KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez [email protected] ......

of 42 /42
KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 Ikasturteko gida

Embed Size (px)

Transcript of KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA 2018-2019 · HH 3A Andoni Lupiañez [email protected] ......

 • KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA

  2018-2019

  Ikasturteko gida

 • AURKIBIDEA

  Antolaketa orokorra 3

  Egutegiak eta ordutegiak 12

  Ekintza osagarriak 15

  Ebaluazio, informeak eta batzarrak 18

  Irteerak 23

  Zerbitzuak 28

  Kuotak 31

  Elkarbizitzarako araudia 34

  DBLO 41

  Article Title

  Organización general 3

  Calendario y horarios 12

  Actividades complementarias 15

  Evaluaciones, informes y reuniones 18

  Salidas 23

  Servicios 28

  Cuotas 31

  Normativa para la convivencia 34

  LOPD 41

  Índice

 • WWW.KURUTZIAGAIKASTOLA.EUS

  Telefonoa: 94 620 08 22

  Faxa: 94 620 18 42

  KOMUNIKAZIOA

  Luzapenak Haur Hezkuntza: 0-1 urte 203

  Haur Hezkuntza: 2 urte 204

  Haur Hezkuntza: 3-6 urte 404

  Lehen Hezkuntza 201

  DBH 1. zikloa 403

  DBH 2. zikloa 502

  Orientazioa 501

  GOIALDE ? Kirolak 106

 • Jon Elor r iet a Lehendakar ia

  Iker Perez de Arenaza Lehendakar i ordea

  Alex Or t uzar Idazkar ia

  Joseba Ur ret abizkaia Diruzaina

  Alait z At xur ra Bokala

  Izaskun It ur r ioz Bokala

  Oskar Alberdi Bokala

  Berezi Bilbao Bokala

  Eli Im az Bokala

  Urko Rodr iguez Zuzendar i gerent ea

  ARTEZKARITZA - Junt a Rect ora

 • Zuzendar it zako k ideak / Miem bros del Eq. Direct ivo

  Urko Rodr iguez, Got zone Duñabeit ia, Uxur i Gallast egi, Oihana Zubero, Dorkait z Basar t e

  Tit u lar raren hiru ordezkar i / Tres represent ant es de la Junt a Rect ora

  Ar t ezkar it zak izendat uko dit u

  Fam ilien lau ordezkar i / Cuat ro represent ant es de las fam il ias Eli Lar r inaga, Lar rait z Eguren, Isabel de Blas, Zur iñe Bar rut ia

  Ikasleen bi ordezkar i / Dos represent ant es del alum nado

  Izendapena DBHko ikasleen ar t ean egingo da.

  Zerbit zuet ako langileen ordekar i bat / Un represent ant e de los t rabajadores de servicios

  Mait e Ur r iolabeit ia

  Irakasleen lau ordezkar i / Cuat ro represent ant es del claust ro

  Am aia Uranga, Izaskun Beranoagir re, Ait ziber Gor r it xat egi, Mirar i Arak ist ain

  ESKOLA KONTSEILUA - Consejo Escolar

 • ZUZENDARITZA - DirecciónUrko Rodr iguez Zuzendari gerentea /Director gerente - [email protected]

  Got zone Duñabeit ia Zuzedari Pedagogikoa/Directora Pedagógica - [email protected]

  Uxur i Gallast egi Haur Hezkuntzako arduraduna /Responsable Ed. Infantil - [email protected]

  Oihana Zubero Lehen Hezkuntzako arduraduna/Responsable Ed. Primaria - [email protected]

  Dorkait z Basar t e Bigarren Hezkuntzako arduraduna/Responsable ESO - [email protected]

  Mait e Ur r iolabeit ia Administrari burua/Responsable administración - [email protected]

  Irant zu Agir re Idazkaria / Secretaria [email protected]

  Am aia Legar ra Administrazioa / Administración [email protected]

  IDAZKARITZA - Secret ar ía

 • ORIENTAZIOA - Dt o. ORIENTACIÓN

  Esti Txarterina [email protected]

  Oihana Etxeberria [email protected]

  Maider Iturbe [email protected]

  HAUR HEZKUNTZA Uxuri Gallastegi, Jaione Urionabarrenetxea, Oihana Etxeberria eta Andoni Lupiañez

  LEHEN HEZKUNTZA Oihana Zubero, Josune Uribelarrea, Jon Urretabizkaia, Urtzi Basabe, Esti Txarterina eta Ainhoa Amenabar

  DBH Dorkaitz Basarte, Intz Iriarte eta Ainhoa Munitxa

  ETAPAKO KUDEAKETA TALDEAK - Equipos de et apas educat ivas

 • HH 3A Andoni Lupiañez [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 3B Ixone Urk iza iurk [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 3C Izaskun Beranoagir re iberanoagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 4A Saioa Gar it aonandia sgar it [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 4B Koik il le Agir re kagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 4C Alaine Egaña [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 5A Am aia Uranga [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 5B Yolanda Urzelai [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 5C Irat xe Orm aet xea iorm at [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Haizea Lazkano [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Ipar Abasolo [email protected] ziagaikast ola.eus

  HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK 1.ZIKLOA

  Tut ores 1er Ciclo Infant i l

  0A URTE Oihane Ir iondo oir [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 1A Nadia Dek li ndek [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 1B Ane Egileor [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 1C Mait e Muxika m m [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 1D Eva Coro [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 2A Rebeka de la Calle [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 2B Jaione Ur ionabar renet xea jur ionabar renet [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 2C Mar t a Est eras m est [email protected] ziagaikast ola.eus

  HH 2D Ane Orm aet xea aorm aet [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Sheila Mendiolagarai sm [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Iera Abadiano [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Eider Et xeit a eet xeit [email protected] ziagaikast ola.eus

  HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK 2.ZIKLOA

  Tut ores 2º Ciclo Infant i l

 • LEHEN HEZKUNTZAKO TUTOREAK - Tut ores Ed. Pr im ar ia

  LH 1A Edurne Est ankona eest [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 1B It ziar Garcia [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 1C Endika Zinkunegi [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 2A Josune Ur ibelar rea [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 2B Ait ziber Gor r it xat egi iagor r it xat [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 2C Leire Ar r iet a lar r iet [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 3A Ait ziber Zear ret a azear ret [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 3B Jon Ur ret abizkaia jur ret [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 3C Am aia Gorost iza agorost [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 4A Iñigo Undabar rena iundabar [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 4B Izaro Mar t inez im ar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 4C Mar isa Pagonabar raga m pagonabar [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 5A Idoia Mar in im ar [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 5B Leire Gom ez de Segura lgom [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 5C Gaizka Ur iar t e gur iar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 6A Unai Agir rezabal uagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 6B Ur t zi Basabe [email protected] ziagaikast ola.eus

  LH 6C Ander Zenit agoia azenit [email protected] ziagaikast ola.eus

 • DBH TUTOREAK - Tut ores ESO

  DBH 1A Er ika Lagom a elagom [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 1B it xasne Sangines [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 1C Iraide Munit iz im unit [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 2A Mirar i Arak ist ain m arak ist [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 2B Maialen Pernudo m [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 2C Am et s Ajur iagogeaskoa aajur [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 3A Int z Ir iar t e i ir iar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 3B Garbi Gor rot xat egi ggor rot xat [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 3C Mar ia Leiva m [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 4A Goiur i It ur r iza git ur r [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 4B Ainhoa Munit xa am unit [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH 4C Eider Got xi egot [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelesa Ainhoa Am enabar aam [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelesa Laiene Zabala [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelesa Arant za Agir re aagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelesa Sara Pelaz [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH Mait e Ar r izabalaga m ar r [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH Nekane Zubizar ret a nzubizar ret [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH Zur ine Orue-Mazaga zur [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH/Musika Ibon Or t uet a ior t uet [email protected] ziagaikast ola.eus

  Musika Am aia Jaio [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ar t eak Idoia Sopelana [email protected] ziagaikast ola.eus

  Zient ziak Dorkait z Basar t e dbasar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  Zient ziak Iñak i Elor r iaga ielor r [email protected] ziagaikast ola.eus

  Hizkunt zak Aint zane Unzil la aunzil [email protected] ziagaikast ola.eus

  Hist or ia Julen Sant os jsant [email protected] ziagikast ola.eus

  Hizkunt zak It zal Arzubia [email protected] ziagaikast ola.eus

  Teknologia Mikel Eguren m [email protected] ziagikast ola.eus

  Frant sesa Anaiz Libier [email protected] ziagikast ola.eus

  TUTORE EZ DIREN IRAKASLEAK

  Profesores no t ut ores

 • Mikel At ut xa Arant za Alt zer reka Miren Arzuaga

  Raul Marquez Miren Et xebar r ia Mait ane Mendez

  It ziar Arego Inm a Ret es Osane Oskoz

  Mar ia Donat o Belen Aiarzaguena Nagore Perez

  Belen Pineiro Mar i Jose Ar r inda Gaizka Agir re

  Elene Jainaga Ines Ocaranza Ekait z GArcia

  Ana Lasa Nagore Der t eano Soledad Or t uost e

  Pil i Elguet a Am aia Sanz

  Garbiñe Ereñaga Idoia Alberdi

  Mar i Carm en Marco Begoña Ar regi

  MANTENUA

  Mant enim ient o

  Eneko Alberdi MANTENU-ARDURADUNA/ RESP.

  Gont zal Mer ino MANTENU-ARDURADUNA/ RESP.

  JANTOKIKO LANGILEAK

  Com edor

  GARBITASUNEKO LANGILEAK

  Lim pieza

  Mait e Elget a Isabel Vil lar

  Begoña Miguel Irat xe Gazt elur rut i

  Pil i Elget a Luisa Rom ero

  Mar i Mar García Ana Car rera

  Noni Flores Ana Paula Juliao

  Begoña García

  KIROLA/ ik t

  Depor t e/Tic´ s

  Unai Zam alloa - uzam [email protected] ziagaikast ola.eus KIROLETAKO ARD. / RESP. DEPORTES

  Unai Mendez - um [email protected] ziagaikast ola.eus IKT TEKNIKARIA / TÉCNICO DE TICs

 • HH 0-2 URTE 2018-2019

 • HH 3-5 URTE et a LH 2018-2019

 • DBH 2018-2019

 • IKASTOLAKO EKINTZA OSAGARRIAK

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

  Ekint za/Act ividad Dat a/Fecha

  IKASTOLAKO JAIA / Fiesta de la Ikastola

  EUSKARAREN EGUNA / Día del Euskara

  SANTO TOMAS AZOKA / Feria Sto. Tomás

  OLENTZEROREN JAIA / Fiesta del Olentzero

  EGUEN ZURI /Jueves Gordo

  INAUTERI EGUNA / Carnavales

  UDABERRI FESTA / Fiesta de la Primavera

  ANTZERKIA DBH 2 / Teatro 2º ESO

  BUKAERAKO JAIALDIA / Fiesta fin de curso

  URRIA (2018)

  ABENDUAK 03 (2018)

  ABENDUAK 20 (2018)

  ABENDUAK 21 (2018)

  OTSAILAK 28 (2018)

  MARTXOAK 01 (2019)

  MAIATZA (2019)

  MAIATZAK 17 (2019)

  EKAINAK 14 (2019)

 • IGERITOKIA: LH 2. maila, 25 saio . PISCINA: 2º de primaria, 25 sesiones.

  TRINKETEA: Abadiño, LH 3. zikloa, 4 saio. TRINKETE: Abadiño, 3er ciclo de primaria, 4 sesiones.

  ATLETISMO PISTA: Landako, LH 3.zikloa, 4 saio. PISTA DE ATLETISMO: En Landako, 3er ciclo de primaria, 4 sesiones.

  BERTSOLARITZA: Ikastolan, LH 6. maila. BERTSOLARITZA: En la Ikastola, 6º de primaria.

  BERTSO ESKOLA: DBH 1. mailatik gorakoentzat., ostiraletan, jolastorduetan. BERTSO ESKOLA: A partir de 1º de la ESO, todos los viernes durante el recreo .

  BIDE HEZIKETA (zehazt eke). EDUCACIÓN VIAL (por def in ir ).

  ANTZERKIA INGELESEZ: LH 3. maila (1. hiruhilekoan). LH 4. maila (2. hiruhilekoan). TEATRO EN INGLÉS: 3º de primaria (1er trimestre). 4º de pimaria ( 2º trimestre).

  LH MAILETAN: Ikuskizun, aurkezpen eta erakusketa ezberdinak ikasturtean zehar. EDUCACIÓN PRIMARIA: Diversas funciones y eventos a lo largo del curso.

  HAUR LITERATURA ARETOA: Abenduan, (Liburu eta disko azoka,) HH eta LH. HAUR LITERATURA ARETOA: En diciembre, (Feria del Libro) , infantil y primaria.

  JUUL KANPAINA: Irakurzaletasuna bultzatzeko kanpaina Ikastola osoan. JUUL KANPAINA: Programa para promover el hábito a la lectura en la ikastola.

  MINTZODROMOA: DBH 4. MINTZODROMOA: 4º ESO.

  DROGAMENPEKOTASUN PROGRAMA: DBH osoa eta LH 6. PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA: 6º Primaria y toda la ESO.

  SEXU HEZIKETA: DBH osoa. EDUCACIÓN SEXUAL: En toda la ESO.

  ELIKATZE KONTZIENTZIA: DBH. CONCIENCIA ALIMENTICIA: ESO.

  TXIRRIDULARITZA SAIOA: DBH. CICLISMO: ESO.

  KIROL EGOKITUA: DBH. DEPORTE ADAPTADO: ESO.

  SENTSIBILIZAZIOA, AUTODEFENTSA et a MASKULINITATEA: DBH 1 eta DBH 3 SENSIBILIZACIÓN , AUTODEFENSA Y MASCULINIDAD: 1º y 3º ESO.

  SUHILTZAILEEI BISITA: DBH 2. VISITA A LOS BOMBEROS: 2º ESO.

  PROGRAMAZIO TAILERRA: DBH 2. TALLER DE PROGRAMACIÓN: 2º ESO.

  TINKO: Euskara Zine Aretoetara: LH-n, ikasturtean zehar. TINKO: Euskara en el cine: Primaria, a lo largo del curso.

  EUSKAL JAIAK (LH-n): Ekaina, Durangoko ikastetxeekin antolatutako jardunak EUSKAL JAIAK (LH-n): Junio, actividad organizada con los centros de Durango

 • KIROL ENTRENAMENDUAK

  Horar io ent renam ient os

  FRONTOIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  16:45-17:45 SASKI 2008 PILOTA SASKI 2008 MULTIKIROLAK SASKI 2008

  17:45-18:45 SASKI 2007 SASKI 2007 SASKI 2007

  KANTXA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  16:45-17:45 SASKI 2009 A/B MULTIKIROLAK SASKI 2009 A/B MULTIKIROLAK SASKI 2009 A/B

  17:45-18:45 ESKUBALOIA 2008 SASKI 2004 ESKUBALOIA 2008 SASKI 2004

  18:45-19:45 SASKI 2005 SASKI 2001 SASKI 2003

  GIMNASIOA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  16:45-17:45 SASKI 2006 MULTIKIROLAK SASKI 2006 MULTIKIROLAK SASKI 2006

  17:45-18:45 SASKI 2003 BOLEI 05/04 SASKI 2003 BOLEI 05/04 SASKI 2005

  18:45-19:45 SASKI 2001 SASKI 2005 SASKI 2001

  FUTBOLTXO ZELAIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  17:00-18:15 FUTBOLA 5 04/05 FUTBOLA 5 04/05

  TABIRA ZELAIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  17:00-18:15 FUTBOLA 7 2008 A/B FUTBOLA 7 2008 A/B

  18:15-19:15 FUTBOLA 7 2007 A/B FUTBOLA 7 2007 A/B

  ATHLETISMO PISTA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  17:00-18:15 DENAK DENAK DENAK

 • HAUR HEZKUNTZA

  0-1 URTEKOAK.

  - Ikasturte hasieran elkarrizketa - Gabon aurretik bilera eta Ikasturte amaieran

  ahozko informazioa banan-banako elkarrizketan- Egunean eguneko informazioa jasoko duzue

  2 URTEKOAK.

  - Ikasturte hasieran elkarrizketa - Ikasturte amaieran ahozko informazioa

  banan-banako elkarrizketan- Egunean eguneko informazioa jasoko duzue

  3, 4 et a 5 URTEKOAK.

  - Gabonak aurretik lehen informea, ahoz - Maiatza ekaina inguruan, 2. informea, ahoz. - Ikasturte amaieran 3. informea, idatziz.

  EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

  Evaluaciones e inform es

  ED. INFANTIL

  0-1 AÑOS.

  - Entrevista al comienzo de curso - Reunión antes de Navidada y al finalizar el curso

  entrevista personal. Informe oral.- Todos los días nota informativa.

  2 AÑOS.

  - Entrevista al comienzo de curso - Al finalizar el curso entrevista personal. Informe

  oral.- Todos los días nota informativa.

  3, 4 y 5 AÑOS.

  - Antes de Navidades, 1er informe oral.- Entre mayo y junio, 2º informe oral. - Al finalizar el curso, 3er informe, por escrito.

 • LH

  Etapa honetan irakasle taldeak 3 ebaluazio saio burutuko ditu ikasturtean. Informeak hiruhileko bakoitzaren amaieran egongo dira eskuragarri ALEXIAn.

  1. Informea: Abenduan

  2. Informea: Martxoan

  3. Informea: Ekainean

  Familiek informeari buruzko azalpenen bat behar baduzue, irakaslearekin egoteko aukera izango duzue, eguna eta ordua aldez aurretik adostuta.

  EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

  Evaluaciones e inform es

  ED. PRIMARIAEl profesorado realizará a lo largo del curso 3 evaluaciones. Los informes estarán disponibles al final de cada trimestre en ALEXIA

  1er Informe: Diciembre

  2º Informe: Marzo

  3er Informe: Junio

  En caso de considerarlo conveniente, tendréis ocasión de concerta una cita con el/ la profesor/profesora para comentar, aclarar o contrasar dicho informe.

 • DBH

  Etapa honetan irakasle taldeak 3 ebaluazio saio burutuko ditu ikasturtean. Informeak hiruhileko bakoitzaren amaieran izango dira eskuragarri ALEXIAn.

  1. Informea: Abenduan

  2. Informea: Martxoan

  3. Informea: Ekainean

  Familiek informeari buruzko azalpenen bat behar baduzue, irakaslearekin egoteko aukera izango duzue, eguna eta ordua aldez aurretik adostuta.

  EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

  Evaluaciones e inform es

  ESOEl profesorado realizará a lo largo del curso 3 evaluaciones. Los informes estará disponibles al final de cada trimestre en ALEXIA

  1er Informe: Diciembre

  2º Informe: Marzo

  3er Informe: Junio

  En caso de considerarlo conveniente, tendréis ocasión de concerta una cita con el/ la profesor/profesora para comentar, aclarar o contrasar dicho informe.

 • FAMILIEKIN BATZARRAK

  Reuniones con las fam il ias

  FAMILIEKIN BATZARRAKUrtero legez, batzar pedagogikoak egingo ditugu familiekin ikasturte hasieran.

  Batzar hauek, LHn eta DBHn irailean eta urrian zehar egingo dira. Batzarrotan zuen seme alaben irakasleek ikasturte berriari buruzko informazioa emango dute.

  Reuniones con las fam il iasComo es habitual, al comienzo de curso se realizarán reuniones de nivel con las familias. Tendrán lugar en septiembre y octubre con las familias de primaria y secundaria, y en noviembre con las familias de infantil. En estas reuniones se informará sobre el funcionamiento del nuevo curso.

 • BANAN-BANAKO BATAZARRAK

  Reuniones individualesBANAN BANAKO BATZARRAK

  Irakasleren batek zuen seme/alabei buruz hitz egin nahi izango balu, aldez aurretik adieraziko dizue eguna eta ordua telefonoz deituta edo ohar baten bidez. Etortzerik ez bazenute, berari jakinarazi hitzordua aldatzeko. Seme/alaba bakoitzeko gutxienez bi aldiz deituko dizuegu ikasturtean zehar.

  Fam iliek ur t ean zehar sem e/alabaren t ut orearek in hit z egit eko behar ra badu, ikaslearen ur t ekar ian ohar ra idat zi dezake, t elefonoz deit u edot a e-m ail bat idat zi diezaioke berarek in hit zordua zehazt eko.

  Reuniones individuales

  Cuando un/a tutor/a quiera hablar sobre vuestro hijo/a seréis convocados a una entrevista mediante una nota o por teléfono. En caso de no poder asistir, es necesario avisarlo de antemano. Por cada hijo/a se os convocará por lo menos dos veces al año.

  Si las fam il ias desean hablar con el/ la t ut or / a de su hijo/a durant e el curso, puede l lam ar o enviar un e-m ail

  para concer t ar una cit a o escr ibiendo en la agenda del/ la alum no/a.

 • IRTEERAK-EXCURSIONES

  MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

  2 URTEKOAK / 2 años ATXONDO UDABERRIA UDABERRIAN

  3 URTEKOAK / 3 años MAÑARIA Urte amaierako irteera EKAINEAN

  4 URTEKOAK / 4 años MARKINA -ur parkea Urte amaierako irteera EKAINEAN

  5 URTEKOAK / 5 años Olentzeroren etxera Gabonak NEGUAN

  5 URTEKOAK / 5 años Mendatara irteera BASERRIA UDABERRIAN

  5 URTEKOAK / 5 años Hondartzara Urte amaierako irteera EKAINEAN

  LH 1.MAILA / 1º Prim. Ekainberri Lehen gizakia / Prehistoria. Abenduak 14 / 14 diciembre

  LH 1.MAILA / 1º Prim. Abadiñoko Galtzadara Grezia - Erroma 2. hiruhilekoan

  LH 1.MAILA / 1º Prim. Hontza Museoa Natura eta animaliak Maiatzak 24 / 24 mayo

 • MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

  LH 2.MAILA Durangoko Alde Zaharra / Casco histórico Durango

  Erdi Aroa / Edad media 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  LH 2.MAILA Bermeoko Arrantzale museoa / Museo del Arrantzale de Bermeo

  Itsasoa eta Euskal nabigatzaileak

  El mar/Boga-Boga

  2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  LH 2.MAILA Astronomia gela / Aula Astronomía Unibertsoa / Universo 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  LH 2.MAILA Anboto Komunikabideak / Medios de comunicación

  2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  LH 2.MAILA Medira / Salida al monte Natura/Naturaleza 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  LH 3.MAILA Durango Zerbitzuak eta Herria 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  LH 3.MAILA Baratze baserri eskola Elkarbizitza / Convivencia Apirilak 4-5 / Abril 4-5

  LH 3.MAILA Donostia: Haizearen orrazia / Peine de los vientos Airea / El aire 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  LH 3.MAILA Urdaibaiko Padura Ekosistemak / El ecosistema 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  IRTEERAK-EXCURSIONES

 • MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

  LH 4.MAILA Merioaren Ibilbidea Gure eskualdea / Nuestra comarca 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  LH 4.MAILA Arritxulo Elkarbizitza / Convivencia 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  LH 4 MAILA GR Ikasturte amaierako irteera / Salida fin de curso

  3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  LH 5.MAILA Donostiako Eureka zientzia museoa / Museo de ciencias Eureca

  Unibertsoa 7 El Universo 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  LH 5.MAILA Arantzako aterpetxera / Refugio de Arantza (3 egun/3 días)

  Ikasturteko egonaldia / Estancia del curso

  3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  LH 6.MAILA Arrikrutz +Arantzazu Eragile geologikoak eta Euskal Artistak /Agentes geológicos y artistas vascos

  1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  LH 6.MAILA ZUHATZAko aterpetxera Ikasturteko egonaldia / Estancia del curso

  3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  IRTEERAK-EXCURSIONES

 • MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/ÉPOCA

  DBH 1 / 1º ESO 3 eguneko egonaldia / Estancia 3 días Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

  DBH 1 / 1º ESO Arrauna / Remo Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  DBH 1 / 1º ESO Egiturak ikustera Bilbo / Visionado Estructuras a Bilbao Teknologia / Tecnología 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  DBH 1 / 1º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  DBH 2 / 2º ESO 3 eguneko egonaldia / Estancia 3 días Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

  DBH 2 / 2º ESO Flysch-energia berriztagarriak / Flysch-energías renovables Natur Zientziak /Ciencias Naturales 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  DBH 2 / 2º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  DBH 2 / 2º ESO Surf Gorputz Hezkuntza / Educación Física 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  DBH 3 / 3º ESO 3 eguneko egonaldia / Estancia 3 días Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

  DBH 3 / 3º ESO Tortilla eguna Elkarbizitza /Convivencia 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  DBH 3 / 3º ESO Piragua Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  DBH 3 / 3º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  IRTEERAK-EXCURSIONESIRTEERAK-EXCURSIONES

 • MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/EPOCA

  DBH 4 / 4º ESO Ikas bidaia / Viaje de estudios Elkarbizitza /Convivencia Martxoan / Marzo

  DBH 4 / 4º ESO Tortilla eguna Elkarbizitza /Convivencia 1. hiruhilekoan / 1er Trimestre

  DBH 4 / 4º ESO Eski jardunaldia / Salida a esquiar Gorputz Hezkuntza / Educación Física 2. hiruhilekoan / 2º Trimestre

  DBH 4 / 4º ESO Rugby Gorputz Hezkuntza / Educación Física 3. hiruhilekoan / 3er Trimestre

  DBH 4 / 4º ESO Berreginen museoa / Museo de las Reproducciones Arte Otsailan / Febrero

  DBH 4 / 4º ESO Arkeologi Museoa / Museo de Arqueología Arte Urrian / Octubre

  DBH 4 / 4º ESO EITB-ra bisita / Visita a EITB Ikus entzun / Audiovisuales Azaroan / Noviembre

  OHARRA: ir t eera et a bidaia hauet at ik bat zuk kanpot ik dauzkagun eskaint zek in lot ut a daude; beraz, eskaerak egin et a gero ger t at u dait eke ez onar t zea, edo aldaket aren bat egot ea.

  NOTA: Dado que algunas de estas actividades dependen de ofertas externas puede que se produzcan cambios o anulaciones.

  IRTEERAK-EXCURSIONES

 • JANTOKIA - Com edor

  Hauek dira jant ok iko t xandak:

  · 1. txanda: 11:45ean ? 0, 1, 2 eta 3 urtekoak.

  · 2. txanda: 12:00etan 4 eta 5 urtekoak

  · 3. txanda: 12:30etan LHko 1, 2, 3. eta 4. mailakoak.

  · 4. txanda: 13:10ean: L.H.ko 5. eta 6. mailakoak.

  · 5. txanda: 13:25 - 13:45: DBHko ikasleak.

  Bazkal ostean, txikiak (0,1,2 eta 3 urtekoak, 4koak aukeran) lotara joango dira eta 6. mailara arteko ikasleak (6. mailakoak barne) ikastolan egongo dira. DBHko 3. eta 4. mailakoek, gurasoek kontrakorik esan ezik, kalera irteteko baimena izango dute. Gurasoren bat ados ez balego, Zuzendaritzara edo tutoreari deitzea baino ez du.

  Nahi izanez gero, gurasoak etor daitezke ume txikien bila bazkaldu eta gero, baina beti aldez aurretik irakasleari jakinarazita.

  OHARRA: Jantokian geratzen ez direnak, 14:15ak arte ezin dira ikastolan sartu.

  Est os son los t urnos del com edor :

  - 1er turno: A las 11:45: 0,1,2 y 3 años . - 2º turno: A las 12:00: 4 y 5 años - 3er turno: A las 12:30: 1º, 2º, 3º y 4º Primaria. - 4º turno: A las 13:10: 5º y 6º de Primaria. - 5º turno: De 13:25 a 13:45: Alumnos y alumnas de la

  ESO.

  Después de comer, los/as niños/as de 0, 1, 2 y 3 años harán a la siesta (los de 4 años opcional) y a partir de los 4 años hasta 6º curso de Primaria inclusive tendrán su tiempo de recreo en la Ikastola.

  Los/as alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O., tendrán permiso para salir a la calle salvo que sus padres/madres o tutores/as indiquen lo contrario. En caso de que no deseen que su hijo o hija salga después de comer tienen que llamar a Dirección o al/a tutor/a correspondiente. Los alumnos y las alumnas [email protected] de 1º y de 2º de ESO necesitan permiso de los padres para salir a la calle.

  Podéis venir a buscar a los/as niños/as pequeños/as después de comer, pero siempre que se avise con antelación.

  NOTA: [email protected] que no se quedan en el comedor no podrán entrar en el centro hasta las 14:15.

 • UME ZAINTZA ZERBITZUA-Servicio Guarder ía

  Zerbitzu hau 3 eta 9 urte bitartekoentzako umeei zuzenduta dago (HH3-tik LH4-ra) ikasturte osoan eskainiko da eta aparteko kuotak izango ditu.

  ORDUTEGIA:

  - Goizez: 07:30 - 09:00 - Arratsaldez 16:30-17:30 (askaria barne)

  GOGORATU: Izena emateko edo edozein zalantza argitzeko idazkaritzara etorri. Zerbitzu hau erabiltzen ez dutenak ezin dira sartu geletan 8:55 (edota 8:40 5 eta 6 mailakoak) baino lehen.

  Este servicio dirigido a los/as niños/as de 3 a 9 años (hasta 4º curso de primaria) se ofrecerá durante todo el curso y llevará asignada una cuota especial.

  HORARIO:

  - Mañana: 07:30 - 09:00 - Tarde: 16:30-17:30 (incluye merienda)

  NOTA: Para la inscripción o si deseáis más información podéis pasar por secretaría. Los/as alumnos/as que no utilicen dicho servicio no podrán acceder a las aulas hasta las 8:50.

 • BUSAREN ORDUTEGIA - Horar io BUS

  Arrat saldez Geldialdiak-Paradas Tarde

  16:35 Ikastola

  16:40 Izurtza

  16:45 Mañaria

  16:55 Larrasoloeta

  16:58 Olleria

  17:04 Matiena (Jata)

  17:08 Berriz ? Abeletxe

  17:12 Berriz ? Iturritza, 21

  17:18 Elorrio ? Pio X

  17:22 Atxondo ? Apata

  17:27 Abadiño ? Muntzaratz

  17:29 Abadiño ? Zelaieta

  Goizez Geldialdiak - Paradas Mañana

  7:48 Berriz ? Abeletxe

  7:51 Berriz ? Iturritza, 21

  7:59 Elorrio ? Pio X

  8:03 Atxondo? Apata

  8:08 Abadiño ? Muntzaratz

  8:10 Abadiño ? Zelaieta

  8:16 Jata ? Matiena

  8:23 Olleria 8:26 Larrasoloeta

  8:30 Izurtza

  8:32 Mañaria

  8:40 Ikastola

  OHARRA: Ordutegi hauek ez dira guztiz zehatzak, beti trafikoaren menpe gaudelako, komeni da ordua baino zertxobait lehenago inguratzea.

  NOTA: Los horarios son orientativos, por lo que es conveniente acercarse un poco antes de la hora indicada.

 • EKARPENAK et a KUOTAK

  Apor t aciones y Cuot as

  2018-2019BAZKIDE BERRIEN DERRIGORREZKO EKARPENA / Apor t ación obligat or ia nuevos socios

  ORDAINKETA BAKARRA 200 ?

  0 et a 1 URTEKOen GELA / Aulas 0-1 años Ekarpena/ Aportación

  Egokitzapena/Adaptación 148,00 ?

  5 Ordu arte / Hasta 5 horas 160,00 ?

  8 Ordu arte / Hasta 8 horas 208,00 ?

  2 URTEKOEN GELA / Aula 2 años Ekarpena/ Aportación Mat er iala/Material

  Egokitzapena/Adaptación 76,26 ? 16,73 ?

  Eskola ordutegian /Horario escolar 84,40 ? 16,73 ? (10 kuota)

  Ordutegitik kanpo / Horario ampliado 107,80 ? 16,73 ? (10 kuota)

 • EKARPENAK et a KUOTAK /APORTACIONES y CUOTAS /2018-2019

  IKASTOLA KUOTAK /CUOTAS Ekarpena/ Mat er iala/Material Gailua

  Haur Hezk. (3-6 urte)/Ed. Infantil (3-6 61,30 ? 16,73 ?

  Lehen Hezkuntza LH1-LH5 mailak 61,30 ? 16,73 ?

  Lehen Hezkuntza LH6 maila 61,30 ? 7,58 ? 8,15 ?

  DBH1 maila 61,30 ? 7,58 ? 9,22 ?

  DBH 2-3-4 mailak 61,30 ? 7,58 ?

  ZERBITZUAK / SERVICIOS Ekarpena/ Aportación

  Jantokia/Comedor 5 egun 90,69 ? (10 kuota)

  Jantokia/Comedor 3 egun 57,73 ? (10 kuota)

  Egun solteak jantokian 5,87 ?

  Askaria/Merienda 14,99 ? (10 kuota)

  Autobusa/Bus 35,38 ? (10 kuota)

  Kirol kuota 18,19 ? (10 kuota)

  Goiz/arratsaldeko zaintza (7:30-9:00)/(16:30-17:00) 38,00 ?

  Goiz/arratsaldeko zaintza (7:30-9:00)/(16:30-17:00) Askariaz 52,85 ?

 • Jant ok ia :

  - Irteera bat dagoenean, jantokiko erabiltzaileentzako irteera-menua prestatuko da (ogitarteko, fruta...)- Aukeratutako kuota ikasturte guztian zehar mantenduko da, aldaketarako pisusko arrazoirik ezean.- Uztaila aparte kobratuko zaie jantokia erabiltzen dutenei. - Astean 5 egunetan geratzen direnei, hilabetean 5 egun edo gehiagotan huts eginez gero, egun horien itzulketa

  egingo zaie hurrengo hilabetean.- Astean 3 egunetan geratzen direnei, hilabetean 3 egun edo gehiagotan huts eginez gero, egun horien itzulketa

  egingo zaie hurrengo hilabetean.

  Oharra: : Ekarpen eta kuota hauek Ekaineko Batzar Nagusian onartu ziren.

  Ir t eerak : Aurretiaz esango da irteera baten kostua zenbatekoa izango den.

  EKARPENAK et a KUOTAK /APORTACIONES y CUOTAS

  Com edor :

  - En la cuota del comedor se incluye el menú de excursión (bocadillo, fruta...)- Una vez que se elija el servicio, se mantendará la cuota correspondiente a lo largo del curso, salvo causa de fuerza

  mayor.- El servicio de comedor se cobrará aparte a los/as que lo utilicen en julio. - A los usuarios de 5 dias de comedor, en caso de que falten 5 o más días al mes, se les realizará el abono

  correspondiente - A los usuarios de 3 dias de comedor, en caso de que falten 3 o más días al mes, se les realizará el abono

  correspondiente

  Not a: Las aportaciones y cuotas fueron aprobadas en la Asamblea General celebrada en junio.

  Excursiones : / El importe se notificará antes de realizar la excursión

 • ELKARBIZITZARAKO ARAUAK

  NORMAS PARA LA CONVIVENCIA

  Ikast olan gure ar t eko elkarbizit za er razt eko ezagut u et a zaindu behar reko arauak ikaslearen ur t ekar ian daude jasot a (LH et a DBH).

  Para la m ejora de la convivencia, las norm as que hay que cum plir en la ikast ola est án en la agenda del/ la alum no/a (Pr im ar ia y ESO) >

 • ELKARBIZITZARAKO ARAUAK: ATEEN ORDUTEGIAK

  NORMAS PARA LA CONVIVENCIA: HORARIO PUERTAS

  ORDUTEGIA HH 1 ZIKLOA ATE URDINA FRONTOIA IDAZKARITZA

  7:30 IREKI

  8:30 IREKI IREKI

  8:45 IREKI

  9:30 ITXIERA ITXIERA

  11:45 IREKIERA IREKIERA

  12:30 ITXIERA ITXIERA

  13:00 ITXIERA

  14:20 IREKIERA IREKIERA IREKIERA

  14:45 ITXIERA ITXIERA

  16:15 IREKIERA IREKIERA

  17:30 ITXIERA

  18:00 ITXIERA

  19:00 ITXIERA

  20:30 ITXIERA

 • ¡IKASTOLAKO ASEGURUA / SEGURO ESCOLAR

  OSASUN LAGUNTZAREN FUNTZIONAMENDU ARAUAK

  Ikasle guztiek istripu aseguru poliza daukate Ikasbabesa enpresarekin.

  Aseguruak Ikastolan, etxetik ikastolarako bidean, txangoetan eta ikastolaren jardueretan dauden eskolaz kanpoko ekintzetan gertatutako istripuak babesten ditu.

  Ikastolako ordutegian istripuren bat gertatzen bada gurasoei jakinaraziko zaie, hauek ikastolara etorri beharko dira eta gero, Zornotzako Gane osasun zentrora bideratuko dira. Ikastolako ordutegitik kanpo Ikastolan bertan edo eskolaz kanpoko ekintzen praktikan izandako istripuagatik gurasoek medikuarengana joateko premia ikusiko balute behean zehaztutako itunpeko klinika batera joatea komeni da. Edozein zalantza izanez gero deitu Ikastolako telefonora: 94 620 08 22.

  It unpeko osasun zent ruak :

  Gane Osansun Zent roa

  Gane, 3

  48340 Amorebieta-Etxano

  Telf: 94 673 04 04

  o Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 19:30etara Beste ordutegiren batean edo larria bada: Quirón Bizkaia Leioa-Unbe errepidea 33 bis 48950 Erandio Telef: 902 445 595

  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA Todos/as los/as alumnos/as disponen de una póliza de seguros por accidente con la empresa Ikasbabesa.

  El seguro cubre los accidentes que se produzcan en la Ikastola, en el trayecto entre el domicilio y la ikastola, en las excursiones y en las actividades extraescolares programadas por la Ikastola.

  Si ocurre algún accidente en horario escolar se comunicará a los padres/madres quienes deberán acudir a la ikastola y luego se dirigirán al centro de salud Gane de Zornotza.

  Cuando el accidente ocurra fuera del horario escolar en el recinto de la Ikastola o durante las actividades extraescolares, si los/ las padres/madres consideran necesario ir al médico, es conveniente acudir a la clínica concertada que figura más abajo. Para aclarar cualquier duda llamad al teléfono de la Ikastola: 94 620 08 22

  Cent ros de salud concer t ados:

  Cent ro de Salud Gane

  Gane, 3

  48340 Amorebieta-Etxano

  Telf: 94 673 04 04

  Lunes a viernes: de 8:00 a 19:30 Otro horario o si es grave:

  Quirón Bizkaia Carretera Leioa-Unbe 33 bis 48950 Erandio Teléf: 902 445 595

 • EZ-ETORTZEAK

  FALTAS DE ASISTENCIA

  JOLASLEKUAREN ZAINTZA 16:30et at ik AURRERA

  CUIDADO DEL PATIO A PARTIR DE LAS 16:30

  EZ ETORTZEAK / FALTAS DE ASISTENCIA

  Ikaslea klasera ez badator, ?EZ ETORTZEAK? izeneko fitxa beteta eta gurasoak sinatuta aurkeztu beharko du ikastolan, irakaslea jakinaren gainean izateko.

  Horretarako ikaslearen urtekaria erabiliko da abisua emateko.

  En caso de que el/ la alumno no pueda venir al centro, para que el/ la profesor/a esté informado de ello, presentará en la Ikastola el justificante denominado ?FALTAS DE ASISTENCIA? firmado por el/ la padre/madre. El aviso se anotará en la agenda del/ la alumno/a.

  Garbitasun arazoak ditugu jolaslekuan eta frontoian dauden komunetan: horiek egunero ondo garbitu arren, eguna bukatzerakoan, itxura eskasaz bukatzen dute. Esaerak dioen modura ?garbiena ez da gehien garbitzen duena, gutxien zikintzen duena baizik?. Hortaz, garbi jokatu dezagun!

  Fam ilia, zuen erant zuk izuna da, Ikast olako guneak garbi eduk it zea 16:30et at ik aur rera. Mesedez, erabil i f ront oiko kom unak. Mesedez, ezin da 16:30t at ik aur rera kar rajoet an egon.

  Tenemos problemas de limpieza en el área de juego y los aseos del frontón porque aunque se limpien a diario, al final del día acaban en muy mal estado. Como dice el refrán: no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. ¡Seamos limpios!

  Fam ilias, es vuest ra responsabil idad m ant ener l im pios los pat ios a par t ir de las 16:30. Por favor , ut i l izar los servicios del f ront ón. A par t ir de las 16:30, no se puede perm anecer en los pasil los.

 • URTEBETETZE OSPAKIZUNAK

  CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS

  Urtebetetzea gelan ospatu nahi duenak honako hau ekarri beharko du:

  1 ? HAUR HEZKUNTZAN: Esnegainaz egindako neurri ertaineko bizkotxo arrunta.

  2 ? LEHEN HEZKUNTZAN:

  1. eta 2. maila: (Hiruretatik bat aukeratu)

  Bizkotxoa (zatituta).

  Ogitarteko txiki bat etxean prestatuta.

  Fruta ale bat bakoitzeko.

  2. mailatik 6. mailara: (Hiruretatik bat aukeratu)

  Bizkotxoa (zatituta)

  Ogitarteko txiki bat etxean prestatuta.

  Fruitu lehorrak paketetxoetan jarrita bakoitzari banatzeko.

  3 ? DBH.:

  Bizkotxoa edo antzeko zerbait.

  Ikasleren batek, dena delakoagatik, gozokiak ekarriko

  balitu, garbi izan ez ditugula gelan banatuko.

  El/ la que quiera celebrar el cumpleaños en clase deberá traer:

  1 ? EDUCACIÓN INFANTIL:

  Bizcocho de nata de tamaño medio.

  2 ? EDUCACIÓN PRIMARIA:

  Cursos 1º y 2º: (Elegir una de las tres opciones).

  Bizcocho (troceado).

  Un bocadillo pequeño para cada uno/a.

  1 pieza de fruta para cada uno/a.

  Cursos de 3º a 6º: (Elegir una de las tres opciones).

  Bizcocho (troceado)

  Un bocadillo pequeño para cada uno/a.

  1 bolsa de frutos secos para cada [email protected]

  3 ? EDUCACIÓN SECUNDARIA:

  Bizcocho o algo parecido.

  Os hacemos saber que si alguno/a de [email protected] [email protected] trajera golosinas, éstas no serán repartidas en el aula

 • ELKARBIZITZA OSASUNTSURAKO ARAUAK

  NORMAS PARA LA CONVIVENCIA

  Zuen sem e-alaben osasuna zaint zeko et a guzt iok egok i elkar bizit zeko Ikast olak ondoko neur r iak har t uko dit u:

  Semea edo alaba Ikastolan ondoezik dagoela ikusten badugu, etxera deituko dugu bere bila etor zaitezten.

  Haurrari Ikastolan dagoenean botikaren bat eman behar badiogu, gurasoen edo legezko arduradunaren sinadura beharko dugu (ikusi gida honen azken orrian dagoen agiria), eta baita medikuaren errezeta ere.

  Haurrek ondoko sintomak dituztenean: sukarra, gonbitoak, beherakoak..., ez ekarri ikastolara, mesedez. Horrela haurraren osasuna eta beste ikaskide guztiena zaindu eta bermatuko dugu. Hau dena behar den moduan bideratzeko galdetegi bat bidaliko dizuegu kurtso hasieran.

  Para lograr una convivencia ópt im a y cuidar la salud de los/as alum nos/as, la Ikast ola t om ará las siguient es m edidas:

  Procederemos a llamar a los/as padres/madres en caso de que veamos que el/ la niño/a se sienta indispuesto/a. En caso de que el/ la alumno/a tenga que tomar alguna medicación mientras esté en el centro necesitaremos el permiso expreso de los tutores legales (consultad el formulario de la última página) junto a la receta del médico. En caso de que tenga uno de estos síntomas: vómitos, fiebre, diarreas? , os pedimos que no enviéis al/a niño/a a la Ikastola. De ese modo garantizaremos la salud del/a alumno/a y del resto de compañeros/as. Para gestionar todo esto de manera adecuada os enviaremos un formulario a principios de curso.

 • MUGIKORREN ERABILERA

  USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

  Ikasleek nahiz hezkuntza-komunitateko gainerako kideek haien ondra, intimitatea eta irudi propioa babesteko eskubidea dute. Horrenbestez, KURUTZIAGA IKASTOLAKO aginte-organoek, tutoreek eta irakasle guztiek babestuko dute ikasleen nahiz hezkuntza-komunitateko kideen eskubide hori.

  Ikastolara ez dugu telefono edo antzeko gailurik ekarriko.Ikusten ditugun guztiak kendu egingo ditugu eta ikastolako araudia jarraituko da. Kasu bereziren bat bada, edo erabilera pedagogikoaren kasuetan, irakaslearen baimena izan beharko da gailua erabiltzeko.

  Los órganos de gobierno de los centros docentes impedirán la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los alumnos y alumnas en los medios de comunicación, evitando toda intromisión ilegítima en su intimidad, dignidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus legítimos intereses.

  No se podrán traer de casa dispositivos móviles, a la ikastola. Si se ve algún aparato de este tipo, se requisará y se actuara según el reglamento del centro.. En casos especiales, se necesitará el permiso del tutor o tutora para el uso de las mismas.

 • ELKARBIZITZA OSASUNTSUA

  Ikaslearen izen abizenak

  Nombre y apellidos del/a alumno/a

  Ikaslearen legezko tutoreak

  Tutores legales del/a alumno/a

  Telefonoa/Teléfono

  Botikaren izena

  Nombre del medicamento

  Eman beharreko dosia eta ordua

  Dosis y horario para la toma del medicamento

  Botika hartzeari utzi beharreko eguna

  Fin de la toma del medicamento

  Aipatzeko beste daturik

  Otros datos a resaltar

  TUTOREAREN SINADURA

  FIRMA DEL/A TUTOR/A

 • DATUEN BABESERAKO LEGE ORGANIKOA

  LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

  Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizuegu zuen datu pertsonalak BAZKIDEAK izeneko fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak bazkideen kudeaketa egitea eta erakundearen informazioa banatzea direla. Datu horiek Ikastolak ikuskaritza-enpresekin dituen harremanetan erabili ahal izango ditu, beti ere goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Ikastolak Datuak Babesteko Agentzian aitortu du aipatutako fitxategia eta horrekin batera datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea KURUTZIAGA IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezue; horretarako Galtzareta, 13, 48200 Durango helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

  En conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 del 13 de diciembre, queremos poner en vuestro conocimiento que vuestros datos personales han sido incluidos en el archivo BAZKIDEAK, con el objeto de realizar la gestión de socios y distribuir información de la cooperativa. Dichos datos podrán ser utilizados por la Ikastola en su relación con empresas de auditorías, a fin de cumplir los objetivos arriba marcados. Este archivo ha sido presentado por parte de la Ikastola en la Agencia para la Protección de Datos y además, hemos tomado las medidas necesarias para proteger su seguridad.

  El responsable de este archivo es KURUTZIAGA IKASTOLA y, si así lo deseáis, podéis hacer uso de vuestro derecho a negaros a facilitar dichos datos tal y como lo dicta la ley arriba mencionada. Para ello, ponedlo en conocimiento en nuestra dirección Galtzareta, 13, 48200 Durango junto con el DNI u otro documento que acredite vuestra identidad.