Lipids 1r batx

30
LÍpids Les grans reserves energètiques

Transcript of Lipids 1r batx

Page 1: Lipids 1r batx

LÍpidsLes grans reserves energètiques

Page 2: Lipids 1r batx

Què són

Biomolècules orgàniques formades per llargues cadenes de C, H i O. Poden contenir també P, N en petites quantitats

Page 3: Lipids 1r batx

Classificació

L’ipids saponificables (AG)

SimplesAcilglcèrids

Cèrids

Complexos

Fosfoglicèrids

Fosfoesfingolípids

Glicoesfingolípids

Lípids insaponificables

Terpens o isoprenoides

Esteroides

Prostaglandines

Page 4: Lipids 1r batx

4

2. ÀCIDS GRASSOS.

Cadena hidrocarbonada:-lineal, alifàtica.-COOH, grup carboxil.

2 tipus:•SATURATS.Enllaços simples entre C.

B. INSATURATS. Enllaços dobles entre C. Quan tenen vàries insaturacions s’anomenen poliinsaturats.

Page 5: Lipids 1r batx

5

Ácido palmítico

CH3-(CH2)14-COOH

Ácido oleico

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

Page 6: Lipids 1r batx

6

Hi ha evidència que el consum elevat d’AGT, de la mateixa manera que els àcids grassos saturats (AGS), condueix a un augment de la concentració sèrica de colesterol LDL (LDL-C o colesterol dolent). Aquest efecte és lineal i s’associa a un risc de malaltia cardíaca coronària

Els àcids grassos insaturats trans o greixos trans són un tipus d'àcid gras que es troba principalment en aliments industrialitzats com la margarina o pastissos entre d'altres. Aquest tipus de greix presenten en la seua cadena policarbonatada un o diversos enllaços en disposició trans.

Page 7: Lipids 1r batx

7

Page 8: Lipids 1r batx

8

B. SAPONIFICACIÓ

PROPIETATS QUÍMIQUES:

A. ESTERIFICACIÓ

2.1- PROPIETATS DELS ÀCIDS GRASSOS:

Page 9: Lipids 1r batx

9

PROPIETATS FÍSIQUES:

A.PUNT DE FUSIÓ. El punt de fusió es característic de cada àc. gras degut a que augmenta amb el nombre de carbonis i disminueix en presència d’insaturacions (dobles enllaços)

Per què?

Page 10: Lipids 1r batx

10

Page 14: Lipids 1r batx

14

3. Lípids SAPONIFICABLES (AG)-Poden fabricar sabons.-Ésters: AG (-COOH) amb alcohol (-OH)

3.1- SIMPLES = HOLOLÍPIDSA- Acilglicèrids o greixos.-Reserva energètica en l´organisme (Animals: Adipòcits, teixit adipós)-Esterificació d´una molècula de glicerina amb una, dos o tres molècules d´àcids grassos.

Page 15: Lipids 1r batx
Page 16: Lipids 1r batx

16

B- Cèrids/Ceres

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos11.htm

Ésters naturals formats per un àcid gras i un alcohol monohidroxílic, tots dos de cadena llarga

Són sòlids i molt hidrofòbicsActuen com a agents impermeabilitzants i protectors de superfícies

externes.Es troben a la pell, plomes, exosquelets d’insectes, superfície de fulles

i fruits, ...

Exemple: cera d’abella.Formada per alcohol miricílic i l’àcid palmític →palmitat de miricil +

aiguaC30H61OH + COOH - (CH2)14- CH3 → C30H61- COO – (CH2)14 – CH3 + H2O

Page 17: Lipids 1r batx

17

3.2- Els lípids complexos3.2- Els lípids complexos

Distingim 2 parts

Una part apolar (lipídica): formada per un alcohol i 2 àcids grassos

Una part polar (no lipídica): formada per un glúcid o un àcid fosfòric, on poden esterificar-se altres molècules

Segons l’alcohol, distingim 3 grups de lípids complexes

1. Fosfoglicèrids

2. Fosfoesfingolípids

3. Glicoesfinolípids

Els dos primers són els fosfolípids

-Tenen comportament amfipàtic-Formen part de les membranes cel.lulars

Page 18: Lipids 1r batx

18

FosfoglicèridsFosfoglicèrids: : Formats per dos àcids grassos, una glicerina, un Formats per dos àcids grassos, una glicerina, un àcid fosfòric i un alcohol (aminoalcohol). Exemples: àcid fosfòric i un alcohol (aminoalcohol). Exemples: Fosfatidiletanolamina (cervell), fosfatidilcolina ( lecitina): fetge, Fosfatidiletanolamina (cervell), fosfatidilcolina ( lecitina): fetge, cervell i rovell d’ou, fosfatidilserina (cara interna membrana cervell i rovell d’ou, fosfatidilserina (cara interna membrana plasmàtica)plasmàtica)

Page 19: Lipids 1r batx

19

Fosfoesfingolípids: Fosfoesfingolípids: Ésters formats per la unió d’un àcid Ésters formats per la unió d’un àcid gras, una esfingosina (aminoalcohol de cadena llarga), un grup gras, una esfingosina (aminoalcohol de cadena llarga), un grup fosfat i un aminoalcoholfosfat i un aminoalcohol

Abunden en el teixit nerviós, formant part de les beines de mielina que recobreixen els àxons

Page 20: Lipids 1r batx

20

Els fosfolípids són molècules amfipàtiques i poden formar micel.les dobles: Membranes cel.lulars

Page 21: Lipids 1r batx

21

Cerebròsids: Cerebròsids: monosacàrid o oligosacàrid senzill

Glicoesfingolípids: Formats per un àcid gras, una esfingosina i un glúcid. -Es troben en les bicapes lipídiques de totes les cèl.lules.-Funció: Receptors de molècules externes-Abunden en les neurones-Són els cerebròsids i gangliòsids

Page 22: Lipids 1r batx

22

Gangliòsids:Gangliòsids: Oligosacàrid complex

Page 23: Lipids 1r batx

23

4. LÍPIDS INSAPONIFICABLES

No tenen àcids grassos.Són els isoprenoides, esteroides i prostaglandines

4.1- Els isoprenoides

Derivats de l'isoprè:

- Monoterpens: 2 isoprens. Essències - Diterpens: 4 isoprens. Vit A, E i K- Triterpens: 6 isoprens. El fetge sintetitza colesterol a partir de l'esqualè- Tetraterpens: 8 isoprens. Carotenoides, precursors de la Vit. A. Politerpens: Cautxú.

Page 24: Lipids 1r batx

24

Compostos policíclics derivats de l'esterà (ciclopentà perhidrofenantrè)

En trobem de dos tipus: Esterols i Hormones esteroides.

ESTEROLS: Grup OH unit al C3. Colesterol, àcids biliars, vit D i estradiol

4.2- Esteroides

El colesterol es sintetitza al fetge i el trobem :

1. Formant part de les membranes cel·lulars

2. Plasma sanguini: Unit a lipoproteines

3. Precursor de

àcids biliars

vitamina D

hormones sexuals

hormones de l’escorça suprarenal

Page 25: Lipids 1r batx

25

Hormones sexuals

Hormones esteroides

Page 26: Lipids 1r batx

26

Hormones de les glàndules suprarenals

Aldosterona: Regula l’equilibri iònic de la sang

Cortisol: La seva acció supresora del sistema immunitari s’utilitza en farmacologia

Page 27: Lipids 1r batx

27

4.3-Prostaglandines4.3-ProstaglandinesÀcids orgànics liposolubles derivades de l’àcid prostanoic

Descoberts el 1934 en les secrecions de la pròstata humana

FuncionsFuncions

• Actuen com a hormones a nivell local

• Intervenen en la regulació de la pressió sanguínia

• Intervenen en l’agregament plaquetari (ex.: tromboxà B2 )

• Actuen en la percepció del dolor i en la inflamació

• Participen en el control de la tª basal

• Afavoreixen la secreció del mucus de l’estomac

• Regulen la iniciació i el desenvolupament del part

Page 28: Lipids 1r batx

28

Resum Funcions dels lípids

-Reserva d’energia: Els acilglicèrids. 1g greix= 9,4 Kcal.-Estructural: Membrana cel.lular (Bicapa Lipídica i colesterol)-Protectora: Ceres-Biocatalitzadora: Vitamines, Hormones i Prostaglandines-Emulsionant: Àcids Biliars-Aïllant tèrmic: Ceres-Essencies: Isoprenoides-Pigments vegetals: Carotenoids

Article de Lípids de la Wikipedia (recomanat)

Selectivitat Bio Juny 2011: Preguntes Lípids

Cliqueu en els següents enllaços:

Page 29: Lipids 1r batx

Reconeixement de lípids al laboratori

Solubilitat: Insolubles en aigua.

Tinció amb Sudan III: Es tornen de color rosa en presència d’ aquest colorant.

Emulsió persistent: Quan es barreja aigua, oli i sabó.

Saponificació.

Page 30: Lipids 1r batx

Material

- 2 test tubes- Test tube rack- Pipets- Beaker- Bunsen- wire gauze- tripod- Sodium Hydroxide 20%- Recycled oil

Method

•Add 5 cc. of recycled oil in a test tube together with 5 cc of sodium hydroxide 20%. (corrosive). Mix them energetically.•Heat up the mixture in a water bath. After 20 minutes, what appears in the tube?. Let the mixture cool down, observe what happens and write it down.

Questions

•Which is the most important role of fats in our body?•After the saponification reaction. What we do have in the test tubes?

saponification