Informa't 51

of 16 /16
Butlletí de Lliçà d’Amunt S U M A R I Número 51 MARÇ de 2012 Periodicitat mensual Publicació gratuïta Inauguració del parc urbà del carrer de la Fàbrica El parc urbà construït al carrer de la Fàbrica, entre la zona esportiva del Tenes i el Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda, s’inaugurarà el proper dijous 22 de març. Un Debat sobre l’estat del municipi més a l’abast del ciutadà PÀG. 3 Els Plans d’Ocupació donen feina a deu persones del poble durant sis mesos PÀG. 5 El projecte Licano, objecte d’estudi per la Universitat de Barcelona PÀG. 5 En aquest parc s’ha construït una pista de skate i la resta es distribueix en uns espais a l’aire lliure per a la pràc- tica de jocs i activitats oberts a la ciutadania, que s’ani- ran configurant amb el temps segons les necessitats i les iniciatives de cada moment. PÀG. 3

Embed Size (px)

description

El projecte Licano, objecte d’estudi per la Universitat de Barcelona Pàg. 5 Els Plans d’Ocupació donen feina a deu persones del poble durant sis mesos Pàg. 5 Número 51 MARÇ de 2012 Periodicitat mensual Publicació gratuïta El parc urbà construït al carrer de la Fàbrica, entre la zona esportiva del Tenes i el Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda, s’inaugurarà el proper dijous 22 de març. Butlletí de Lliçà d’Amunt PÀG. 3

Transcript of Informa't 51

 • But l let de L l i dAmunt

  S U M A R I

  Nmero 51

  MAR de 2012

  Periodicitat mensual

  Publicaci gratuta

  Inauguraci del parc urb del carrer de la FbricaEl parc urb construt al carrer de la Fbrica, entre la zona esportiva del Tenes i el Polgon Industrial Mol den Fonolleda, sinaugurar el proper dijous 22 de mar.

  Un Debat sobre lestat del municipi ms a labast del ciutad Pg. 3

  Els Plans dOcupaci donen feina a deu persones del poble durant sis mesos Pg. 5

  El projecte Licano, objecte destudi per la Universitat de Barcelona Pg. 5

  En aquest parc sha construt una pista de skate i la resta es distribueix en uns espais a laire lliure per a la prc-tica de jocs i activitats oberts a la ciutadania, que sani-ran configurant amb el temps segons les necessitats i les iniciatives de cada moment.

  PG. 3

 • 02 >

  OPINI

  Enquesta ciutadana

  Nota: El butllet no comparteix necessriament el contingut de les opinions signades.

  Sempre hem escoltat el venat del poble i, com no pot ser duna altra manera, tamb hem escoltat els joves. Fruit del resultat dun procs de participaci, vrem plantejar-nos la possibilitat dinstallar un skate park al poble i complaure, aix, la demanda que ens feien els joves sobre aquest tipus dequipament.

  Aix va ser i, en lanterior mandat, vrem collocar un skate park en el Parc Esportiu Torrent Merdan, on trobem, a ms a ms, el local social de Ca lEsteper, el patindrom i el circuit per bicicletes de BMX.

  En aquest espai del Torrent Mardans ha quedat un fantstic mbit dedicat a lesport rodat i el seu xit ha estat rotund, ja que ha aplegat en aquesta zona ludicoesportiva joves de tot el municipi i rodalies, grcies, tamb, a la bona comunicaci del lloc on subica.

  Molts joves del municipi han gaudit daquestes installacions i s per aix que ens vrem plantejar lopci de comptar amb un altre skate park encara ms gran, per aquesta vegada ubicat en el centre del poble i, a poder ser, a prop de la zona esportiva del Tenes, dins duna de les zones de ms afluncia de joves com s lInstitut Lli.

  Aix doncs, amb les obres durbanitzaci i construcci de la mota del polgon industrial del Mol den Fonolleda sha construt un nou parc on hem installat el segon skate park a Lli dAmunt.

  Cal comentar que el cost daquesta installaci, aix com la resta de les obres durbanitzaci del Polgon, ha anat a crrec dels propietaris. Per aix, lequip de govern agraeix als propietaris lesfor que han fet per poder arranjar tot aquest espai i integrar-lo en un entorn ms amable.

  Ara ja s una realitat. Aquest mes de mar inaugurarem aquesta rea, perqu els patinadors puguin gaudir daquest nou equipament ludicoesportiu en el que, de ben segur, ser un lloc dintegraci i cohesi per al nostre jovent. Un parc al qual anirem afegint noves activitats adreades a altres trams dedat.

  Seguim millorant el nostre poble amb tot all que est al nostre abast. Continuem la feina per apropar lesport i els espais doci a tothom. Per aquestes raons us volem fer partcips de la inauguraci del parc del Mol den Fonolleda.

  Editorial

  Ignasi Simn OrtollAlcalde

  La nova secci es troba dins el bloc dInformaci dac-tualitat del men informatiu del web. Es podr accedir a lenquesta a travs dun enlla a la pagina principal, o b entrant directament a la secci. No cal estar registrat per participar-hi, un cop shagi triat lopci de resposta es mostraran els resultats, aix com el nombre total de participants.Un cop lenquesta deixi destar activa es podr consul-tar accedint a al secci, on hi figuraran totes les enquestes realitzades amb els resultats, ordenades cro-nolgicament.El resultat de lenquesta tamb es publicar mensual-ment en aquesta secci de lInformat.

  Des del passat mes de febrer, el web municipal (www.llicamunt.cat) t una nova secci: lenquesta ciutadana. Lobjectiu s copsar lopini de la ciutadania sobre diferents temes dinters general.

  Lenquesta ciutadana, una nova secci del web municipal

  Si 64%

  No 36%

  Amb el ttol Lli dAmunt a debat, vine i participa!, el passat 18 de gener, es va celebrar el Debat sobre lestat del municipi. La principal novetat daquesta edici va ser que va tenir un format televisiu, per poder ser ems per VOTV. Una altra novetat va ser que el debat es va poder seguir en directe a travs de les xarxes socials Facebook i Twitter de lAjuntament.

  Tha agradat el nou format del debat de lestat del municipi?

 • > 3

  El projecte de construcci duna mota de protecci al costat del riu Tenes al llarg de tot el Polgon Industrial Mol den Fonolleda per evi-tar-ne la inundabilitat tamb incloa la construcci dun parc urb en una parcella de titularitat pblica, qualifica-da de zona verda i situada al carrer de la Fbrica, just al costat de la zona esportiva del Tenes, que urbanstica-ment actua de separador dels usos esportius amb els usos industrials. Aquest parc est format per una srie de plataformes rec-tangulars enjardinades aptes per a usos mltiples com acti-vitats esportives, culturals o ldiques. Es tracta dun parc

  obert, amb una oferta dusos molt flexible, que sintegra a lentorn, en contigitat amb la zona esportiva municipal i la vora del riu. En aquest parc sha construt una pista de skate i la resta es configura en uns espais a laire lliure per a la prctica de jocs i activitats oberts a la ciutadania, que saniran configurant amb el temps segons les necessitats i l e s in ic ia t ives de cada moment. La inauguraci daquest parc tindr lloc el proper dijous 22 de mar, a les 18 h. LAjunta-ment ha triat aquesta data amb la intenci que puguin assistir-hi els industrials de la zona i els nois i noies de lIns-titut Lli.

  NOtcIes de lAjuNtAmeNt

  Inauguraci del parc urb del carrer de la FbricaEl parc urb construt al carrer de la Fbrica, entre la zona esportiva del Tenes i el Polgon Industrial Mol den Fonolleda, sinaugurar el proper dijous 22 de mar.

  Un Debat sobre lestat del municipi ms a labast del ciutadAmb el ttol Lli dAmunt a debat, vine i participa!, el passat 18 de gener, es va celebrar el Debat sobre lestat del municipi. La sala polivalent del Casal de la Gent Gran es va omplir dun centenar de persones. La principal novetat daquesta edici va ser que va tenir un format televisiu, per poder ser ems per VOTV. El debat es va emetre per aquesta televisi comarcal el dia segent i el cap de setmana. Una altra novetat va ser que el debat es va poder seguir en directe a travs de les xarxes socials Facebook i Twitter de lAjuntament.

  Lacte es va dividir en dues fases. En la primera, els porta-veus dels grups poltics amb representaci a lAjuntament van exposar les seves idees a partir de cinc blocs temtics. En la segona fase, es va obrir un torn de paraula per al pblic assistent.

  Els cinc blocs temtics van ser els segents:

  - Economia i Ocupaci: pro-postes per incentivar lecono-mia del municipi i locupaci.

  - Inversions: quines sn les inversions necessries i urgents que cal fer al munici-pi, tant en matria dinfraes-tructures com dequipaments.

  - Serveis a les persones: planifi-caci per millorar els serveis a les Persones. Quins sn els serveis ms necessaris.

  - Medi Ambient: propostes en matria de medi ambient.

  - POUM: lnies que hauria de seguir el POUM (Pla dOrde-naci Urbana Municipal).

  El cap de llista del PSC i Alcal-de de Lli dAmunt, Ignasi Simn, va iniciar els discursos del primer bloc, el dEconomia i Ocupaci. Com a propostes per incentivar leconomia del municipi i locupaci, Simn

 • Mar de 201204 > Notcies de lAjuntament

  va plantejar, entre altres pro-postes, la millora de les zones industrials i fer un nou estudi dels sectors productius de la Vall del Tenes per crear nous cicles formatius. Sobre aquest mateix tema, el cap de llista dERC, Joaquim Ferriol, va retreure que en els darrers anys hi havia hagut aportacions de capital que haurien dhaver ser-vit per tirar endavant accions reals. El cap de llista del PP i primer tinent dalcalde, Josep Santiago, va centrar el seu torn de paraula en lapartat dEco-nomia i Ocupaci en la impor-tncia del Pla logstic de Can Montcau i en la quantitat din-fraestructures realitzades. Per la seva banda, Joan Piera, cap de llista de CiU, va parlar com a prioritat del foment de la indstria i que shauria de tor-nar a la lnia de mancomunar serveis. Va finalitzar els discur-sos del bloc dEconomia i Ocu-paci Francisco Len, dICV-EUiA, dient que shauran dela-borar uns pressupostos ajustats i prioritzar-hi els serveis a les persones.El segon bloc temtic va ser el dInversions, en el qual es van discutir les inversions necess-ries i urgents per al municipi tant en relaci a les infraes-tructures com els equipa-ments. Va comenar el discurs ERC. Joaquim Ferriol va posar sobre la taula la dificultat dopinar en aquest mbit sense conixer els pressupostos dels quals es disposa, per va ano-menar com a prioritari el segon institut i el manteniment dels

  carrers. Per la seva banda, Josep Santiago, del PP, va dir que es tirarien endavant obres, per que representessin poca inversi per a lAjuntament; en aquest sentit, va dir, el tana-tori quedaria pendent. Segons Joan Piera, de CiU, en el con-text actual, shauria dapostar per les poltiques de manteni-ment i fer inversions sosteni-bles. Francesc Len, dICV-EUiA, prioritzaria el manteni-ment dels carrers del municipi i tiraria endavant el segon ins-titut. Va acabar el torn de paraula del bloc dInversions Ignasi Simn, del PSC, el qual va manifestar que, amb uns pressupostos austers, es tiraran endavant els serveis bsics i es faran petites inversions.

  En el el tercer bloc es va parlar dels Serveis a les Persones i dels serveis ms necessaris per millorar-los la qualitat de vida. Va iniciar els parlaments daquest tercer bloc temtic Josep Santiago, del PP, que va posar mfasi en tots els ajuts a les famlies que sestan oferint des de Serveis socials de lAjuntament. Seguidament va parlar Joan Piera, de CiU, el qual va manifestar que lajut a les persones s molt important i que la formaci de la gent s vital. Per la seva

  banda, Francesc Len, dICV-EUiA, va parlar de la necessi-tat dajudes per a escoles bres-sol i per a tranport pblic. Per Ignasi Simn, del PSC, la filosofia s donar i apropar serveis sense que tinguin un cost addicional per a ladmi-

  nistraci local: oferir ms amb menys. Joaquim Ferriol, dERC, va finalitzar els parla-ments daquest bloc sobre els Serveis a les Persones remar-cant tres lnies estratgiques: els serveis socials, el transport pblic i lescola bressol.El segent bloc temtic va estar dedicat al Medi Ambient. Va obrir el torn de paraula Joan Piera, portaveu de CiU, dient que creia que cada edifici muni-cipal hauria de ser sostenible per si mateix i que tamb con-siderava prioritria la conscien-

  ciaci a la gent sobre el tema dels residus. En segon lloc, Francisco Len, portaveu dICV-EUiA, va parlar de lim-pacte del gasoducte Martorell-Figueres, per sobretot va insis-tir en les majors conseqncies ambientals que portar el 4t Cintur. El portaveu del PSC, Ignasi Simn, va remarcar la importncia de promocionar el Bus Exprs i tamb va parlar de beneficis fiscals per a qui faci estalvi daigua. Joaquim Fer-riol, portaveu dERC, va fer una crida per defensar el nostre territori del 4t Cintur i tamb va parlar dincentivar lestalvi amb poltiques dajuts. Per la seva banda, el portaveu del PP, Josep Santigo, va explicar les mesures adoptades per lAjun-tament amb lobjectiu devitar el problema dels abocaments incontrolats.El darrer bloc temtic del debat es va centrar en el Pla dOrdenaci Urbana Munici-pal (POUM) i les lnies que hauria de seguir. Va iniciar els discursos daquest bloc Fran-cisco Len, de ICV-EUiA, que

  va dir que no s el POUM que ells haguessin fet, que lhauri-en comenat de nou i que tamb haurien donat ms importncia a la participaci ciutadana. Va continuar par-lant sobre el POUM Ignasi Simn, del PSC, dient que aquest Pla dOrdenaci vol crear un nucli potent, fer reser-ves per a futurs equipaments, resoldre problemes viaris i pro-moure habitatges de protecci oficial, entre altres objectius. Joaquim Ferriol, dERC, va insistir a dir que aquest POUM no parteix duna idea de poble concreta sin que noms resol conflictes urbanstics concrets. Per la seva banda, Josep Santi-ago, del PP, va explicar que shavien creat comissions per treballar amb loposici i, a partir daqu, shavien fet can-vis; tamb va dir que shi havi-en invertit molts diners i que no es tiraria enrere. Per Joan Piera, de CiU, al POUM li falta la idea primria de poble, per el planejament ha de tirar endavant per poder resoldre temes importants.En la segona part del debat es va traslladar la paraula al pblic. Les preguntes de les persones assistents van versar sobre lam-pliaci del Casal de la Gent Gran, laugment dels impostos, la seguretat al barri de Ca lAr-tigues, les mesures destalvi que sadoptaran des del Consistori, la potenciaci dels mitjans de comunicaci locals, la tarifa del Casal de la Gent Gran i les inversions fetes amb els diners rebuts de Mango.

  Els grups poltics van Exposar lEs sEvEs idEEs a partir dE cinc blocs tEmtics

  FINANAMENT FINS A 60 MESOS

 • Mar de 2012 Notcies de lAjuntament > 05

  El projecte Licano o Grup Licano s una aposta per la inclusi i per la integraci de lalumnat al centre educatiu, que es desenvolupa a lInstitut Lli des de ja fa uns anys. Aquest grup va a crrec duna srie de professionals que tre-ballen conjuntament amb la resta de professors i professores de linstitut i les regidories dEducaci i Benestar i Fam-lia de lAjuntament. Amb les-for de tots, aquest projecte s cada any ms enriquidor i obt millors resultats. Concretament, la investigaci de la Universitat de Barcelona sha centrat en les caractersti-ques comunicatives que envol-ten la iniciativa i ha pres com a referncia la gesti de la informaci i les lnies comuni-

  catives que sestableixen entre els professionals que hi partici-pen. Lobjectiu era clarificar com es comunica una institu-ci educativa i com ho fa si t agents externs involucrats.Per aix, es van realitzar entre-vistes personalitzades als dife-rents professionals implicats en el projecte, com lalcalde de Lli dAmunt, Ignasi Simn, la regidora dEducaci, M. Eugnia Sanz, la tcnica dedu-caci, Marta Mim, els tutors dels alumnes del grup Licano i, fins i tot, els empresaris que acullen els alumnes que realit-zen experincies professionals a les seves empreses.De primer, la investigaci es va centrar noms en els professio-nals, per, a causa de la bona acceptaci i de les conclusions

  que estaven extraient els inves-tigadors, tamb es va extrapo-lar a lalumnat, els receptors del producte docent.

  Daquesta manera, la inves-tigaci va ser molt ms fruc-tfera i, a hores dara, com-peteix per una beca dinves-

  tigaci ms amplia que, de ben segur, reinvertir en aquest projecte educatiu lli-anenc.

  Els Plans dOcupaci donen feina a deu persones del poble durant sis mesos

  El projecte Licano, objecte destudi per la Universitat de Barcelona

  Les tasques que desenvolupen les persones seleccionades en els Plans dOcupaci del 2011 a Lli dAmunt giren entorn del control, leficincia i lestalvi de diferents serveis que sofereixen al municipi.

  La Ctedra de Comunicaci Educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona ha escollit el projecte Licano, que es desenvolupa a lInstitut Lli, com a objecte dinvestigaci educativa.

  En la convocatria del 2011, la Generalitat ha subvencio-nat 10 persones per treballar a lAjuntament com a Plans d Ocupac i du r an t s i s mesos. Aquestes persones van comen-ar a treballar el passat novem-bre i hi desenvoluparan la seva tasca fins a finals de juny.Les feines que estan duent a terme giren entorn dun nic projecte anomenat Control, eficincia i estalvi dels dife-rents serveis a la poblaci de Lli dAmunt.

  Aquest projecte engloba qua-tre accions:- La primera acci s el con-

  trol, la gesti, la digitalitza-ci i la neteja dembornals, que va a crrec de dues per-sones.

  - La segona acci s la neteja dabocaments incontrolats i brossa diversa per boscos, camins, accessos de carrete-res, parcs, etc., que va a cr-rec de dues persones ms.

  - La tercera acci, a crrec de dues persones ms, consisteix en el control de la recollida

  de residus: actualitzaci de rutes i ubicaci de conteni-dors, nivell demplenat dels contenidors abans de reco-llir-se, control de temps, etc.

  - La quarta acci s la millo-ra de leficincia energtica de l enl lumenat pblic i dels edificis municipals i va a crrec de quatre per-sones.

  Per seleccionar aquestes deu persones, lAjuntament ha partit duna llista confecciona-da per lINEM amb gent que complia les condicions esta-

  blertes, que sn: persones desocupades, inscrites com a demandants de feina al servei docupaci pblic, que hagues-sin exhaurit la prestaci per desocupaci i sense dret al

  subsidi datur i a lajut dels 400 euros. LAjuntament va seleccionar 10 persones daquesta llista, la qual va ser verificada prviament pel SOC.

 • Mar de 201206 > Notcies de lAjuntament

  Lobject iu de la Fira Guiat, liderada per la Xarxa Transici Educaci Treball (Xarxa TET), s el de donar una orientaci sobre la formaci profes-sionalitzadora als joves de la comarca i, especial-ment, als estudiants de 4t dESO, acreditin o no, i als de 1r de Batxillerat que abandonen el batxillerat sense acabar-lo. Durant els tres dies de la fira, lalumnat de dife-rents instituts de la comar-ca, entre els quals figuren els de Lli dAmunt, podran visitar el recinte, els estands expositors, veure lexposici Guiat en els plafons pertinents i participar en les activitats que sofereixin.

  Enguany, la Fira Guiat, que ofereix informaci de tota loferta formativa del territori, sigui quina sigui lespecialitat o sector eco-nmic, tamb oferir dife-rents tallers dorientaci i xerrades formatives sobre diferents aspectes que es consideren estratgics en el context econmic i forma-tiu actual.LAjuntament de Lli dAmunt, com a membre de la Xarxa TET, tamb hi collabora facilitant les persones que atendran els joves a Fira Guiat fent dorientadors, acompa-nyant-los a visitar lexposi-ci Guiat i dinamitzant el Taller dautoconeixement, aix com collaborant amb lorganitzaci.

  En el moment de tancar aques-ta edici de lInformat, el Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya encara no havia publicat la resoluci per la qual saproven les normes de preinscripci i matrcula de lalumnat als cen-tres del Servei dEducaci de Catalunya i altres centres edu-catius, en els diversos ensenya-ments sostinguts amb fons pblics, per al curs 2012-2013.Segons el Departament, les-borrany de resoluci amb qu sestava treballant mant els mateixos criteris generals i com-plementaris dadmissi dalum-nes i els barems que es van apli-car el darrer curs, aix com el procediment que cal seguir i la documentaci que cal aportar.Com a novetat, es preveu un calendari de presentaci de sol-licituds (per al segon cicle deducaci infantil, educaci primria, centres integrats i educaci secundria obligat-ria) amb dates posteriors a les dels darrers cursos.Per aquest motiu, i per tal de facilitar el mxim dinformaci a les famlies i als centres edu-

  catius, el Departament infor-mava que el perode de presen-taci de sollicituds comena-ria durant la segona quinzena del mes de mar.

  De seguida que la Generalitat publiqui les dates exactes, se ninformar a travs del web municipal.

  Preinscripcions escolars, la segona quinzena de mar

  La tercera edici de la Fira Guiat tindr lloc els dies 7, 8 i 9 de mar al recinte de Roca Umbert de Granollers i comptar amb la participaci de lInstitut Lli, que tindr un expositor on presentar el cicle formatiu dinformtica que simparteix des del present curs.

  Es preveu un calendari de presentaci de sollicituds (per al segon cicle deducaci infantil, educaci primria, centres integrats i educaci secundria obligatria) amb dates posteriors a les dels darrers cursos.

  Jornades de portes obertes

  Els centres escolars del municipi han organitzat jornades de portes obertes per informar als posibles nous alumnes. El calendari s el segent:

  escola sant baldiri: dijous 8 de mar, de 17 a 19 h.

  escola pasos Catalans: dijous 8 de mar, de 17 a 19 h. Hi haur una xerrada informativa adreada a lalumnat nou (P3 i altres) a les 15.30 h.

  escola rosa oriol: dimarts 6 de mar, de 17 a 19 h.

  escola Miquel Mart i pol: dimecres 7 de mar, de 17 a 19 h.

  Institut Lli: dimecres 14 de mar, de 17 a 19 h. Oferta formativa: ESO, CFGM Sistemes microinformtics i Xarxes i Batxillerat de Cincies i Tecnologia, i dHumanitats i Cincies Socials.

  Institut Lli II: dilluns 12 de mar, de 17 a 19 h, i dissabte 17 de mar, d11 a 13 h.

  LInstitut Lli exposa a la Fira guiat 2012

 • Mar de 2012 Notcies de lAjuntament > 07

  Promoci de 64 habitatges de protecci oficial de Ca lArtigues

  La primera fase de la promoci dhabitatges de protecci oficial (HPO) del barri de Ca lArtigues es va iniciar al maig del 2010 amb 16 HPO en rgim general. La segona fase, de 16 HPO ms, en rgim concertat, es va iniciar el maig del 2011. La totalitat de la primera fase est venuda i habitada. De la segona fase queden 7 habitatges en venda, cosa que suposa un 56,25% de vendes assolides. La finalitzaci de les obres de la segona fase est prevista per a aquest primer trimestre del 2012 i els habitatges es lliuraran un cop complerts tots els trmits administratius posteriors a la construcci. Les obres de les dues fases restants (16+16) de moment no es podran iniciar, ja que el total de vendes no permet assolir-ne el finanament. De tota manera, sestudiaran possibles opcions i alternatives de finanament.

  Finalitzada la promoci dhabitatges de protecci oficial de Can SalgotLAjuntament, mitjanant lEmpresa Municipal dObres (EMO), ha finalitzat la promoci de 32 habitatges de protecci oficial al barri de Can Salgot.

  Can saLGotEn venda Dormitoris Sup. til aprox. Preu sense IVA

  Rgim concertat

  4 2 62 m2 130.654,94

  1 3 74 m2 156.185,60

  La construcci dels habitatges de protecci oficial (HPO) del barri de Can Salgot sha realitzat en dues fases, ja que el finanament estava condicionat a les vendes. La primera fase (16 HPO) es va iniciar labril del 2010 i la segona fase (16 HPO) el febrer del 2011. Tots els habitatges venuts ja han estat lliurats als propietaris. Queden 5 habitatges per vendre, cosa que suposa un 84,38% de vendes assolides.

  Ca LartIGUes Fase 2

  Rgim concertatEn

  vendaDormitoris Aparcament Traster

  Sup. til aprox.

  Preu sense IVA

  Adaptat 1 2 1 1 62 m2 172.591,14

  5 2 1 1 62 m2 de 172.176,36 a 172.481,99

  1 3 1 1 74 m2 197.150,34

  FASE 1

  EDIFICI A

  EDIFICIS B i C

  EDIFICI F

  EDIFICIS D i EFASE 1 FASE 2

  FASE 2

  EDIFICIS D, E, F i g EDIFICI C

  lliuramEnt dhabitatgEsEl mes doctubre del 2011 es va escripturar i es van lliurar les claus del primer habitatge i amb la resta sha anat fent de manera esglaonada. En aquests moments, ja shan lliurar un total de 43 habitat-ges de protecci oficial a joves famlies que comencen una nova etapa al nostre municipi.

  pEtici dhabitatgEsPer accedir a un habitatge de pro-tecci oficial (HPO) daquestes promocions cal inscriures en el Registre dhabitatges del Depar-tament dHabitatge i Medi ambient de la Generalitat de Catalunya (en la pgina web daquest organisme hi trobareu tota la informaci i un formulari que cal omplir i portar al carrer

 • Mar de 201208 > Notcies de lAjuntament

  Activitats per commemorar el Dia Internacional de les DonesDes del Pla digualtat dona-home 2012 de Ajuntament sha organitzat un programa dactivitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de mar.

  La Regidoria de Benestar i Famlia, a travs del Pla digualtat dona-home 2012, ha organitzat tot un seguit dactivitats per commemorar el 8 de mar, Dia Internacio-nal de les Dones. La commemoraci del Dia Internacional de les Dones vol fer visibles els diferents papers que la societat adjudi-ca a les persones pel sol fet de ser dones o ser homes; vol rei-vindicar que aquestes difern-cies no han de ser motiu de discriminaci, sin de diversi-tat dintre duna societat on dones i homes tinguin els mateixos drets i llibertats; i vol fer reflexionar sobre la igualtat que volem.

  Sopar del Dia de la DonaAmb msica en viu.Dia: divendres 2 de marHora: 21:30 hLloc: per determinarPreu: scia: 10 ; no socis/scies: 15 Informaci i reserves: Imma 938417112 - 666728894Organitza: Associaci Dones del Tenes

  Club de lecturaTertlia literria sobre la novel.la Jane Eyre de Charlotte BrnteDia: dimarts 6 de marHora: 18 hLloc: Biblioteca Ca lOliverasOrganitza: Ajuntament

  Hora del conte, Sessi especial pel Dia de la Dona. Ttol: Oliver Button s una nena. A crrec de Nria Tarabal. Recomanat a partir de 4 anys.Dia: dijous 8 de marHora: 17:30 hLloc: Biblioteca Ca lOliverasOrganitza: Ajuntament

  Lectura del Manifest del 8 de marSeguidament hi haur lespectacle per a adults Spa Mocions a crrec

  de la companyia Rosa Fit; un passeig per la vida a travs de narracions viscudes des del punt de vista de la dona; set situacions que ens remouran emocions, sentiments, valors..., amanides per una gran dosi dhumor.Dia: dijous 8 de mar Hora: 19 hLloc: Sala dactes de la Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  gimcana de la donaEls joves dEl Galliner han preparat una divertida gimcana per trencar amb els tpics.Dia: divendres 9 de marHora: a partir de les 17 hLloc: Espai Jove El GallinerOrganitza: Ajuntament

  Cata de vins amb vins elaborats per dones Dia: divendres 9 de marHora: 20 hLloc: Centre Cvic Ca lArtiguesPreu: gratut per a les scies i 5 per als/les no sciesInscripcions: inscripci prvia al mail [email protected] o al telfon 666154390 (David)Organitza: Associaci Amunt Dones

  Presentaci del llibre Demonios enamorados de lautor llianenc Francesc MndezDia: divendres 9 de marHora: a les 19.30 hLloc: sala dActes de la Biblioteca Ca lOliveres.Organitza: Ajuntament

  Representaci teatralMai no s tard, una petita comdia que succeeix en un geritric. Sis dones, una cuidadora i un cub us faran passar una bona estona. No us la perdeu! A crrec de la companyia Tres i Ms Teatre, formada per gent vinculada als Gegants, a les Dones del Tenes i a la UEC de la Vall del Tenes.Dia: diumenge 25 de marHora: 18 hLloc: sala gran del Casal de la Gent GranEntrades: aforament limitat. Cal recollir lentrada prviament al despatx del CasalPreu: espectacle gratut

  Exposici de dibuixos originals fets amb llapis de lautora local Pepita FornellAquesta exposici recull una selecci dobres fetes per aquesta artista del poble que de forma autodidacta va comenar a dibuixar la natura amb la tcnica del llapis.

  Dies: del 12 al 31 de marLloc: sala gran del Casal de la Gent GranOrganitza: Ajuntament

  Taller dafrontament del dolor crnic A crrec de la psicloga del PADI Esther Menndez.Dies: dijous, 19 i 26 dabril; 3, 10, 24 i 31 de maig; i 7, 14, 21 i 28 de junyHorari: de 10:30 a 12:30 hLloc: biblioteca del Casal de la Gent GranOrganitza: Ajuntament

  Cinefrum Pel.lcula La fuente de las mujeres de Radu Mihaileanu. La histria sorgeix duns fets reals que van passar a Turquia el 2001 on les dones dun poble, fartes de moure galledes daigua des de la muntanya, es van declarar en vaga de sexe per obligar als homes a ocupar-se daquesta tasca tan pesada. Posteriorment hi haur un colloqui obert amb la psicloga del PADI Esther MenndezDia: dijous 15 de mar Hora: 17 hLloc: Casal de la Gent GranOrganitza: Ajuntament

  proGraMaCI

  Diputaci nm. 92 de Barcelona juntament amb la documentaci demanada). Un cop rebuda la carta de resposta conforme esteu inscrits al Registre dhabitatges, cal portar-ne una cpia a lEm-presa Municipal dObres (EMO) de Lli dAmunt i, seguidament, continuar amb el procediment a lEMO.

  pEr obtEnir ms informaci- www.llicamunt.cat- Empresa Municipal dObres

  de Lli dAmunt (EMO) c/ Anselm Clav, 69 baixos tel. 93 841 78 91 Horari: de dilluns a diven-

  dres de 10.00 a 14.00 h

  lopini dEls propiEtaris

  Alexis Prez: Viu a Lli dAmunt, al barri de Can Farell. Necessitava comprar un habitatge i volia compra-lo al poble, perqu se lestima (comenta); no volia canviar de

  municipi. Segons ell, malgrat el nom, aquests pisos de pro-tecci oficial no han sortit al preu que tenen els pisos que sanomenen aix. De tota manera, va veure els pisos i li van agradar. Es va decidir per la promoci de Ca lArtigues perqu li va agradar que tin-guessin lescola al davant, supermercat proper, piscina, etc., tot a la vora. s a dir, que es va decidir per aquest barri pels serveis. Dels pisos nopina que la distribuci interior s perfecta i lexterior tamb s molt bonic. El que li agrada ms s la distribuci perqu s un pis petit per molt ben dis-tribut, amb pocs metres desa-

  profitats. El que no li agrada s el preu, que considera que hauria de ser ms raonable en els temps que estem.

  Gemma Colomer: Viu a Lli dAmunt des de sempre, al

  barri de Ca lEsteper. Ella i la seva parella van decidir de bus-car vivenda al poble perqu s on tenen tota la famlia. Van decidir-se per un pis de protec-ci oficial perqu ja en tenien referncies i per qestions eco-nmiques. Es van decidir per la promoci de Ca lArtigues per proximitat a la feina, a la famlia i al nucli urb i per lentorn natural. Del pis, el que ms li agrada s que sigui una planta baixa perqu t un petit pati, una plaa de pr-quing i traster. El menjador tamb li agrada perqu s fora gran. I, el que li agrada menys s que, tot i que t tres dormi-toris, un dells s molt justet.

 • Mar de 2012 Notcies de lAjuntament > 09

  Connectat: Taller de trmits administratiusEl dimecres 7 de mar comena, a la Biblioteca Ca lOliveres, un taller sobre els diferents trmits administratius que es poden realitzar a travs de la xarxa en diferents administracions (pagament dimpostos, consulta dajudes, declaraci de la renda, etc.).

  Durant les 4 sessions de 2 hores que durar aquest taller tamb sexplicar com tramitar les ges-tions en lnia que es poden fer des del web de lAjuntament: realitzar una queixa o suggeri-ment, una instncia genrica, una comunicaci dobres exemptes de llicncia, demanar cpies compulsades de docu-ments municipals, consultes relacionades amb el medi ambi-ent, gestions del Padr dHabi-tants, demanar cpies de la nor-mativa urbanstica, sollicitar ls dequipaments municipals i presentar factures electrniques.

  Dies: dimecres 7, 14, 21 i 28 de mar.Horari: de 18 a 20 h Lloc: Biblioteca Ca lOliveresPreu: 22 Inscripci prvia a la BibliotecaI, partir del mes dabril, shan reorganitzat els tallers que es presentaven a principi de curs per adequar-se millor a les necessitats dels ciutadans i ciu-tadanes del municipi. Daquesta manera, soferir un nou taller dinformtica bsica per a aquelles persones que encara no han tingut loportunitat dapren-dre a utilitzar un ordinador:

  Informtica (nivell bsic) Adreat a persones que no dis-posen de cap coneixement dinformtica. Es far un pri-mer contacte amb lordinador: teclat, ratol, sistema operatiu, programes que hi trobem, introducci a Internet i com crear un compte de correu electrnic.Dies: dimecres 4, 11, 18 i 25 dabril.Horari: de 18 a 20 hLloc: Biblioteca Ca lOliveresPreu: per determinatInscripcions a partir del 15 de mar a la Biblioteca

  Reparacions al carrer de la Creu de BaduellEl carrer de la Creu de Baduell, que enllaa els barris de Palau-dalba i Can Rovira Vell i divideix els termes municipals de Lli dAmunt i Palau-Solit i Plegamans, era un cam de terra que es va asfaltar fa uns anys. Aquest carrer, per, ara estava fora dete-riorat degut, principalment, al trnsit de vehicles pesats.Per aix, se nha fet la reparaci de les parts ms afectades, uns 50 metres, amb base de tot- i asfalt per sobre. Al mateix temps, shan refor-mat els badems, reductors de velocitat, donant-los una pendent ms suau.

  El concurs t dues temtiques: Lli dAmunt en tots els seus aspectes i Tema lliure sobre muntanya i paisatge. Els premis consisteixen en diners, un curs de fotografia i una inscripci al Club Casanova, per cortesia de lem-presa patrocinadora Foto Casanova. El termini de recepci de les obres finalitzar el dijous 19 dabril.

  LAjuntament far una exposici amb totes o part de les fotografies selecci-onades. El veredicte i el lliurament de premis es far el diumenge 6 de maig, a les 12 h, a la sala dactes de la Biblioteca Ca lOliveres, coincidint amb una confe-rncia sobre fotografia i la inaugura-ci de lexposici.

  Trobareu les bases completes del con-curs a www.llicamunt.cat. Aquest concurs de fotografia s un homenatge a Joan Soley, una persona molt estimada a Lli dAmunt i una pea clau en molts mbits de la Vall del Tenes, que va deixar una petjada inesborrable.

  Vehicle de fins a 6 places

  8 Concurs de fotografia Memorial Joan Soley LAjuntament, amb el suport del fotgraf llianenc Mrius Gmez i amb la collaboraci de Foto Casanova, ha convocat la vuitena edici del concurs de fotografia Memorial Joan Soley.

 • Mar de 2012010 > Notcies de lAjuntament

  Ms millores de parades del transport pblicLa Diputaci de Barcelona va iniciar, el passat 1 de febrer, les obres de condicionament de les dues parades que hi ha a la carretera BV-1432 a lalada del giratori de Can Padrs, aix com la millora de laccessibilitat a aquestes parades.

  Concretament, lactuaci con-sisteix a desplaar les parades existents, situades al punt qui-lomtric 1,9 de la carretera, fins al giratori o punt quilo-mtric 2,1. Per tal dinstal-lar-hi les parades i fer la crre-ga i descrrega de passatgers amb seguretat, es prolongaran les voreres del costat dentrada a la rotonda, tant de la banda de Granollers com de la de Lli dAmunt. Tamb sinstal-lar un mnim dequipament que faci les parades conforta-bles per als usuaris.A ms, es construiran passos de vianants accessibles i refu-gis entre els carrils, la qual cosa permetr el creuament de la

  carretera amb molta ms segu-retat per als vianants. Aquest trasllat de parades saprofitar perqu, a ms del serveis interurbans de Trans-ports Pblics de Catalunya, tamb hi tingui parada la lnia urbana LA3 de Transports de Lli dAmunt, que va a Gra-nollers, millorant aix loferta als usuaris. Les noves parades tamb tin-dran una nova nomenclatura, ms concisa, amb lindret on estan localitzades: la danada sentit Granollers, codi 3056, portar el nom de Can Padrs, i la de tornada sentit Lli dAmunt, codi 3064, el de Can Riereta.

  Aquest ttol de transport, adre-at als infants, va veure la llum el setembre del 2009 i des daleshores el nostre municipi ha collaborat activament en la difusi de la T-12, per tal que els potencials usuaris puguin gaudir dels avantatges que ofereix.Aquestes campanyes infor-matives han fet que estiguem situats entre els municipis de

  la segona corona amb un nombre ms gran de targetes T-12 per habitant. Actual-ment a Lli dAmunt hi ha 94 targetes operatives, cosa que representa un 6,5 per cada mil habitants.I encara ha estat ms especta-cular el creixement de la utilit-zaci de la T-12. Si el nmero de T-12 ha passat de 28 al 2010 a 72 al 2011, cosa que

  representa multiplicar-lo per 2,6, ls daquestes targetes sha multiplicat per 6,1. Aquest fort creixement en la utilitza-ci indica que els titulars de la T-12 cada cop utilitzen ms el transport urb, una bona prc-tica entre els ciutadans ms joves que, a la vegada, abara-teix notablement els costos dels seus desplaaments per a les famlies.

  A TUALC

  C AA TU L

  PROPOSTA NOU EMPLAAMENT PARADES TPC SITUADES A LA CARRETERA BV-1432 (PK 2,10)

  3056CAN PADRS

  3064CAN RIERETA

  La T-12 experimenta un fort creixement

  La T-Trimestre, ms barata per als aturatsLes campanyes que des de lAjuntament shan vingut portant a terme per

  donar a conixer a la poblaci la T-12 estan donant uns molt bons resultats.

  12

  28

  72

  2009 2010 2011

  T-12 OPERATIVES A LLI D'AMUNT

  523 1.282

  7.838

  2009 2010 2011

  VALIDACIONS FETES AMB T-12 A LLI D'AMUNT

  LAutoritat del Transport Metropolit (ATM) ha aprovat un descompte en el preu de la T-Trimestre per a persones en situaci datur.

  Les persones en situaci datur gaudiran dun descompte a partir del 50% de la targeta trimestral, sempre que complei-xin determinats requisits dingressos. Daquesta manera, la T-Trimestre d1 zona passar dels 135,00 euros als 67,50.En el moment de tancar aquesta edici del butllet municipal, encara no se sabia la data exacte dimplantaci daquesta nova tarifaci social, per lATM assegurava que es faria durant aquest primer trimestre del 2012.

 • > 011

  cRNIcA del PlePLE ORDINARI DEL 26 DE gENER

  1.- aprovaci de lacta anterior. UNANIMITAT

  2.- donar compte dels decrets de lalcaldia.

  Es va donar compte dels Decrets dAlcaldia emesos del 14 de novembre de 2011 al 5 de gener de 2012, que van del nmero 1.035 al nmero 8.ERC va demanar explicacions sobre una modificaci de pressupost que constava en el el Decret dAlcaldia 1.139.

  3.- nomenament del representant de lajuntament de lli damunt al consell Escolar de liEs de la vall del tenes.

  El Ple va acordar de nomenar represen-tant de lAjuntament de Lli dAmunt al Consell Escolar de lInstitut dEducaci Secundria de la Vall del Tenes Eugnia Sanz Herrero, regidora dEducaci. PSC A FAVORPP A FAVOR ERC ABSTENCICiU A FAVORICV-EUiA ABSTENCI

  4.- aprovaci de la xifra oficial de poblaci a 1 de gener de 2011.

  El Ple va aprovar la xifra oficial de pobla-ci a 1 de gener de 2011, que s de 14.456 habitants. Lalcalde, Ignasi Simn, va comentar que aquesta xifra representa un augment del 0,69% respecte a lany anterior, el tant per cent daugment ms baix dels darrers 30 anys. Ledat mitjana de les altes i de les baixes se situa al voltant dels 30 anys i la ciutat de provinena i dacollida s majoritriament Barcelona. Dins del municipi, les baixes i altes es donen majo-ritriamenat al centre urb i al barri de Ca lArtigues. UNANIMITAT

  5.- aprovaci definitiva de lexpedient de modificacions pressupostries.

  El Ple va acordar no admetre a tr-mit lescrit dallegacions presentat per Joaquim Ferriol i Tarafa, en nom i repre-sentaci del grup municipal dERC, per no tractar-se de cap dels casos establerts en larticle 170.2 del Text Refs de la Llei dHisendes Locals, i va aprovar definiti-vament la modificaci del pressupost de lexercici 2011 per suplement de crdit i crdit extraordinari (707.000,00 euros) a finanar amb el romanent lquid de tre-soreria per a despeses generals (490.000 euros), baixes de crdit (200.000,00 euros) i majors ingressos (16.500,00 euros). ERC va voler fer constar el perqu de lallegaci. En aquest sentit, va dir que creia que laugment de les retribucions de la brigada elctrica no es justifica-va noms amb lassumpci daquesta ja que noms van ser quatre mesos. Tamb va dir que tampoc trobava justificat laugment en Activitats esportives pel monitoratge, ja que aquests diners hau-rien de sortir de Retribucions bsiques dEsports. Tamb va comentar que sampliava el capital de lEMO quan en una Junta general es va dir que aix no era necessari i que estava previst tancar lexercici 2011 de lempresa amb super-

  vit. A ms, ERC va criticar el fet dhaver aprovat per Junta de Govern una reser-va de diners per a una despesa abans daprovar-se la modificaci pressupostria. Tamb va criticar el fet de gastar els estal-vis en despesa corrent i que en les modifi-cacions pressupostries es diu la xifra que saugmenta per no la xifra en qu queda la partida i com sha executat fins ara. Lalcalde, Ignasi Simn, va insistir en el fet que les allegacions no complien la llei. Tamb va dir que les retribucions de la brigada elctrica havien estat per cinc mesos comptant lextra i que, mal-grat laugment de la partida dActivitats Esportives, aquesta no havia estat superior al 2010. En referncia a lEMO, Simn va matisar que el que es va dir en la Junta general no es va dir que fos segur. Lalcalde tamb va manifestar que, tot i que la llei no obliga, veia b que en les modifica-cions pressupostries sacompanys la xifra de laugment de les partides amb la xifra en qu queden les partides i amb com sha executat fins ara. PSC A FAVORPP A FAVOR ERC EN CONTRACiU EN CONTRAICV-EUiA EN CONTRA

  6.- ratificaci del conveni de paga-ment dinversions dimEs sa.

  El Ple va ratificar el conveni signat entre lAjuntament de Lli dAmunt i lempresa IMESAPI signat en data 28 de desembre de 2011. Aquest conveni donava per finiquitat i liqui-dat el contracte de renovaci total i parcial de lenllumenat pblic de Lli dAmunt i el pagament del deute pendent. Lalcalde, Ignasi Simn, va xifrar lestalvi que suposa per lAjuntament la rescis-si del contracte amb IMES en 370.000 euros ms els interessos fins al 2016. ERC va qestionar el fet dhaver amor-titzat un crdit fet en condicions molt favorables. Lalcalde va respondre que era millor fer-ho amb aquest crdit, ja que aquest finanament no estava regulat.Per la seva banda, CiU va comentar que creia que ni lacord signat amb IMES era tan bo ni la rescissi del contracte ha estat tan bona. PSC A FAVORPP A FAVOR ERC ABSTENCICiU ABSTENCIICV-EUiA ABSTENCI

  7.- moci conjunta per a la construc-ci de ledifici del segon institut dEducaci secundria obligatria a lli damunt.

  El Ple va acordar dinstar a la Generalitat de Catalunya que compleixi la clusula nmero 2 del conveni signat el juliol de 2011 on sespecifica que aquesta cessi tindr una durada dun any, prorroga-ble anualment de manera expressa, amb un termini mxim de quatre anys i que contempli en el pressupost de 2012 del Govern la redacci del projecte executiu i en el pressupost de 2013 la construcci de ledifici del segon institut de secundria del municipi de Lli dAmunt. Lalcalde, Ignasi Simn, va recordar que el consistori local va haver de cedir part de lequipament municipal del carrer Folch i Torres per donar sortida a lescolaritzaci

  de lalumnat ja preinscrit al segon ins-titut i que el proppassat desembre la Generalitat va demanar a lAjuntament la cessi de nous espais de lequipament municipal per al curs 2012-2013, i adver-tia de la necessitat de programar la retira-da dels usos de la planta pis per a la seva ocupaci els propers anys. Segons Simn, no podem permetre anar cedint espais i que la Generalitat no compleixi els seus compromisos amb el projecte i la cons-trucci del segon institut. ERC va manifestar la urgncia del projec-te, ja que creu que, si no el fa ara, s dif-cil que el faci en els propers quatre anys; tamb pensa que la construcci ser ms difcil daconseguir. ICV-EUiA tamb creu que, si no entra dins del pressupost del 2012, ser difcil i afegeix que la Generalitat tamb hauria dassumir els costos de la retirada dels usos de la planta pis de lequipament municipal del carrer de Folch i Torres. Per la seva banda, CiU va manifestar que potser la moci no era la via apropiada per negociar aquest tema i va plantejar una negociaci ms propera del representant del PP a lAjuntament amb la presidenta del PP de Catalunya, Alcia Snchez Camacho.El 1r tinent dAlcalde, Josep Santiago, va contestar que Alcia Snchez Camacho ja nestava al corrent. UNANIMITAT

  8.- moci conjunta per tal que el govern municipal faci pblic el deute del govern catal amb lajuntament i les empreses muni-cipals i organismes autnoms per instar la generalitat a liquidar-lo de forma urgent.

  El Ple va acordar de fer pblic el deute que el Govern de la Generalitat t amb lAjuntament de Lli dAmunt i tots els seus organismes, dependents i vinculats i dinstar el Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritria, a ms de demanar a la Generalitat que, de la mateixa manera que ha demanat un crdit per fer front al pagament als treballadors i treballado-res, estableixi una lnia de finanament especfica a partir de lacord del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera del 17 de gener de 2012 per liquidar els seus deu-tes amb els Ajuntaments abans del 29 de febrer. Lalcalde, Ignasi Simn, va parlar dun deute reconegut del 2011 de 2 milions deuros, bsicament de subvencions a escoles bressol i inversions del Pla dObres i Serveis. Simn va dir que lAjuntament no podia demanar crdit ni augmentar els impostos i, tenint en compte tamb el que la gent deu, la tresoreria del consistori local pateix i sha fet una bola de gaireb 3 milions deuros, que lAjuntament no t per qu suportar tenint en compte els compromisos de la Generalitat. UNANIMITAT

  9.- moci conjunta en defensa dels centres Educatius municipals i del manteniment de la xarxa pblica dEscoles bressol.

  El Ple va acordar de recolzar la negociaci entre la Generalitat de Catalunya, les asso-ciacions municipalistes i la resta dagents per estudiar els mduls de finanament dels centres de titularitat municipal; recla-mar una via immediata, amb un calendari

  concret, per liquidar el deute que prov de lany 2010; assegurar la viabilitat de lactual xarxa pblica de qualitat descoles bressol, amb el comproms i la implicaci econmica de les administracions pbli-ques sense agreujar ms la situaci econ-mica de les famlies usuries del servei; reclamar la convocatria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igual-tat doportunitats i lequitat en laccs al servei; mantenir el comproms de lAjuntament amb leducaci 0-3 perqu no s noms un servei que garanteix la conciliaci laboral i familiar, sin que t un paper educatiu important en el desen-volupament de linfant i en la contribuci a la igualtat doportunitats; i continuar apostant per uns serveis educatius muni-cipals que mantinguin uns parmetres de qualitat econmicament sostenible, si es mant la collaboraci i la coresponsabi-litzaci entre administracions pbliques. Lalcalde, Ignasi Simn, va explicar que Lli dAmunt s un dels pobles pioners a defensar i construir escoles bressol, que som un referent i que es vol mantenir, per que cal que la Generalitat mantingui les aportacions, si no ser inviable mante-nir-ne la qualitat. ERC va proposar de modificar la moci i substituir el punt sis perqu ja estava incls en el punt 3, cosa amb la qual van estar dacord tots els grups municipals. CiU va dir no combregar al 100% amb la moci, ja que creia que dir que leducaci dels 0 als 3 anys s vital els semblava massa i que, en tot cas, era una ajuda a les famlies, ms per conciliaci que per educaci. UNANIMITAT

  10.- afers urgents.No nhi havia.

  11.- mocions.ICV-EUiA va presentar dues mocions:1.- Moci per deixar dabonar la quan-titat que saporta a Valls Oriental Televisi (VOTV) durant el temps que duri aquesta desagradable situaci econmica i dedicar aquests diners a aju-dar a les famlies ms necessitades de la nostra poblaci. La regidora de Comunicaci, Mara Marcos, va defensar la importncia daquest mitj de comunicaci pel servei que ofereix, va dir que el cost per ciu-tad s de 4 euros i que laportaci de lAjuntament representa un 1% del pres-supost municipal. ICV-EUiA va manifestar que sestan eli-minant serveis i que creia que aquest no era dels ms necessaris. Va matisar que es tractava duna mesura amb caducitat i que no es podia permetre que hi hagus gent passant gana. Lalcalde, Ignasi Simn, va assegurar que lAjuntament est arribant a tota la gent de la poblaci que passa gana. ERC es va manifestar a favor de la moci no perqu no cregui en una televisi comarcal, va dir, sin perqu creu que ha de ser ms sostenible pels municipis i que el preu no pot ser tan elevat i el servei tan escs. Aquest grup municipal va plantejar com a soluci la unificaci de les dues televisions comarcals. CiU es va abstenir allegant que no havia rebut a temps la moci per poder estu-diar-la conjuntament amb el grup.

  Per la seva banda, el PP va manifestar que de cor votarien a favor de la moci, per que de cap tenien present que estaven en un equip de govern. Tamb va dir que si Lli dAmunt es retira daquesta televi-si podria ser un precedent per a altres municipis i no ho podria suportar, cosa que suposaria, a ms, ms gent a latur. I, va afegir que, si la partida de Benestar i Famlia dels pressupostos del 2012 es veia retallada, presentarien ells la moci. PSC EN CONTRAPP EN CONTRA ERC A FAVORCiU ABSTENCIICV-EUiA A FAVOR

  2.- moci per manifestar el profund desacord per lincrement de les tarifes del transport metropolit pe lany 2012 que ha aprovat el consell dadministraci de latm i per proposar a latm que sestudi la creaci duna targeta anual t-any i una targeta t-Jove-any, a ms de demanar al govern de la generalitat que de manera urgent enceti els treballs per aprovar una llei de finanament del transport pblic.

  El PP va donar xifres i va dir que els agra-daria que fos aix, per que no pot ser per-qu els costos sn molt elevats. El PSC va dir que no estava dacord amb laugment de tarifes, per que shavia promogut la fidelitat i que no era un bon moment per a una rebaixa de preus. Tamb va manifestar que sha de mante-nir el transport pblic, per que sha de fer ms sostenible. ERC va votar a favor de la moci ente-nent que no vol penalitzar el transport pblic, sin anar-hi a favor. CiU es va abstenir amb el mateix argu-ment que en lanterior moci. PSC ABSTENCIPP ABSTENCIERC A FAVORCiU ABSTENCIICV-EUiA A FAVOR

  13.- preguntes.ICV-EUiA va formular pregun-tes al voltant de 8 temes: el rumor dacomiadaments de treballadors de lAjuntament; els habitatges de protecci oficial de Can Salgot i Ca lArtigues; la recollida de brossa i verd a Ca lArtigues; les obres del gasoducte; un cam pea-tonal a Can Rovira Vell i Sud; un nou enginyer elctric municipal; problemes en el torrent situat entre els carrers de Pep Ventura i de Llus Millet de Pinedes del Valls; i la presumpta apropiaci de diners de la Mancomunitat per part de lexgerent. CiU va preguntar en quines millores, installacions i inversions del municipi shan gastat els diners, una vegada res-cindit el conveni de lAjuntament amb IMES. Aquest grup municipal tamb va lamentar la falta dinformaci rebu-da i en va demanar de primera m sobre la presumpta malversaci de fons de la Mancomunitat. ERC va formular preguntes al voltant de 7 temes: lEmpresa Municipal dObres, el cicle Mudat, la Mancomunitat, el butllet Informat, els cursos de catal per a adults, el POUM i les compensa-cions en metllic i la venda de parcelles de Mango.

 • 012 >

  NOtcIes del POBle

  El creixement del servei es fa pals si comparem les dades del primer any natural del ser-vei, de juliol del 2010 al juliol del 2011, durant el qual el 777 va transportar 58.366 usuaris, amb una mitjana per expedi-ci de 12,8 viatgers, amb les dades del 2011, quan es van assolir els 67.778 viatgers i una mitjana per expedici de quasi el 15 passatgers, s a dir, un creixement superior al 16%.Aquestes dades posen de mani-fest que el 777 s un servei

  amb molt de futur i, a ms, tenint en compte que, en noms un any, ja ha assolit el mateixos valors docupaci per expedici que les lnies con-vencionals que des de fa molts anys han vingut donant el ser-vei fins a dia davui, malgrat que la lnia del 777 es veu penalitzada per laturada del servei al mes dagost i la manca dexpedicions en algunes fran-ges horries de forta demanda.Per altra banda, les lnies del Bus Nit que han sofert retalla-

  des de servei, com sn la N70, la N72 i N73, han obtingut uns resultats anuals respectius de 15.103, 17.296, 36.163 viatgers transportats, fet que, en el millor dels casos, ha donat una ocupaci mitjana de 8,7 viatgers per expedici. Si comparem aquestes dades amb les del bus exprs no hau-rem de fer qestionar el futur del 777.A ms, recordem que, en aquest moments, el projecte del Bus Exprs de la Vall del

  Tenes est en la fase dimplan-taci dels semfors amb priori-tat per al 777, per tal de millo-

  rar la fludesa del servei i poder garantir els temps programats en els horaris.

  La Mancomunitat de la Vall del Tenes va presentar el passat 16 de gener, als jutjats de Grano-llers, una querella criminal con-tra lexgerent daquest ens supramunicipal Francesc Del-gado, pels presumptes delictes dapropiaci indeguda, malver-saci de cabals pblics, falsedat en documents mercantils i esta-fa. La querella inclou docu-mentaci comptable que reve-laria que lexgerent hauria des-viat uns 525.000 euros, entre els anys 2007 i 2011, els anys en qu va dirigir lentitat.

  la vall del tenes, ms que un nom geogrfic des de 1976La Mancomunitat Intermuni-cipal de la Vall del Tenes est formada pels ajuntaments de Lli dAmunt, Lli de Vall, Santa Eullia de Ronana i Bigues i Riells.

  La Mancomunitat de la Vall del Tenes va sorgir fa 30 anys per les necessitats comunes que tenien els municipis integrants. Just estrenats els Ajuntaments democrtics, lany 1979, els de Bigues i Riells, Santa Eullia de Ronana i Lli dAmunt recollien una vella aspiraci popular: tenir un centre de segon ensenyament, amb batxillerat i formaci professi-onal, que el nombre important i cada dia creixent dalumnes de secundria feia necessari. Per por-tar a terme aquest objectiu, i dal-tres que per la seva envergadura requerissin una acci conjunta, van decidir de constituir una mancomunitat intermunicipal dels tres Ajuntaments. El de lAmetlla del Valls, que tamb hi va ser invitat, va refusar den-trar-hi. Contrriament, el de Lli de Vall va tenir inters a formar-ne part des del primer moment.

  El projecte de lescola va anar endavant de seguida. LEscola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes iniciava el seu funciona-ment loctubre de 1980, provisi-onalment sota la titularitat de lAjuntament de Santa Eullia, propietari del terreny. Mentres-tant, comenaven els trmits legals per a laprovaci de la Mancomunitat per part del Departament de Governaci de la Generalitat de Catalunya. Dos anys desprs era aprovada, amb linforme previ del Consell de lEstat, per Decret del presi-dent Jordi Pujol de 1er de juliol de 1982 (214/82), publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 23 de juliol (nm. 243), que en la seva part dispositiva deia:Article nic.- Saproven els Esta-tuts i la constituci de la Manco-munitat intermunicipal voluntria de la Vall del Tenes, integrada pels

  Ajuntaments de Bigues i Riells, Lli dAmunt, Lli de Vall i Santa Eullia de Ronana, per a lestabli-ment dels serveis densenyament. La constituci oficial es va celebrar el dia 21 de setembre de 1982 a la sala dactes de lEscola La Vall del Tenes, amb assistncia de les cor-poracions municipals dels quatre pobles, representants dentitats i un pblic nombrs. En la actualitat, aquest ens supramunicipal t diferents uni-tats de serveis: IES de la Vall del Tenes

  Institut de secundaria amb 450 alumnes.

  Escola de Musica de la Vall del Tenes

  Amb 335 alumnes. Servei dEmpresa i Ocupa-

  ci de la Vall del Tenes Sofereix un espai i una gesti

  a loferta i demanda intra Vall del Tenes.

  SEFED (Simulaci dem-preses amb finalitats edu-catives): Programa de formaci per a persones majors de 16 anys en atur.

  Servei de Prevenci de drogues. Es fan actuacions proactives

  a total la Vall del Tenes amb coordinaci amb el mon educatiu, sanitari, policial i assistencial.

  Servei de Dones juristes. Servei legal per a dones mal-

  tractades o violncia de gnere amb el seu significat mes ampli.

  Formaci ocupacional. Amb diferents programes.

  La Vall del Tenes s ms que un nom geogrfic; els pobles que la conformen van crear la mancomunitat amb la idea que sumant esforos entre ells podrien aconseguir molt ms.

  Els resultats del Bus Exprs de la Vall del Tenes demostren la seva vlua

  Pressumpte delicte de desviaci de diners de la Mancomunitat de la Vall del Tenes

  El 2011 ha estat el primer any complet de la lnia 777, el Bus Exprs de la Vall del Tenes. En aquest perode, el 777 ha seguit fidelitzant usuaris fins arribar als 67.778 passatgers transportats al llarg de lany.

  La Mancomunitat de la Vall del Tenes denuncia possibles irregularitats comeses per lexgerent Francesc Delgado durant la seva gesti de lentitat.

  La mitjana d'ocupaci per expedici s d'un 33% amb 18 passatgers

  RESULTATS D'EXPLOTACI DE LA LNIA 777 VALL DEL TENES

  3.021

  4.2805.120

  5.8765.026 5.159

  5.6146.446

  5.252

  6.806

  5.766 5.7316.682

  7.063 7.486

  5.773

  0

  3000

  6000

  9000

  juliol setembre octubrenovemb

  redesemb

  re gener febrer mar abril maig juny juliol setembre octubrenovemb

  redesemb

  re

  67.778passatgerstransportatsel2011

 • Espai per a articles dopini dels partits poltics amb representaci al Ple que ho desitgin. Aquests articles dopini shan de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicaci, en horari de lAjuntament, a travs del correu electrnic [email protected], personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 - 08186 Lli dAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Els articles dopini poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensi mxima duns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. s impres-cindible que els autors indiquin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. El butllet es reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oport. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butllet no comparteix necessriament el contingut de les opinions signades.

  grups Municipals

  OPINI

  > 013

  s possible que la desafecci que actu-alment sent la ciutadania per la poltica i pels que ens dediquem a ella en ms o menys mesura sigui per la degradaci que es practica directament vers les per-sones i contra les ideologies amb el tot shi val. Caldria preguntar-se qui t les prpies idees poltiques clares i quin s el significat que tenen per a cadasc. En el passat Informat del mes de gener ERC sha dedicat a embolicar de mane-ra injusta i falsament que aquest equip de govern ha apujat els impostos per sobre del nivell de vida. Recorrem a la memria histrica i que cadasc miri als seus arxius els rebuts de les escom-braries, per exemple, dels anys 2003 al 2007 i faci un petit clcul amb el nivell de vida de lpoca, lincrement dels rebuts daquells anys i els que hem fet nosaltres.La resposta s clara, certa i concisa, hem fomentat ms que mai lactivitat econ-mica amb laposta per Mango i Boikit, amb el programa XIT, amb el qual ms de 800 persones shan format i ses-tan formant. Assessorem emprenedors i vrem tornar lany 2008 a crear una altra vegada el servei de Promoci Eco-nmica, que ERC va desmuntar, el 2004, durant el seu mandat.Quant a la pregunta permanent i cons-tant per anar creant desconfiana i dub-tes sobre els diners de Mango (projecte en el qual mai van fer res per adre-ar-lo), tamb diem clarament que bona part shan invertit en histrics dficit en equipaments i infraestructu-res. Com, si no sha pogut fer la Biblio-teca? Lescola bressol Nova Espurna i la urbanitzaci de lentorn? La segona deixalleria? El cam de vianants de Palaudries a Can Rovira? La urbanit-zaci del 2n centre de salut? El canvi denllumenat de Can Farell?, entre dal-tres projectes.Resulta una prdua de temps intentar sembrar el dubte a una gesti palpable, potser amb lnica intenci de no recordar les preguntes que ells encara han de respondre.Evitarem seguim replicant sobre la muni de falses insinuacions, perqu entrarem en una dinmica perillosa a la qual no volem jugar amb ning i, a ms, ens comena a cansar. Es miri com es miri, la feina feta durant els darrers quatre anys avala els nostres resultats i pensem fermament que sha sabut valo-rar el que sha fet. Per finalitzar. En aquest joc del tot shi val tampoc hi cabria linsult, la desqua-lificaci ni les pintades ignominioses que per dues vegades han aparegut en el nostre local social el mes de gener i, curiosament, desprs del debat de les-tat del municipi.

  Fa algunes setmanes, com molt b sabeu, es va repetir el ja tradicional debat de lestat del municipi, aquest cop retransms per VOTV. Fou un debat estril des dels partits de loposici, ja que no va ser ms que la repetici dels programes electorals que vrem presen-tar en les passades eleccions del mes de maig. Hauria estat ms interessant si els partits que governen haguessin presen-tat els pressupostos per al 2012 abans daquest debat, de ben segur que el debat hagus estat ms enriquidor per als partits de loposici i per a tots els assistents, per en canvi molt ms com-proms per als partits que governen quan els tocaria enfrontar-se pblica-ment amb uns pressupostos que de ben segur seran els ms restrictius i galdosos dels darrers anys. No ens estarem, i aix ho desitgem, en el proper Informat de fer-los cinc cntims dels pressupostos, per sauguren mals temps.En aquest debat, des de CIU vrem apostar perqu lAjuntament inverts mes recursos al servei a les persones, seguint en la lnia que explicvem en el nostre programa electoral, on propos-vem la creaci dun centre de dia per a la gent gran. La sorpresa fou quan els dos socis de govern discrepaven en vers a la nostra proposta, mentre els senyors del PSC ho veien del tot inviable i els senyors del PP deien que era una pro-posta que tenien en ment estudiar. Amb aquestes contradiccions, ara ente-nem per qu encara no ens han presentat els tant esperats pressupostos, no els deuen quadrar ni en les millors volun-tats, deu ser per aix de ser dos partits fora distanciats ideolgicament.Probablement ens queden pocs mesos, per no dir setmanes, perqu les al-legacions que hi va haver del POUM arribin a la recta final per tal de ser apro-vades. Les reunions que vrem tenir els partits poltics per acabar de resoldre els aspectes ms preocupants per lactual lequip de govern eren simplement purs trmits per donar sortida a les al-legacions, que no pas reflexionar sobre aquells aspectes que tracen el futur i el desenvolupament de Lli dAmunt.Aspectes tan importants com quina idea de poble volem, all de la centralitat i les subcentralitats; el centre urb, el creixe-ment, les noves ubicacions per als nous equipaments, les connexions entre bar-ris, aquelles idees inicials de com havia devolucionar el nostre poble que-den totalment desdibuixades en aquest inacabat POUM.Sha perdut aquell esquema clar que en els inicis ens explicava lequip redactor. Possiblement ens quedarem amb un POUM que resol problemes puntuals, que va omplint els buits que t el muni-cipi, per sense analitzar-los profunda-ment i el que s ms important: sense cap idea generadora de poble. Potser hagi faltat ms debat, ms participaci, per des de CDC instem a esgotar les ltimes setmanes a la reflexi collectiva per manifestar a lequip de govern aque-lles idees que no shaurien de perdre de vista. Estem treballant per posar-vos els mitjans de collaboraci i podeu aju-dar-nos a una reflexi ms rica.

  Aquests dies lAjuntament va filtrant les retallades que haur de fer per les dificultats econmiques que t. De fet, en el darrer Ple ens van comuni-car que, fins i tot, seliminaven el cicle Mudat, que costava 21.000 euros, o els cursets de catal per a adults, per estalviar-sen 3.000, encara que aix, representi deixar a mitges a 20 perso-nes que sestaven traient el nivell B de catal. Han acomiadat personal de lempresa municipal i la premsa va publicar la intenci deliminar el ser-vei de transport pblic a lagost. Tot plegat a causa de la crisi i les dificul-tats econmiques que han sorprs els nostres governants, acostumats com estaven a gastar sense mirar, grcies als 16 milions deuros que han rebut de Mango.El que no publiquen els diaris ni reco-neixen mai els regidors del govern s que la seva gesti ha estat nefasta des del primer dia. Ja el 2008, lAjunta-ment va perdre diners. Aix sha repe-tit any rere any, fins que ara, passades les eleccions i afermat el seu poder, PSC i PP han tingut les mans lliures per aflorar la difcil situaci en qu han deixat lAjuntament.A pesar daix no han estalviat diners en fer-se propaganda. Lany 2008 lAjuntament de Lli ja va perdre 247.750 euros. Va ser el primer any complet de mandat del govern de PSC-PP-CiU. Aquell mateix any, lAjuntament es gastava 80.000 euros en ledici de la revista Informat. Lany segent, el 2009, els pagaments a lempresa editora varen ser de 90.000 euros, mentre lAjuntament perdia 356.559 euros. Al 2010, el cost de la revista municipal va ser de 86.000 euros i lAjuntament va arri-bar a perdre 836.330 euros en la seva gesti ordinria. Finalment al 2011, la factura de la revista i dels especials de precampanya van pujar, 73.000 euros ms, amb unes prdues encara no publicades.LAjuntament shaur gastat una mit-jana de 6.500 euros al mes per editar la revista municipal. Tot plegat, a major glria del govern, sense cap contracte ni cap procs de concurs pblic per mirar de trobar una millor oferta. Ara b, quan nosaltres hem preguntat al Ple si prendrien alguna mesura per estalviar, o si aplicarien el seu progra-ma electoral de fer la publicaci tri-mestral, ens diuen que potser faran un concurs per millorar els costos. Perqu no ho havien fet fins ara?

  Cuando la Generalitat presenta los presupuestos para el 2012, nos entera-mos, igual que todos los grupos polti-cos municipales, que no haba ningu-na partida presupuestaria para la cons-truccin del nuevo IES en Lli dAmunt. En el acto titulado Lli dAmunt a debat celebrado el pasado 18 de enero y que adems fue televisado por VOTV, nuestro portavoz Francisco Len propuso presionar de la forma ms eficaz posible al gobierno de la Generalitat para que se construya el nuevo IES, haciendo propuestas en el Parlament a travs de los grupos pol-ticos. Tambin dijo que nuestro grupo parlamentario ICV-EUiA haba presentado una enmienda para la construccin del nuevo IES. Con este artculo, desde ICV-EUiA queremos informar que nosotros S hemos pre-sentado esa enmienda a los presupues-tos de la Generalitat para que se incor-pore una partida suficiente para la construccin del IES. Cuando porta-voces de otros grupos polticos dije-ron que ellos tambin haban hecho enmiendas a los presupuestos para que se incluyera lo de IES, era mentira: se ha cerrado la fecha para presentar enmiendas a los Presupuestos y algunos grupos polticos no han pre-sentado nada. Estamos convencidos que, si en los Presupuestos de la Gene-ralitat del 2012 no hay partida para empezar a construir ya el IES, no habr tiempo suficiente para hacerlo en la fecha prometida, es decir, en 4 aos, habiendo pasado ya casi 1 ao desde entonces. Esperamos y desea-mos que, cuando se debata nuestra enmienda, los parlamentarios de los grupos polticos municipales que se comprometieron tanto en el acto del 18 de enero, como en el pasado pleno de 26 de enero, apoyen nuestra enmi-enda, de lo contrario no ser posible la construccin del nuevo IES.El viernes 27 de enero, con la presen-cia de nuestra diputada al Parlament de Catalunya Merc Civit y algunas AMPA, hicimos una reunin para explicar lo que nuestro Grupo Parla-mentario est haciendo para conseguir la construccin del nuevo IES, recogi-endo al mismo tiempo las inquietudes de las AMPAS. Valoramos muy positi-vamente la participacin, compromi-so y predisposicin que detectamos en la reunin. Ms tarde tambin hici-mos un acto de Dones en la Biblioteca Municipal para intercambiar opinio-nes y experiencias con los dos grupos de Dones que existen en Lli, Amunt Dones y Dones del Tenes. Nuestra diputada Merc Civit se llev una agradable y positiva sensacin, y se prest a colaborar con todo aquello que a los dos grupos de Dones les sea de utilidad para desarrollar sus activi-dades y conseguir sus reivindicaciones.Lli dAmunt se merece ms!!!

  A ning se li escapa que estem vivint moments molt difcils. Moltes perso-nes i famlies amb prou feines arriben a final de mes o b necessiten ajudes, en molts casos municipals, per poder dur aliments a casa. S, aquesta s la dura realitat. I si una cosa ens demana avui dia la societat a la classe poltica, i en espe-cial als que governem i duem les ren-des de les arques municipals, s ser molt curosos i vigilants de les despe-ses, gestionar de forma molt eficient els seus impostos i, sobretot, no mal-gastar els diners.Tot aix ho expliquem ja que s curi-s que ara ERC i ICV demanin comenar el procs del POUM des del principi, no tenir en compte els treballs realitzats fins ara i partir de zero. I nosaltres els preguntem, que fem amb els 292.000 euros que costa tot aquest procs, i que es troba en la seva recta final? Potser la resposta es troba en lexperincia que van acu-mular a lanterior etapa de govern, amb el malbaratament de ms de 350.000 euros que va costar lacomi-adament improcedent del secretari municipal i als quals hem hagut de fer front.S, daix estem parlant. De partir dun document, amb el qual tots estem dacord que t mancances, o de gastar diners que avui dia sn molt ms necessaris en daltres qestions. Hem creat una comissi de treball amb tots els representants poltics per discutir tots els aspectes que hem considerat rectificables del pla pre-sentat, partint de les allegacions pre-sentades i tamb per les proposicions fetes per collectius com lindustrial, shan mantingut reunions amb mol-tes persones. Per el que ms crida latenci s que tot i que ERC i ICV formen part de la comissi de treball per redefinir el POUM, i tot i que sels va proposar que aportessin ms aspectes a debatre i definir, no siguin capaos ms que dinsistir en la idea de tornar a comenar de nou i no tenir en compte el fet i pagat fins ara.No, senyores i senyors, aquesta no s la nostra forma dactuar. Formem part dun equip de govern i som i serem molt curosos amb els diners que gestionem.El model de poble s el que tenim. No canviarem ara la definici fsica de Lli dAmunt ni la configuraci i distribuci dels barris. El que s que podem fer s optimitzar de la millor forma possible els recursos i els serveis de qu disposem, i aquells que podem projectar en un futur.

 • Mar de 2012014 > Opini

  EntitatsEspai per a articles dentitats registrades en el Registre Municipal dEntitats que ho desitgin. Aquests articles shan de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicaci, a travs del correu electrnic [email protected], personalment, per fax (938414175) o per correu ordinari (c. dAnselm Clav,73 - 08186LlidAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Lobjectiu daquest espai s que aquestes entitats es donin a conixer. Els articles han de tenir una extensi mxima de 10-11lnies (uns 800carcters) amb tipografia Arial i cos12. s imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. El butllet es reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oport. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butllet no comparteix necessriament el contingut de les opinions signades.

  Calotada solidria 2012

  Un any ms, Lli Peruanitos i la Colla dels Carretons organitzen la Calotada Solidria, que enguany tindr lloc el diumenge 4 de mar a lateneu LAliana.Daquesta manera, gaudirem dun dia de germanor entre peruans que resideixen a Catalunya i catalans amb un objectiu concret: recaptar fons per als nos-tres projectes dajuda als nens i nenes ms desfavo-rits del Per i, en concret, de lassentament hum Cerro Candela de Sant Martn de Porres (Lima). Lli Peruanitos treballa en aquest assentament hum des de lany 2008 en el local de la nostra custdia Comedor Catalunya. Lli Peruanitos hi dna cobertura a 150 nens i nens dunes 70 famlies que viuen en condicions molt precries. Aquets any, la trobada tindr lafegit que soferir un espectacle de folklore tpic de les dues cultures a crrec de lEsbart dansarire de Granollers i del grup peru Per Ritmos i Costumbres.

  Calotada solidriaDia: diumenge 4 de marHora: 14 hLloc: ateneu LAliana Venda de tiquets: bar LAlianaReserves: Lli Peruanitos (616 812 779 / [email protected])Preu: 15 adults; 12 nens i nenes (fins a 10 anys)Men: adults: calots amb salsa romesco / monge-tes amb botifarra / pa, vi, aigua i postres; infantil: macarrons / botifarra amb xips / pa, aigua i postres.

  VINE I PASSA-HO B AMB NOSALTRES I SIGUES SOLIDARI!

  Lli Peruanitos

  Calotada popular a Mas Bo / Can LledCom cada any, tot just a tocar de la primavera, les primeres calors ens fan pensar que ja la tenim!, un any ms, la nostra tradicional Calotada Popular (XI edici).

  Les AA.VV. dels barris de Mas Bo i de Can Lled us convidem a gaudir dun dia de festa i sobretot de bon menjar. Oferirem: calots (del Camp de Tarragona), salsa, botifarres amb pa de pags, vi o refresc, postres o caf, mantenint els mateixos preus populars, aix s, sense baixar la qualitat, i sobretot fet de la forma tradicional i grcies a la collaboraci dels membres de les entitats de ambds barris i dels nostres vens i venes.

  Veniu i proveu els millors calots, les millors botifarres, la millor salsa tradicional i un bon ambient festiu!!

  RECORDA 11 de mar de 2012 /13:30hLloc: Local Social Mas Bo / Can LledParc de la Uni (Camp de Futbol)

  VENDA DE TIqUETS Bar ExtremeoRestaurante AdelaBar RomeroLocal Social Mas Bo/Can Lledo

  Preus populars Socis: 8 No socis 12 Nens 3

  Associacions de Vens de Mas Bo i Can Lled

  III Fira de la donaDes dAmunt Dones estem preparant la III Fira de la Dona i volem comptar amb tu, dona emprenedo-ra o artesana, dona amb empenta... Amunt Dones tofereix un espai perqu puguis donar-te a conixer, oferir els teus productes, mos-trar la teva creativitat, la teva activitat empresarial, la teva afici...Si vols participar en la III Fira de la Dona, que tindr lloc el dia 5 de maig, posat en contacte amb nosaltres a travs del correu electrnic ([email protected]) o vine a veurens al pavell, el pri-mer dijous de cada mes, de 17:30 a 19:30 h.Thi esperem!

  Associaci Amunt Dones

  1a fira dintercanvi i venda

  Les AA.VV. de Mas Bo i Can Lled van decidir dor-ganitzar plegats amb el Grup Els Masbolaos 1a Fira dIntercanvi i venda de Mas Bo i Can Lled. Aix, aquesta Fira aconsegu ser un espai ldic dintercan-vi i relaci venal, amenitzat amb msica nadalenca i amb una bona xocolata calenta.Lacte que s va realitzar al Parc de la Uni prop de Nadal, va tocant Nadal va resultar un xit de partici-paci entre els nostres vens i venes. Aix saplegaren ms de 150 persones que van trobar ms de 16 para-detes on es podien veure tot tipus dobjectes, com ara roba, joguines, DVD, llibres, artesania, etc...Desde les AA.VV. agram la collaboraci de tot els vens i les venes que participaren, i especialment al Grup Els Masbolaos per la seva iniciativa, sense la qual no hauria sigut possible.

  Associacions de Vens de Mas Bo i Can Lled

 • Mar de 2012 Opini > 015

  Club de lecturadimarts 6 de marTertlia literria de la novella Jane Eyre de Charlotte Brnte. Si vols participar en el Club de Lectura que es fa a la Biblioteca, posat en contacte amb el nostre personal. Hora: 18 hLloc: Biblioteca Ca lOliveresMs informaci i inscripcions: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  Dia de la Dona:Hora del conteOliver Button s una nena, a crrec de Nria Tarabal. Per a infants a partir de 4 anys.Dia: dijous 8 de marHora: 17.30 hLloc: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  Lectura del Manifest del 8 de mar i espectacleDesprs de la lectura del Manifest del 8 de mar hi haur lespectacle per a adults Spa Mocions, un passeig per la vida a travs de narracions viscudes des del punt de vista de la dona; set situacions que ens remouran emocions, sentiments, valors... amanides per una gran dosi dhumor. A crrec de la compa nyia Rosa Fit.Dia: dijous 8 de marHora: 19 hLloc: sala dactes de la Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  ExposiciTinc un llop a la tauleta de nit, produda per la Subdirecci General de Biblioteques de la Ge -neralitat de Catalunya.Dies: del 8 de mar al 8 dabril Lloc: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  La literatura i els contes en els primers anys de vidadissabte 17 de marTtol: De lluna al mar. Imatges, paraules, sons i un punt de partida: un tur des del qual es veu el mar i es pot arribar fins a la lluna. A crrec de Marta Roig. Per a infants de 0 a 3 anys, aproximadament. Hora: 11 hLloc: Biblioteca Ca lOliveresInscripcions: Inscripci prvia a partir del 3 de mar; places limitades Ms informaci: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament Taller creatiudimarts 20 de marTaller creatiu Fem titelles: el llop, a crrec de Tnia Carrasco. Per a infants a partir de 4 anys.Hora: 17.30 hLloc: Biblioteca Ca lOliveres Inscripcions: Inscripci prvia; places limitades Ms informaci: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  Hora del contedijous 29 de marEls tres porquets amb un toc diferent, a crrec de Nria Tarabal. Per a infants a partir de 4 anys.Hora: 17.30 hLloc: Biblioteca Ca lOliveres Ms informaci: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  Confernciadimecres 28 de marConferncia: Desmuntant els contes de fades. Es parlar sobre lorigen real del contes de fades que coneixem avui. A crrec dElena Mateos, llicen-ciada en Teoria de la literatura i Literatura comparada.Hora: 19 hLloc: Biblioteca Ca lOliveres Ms informaci: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  Taller descripturaSi vols participar en el Taller descriptura que es fa a la Biblioteca, posat en contacte amb el nostre personal. Dies: per determinarHora: per determinarLloc: Biblioteca Ca lOliveresPreu: gratutMs informaci i inscripcions: Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament

  Activitats de la Biblioteca Ca lOliveres

  Sortida per veure sarsueladiumenge 18 de marEspectacle de sarsuela al Casino de Caldes de Montbui:La del manojo de RosasHora de sortida: 17 hLloc de sortida: Casal de la Gent GranPreu: 22 euros (inclou autocar + entrada)Inscripcions i ms informaci: Casal de la Gent Gran, Sr. Jess (matins, 93 841 68 40 / tardes, 93 841 61 55). Places limitades.Organitza: Associaci del Casal dAvis

  Viatge cultural al Monestir de Pedradel dilluns 19 al dimecres 21 de mar 1r dia: origen-Saragossa; 2n dia: Monestir de Pedra-Calatayud; 3r dia: Olite (Palau Reial) - origen. Dormirem en un castell. Hora de sortida: 8 hLloc de sortida: Casal de la Gent GranPreu: 175 euros (suplement per habitaci individual: 36 euros)

  Inscripcions i ms informaci: Casal de la Gent Gran, Sr. Jess (matins, 93 841 68 40 / tardes, 93 841 61 55). Places limitades.Organitza: Associaci del Casal dAvis

  Botxesdilluns i dimecresHora: 11hLloc: Parc del TenesOrganitza: Associaci del Casal dAvis

  Ball de saldivendres 2, 9, 16 i 23 de marHora: 16.30 hLloc: Casal de la gent granOrganitza: Associaci del Casal dAvis

  Bingodissabtes 3, 10, 17 i 24 de marHora: 17 hLloc: Casal de la gent granOrganitza: Associaci del Casal dAvis

  Activitats del Casal de la Gent Gran

  Els pares i mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a travs del butllet, poden lliurar una fotografia del nad, amb el nom i la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior a la publicaci, a travs del correu electrnic [email protected], personalment, per fax (938414175) o per correu ordinari (c. dAnselm Clav, 73 - 08186 LlidAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament.Tamb hauran de passar per lAjuntament a signar un full dautoritzaci per a la publicaci dimatges de menors en els mitjans de comunicaci municipals.

  Naixements a Lli dAmunt

  Naiara Ayala Orea, nascuda l1 de gener de 2012 a les 7.35 h

  Un rockero ens ha deixat!

  El passat dia 4 de febrer ens va deixar als 57 anys el nostre amic, ve de Can Salgot, company i confessor de batalles Francesc Molins i Jubany, ms conegut per el Siscu. Aquest personatge, inoblidable per als que lhem conegut, es podria afirmar que era un home de pam a pam! I diem aix perqu era un home de principis: nascut a Granollers, soci del Bara, mestre mecnic, inventor de tota mena dtils, marit i company de la seva dona Merc, amic dels seus fills Jaume i Miquel, amb un gran sentit de lhumor (recordem els seus monlegs ara mateix), fumador de pipa tradicional, incondicional de les Harley Davidson (en portava una fins no fa gaire) i de la msica rockera, aficionat al domin (tancava la partida a la mnima opci), sense voler pronunciar-se polticament, amant dels bolets i del bon menjar, aix com del bon beure (les seves famoses lavatives i del bon vi). Des daquest barri podem dir que trobarem a faltar la seva xispa per afrontar uns moments difcils que ell ja estava patint, a causa de la crisi actual. Una abraada all on estiguis, company, i, com a acostumem a dir: Los viejos rockeros nunca mueren; i, com ell diria: Aix ara no tocava!

  Grup de vens del barri de Can Salgot

  Bstia del lectorEl butllet t un espai per a articles dopini dels lectors que ho desitgin. Aquests articles shan de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicaci, a travs del correu electrnic [email protected], personalment, per fax (938414175) o per correu ordinari (c.dAnselm Clav,73 - 08186LlidAmunt) a la regidoria de Comunicaci de lAjuntament. Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensi mxima de 10-11lnies (uns 800caracters) amb tipografia Arial i cos12.Malgrat que noms es publicar el nom del remitent, s imprescindible que els autors aportin el seu nom, adrea, telfon i una cpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudnim o inicials. El butllet es reserva el dret de publicar aquestes collaboracions, aix com de resumir-les o extractar-les, quan ho consideri oport. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. No es mantindr correspondncia ni satendran visites o trucades telefniques respecte als originals no publicats. El butllet no comparteix necessriament el contingut de les opinions signades.

 • Farmcieshoraris dE gurdiEsDissabtes: de 16.30 a20hDiumenges i festius: de 10 a13h

  per a urgncies fora dhoraris degurdia, cal trucar a la policia local:Lli dAmunt: 938607080Lli de Vall: 938445454

  marFarmcia Valeta: 3 i 4 de marFarmcia Esplugas: 10 i 11 de marFarmcia Galceran: 17 i 18 de marFarmcia Trullols: 24 i 25 de marFarmcia Portabella: 31 de marFarmcia Mas:Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 hTots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

  adrEcEs (farmciEs i cap)lli damunt FARMCIA VALETA 938416105

  c. dAnselm Clav,72 FARMCIA TRULLOLS 938435165

  Ctra. de Caldes a Granollers, km 136 FARMCIA GALCERAN 938415587

  c. de Folch i Torres, 96baixos FARMCIA MAS 938414778

  Ctra. de Palaudries, s/n

  lli dE vall FARMCIA ESPLUGAS 938439121

  Plaa de la Vila,15 FARMCIA PORTABELLA 938439301

  Avinguda de Catalunya,39

  cEntrE datEnci primria (cap)adrea: ctra. de Caldes a Granollers, s/n telfon: 938415250 fax: 938415375 horari: de dilluns a divendres de 8 a20hores. Per a urgncies i consultes mdiques, els dies laborables a partir de les 20h o els caps de set-mana, sha de trucar al 112.

  cEntrE datEnci primria (cap) dE palaudriEsadrea: C. del Segre, 61-63telfon: 938640090 fax: 938649064horari: El CAP Palaudries fa atenci directa al pblic de 8del mat a20del vespre, de dilluns a divendres. A partir daquesta hora entra en fun-cionament latenci continuada del CAP Crulla, fins a les 8del mat del dia segent.

  Telfons tilsrea bsica de salut vall del tenes938415250biblioteca ca loliveres938607116cap palaudries938640090casal de la gent gran938416155cEip miquel mart i pol938607505cEip pasos catalans938415605cEip rosa oriol i anguera 938435725cEip sant baldiri938414652centre cvic ca lartigues938607350centre cvic palaudries938646010correus i telgrafs938419087deixalleria938415871deixalleria de palaudries938639951Escola bressol municipal nova Espurna938415331Escola bressol municipal palaudries938645954Escola de msica la vall del tenes938414886Espai Jove El galliner938607001Esplai938415695farmcia galceran938415587farmcia mas938414778farmcia trullols938435165farmcia valeta938416105iEs lli 9384166252n iEs938416216Jutjat de pau938607216local social ca lartigues938607064local social can costa938415563local social ca lEsteper 938416710local social can farell 938435256local social mas bo i can lled938417629local social can rovira nou938645654local social de can salgot938417770local social can xicota938414429oficina municipal dinformaci al consumidor (A lOAc de lAjuntament)Dijous, de 9 a13h (hores concertades)938415225organisme de gesti tributria938415353parrquia938415054pavell municipal dEsports938607025policia local938607080protecci civil 938416541recollida de trastam a domicili938419169registre civil938607214servei dinformaci sobre drogues649630134servei docupaci de la vall del tenes938415812

  Edici, redacci i fotografia:AjUNTAMENT dE LLI dAMUNTadrea: Carrer dAnselm Clav,73telfon: 938415225fax: 938414175adrea electrnica: [email protected]

  Web: www.llicamunt.cat

  facebook www.facebook.com/llicamunt

  horari: de dilluns a dijous, de 8a15h i de 16a19h, i divendres, de 8a15h; Horari destiu: de dilluns a divendres, de 8a15h

  disseny, compaginaci, correcci ortogrfica, impressi i manipulaci:Creacions Grfiques Canig, s.l.Tel. 932292360

  distribuci: Dispublictiratge: 7.000exemplarspaper: Millorat 60 - blancor 80 - ecolgicdipsit legal: B-48615-2007

  Crdits

  Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui til, llenci-la al contenidor blau.

  AgENDA MAR

  Aquest butllet municipal sedita mensualment i es fa arribar, mitjanant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, adrea i telfon a travs de ladrea de correu electrnic [email protected], personalment, per fax (938414175) o per correu ordinari (c. dAnselm Clav,73 - 08186Lli dAmunt) a la Regidoria de Comunicaci de lAjuntament, per tal de solucionar el problema.

  A lAgenda es publiquen les activitats que organitza lAjuntament, per tamb est oberta a les activitats que organitzen les entitats registrades en el Registre Municipal dEntitats, que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informaci sobre les activitats que organitzin el mes segent a ladrea electrnica [email protected]

  Nota DistribuciWeb, Facebook i Twitterwww.llicamunt.cat: A travs del web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notcies. Tamb shi pot consultar lhemeroteca del butllet i la informaci sobre la reserva de la publicitat.

  www.facebook.com/llicamunt: Si us feu amics i amigues de lAjuntament al Facebook podreu estar informats de notcies i actes dagenda a temps real.

  www.twitter.com/llicamunt: Fes-te seguidor/a del Twitter de lAjuntament i podrs seguir la informaci municipal dltima hora.

  Espai garumfins al 9 de marContranatura_49/64 de Jaume Parera. Lloc: carrer dAnselm Clav, 95Ms informaci: 629 06 42 81; http://garum.blogspot.comOrganitza: Mrius Gmez

  Calotada a Can FarellDia: dissabte 10 de marHora: 14.30 hLloc: local social de Can FarellPreu: socis, 9 euros; no socis, 11 euros; nens i nenes, 5 eurosOrganitza: Associaci de Vens de Can Farell

  Exposici Espai garum 5.0Inauguraci: dissabte 10 de mar a les 12 h Exposici de diversos autors per celebrar el cinqu aniversari dEspai Garum. Dies: del 10 al 31 de marHorari: de dilluns a divendres, de 16 a 20:30 h, i dimecres, divendres i dissab te, de 10 a 14 hLloc: sala dactes i exposicions de la Biblioteca Ca lOliveresOrganitza: Ajuntament i Mrius Gmez

  Espectacle infantildiumenge 18 de marEspectacle per concretar.Hora: 12 hLloc: ateneu LAlianaOrganitza: ateneu LAliana

  Estana de 6 dies a Marina dOrPensi completa en un hotel de quatre estrelles, on destaquen lequipament de les habitacions i les installacions del complex hoteler. Lliure disposici per gaudir de lestana i de la poblaci. Dia de sortida: dilluns 14 de maigHora de sortida: 10 hPreu: 235 euros (suplement per habitaci individual: 75 euros) (cal fer una paga i senyal de 75 euros abans del 16 dabril i pagar la resta abans del 7 de maig)Informaci i reserves: Associaci de Vens de Can Costa (Ctra. Baix Cinca, 16) o Tel. 637 05 80 98 (Rosa)Organitza: Associaci de Vens de Can Costa

  Noves activitats al Centre Cvic Ca lArtigues- Sevillanes infantils i juvenils:

  dissabtes de 10:30 a 11:30 h - Coreografia Flamenca:

  dissabtes de 11:30 a 13:00 h - Ritmes cubans i zumba:

  dissabtes de 18:00 a 20:00 h

  - Balls en lnia: dimarts de 18:00 a 19:00 h

  - Balls en lnia i balls de sal: dijous de 17:00 a 18:30 h

  Organitza: Associaci La Colla del Ritme

  Tertlia literriaLltima setmana, poesia. Dia: dimartsHora: de 18 a 20 hLloc: Local social de Can FarellInscripcions: 93 841 91 29 / 600 22 92 59 (Isabel)Organitza: AA. VV. Can Farell

  Pintura a loliDia: dijous i divendresHora: de 17 a 20 hLloc: Local social de Can FarellInscripcions: 93 841 91 29 / 600 22 92 59 (Isabel)Organitza: AA. VV. Can Farell

  Activitats Curs 2011-2012 del Local social de Can FarellDies i activitats: dilluns: gimnstica i patchwork; dimarts: tertlia literria; dimecres: catal; dijous: pintura a loli; divendres: sevillanes i pintura a lo