u a l d e i n s t r u c ţ i u n i a f o s t a c t u a l i z a t i n a u g u s t 2 0 1 0 . P e n t r u i n f o r m a ţ i i

d e s p r e c o m p a t i b i l i t a t e a a c e s t e i c a m e r e c u a c c e s o r i i l e s i l e n t i l e l e i n t r o d u s e d u p a

a c e a s t a d a t a , c o n t a c t a ţ i o r i c e C e n t r u s e r v i c e C a n o n .

CT1-1040-000 © C A N O N INC. 2010 PRINTED IN ROMÂNIA