Llibre d'estil: Ús de les principals Xarxes Socials per Empreses (II)

of 19/19

Embed Size (px)

description

Llibre d'estil de l'ús de les principals Xarxes Socials per Empreses

Transcript of Llibre d'estil: Ús de les principals Xarxes Socials per Empreses (II)

  • 1. 3

2. 0. PRINCIPALS XARXES SOCIALS I CRITERIS DS.................................................. 71. TWITTER.................................................................................................................................. 102. FACEBOOK............................................................................................................................... 123. LINKEDIN................................................................................................................................. 144. YOUTUBE................................................................................................................................. 185. FLICKR ...................................................................................................................................... 206. SLIDESHARE .......................................................................................................................... 225Coordinaci i supervisi: Tecnocampus Matar-Maresme (www.tecnocampus.cat)Edici i continguts: a+4 Sccl (www.amas4.com)Disseny, maquetaci i creaci de recursos: MAD Systems Sccl (www.madsystems.cat ) 3. Ls de les xarxes socials ha provocat canvis en elsnostres mbits personals, socials i professionals.Centrant-nos en lmbit professional, que slobjectiu daquesta guia, les xarxes socialsfaciliten la connectivitat interpersonal, aix com lacompartici de la informaci, permetent lavencap a formes dintelligncia collectiva que estancanviant a les organitzacions.Les nostres empreses ubicades als PolgonsdActivitat Econmica de Matar no sn ensallats. Ls generalitzat i collectiu de les xarxessocials permetr incrementar el sentiment depertinena, la interacci dunes amb les altres iamb els organismes de suport empresarial. Aixdonar pas a la desitjada collaboraci, en un plade comunicaci horitzontal, entre els diferentsagents (associacions, empreses, Administraci,altres) mentre es construeix la comunitat queprojectem.Laccs a les xarxes socials mitjanant tota menade dispositius connectats a internet (ordinadors,dispositius mbils) permet laccs a la informaci,la interacci i el retorn de manera immediata.Les xarxes socials constitueixen una excellentplataforma per a la millora i la innovaci continua.A ms a ms, faciliten la participaci i la implicacide les empreses, les autntiques protagonistes.Les xarxes socials incrementen lefecte delsinstruments tradicionals de comunicacibidireccional (atenci telefnica, correuelectrnic, presencial, etc.).Com ms usuaris hi hagi en les nostres xarxes socials, ms esmultiplicaran les seves utilitats.Les xarxes socials proporcionen: Informaci i resposta immediata, i demanera ms propera. Una comunicacidesitjada i sollicitada pels propis usuaris, nointrusiva; a diferncia del correu electrnicmassiu o la trucada de telfon invasiva. La facilitat de creaci de xarxes temtiquesdusuaris. A diferncia dels webs presencials(o 1.0.), els usuaris de les xarxes socials no snnoms receptors dinformaci, sin tambemissors, i, en aquest flux de comunicaci,esdevenen generadors de continguts.7 4. El llibre destil enumera les principals xarxes socials i els usos i objectius de la presncia a cadascuna delles, observant unespautes o recomanacions. Tamb mostra els criteris destil comunicatiu ms adients per a cada xarxa.A TENIR EN COMPTE: Inicialment shabilitar un espai de trobada, interactiu i de treball entre INVEST IN MATAR i les empresesubicades als polgons dactivitat econmica de la ciutat de Matar, mitjanant un Grup a LinkedIn: Polgons dActivitat Econmicade Matar.La guia dota de recursos perqu els coordinadors daquest Grup puguin sota uns criteris amplis i flexibles- gestionar-lo. Aixmateix, podran maximitzar els seus efectes mitjanant recursos habilitats a partir daltres xarxes socials (repositoris) i, finalment, enfunci del grau dxit, plantejar-se la interacci amb les empreses a partir daltres xarxes socials (Facebook i Twitter).8 5. 9 6. Twitter s una plataforma de micromissatgeria. Permet enviarmissatges de text breus (fins a 140 carcters) i conversar ambaltres usuaris a travs de navegadors web o dispositius mbils.Permet construir xarxes socials personalitzades a partir delseguiment dels usuaris dinters.Es tracta duna eina ptima per informar sobrenous serveis, per referenciar informacions diverses(agenda, esdeveniments, noves publicacions,etc.) i per retransmetre esdeveniments. A ms, suna eina de dileg i collaboraci.1.1. Personalitzaci dels comptes Nom del compte, servei o marca. Imatge del perfil: segons empresa, podentaprofitar els recursos dimatge que es crearanper INVEST IN MATAR Polgons dActivitatEconmica. El web de referncia, que hauria de ser laprpia URL de lempresa, servei o marca. Breu descripci. Colors de disseny: els propis de lempresa,podent aprofitar els recursos dimatge quees crearan per INVEST IN MATAR PolgonsdActivitat Econmica.1.2. Usos lingsticsEls tuts es redactaran majoritriament en catal.Tamb poden escriures en castell i angls,segons el tipus de continguts que es tractin. Elsretuts respectaran la llengua original.1.3. Estructura del tutEls tuts es composen dun text (com el duntitular) i preferentment dun enlla. Sempreque sigui possible, portaran letiqueta (hashtag)introduda pel smbol #Text + enlla + #hashtagEl text de la informaci ha de ser sinttic, rigorsi concs. Per aix s important adjuntar un enllasempre que es pugui. Daquesta manera sofereixa lusuari la possibilitat dampliar el contingut.En el cas de la retransmissi desdevenimentsen directe (live blogging) mitjanant Twitter,no s necessari associar cap enlla, tot i que simportant incloure-hi lhashtag que faci refernciaa lesdeveniment. Lestructura recomanada s:Autor + cita + #hashtag1.4. EnllaosEs recomana ls de lenlla sempre que es donila possibilitat, ja que aporta valor afegit al tut.Tanmateix cal assegurar-se que la Font de lenllas fiable.1.5 Etiquetes (hashtags)Les etiquetes defineixen la temtica del tut.Per saber si una etiqueta est lliure o no, es potcomprovar al cercador de Twitter http://search.twitter.com. Letiqueta ha de ser el ms breupossible.10 7. Els usuaris poden filtrar a travs de les etiquetes. A ms a ms, sn els indicadors dels temes de msactualitat a Twitter.1.6. Retuts (RT)Els retuts sn els tuts daltres usuaris que es tornen a publicar per revifar el tema dinformaci o percontribuir a la seva difusi o conversaci.Atenci: A fi que la resta dusuaris pugui retuitejar els nostres tuts, aquests han de tenir un mximde 125-130 carcters. El format ptim del retut segueix lesquema segent:RT + @nomdelperfilretuitejat + text + enlla + #hashtag11 8. Facebook s una plataforma generalista de comunicaciamb els usuaris que coneixem. Permet compartir informaci,fotografies, vdeos i enllaos. Facebook tamb permetlenviament de missatges privats als nostres contactes i mantenirxats personalitzats (Facebook Messenger).Una de les grans utilitats de Facebook s lacreaci desdeveniments per convidar els usuarisa participar-hi.Atenci: en el cas de les empreses i INVEST INMATAR Polgons dActivitat Econmica, sempresha de donar dalta una pgina de producte/empresa/servei, per mai a travs duna pginapersonal (podria constituir motiu dexpulside la plataforma). Daltra banda, existeix unconjunt daplicacions de pagament (premium)que complementen les funcions bsiques deFacebook, tant ldiques com professionals.Facebook s una de las xarxes socials msconegudes i amb ms usuaris actius. En aquestsentit, s ms que recomanable que les empresesi INVEST IN MATAR Polgons dActivitatEconmica hi tinguin presncia.2.1. Perfils, pgines i grupsFacebook ofereix diferents opcions segons silusuari es representa a si mateix, una instituci,una empresa (o negoci) o una comunitat. Perfils: persones a ttol individual. Pgina: pensades per institucions, empreseso negocis. Pgina duna comunitat: aquestes pginestenen com a objectiu una causa o moviment.12 Grup: el crea un usuari (creador) i la restadusuaris que shi afegeixen poden tenir rolsdiferents (administrador, vocal i membre). Elsgrups poden ser pblics, privats o secrets, iserveixen per formar una xarxa entorn duntema o dun inters especfic.2.2. ContingutsEs recomana no publicar moltes entrades diriesa Facebook. Lideal seria publicar una quantitatreduda (1 a 3), excepte en el cas dun granesdeveniment o algun tipus de campanya decomunicaci fitada temporalment o de curttermini. Cal evitar la publicaci automtica detuts en Facebook, ja que el tipus de redacci sdiferent en ambdues eines (per exemple, en elcas de Twitter sutilitzen hashtags i es citen altresusuaris).Es recomana que les entrades a Facebook nosuperin les 3 o 4 lnies de text (es poden aprofitarrecursos continguts en les xarxes socialsrepositoris per ampliar la informaci), utilitzantun llenguatge directe i colloquial tant comrespectus.2.3. Usos lingsticsLes entrades a Facebook shan de redactarpreferentment en una sola llengua prviamentconsensuada (catal). Tanmateix, en funci delscontinguts o del pblic, tamb es pot redactar enaltres idiomes (castell, angls...). La composicimultilinge a Facebook est molt generalitzada. 9. 132.4. Gesti de comentarisLadministrador gestiona qui pot escriure en el mur de la pgina. Es recomana que noms aquestpugui realitzar entrades en el mur, donant llibertat als comentaris que puguin realitzar els usuaris.Important: cal respondre els comentaris el ms aviat possible en el mateix espai on sha inclsla consulta. s aconsellable agrair lusuari per la seva participaci (i aportaci) abans dafegir laresposta. Si el comentari s inapropiat o impertinent, cal respondre lusuari educadament, ambarguments constructius i informaci verificada i de pes. Sha devitar leliminaci de comentaris.2.5. Creaci duna xarxa per les pgines Facebook (empreses, institucions,productes i serveis)La principal caracterstica de les pgines de Facebook s que no tenen un llistat damics, com elsperfils, sin seguidors. Aix impedeix la sollicitud directa damistat dels perfils. Ladministrador haurdidear estratgies per aconseguir seguidors.s fonamental aconseguir rpidament una URL prpia (per ex. www.facebook.com/nom de lempresa)que sobt a partir dels 25 membres. Algunes accions recomanades en el llanament duna pginade Facebook sn: Enviar un correu electrnic a la llista de contactes Comunicar mitjanant una nota de premsa Contractar un espai de barra lateral de Facebook (campanya concreta). 10. LinkedIn s una plataforma dinteracci de professionals. Elportal permet, entre altres funcions, crear grups dinters sobreiniciatives o projectes concrets, realitzar o respondre preguntesi penjar publicacions (aix com connectar amb altres plataformescom blogs i comptes a twitter).La recomanaci indicada en aquesta guia s la creaci dun Grupa LinkedIn Polgons dActivitat Econmica de Matar (depenentdel perfil dempresa INVEST IN MATAR Barcelonas NorthernGate). En aquest grup podran adherir-se, principalment, perfilsdempreses ubicades als Polgons de Matar, professionals ialtres agents amb autoritzaci expressa per part de la coordinacidel Grup. Recomanem que el Grup sigui tancat (sautoritzi o noladhesi al mateix).3.1 GrupsEls grups de LinkedIn poden ser oberts o tancats(shi accedeix per invitaci o perms). En qualsevolcas, la privacitat dels continguts del grup estgarantida, ja que els grups no sn indexables, adiferncia dels perfils o pgines dempresa i deproductes/serveis.Important: tal i com indiquem en el materialcomplementari (guia per linkedIn), recomanemque les empreses ubicades als Polgons dActivitatEconmica de Matar disposin duna pginadempresa a LinkedIn i que a partir daquestaarticulin la seva presncia i participaci al GrupLinkedIn Polgons dActivitat Econmica deMatar. Aquest fet els permetr maximitzar laseva visualitzaci i fomentar la interactivitat ambaltres empreses i amb INVEST IN MATAR.14A tenir en compte per les empreses:No s recomanable que les organitzacionsobrin perfils personals amb la idea de disposarduna URL pblica del www.linkedin.com/in/nombreusuario (com a Facebook). El perfiladequat s la pgina o perfil dempresa.Els perfils dempresa queden lligats a unadministrador (perfil personal) membre delorganitzaci. Entre les utilitats ms destacadesestan les pgines de producte o serveis(showcase) i la possibilitat danunciar ofertes detreball. Aix mateix, els diferents membres dunaorganitzaci poden enllaar els seus perfils alempresa (mitjanant la menci a lorganitzacia la que pertanyen) i seguir-la. Una empresa, atravs de la seva pgina, pot tenir seguidors,els quals rebran totes les actualitzacions que desdaquesta pgina es publiquin..Gesti de grups a LinkedInTal i com sha comentat anteriorment, shacreat el grup Polgons dActivitat Econmica deMatar depenent del perfil INVEST IN MATARBarcelonas Northern Gate, que atorgarautonomia i descentralitzaci a la gesti per partdel responsable daquesta secci (coordinador iadministrador del Grup). 11. 15Apartats recomanats pel Grup Polgons dActivitat Econmica de Matar Resum. Es recomana publicar continguts que aportin valor grcies als debats i iniciatives enmarxa, sobretot els iniciats a partir deines de comunicaci prpia tals com: web i social media dela Fundaci Tecnocampus Matar -Maresme, Ajuntament de Matar, FAGEM, notes dempresadinters (membres del grup que ens proporcionen aquests continguts) i altres. Debats. Frums per debatre temes. Es recomana una administraci acurada daquests frums(que siguin pocs i de qualitat) per tal que responguin a iniciatives de valor afegit per a les empresesdels Polgons dActivitat Econmica. Notcies. Com en el resum, s preferible que siguin notcies prpies del nostre mbit, dimpacteempresarial i de fonts properes o prpies. Treball. No es recomana lobertura daquesta secci fins que el grup assoleixi una certa massacrtica. Per pot esdevenir fora dinmic en un futur amb la implicaci de les prpies empresesmembres.3.2. Estratgies de gesti dels continguts al Grup Fer promoci prpia del grup (en blogs, web dINVEST IN MATAR o altres Social media propis).Els grups LinkedIn no sindexen en cercadors, per tant una campanya de banners en altres mitjansde lAjuntament de Matar o la Fundaci Tecnocampus pot atraure les empreses al Grup. Automatitzar la publicaci de continguts de lapartat Notcies mitjanant feeds (via RSS) delscontinguts publicats en altres xarxes (twitter, blogs, Facebook). Per no saturar les publicacions esrecomana el control manual (a partir de lautomatitzaci de la recepci) per decidir quines snobjecte de publicaci i quines no. Es recomana que els membres del Grup rebin un correu electrnic cada cop que sinici isactualitzi un debat. 12. 17 13. YouTube s una plataforma que permet que els usuarispubliquin, vegin i comparteixin vdeos propis. s idoni perdifondre material audiovisual o didctic. s un complement idealpel Grup Linkedin Polgons dActivitat Econmica de Matar,Facebook i webs corporatives.4.1. Aspectes de presentaci:personalitzaci dels comptesYouTube permet personalitzar la pgina. Aixdoncs, es recomana la seva personalitzaci demanera que el canal permeti la inclusi de vdeos(prvia supervisi) de les empreses membresd INVEST IN MATAR Polgons dActivitatEconmica.Diferenciem entre el canal estndard i el canalpremium: Canal estndard: es pot personalitzar laimatge dempresa (o logotip) i els colors bsicsdel canal (fonts, color de fonts, enllaos, etc.).Noms permet la pujada de vdeos de fins a10 minuts. Suficient en una primera fase detreball. Canal premium: a ms de les prestacionsdel canal estndard, permet publicar unacapalera de 960 pxels dample i 150 pxelsdaltura. La durada dels vdeos que es podenpenjar no t lmit.No es recomana vincular el compte de YouTubeal de Facebook o Twitter. s preferible controlarmanualment la difusi de vdeos en altres xarxessocials, de manera que el contingut relacionatamb el que publiquem sadapti a cada xarxa(canal o mitj de comunicaci).4.2. Estratgia de contingutsLa web de YouTube permet classificar els vdeosen llistes de reproducci i escollir una llista perqureprodueixi o seleccioni un vdeo que apareguicom a destacat. Es recomana la publicaci en elcanal del vdeo corporatiu INVEST IN MATARBarcelonas Northern Gate (https://www.youtube.com/watch?v=W6EApMCH9Gg).Atenci a lidioma de les etiquetes o descripcidels vdeos. El canal YouTube indexa ptimamentels continguts i permet millorar el SEO(posicionament natural) de les pgines web dereferncia de manera espectacular. Un vdeoadreat a un pblic estranger concret ha destardescrit en lidioma de referncia, per aix calestablir les paraules claus a travs de les qualssens trobar a les recerques.18 14. 4.3. YouTube com a xarxa social. Integraci amb la resta de xarxes socialsTot i que YouTube proporciona eines dinteracci amb els usuaris (missatgeria instantnia i el sistemade comentaris, entre daltres) la utilitat ms prctica de YouTube s la de magatzem repositori o canalde contingut audiovisual. La tendncia s utilitzar altres social media per la difusi i comparticidaquests continguts.Es recomana: Activar la pestanya Nadie puede enviar comentarios sin aprobacin en lapartat Comentariossobre el canal. Perqu els esforos de difusi es concentrin en altres mitjans, en lapartat Opciones paracompartir y emitir es recomana marcar No permitir comentarios, No permitir votaciones sobrecomentarios, No permitir respuestas en vdeo i No permitir que se punte el vdeo.19 15. Flickr s un repositori dimatges que complementa, com en elcas de YouTube, els altres Social Media que sutilitzin per difondrecontinguts i permet interactuar amb els pblics objectius.5.1 Aspectes de presentaci:personalitzaci dels comptesFlickr permet afegir la imatge dempresa o logotip.Tamb es pot escollir el tipus de visualitzacidel canal: que les fotos apareguin en columnasimple, a doble columna o a triple columna,que apareguin o no els lbums i colleccions alcostat...5.2. Estratgia de contingutsNota Important: sha de configurar el compte deFlickr perqu les fotografies tinguin una llicnciaCreative Commons (reconeixement-sense obresderivades).Per fer-ho, sha daccedir a lopci Tucuenta / Privacidad y permisos / Opcionespredeterminadas para las cargas nuevas / Qulicencia tendr tu contenido i seleccionar lopciReconocimiento-Sin obras derivadas.5.3. XarxaEs proposa que la difusi dels materials publicatsa Flickr es realitzi a travs de les altres xarxessocials, com Twitter i Facebook, amb la finalitatdarribar al mxim dusuaris possible.Perqu Flickr acompleixi exclusivament lafunci de repositori dimatges (que no permetila publicaci de comentaris i elimini la sevafunci de xarxa social) cal dirigir-se a la seccide Privacidad y permisos, desprs a Opcionespredeterminadaspara las cargas nuevas / quienpueda agregar notas, etiquetas y personas, iseleccionar lopci Solo t.20 16. 21 17. Slideshare permet publicar presentacions, documents detext, PDF i vdeos. Serveix per a la publicaci dinformacide forma esquemtica. s un canal que normalment sutilitzaen la formaci i la gesti de les activitats especfiques dundepartament, etc. A grans trets, s un canal idoni per classificarels materials de presentaci.6.1. Aspectes de presentaci:personalitzaci del compteSlideShare permet personalitzar la pgina amb elnostre logotip o imatge de lempresa. Les midesde la imatge sn 100 x 100 pxels.6.2. Continguts i xarxaCom en la resta de Social Media amb funcide repositoris, es proposa que la difusi delsmaterials publicats a SlideShare tingui lloc a travsdaltres xarxes socials, com Twitter, Facebook, elGrup de LinkedIn, etc.En el cas de SlideShare no es pot evitar que elsusuaris facin comentaris si ho desitgen, persaconsella no promourels. Per aconseguir queSlideShare acompleixi la funci de repositori depresentacions dirigiu-vos a Edit profile / Privacysettings i seleccioneu lopci No one dentre lesquatre opcions que apareixen.Important: tots els materials que es publiquina SlideShare han destar en format PDF. Shaurde definir els segents parmetres: ttol deldocument, etiquetes, llicncia CC corresponent,format de pgina contnua, definici del fitxeramb el ttol del document i visualitzaci apgina completa. Perqu totes les presentacionsdisposin duna llicncia Creative Commons shadanar a la funci Edit profile / Manage account /Choose defaults for your content i escollir lopciCC Attribution License.22