Lipids 1r batx

of 30/30
LÍpids Les grans reserves energètiques
 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  713
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Lipids 1r batx

 • 1. Lpids Les grans reserves energtiques

2. Qu sn Biomolcules orgniques formades per llargues cadenes de C, H i O. Poden contenir tamb P, N en petites quantitats 3. Classificaci Simples Lipids saponificables (AG)ComplexosAcilglcrids Crids Fosfoglicrids Fosfoesfingolpids GlicoesfingolpidsTerpens o isoprenoides Lpids insaponificablesEsteroides Prostaglandines 4. 2. CIDS GRASSOS. Cadena hidrocarbonada: -lineal, aliftica. -COOH, grup carboxil. 2 tipus: SATURATS. Enllaos simples entre C.B. INSATURATS. Enllaos dobles entre C. Quan tenen vries insaturacions sanomenen poliinsaturats.4 5. cido palmticoCH3-(CH2)14-COOHcido oleicoCH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH5 6. Els cids grassos insaturats trans o greixos trans sn un tipus d' cid gras que es troba principalment en aliments industrialitzats com la margarina o pastissos entre d'altres. Aquest tipus de greix presenten en la seua cadena policarbonatada un o diversos enllaos en disposici trans.Hi ha evidncia que el consum elevat dAGT, de la mateixa manera que els cids grassos saturats (AGS), condueix a un augment de la concentraci srica de colesterol LDL (LDL-C o colesterol dolent). Aquest efecte s lineal i sassocia a un risc de malaltia cardaca coronria6 7. 7 8. 2.1- PROPIETATS DELS CIDS GRASSOS: PROPIETATS QUMIQUES: A. ESTERIFICACIB. SAPONIFICACI8 9. PROPIETATS FSIQUES: A.PUNT DE FUSI. El punt de fusi es caracterstic de cada c. gras degut a que augmenta amb el nombre de carbonis i disminueix en presncia dinsaturacions (dobles enllaos)Per qu?9 10. 10 11. Els cids grassos sn molcules amfiptiques: molcules amb una part hidrfila (-COO- ) que sorienta cap a laigua i una part hidrfoba (llarga cadena aliftica), que refusa el contacte amb laigua. En solucions aquoses formen micel.les Acci detergent sabons11 12. Video: Fem SabCleansing action of soap 13. PER CONTINUAR EL TEMA http://www.juntadeand alucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.html#GlossChttp://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos10.htm13 14. 3. Lpids SAPONIFICABLES (AG) -Poden fabricar sabons. -sters: AG (-COOH) amb alcohol (-OH) 3.1- SIMPLES = HOLOLPIDS A- Acilglicrids o greixos. -Reserva energtica en lorganisme (Animals: Adipcits, teixit adips) -Esterificaci duna molcula de glicerina amb una, dos o tres molcules dcids grassos.14 15. B- Crids/Ceres http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos11.htm stersnaturals formats per un cid gras i un alcohol monohidroxlic, tots dos de cadena llarga Sn slids i molt hidrofbics Actuen com a agents impermeabilitzants i protectors de superfcies externes. Es troben a la pell, plomes, exosquelets dinsectes, superfcie de fulles i fruits, ... Exemple: cera dabella. Formada per alcohol miriclic i lcid palmtic palmitat de miricil + aigua C30H61OH + COOH - (CH2)14- CH3 C30H61- COO (CH2)14 CH3 + H2O16 16. 3.2- Els lpids complexos-Tenen comportament amfiptic -Formen part de les membranes cel.lularsDistingim 2 parts Una part apolar (lipdica): formada per un alcohol i 2 cids grassosUna part polar (no lipdica): formada per un glcid o un cid fosfric, on poden esterificar-se altres molculesSegons lalcohol, distingim 3 grups de lpids complexes 1. Fosfoglicrids 2. Fosfoesfingolpids 3. Glicoesfinolpids Els dos primers sn els fosfolpids17 17. Fosfoglicrids: Formats per dos cids grassos, una glicerina, un cid fosfric i un alcohol (aminoalcohol). Exemples: Fosfatidiletanolamina (cervell), fosfatidilcolina ( lecitina): fetge, cervell i rovell dou, fosfatidilserina (cara interna membrana plasmtica)18 18. Fosfoesfingolpids: sters formats per la uni dun cid gras, una esfingosina (aminoalcohol de cadena llarga), un grup fosfat i un aminoalcoholAbunden en el teixit nervis, formant part de les beines de mielina que recobreixen els xons19 19. Elsfosfolpids sn molcules amfiptiques i poden formar micel.les dobles: Membranes cel.lulars20 20. Glicoesfingolpids: Formats per un cid gras, una esfingosina i un glcid. -Es troben en les bicapes lipdiques de totes les cl.lules. -Funci: Receptors de molcules externes -Abunden en les neurones -Sn els cerebrsids i ganglisids Cerebrsids: monosacrid o oligosacrid senzill21 21. Ganglisids: Oligosacrid complex22 22. 4. LPIDS INSAPONIFICABLESNo tenen cids grassos. Sn els isoprenoides, esteroides i prostaglandines 4.1- Els isoprenoides Derivats de l'isopr:- Monoterpens: 2 isoprens. Essncies - Diterpens: 4 isoprens. Vit A, E i K - Triterpens: 6 isoprens. El fetge sintetitza colesterol a partir de l'esqual - Tetraterpens: 8 isoprens. Carotenoides, precursors de la Vit. A . Politerpens: Cautx.23 23. 4.2- Esteroides Compostos policclics derivats de l'ester (ciclopent perhidrofenantr) En trobem de dos tipus: Esterols i Hormones esteroides. ESTEROLS: Grup OH unit al C3. Colesterol, cids biliars, vit D i estradiolEl colesterol es sintetitza al fetge i el trobem : 1. Formant part de les membranes cellulars 2. Plasma sanguini: Unit a lipoproteines 3. Precursor de cids biliars vitamina D hormones sexuals hormones de lescora suprarenal24 24. Hormones esteroidesHormones sexuals25 25. Hormones de les glndules suprarenals Aldosterona: Regula lequilibri inic de la sangCortisol: La seva acci supresora del sistema immunitari sutilitza en farmacologia26 26. 4.3-Prostaglandines cids orgnics liposolubles derivades de lcid prostanoic Descoberts el 1934 en les secrecions de la prstata humanaFuncions Actuen com a hormones a nivell local Intervenen en la regulaci de la pressi sangunia Intervenen en lagregament plaquetari (ex.: trombox B2 ) Actuen en la percepci del dolor i en la inflamaci Participen en el control de la t basal Afavoreixen la secreci del mucus de lestomac Regulen la iniciaci i el desenvolupament del part27 27. Resum Funcions dels lpids -Reserva denergia: Els acilglicrids. 1g greix= 9,4 Kcal. -Estructural: Membrana cel.lular (Bicapa Lipdica i colesterol) -Protectora: Ceres -Biocatalitzadora: Vitamines, Hormones i Prostaglandines -Emulsionant: cids Biliars -Allant trmic: Ceres -Essencies: Isoprenoides -Pigments vegetals: Carotenoids Cliqueu en els segents enllaos: Article de Lpids de la Wikipedia (recomanat) Selectivitat Bio Juny 2011: Preguntes Lpids 28 28. Reconeixement de lpids al laboratori Solubilitat: Insolubles en aigua. Tinci amb Sudan III: Es tornen de color rosa en presncia d aquest colorant. Emulsi persistent: Quan es barreja aigua, oli i sab. Saponificaci. 29. saponification Material - 2 test tubes - Test tube rack - Pipets - Beaker - Bunsen - wire gauze - tripod - Sodium Hydroxide 20% - Recycled oil Method Add 5 cc. of recycled oil in a test tube together with 5 cc of sodium hydroxide 20%. (corrosive). Mix them energetically. Heat up the mixture in a water bath. After 20 minutes, what appears in the tube?. Let the mixture cool down, observe what happens and write it down. Questions Which is the most important role of fats in our body? After the saponification reaction. What we do have in the test tubes?