Informa't 38

of 16 /16
mascarandell Desenvolupament personal Desenvolupament personal Desenvolupament personal Imatge personal Imatge personal Imatge personal Imatge personal Imatge personal Imatge personal Comerç i màrqueting Idiomes Idiomes Idiomes Idiomes Idiomes Recursos humans Recursos humans Recursos humans Recursos humans Recursos humans Recursos humans Idiomes Manteniment d’instal·lacions Manteniment d’instal·lacions Turisme i restauració Turisme i restauració Construcció i rehabilitació Construcció i rehabilitació Construcció i rehabilitació Construcció i rehabilitació Construcció i rehabilitació Construcció i rehabilitació Social i sanitari Social i sanitari Gestió empresarial Medi ambient Sostenibilitat Gestió empresarial Gestió empresarial Gestió empresarial Gestió empresarial Gestió empresarial Gestió empresarial Emprenedoria i ocupació Agroalimentari Agrolimentari Agrolimentari Agrolimentari Agroalimentari Agroalimentari Agroalimentari Agroalimentari Comunicacions Informàtica Informàtica Informàtica Informàtica Oferta formativa 2016 - 2017

Transcript of Informa't 38

Page 1: Informa't 38

mascarandell

Desenvolupament personal

Desenvolupament personal

Desenvolupament personalImatge personal

Imatge personal

Imatge personal

Imatge personal

Imatge personalImatge personal

Comerç i màrqueting

Idiomes

Idiomes

Idiomes

IdiomesIdiomes

Recursos humans

Recursos humans

Recursos humans

Recursos humans

Recu

rsos

hum

ans

Recu

rsos

hum

ans

Idiomes

Manteniment d’instal·lacions

Manteniment d’instal·lacions

Turisme i restauració

Turisme i restauració

Construcció i rehabilitació

Construcció i rehabilitació

Construcció i rehabilitació

Con

stru

cció

i re

habi

litac

Construcció i rehabilitació

Construcció i rehabilitació

Soci

al i

sani

tari

Soci

al i

sani

tari

Ges

tió e

mpr

esar

ial

Medi ambient Sostenibilitat

Gestió empresarial

Gestió empresarial

Gestió empresarial

Ges

tió e

mpr

esar

ial

Ges

tió e

mpr

esar

ial

Gestió empresarial

Emprenedoria i ocupació

Agroalimentari

Agrolimentari

Agrolimentari

Agrolimentari

Agro

alim

enta

ri

Agro

alim

enta

ri Agroalimentari

Agroalimentari

Comunicacions

Informàtica

Informàtica

Informàtica

Informàtica

Oferta formativa 2016 - 2017

Page 2: Informa't 38

2

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at

Serveis a les empreses: milloreu la vostra competitivitat

Suport als processos de selecció de per-sonal de la vostra empresa (proves, espais, etc)

Bonificació de la for-mació i tramitació del crèdit* de l’empresa o agrupació d’empreses

Serveis de consul-toria en gestió de recursos humans, d’empresa i d’ajuts al desenvolupament

Disseny integral del Pla de formació a mida, basat en l’anàlisi de l’empresa

Formació de perfeccionament professional, en un ampli ventall d’àmbits, especialitats i mètodes

Estades de pràcti-ques* per valorar el treball i aptitud de les persones, amb la intenció de cobrir futures vacants

Descomptes i avan-tatges de preu en la matrícula per a enti-tats col·laboradores

1 2 3

456

7 8 9

101112

Publicació de les vostres ofertes de feina per Internet a la Borsa de treball mascarandell.cat*

Visites tècniques d’assessorament* per establir la possi-ble col·laboració

Possibilitat de con-tractes amb sub-venció i/o bonifica-cions (consulteu opcions)

Aula de formació on line Mas Carandell a la vostra disposició

Jornades i semina-ris* en temes d’interès i de com-petitivitat empresa-rial

Page 3: Informa't 38

3

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

Serveis a les persones: milloreu la vostra formació i ocupabilitat

L'IMFE Mas Carandell és Agència de col·locació núm. 900000062 autoritzada pel SOC.Recursos sense cost per a les persones usuàries, excepte cursos. Inscripcions al tel. 977 010 850 o a la secretaria de Mas Carandell

Mètodes i formats de formació: presen-cial, per Internet, semipresencial, simu-lació, tallers, jornades, seminaris,...

Punt d'informació i orientació oficial de l'ICQP en relació a l'Acredita't

Orientació laboral, per a dissenyar el propi itinerari acadè-mic i/o d'inserció laboral

Accions específiques per a joves

Acreditació de la competència digital al Punt d'avaluació ACTIC

Formació contínua -per ocupar-se-per especialitzar-se-per acreditar-se

Espai Activa de con-sulta d'ofertes de feina per Internet (consul-teu horaris i espais al web)

Borsa de treball mascarandell.cat amb ofertes de feina

Estades i pràctiques en empreses reals* a través d'alguns dels nostres programes

Orientació acadèmica

Assessorament i informació personal i en grup sobre Treball a l'estranger

Diversos àmbits: Idiomes, Agroalimentari, Comerç i màrqueting, Administració i gestió, Educació, Inormàtica i Comunicacions...

1 2 3

456

7 8 9

101112

Page 4: Informa't 38

NOU

NOU

4

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at

Durada Modalitat Preu

COMERÇ I MÀRQUETING

Aprofita Twitter com a eina empresarial 8 h Presencial 80€

Atenció al client: presencial i per telèfon 12 h Presencial 75€

Captació de clients i comercialització 15 h Presencial 90€

Comerç internacional 15 h Presencial 100€

Community manager 25 h Presencial 150€

Estratègies per internacionalitzar l'empresa 15 h Presencial 90€

Gestió comercial en Alemany 15 h Presencial 90€

Gestió comercial en Anglès 15 h Presencial 90€

Gestió comercial en Rus 15 h Presencial 90€

Gestió comercial en Xinès 20 h Presencial 105€

Iniciació a l'exportació 5 h Presencial 65€

Instagram per l'empresa 6 h Presencial 45€

Posicionament SEO 15 h Presencial 100€

Prestashop: la botiga virtual 15 h Presencial 85€

Social commerce: comerç electrònic a les xarxes 20 h Presencial 105€

Tècniques de venda i formació de venedors/es 10 h Presencial 65€

Gestió de comandes i estocs 80 h Online 48€+R

Gestió de l'equip de treball del magatzem 30 h Online 24€+R

Habilitats de venda 60 h Online 48€+R

Imatge i promoció en el punt de venda 120 h Online 48€+R

Internacionalització de PIME 100 h Online 48€+R

L'exposició: disseny i muntatge 75 h Online 48€+R

Pla de màrqueting a les PIME 110 h Online 48€+R

Teletreball i comerç electrònic 90 h Online 48€+R

Xarxes socials per PIME: introducció al community manager 100 h Online 48€+R

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Comptabilitat avançada 100 h Online 48€+R

Impost de societats 50 h Online 48€+R

Impost de transmissions patrimonials 50 h Online 48€+R

Impost sobre el valor afegit (IVA) 40 h Online 48€+R

Iniciació a la comptabilitat 70 h Online 48€+R

La tributació local 50 h Online 48€+R

Normativa i procediments tributaris 60 h Online 48€+R

CATÀLEG DE CURSOS

NOU

· Consulteu al web mascarandell.cat dates, horaris i més informació de cada curs

Page 5: Informa't 38

Durada Modalitat Preu

AGROALIMENTARI Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 25 h Presencial 153€

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell qualificat 60 h Presencial 230€

Manipulador/a d'aliments 6 h Presencial 40€

Seguretat alimentària: al·lergògens 6 h Presencial 40€

Manipulador/a d'aliments 6 h Online 30€

Seguretat alimantària: al·lergògens 6 h Online 30€

Iniciació a la jardineria 60 h Online 48€+R

Jardineria ornamental i hortícola 60 h Online 48€+R

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I RECURSOS HUMANS

Formació bonificada FEFE: nivell bàsic 8 h Presencial 50€

Formació bonificada FEFE: nivell avançat 5 h Presencial 80€

Gamificació en RH: disseny motivacional centrat en les persones 15 h Presencial 120€

Gestió d'equips de treball 20 h Presencial 100€

Gestió de projectes i eficàcia personal 15 h Presencial 105€

Linkedin per professionals 10 h Presencial 58€

Prevenció de l'assetjament laboral 4 h Presencial 25€

Prevenció de riscos laborals d'oficis. Segon cicle 6 h Presencial 75€

Resiliència: l'art de superar les adversitats 15 h Presencial 85€

Taller: com generar canvis 5 h Presencial 35€

Taller: lideratge sistèmic 5 h Presencial 35€

Taller: tècniques per potenciar la creativitat i generar idees 6 h Presencial 40€

Prevenció de riscos a la construcció. Nivell bàsic 60 h Semipresencial 290€

Aplicacions informàtiques d'administració de recursos humans (UF0344) 30 h Online 24€+R

Càlcul de prestacions de la Seguretat Social 30 h Online 24€+R

Contractació laboral 60 h Online 48€+R

Funcions del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals 30 h Online 24€+R

Gestió i organització de recursos humans 90 h Online 48€+R

Impost sobre les persones físiques (IRPF) 120 h Online 48€+R

Nòmines i assegurances socials 70 h Online 48€+R

Prevenció de riscos laborals 50 h Online 48€+R

Recolzament administratiu a la gestió de recursos humans 60 h Online 48€+R

Retribucions salarials, cotització i recaptació (UF0343) 90 h Online 48€+R

Seguretat i prevenció de riscos al magatzem 30 h Online 24€+R

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

5

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

NOU

· Tots els cursos són bonificables per la Fundació Tripartita

Page 6: Informa't 38

NOU

6

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at

Durada Modalitat Preu EDUCACIÓ I FORMACIÓAproximació a la pedagogia sistèmica 30 h Presencial 200€

Avaluació de l'etapa de 0 a 3 anys 15 h Presencial 95€

Cerca, anàlisi i recursos digitals en educació 15 h Presencial 90€

Coaching per a educadors/es 15 h Presencial 90€

De la neurociència a l'aula 20 h Presencial 135€

Educar les emocions: intel·ligència emocional a l'escola 15 h Presencial 90€

Eines didàctiques a l'aula i dinàmiques d'equip 15 h Presencial 90€

Eines pràctiques de prevenció i millora de la salut 15 h Presencial 60€

El rol de la persona tutora: escola, família 15 h Presencial 90€

Gamificació per l'ensenyament de competències 10 h Presencial 80€

Gestió d'equips de treball en l'àmbit educatiu 15 h Presencial 105€

Implementació de sistemes de qualitat als centres educatius 15 h Presencial 90€

Jocs per l'espai de menjador 15 h Presencial 90€

La plàstica dels sentits 15 h Presencial 90€

Mindfulness en l'entorn educatiu 15 h Presencial 90€

Recursos pedagògics de 0 a 3 anys 15 h Presencial 90€

Xinès per infants 30 h Presencial 140€

Direcció de lleure 290 h Semipresencial 520€

Direcció de lleure (per a persones amb titulació) 200 h Semipresencial 410€

Monitor/a de lleure 150 h Semipresencial 285€

Monitor/a de menjador 50 h Semipresencial 155€

Vetllador/a en escoles 50 h Semipresencial 155€

Educació infantil 180 h Online 48€+R

Educació sexual 60 h Online 48€+R

Escola de pares i mares. L'adolescència 40 h Online 48€+R

Família, escola i convivència 60 h Online 48€+R

Finances personals: planificació, control i gestió 60 h Online 48€+R

Història de l'art 80 h Online 48€+R

Llengua de signes A1 40 h Online 48€+R

Llengua de signes A2 60 h Online 48€+R

Prevenció de drogodependències 80 h Online 48€+R

Taller de comunicació escrita. Bàsic 45h Online 48€+R

Taller de comunicació escrita. Avançat 60 h Online 48€+R

Tècniques d'estudi 50 h Online 48€+R

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

· Consulteu al web mascarandell.cat dates, horaris i més informació de cada curs

Page 7: Informa't 38

7

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

Durada Modalitat Preu

EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ

Com crear una PIME 70 h Online 48€+R

Empendre a Internet 60 h Online 48€+R

Orientació professional i recerca de feina 60 h Online 48€+R

GESTIÓ EMPRESARIALEines 2.0 per l'organització i gestió de la informació 15 h Presencial 85€

Taller de control de documentació: classificació de documents 3 h Presencial 55€

i organització de fitxers electrònics

Taller de control de documentació: elaboració d'un pla de gestio 3 h Presencial 55€

documental per a l'empresa

Taller de control de documentació: gestió per processos i gestió 3 h Presencial 55€

documental

Administració de finques 60 h Online 48€+R

Gestió de qualitat 60 h Online 48€+R

Gestió financera 70 h Online 48€+R

Gestió immobiliària 65 h Online 48€+R

IDIOMES

Conversa en Anglès. Nivell A2-B1 30 h Presencial 155€

Conversa en Anglès. Nivell B2-C1 30 h Presencial 155€

Conversa en Francès. Nivell A2-B1 30 h Presencial 155€

Conversa en Francès. Nivell B2-C1 30 h Presencial 155€

Alemany. Nivell A1 120 h Semipresencial 350€

Anglès. Nivell A1 150 h Semipresencial 435€

Anglès. Nivell A2 150 h Semipresencial 435€

Anglès. Nivell B1 150 h Semipresencial 435€

Anglès. Nivell B2 150 h Semipresencial 435€

Francès. Nivell A1 120 h Semipresencial 350€

Francès. Nivell A2 120 h Semipresencial 350€

Anglès. Nivell A1 120 h Online 245€

Anglès. Nivell A2 120 h Online 245€

Anglès. Nivell B1 120 h Online 245€

Anglès. Nivell B2 120 h Online 245€

Anglès. Nivell C1 120 h Online 245€

E-mails in English 15 h Online 95€

NOU

NOU

· Tots els cursos són bonificables per la Fundació Tripartita

Page 8: Informa't 38

8

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at

Durada Modalitat Preu

Anglès I 50 h Online 48€+R

Anglès II 50 h Online 48€+R

Anglès III 80 h Online 48€+R

Anglès IV 80 h Online 48€+R

Anglès V 80 h Online 48€+R

Anglès VI 80 h Online 48€+R

Anglès VII 80 h Online 48€+R

Anglès VIII 80 h Online 48€+R

INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS

Animació 3D 15 h Presencial 85€

Eines 2.0 per a la presentació de resultats: Prezi 10 h Presencial 60€

El teu negoci a Google Places: Geolocalització 10 h Presencial 60€

Excel. Nivell mig 15 h Presencial 85€

Excel. Nivell avançat 20 h Presencial 95€

Excel. Nivell financer 15 h Presencial 85€

Access. Nivell I 30 h Online 95€

Access. Nivell II 30 h Online 95€

Excel. Nivell I 30 h Online 95€

Excel. Nivell II 30 h Online 95€

LibreOffice. Nivell avançat 20 h Online 95€

Presentacions en PowerPoint i Prezi 20 h Online 95€

Word. Nivell I 30 h Online 95€

Word. Nivell II 30 h Online 95€

Access 90 h Online 48€+R

After Efects CS6 90 h Online 48€+R

Ajax 90 h Online 48€+R

AutoCAD 150 h Online 48€+R

Autoedició. Indesign 90 h Online 48€+R

CISCO CCNA 5-mòdul 1: introducció a les xarxes 70 h Online 48€+R

CISCO CCNA 5-mòdul 2: principis bàsics de routing i switching 70 h Online 48€+R

CISCO CCNA 5-mòdul 3: escalat de xarxes 70 h Online 48€+R

CISCO CCNA 5-mòdul 4: connexió de xarxes 70 h Online 48€+R

Comunicació efectiva i treball en equip 60 h Online 48€+R

Crea el teu web amb WordPress 100 h Online 48€+R

Creació i producció musical 50 h Online 48€+R

NOU

· Consulteu al web mascarandell.cat dates, horaris i més informació de cada curs

Page 9: Informa't 38

9

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

Durada Modalitat Preu

Desenvolupament d'aplicacions per Android 120 h Online 48€+R

Desenvolupament d'aplicacions per Android II 120 h Online 48€+R

Disseny de bases de dades 70 h Online 48€+R

Disseny 3D amb SketchUp 70 h Online 48€+R

Disseny gràfic imprés i digital: fonaments pràctics 110 h Online 48€+R

Documentals: creació i producció 90 h Online 48€+R

Excel 90 h Online 48€+R

Fonaments de la fotografia 50 h Online 48€+R

Fotografia digital 70 h Online 48€+R

HTML 65 h Online 48€+R

Il·lustració digital 90 h Online 48€+R

Iniciació a Flash 90 h Online 48€+R

Iniciació a Javascript 95 h Online 48€+R

Iniciació a la programació 90 h Online 48€+R

Iniciació a Office 110 h Online 48€+R

Introducció a la informàtica amb Windows 40 h Online 48€+R

Multimèdia i web 2.0 130 h Online 48€+R

Photoshop bàsic 100 h Online 48€+R

Photoshop mig 90 h Online 48€+R

Photoshop avançat 100 h Online 48€+R

PHP 120 h Online 48€+R

PHP avançat 80 h Online 48€+R

PowerPoint 75 h Online 48€+R

Programació amb Access 100 h Online 48€+R

Programació amb Java inicial 90 h Online 48€+R

Programació amb Java avançat 90 h Online 48€+R

Programació d'aplicacions per Iphone i Ipad 180 h Online 48€+R

Programació web amb Java 90 h Online 48€+R

Seguretat a Internet 90 h Online 48€+R

SQL amb MySQL 90 h Online 48€+R

SQL amb MySQL II 120 h Online 48€+R

Televisió, una mirada crítica 60 h Online 48€+R

Vídeo: llenguatge i realització 50 h Online 48€+R

Word 90 h Online 48€+R

· Tots els cursos són bonificables per la Fundació Tripartita

Page 10: Informa't 38

Durada Modalitat Preu INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENTDesign Thinking & Lego® Serious Play™ 12 h Presencial 380€

Gestió del canvi a les organitzacions 10 h Presencial 75€

Nou reglament de la LOPD 5 h Presencial 35€

Responsabilitat social a l'empresa 8 h Presencial 55€

IMATGE PERSONAL

Escalar el patró model 100 h Online 48€+R

Patronatge 100 h Online 48€+R

MANTENIMENT D'INTAL·LACIONS

Eficiència energètica al sector de la restauració 12 h Presencial 135€

Gestió i optimització dels contractes elèctrics 16 h Presencial 150€

Manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 20 h Presencial 110€

Operació i manteniment de piscines 10 h Presencial 100€

Operador/a de carretons elevadors 10 h Presencial 130€

Operador/a de carretons elevadors (segons norma UNE 58451) 24 h Presencial 245€

Operador de plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP) 12 h Presencial 155€

Operador/a de pont de grua 9 h Presencial 105€

Prevenció i control de la legionel·losi i la legionel·la 25 h Presencial 295€

Renovació del certificat: prevenció i control de la legionel·losi i la legionel·la 10 h Presencial 125€

Restauració de mobles 177 h Presencial 650€

Automatismes neumàtics i electropneumàtics 130 h Online 48€+R

Climatització i aire condicionat 110 h Online 48€+R

Conservació i restauració d'objectes antics 90 h Online 48€+R

Elaboració de solucions constructives i reparació de mobles 40 h Online 48€+R

Fontaneria i l'ús racional de l'aigua 60 h Online 48€+R

Instal·lador/a electricista 120 h Online 48€+R

Presa de dades, amidament i croquis per a la instal·lació de mobles 60 h Online 48€+R

SOCIAL I SANITARI Atenció centrada en la persona 20 h Presencial 100€

Comunicació i atenció a les famílies 15 h Presencial 105€

Conducció i manteniment bàsic de vehicles de tranport funerari (MF2012_2) 60 h Presencial 410€

Cuidador/a de persones dependents no professional 25 h Presencial 130€

Eines per millorar l'alimentació de la persona dependent 5 h Presencial 30€

NOU

NOU

NOU

NOU

10

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at

· Consulteu al web mascarandell.cat dates, horaris i més informació de cada curs

Page 11: Informa't 38

Durada Modalitat Preu

Eines per millorar la salut emocional 5 h Presencial 30€

Gamificació aplicada a l'ambient de la salut 10 h Presencial 80€

Gestió de l'estrés amb mindfulness per a professionals de l'àmbit sanitari. Nivell I 15 h Presencial 90€

Gestió de l'estrés amb mindfulness per a professionals de l'àmbit sanitari. Nivell II 15 h Presencial 90€

Intel·ligència emocional en l'àmbit sanitari 15 h Presencial 90€

Prevenir situacions de conflicte amb la persona dependent 5 h Presencial 30€

Primers auxilis amb persones dependents 8 h Presencial 30€

Recursos per a persones dependents 5 h Presencial 30€

Tècniques de mobilitat 10 h Presencial 60€

Administració d'aliments i tractaments a persones dependents en el domicili 50 h Online 48€+R

Atenció a la gent gran 75 h Online 48€+R

Atenció al nadó 60 h Online 48€+R

Atenció geriàtrica 100 h Online 48€+R

Atenció higiènic sanitària de persones dependents 70 h Online 48€+R

Cura de persones dependents a casa 90 h Online 48€+R

Iniciació a la musicoteràpia 60 h Online 48€+R

Nutrició 60 h Online 48€+R

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Conducció eficient 4 h Presencial 105€

Avaluació de l'impacte ambiental 70 h Online 48€+R

Energia de la radiació solar 50 h Online 48€+R

Energia solar fotovoltaica 70 h Online 48€+R

Energia solar tèrmica 70 h Online 48€+R

Energies renovables 130 h Online 48€+R

Iniciació a l'ecologia 80 h Online 48€+R

TURISME I RESTAURACIÓ

Animació turística 25 h Presencial 140€

Disseny de productes i serveis turístics locals 90 h Online 48€+R

Gestió de la informació i documentació turística local 60 h Online 48€+R

Informació i atenció a visitants 30 h Online 24€+R

Organització del servei d'informació turística local 90 h Online 48€+R

Processos de gestió de la qualitat en hostaleria i turisme 50 h Online 48€+R

Processos de gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques 70 h Online 48€+R

Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals 90 h Online 48€+R

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

11

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

· Tots els cursos són bonificables per la Fundació Tripartita

Page 12: Informa't 38

Certificats de professionalitat oficials (nivells I, II, i III) de les famílies professionals: Administració i gestió, Agrària, Comerç i màrqueting, Indústries alimentàries, Informàtica i comunicacions, Sanitat i Serveis socioculturals i a la comunitat.

Cursos del Consorci per a la Formació Continuada de Catalunya, preferentment per a persones treballadores ocupades i autò-noms, en els àmbits d'Idiomes, TIC, Habilitats interpersonals i directives, Gestió comptable, econòmica, financera i de RH, Logística, Màrqueting i comunicació.

Jornades i seminaris pel desenvolupament local i la cohesió social.

12

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at OFERTA DE PROGRAMES SUBVENCIONATS PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Page 13: Informa't 38

Accions de Treball als barris: dispositiu d'inserció laboral, acció integrada d'Agricultura ecològica i casa d'oficis de Creació i producció audiovisual.

Espai de recerca activa de feina: assessorament per organitzar i intensificar la cerca de feina per persones amb autonomia en informàtica i Internet.

Accions de Garantia juvenil: Joves per l'ocupació, Programa integral, Fem ocupació per a joves.

Programes de formació i inserció pfi-PTT de les especialitats: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar, Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica, Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització.

· Consulteu quins programes i accions són vigents en cada moment al web mascarandell.cat

13

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

OFERTA DE PROGRAMES SUBVENCIONATS PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Page 14: Informa't 38

NORMES DE MATRICULACIÓLA MATRÍCULA ES POT FER• A la secretaria del Mas Carandell • Per Internet, mitjançant el web mascarandell.cat (Excepte accions subvencionades, les quals inicialment només permeten preinscripció)

Es considera que la matrícula s'ha formalitzat quan l'alumne/a o empresa ha abonat el total de l'import del curs, llevat dels casos amb possibilitat de fracccionament. En els casos que cal acreditar algun requisit d'accés al curs no es considera matriculat fins que no es presenti a la secretaria del centre la documentació original.

PAGAMENT Es pot efectuar mitjançant ingrés a l'entitta bancària i al número de compte indicats al full de matrícula o amb targeta de crèdit o dèbit.

Es pot fraccionar el pagament dels cursos presencials i semipresencials de la Fundació de durada igual o superior a 4 mesos i import superior a 180 E. Els pagaments fraccionats es formalitzaran de la forma següent:1. Per imports de 180 a 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% al formalitzar la matrícula i del 40% restant un mes després de l'inici del curs. Per cursos començats la primera quinzena

del mes, el pagament es realitzarà el dia 15 i per cursos començats a partir del 16, el pagament serà el dia 30. 2. Per imports superiors als 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% al formalitzar la matrícula, un 25% un mes després de l'inici de curs i del 15% restant als dos mesos de l'inici. Pels

cursos començats la primera quinzena de mes, el pagament es realitzarà el dia 15 i pels cursos començats a partir del 16, el pagament serà el dia 30. 3. En els cursos que comencen un exercici econòmic i acaben al següent, els fraccionaments han de ser igual o majors que l'import de la periodificació dels ingresos totals de la matrícula. En cas que no

siguin, s'adaptaran els fraccionaments al criteri de periodificació comptable. Aquesta periodificació s'efectuarà amb caràcter general i preferent atenent els mesos de desenvolupament de l'activitat en les respectives anualitats.

Les persones interesades poden sol·licitar el fraccionament del pagament del preu de matrícula de cursos presencials o semipresencials, diferent de l'establert al punt anterior, de la següent forma:1. Cursos de durada inferior a 40 dies no admeten fraccionament.2. Cursos de durada igual o superior a 40 dies i import superior a 140 E: El fraccionament consisteix en el pagament del 70% al moment de formalitzar la matrícula i del 30% restant abans de la finalització

del curs, els dies 15 ó 30 de cada mes. Pels cursos iniciats entre el dia 16 i l'últim dia del mes, el dia 30.

El primer pagament es fa a l'entitat d'estalvis i al número de compte indicats abans de l'inici del curs. El segon pagament es domiciliarà, per la qual cosa la persona obligada al pagament haurà de facilitarun número de compte.

Els cursos organitzats per la Fundació contractats a altres empreses no admetran fraccionament.

Es pot fraccionar el pagament dels cursos de l'Institut de durada igual o superior a quatre mesos i import superior a 180 E. Els pagaments fraccionats es formalitzaran de la forma següent:1. Per imports de 180 a 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% al moment de formalitzar la matrícula a l'entitat bancària i al número de compte indicats i el 40% restant es domiciliarà

un mes després. 2. Per imports superiors a 300 E, el fraccionament consistirà en el pagament d'un 60% al moment de formalitzar la matrícula a l'entitat bancària i al número de compte indicats, un 25% es domiciliarà

transcorregut un mes i el 15% restant es domiciliarà transcorreguts dos mesos.

Els fraccionaments d'ambdues entitats s'autoritzaran per curs. Cal sol·licitar-los abans de l'inici del curs. En el cas de la matriculació amb fraccionament s'haurà d'acreditar a la secretaria del centre les dades bancàries al moment de fer la matrícula.

HORARI DE MATRICULACIÓDe dl. a dv. de 9 a 14 h i els dl. de 16 a 19 h. Excepte de l'1 de juny al 30 de setembre que només serà de dl. a dv. de 9 a 14 h. (Per Internet la matrícula és oberta tot l'any).

DEVOLUCIÓ DE MATRÍCULA:• Existeix el dret a devolució d’un 80% dels ingressos efectuats si s’avisa de la no assistència deu dies naturals abans de l’inici del curs.• Concretament en casos de malaltia greu de la persona interessada o de familiars al seu càrrec, o en altres circumstàncies excepcionals alienes a la seva voluntat, documentalment justificades, que impedeixin

assistir al curs o a la utilització del servei, existeix el dret de devolució d’un 80% si es preavisa amb tres dies natural abans de l’inici del curs .• En els casos anteriors l’alumne/a té dret a triar entre el retorn del percentatge corresponent dels ingressos efectuats o proposar una altra persona perquè el/la substitueixi, sempre que reuneixi els requisits

exigits per a l’assistència al curs.• Existeix el dret de la devolució del 100% del saldo que es generi a favor de l'alumne/a en els casos d'errades d'orientació no imputable a la persona amb motiu de canvi de curs o de modalitat de matrícula

d'imports diferents.• Es requerirà la presentació d’una sol·licitud (model instància) al centre per tal de comunicar les circumstàncies esmentades.• No es retorna l’import de la matrícula un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada inciat el curs.• Existeix el dret a la devolució d'ofici d'aquells imports ingressats pels alumnes erròniament per sobre del preu establert.• Quan el centre anul·li una activitat o servei es retornarà el 100% de l’import ingressat.• Per tramitar la devolució de matrícula la persona interessada ha d'aportar el número de compte del qual en sigui titular. Si no n'és el/la titular cal facilitar una autorització per escrit i signada.• Els cursos organitzats per la Fundació contractats a altres empreses no admetran devolució.

14

ww

w.m

asca

rand

ell.c

at

Page 15: Informa't 38

OBSERVACIONS• El centre es reserva el dret de canviar i/o anul·lar qualsevol activitat.• L’aprofitament del curs, la superació de la prova d'avaluació (si s'escau), i l’assistència a un 80% de les sessions permet obtenir el diploma acreditatiu lliurat per la Fundació o l’IMFE.• Pels cursos en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Enseyament de la Generalitat o el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es lliura una acreditació específica

d'aquestes entitats, segons el compliment de la normativa específica en cada cas.• L’alumnat de l’Aula Mentor disposa de tres mesos per iniciar el curs en què s’ha matriculat des de que es fa efectiva la matrícula. Les condicions econòmiques seran les vigents el dia d’inici del curs.

PREUS ESPECIALSABONAMENTSAbonament a 2 cursos, 5% de descompte en cada cursAbonament a 5 cursos, 10% de descompte en cada cursAbonament familiar: Els abonaments són d'aplicació en les matrícules realitzades conjuntament entre parelles, pares/mares, fills/es i entre germans/es. Cal demostrar la condició de familiaritat aportant el llibre de família, el certificat d'inscripció al registre de parelles de fet o document notarial acreditatiu.

DESCOMPTESCal sol·licitar-los al formalitzar la matrícula i aportar la documentació acreditativa dels extrems al·legats.

5% de descompte: • Antic alumnat• Estudiants majors de 16 anys que presentin el carnet d’estudiant• Titulars de la targeta jove de l'Ajuntament de Reus• Persones que pertanyin a família nombrosa• Majors de 45 anys• Persones amb un grau de minusvalidesa superior al 33%

10% de descompte: • Persones en situació d'atur, presentant la tarjeta d'atur actualitzada.

Acords i convenis de col·laboració: Les persones associades a les diferents entitats amb les quals Mas Carandell ha establert conveni de col·laboració gaudiran dels respectius descomptes presentant el DNI i la documentació acreditativa d’associat/ada.

CONSIDERACIONS ALS ABONAMENTS I DESCOMPTES• Els cursos de l'Escola Marta Mata i d'Aula Mentor comptabilitzen per adquirir abonaments però estan exempts de descompte.• Els cursos de la Fundació contractats a altres empreses no admeten descompte ni abonament.• Els cursos subvencionats no computen per adquirir abonaments.• Els descomptes i abonaments cal sol·licitar-los al formalitzar la matrícula i no són acumulables. No obstant, la Fundació podrà aplicar els descomptes un cop formalitzada la matrícula, si la petició de la

persona interessada es fa amb una antelació de quatre dies naturals abans de l'inici dxel curs.

AJUTS A LES EMPRESES: BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓTots els cursos de més de 2 hores, excepte els subvencionats i els Mentor, són bonificables davant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.Es tramitarà la gestió d'aquest ajut al desenvolupament, i sense cost afegit al preu del curs, a les empreses que ho sol·licitin individualment o mitjançant una agrupació, sempre i quan la documentació necessària es faciliti 15 dies abans de l'inici del curs.

Curs de l'Aula Mas Carandell

L'Aula Mentor es desenvolupa en col·laboració amb la Subdirecció General de l'Aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, motiu pel qual els cursos són en castellà. La matrícula està permanentment oberta excepte a l'agost. El preu del curs depèn de la durada d'aquest i del ritme d'aprenentatge de l'alumne/a. La primera matrícula es de 48e (en alguns cursos més curts és de 24e) i dóna dret a 60 dies de connexió a l'aula, i cada recàrrega posterior (R) és de 24e, i és vàlida per a 30 dies més.

15

InFOR

MA'T 38 - Fo

rmació

2016 -20

17

LOGOS I MARQUES

Curs reconegut dins del Pla de Formació Permanent delProfessorat pel Departament d'Ensenyament. Pendent d'aprovació

Curs acreditat, en contingut i durada, pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Pendent d'aprovació

Curs de l'Aula Mentor Curs reconegut per la Direcció General de Joventut

L'Aula Mas Carandell és un espai de formació en línia propi, amb cursos dissenyats a través de la plataforma Moodle. La matrícula està permanentment oberta excepte a l'agost. El preu de la matrícula de cada curs i la validesa del període de connexió depenen del curs, per tant cal consultar-ho en cada cas.

Page 16: Informa't 38

www.mascarandell.catBarri Gaudí. Carrer de Terol, 1 43206 Reus

Tel 977 010 850 Fax 977 010 855

@Mas_Carandellfacebook.com/MasCarandell linkedin.com/company/mas-carandell