KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez [email protected] ......

of 42 /42
KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 Ikasturteko gida

Embed Size (px)

Transcript of KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez [email protected] ......

Page 1: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA

2018-2019

Ikasturteko gida

Page 2: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

AURKIBIDEA

Antolaketa orokorra 3

Egutegiak eta ordutegiak 12

Ekintza osagarriak 15

Ebaluazio, informeak eta batzarrak 18

Irteerak 23

Zerbitzuak 28

Kuotak 31

Elkarbizitzarako araudia 34

DBLO 41

Article Title

Organización general 3

Calendario y horarios 12

Actividades complementarias 15

Evaluaciones, informes y reuniones 18

Salidas 23

Servicios 28

Cuotas 31

Normativa para la convivencia 34

LOPD 41

Índice

Page 3: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

WWW.KURUTZIAGAIKASTOLA.EUS

Telefonoa: 94 620 08 22

Faxa: 94 620 18 42

KOMUNIKAZIOA

Luzapenak Haur Hezkuntza: 0-1 urte 203

Haur Hezkuntza: 2 urte 204

Haur Hezkuntza: 3-6 urte 404

Lehen Hezkuntza 201

DBH 1. zikloa 403

DBH 2. zikloa 502

Orientazioa 501

GOIALDE ? Kirolak 106

Page 4: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

Jon Elor r iet a Lehendakar ia

Iker Perez de Arenaza Lehendakar i ordea

Alex Or t uzar Idazkar ia

Joseba Ur ret abizkaia Diruzaina

Alait z At xur ra Bokala

Izaskun It ur r ioz Bokala

Oskar Alberdi Bokala

Berezi Bilbao Bokala

Eli Im az Bokala

Urko Rodr iguez Zuzendar i gerent ea

ARTEZKARITZA - Junt a Rect ora

Page 5: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

Zuzendar it zako k ideak / Miem bros del Eq. Direct ivo

Urko Rodr iguez, Got zone Duñabeit ia, Uxur i Gallast egi, Oihana Zubero, Dorkait z Basar t e

Tit u lar raren hiru ordezkar i / Tres represent ant es de la Junt a Rect ora

Ar t ezkar it zak izendat uko dit u

Fam ilien lau ordezkar i / Cuat ro represent ant es de las fam il ias Eli Lar r inaga, Lar rait z Eguren, Isabel de Blas, Zur iñe Bar rut ia

Ikasleen bi ordezkar i / Dos represent ant es del alum nado

Izendapena DBHko ikasleen ar t ean egingo da.

Zerbit zuet ako langileen ordekar i bat / Un represent ant e de los t rabajadores de servicios

Mait e Ur r iolabeit ia

Irakasleen lau ordezkar i / Cuat ro represent ant es del claust ro

Am aia Uranga, Izaskun Beranoagir re, Ait ziber Gor r it xat egi, Mirar i Arak ist ain

ESKOLA KONTSEILUA - Consejo Escolar

Page 6: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

ZUZENDARITZA - DirecciónUrko Rodr iguez        Zuzendari gerentea /Director gerente - [email protected]

Got zone Duñabeit ia Zuzedari Pedagogikoa/Directora Pedagógica - [email protected]

Uxur i Gallast egi Haur Hezkuntzako arduraduna /Responsable Ed. Infantil - [email protected]

Oihana Zubero Lehen Hezkuntzako arduraduna/Responsable Ed. Primaria - [email protected]

Dorkait z Basar t e Bigarren Hezkuntzako arduraduna/Responsable ESO - [email protected]

Mait e Ur r iolabeit ia Administrari burua/Responsable administración - [email protected]

Irant zu Agir re Idazkaria / Secretaria [email protected]

Am aia Legar ra Administrazioa / Administración [email protected]

IDAZKARITZA - Secret ar ía

Page 7: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

ORIENTAZIOA - Dt o. ORIENTACIÓN

Esti Txarterina [email protected]

Oihana Etxeberria [email protected]

Maider Iturbe [email protected]

HAUR HEZKUNTZA Uxuri Gallastegi, Jaione Urionabarrenetxea, Oihana Etxeberria eta Andoni Lupiañez

LEHEN HEZKUNTZA Oihana Zubero, Josune Uribelarrea, Jon Urretabizkaia, Urtzi Basabe, Esti Txarterina eta Ainhoa Amenabar

DBH Dorkaitz Basarte, Intz Iriarte eta Ainhoa Munitxa

ETAPAKO KUDEAKETA TALDEAK - Equipos de et apas educat ivas

Page 8: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurut ziagaikast ola.eus

HH 3B Ixone Urk iza iurk iza@kurut ziagaikast ola.eus

HH 3C Izaskun Beranoagir re iberanoagir re@kurut ziagaikast ola.eus

HH 4A Saioa Gar it aonandia sgar it aonandia@kurut ziagaikast ola.eus

HH 4B Koik il le Agir re kagir re@kurut ziagaikast ola.eus

HH 4C Alaine Egaña aegana@kurut ziagaikast ola.eus

HH 5A Am aia Uranga auranga@kurut ziagaikast ola.eus

HH 5B Yolanda Urzelai yurzelai@kurut ziagaikast ola.eus

HH 5C Irat xe Orm aet xea iorm at xea@kurut ziagaikast ola.eus

LAGUNTZAILEA Haizea Lazkano hlazkano@kurut ziagaikast ola.eus

LAGUNTZAILEA Ipar Abasolo iabasolo@kurut ziagaikast ola.eus

HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK 1.ZIKLOA

Tut ores 1er Ciclo Infant i l

0A URTE Oihane Ir iondo oir iondo@kurut ziagaikast ola.eus

HH 1A Nadia Dek li ndek li@kurut ziagaikast ola.eus

HH 1B Ane Egileor aegileor@kurut ziagaikast ola.eus

HH 1C Mait e Muxika m m uxika@kurut ziagaikast ola.eus

HH 1D Eva Coro ecoro@kurut ziagaikast ola.eus

HH 2A Rebeka de la Calle rdelacalle@kurut ziagaikast ola.eus

HH 2B Jaione Ur ionabar renet xea jur ionabar renet xea@kurut ziagaikast ola.eus

HH 2C Mar t a Est eras m est eras@kurut ziagaikast ola.eus

HH 2D Ane Orm aet xea aorm aet xea@kurut ziagaikast ola.eus

LAGUNTZAILEA Sheila Mendiolagarai sm endiolagarai@kurut ziagaikast ola.eus

LAGUNTZAILEA Iera Abadiano iabadiano@kurut ziagaikast ola.eus

LAGUNTZAILEA Eider Et xeit a eet xeit ai@kurut ziagaikast ola.eus

HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK 2.ZIKLOA

Tut ores 2º Ciclo Infant i l

Page 9: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

LEHEN HEZKUNTZAKO TUTOREAK - Tut ores Ed. Pr im ar ia

LH 1A Edurne Est ankona eest ankona@kurut ziagaikast ola.eus

LH 1B It ziar Garcia igarcia@kurut ziagaikast ola.eus

LH 1C Endika Zinkunegi ezinkunegi@kurut ziagaikast ola.eus

LH 2A Josune Ur ibelar rea igarcia@kurut ziagaikast ola.eus

LH 2B Ait ziber Gor r it xat egi iagor r it xat egi@kurut ziagaikast ola.eus

LH 2C Leire Ar r iet a lar r iet a@kurut ziagaikast ola.eus

LH 3A Ait ziber Zear ret a azear ret a@kurut ziagaikast ola.eus

LH 3B Jon Ur ret abizkaia jur ret abizkaia@kurut ziagaikast ola.eus

LH 3C Am aia Gorost iza agorost iza@kurut ziagaikast ola.eus

LH 4A Iñigo Undabar rena iundabar rena@kurut ziagaikast ola.eus

LH 4B Izaro Mar t inez im ar t inez@kurut ziagaikast ola.eus

LH 4C Mar isa Pagonabar raga m pagonabar raga@kurut ziagaikast ola.eus

LH 5A Idoia Mar in im ar in@kurut ziagaikast ola.eus

LH 5B Leire Gom ez de Segura lgom ezdesegura@kurut ziagaikast ola.eus

LH 5C Gaizka Ur iar t e gur iar t e@kurut ziagaikast ola.eus

LH 6A Unai Agir rezabal uagir rezabal@kurut ziagaikast ola.eus

LH 6B Ur t zi Basabe ubasabe@kurut ziagaikast ola.eus

LH 6C Ander Zenit agoia azenit agoia@kurut ziagaikast ola.eus

Page 10: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

DBH TUTOREAK - Tut ores ESO

DBH 1A Er ika Lagom a elagom a@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 1B it xasne Sangines isangines@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 1C Iraide Munit iz im unit iz@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 2A Mirar i Arak ist ain m arak ist ain@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 2B Maialen Pernudo m pernudo@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 2C Am et s Ajur iagogeaskoa aajur ia@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 3A Int z Ir iar t e i ir iar t e@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 3B Garbi Gor rot xat egi ggor rot xat egi@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 3C Mar ia Leiva m leiva@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 4A Goiur i It ur r iza git ur r iza@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 4B Ainhoa Munit xa am unit xa@kurut ziagaikast ola.eus

DBH 4C Eider Got xi egot xi@kurut ziagaikast ola.eus

Ingelesa Ainhoa Am enabar aam enabar@kurut ziagaikast ola.eus

Ingelesa Laiene Zabala lzabala@kurut ziagaikast ola.eus

Ingelesa Arant za Agir re         aagir re@kurut ziagaikast ola.eus

Ingelesa Sara Pelaz spelaz@kurut ziagaikast ola.eus

GH Mait e Ar r izabalaga m ar r izabalaga@kurut ziagaikast ola.eus

GH Nekane Zubizar ret a nzubizar ret a@kurut ziagaikast ola.eus

GH Zur ine Orue-Mazaga zur ine@kurut ziagaikast ola.eus

GH/Musika Ibon Or t uet a ior t uet a@kurut ziagaikast ola.eus

Musika Am aia Jaio ajaio@kurut ziagaikast ola.eus

Ar t eak Idoia Sopelana isopelana@kurut ziagaikast ola.eus

Zient ziak Dorkait z Basar t e dbasar t e@kurut ziagaikast ola.eus

Zient ziak Iñak i Elor r iaga ielor r iaga@kurut ziagaikast ola.eus

Hizkunt zak Aint zane Unzil la aunzil la@kurut ziagaikast ola.eus

Hist or ia Julen Sant os jsant os@kurut ziagikast ola.eus

Hizkunt zak It zal Arzubia iarzubia@kurut ziagaikast ola.eus

Teknologia Mikel Eguren m eguren@kurut ziagikast ola.eus

Frant sesa Anaiz Libier alibier@kurut ziagikast ola.eus

TUTORE EZ DIREN IRAKASLEAK

Profesores no t ut ores

Page 11: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

Mikel At ut xa Arant za Alt zer reka Miren Arzuaga

Raul Marquez Miren Et xebar r ia Mait ane Mendez

It ziar Arego Inm a Ret es Osane Oskoz

Mar ia Donat o Belen Aiarzaguena Nagore Perez

Belen Pineiro Mar i Jose Ar r inda Gaizka Agir re

Elene Jainaga Ines Ocaranza Ekait z GArcia

Ana Lasa Nagore Der t eano Soledad Or t uost e

Pil i Elguet a Am aia Sanz

Garbiñe Ereñaga Idoia Alberdi

Mar i Carm en Marco Begoña Ar regi

MANTENUA

Mant enim ient o

Eneko Alberdi MANTENU-ARDURADUNA/ RESP.

Gont zal Mer ino MANTENU-ARDURADUNA/ RESP.

JANTOKIKO LANGILEAK

Com edor

GARBITASUNEKO LANGILEAK

Lim pieza

Mait e Elget a Isabel Vil lar

Begoña Miguel Irat xe Gazt elur rut i

Pil i Elget a Luisa Rom ero

Mar i Mar García Ana Car rera

Noni Flores Ana Paula Juliao

Begoña García

KIROLA/ ik t

Depor t e/Tic´ s

Unai Zam alloa - uzam alloa@kurut ziagaikast ola.eus KIROLETAKO ARD. / RESP. DEPORTES

Unai Mendez - um endez@kurut ziagaikast ola.eus IKT TEKNIKARIA / TÉCNICO DE TICs

Page 12: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

HH 0-2 URTE 2018-2019

Page 13: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

HH 3-5 URTE et a LH 2018-2019

Page 14: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

DBH 2018-2019

Page 15: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

IKASTOLAKO EKINTZA OSAGARRIAK

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Ekint za/Act ividad Dat a/Fecha

IKASTOLAKO JAIA / Fiesta de la Ikastola

EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara

SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás

OLENTZEROREN JAIA / Fiesta del Olentzero

EGUEN ZURI /Jueves Gordo

INAUTERI EGUNA / Carnavales

UDABERRI FESTA / Fiesta de la Primavera

ANTZERKIA DBH 2 / Teatro 2º ESO

BUKAERAKO JAIALDIA / Fiesta fin de curso

URRIA (2018)

ABENDUAK 03 (2018)

ABENDUAK 20 (2018)

ABENDUAK 21 (2018)

OTSAILAK 28 (2018)

MARTXOAK 01 (2019)

MAIATZA (2019)

MAIATZAK 17 (2019)

EKAINAK 14 (2019)

Page 16: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

IGERITOKIA: LH 2. maila, 25 saio . PISCINA: 2º de primaria, 25 sesiones.

TRINKETEA: Abadiño, LH 3. zikloa, 4 saio. TRINKETE: Abadiño, 3er ciclo de primaria, 4 sesiones.

ATLETISMO PISTA: Landako, LH 3.zikloa, 4 saio. PISTA DE ATLETISMO: En Landako, 3er ciclo de primaria, 4 sesiones.

BERTSOLARITZA: Ikastolan, LH 6. maila. BERTSOLARITZA: En la Ikastola, 6º de primaria.

BERTSO ESKOLA: DBH 1. mailatik gorakoentzat., ostiraletan, jolastorduetan. BERTSO ESKOLA: A partir de 1º de la ESO, todos los viernes durante el recreo .

BIDE HEZIKETA (zehazt eke). EDUCACIÓN VIAL (por def in ir ).

ANTZERKIA INGELESEZ: LH 3. maila (1. hiruhilekoan). LH 4. maila (2. hiruhilekoan). TEATRO EN INGLÉS: 3º de primaria (1er trimestre). 4º de pimaria ( 2º trimestre).

LH MAILETAN: Ikuskizun, aurkezpen eta erakusketa ezberdinak ikasturtean zehar. EDUCACIÓN PRIMARIA: Diversas funciones y eventos a lo largo del curso.

HAUR LITERATURA ARETOA: Abenduan, (Liburu eta disko azoka,) HH eta LH. HAUR LITERATURA ARETOA: En diciembre, (Feria del Libro) , infantil y primaria.

JUUL KANPAINA: Irakurzaletasuna bultzatzeko kanpaina Ikastola osoan. JUUL KANPAINA: Programa para promover el hábito a la lectura en la ikastola.

MINTZODROMOA: DBH 4. MINTZODROMOA: 4º ESO.

DROGAMENPEKOTASUN PROGRAMA: DBH osoa eta LH 6. PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA: 6º Primaria y toda la ESO.

SEXU HEZIKETA: DBH osoa. EDUCACIÓN SEXUAL: En toda la ESO.

ELIKATZE KONTZIENTZIA: DBH. CONCIENCIA ALIMENTICIA: ESO.

TXIRRIDULARITZA SAIOA: DBH. CICLISMO: ESO.

KIROL EGOKITUA: DBH. DEPORTE ADAPTADO: ESO.

SENTSIBILIZAZIOA, AUTODEFENTSA et a MASKULINITATEA: DBH 1 eta DBH 3 SENSIBILIZACIÓN , AUTODEFENSA Y MASCULINIDAD: 1º y 3º ESO.

SUHILTZAILEEI BISITA: DBH 2. VISITA A LOS BOMBEROS: 2º ESO.

PROGRAMAZIO TAILERRA: DBH 2. TALLER DE PROGRAMACIÓN: 2º ESO.

TINKO: Euskara Zine Aretoetara: LH-n, ikasturtean zehar. TINKO: Euskara en el cine: Primaria, a lo largo del curso.

EUSKAL JAIAK (LH-n): Ekaina, Durangoko ikastetxeekin antolatutako jardunak EUSKAL JAIAK (LH-n): Junio, actividad organizada con los centros de Durango

Page 17: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

KIROL ENTRENAMENDUAK

Horar io ent renam ient os

FRONTOIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

16:45-17:45 SASKI 2008 PILOTA SASKI 2008 MULTIKIROLAK SASKI 2008

17:45-18:45 SASKI 2007 SASKI 2007 SASKI 2007

KANTXA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

16:45-17:45 SASKI 2009 A/B MULTIKIROLAK SASKI 2009 A/B MULTIKIROLAK SASKI 2009 A/B

17:45-18:45 ESKUBALOIA 2008 SASKI 2004 ESKUBALOIA 2008 SASKI 2004

18:45-19:45 SASKI 2005 SASKI 2001 SASKI 2003

GIMNASIOA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

16:45-17:45 SASKI 2006 MULTIKIROLAK SASKI 2006 MULTIKIROLAK SASKI 2006

17:45-18:45 SASKI 2003 BOLEI 05/04 SASKI 2003 BOLEI 05/04 SASKI 2005

18:45-19:45 SASKI 2001 SASKI 2005 SASKI 2001

FUTBOLTXO ZELAIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

17:00-18:15 FUTBOLA 5 04/05 FUTBOLA 5 04/05

TABIRA ZELAIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

17:00-18:15 FUTBOLA 7 2008 A/B FUTBOLA 7 2008 A/B

18:15-19:15 FUTBOLA 7 2007 A/B FUTBOLA 7 2007 A/B

ATHLETISMO PISTA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

17:00-18:15 DENAK DENAK DENAK

Page 18: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

HAUR HEZKUNTZA

0-1 URTEKOAK.

- Ikasturte hasieran elkarrizketa - Gabon aurretik bilera eta Ikasturte amaieran

ahozko informazioa banan-banako elkarrizketan- Egunean eguneko informazioa jasoko duzue

2 URTEKOAK.

- Ikasturte hasieran elkarrizketa - Ikasturte amaieran ahozko informazioa

banan-banako elkarrizketan- Egunean eguneko informazioa jasoko duzue

3, 4 et a 5 URTEKOAK.

- Gabonak aurretik lehen informea, ahoz - Maiatza ekaina inguruan, 2. informea, ahoz. - Ikasturte amaieran 3. informea, idatziz.

EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

Evaluaciones e inform es

ED. INFANTIL

0-1 AÑOS.

- Entrevista al comienzo de curso - Reunión antes de Navidada y al finalizar el curso

entrevista personal. Informe oral.- Todos los días nota informativa.

2 AÑOS.

- Entrevista al comienzo de curso - Al finalizar el curso entrevista personal. Informe

oral.- Todos los días nota informativa.

3, 4 y 5 AÑOS.

- Antes de Navidades, 1er informe oral.- Entre mayo y junio, 2º informe oral. - Al finalizar el curso, 3er informe, por escrito.

Page 19: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

LH

Etapa honetan irakasle taldeak 3 ebaluazio saio burutuko ditu ikasturtean. Informeak hiruhileko bakoitzaren amaieran egongo dira eskuragarri ALEXIAn.

1. Informea:       Abenduan

2. Informea:       Martxoan

3. Informea:       Ekainean

Familiek informeari buruzko azalpenen bat behar baduzue, irakaslearekin egoteko aukera izango duzue, eguna eta ordua aldez aurretik adostuta.

EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

Evaluaciones e inform es

ED. PRIMARIAEl profesorado realizará a lo largo del curso 3 evaluaciones. Los informes estarán disponibles al final de cada trimestre en ALEXIA

1er Informe:       Diciembre

2º Informe:       Marzo

3er Informe:       Junio

En caso de considerarlo conveniente, tendréis ocasión de concerta una cita con el/ la profesor/profesora para comentar, aclarar o contrasar dicho informe.

Page 20: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

DBH

Etapa honetan irakasle taldeak 3 ebaluazio saio burutuko ditu ikasturtean. Informeak hiruhileko bakoitzaren amaieran izango dira eskuragarri ALEXIAn.

1. Informea:       Abenduan

2. Informea:       Martxoan

3. Informea:       Ekainean

Familiek informeari buruzko azalpenen bat behar baduzue, irakaslearekin egoteko aukera izango duzue, eguna eta ordua aldez aurretik adostuta.

EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

Evaluaciones e inform es

ESOEl profesorado realizará a lo largo del curso 3 evaluaciones. Los informes estará disponibles al final de cada trimestre en ALEXIA

1er Informe:       Diciembre

2º Informe:       Marzo

3er Informe:       Junio

En caso de considerarlo conveniente, tendréis ocasión de concerta una cita con el/ la profesor/profesora para comentar, aclarar o contrasar dicho informe.

Page 21: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

FAMILIEKIN BATZARRAK

Reuniones con las fam il ias

FAMILIEKIN BATZARRAKUrtero legez, batzar pedagogikoak egingo ditugu familiekin ikasturte hasieran.

Batzar hauek, LHn eta DBHn irailean eta urrian zehar egingo dira. Batzarrotan zuen seme alaben irakasleek ikasturte berriari buruzko informazioa emango dute.

Reuniones con las fam il iasComo es habitual, al comienzo de curso se realizarán reuniones de nivel con las familias. Tendrán lugar en septiembre y octubre con las familias de primaria y secundaria, y en noviembre con las familias de infantil. En estas reuniones se informará sobre el funcionamiento del nuevo curso.

Page 22: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

BANAN-BANAKO BATAZARRAK

Reuniones individualesBANAN BANAKO BATZARRAK

Irakasleren batek zuen seme/alabei buruz hitz egin nahi izango balu, aldez aurretik adieraziko dizue eguna eta ordua telefonoz deituta edo ohar baten bidez. Etortzerik ez bazenute, berari jakinarazi hitzordua aldatzeko. Seme/alaba bakoitzeko gutxienez bi aldiz deituko dizuegu ikasturtean zehar.

Fam iliek ur t ean zehar sem e/alabaren t ut orearek in hit z egit eko behar ra badu, ikaslearen ur t ekar ian ohar ra idat zi dezake, t elefonoz deit u edot a e-m ail bat idat zi diezaioke berarek in hit zordua zehazt eko.

Reuniones individuales

Cuando un/a tutor/a quiera hablar sobre vuestro hijo/a seréis convocados a una entrevista mediante una nota o por

teléfono. En caso de no poder asistir, es necesario avisarlo de antemano. Por cada hijo/a se os convocará por lo

menos dos veces al año.

Si las fam il ias desean hablar con el/ la t ut or / a de su hijo/a durant e el curso, puede l lam ar o enviar un e-m ail

para concer t ar una cit a o escr ibiendo en la agenda del/ la alum no/a.

Page 23: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

IRTEERAK-EXCURSIONES

MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

2 URTEKOAK / 2 años ATXONDO UDABERRIA UDABERRIAN

3 URTEKOAK / 3 años MAÑARIA Urte amaierako irteera EKAINEAN

4 URTEKOAK / 4 años MARKINA -ur parkea Urte amaierako irteera EKAINEAN

5 URTEKOAK / 5 años Olentzeroren etxera Gabonak NEGUAN

5 URTEKOAK / 5 años Mendatara irteera BASERRIA UDABERRIAN

5 URTEKOAK / 5 años Hondartzara Urte amaierako irteera EKAINEAN

LH 1.MAILA / 1º Prim. Ekainberri Lehen gizakia / Prehistoria. Abenduak 14 / 14 diciembre

LH 1.MAILA / 1º Prim. Abadiñoko Galtzadara Grezia - Erroma 2. hiruhilekoan

LH 1.MAILA / 1º Prim. Hontza Museoa Natura eta animaliak Maiatzak 24 / 24 mayo

Page 24: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

LH 2.MAILA Durangoko Alde Zaharra / Casco histórico Durango

Erdi Aroa / Edad media 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

LH 2.MAILA Bermeoko Arrantzale museoa / Museo del Arrantzale de Bermeo

Itsasoa eta Euskal nabigatzaileak

El mar/Boga-Boga

2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

LH 2.MAILA Astronomia gela / Aula Astronomía Unibertsoa / Universo 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

LH 2.MAILA Anboto Komunikabideak / Medios de comunicación

2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

LH 2.MAILA Medira / Salida al monte Natura/Naturaleza 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

LH 3.MAILA Durango Zerbitzuak eta Herria 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

LH 3.MAILA Baratze baserri eskola Elkarbizitza / Convivencia Apirilak 4-5 / Abril 4-5

LH 3.MAILA Donostia: Haizearen orrazia / Peine de los vientos Airea / El aire 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

LH 3.MAILA Urdaibaiko Padura Ekosistemak / El ecosistema 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

IRTEERAK-EXCURSIONES

Page 25: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

LH 4.MAILA Merioaren Ibilbidea Gure eskualdea / Nuestra comarca 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

LH 4.MAILA Arritxulo Elkarbizitza / Convivencia 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

LH 4 MAILA GR Ikasturte amaierako irteera / Salida fin de curso

3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

LH 5.MAILA Donostiako Eureka zientzia museoa / Museo de ciencias Eureca

Unibertsoa 7 El Universo 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

LH 5.MAILA Arantzako aterpetxera / Refugio de Arantza (3 egun/3 días)

Ikasturteko egonaldia / Estancia del curso

3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

LH 6.MAILA Arrikrutz +Arantzazu Eragile geologikoak eta Euskal Artistak /Agentes geológicos y artistas vascos

1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

LH 6.MAILA ZUHATZAko aterpetxera Ikasturteko egonaldia / Estancia del curso

3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

IRTEERAK-EXCURSIONES

Page 26: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

DBH 1 / 1º ESO 3 eguneko egonaldia / Estancia 3 días Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

DBH 1 / 1º ESO Arrauna / Remo Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

DBH 1 / 1º ESO Egiturak ikustera Bilbo / Visionado Estructuras a Bilbao Teknologia / Tecnología 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

DBH 1 / 1º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

DBH 2 / 2º ESO 3 eguneko egonaldia / Estancia 3 días Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

DBH 2 / 2º ESO Flysch-energia berriztagarriak / Flysch-energías renovables Natur Zientziak /Ciencias Naturales 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

DBH 2 / 2º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

DBH 2 / 2º ESO Surf Gorputz Hezkuntza / Educación Física 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

DBH 3 / 3º ESO 3 eguneko egonaldia / Estancia 3 días Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

DBH 3 / 3º ESO Tortilla eguna Elkarbizitza /Convivencia 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

DBH 3 / 3º ESO Piragua Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

DBH 3 / 3º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

IRTEERAK-EXCURSIONESIRTEERAK-EXCURSIONES

Page 27: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/EPOCA

DBH 4 / 4º ESO Ikas bidaia / Viaje de estudios Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

DBH 4 / 4º ESO Tortilla eguna Elkarbizitza /Convivencia 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

DBH 4 / 4º ESO Eski jardunaldia / Salida a esquiar Gorputz Hezkuntza / Educación Física 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

DBH 4 / 4º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

DBH 4 / 4º ESO Berreginen museoa / Museo de las Reproducciones Arte Otsailan / Febrero

DBH 4 / 4º ESO Arkeologi Museoa / Museo de Arqueología Arte Urrian / Octubre

DBH 4 / 4º ESO EITB-ra bisita / Visita a EITB Ikus entzun / Audiovisuales Azaroan / Noviembre

OHARRA: ir t eera et a bidaia hauet at ik bat zuk kanpot ik dauzkagun eskaint zek in lot ut a daude; beraz, eskaerak egin et a gero ger t at u dait eke ez onar t zea, edo aldaket aren bat egot ea.

NOTA: Dado que algunas de estas actividades dependen de ofertas externas puede que se produzcan cambios o anulaciones.

IRTEERAK-EXCURSIONES

Page 28: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

JANTOKIA - Com edor

Hauek dira jant ok iko t xandak:

·   1. txanda: 11:45ean ? 0, 1, 2 eta 3 urtekoak.

·   2. txanda: 12:00etan 4 eta 5 urtekoak      

· 3. txanda: 12:30etan LHko 1, 2, 3. eta 4. mailakoak.

·  4. txanda: 13:10ean: L.H.ko 5. eta 6. mailakoak.

·  5. txanda: 13:25 - 13:45: DBHko ikasleak.

Bazkal ostean, txikiak (0,1,2 eta 3 urtekoak, 4koak aukeran) lotara joango dira eta 6. mailara arteko ikasleak (6. mailakoak barne) ikastolan egongo dira. DBHko 3. eta 4. mailakoek, gurasoek kontrakorik esan ezik, kalera irteteko baimena izango dute. Gurasoren bat ados ez balego, Zuzendaritzara edo tutoreari deitzea baino ez du.

Nahi izanez gero, gurasoak etor daitezke ume txikien bila bazkaldu eta gero, baina beti aldez aurretik irakasleari jakinarazita.

OHARRA: Jantokian geratzen ez direnak, 14:15ak arte ezin dira ikastolan sartu.

Est os son los t urnos del com edor :

- 1er turno: A las 11:45: 0,1,2 y 3 años . - 2º turno: A las 12:00: 4 y 5 años    - 3er turno: A las 12:30: 1º, 2º, 3º y 4º Primaria. - 4º turno: A las 13:10: 5º y 6º de Primaria. - 5º turno: De 13:25 a 13:45: Alumnos y alumnas de la

ESO.

Después de comer, los/as niños/as de 0, 1, 2 y 3 años harán a la siesta (los de 4 años opcional) y a partir de los 4 años hasta 6º curso de Primaria inclusive tendrán su tiempo de recreo en la Ikastola.

Los/as alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O., tendrán permiso para salir a la calle salvo que sus padres/madres o tutores/as indiquen lo contrario. En caso de que no deseen que su hijo o hija salga después de comer tienen que llamar a Dirección o al/a tutor/a correspondiente. Los alumnos y las alumnas alumn@s de 1º y de 2º de ESO necesitan permiso de los padres para salir a la calle.

Podéis venir a buscar a los/as niños/as pequeños/as después de comer, pero siempre que se avise con antelación.

NOTA: L@s que no se quedan en el comedor no podrán entrar en el centro hasta las 14:15.

Page 29: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

UME ZAINTZA ZERBITZUA-Servicio Guarder ía

Zerbitzu hau 3 eta 9 urte bitartekoentzako umeei zuzenduta dago (HH3-tik LH4-ra) ikasturte osoan eskainiko da eta aparteko kuotak izango ditu.

ORDUTEGIA:

- Goizez: 07:30 - 09:00 - Arratsaldez 16:30-17:30 (askaria barne)

GOGORATU: Izena emateko edo edozein zalantza argitzeko idazkaritzara etorri. Zerbitzu hau erabiltzen ez dutenak ezin dira sartu geletan 8:55 (edota 8:40 5 eta 6 mailakoak) baino lehen.

Este servicio dirigido a los/as niños/as de 3 a 9 años (hasta 4º curso de primaria) se ofrecerá durante todo el curso y llevará asignada una cuota especial.

HORARIO:

- Mañana: 07:30 - 09:00 - Tarde: 16:30-17:30 (incluye merienda)

NOTA: Para la inscripción o si deseáis más información podéis pasar por secretaría. Los/as alumnos/as que no utilicen dicho servicio no podrán acceder a las aulas hasta las 8:50.

Page 30: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

BUSAREN ORDUTEGIA - Horar io BUS

Arrat saldez Geldialdiak-Paradas Tarde

16:35 Ikastola

16:40 Izurtza

16:45 Mañaria

16:55 Larrasoloeta

16:58 Olleria

17:04 Matiena (Jata)

17:08 Berriz ? Abeletxe

17:12 Berriz ? Iturritza, 21

17:18 Elorrio ? Pio X

17:22 Atxondo ? Apata

17:27 Abadiño ? Muntzaratz

17:29 Abadiño ? Zelaieta

Goizez Geldialdiak - Paradas Mañana

7:48 Berriz ? Abeletxe

7:51 Berriz ? Iturritza, 21

7:59 Elorrio ? Pio X

8:03 Atxondo? Apata

8:08 Abadiño ? Muntzaratz

8:10 Abadiño ? Zelaieta

8:16 Jata ? Matiena

8:23 Olleria 8:26 Larrasoloeta

8:30 Izurtza

8:32 Mañaria

8:40 Ikastola

OHARRA: Ordutegi hauek ez dira guztiz zehatzak, beti trafikoaren menpe gaudelako, komeni da ordua baino zertxobait lehenago inguratzea.

NOTA: Los horarios son orientativos, por lo que es conveniente acercarse un poco antes de la hora indicada.

Page 31: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

EKARPENAK et a KUOTAK

Apor t aciones y Cuot as

2018-2019BAZKIDE BERRIEN DERRIGORREZKO EKARPENA / Apor t ación obligat or ia nuevos socios

ORDAINKETA BAKARRA 200 ?

0 et a 1 URTEKOen GELA / Aulas 0-1 años Ekarpena/ Aportación

Egokitzapena/Adaptación 148,00 ?

5 Ordu arte / Hasta 5 horas 160,00 ?

8 Ordu arte / Hasta 8 horas 208,00 ?

2 URTEKOEN GELA / Aula 2 años Ekarpena/ Aportación Mat er iala/Material

Egokitzapena/Adaptación 76,26 ? 16,73 ?

Eskola ordutegian /Horario escolar 84,40 ? 16,73 ?    (10 kuota)

Ordutegitik kanpo / Horario ampliado 107,80 ? 16,73 ?    (10 kuota)

Page 32: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

EKARPENAK et a KUOTAK /APORTACIONES y CUOTAS /2018-2019

IKASTOLA KUOTAK /CUOTAS Ekarpena/ Mat er iala/Material Gailua

Haur Hezk. (3-6 urte)/Ed. Infantil (3-6 61,30 ? 16,73 ?

Lehen Hezkuntza LH1-LH5 mailak 61,30 ? 16,73 ?

Lehen Hezkuntza LH6 maila 61,30 ? 7,58 ? 8,15 ?

DBH1 maila 61,30 ? 7,58 ? 9,22 ?

DBH 2-3-4 mailak 61,30 ? 7,58 ?

ZERBITZUAK / SERVICIOS Ekarpena/ Aportación

Jantokia/Comedor 5 egun 90,69 ? (10 kuota)

Jantokia/Comedor 3 egun 57,73 ? (10 kuota)

Egun solteak jantokian 5,87 ?

Askaria/Merienda 14,99 ? (10 kuota)

Autobusa/Bus 35,38 ? (10 kuota)

Kirol kuota 18,19 ? (10 kuota)

Goiz/arratsaldeko zaintza (7:30-9:00)/(16:30-17:00) 38,00 ?

Goiz/arratsaldeko zaintza (7:30-9:00)/(16:30-17:00) Askariaz 52,85 ?

Page 33: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

Jant ok ia :

- Irteera bat dagoenean, jantokiko erabiltzaileentzako irteera-menua prestatuko da (ogitarteko, fruta...)- Aukeratutako kuota ikasturte guztian zehar mantenduko da, aldaketarako pisusko arrazoirik ezean.- Uztaila aparte kobratuko zaie jantokia erabiltzen dutenei. - Astean 5 egunetan geratzen direnei, hilabetean 5 egun edo gehiagotan huts eginez gero, egun horien itzulketa

egingo zaie hurrengo hilabetean.- Astean 3 egunetan geratzen direnei, hilabetean 3 egun edo gehiagotan huts eginez gero, egun horien itzulketa

egingo zaie hurrengo hilabetean.

Oharra: : Ekarpen eta kuota hauek Ekaineko Batzar Nagusian onartu ziren.

Ir t eerak : Aurretiaz esango da irteera baten kostua zenbatekoa izango den.

EKARPENAK et a KUOTAK /APORTACIONES y CUOTAS

Com edor :

- En la cuota del comedor se incluye el menú de excursión (bocadillo, fruta...)- Una vez que se elija el servicio, se mantendará la cuota correspondiente a lo largo del curso, salvo causa de fuerza

mayor.- El servicio de comedor   se cobrará aparte a los/as que lo utilicen en julio. - A los usuarios de 5 dias de comedor, en caso de que falten 5 o más días al mes, se les realizará el abono

correspondiente - A los usuarios de 3 dias de comedor, en caso de que falten 3 o más días al mes, se les realizará el abono

correspondiente

Not a: Las aportaciones y cuotas fueron aprobadas en la Asamblea General celebrada en junio.

Excursiones : / El importe se notificará antes de realizar la excursión

Page 34: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

ELKARBIZITZARAKO ARAUAK

NORMAS PARA LA CONVIVENCIA

Ikast olan gure ar t eko elkarbizit za er razt eko ezagut u et a zaindu behar reko arauak ikaslearen ur t ekar ian daude jasot a (LH et a DBH).

Para la m ejora de la convivencia, las norm as que hay que cum plir en la ikast ola est án en la agenda del/ la alum no/a (Pr im ar ia y ESO) >

Page 35: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

ELKARBIZITZARAKO ARAUAK: ATEEN ORDUTEGIAK

NORMAS PARA LA CONVIVENCIA: HORARIO PUERTAS

ORDUTEGIA HH 1 ZIKLOA ATE URDINA FRONTOIA IDAZKARITZA

7:30 IREKI

8:30 IREKI IREKI

8:45 IREKI

9:30 ITXIERA ITXIERA

11:45 IREKIERA IREKIERA

12:30 ITXIERA ITXIERA

13:00 ITXIERA

14:20 IREKIERA IREKIERA IREKIERA

14:45 ITXIERA ITXIERA

16:15 IREKIERA IREKIERA

17:30 ITXIERA

18:00 ITXIERA

19:00 ITXIERA

20:30 ITXIERA

Page 36: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

¡IKASTOLAKO ASEGURUA / SEGURO ESCOLAR

OSASUN LAGUNTZAREN FUNTZIONAMENDU ARAUAK

Ikasle guztiek istripu aseguru poliza daukate Ikasbabesa enpresarekin.

Aseguruak Ikastolan, etxetik ikastolarako bidean, txangoetan eta ikastolaren jardueretan dauden eskolaz kanpoko ekintzetan gertatutako istripuak babesten ditu.

Ikastolako ordutegian istripuren bat gertatzen bada gurasoei jakinaraziko zaie, hauek ikastolara etorri beharko dira eta gero, Zornotzako Gane osasun zentrora bideratuko dira. Ikastolako ordutegitik kanpo Ikastolan bertan edo eskolaz kanpoko ekintzen praktikan izandako istripuagatik gurasoek medikuarengana joateko premia ikusiko balute behean zehaztutako itunpeko klinika batera joatea komeni da. Edozein zalantza izanez gero deitu Ikastolako telefonora: 94 620 08 22.

It unpeko osasun zent ruak :

Gane Osansun Zent roa

Gane, 3

48340 Amorebieta-Etxano

Telf: 94 673 04 04

o Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 19:30etara Beste ordutegiren batean edo larria bada: Quirón Bizkaia Leioa-Unbe errepidea 33 bis 48950 Erandio Telef: 902 445 595

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA Todos/as los/as alumnos/as disponen de una póliza de seguros por accidente    con la empresa Ikasbabesa.

El seguro cubre los accidentes que se produzcan en la Ikastola, en el trayecto entre el domicilio y la ikastola, en las excursiones y en las actividades extraescolares programadas por la Ikastola.

Si ocurre algún accidente en horario escolar se comunicará a los padres/madres quienes deberán acudir a la ikastola y luego se dirigirán al centro de salud Gane de Zornotza.

Cuando el accidente ocurra fuera del horario escolar en el recinto de la Ikastola o durante las actividades extraescolares, si los/ las padres/madres consideran necesario ir al médico, es conveniente acudir a la clínica concertada que figura más abajo. Para aclarar cualquier duda llamad al teléfono de la Ikastola: 94 620 08 22

Cent ros de salud concer t ados:

Cent ro de Salud Gane

Gane, 3

48340 Amorebieta-Etxano

Telf: 94 673 04 04

Lunes a viernes: de 8:00 a 19:30 Otro horario o si es grave:

Quirón Bizkaia Carretera Leioa-Unbe 33 bis 48950 Erandio Teléf: 902 445 595

Page 37: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

EZ-ETORTZEAK

FALTAS DE ASISTENCIA

JOLASLEKUAREN ZAINTZA 16:30et at ik AURRERA

CUIDADO DEL PATIO A PARTIR DE LAS 16:30

EZ ETORTZEAK / FALTAS DE ASISTENCIA

Ikaslea klasera ez badator, ?EZ ETORTZEAK? izeneko fitxa beteta eta gurasoak sinatuta aurkeztu beharko du ikastolan, irakaslea jakinaren gainean izateko.

Horretarako ikaslearen urtekaria erabiliko da abisua emateko.

En caso de que el/ la alumno no pueda venir al centro, para que el/ la profesor/a esté informado de ello, presentará en la Ikastola el justificante denominado ?FALTAS DE ASISTENCIA? firmado por el/ la padre/madre.        El aviso se anotará en la agenda del/ la alumno/a.   

Garbitasun arazoak ditugu jolaslekuan eta frontoian dauden komunetan: horiek egunero ondo garbitu arren, eguna bukatzerakoan, itxura eskasaz bukatzen dute. Esaerak dioen modura ?garbiena ez da gehien garbitzen duena, gutxien zikintzen duena baizik?. Hortaz, garbi jokatu dezagun!

Fam ilia, zuen erant zuk izuna da, Ikast olako guneak garbi eduk it zea 16:30et at ik aur rera. Mesedez, erabil i f ront oiko kom unak. Mesedez, ezin da 16:30t at ik aur rera kar rajoet an egon.

Tenemos problemas de limpieza en el área de juego y los aseos del frontón porque aunque se limpien a diario, al final del día acaban en muy mal estado. Como dice el refrán: no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. ¡Seamos limpios!

Fam ilias, es vuest ra responsabil idad m ant ener l im pios los pat ios a par t ir de las 16:30. Por favor , ut i l izar los servicios del f ront ón. A par t ir de las 16:30, no se puede perm anecer en los pasil los.

Page 38: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

URTEBETETZE OSPAKIZUNAK

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS

Urtebetetzea gelan ospatu nahi duenak honako hau ekarri beharko du:

1 ? HAUR HEZKUNTZAN: Esnegainaz egindako neurri ertaineko bizkotxo arrunta.

2 ? LEHEN HEZKUNTZAN:

1. eta 2. maila: (Hiruretatik bat aukeratu)

Bizkotxoa (zatituta).

Ogitarteko txiki bat etxean prestatuta.

Fruta ale bat bakoitzeko.

2. mailatik 6. mailara: (Hiruretatik bat aukeratu)

Bizkotxoa (zatituta)

Ogitarteko txiki bat etxean prestatuta.

Fruitu lehorrak paketetxoetan jarrita bakoitzari banatzeko.

3 ? DBH.:

Bizkotxoa edo antzeko zerbait.

Ikasleren batek, dena delakoagatik, gozokiak ekarriko

balitu, garbi izan ez ditugula gelan banatuko.

El/ la que quiera celebrar el cumpleaños en clase deberá traer:

1 ? EDUCACIÓN INFANTIL:

Bizcocho de nata de tamaño medio.

2 ? EDUCACIÓN PRIMARIA:

Cursos 1º y 2º: (Elegir una de las tres opciones).

Bizcocho (troceado).

Un bocadillo pequeño para cada uno/a.

1 pieza de fruta para cada uno/a.

Cursos de 3º a 6º: (Elegir una de las tres opciones).

Bizcocho (troceado)

Un bocadillo pequeño para cada uno/a.

1 bolsa de frutos secos para cada alumn@.

3 ? EDUCACIÓN SECUNDARIA:

Bizcocho o algo parecido.

Os hacemos saber que si alguno/a de l@s alumn@s trajera golosinas, éstas no serán repartidas en el aula

Page 39: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

ELKARBIZITZA OSASUNTSURAKO ARAUAK

NORMAS PARA LA CONVIVENCIA

Zuen sem e-alaben osasuna zaint zeko et a guzt iok egok i elkar bizit zeko Ikast olak ondoko neur r iak har t uko dit u:

Semea edo alaba Ikastolan ondoezik dagoela ikusten badugu, etxera deituko dugu bere bila etor zaitezten.

Haurrari Ikastolan dagoenean botikaren bat eman behar badiogu, gurasoen edo legezko arduradunaren sinadura beharko dugu (ikusi gida honen azken orrian dagoen agiria), eta baita medikuaren errezeta ere.

Haurrek ondoko sintomak dituztenean: sukarra, gonbitoak, beherakoak..., ez ekarri ikastolara, mesedez. Horrela haurraren osasuna eta beste ikaskide guztiena zaindu eta bermatuko dugu. Hau dena behar den moduan bideratzeko galdetegi bat bidaliko dizuegu kurtso hasieran.

Para lograr una convivencia ópt im a y cuidar la salud de los/as alum nos/as, la Ikast ola t om ará las siguient es m edidas:

Procederemos a llamar a los/as padres/madres en caso de que veamos que el/ la niño/a se sienta indispuesto/a. En caso de que el/ la alumno/a tenga que tomar alguna medicación mientras esté en el centro necesitaremos el permiso expreso de los tutores legales (consultad el formulario de la última página) junto a la receta del médico. En caso de que tenga uno de estos síntomas: vómitos, fiebre, diarreas? , os pedimos que no enviéis al/a niño/a a la Ikastola. De ese modo garantizaremos la salud del/a alumno/a y del resto de compañeros/as. Para gestionar todo esto de manera adecuada os enviaremos un formulario a principios de curso.

Page 40: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

MUGIKORREN ERABILERA

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Ikasleek nahiz hezkuntza-komunitateko gainerako kideek haien ondra, intimitatea eta irudi propioa babesteko eskubidea dute. Horrenbestez, KURUTZIAGA IKASTOLAKO aginte-organoek, tutoreek eta irakasle guztiek babestuko dute ikasleen nahiz hezkuntza-komunitateko kideen eskubide hori.

Ikastolara ez dugu telefono edo antzeko gailurik ekarriko.Ikusten ditugun guztiak kendu egingo ditugu eta ikastolako araudia jarraituko da. Kasu bereziren bat bada, edo erabilera pedagogikoaren kasuetan, irakaslearen baimena izan beharko da gailua erabiltzeko.

Los órganos de gobierno de los centros docentes impedirán la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los alumnos y alumnas en los medios de comunicación, evitando toda intromisión ilegítima en su intimidad, dignidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus legítimos intereses.

No se podrán traer de casa dispositivos móviles, a la ikastola. Si se ve algún aparato de este tipo, se requisará y se actuara según el reglamento del centro.. En casos especiales, se necesitará el permiso del tutor o tutora para el uso de las mismas.

Page 41: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

ELKARBIZITZA OSASUNTSUA

Ikaslearen izen abizenak

Nombre y apellidos del/a alumno/a

Ikaslearen legezko tutoreak

Tutores legales del/a alumno/a

Telefonoa/Teléfono

Botikaren izena

Nombre del medicamento

Eman beharreko dosia eta ordua

Dosis y horario para la toma del medicamento

Botika hartzeari utzi beharreko eguna

Fin de la toma del medicamento

Aipatzeko beste daturik

Otros datos a resaltar

TUTOREAREN SINADURA

FIRMA DEL/A TUTOR/A

Page 42: KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez alupianez@kurutziagaikastola.eus ... EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás ... HAUR

DATUEN BABESERAKO LEGE ORGANIKOA

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizuegu zuen datu pertsonalak BAZKIDEAK izeneko fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak bazkideen kudeaketa egitea eta erakundearen informazioa banatzea direla. Datu horiek Ikastolak ikuskaritza-enpresekin dituen harremanetan erabili ahal izango ditu, beti ere goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Ikastolak Datuak Babesteko Agentzian aitortu du aipatutako fitxategia eta horrekin batera datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea KURUTZIAGA IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezue; horretarako Galtzareta, 13, 48200 Durango helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

En conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 del 13 de diciembre, queremos poner en vuestro conocimiento que vuestros datos personales han sido incluidos en el archivo BAZKIDEAK, con el objeto de realizar la gestión de socios y distribuir información de la cooperativa. Dichos datos podrán ser utilizados por la Ikastola en su relación con empresas de auditorías, a fin de cumplir los objetivos arriba marcados. Este archivo ha sido presentado por parte de la Ikastola en la Agencia para la Protección de Datos y además, hemos tomado las medidas necesarias para proteger su seguridad.

El responsable de este archivo es KURUTZIAGA IKASTOLA y, si así lo deseáis, podéis hacer uso de vuestro derecho a negaros a facilitar dichos datos tal y como lo dicta la ley arriba mencionada. Para ello, ponedlo en conocimiento en nuestra dirección Galtzareta, 13, 48200 Durango junto con el DNI u otro documento que acredite vuestra identidad.