Giza-gaixotzearen psikosoziologia...erantzukizuna dute, eta, osasunak pertsonaren ongizate fisiko,...

67
Liburu honek UPV/EHUko Euskararen Arloko Errektoreordetzaren dirulaguntza jaso du Giza-gaixotzearen psikosoziologia Leire Erkoreka González Marta Arrasate Gil EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA ISBN: 978-84-9082-368-2

Transcript of Giza-gaixotzearen psikosoziologia...erantzukizuna dute, eta, osasunak pertsonaren ongizate fisiko,...

 • Liburu honek UPV/EHUko Euskararen Arloko Errektoreordetzaren dirulaguntza jaso du

  Giza-gaixotzearen psikosoziologia

  Leire Erkoreka González Marta Arrasate Gil

  EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAREN

  SARE ARGITALPENA

  ISBN: 978-84-9082-368-2

 • - 1 -

  GIZA-GAIXOTZEAREN PSIKOSOZIOLOGIA

  Testugile nagusia: Leire Erkoreka González

  Irakasle laguntzailea

  Psikiatria arloa. Neurozientziak Saila.

  Testugile laguntzailea: Marta Arrasate Gil

  Irakasle laguntzailea

  Psikiatria arloa. Neurozientziak Saila.

  Euskarazko ikasmaterialgintza sustatzeko 2014ko deialdia

 • - 2 -

  AURREKARIAK

  Garatu dugun ikasmateriala Fisioterapia graduko lehen mailako ikasleentzat

  eginda dago. Alde batetik, Fisioterapia Euskal Herriko Unibertsitateko gradu

  berrienetariko bat izanik, ikasleek duten berezko materiala urria delako oraindik.

  Euskarazko ikasleen kasuan, gainera, eskasia hori are nabarmenagoa da,

  gradua euskaraz eskaintzen duen unibertsitate bakarra delako.

  Bestalde, Fisioterapiako ikasleentzat bereiziki sortutako Psikosoziologia edo

  Psikologia Medikoko testuak ez dira ugariak beste hizkuntza batzuetan ere,

  Estatuko unibertsitate guztietan irakasgai hau oinarrizkoa edo nahitaezkoa den

  arren. Gehienetan, irakasleek irakasgaiko apunteak egiteko, Psikologia

  orokorreko edo Medikuntzako ikasleek erabiltzen dituzten Psikologia Medikoko

  liburuak hartu behar dituzte erreferentzia-testutzat, eta, hala, Fisioterapiaren

  ñabardurak bigarren mailan geratzen dira sarritan. Izan ere, gai batzuk

  Medikuntzarako eta Fisioterapiarako komunak izan daitezkeen arren

  (Psikologia Ebolutiboa, Psikopatologia, Psikoterapia eskolak…), beste asko

  ikuspegi ezberdin batetik landu behar lirateke, bi diziplina hauek

  pazientearekiko harremanean dituzten ezberdintasunak aintzat harturik.

  Ikasmateriala sortzerakoan, Psikologia eta Psikopatologiako testu orokorrez

  gain, fisioterapeutentzat espezifikoki sortutako Psikosoziologiako testu

  bakarrenetarikoa bat erabili dugu, French-en eta Sim-en Physiotherapy: A

  Psychosocial Approach.

  Hori guztia dela eta, gure azken helburua hurrengo urteetan zehar

  Fisioterapiako ikasleentzat bereiziki sortutako Psikosoziologiako ikasmaterial

  orokor osoa sortzea izango bada ere, espezifikoki era ezberdinean landu

  beharreko gai horiek biltzen dituen ikasmateriala sortu dugu, lehen pauso

  moduan, eta bi modulutan banatu dugun “giza gaixotzearen

  psikosoziologia”ren barruan batu dugu.

 • - 3 -

  AURKIBIDEA

  OSASUNAREN ETA GAIXOTASUNAREN IZAERA 6

  1. SARRERA 6

  2. OSASUNA ETA GAIXOTASUNA 8

  2.1. Osasuna eta gaixotasuna. Definizioak 8

  2.2. Osasun-ereduak eta osasunean eragina duten faktoreak 9

  2.3. Osasun-hezkuntza 11

  2.4. Fisioterapeutaren esku-hartzea 11

  3. GAIXOAREN ESPERIENTZIA SUBJEKTIBOA GAIXOTASUNA REN

  AURREAN 13

  3.1. Sarrera 13

  3.2 Gaixotasunari aurre egitea 13

  3.3 Gaixotasun akutua eta kronikoa 15

  3.4 Gaixotasunaren esperientzia subjektiboa 16

  3.5. Sentimendu negatiboak eta atsekabea 17

  3.6. Gaixotasunaren esperientziaren alde positiboak 18

  3.7. Gaixotasunaren esperientzia prozesu gisa 19

  FISIOTERAPIA PSIKOLOGIKOA 21

  4. GIZA GAIXOTZEAREN ALDAGAI PSIKOLOGIKOAK. GAIXOTASUNAREN

  ALDERDI KULTURALAK 21

  4.1. Sarrera 21

  4.2. Giza gaixotzearen aldagai psikologikoak 21

  4.2.1 Sineskerak 22

  4.2.2 Jarrerak 23

  4.2.3 Baloreak 24

  4.3. Alderdi kulturalak: kultura, taldeak eta sostengu soziala 25

  4.3.1. Kultura 25

  4.3.2. Taldeak eta osasuna: sostengu soziala 27

 • - 4 -

  5. ESTRES KONTZEPTUA ETA HAREN ERLAZIOA ASALDURA

  PSIKOSOMATIKOEKIN 29

  5.1. Definizioa 29

  5.2. Egoera estresagarriak 30

  5.3. Estresaren ondorioak osasunean 31

  5.4. Nahaste somatomorfoak 33

  5.4.1 Somatizazio-nahasmendua 33

  5.4.2 Konbertsio-nahasmendua 34

  5.4.3. Hipokondria 35

  5.4.4. Gorputz-asaldura dismorfikoa 35

  5.4.5. Minagatiko nahastea 35

  6. MINA 37

  6.1. Minaren definizioa 37

  6.2. Minaren psikologia 38

  6.2.1. Minaren eredu dimentsioaniztuna 38

  6.2.2. Minaren aldagai psikologikoak 40

  6.2.3. Kognizioa 41

  6.2.4. Sintesia: estres- eta larritasun-eredu inklusiboa 42

  6.3. Minaren soziologia 43

  6.4. Fibromialgia 45

  7. GENERO-INDARKERIAREKIN ERLAZIONATUTAKO ALDAGAI

  PSIKOSOZIALAK 47

  7.1. Definizioa. Biolentzia motak eta garapena 47

  7.2. Arrisku-faktoreak 48

  7.3. Epidemiologia 49

  7.4. Ondorioak 51

  7.5. Gizartea, osasun-sistema eta genero-indarkeria 52

  8. ZAINKETA ARINGARRIAK ETA PSIKOONKOLOGIA 54

  8.1. Sarrera 54

  8.2. Gaixoa eta heriotza. Erantzun psikologikoa 54

 • - 5 -

  8.2. Harreman terapeutikoa 56

  8.3. Esku-hartze terapeutikoak gaixo terminalekin 57

  9. FISIOTERAPEUTARI DAGOZKION ZENBAIT GAIXOTASUNEN

  GERTURAKETA NEUROPSIKOLOGIKOA 59

  9.1. Sarrera 59

  9.2. Hartutako min zerebrala 59

  9.3. Traumatismo kraneoentzefalikoa 60

  9.4. Istripu zerebrobaskularra 61

  9.5. Esklerosi anizkoitza 62

  10. BIBLIOGRAFIA 64

 • - 6 -

  OSASUNAREN ETA GAIXOTASUNAREN IZAERA

  1. SARRERA

  Azken urteotan, osasunaren, gaixotasunaren eta desgaitasunaren inguruko

  alderdi psikologiko, soziologiko eta kulturalei buruzko interesa handitu egin da.

  Interes-handitze hori osasun-lanbide guztietan ikusi da, baita fisioterapian ere.

  Arrazoiak ugariak dira, baina azpimarratzekoa litzateke gaixoek gero eta parte-

  hartze handiagoa dutela beren gaixotasunaren tratamenduan; alde batetik,

  osasun-sistemek gaixoaren autonomia sustatzen dutelako eta, beste alde

  batetik, gizartearen prestakuntza maila, jarrera eta eskakizunak aldatuz joan

  direnez gero, gaixoek informazio gehiago jaso eta erabaki terapeutikoetan iritzia

  izan nahi dutelako. Osasun-profesionalok, beraz, gaixoekin gero eta interakzio

  sakonagoa dugu, eta horrek nahitaezkoa egiten du pertsonen alderdi

  psikologiko eta soziologikoak ezagutu eta kontuan hartzea gure lana ondo bete

  ahal izateko.

  Fisioterapeutek, esku-hartze fisikoen bitartez, gaixoen osasuna hobetzeko

  erantzukizuna dute, eta, osasunak pertsonaren ongizate fisiko, psikologiko eta

  soziala hartzen duen heinean, ikasgai honetan landuko ditugun alderdi

  psikologiko eta sozialak beren eguneroko jardueran sartu behar lituzkete. Izan

  ere, Erresuma Batuko Chartered Society of Physiotherapyk esplizituki dio

  fisioterapeuten prestakuntzak honako gaitasun hauek landu behar lituzkeela:

  - Osasuna eta ongizatea sustatu

  - Berdintasuna bultzatu

  - Ebidentziak bilatu eta jakintza eguneratuak aplikatu

  - Eskakizun-aldaketei erantzun

  - Pazienteekin elkarlanean jardun

  - Teoria soziala ulertu

  - Indarrean dauden politika eta lege sanitarioak ezagutu

  - Berebiziko garrantzia eman gaixoaren esperientziari

 • - 7 -

  Beraz, alderdi psikosozialak fisioterapeutaren lanaren testuinguruaren parte

  dira, eta, gainera, sakonki eragiten dute fisioterapiaren jardueran, hala nola

  minaren bizipen ezberdinak azalduz eta fisioterapeuta-gaixo harremanean izan

  daitezkeen dinamikak ulertzen lagunduz.

  Bukatzeko, fisioterapeuten lanarekin estuki lotuta egongo diren kontzeptu

  batzuk aipatuko ditugu, gaixotasun baten eragin fisiko eta psikosozialaren

  arteko zubia argi erakusten dutenak: urritasuna, desgaitasuna eta

  minusbaliotasuna. Gaixotasun batek sortzen duen urritasuna arazo fisikoak

  maila organikoan duen eragina da, adibidez, esklerosi anizkoitzaren ondorioz

  goiko gorputz-adar baten mugikortasun-arazoa izatea. Desgaitasuna, bestalde,

  etekin funtzionalarekin lotuta dago, maila pertsonalean duen eraginarekin, eta

  urritasun horrek eguneroko jardueretan sortzen dituen arazoak dira (adibidez,

  jateko edo norbere burua garbitzeko mugatuta egotea). Azkenik,

  minusbaliotasuna maila sozialean duen eraginarekin dago lotuta, hau da, lan-

  arloa edo beste pertsonekiko harremanak edozein neurritan mugatzearekin.

  Aurreko kasua hartuta, gaixoak ordenagailuekin lan egingo balu, edo bere

  denbora-pasa tenisean jokatzea izango balitz, jarduera horietan pairatuko

  lukeen muga.

 • - 8 -

  2. OSASUNA ETA GAIXOTASUNA

  2.1. Osasuna eta gaixotasuna. Definizioak

  Munduko Osasun Erakundeak (WHO) guztizko ongizate fisiko, mental eta

  sozial moduan deskribatzen du osasuna, eta ez bakarrik gaixotasun edo

  ezinegon gabezia gisa. Deskribapen horrek, osasunaren zenbait alderdi hartzen

  baditu ere, osasunaren ideia utopikoa planteatzen du. Gaixotasuna, era berean,

  ezinegonarekin lotzen du, eta gaixotasunaren deskripzioa egiterakoan ere,

  zalantzak planteatzen ditu: estresa, pertsona batzuentzat, jasanezina da eta

  beste batzuek bizimoduaren parte normaltzat dute; horren arabera, badago

  esaterik estresa gaixotasuna den ala ez? Edo desgaitasun kroniko bat duen

  pertsona osasuntsu senti liteke? Hala ere, WHOk egiten duen deskribapena,

  osasuntsu egotea ia ezinezko bihurtzen duen arren, osasunaren kutsu

  subjektiboa batzen saiatzen da, lesio gabezian edo kalte fisikoan oinarritutako

  beste kontzepzio batzuetatik urrunduz. Izan ere, argi dago egoera bera dela eta

  pertsona bakoitzak ongizate eta osasun-pertzepzioaren maila ezberdina izan

  ditzakeela.

  Maila sozialean, osasuna neurtzea zaila denez, arruntena zeharkako neurriak

  erabiltzea da, besteak beste, hilkortasun-tasak, bizi-itxaropena, umeen

  hilkortasun-tasak edota arrazoi espezifikoengatiko heriotza-datuak. Horien

  arabera, eta, batez ere, bizi-itxaropenari buruzko datuak kontuan izanda,

  esango genuke gizartearen osasun maila azken urteetan nabarmenki hobetu

  dela. Munduko herrialdeen artean ezberdintasun nabariak dauden arren, bizi-

  itxaropena handitzea mundu osoko joera da.

  Bizi-itxaropenean, osasun-sistemaren garapenak eta bizimodu ereduek eragin

  sakona dute. Nabarmentzekoa da, hala ere, herrialde baten barruan eta, noski,

  herrialdeen artean dagoen aldakortasuna. Japonian, bizi-itxaropena 80 urtetik

  gorakoa da, eta, Mozambiken, berriz, 40 urte ingurukoa da. Hiltzeko arrazoiak,

  gainera, oso ezberdinak dira: herrialde garatuetan, kardiopatia iskemikoa, arazo

  zerebrobaskularrak eta kantzerra arrazoi nagusienen artean daude; garapen-

  bidean dauden herrialdeetan, berriz, gaixotasun kutsakorrak, arazo perinatalak

 • - 9 -

  eta elikadura-defizitak jarraitzen dute heriotza-arrazoi garrantzitsuenen artean

  egoten. Herrialde beraren barruan, gainera, aldeak ikusten dira maila

  sozioekonomiko ezberdinetako pertsonen artean ere. Oro har, maila

  sozioekonomiko baxuko pertsonek osasun-arazo gehiago eta bizi-itxaropen

  txikiagoa dute, eta ezberdintasun horiek umeen adin-taldeetatik bertatik ikusten

  dira.

  Bizi ditugun urte horietako osasun-kalitatea ere aipatzeko puntu bat da, hau da,

  morbilitatea eta, batez ere, gaixotasun bat jasaten duen pertsonak bere osasun-

  egoeraren inguruan duen bizipena. Hau da, gizarte baten bizi-itxaropena

  handitzeak gizarte horren osasun maila hobetu dela esan nahi du? “Osasun

  txarra”ri buruzko datuak batzea, gainera, askoz zailagoa da, kontzeptu hori

  guztiz subjektiboa baita.

  2.2. Osasun-ereduak eta osasunean eragina duten faktoreak

  Osasun-ereduetan dauden ezberdintasun eta aldakortasunek arrazoi asko izan

  ditzakete. Hasteko, datuak batzeko erabiltzen den metodologia, bai datuak

  erregistratzeko erabiltzen den izendapena, baita, adibidez, klase sozialen

  artean hautemandako ezberdintasunetan egon litezkeen laginen

  adierazgarritasun-eza ere. Hala ere, oro har, ezberdintasun horiek egon

  badirela baieztatzen dute ikerlari gehienek, eta defendatzen dute osasunaren

  eta osasun txarren ereduak faktore biologiko, psikologiko, sozial, politiko,

  ekonomiko, kultural eta anbientalen arteko interakzio konplexuaren ondorio

  direla.

  Bizimodu-ereduek, besteak beste,tabakismoak eta sedentarismoak, batez ere,

  eragin handia dute giza taldeen osasun mailan. Lehen aipatu dugun maila

  sozioekonomikoen arteko bizi-itxaropen eta osasun-arazoen aldeak, kasurako,

  maila sozioekonomikoen artean dagoen elikadura-kalitate edo tabakismo-

  tasekin lotuta egon litezke. Erresuma Batuan, adibidez, Osasun Sailak eginiko

  datu-bilketek erakutsi zuten kualifikazio gabeko langileen arteko tabakismo-tasa

  langile profesionalena baino hiru bider altuagoa zela. Eta ohitura ez-osasungarri

  horiek edukitzeko erabakia libreki edo beste faktore batzuek baldintzatuta

 • - 10 -

  hartzen dute? Datuek, era berean, azken hori babesten dute; izan ere, erretzea,

  adibidez, egoera zail batean atseden hartzeko aukera izan daiteke.

  Hala ere, jakina da pertsona batzuek egoera zailei aurre egiteko eta moldatzeko

  gaitasun handiagoa dutela; faktore pertsonalek, beraz, sozioekonomikoekin

  interakzioa dutela .

  Osasun-sistema da osasunean eragina duen beste faktore bat . Alde batetik,

  osasun-sistemaren garapen mailak, eta, bestetik, eskuragarritasunak izango

  dute eragina. Medikuntzaren aurrerapenek arazo askoren ia

  desagerpenerainoko gutxitzea ekarri dute, herrialde garatuetan tuberkulosia eta

  beste gaixotasun kutsakor askorekin gertatu izan den moduan. Emakumeen

  erditzeagatiko heriotza eta jaioberrien hilkortasun-tasen gutxitzea ere horren

  ondorio lirateke. Hala ere, Medikuntzaren aurrerapenek ekarri duten osasun-

  hobekuntza zalantzatan ipintzen dutenak ere badaude. Horren ildoan doaz

  “McKeown-en hipotesia”, tuberkulosiaren gutxipena elikaduraren eta egoera

  sozialari esker batez ere gertatu dela baitio, eta Ivan Illich-en ekarpenak. Azken

  horrek iatrogenia kontzeptua aztertu zuen. Haren aburuz, esku-hartze medikoak

  osasun txarraren erantzule dira kasu askotan, tratamenduen albo-ondorio

  zuzen edo zeharkakoen bidez (iatrogenia klinikoa). Zentzu zabalagoan,

  Medikuntzak medikalizazioaren bitartez gaixotasuna sustatzen duela ere badio

  (iatrogenia soziala), eta gizabanakoak beren gaixotasun eta heriotzari aurre

  egiteko ezgaitzen dituela (iatrogenia kulturala).

  Ikuspegi biomedikoaren mugak onartu izanak osasun publikoaren eta politika

  sozialen garrantzia nabarmendu du, bai osasunaren eredu biopsikosozialaren

  gailentzea ere. Gaur egun onartzen da osasunean faktore biologikoez gain

  pertsonalek eta sozialek eragiten dutela eta gizartearen osasuna hobetu eta

  ezberdintasunak gutxitzeko diseinatzen diren osasun-politikek hiru eremuak

  hartzen dituzte kontuan.

 • - 11 -

  2.3. Osasun-hezkuntza

  Osasun-hezkuntzaz jarduterakoan, osasuna bultzatu, hobetu edo berrezartzea

  helburutzat duten eta, beraz, gaixotasuna edota desgaitasuna saihestea

  jomuga duten esku-hartze prebentiboak lantzen dira. Gaixotasunak ezagutzeko

  edo ohitura osasungarriak bultzatzeko gizartean egiten diren kanpainez gain,

  eguneroko jardueran, osasun-profesionalen esku dago osasuna sustatzeko

  esku-hartzeak egitea.

  Fisioterapeutekin egindako ikerlan batean ondorioztatu zen deribazio akutua

  hezkuntza sanitarioa egin ahal izateko muga handiena zela. Horrez gain, lan-

  karga, baliabide-eskasia, lanaren antolakuntza eta profesionalen arteko

  komunikazio-eza dira beste zailtasun batzuk. Whitehead osasun-hezkuntzan

  aritzen den ikerlariak osasun-hezkuntza zailtzen duten faktore gisa aipatu zuen

  zerbitzu askok bere osasun-langileei tratamendurako orientazioa ezartzen

  dietela, eta profesional askok hezkuntza-jarduerak ez dituztela beren

  erantzukizun gisa hartzen .

  Garrantzitsua da, beraz, lehenik eta behin, osasun-profesional guztiek osasuna

  sustatzeko hezkuntzaren inguruko esku-hartzeak norberaren zeregintzat

  hartzea, diagnostikoa ahalbidetzen duten jakintza medikoen edo tratamendu

  tekniken parean, eta, horren ostean, mota horretako esku-hartzeak

  eraginkortasunez egiteko komunikazio-gaitasuna trebatu eta praktikan ipintzea.

  2.4. Fisioterapeutaren esku-hartzea

  Zein da fisioterapeutaren eginkizuna gizartearen osasunean? Gaixo batekin

  dituen jakintza mediko eta teknikak erabiltzeaz gain, izaera sozialeko zenbait

  alderdi ere hartu behar lituzke kontuan. Zeozer egin ahal izango nuke egoera

  hori ekiditeko? Zergatik gertatu zaio hori pertsona horri eta ez beste bati?

  Aldaka-haustura izan duen agure bat artatzerakoan, adibidez, garrantzitsua

  litzateke aztertzea aldaka-haustura jasatea erraztu duen egoera batean bizi ote

  den; izan liteke isolamenduak, etxebizitzaren egoerak edota zenbait botika

  hartzen ibiltzeak aldaka-haustura eragin duen erorketa erraztu izana. Jakina da

 • - 12 -

  osasuna eta gaixotasuna ez daudela bakarrik zoriaren menpe. Ezberdintasun

  genetikoak ezin dira saihestu, baina badaude osasuna baldintzatzen duten

  beste faktore batzuk, hala nola, zerbitzuak eskura izatea, bizimodu-ereduak

  aukeratzea edo baliabide materialak izatea. Gaixo batekin dugun edozein

  interakzio bere ongizate fisiko, psikologiko eta sozialean eragiteko aukera bat

  da, eta testuinguru konkretuaz haratago joateak, gainera, gure eragina askoz

  zabalagoa izatea ekarriko du.

 • - 13 -

  3. GAIXOAREN ESPERIENTZIA SUBJEKTIBOA GAIXOTASUNA REN

  AURREAN

  3.1. Sarrera

  Norbanakoak gaixotasunari buruz duen ikuspegia idiosinkratikoa da, hau da,

  indibiduala eta besteekiko ezberdina. Mota askotako faktore pertsonalek dute

  eragina ikuspegi pertsonal horren bilakaeran, eta egoera patologikoari aurre

  egiteko modua ere baldintzatuko dute.

  Gai honetan, gaixotasunari aurre egitea zer den ikusiko dugu, eta

  gaixotasunaren esperientzia subjektiboan parte hartzen duten elementuak

  jorratuko ditugu.

  3.2 Gaixotasunari aurre egitea

  Gaixotasunari aurre egitea honela defini dezakegu: gaixotasunarekin bat

  datozen disfuntzio eta sintoma fisikoez gain, aldaketa psikologiko, sozial eta

  ekonomikoak kudeatzea ahalbidetuko duen estrategia multzoa.

  Lazarus-ek eta Folkman-ek hedatuen dagoen eredua garatu eta deskribatu

  zuten estresari aurre egiteko(1984), eta horretan oinarrituko gara. Gaixotasuna

  egoera estresagarria da gizakiarentzat, eta, gaixotasunari aurre egitean, beraz,

  printzipio berak ezar ditzakegu. Egile horien arabera, norbanakoak egoera

  korapilatsu bat dela eta duen estres-bizipena norbanakoaren eta ingurunearen

  arteko dialektikaren ondorioa da. Bi prozesu kognitibo deskribatu zituzten, lehen

  eta bigarren mailako balorazioak, alegia, eta bi horien arteko orekak ekarriko du

  estres-bizipena.

  Lehen mailako balorazioa egoera estresagarriaren mehatxu mailaren

  pertzepzioa da, hau da, gaixotasunak duen esanahi pertsonala eta

  norbanakoaren bizitzari zer neurritan eragingo dion. Bigarren mailako

  balorazioa, bestalde, mehatxu horri aurre egiteko norbanakoaren baliabide

  pertsonalen pertzepzioa da, eta ezagupenek, nortasun-ezaugarriek, sostengu

 • - 14 -

  sozialak eta inguruneak dute zerikusia horretan. Egoera batek, gure kasuan,

  gaixotasun batek, eragingo duen estres maila bi prozesu kognitibo horien

  orekaren ondorio da. Ikus dezakegun moduan, orduan, arazoaren eta gure

  baliabideen pertzepzio subjektiboaren araberakoa izango da estres maila, eta,

  beraz, gaixotasun bera dela eta pertsona bakoitzak oso bizipen ezberdina izan

  dezake.

  Estres-bizipena deskribatzeko eredua garatzeaz aparte, egoera estresagarriari

  aurre egitean, bi estrategia mota deskribatu zituzten: emozioan ardaztutako

  estrategiak eta arazoan ardaztutakoak. Estresari aurre egiteak arazoak

  dituen pertsonaren eta ingurunearen arteko harremana kudeatzeko erabiltzen

  diren esfortzu kognitibo eta konduktualak hartzen ditu barnean. Aurre egiteko bi

  funtzioak erantzun emozionalak erregulatzea eta arazoa duen pertsonaren eta

  ingurunearen arteko harremana aldatzea dira. Lehen funtzioari lehentasuna

  ematen dioten estrategiak izango dira emozioan ardaztutako aurre egiteko

  estrategiak, eta bigarren funtzioari lehentasuna ematen diotenak, ordea,

  arazoan ardaztutakoak. Langile batek, adibidez, lan-gainkargaren ondorioz

  ezinegona sentitzen badu, eta hori dela era lankideengan lana delegatzea

  erabakitzen badu, esango dugu arazoan ardaztutako estrategiak erabiltzen ari

  dela. Horren ordez (edo horrez gain), lanaren ostean lagunekin kirola egin eta

  beste gauza batzuez hitz egiteko geratzen hasten bada, emozioan ardaztutako

  estrategia izango dugu.

  Aurre egiteko estrategiak, gainera, moldaerazkoa eta ez-moldaerazkoa

  moduan sailka daitezke. Langile horrek, estrategia horiek erabili ordez,

  ezinegona gutxitzeko lan ostean alkohola edateari ekingo balio, emozioan

  ardaztutako estrategia ez-moldaerazkoa erabiliko luke. Aurre egiteko

  estrategiak, beraz, emozioan edo arazoan ardaztuak izan daitezke, eta horiek,

  era berean, moldaerazkoak edo ez-moldaerazkoak izan.

  Datuek gaixotasun bat dela eta arazoan ardaztutako estrategiak

  eraginkorragoak direla badiote ere, sailkapen hori zorrozki egitea zaila da, eta

  gaixotasunaren lehen faseetan, adibidez, emozioan ardaztutako estrategiak

 • - 15 -

  erabiltzen dira, batez ere, shock-egoera, antsietatea eta dolua puntu gorenean

  daudenean.

  3.3 Gaixotasun akutua eta kronikoa

  Gaixotasunaren ikuspegi biomediko tradizionalak gorputz fisikoaren

  funtzionamendu objektibo eta asaldatua lantzen du, eta esku-hartze fisikoen

  bitartez gaixotasun bat arintzea edo sendatzea du helburu. Ikuspegi hori egoera

  akutu askotan eraginkorra dela ikusi bada ere, gaitz sendaezinak dituzten

  gaixoentzat ez da nahikoa izaten. Hori dela eta, azken urteotan, ikuspegi bio-

  psiko-soziala garatuz joan da, eta faktore biologikoez gain, psikologikoak eta

  sozialak ere aintzat hartzen ditu. Ikuspegi horrek, gainera, lagun diezaguke

  gaixo ezberdinek egoera kliniko antzekoetan modu hain ezberdinetan zergatik

  erantzuten duten ere ulertzen.

  Gaixotasun akutuak, normalean, badu aurresan daitekeen eboluzioaldi bat ,

  eta, beti horrela ez bada ere, denbora hori pasatuta gaixoak bere zeregin

  arruntetara bueltatzeko esperantza mantendu ohi du. Gaixotasun kronikoak,

  ordea, moldaketa-prozesu luze bat ekarri ohi du berarekin, eta identitatean,

  bizimoduan eta harremanetan izango du eragina. Guk gaixotasun kronikoak

  dakartzan aldaketa horiek jorratuko ditugu gai honetan zehar.

  Gaixotasun kroniko batek berarekin dakartzan bizipen negatiboak honela

  deskribatu dira:

  - Sintoma fisikoak (mina, nekea, inkontinentzia, besteak beste)

  - Sufrimendu psikologikoa (depresioa eta antsietatea, batez ere)

  - Eguneroko jarduerak eta bizimodua aldatzea

  - Rolak eta harreman sozialak aldatzea

  - Etorkizuneko itxaropenak gutxitzea

  - Norbanakoaren kontzeptua zalantzan jartzea

  Azken puntu horren ildotik, garrantzitsua da azpimarratzea badirudiela min edo

  ezinegon fisikoaren maila edozein izanda ere, gaixotasun kroniko gehienek

 • - 16 -

  norbanakoaren kontzeptu horri desafioa egiten diotela. Kanpo-zeinu deigarriak

  sorrarazten dituzten gaixotasunek (desfigurazioa edo mugitzeko zailtasunak,

  adibidez) inguruneari gaixotasunaren berri ematen diote, oso modu argian.

  Gaixoak “egoera menderatzaile” moduan bizi dezake orduan gaixotasuna, eta,

  identitate pertsonala sakonki astintzen du horrek. Pentsa liteke, orduan,

  errazago bizi daitekeela hain agerikoak ez diren sintomak dituen gaixotasun

  batekin (adibidez, nekea). Hala ere, ingurunearen laguntza eta ulertze maila

  baxuagoa izan ohi da horrelako kasuetan, askotan gaixotasunaren

  egiazkotasuna ere zalantzan jartzen baita, eta horrek lan- edo familia-

  harremanetan ere eragina izan dezake.

  3.4 Gaixotasunaren esperientzia subjektiboa

  Behin eta berriz aipatu dugun moduan, pertsonen esperientziak ezberdinak

  izango dira, eta ezberdintasun horiei bai gaixotasunaren diagnostikoaren

  aurretik baita gero ere antzeman dakieke.

  Gaixotasunaren hasierako aldietan, lehen sintomak agertzen direnean,

  pertsona batzuek berehala antzematen dituzte osasun-egoeraren aldaketei eta

  arin jotzen dute medikuarengana laguntza eske. Beste batzuek, ordea,

  informazioa ezkutatu nahi balute moduan jokatzen dute, eta aldaketei

  antzemateko (edo aldaketa horiengandik ezinegona sentitu edo adierazteko) ez

  dira gai. Bigarren multzo horietako batzuen jokabidea beldurrak markatutako

  aurre egiteko eredu baten isla izan daiteke, baina, beste batzuetan, justifika

  ezineko optimismo edo “zaurgarritasun eza”ren sentsazioaren ondorioa da.

  Kasu horietako batzuetan, laguntza medikoa atzeratzeak ondorio lazgarriak

  izan ditzake. Beraz, hasiera-hasieratik, interpretazio kognitiboak eta erantzun

  emozionalak garrantzi bizikoak izango dira gaixotasunaren bilakaeran.

  Diagnostikoa eskuratzeak ere oso harrera ezberdina izango du pertsona

  bakoitzarengan. Erantzuna, alde batetik, gaixoak gaixotasunaren larritasunaz

  duen pertzepzioak eta eskuragarri dagoen tratamenduaren eraginkortasunak

  baldintzatuta egongo da. Beste alde batetik, ukaezina da ingurune sozialak eta

  kulturalak ere duten garrantzia, eta gaixotasunak duen estigmatizazio mailak

 • - 17 -

  ere eragingo du diagnostikoari emango zaion erantzun emozionalean . Faktore

  horien arabera, pertsona batzuek lasaitasunez erantzun dezakete, duten

  ezinegonak “izena” eta tratamendua duela jakitean, eta beste batzuek, ordea,

  ukazioz edo sinesgaiztasunez, diagnostikoa mehatxatzaileegia denean.

  3.5. Sentimendu negatiboak eta atsekabea

  Gaixotasun kroniko baten diagnostikoari lotuta dauden sentimendu

  negatiboekin eta atsekabearekin ohituago bagaude ere, eremu horri buruzko

  ikerketek gaixotasunak alderdi positiboak ere izan ditzakeela azaldu digute.

  Diagnostikoaren hasieran, sentimendu negatiboak gailendu ohi dira, “zergatik

  ni?”. Gaixotasunaren diagnostikoak, ezgaitasun mailak ere eraginda, kolokan

  uzten du aurretik izan den bizitza, eta gaixoa desorientatuta senti daiteke.

  Ikerketek diote lehen urtean izaten dela atsekabe handiena eta aurreko

  bizimoduaren galeraren doluarekin lotuta dago. Gaixotasun kroniko batekin

  bizitzeari buruz egin diren ikerketek honako alderdi negatibo hauek deskribatu

  dituzte:

  - Gorputz-irudian eta autoestimuan eragiten du. Identitate pertsonalean,

  aldaketa biziak gertatzen dira, “haustura biografiko” moduan deskribatu

  zuen Buryk (1982) gaixotasunaren diagnostikoaren aurretik eta ostean

  norberaren burua hain modu ezberdinean ikustearen fenomenoa.

  Norberaren buruaren ikuspegi berri horrez gain, lanean eta familian

  eragiten dituen rol-aldaketak eta ingurukoek har dezaketen “jagole” -

  rolak egokitzapen-lan gogorra eskatzen du. Egokitzapen-prozesuaren

  ostean, zorionez, gaixoak, bere burua birkokatzea lortzen badu,

  identitate berri bat eskuratuko du; “ni berria” deitu zioten Jensen-ek eta

  Allen-ek (1994)

  - Gogokoen diren jarduerak eta bizitzeko era galtzea. Lana galtzeak

  baliabide ekonomikoen gutxitzea dakar gehienetan, eta zailtasun

  ekonomikoek askotan aukeratu nahi izango liratekeen zainketa-neurriak,

  garraiobideak eta aisialdi-jarduerak mugatuko dituzte. Gaixoak

 • - 18 -

  aukeratuta zeukan aurreko bizimodu hori minak eta muga funtzionalak

  ere mugatuko du.

  - Harreman sozialak aldatzea. Gaixotasunak, nahi eta nahi ez, ingurukoek

  izango duten erantzunari buruzko kezka dakar. Horren ondorioz,

  gaixotasun kroniko bat duten pertsona askok gaixotasunari buruz hitz

  egin edo ez hitz egiteari buruzko zalantza edukiko dute. Gaixotasunari

  buruz ez hitz egitea egoerari buruzko kontrola mantentzeko modu bat

  izan daiteke, hala, estigmatizazioa ekidin eta “normaltasuna” mantendu

  egiten da. Hala ere, aldi berean, harremanean, tentsioa eta zintzotasun-

  eza ekarriko ditu. Gaixo askok bikote-harremanean gertatzen den

  aldaketa aipatzen dute jasaten duten ondorio mingarrientzat. Bikotearen

  rola maitaletik jagolera pasatzen baita gehienetan.

  - Etorkizun zalantzagarria. Gaixotasun kronikoak duen erronka nagusia

  etorkizunari buruzko esperantzei lotuta dago seguruenik. Gaixo askok

  uko egiten diote etorkizunerako proiektu berrietan sartzeari, hala nola

  ikasketak, seme-alabak eduki edo lan berri bat hartu. Etorkizunaren

  zentzua galdu duen pertsonak “orainaldi huts” batean blokeatuta

  geratzeko arriskua du. Beste gaixo batzuek, ordea, Reynolds-ek

  deskribatu bezala (1997), gaixotasun kronikoaren diagnostikoa

  etorkizunerako proiektu luzeetan sartzeko erabiltzen dute, etorkizunean

  sinetsi ahal izateko eta, agian, ingurukoei oroigarri edo ondare gisa

  uzteko.

  3.6. Gaixotasunaren esperientziaren alde positiboak

  Pertsona osasuntsu askok gaixotasun kronikoaren ondorio negatiboak bakarrik

  ikusteko gai badira ere, ikerketek alderdi positiboak ere badituela erakutsi dute.

  - Gaixotasunak familia- eta lagun-harremanak estutu ditzake.

  Familiakoekin betidanik izan den harremana estutzeaz gain, sare soziala

  zabaldu daitekeela ere ikusi da. Aisialdi-denbora gehiago izateak

  antzeko interesak dituzten beste pertsona batzuk ezagutzeko aukera

 • - 19 -

  ematen du, bai ikastaro arrunt baita internet bidezko sare sozialen bidez.

  Gaixo-elkarteen edo boluntariotza-ekimenen bidez ere, harreman berriak

  sor daitezke.

  - Gaixotasunak besteei laguntzeko baliabideak ekar ditzake. Bai gaixo-

  elkarte, bai ikerketa-proiektuetan parte hartuz, baita mugikortasun-

  arazoak dituzten pertsonen aldeko eskubideak defendatzeko taldeen

  bidez ere, besteak beste, gaixoek beren egoera berean edo bestelakoan

  dauden beste gaixo batzuei laguntzeko aukera izan dezakete, beren

  ideiak, esperientzia eta berotasuna eskainiaz gaixotasunaren

  esperientzia ezberdina izan dadin.

  - Gaixotasunak bizitzaren esanahiari buruzko pentsamendu filosofikoa

  estimula dezake eta lehentasunak berrikustea ahalbidetu. Hilkortasun-

  sentsazioa areagotzeak antsietatea sorraraz badezake ere, ikerketek

  diote gaixo askok beren gaixotasuna garapen pertsonal edo “konbertsio”

  gisa deskribatu zutela. Izan ere, gaixotasunaren esperientziak

  lehentasunak berrezar ditzake eta orainaldia benetan garrantzitsuak

  diren jardueretan emateko erabakia bultzatu. Charmaz-ek (1991) esan

  zuen “intentsitate handiko orainaldiak premia-sentsazioa dakarrela”,

  “jarduteko, esperimentatzeko eta besteekin harremanak sortzeko

  premia”.

  3.7. Gaixotasunaren esperientzia prozesu gisa

  Gai honetan zehar gaixotasunaren aurrean ematen diren erantzun ezberdinak

  jorratu baditugu ere, garrantzitsua da argitzea gaixotasunaren bizipena ez dela

  estatikoa, prozesu bat baizik, eta egokiagoa litzateke gaixotasuna honela

  deskribatzea: “egoera bati esanahia emateko prozesu luzea egitea”.

  Hasieran, zaila izan ohi da gaixotasuna onartu eta ordura arte ezagutu den

  bizimoduari uko egitea. Hilabeteak edo urteak pasatuta, pertsona batzuek

  egoera berri horretara moldatzea lortzen dute eta gaixotasunaren esperientzia

  normaltzea lor dezakete, beste batzuek, ez. Badaude aurre egiteko modu

 • - 20 -

  ziklikoa jasaten dutenak ere; gaixotasunaren sintomak aldakorrak direnean

  gertatu ohi da hori, batez ere.

  Eta behin eta berriz aipatu dugun moduan, testuinguru sozialak, gorabehera

  horietan ere, eragin zuzena izango du. Laguntza eta ulertze maila altuagoa

  jasotzen duten gaixoentzat, eramangarriagoa izango da prozesu patologikoa,

  familia edo bikote zorrotzak dituzten edo isolatuta bizi diren gaixoentzat baino.

  Era berean, beren gizartearen egoera sanitarioak ere berebiziko garrantzia

  izango du.

 • - 21 -

  FISIOTERAPIA PSIKOLOGIKOA

  4. GIZA GAIXOTZEAREN ALDAGAI PSIKOLOGIKOAK. GAIXOTASUNAREN

  ALDERDI KULTURALAK

  4.1. Sarrera

  Ikasgai honetan, alde batetik, gaixoaren eritasunaren bizipen idiosinkratikoa

  baldintzatuko duten aldagai pertsonalak aztertuko ditugu. Horrez gain, kulturek

  gaixotasunari buruz dituzten ideiak kontuan harturik, ideia horiek kultura

  horietako norbanakoen gaixotze-prozesuan (bai sorreran bai bilakaeran) izango

  duten eragina ere ikusiko dugu. Ikasgai honen barruan, giza-

  taldeek sostengu gisa zein garrantzitsuak diren ere ikusiko dugu.

  4.2. Giza gaixotzearen aldagai psikologikoak

  Osasunaren arloan, lan egiten duen profesional orok gaixoekin etengabeko

  harremana izango du; harreman hori lana egiteko ezinbestekoa da, bai

  informazioa jasotzeko, bai informazioa emateko, bai tratamenduak ezartzeko.

  Osasun-arloko profesionalaren eta gaixoaren artean sortzen den harreman

  horri harreman terapeutikoa deritzo, interakzio intentsiboa da, eta bi

  pertsonaren artean sortzen den interakzio arruntak ez dituen bereizgarriak ditu.

  Harreman hori sortu eta mantentzean, oinarrizkoa da pazientearen parametro

  soziokulturalak ulertzea, jasaten ari den gaixotasunaren eta gaixotzearen

  gainean zer pentsatu, sentitu eta nola jokatzen duen. Fenomeno horiek

  norbanakoaren estilo kognitiboak azaltzen ditu, hau da, pertsona batek

  estimuluak eraldatu eta prozesatzeko ikasten dituen modu edo estrategiak,

  inguruneak esanahi psikologiko esanguratsua lortu ahal izateko. Prozesu

  horretan esku hartzen duten hiru dimentsio kognitibo bereiz ditzakegu:

  sineskerak, balioak eta jarrerak.

 • - 22 -

  4.2.1. Sineskerak

  Pertsona batek errealitatearen eremu baten gainean dituen informazio integratu

  eta iraunkorrak dira eta objektuak, pertsonak, harremanak eta jokabideak ere

  hartzen ditu.

  Jakina da gaixoek osasunaren eta esku-hartzeen gaineko sineskera asko

  dituztela, eta sarritan entzun ditzakegu honelakoak: “botika gehiegi hartzen

  badira, azkenenean ez dute eraginik sortzen”, “nire minak jatorri organikoa du;

  ariketek ez didate ezertan lagunduko”, “honek konponbiderik ez dauka; beraz,

  egiten dudan ezerk ez du ezertarako balio”.

  Gaixotasuna zergati konkretuei egozteko joera ere unibertsala dela esan

  genezake, horrek ziurgabetasuna gutxitu eta kontrol-sentsazioa areagotzen

  baitu. Hala, sineskerek gaixotasunari aurre egin, moldatu eta osatzeko

  prozesuan eragiten dute. Hala ere, sarritan, sineskerak ez datoz

  errealitatearekin bat, kontzeptu oker, distortsio negatibo edo mito kulturaletan

  oinarrituta egon baitaitezke, eta, hala, ez-moldaerazko bilakatu gaixotasunari

  aurre egiteko prozesuan.

  Gaixotasunari buruzko sineskerak bitan sailkatzen ditugu:

  1. Zergatien gaineko sineskerak ditugu, alde batetik; gaixotasunaren

  “erru”arekin zerikusia izango luketenak:

  - Bere burua erruduntzat jo: kontrol-sentsazioa areagotzearen

  bitartez, moldaerazkoa izan liteke, baina, errua gailenduz gero,

  ez-moldaerazkoa ere bai.

  - Besteak erruduntzat jo: besteekiko etsaitasunak gaixotasunari

  aurre egiteko ahalmenean eragin dezake.

 • - 23 -

  - Egoera edo patua erruduntzat jo: horrek erantsita daukan etsipen-

  jarrerak gaixotasunari aurre egiteko ahalmenean negatiboki

  eragiten du normalean.

  2. Kontrolaren gaineko sineskerak: kontrol-pertzepzioa ongizate-

  egoerarekin estuki lotuta dagoen aldagai bat da.

  - Barne-egozpena edo barneko kontrol-lokusa. Gaixotasunaren

  prozesuan norberak eragina duela sentitzearekin lotuta dago.

  - Kanpo-egozpena edo kanpoko kontrol-lokusa. Gaixotasunaren

  prozesua besteen (profesionalek, patuak) eskuetan dagoela

  sentitzearekin lotuta.

  Gaixotasunaren gaineko sineskerek, beraz, gaixoaren jarreran eta

  gaixotasunari aurre egite prozesuan, eragin sakona dute, eta harreman

  terapeutikoan baloratu eta landu beharreko alderdiak dira. Izan ere, jakina da

  kontrol-pertzepzio handiagoa izateak prozesu patologikoaren pronostikoa

  hobetu dezakeela, eta, beraz, profesionalak barne-egozpena sustatu behar luke

  bere esku-hartzeen bitartez. Gaur egun, osasun arloan historikoki izan den

  jarrera paternalista baztertuz joateko asmoz, sarritan hitz egiten da “gaixoaren

  autonomia”z. Gaixoaren autonomia sustatzea, bere osasunaz hartzen diren

  erabakietan eta jarduerak antolatzen parte-hartze handiagoa eskainiz egiten da,

  eta barne-egozpena eta, horrekin batera, kontrol-sentsazioa ere areagotzen

  ditu.

  4.2.2. Jarrerak

  Pertsonek errealitatearen objektu espezifikoen gainean dituzten sineskeren

  multzoa; hau da, kontzeptuen, informazioaren eta emozioen konbinazioaren

  ondorioz, horiek norbanakoa modu positibo edo negatiboan erantzuteko

  prestatzen duten modua litzateke .

  Jarreraren oinarrizko alderdiak, beraz, honako hauek dira:

 • - 24 -

  - Sineskera edo uste multzo antolatua

  - positiboki edo negatiboki prestatzen duena

  - objektu sozial bat dela eta modu konkretuan jokatzeko

  Alderdi horiek kontuan harturik, beraz, hiru oinarrizko osagai bereizten ditugu,

  eta hiruren ondorio da zerbaitekiko (gaixotasunarekiko, gure kasuan) garatzen

  den jarrera:

  - Osagai kognitiboa: objektu, kontzeptu edo gertaera bati buruz

  onartzen dugun informazioa.

  - Osagai afektiboa: objektuari buruzko informazioa onartu eta gero,

  egiten dugun onarpen- edo ukatze-ebaluazioa. Jarreraren

  oinarrizko osagaia da.

  - Osagai konduktuala: aurreko ebaluazioaren arabera jokatzeko

  edo erreakzionatzeko joera.

  4.2.3. Baloreak

  Baloreak zentzu etikoarekin daude lotuta, eta norbanakoaren jokabideei “egin

  beharraren” zentzua ematen diote. Onari edo txarrari, eta zuzena edo okerra

  izateari buruzko ideiak hartzen dituzte barne, eta bizi-filosofiarekin edo

  jokatzeko modu desiragarriekin lotuta daude.

  Baloreek, adibidez, tratamendu bat jasotzerakoan, “izan behar” eta “izan behar

  ez” duenaren gaineko pertzepzioa baldintzatzen dute, jarreraren osagai

  afektiboarekin ere lotuta daude, eta, beraz, baloreak ikertzea ezinbestekoa da

  gaixoen jarrera ulertzeko.

 • - 25 -

  4.3. Alderdi kulturalak: kultura, taldeak eta sostengu soziala

  4.3.1. Kultura

  Interakzioan dauden banakoen talde batek komunean dituen balore, sineskera,

  ohitura eta jokabideen eredu multzoa da kultura.

  Norbanakoek, talde konkretu batean hazi izanaren eraginez, bizitzako alderdiak

  ulertzeko eta jokatzeko modu konkretuak izango dituzte; talde horrek

  baldintzatua egongo dira eta talde horrekiko koherenteak izango dira. Alderdi

  horien artean, osasuna eta gaixotasuna ere badaude, eta, beraz, dimentsio

  horiek ulertzeko moduak ere kulturak baldintzatuko ditu.

  Honako hauek dira kulturaren alorreko kontzeptu garrantzitsu batzuk :

  - Sozializazioa: belaunaldi batetik bestera kultura transmititzearen

  fenomenoa da. Hainbat elementuk hartzen dute parte, besteak

  beste, familiak, auzokideek, erlijioak, heziketa-sistemak.

  - Bereganatze kulturala: beste talde kultural baten ereduak

  hartzearen prozesua; normalean, gehiengo handi bat duen gizarte

  batean bizi den talde minoritarioan gertatzen da.

  - Etnozentrismoa: norberaren kultura besteenaren gainetik dagoela

  pentsatzean datza. Irizpide moralak unibertsalak izatearen ideian

  oinarritzen da, eta, beraz, premisa kulturalak leku guztietan berdin

  aplika litezkeelako ustea gailentzen da.

  - Erlatibismo kulturala: etnozentrismoari erantzun moduan

  garatutako jarrera da. Gizarte baten balioak beren ingurune

  kulturalaren araberakoak direla dio, eta, beraz, irizpide

  unibertsalik egon ez daitekeela defendatzen du

 • - 26 -

  Osasun-profesionalak, gaixoaren balorazioa egiterakoan, jatorrizko kultura izan

  behar du kontuan, berebiziko garrantzia baitu bai harreman terapeutikoaren

  alorrean baita alderdi klinikoan ere; izan ere, diagnostikoa egiterakoan

  (bizimoduarekin lotutako gaixotasunak baitaude) edo tratamendua aukeratzean

  (kultura batzuek tratamendu edo esku-hartze konkretu batzuk bazter

  baititzateke) eragin dezake. Harreman terapeutikoan, honako dimentsio

  hauetan eragingo dute ezberdintasun kulturalek:

  - pazientearekiko komunikazio-ereduan

  - espazioari eta kontaktu pertsonalari ematen zaion arretan eta moduan

  - osasuna eta gaixotasuna ulertzeko moduan

  - mundua, oro har, eta gizarte- eta osasun-zerbitzuak, bereiziki, hautemateko

  moduan

  Gaixoaren ebaluazioa egiterakoan, ezaugarri soziokulturalaren ebaluazioa egin

  behar litzateke, garrantzitsua baita pertsonaren egoera fisiko eta psikologikoa

  ulertzeko, baina baita egoera patologikoa bizitzeko modua eta aurre egiteko

  baliabideak ulertzeko ere. Honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

  - Jatorria

  - Sineskerak

  - Besteekin komunikatzeko modua

  - Bizi-estiloa

  - Osasunari buruzko sineskerak

  - Familia-egoera

  Eta osasun-profesionalak autoebaluazio bat egitea gaixoaren balorazioa egitea

  bezain garrantzitsua ere balitzateke, bere ikuspegiak harreman terapeutikoan

  izan dezakeen eragina hobeto ulertzeko. Honako faktore hauetan, arreta jarri

  beharko da:

  - haren talde kulturala (talde sozioekonomikoa, erlijioa, adina…)

  - beste kultura batzuetako pertsonekin aurretik izandako

  esperientziak

 • - 27 -

  - bizi izandako berdintasun, errespetu, elkartasun kontzeptuak

  (edo kontrakoak)

  - norberaren talde kulturalaren alderdiek beste talde kultural

  batzuetan sor ditzaketen erantzunak ulertzen saiatu

  - talde kultural ezberdineko pertsonekin harremanak izateko dituen

  ezaugarri pertsonalak

  - beste pertsonekiko dituen sentimendu eta pentsamenduak, eta

  egoera terapeutikora nola moldatzen dituen

  - talde kultural ezberdinekiko jarrerak

  4.3.2. Taldeak eta osasuna: sostengu soziala

  Taldeak, sistema sozial moduan, ezinbestekoak dira osasunaren promozio-,

  prebentzio-, tratamendu-, sendatze- eta interbentzio-prozesuetan. Talde bateko

  partaide izateak ziurtasuna eta babes-sentsazioa ematen du, eta sostengu

  sozialaren oinarria da. Izan ere, jakina da sostengu eza patologia askorekin

  lotuta dagoen arrisku-faktore garrantzitsua dela.

  Aldagai pertsonalez eta kulturez gain, gaixoak duen sostengu sozialaren maila

  eta sostengu horren ezaugarriak ezagutu behar ditugu osasun arloko edozein

  lan ondo egin ahal izateko. Fisioterapia alorrean, bereiziki, gaixo askok

  mugikortasun-arazoak eta autonomiaren galera pairatzen baitituzte. Gaixo

  baten sostengu sozialaren balorazioa egiteko, honako alderdi hauek eduki

  behar dira kontuan:

  - Talde sozial baten barnean finkatua eta integratua dagoen jakitea

  (familia bat, lagun-talde bat, auzoa…)

  - Norbanakoaren harreman-sarearen ezaugarriak jakitea. Ez

  bakarrik norekin dituen harremanak; pertsona horiek nolakoak

  diren jakitea ere garrantzitsua izan daiteke.

  - Laguntza mota eta maiztasuna (zenbatean behin dagoen haiekin

  eta osasunaren alorrean zenbaterainoko laguntza ematen dioten)

 • - 28 -

  - Laguntza-pertzepzioa. Gaixoak harreman horien sostengu mailaz

  duen pertzepzioa; babestuta sentitzen den ala ez. Gaixoaren

  ezaugarri pertsonalekin du zerikusi handiagoa kontaktuaren

  maiztasunarekin edo intentsitatearekin baino.

  Oro har, osasun arloan gaixoaren inguruan, honako talde hauek sortzen dira:

  - Gaixoaren familia-taldea

  - Gaixoek sortutako taldeak edo elkarteak

  - Gaixoak eta haren ardura duten osasun-profesionalek sortutakoa

  - Profesionalak lan egiten duen erakundetik datozenak (osasun-

  zentroa, ospitalea)

  Gaixoaren inguruan sortzen diren talde horiez gain, gaixotasunaren inguruan,

  beste talde mota batzuk ere sortzen dira, batez ere gaixo-elkarteetan eta

  osasun-zentroetan. Talde mota horiek bai gaixoentzat sortzen dira, baina baita

  familia (edo baliokideak) eta gaixoak artatzen dituzten profesionalentzat ere:

  - Laguntza-taldeak (gaixoak edota familiartekoak psikologo edo

  psikiatra bat edo birekin egoten dira, gaixotasunak dakartzan

  zailtasun psikologikoak arintzeko)

  - Autolaguntza-taldeak (aurrekoaren helburu eta formatu bera du,

  baina profesionalik gabe)

  - Birsozializazio-taldeak (gaixotasun edo bestelako ezbehar baten

  ostean isolamendua pairatu duten gaixoak berriz “gizarteratzeko”)

  - Talde terapeutikoak (gaixotasun baten tratamendu espezifikoa

  talde-modalitatean egiteko sortuak)

  - Prestakuntza- edo esperientzia-taldeak (profesionalen artean

  egindakoak)

 • - 29 -

  5. ESTRES KONTZEPTUA ETA HAREN ERLAZIOA ASALDURA

  PSIKOSOMATIKOEKIN

  5.1. Definizioa

  Estresa modu askotan definitu izan da. Kanpo- eta barne-presioetara moldatu

  eta egokitzen saiatzen den gizaki baten erantzun psikologiko, fisiologiko eta

  konduktuala da. Gizakia ihes egiteko eta borrokatzeko prestatzen duen egoera

  gisa ere defini dezakegu.

  Psikologia arloan, zenbait ikuspegi eman dituzte. Hala nola, Selyek (1976),

  organismoak bere baitan egindako eskakizun bakoitzari ematen dion erantzun

  gisa ikusten zuen estresa, eta egoera bat dela eta estresa erantzun gisa

  erabiltzeari estres-erreakzioa deitu zion. Estresari aurre egitean, gainera, hiru

  fase deskribatu zituen:

  - Alarmaren aldia: intentzioa gehienezkoa denean

  - Erresistentziaren aldia: defentsa-mekanismoetan oinarrituta estresa

  kudeatzeko estrategiak bilatzea

  - Ahultzearen aldia: etsipena, defentsio-mekanismoak (Selingman) eta

  depresioa

  Estresa, gainera, positiboa edo negatiboa izan daiteke. Gertakizun estresagarri

  baten bizipena mehatxagarria izan daiteke, edo, aitzitik, erronka moduan ikusi.

  Horren ondorioz, erantzuna ikarazkoa edo blokeozkoa izan liteke, hau da,

  sarritan ez-moldaerazkoa, edo egoera konpontzeko bideratuagoa.

  Lazarus-ek (1966) esan zuen estresa mehatxuzko egoera baten ondorioz

  defentsa-baliabideak erabiltzera bultzatzen duen organismoaren tentsio-egoera

  dela, eta estres-eragile kontzeptua garatu zuen, estresa estimulu gisa ulertuaz.

 • - 30 -

  5.2. Egoera estresagarriak

  Intentsitate oso ezberdineko egoera estresagarriak bizitzen ditugu eguneroko

  bizitzan; hondamendi bat pairatzea estresagarria da, baina baita bizitzaren

  aldaketa esanguratsuak edo egunerokotasunean topa genitzakeen arazo eta

  zailtasunak ere.

  Holmes-ek eta Rahe-k (1960) esan zuten norbanakoaren, lanaren eta

  pertsonen arteko harremanen arloan

  bizi-gertakizunen pertzepzioak garrantzi handia duela estres maila zehazteko.

  Kontrolabilitateak, desiragarritasunak eta aurreikusgarritasunak baldintzatuko

  lukete pertzepzio hori, eta, beraz, estres maila.

  Horren arabera, gainera, bizi-gertakizunen eskala diseinatu zuten, eguneroko

  bizitzan izan daitezkeen aparteko gertaera bakoitzari puntuazio bat egotziaz.

  Eskalan agertzen diren zifren baturak urtebetean 150 gainditzen badu,

  pertsonak % 50eko aukera du estresa izateko; 300etik gorakoa bada, berriz,

  arriskua % 90era iritsiko da.

  Bizi-gertakizunen eskala (Holmes eta Rahe)

  • Ezkontidearen heriotza 100

  • Dibortzioa 73

  • Ezkontideagandik banantzea 65

  • Kartzela 63

  • Familiako hurbileko norbaiten heriotza 63

  • Gaixotasun larria 53

  • Ezkontza 50

  • Lana galtzea 47

  • Ezkontidearekin adiskidetzea 45

  • Erretiroa 45

  • Familiako norbaiten osasun-aldaketak 44

  • Haurdunaldia 40

  • Zailtasun sexualak 39

  • Familian kide berri bat izatea 39

  • Finantza-egoeran aldaketak izatea 37

  • Adiskide min baten heriotza 36

  • Lan-mota aldatzea 35

  • Familian liskarrak gehitzea 35

  • Diru-galera garrantzitsua izatea 31

  • Hipoteka edo mailegua epemugara iristea 30

  • Legearekin arazoak izatea 29

  • Aparteko arrakasta pertsonal bat izatea 28

  • Ezkontideak lana utzi edo lanean hastea 26

  • Ohitura pertsonalak aldatzea 24

  • Nagusiekin arazoak izatea 23

  • Lanean aldaketak izatea 20

  • Lo egiteko ohiturak aldatzea

  16

  • Elikadura-ohiturak aldatzea 15

  • Oporrak 13

 • 31

  Estresari aurre egitean, bost fase bereizi dira:

  1. Balorazioa: egoera aztertu

  2. Helburuak: lortu nahi dudana

  3. Planifikazioa: zer egin helburuak lortzeko

  4. Akzioa: egiten dudana

  5. Doitzea: egokitu

  Azkenik, norbanakoak estresari ematen dion erantzuna, beste gai batzuetan

  jorratu dugunez ere, aldagai pertsonal eta sozialek baldintzatzen dute, eta

  eredu biopsikosozialaren arabera ulertzen da. Bereziki, honako aldagai hauek

  eragiten dute gure erantzunean:

  - Ingurunearen eskaerak edo bizi-gertakizunak (ustekabeko aldaketak

  eta kontrolagaitzak)

  - Subjektuaren ezaugarri psikologiko eta fisikoak

  - Organismoaren baliabideak

  - Gizartearen sostengua

  5.3. Estresaren ondorioak osasunean

  Estresak zenbait adierazpen ditu gure organismoan. Hauek dira adierazpen

  fisiologikoak: izerdia, takikardia, arnas maiztasun handia, arazo

  gastrointestinalak, gosea aldatzea. Adierazpen konduktualak ere baditu,

  adibidez, hiperaktibitatea, baita psikologikoak ere, batez ere, gertaerak

  interpretatzeko modu negatiboa. Esan dezakegu, beraz, estresaren sintomek

  gure bizitza-kalitatea kaltetzen dutela, eta sufrimendu psikologikoa eta

  suminkortasuna eragiten dituztela. Gainera, lan-etekinarekin eta

  kontzentratzeko gaitasun gutxituarekin, loezinarekin eta errealitatearen ikuspegi

  ezkorrarekin ere lotzen da.

  Adierazpen horiez gain, etengabeko estresa zenbait patologiarekin lotu da:

  zaldarrak agertzea, bronkoespasmoa, hipertentsioa. Portaera kaltegarriekin ere,

 • 32

  lotuta dago (tabakismoa, bizimodu sedentarioa, estimulatzaileak maiz hartzea,

  hala nola kafea edo tea, eta horrek hiperkolesterolemia, kardiopatia, minbizia,

  istripu zerebrobaskularrak edota birikietako gaixotasun kronikoak edukitzeko

  arriskua handitzen du.

  Estresari aurre egiteko tresnak honako hauek dira, besteak beste:

  - Botikak: lasaigarriak edo depresioaren aurkakoak.

  - Erlaxatzea: arnasketa sakona (oxigenatze egokia bermatzen duena) eta

  giharrak lasaitzea bateratzen dituzten teknikak. Ongi oxigenaturiko

  burmuinarekin eta giharrak erlaxatuta, ongizatea errazago lortuko da,

  baita errealitate arazotsua era baikorragoan ikustea ere.

  - Teknika kognitiboak: pentsamendua berregituratzen saiatu, ondoeza

  sortzen dioten egoerak egoki interpretatzen ikasteko.

  - Masajea: giharrak lasaitu eta odol-zirkulazioa estimulatzen du; badaude

  teknika fisiologikoak nahiz zentzumenezkoak.

  - Hidroterapia: ura, presio eta tenperatura egokian; elementu lasaigarria

  da.

  - Musikoterapia: musika (normalean instrumentala eta goxoa) elementu

  lasaigarri gisa.

  Egoera estresagarria aurreikusten denean, oinarrizko honako aholku hauek ere

  onuragarriak izan daitezke:

  - Behar adina lo egin: loak berritzailea izan behar du.

  - Ariketa fisikoa egin: pertsona bakoitzaren adinera eta egoerara

  egokitua baldin bada, lagungarri izaten da tentsioak askatzeko eta

 • 33

  endorfinak gehitzeko, substantzia horrek plazer-sentsazioak sortzen

  baititu.

  - Elikadura zaindu, bai kantitatea bai denbora nahikoa emanez.

  - Lasaitzeko teknikak: egunean hamabost-hogei minutu praktikatu;

  egunero siesta labur egitea ere bat beste aukera bat da.

  - Denbora ongi antolatu: arineketan ibiltzeak, presak eta lanak

  antolaketarik gabe pilatzeak estresa eragiten dute; gauza bakoitzari bere

  denbora eman behar zaio.

  - Bereizi lana eta bizitza pertsonala. Ez eraman lanik etxera, eta ikasi

  lanean ari ez zarenean lana ahazten. Aukera bat: egun bakoitzerako

  beste "betebehar" batzuk aurkitzea.

  - Komunikazioa, konfiantzako pertsonekin gure arazoez hitz egiteak

  lasaitu egiten ditu barne-tentsioak.

  - Hautsi monotonia, bila ditzagun egunero egiteko jarduera desberdinak.

  5.4. Nahaste somatomorfoak

  Azalpen medikorik gabeko (azterketa fisikoaren eta laborategiko datuen bidez

  azaldu ezinak) sintoma fisikoak adierazten dituzten nahasteak dira. Borondatez

  kanpokoak dira, eta errepresio-, desplazamendu-, ordezkapen- eta defentsa-

  mekanismoen bidez azaldu izan dira. Kexa somatikoak adierazpen emozional

  eta komunikazio modu bilakatzen dira. Adierazpen emozionala hitzen bidez

  egin ezin izateari alexitimia deritzo.

  5.4.1 Somatizazio-nahasmendua

  Hainbat sistema organiko inplikatzen dituen sintoma somatikoen multzoa da:

  lau sintoma mingarri, bi sintoma gastrointestinal, sintoma sexual bat eta

 • 34

  sintoma seudoneurologiko bat, gutxienez. 30 urte bete aurretik hasten da,

  gainera.

  Diagnostiko diferentziala gaixotasun organikoekin egin behar da

  (neurologikoak, metabolikoak, infekziosoak, hanturazkoak…), batez ere, 40

  urtetik gora hasiz gero. Depresio nagusiarekin eta antsietate-nahaste

  orokortuarekin komorbilitate altua du, gainera.

  Bilakaera kronikoa eta gorabeheratsua izan ohi da. Tratamenduari begira,

  berriz, garrantzitsua da profesional bakarrak tratatzea (familia-medikuak),

  pazientearen jarraipen medikoa erregularra eta xehea izatea, azterketa fisiko

  partziala egin eta proba inbaditzaileak baztertzea, eta sintomak irudizkoak

  direla zuzenean ez esatea, sintomak larriagotzea ekarriko baitu. Farmakoak,

  erlaxazio-teknikak eta psikoterapia eraginkorrak izan daitezke.

  5.4.2 Konbertsio-nahasmendua

  Funtzio motor boluntario edo sentsorialei eragiten dien sintoma neurologiko

  atipiko bat edo gehiago ditu patologia horrek, gaixotasun mediko eta

  neurologiko baten bidez azaldu ezin direnak. Bat-bateko hasiera izan ohi dute,

  eta, normalean, oinarrizko edo bigarren mailako onura bat identifika daiteke.

  Belle indifference, edo axolagabetasun afektiboa, oso bereizgarria da.

  Betiere, garrantzitsua da beste patologia batzuk baztertzea; izan ere, %18-64k

  beste gaixotasun neurologiko edo sistemiko bat izaten baitu. Aurrekoak bezala,

  komorbilitatea altua du nahaste depresiboekin, antsietate-nahasteekin eta

  nortasun-nahasteekin (pasibo-agresibo, menpekoa, antisoziala, histrionikoa).

  Bilakaerari dagokionez, %90-100ek, hasierako sintomak sendatzeko, aste

  batzuk baino ez dituzte behar izaten, %25ean errepikatu egiten da. Oro har,

  honako hauek dira pronostiko oneko faktoreak: bat-bateko hasiera, faktore

  estresagarri batekin lotuta egotea eta nahaste psikiatriko eta medikorik ez

  agertzea.

 • 35

  5.4.3. Hipokondria

  Gaixotasun larri bat izateko beldurra edo, sintoma somatikoen interpretazio

  pertsonalaren ondorioz, halako bat pairatzen duzulako ziurtasuna ditu ezaugarri

  gaixotasun horrek. Esplorazio eta azalpen mediko egokiak eginda ere, ardura

  mantendu egiten da.

  Depresioarekiko eta antsietatearekiko komorbilitatea %80koa da. Bilakaerari

  dagokionez, noizbehinkako agerraldi eta arintzealdiak izaten dira, eta %50ek

  hobera egiten du.

  5.4.4. Gorputz-asaldura dismorfikoa

  Alegiazko gorputz-akats batengatiko ardura edo akats minimo baten distortsio

  handituak ditu ezaugarri gaixotasun horrek. Disoziaziorako, distortsiorako,

  sinbolizaziorako eta proiekziorako defentsa-mekanismoek hartzen dute parte.

  Depresioarekin, antsietatearekin, nahaste obsesibo-konpultsibo eta

  nartzisistarekin, %30-90ko komorbilitatea hauteman da.

  5.4.5. Minagatiko nahastea

  Patologia mediko edo neurologikoek baiezta ezin dezaketen eta nerbioen

  banaketari jarraitzen ez dioten minak ditu ezaugarri gaixotasun horrek. Kasu

  horretan ere, nahaste depresiboarekin, antsietatearekin eta

  analgesiko/antsiolitikoak gehiegi erabiltzearekin dago lotuta, %25-50era arteko

  komorbilitatea baitu.

  Honako faktore etiologiko hauek deskribatu dira:

  - Faktore psikodinamikoak: gorputzaren bidez modu sinboliko batean

  gatazka intrapsikiko bat azaleratzea (alexitimia).

  - Faktore konduktualak: min-portaerak sendotu egiten dira saritzen

  direnean, eta deuseztatu, zigortzen direnean edo kontuan hartzen ez

  direnean.

 • 36

  - Faktore interpertsonalak: abantailak lortzeko egiten den harreman

  interpertsonalen manipulazioa.

  Etiologia organikoko minarekin diagnostiko diferentziala egiterakoan, kontuan

  izan behar da min fisikoa intentsitate aldakorrekoa eta oharkabetasunaren

  araberakoa dela, eta min psikogenoa, aldiz, ez da aldatzen eta

  analgesikoekin ez da hobetzen. Min kronikoa, batez ere gizonen artean,

  “depresio ezkutatua” izan daiteke batzuetan.

  Tratamenduari dagokionez, garrantzitsua da faktore psikologikoen eginkizuna

  azaltzea, baina argi utziz mina erreala dela. Tratamendu konduktuala

  (biofeedbacka, adibidez), psikoterapia eta antidepresiboak lagungarriak izan

  daitezke. Analgesikoak, aldiz, ez dira eraginkorrak izaten.

 • 37

  6. MINA

  6.1. Minaren definizioa

  Minaren definizio egoki bat egitea zaila da, kontzeptuak barnean hartzen dituen

  dimentsio guztiak direla eta. Egile askok mina sentsazio moduan deskribatu

  izan dute, eta, hala, esperientzia fenomeno fisiologiko dimentsiobakar batera

  mugatzen dute. Gaur egun onartuen dagoen definizioa IASPek (International

  Association for the Study of Pain) emandakoa da, alegia, mina ehun baten kalte

  erreal edo potentzial baten ondorioz eta kalte horren arabera deskribatutako

  esperientzia sentsorial eta emozional ezatsegina da. Definizio horrek dimentsio

  emozionala ereaintzat hartu, eta ehunaren kaltea nahitaezkoa ez dela argitzen

  du.

  Argi dago mina sentsazio bat baino gehiago dela, aldagai sentsoriala osagai bat

  baino ez da. Oro har, mina bizipen bat dela esan genezake eta egitura

  dimetsioaniztun gisa deskriba daiteke, osagai sentsorial, afektibo, ebaluatibo,

  kognitibo eta konduktualek osatzen baitute:

  - Dimentsio sentsoriala estimulu nozizeptiboa da.

  - Dimentsio afektiboa, esperientzia sentsorial horren lotura emozionalak

  (esperientzia ezatsegina, zaila edo, aitzitik, atsegingarria izan den).

  - Dimentsio kognitiboak minari buruzko sineskerak hartzen ditu barnean.

  - Dimentsio ebaluatiboa minaren interpretazioa da, norbanakoaren

  testuinguruan, hau da, minaren garrantziari buruzkoak, eguneroko

  bizitzan izan dezakeen eragina .

  - Dimentsio konduktuala aurreko lauekin lotuta dago eta “mina pairatzen

  duen gaixoak egiten duen jokaera oro” da (Fordyce, 1988).

 • 38

  Izaera dimentsioaniztuna duen heinean, mina esperientzia orokor bat da.

  Kanpo-seinale objektiboen bitartez neurri batean azaldu daitekeen arren

  (elektromiogramaren erregistroan aldaketak egotea, bihotz-maiztasuna edo

  larruazalaren konduktantzia, besteak beste), barne-fenomeno subjektiboa da

  mina. Informazio nozizeptiboaren eta minaren esperientziaren emaitzak nahiko

  independenteak dira. Estimulu sentsorial bera izanda ere, “min” eta sufrimendu

  ezberdina azaltzen du pertsona bakoitzak.

  Minak, beraz, esandakoa kontuan hartuta, hiru ezaugarri ditu:

  - Komunikaezina da. Mina pairatzen duen pertsonak ezin du zehazki

  minaren bizipena jakinarazi.

  - Inperfektuki kuantifikagarria. Kanpo-seinaleek neurri baterainoko

  fidagarritasuna izan dezaketen arren, minaren esperientzia osoa ezin

  dute jaso.

  - Eztabaidaezina. “Norberak mina duela pentsatuz gero, sineskera hori

  benetakoa da” (Dennett, 1981).

  6.2. Minaren psikologia

  Minaren psikologiaren barruan, minaren bizipena ulertzen lagunduko diguten

  ereduak aurkeztuko ditugu lehendabizi. Ondoren, egindako ikerketen ondorioz

  deskribatu diren hiru eremu psikologiko aztertuko ditugu: lehendabizi,

  emozioek, bereziki depresioak eta antsietateak, minarekin duten harremana;

  ondoren, nortasun-teoriek egiten duten ekarpena; eta, azkenik, kognizioen

  parte-hartzea. Bukatzeko, ditugun emaitzak laburbildu dituen eredu hipotetiko

  bat azalduko dugu.

  6.2.1. Minaren eredu dimentsioaniztuna

  Garatuko ditugun eredu bi dimentsioaniztunak Melzack-ek eta Wall-ek 1965ean

  deskribatu zuten minaren uhateen kontrolaren ereduan oinarritzen dira.

 • 39

  Ikerlari horiek lehendabizikoz baieztatu zuten mekanismo psikologikoek

  minaren pertzepzioan eragin zezaketela, eta garunetik jaisten ziren “nerbio-

  mezuek” minaren seinaleak areagotu edo gutxitu. Ordura arte esaten zen

  sentimendua minaren ostean eta horren ondorioz sortzen zela.

  Deskribatuko dugun lehen teoria Leventhal-en prozesamendu paraleloaren

  eredua da eta eredu horretan oinarrituta dago. Egile horrek esan zuen mina

  interakzioan egon arren banatuta dauden bi bide paraleloren bitartez

  prozesatzen dela:

  - Bide sentsoriala; minaren osagai sentsorialen informazioa eramaten du

  (intentsitatea, kokapena, tenperatura, presioa…).

  - Bide emozionala; esperientziari lotutako ezinegona, beldurra edo

  sufrimendua hartzen ditu.

  Mina bi bidetatik zehar prozesatzen bada ere, bide gainartzaile bat egongo

  litzateke. Horren ondorioz, arreta bide sentsorialera zuzentzea posible balitz,

  minaren bizipen orokorra gutxitzea lortuko litzateke. Datu batzuek hori

  baieztatzen badute ere (Johnson, 1973), distrakzio-teknikak eraginkorragoak

  direla erakusten duten datu gehiago ere badaude, batez ere minaren

  intentsitatea txikia edo ertaina denean. Distrakzio-tekniken oinarria eredu hori

  izanik ere, arreta minaren esperientziaren bi bideetatik guztiz aldentzea dute

  helburu.

  Pricek prozesamendu sekuentzialaren eredua deskribatu zuen aurrerago

  (1999), mina zuten taldeei eta kontrol-taldeei egoera esperimentalean mina

  sorraraziz egin zituen ikerketak oinarri hartuta. Ikerketa horien

  orokorgarritasuna eztabaidan badago ere, datu gehienek babesten duten

  eredua da. Haren esanetan, mina honako elementu hauek osatzen dute:

  - Ehunak kaltetzean sortzen den estimulazioaren antzeko gorputz-

  sentsazioa

  - Sentsazio horri lotutako mehatxu-esperientzia

  - Mehatxu horri lotutako emozio negatiboa

 • 40

  Definizio horrek ez du behar kalte tisularra egiaztatzerik, pertzepzioa eta

  prozesamendua baitira helburu nagusia. Honako hauek dira Pricen ereduaren

  beste alderdi garrantzitsu batzuk:

  - “norbera”ren kontzeptua erabiltzen du (“etxea”, organismoaren barne

  aldea) mehatxuak duen eragin sakona ulertzeko.

  - Emozio negatiboa minaren intentsitatearekiko apartekoa da, baina bi

  dimentsioak (sentsazio nozizeptiboa eta ezinegona) dira beharrezkoak

  mina sentitzeko.

  - Sentimendu ezatseginaren bilakaera sekuentziala da. Mina, agertzean,

  beldurrarekin lotutako esperientzia da; aurrerago, antsietatea, frustrazioa

  eta amorrua hartuko dituen prozesamendu afektibo ebaluatiboagoa

  agertuko da; azkenik, etsipena eta depresioa azaleratuko dira.

  6.2.2. Minaren aldagai psikologikoak

  Nortasun-ezaugarriek norbanakoaren minaren bizipenean eragiten duten ala ez

  gai eztabaidagarria izaten jarraitzen du. Egin diren ikerketa gehienek gaixo

  psikiatrikoentzat diseinaturiko tresnak erabili dituzte, eta, gainera, dagoeneko

  mina pairatzen ari diren pertsonengan egin dira; beraz, datu horien

  orokorgarritasuna zehaztea zaila da. Senak esaten digu segur aski nolabaiteko

  eragina egongo dela, bai mina interpretatzean, baita mina eduki ostean

  laguntza eskatu eta jasotzeko moduan ere, eta, horren ondorioz, minaren

  bilakaeran. Izan ere, nortasun-ezaugarriek besteekiko interakzioan eragiten

  dute, osasun profesionalekiko harremana barne hartuta.

  Minaren alderdi emozionala aztertzerakoan, minak depresioarekin eta

  antsietatearekin duen harremana ikertu da gehien. Deskribatu da depresioaren

  prebalentzia %50 artekoa dela min kronikoa duten gaixoen artean (Romano eta

  Turner, 1985; Geisser, 1994), eta ditugun berrikusketek baieztatzen dute

 • 41

  depresioa minaren esperientziaren ondorioz sortzen dela, ez kontrara (Romano

  eta Turner, 1985; Gamsa, 1990; Banks eta Kerns, 1996).

  Erabiltzen diren tresna psikometrikoek, hala ere, prebalentziari buruzko datuak

  oso ezberdinak izatea eragiten dute. Izan ere, tresna gehienek depresioaren

  intentsitatea puztu egiten dute mina pairatzen duten gaixoengan,

  depresioarekin lotutako sintoma somatikoak minak sortutakoekin nahasten

  baitira. Garrantzitsua da orduan depresio kliniko edo psikiatrikoa minak

  sortutako depresiotik ezberdintzea. Azken horrek, batez ere, ezintasun- eta

  etsipen-sentimenduak ditu ezaugarri, eta kanpora zuzendutako amorrua.

  Norberari zuzendutako amorrua, errua eta lotsa, ordea, depresio klinikoaren

  ezaugarri nagusiak dira.

  6.2.3. Kognizioa

  Azken urteotan, minarekiko jarrera ikerlanen helburu nagusi bilakatu da. Argi

  dago jarrera-aldaketa gaixoek aldatzeko gaitasunaz eta aldatu beharraz duten

  ideiarekin lotuta dagoela. Ideia horiek, era berean, gaixoek beren mina eta

  bizitza kontrolatzeko duten gaitasunarekin dago lotuta.

  Katastrofismoa orokorra edo sintoma fisikoena izan daitekeen estilo kognitiboa

  da. Hiru faktore hartzen ditu barnean: hausnartzea, magnifikazioa eta

  ezintasuna; eta minaren estimulu eta esperientziarekiko gehiegizko orientazioa

  dakar. Min akutua kroniko bilakatzeko eta, lunbalgiaren kasuan, epe-luzeko

  desgaitasuna garatzeko arrisku-faktorea da. Depresioarekin ere lotzen da,

  baina ikerketa gehienek defendatzen dute katastrofismoak desgaitasuna eta

  mina, depresioarekiko independenteki, aurresaten dituela.

  Autoeraginkortasuna Bandurak (1977) garatutako terminoa da, gaixoen

  motibazio maila zehazten du eta betetze terapeutikoa eta kooperazioa

  hobetuko ditu. Opioide endogenoetan eta sistema immunitarioan du eragina eta

  minarekiko tolerantzia hobetzen du. Min kronikoa duten pertsonengan,

  autoeraginkortasuna hobetzeko modurik onena kirola omen da.

 • 42

  Kontrolari buruzko kognizioak 4.2.1.n garatu ditugu.

  Beldurra ekiditea “mina areagotu edo kaltea sortzeko beldurragatik

  mugimenduak ekiditea” da eta zinesiofobia ere deitzen zaio. Minaren

  intentsitatearekiko independentea da eta ariketa fisikoa saihestearekin lotzen

  da, eta, horren ondorioz, lan-jarduera ekiditearekin, lanpostu-galerarekin eta

  desgaitasunarekin. Beldurra ekiditea eredua dimentsioaniztuna da, eta

  jokabide-ikasketaren elementuak, elementu fisiologikoak eta elementu

  kognitiboak hartzen ditu barne. Esperimentalki frogatu da mugimenduen

  zabalerarekin, jasotze-denborarekin, belaunen flexo-luzaketarekin, gorputz-

  enborraren flexo-luzaketarekin eta pisuak jasotzearekin lotuta dagoela bereziki.

  Azkenik, tendentzia kognitiboei dagokienez ikusi da min kronikoa duten gaixoek

  minarekin harremana duten hitzak selektiboki gogoratzen dituztela, beste hitz

  mota batzuen aldean.

  6.2.4. Sintesia: estres- eta larritasun-eredu inklusiboa

  Aurreko kontzeptu guztiak beren artean lotuko dituen eredua proposatzen du

  Pincusek (French, Sim, 2006). Bai beldurra eta bai depresioa minaren

  bizipenaren osagai garrantzitsuak dira. Beldurra arreta areagotze-egoera

  batekin eta baliabideak kanpora zuzentzearekin lotuta dago; depresioak, ordea,

  arreta-egoera gutxitzen du eta baliabideak norberari zuzenarazten dizkio.

  Aurreko guztia kontuan hartuta, inklusio-egoerako bi konstelazio proposatzen

  ditu, independenteak, eta esku-hartzeak eskatuko dituztenak.

  Estresaren konstelazioak, alde batetik, hiru egoera ditu. Lehen egoeran,

  beldurra ekiditea dago, eta informazioan eta heziketan oinarritutako esku-

  hartzeak edo, asko jota, esku-hartze konduktual sinpleak, aski izango dira.

  Bigarren egoeran, minarekiko beldurra osasunera zabalduta legoke. Estres-

  sintomak azaltzen dira (katastrofismoa, somatizazioa, disnea, antsietate-krisiak)

  eta mina osasunerako eta ongizaterako mehatxu gisa hautemango da. Kasu

  horietan, teknika kognitibo-konduktualak beharko dira. Hirugarren egoeran,

  antsietatea orokortu egiten da eta estresaren intentsitatea areagotu. Antsietate

 • 43

  orokorraren sintomak izango dituzte gaixoek, sintoma somatikoak oso sarritan

  agertuko dira eta, tratamendu kognitibo-konduktualaz gain,

  psikofarmakologikoa ere beharko da.

  Larritasunaren konstelazioan, bestalde, hiru egoera ere bereiziko ditugu.

  Lehen mailan, norbanakoek galera- eta frustrazio-bizipenak izango dituzte,

  eguneroko jarduerak mugatuta. Informazio sentsoriala gogoratzeko joera

  egongo da. Informazioarekin eta heziketarekin, nahikoa izango da. Bigarren

  mailan, larritasuna areagotuko da, minaren eta gaixotasunaren irudikapena

  eskema pertsonalarekin nahasiko baita. Iragana eta etorkizuna alderatuko dira

  eta galera-, ezintasun- eta etsipen-sentimenduak gailendu. Informazioa

  sentsorialaz gain, gaixotasunarekin lotutakoa gogoratzeko joera egongo da.

  Teknika kognitibo-konduktualak erabili beharko dira minarekin lotuta ez dauden

  jarduerak sustatu eta eskema pertsonala berregituratzeko. Azken mailan,

  depresioaren sintomak etsipen eta inpotentzia moduan azaleratuko dira;

  depresio kliniko baten elementuak ere ager daitezke, eta edonolako informazio

  negatiboa gogoratzeko joera izango du. Kasu horietan, tratamendu kognitibo-

  konduktualaz gain, psikofarmakologikoa ere beharko du.

  6.3. Minaren soziologia

  Gorputza, aldi berean, eremu fisikoa eta soziala da. Turner-ek (1984)

  gorputzaren kokapen sozialaz hitz egin zuen, errealitate soziala (literalki)

  murgilduta baitago, hau da, gorputza egitura sozial eta esanahi kulturaletarako

  eremua izango balitz bezala. Horren ildoan, eta gaixotasun kronikoak

  jorratzerakoan esan dugun moduan, minak pairatzen duen pertsonaren

  harremanetan, roletan, helburuetan eta identitatean eragiten du.

  Minaren aldakortasun etnikoaz egin diren ikerketetan, lan garrantzitsu batek

  (Zborowski, 1952, 1969) jatorri italo-amerikar, judu-amerikar eta amerikar

  protestanteen (hainbat belaunalditan AEBn bizitakoak) artean mina

  deskribatzeko ezberdintasunak aztertu zituen New York-eko soldadu

  ohientzako ospitale batean. Azken taldeak minaz axolagabetasunez eta

  diskrezioz hitz egiten zuen, datu gutxi aditzera emanez; italo-amerikarrek eta

 • 44

  judu-amerikarrek, berriz, emozio eta ardura handiz hitz egiten zuten. Azken

  talde horretan, analgesikoa eman ostean, italo-amerikarrek lasaitasun

  handiagoa erakusten zuten, eta judu-amerikarrek, berriz, kezkatuta jarraitzen

  zuten, ez beren osasunaz eta etorkizunaz bakarrik, baizik eta analgesikoak

  estal zezakeen mina sortzen zuen patologiaren jarraipenaz. Mota horretako

  ikerketa gehiago egin dira, baina, batez ere, kulturak, eta ez horrenbeste etniak

  minaren bizipenean duen eragina aztertzen. Minaren atalasea edo minarekiko

  tolerantziari buruz, laborategi-ikerketa ugari egin dira ezberdintasun etnikoak

  aurkitu nahian, eta, nolabaiteko aldakortasuna ikusi den arren, emaitzak,

  oraindik, eztabaidagarriak dira.

  Beste puntu garrantzitsu bat minarekiko jokabide “egokia” da. Norbanakoak

  mina dela eta duen jokabidea ikasitakoa da hein handi batean, eta min

  “normalaz” dagoen aurreiritzi horrek bi norabideetan eragiten du. Alde batetik,

  mina dela eta dugun jokabidean, eta, bestetik, osasun-profesional moduan

  minarekiko dugun jarreran. Adibidez, estereotipo sozialak direla eta, gizonak

  “gogorrak” eta emakumeak, berriz, “kexatiagoak” direlako ideia zabalduta dago,

  eta arrazoi mediko argia ez duen mina “psikogeno”tzat etiketatzea sarriagotan

  gertatzen da emakumeekin gizonekin baino (Lennane eta Lennane, 1973;

  Grace, 1998).

  Min “egokia”ri buruzko aurreiritziak, gainera, min kronikoa duten pertsonekiko

  estigmatizazioaren oinarrian daude. Hasieran esan dugun moduan, mina

  zehatz-mehatz komunikatzeko dauden eragozpen linguistikoak direla eta, batez

  ere lesioa agerikoa ez denean, ingurukoei eta profesionalei mina sinestaraztea

  zaila da (Fagerhaugh eta Strauss, 1977; Thomas, 2000, Glenton, 2003;

  Werner, 2003). Eta minaren gorabeherak gertatzen direnean, are gehiago.

  Gaixoak azaltzen duen minaren eta profesionalek normal eta egokitzat hartzen

  duten minaren arteko konkordantzia-eza dagoenean, ikusi da ohikoa dela

  horiek pazientearen sinesgarritasuna zalantzan ipini eta iritzi negatiboak izatea.

  Mina eragiten duten prozesu patologiko asko, beraz, estigmatizatzaile bilaka

  daitezke, eta balio sozial eta morala galtzea ekarri bai gizartearen aurrean

  baita, askotan, nork bere buruaren aurrean ere.

 • 45

  6.4. Fibromialgia

  Min muskular orokorra (mialgia) eta gorputzeko puntu askotan gehiegizko

  sentikortasuna sorrarazten duen gaixotasun kronikoa da. Espainian, EPISER

  ikerketaren arabera, %2,4ko prebalentzia du, batez ere emakumeek pairatzen

  dute (%4,2 vs %0,2 gizonek) eta prebalentzia gorena 40 eta 49 urteko adin-

  tartean gertatzen da. Gaixo gehienen kasuan, 30 eta 55 urte artean agertzen da

  lehendabizikoz.

  Etiologia ezezaguna da. Mina muskulu eta ehun bigunetan sentitzen bada ere,

  han ez da anomaliarik azaltzen. Minaren pertzepzioan gertatzen den aldaketa

  baten ondorioz sortzen dela uste da, “sentsibilizazio zentrala” deiturikoa.

  Nolabaiteko joera genetikoa badagoela ikusi da, fibromialgia duen pertsona

  baten senitartekoek fibromialgia garatzeko arriskua gainerako populazioarena

  baino 8 aldiz handiagoa baita. Estresoreek ere fibromialgia “piztu” dezaketela

  aztertu da, hala nola, Lymen gaixotasunaren moduko infekzioek, trauma fisiko

  edo emozionalek, lo egiteko arazoek eta beste gaixotasun mediko batzuek.

  Gaixoek duten sintoma nagusi eta bereizgarriena min muskuloeskeletikoa da.

  Muskulo-zurruntasuna goizetan da nabarmenagoa eta, egunean zehar,

  hobetzerantz egiten du. Antsietateak, estresak, lo gutxi egiteak, gehiegizko

  esfortzuak, hotzak eta hezetasunak, gainera, okertu dezakete. Horrez gain,

  honako hauek jasateko arrisku handiagoa dute: neke iraunkorra (%90), loaren

  apnea edo hanka geldiezinen sindromea, migrainak eta burukomin muskularra,

  heste minberaren sindromea, zistitis interstiziala eta artikulazio

  tenporomandibularraren sindromea. Gaixoen %30ek depresio nagusia izan ohi

  du diagnostikoa egitean, eta bizitzan zeharreko depresioaren eta antsietatearen

  intzidentziak %74 eta %60ra artekoak dira, hurrenez hurren. Badirudi gainera

  neke kronikoaren sindromearekin oso lotuta dagoela.

  Diagnostikoa egiteko, lehenik eta behin, azterketa fisiko osoa eta odol-testak

  egin behar dira, beste gaixotasun batzuk baztertzeko. Fibromialgia

  baieztatzeko, gehiegizko sentikortasuna frogatu behar da gorputzeko 18 puntu

  jakinetatik (“leku mingarriak”) 11n gutxienez.

 • 46

  Tratamenduari dagokionez, ikusi da honako hauek eraginkorrak direla:

  pregabalina eta gabapentina antikonbultsiboak; duloxetina, amitriptilina,

  fluoxetina eta paroxetina antidepresiboak; tramadol analgesikoa, bakarrik edo

  azetaminofenoarekin; eta ibuprofeno eta naproxeno antiinflamatorioak (betiere

  beste farmako batzuekin emanda, ez baitago hanturarik fibromialgian), .

  Fisioterapeuta batek diseinaturiko ariketa fisikoen programek, hipnosiak,

  biofeedbackak edo terapia kognitibo-konduktualak, eta tachik edo yogak ere

  sintomak arintzen dituzte, besteak beste.

  Fibromialgia ez da endekapenezko gaixotasun bat, baina kroniko bihurtzeko

  joera du, eta diagnostikoa egin eta 14 urtera egin den ikerketa batean ikusi izan

  da sintoma-aldaketa gutxi daudela. Hala ere, bi herenek lanean jarraitzen zuten

  eta gaixotasunak, beren bizimoduan, eragin gutxi izan duela zioten. Ikerketa

  hori espezialistarekin tratamenduan zeuden gaixoekin egin zela kontuan

  izanda, seguruenik kasu arinenek are pronostiko hobea dutela esan dezakegu.

 • 47

  7. GENERO-INDARKERIAREKIN ERLAZIONATUTAKO ALDAGAI

  PSIKOSOZIALAK

  7.1. Definizioa. Biolentzia motak eta garapena

  Munduko Osasun Erakundeak (WHO) honela definitu du genero-indarkeria:

  Generoarekin lotuta dagoen biolentzia oro, emakumearentzako kaltea edo

  sufrimendu fisiko, sexual edo psikologikoa duena edo izan zezakeena, baita

  mehatxuak, hertsatzea edo hautazko askatasun-gabetzea, bai eremu publikoan

  zein pribatuan ere.

  Genero-indarkeria, beraz, fisikoa, sexuala edo emozionala izan daiteke. Fisikoa

  emakumearen gorputzean edozein kalte sortu edo sor zezakeen ekintza da,

  hala nola, zaplaztekoak, kolpeak, erredurak… Sexuala, emakumeari

  borondatez kanpoko harreman sexuala inposatzean gertatzen da. Psikikoak

  mehatxuak, irainak, larderia edota obedientzia eskakizuna dira, besteak beste.

  Hitzezko abusua (iraina), emozionala (beldurraraztea) eta ekonomikoa (biktima

  ekonomikoki isolatzea) hartzen ditu barne.

  Genero-indarkeriaren ezartze-prozesuan biolentziaren areagotze bat deskribatu

  izan da. Normalean, eraso psikologikoak egoten dira lehen mailan; ondoren,

  hitzezko erasoak; hirugarren mailan, eraso fisikoak, eta azkenik, kasu

  batzuetan, motaren bateko heriotza bortitza gerta zitekeen.

  “Etxeko indarkeriaren zikloak” deskribatzen dituen aldiak, era berean,

  bortxakeria egoera nola sortu eta ezartzen den ulertzen laguntzen digute:

  1. Tentsio eratzearen aldia: hitzezko erasoak, mehatxuak, biktima gero eta

  gehiago zaintzea.

  2. Indarkeriaren aldia: tentsioa egun edo hilabeteetan zehar gorantz egin

  ostean, gertaeraren batek indarkeria lehertzea eragiten du.

 • 48

  3. Eztei-bidaiaren aldia: Erasotzaileak biktima liluratu nahi du, barkamena

  eskatuz, berriz gertatuko ez dela zin eginez eta askotan, jarrera

  erromantikoa azalduz edo opariak emanez. Emakumeak damua sinetsi

  nahi du, eta erasotzaileak, gainera, sinestarazten dio bakea eta

  ongizatea mantentzea emakumearen eginbeharra dela.

  4. Mantentzea: Erasotzaileak emakumearekiko zaintza areagotzen du,

  inguruarekiko isolatuz, eta baliabide pertsonal eta ekonomikori gabe eta

  bere buruarekiko errespeturik gabe uzten du.

  7.2. Arrisku-faktoreak

  Heise-k (1999) “esparru ekologiko integratua” proposatzen du, zenbait mailatan

  kokaturiko arrisku faktoreak deskribatuz. Egile horren arabera, lau maila daude:

  - Maila sozialean:

  1) Gizonek emakumeen jarrera kontrolatzea babesten duten arau

  sozialak

  2) Biolentzia-arazoak konpontzeko tresna gisa onartzen duten arauak

  3) Maskulinotasuna nagusitasunarekin, ohorearekin eta biolentziarekin

  lotzen duten arauak

  4) Genero-rol zorrotzak

  - Komunitate-mailan:

  1) Pobrezia, estatus sozioekonomiko baxua, langabezia

  2) Emakumeen familia- eta gizarte-isolamendua

  3) Biolentzia erabiltzen duten taldeen partaide izatea

  - Harreman-maila:

  1) Bikote-arazoak

  2) Familiako gizona erabakiak hartzearen eta diruaren kontrola

  eramatearen arduraduna izatea

  - Maila indibidualean:

 • 49

  1) Jatorrizko familian biolentzia-egoeren lekuko edo biktima izatea

  2) Uko egin duen edo egon ez den aita bat izatea

  3) Alkohola hartzea (gizonak)

  4) Gizonaren nagusitasunarekin bat datozen balio eta rol tradizionalak

  barneratuta edukitzea

  Faktore babesgarriak dira, bestalde, emakumeak familiatik at autoritatea eta

  boterea izatea, eta familiako beste kide batzuek azkar parte hartzea.

  Inkesten arabera, gainera, genero-indarkeriarekin lotutako beste faktore batzuk

  deskribatu dira. Bizkaiko Behatokiaren 2009ko inkestaren arabera, adierazitako

  tratu txarra jasan zuten emakumeen %55 bikotekidearekin bizi zen; %50

  ezkonduta zegoen; %85ek seme-alabak zituen, eta %30ek etxerako diru-

  ekarpen nagusia egiten zuen. Adinaren arabera, 18-29 eta 40-49 urte tartekoek,

  populazioan zuten pisua kontuan izanda, adierazitako tratu txarren taldean

  egoteko arrisku handiagoa zuten 30-39 eta >65 urte tartekoek baino. Tratu txar

  teknikoak kontuan hartzerakoan, ordea, ikusi zen zenbat eta nagusiagoa izan,

  talde horretan sartuta egoteko arrisku handiagoa, baita atzerritarra izatea

  edozein motatako tratu txarra jasateko arrisku-faktorea zela ere. Aldiz, inkestak

  esaten zuen ikasketa maila zenbat eta altuagoa, maila sozioekonomiko zenbat

  eta altuagoa eta etxerako diru-ekarpen zenbat eta antzekoagoa, orduan eta

  arrisku gutxiago zegoela. Emakumea lanean egoteak ez du arriskua aldatzen;

  izan ere, adierazitako tratu txarren taldeko %45 eta tratu txar tekniko taldeko

  %40,3 lanean zeuden.

  7.3. Epidemiologia

  Oso zaila da populazio orokorrean genero-indarkeria zer ehunekotan gertatzen

  den zehatz jakitea. Espainia, arazo horri buruzko informazio eguneratua

  zeharkako datuen bidez ezagutzen dugu, alde batetik, Botere Judizialak

  argitaratzen dituen salaketei buruzko datuetatik, eta, bestetik, Osasun, Gizarte

  Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak argitaratzen dituen hilketen datuengatik.

  Datuak urtero eguneratzen dira, eta, beraz, salaketei edo heriotzei buruzko

  informazio zehatza nahi izanez gero, erakunde horien webguneetara jotzea da

 • 50

  egokiena. Genero-indarkeriaren prebalentziari buruzko datuak zenbait

  behatokik egin dituzten inkestei esker ere ezagutzen ditugu.

  Bizkaiko Behatokiak 2009an egindako datu-bilketan, adierazitako tratu txarrak

  eta tratu txar teknikoak desberdindu zituen. Lehen taldean, inkestan tratu

  txarrak jasan izana zuzenean adierazten duten emakumeak sartzen dira.

  Bigarrenean, berriz, inkestan tratu txar motengatik zeharka galdetzean,

  positiboki erantzuten duten emakumeak daude. Hau da, zuzenean esan ez

  badute ere, tratu txarrak jasaten dabiltzala adierazten diguten zeharkako

  informazioa eman dute. Inkesta horren arabera, Bizkaiko emakumeen %3,3k

  adierazitako tratu txarrak jasan zituzten, eta %22,1ek, tratu txar teknikoak.

  Espainia mailan, hiru makroinkesta zuzendu ditu orain arte Osasun, Gizarte

  Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren barruan dagoen Emakumearen

  Erakundeak. Azkenekoan (2011), emakumeen %10,9k bizitzan zehar noizbait

  tratu txarra jasan izana adierazi zuen (%3k, azken urtean, eta %7,9k, beste

  noizbait).

  Mundu mailan, berriz, WHOk lehen mailako osasun-arazotzat dauka genero-

  indarkeria, eta gaiari buruzko txosten ugari argitaratu ditu. 2013an

  argitaratutako txostenak dio globalki emakumeen %35ek motaren bateko

  biolentzia fisikoa edota sexuala jasan duela. Biolentzia, gehienbat, bikote

  barruan gertatzen da; izan ere, bikotekidea izan duten emakumeetatik, %30ek

  adierazi du haren eskutik biolentzia motaren bat jasan izana. Datu horiek,

  azpiko taulan ikusten den moduan, oso aldakorrak dira munduko eskualdeak

  aintzat hartzen baditugu.

 • 51

  WHO, 2013

  7.4. Ondorioak

  Hilketa eta suizidio bidezko heriotzez gain, genero-indarkeriak eragin larriak ditu

  emakumearen osasun fisiko eta psikologikoan. WHOk, bere 2013ko

  txostenean, zenbait ikerketa aztertu eta honako emaitza hauek argitaratu

  zituen.

  Osasun fisikoaren alorrean, GIB/HIESAren kutsatze-arriskuaren OR=1,52

  (95% CI=1,03-2,23) da; sifilisaren OR=1,81 (0,90-3,63), eta klamidiaren eta

  gonorrearen O