Joc derivades batx

of 27 /27
2n Batx

Embed Size (px)

Transcript of Joc derivades batx

Page 1: Joc derivades batx

2n Batx

Page 2: Joc derivades batx

1.Quina és la derivada de f(x)=3x?

X3x-1

3xln3

3lnx

Page 3: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 4: Joc derivades batx

sinx+2cosx

cosx-sinx

2tgx

Page 5: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 6: Joc derivades batx

3. Quina és la derivada del producte de funcions

f(x)·g(x)=xln(x2) ?A) 1+2lnx2

B) ln(x2)+2

C)Cap de les anteriors

Page 7: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 8: Joc derivades batx

3x2-1/xln2

Cap de les anteriors

(3x2log2x-x3)/xln2

4. Quina és la derivada de f(x)/g(x)=x3/log2x?

Page 9: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 10: Joc derivades batx

5. La derivada de tg(4x) és 4+4tg2(4x) o

4/cos2(4x) ?

A) La primera expressió i no la segona.

B) La segona expressió i no la primera.

C) Les dues expressions són correctes.

xx

Page 11: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 12: Joc derivades batx

B) Depèn del punt.

C) No tenim prou informació.

A) 4

Page 13: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 14: Joc derivades batx

7. Quina és la segona derivada 7. Quina és la segona derivada d’un escalar?d’un escalar?

Depèn de l’escalar

No es pot calcular.

Serà zero per

qualsevol escalar

Page 15: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 16: Joc derivades batx

8. Quina és la concavitat 8. Quina és la concavitat de la funció f(x)=xde la funció f(x)=x22 a a

x=0?x=0?La funció és Convexa.

La funció és còncava.

La funció presenta un canvi concavitat.

Page 17: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 18: Joc derivades batx

9. La recta tangent d’una funció 9. La recta tangent d’una funció afí; és a dir, del tipus afí; és a dir, del tipus

f(x)=ax+b,...f(x)=ax+b,...

A) ...toca la funció només en un punt. A) ...toca la funció només en un punt.

B) ...no coincideix amb la recta secant.B) ...no coincideix amb la recta secant.

C) ...coincideix amb la funció f(x).C) ...coincideix amb la funció f(x).

Page 19: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 20: Joc derivades batx

10. La TVM d’una funció a un interval

[a,b]…A) és el producte de

la variació de la funció als límits de

l’interval, i la variació de x.

B) És el límit de la diferència de la funció als extrems quan h tendeix a

zero.

C) Cap de les anteriors

Page 21: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 22: Joc derivades batx

[(x-2)4(x+3)]’=8x-22

[3(x+6)-x]’=3x+18

[(x+2)(x-2)]’=2x

Page 23: Joc derivades batx

CONTINUEMOS CON LA

SIGUIENTE PREGUNTA

Page 24: Joc derivades batx

12. Com serà el pendent de la funció f(x)=ln(ln(lnx))) a x=1?

A) 0

B) 1C) Cap de les anteriors

Page 25: Joc derivades batx
Page 26: Joc derivades batx

VOLVAMOS A EMPEZAR

Page 27: Joc derivades batx

¡ ENHORABUENA !En reconocimiento a tus

conocimientos te regalamos este diploma