EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf ·...

17
EGON SCHIELE EGON SCHIELE

Transcript of EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf ·...

Page 1: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

EGON SCHIELEEGON SCHIELE

Page 2: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

BIOGRAFIABIOGRAFIAEl seu pare era cap d'estació; la seva mare El seu pare era cap d'estació; la seva mare originària de originària de KrumauKrumau (actualment (actualment ČeskýČeskýKrumlovKrumlov), a ), a BohèmiaBohèmia. En . En 19051905 el seu pare mor i el seu pare mor i el jove el jove SchieleSchiele és enviat a casa d'un oncle, el és enviat a casa d'un oncle, el qual després d'haverqual després d'haver--lo temptat inútilment lo temptat inútilment perquè es dediqués als perquè es dediqués als ferrocarrilsferrocarrils, descobreix , descobreix el seu talent artístic. Ja en aquesta època, el seu talent artístic. Ja en aquesta època, comença a pintar, especialment comença a pintar, especialment autorretratsautorretratsEgonEgon SchieleSchiele ((TullnTulln, , ÀustriaÀustria, , 12 de 12 de junyjuny de de 18901890 –– † † VienaViena, , 31 d'octubre31 d'octubre de de 19181918), ), va ser un va ser un pintorpintor austríacaustríac contemporani de contemporani de GustavGustav KlimtKlimt. .

Page 3: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

BIOGRAFIA : OBRABIOGRAFIA : OBRAVa ser un dels alumnes avantatjats de Va ser un dels alumnes avantatjats de GustavGustav KlimtKlimt i i juntament amb juntament amb OskarOskar KokoschkaKokoschka conformen el que es conformen el que es coneix per coneix per expressionismeexpressionisme austríacaustríacEn En 19061906 ingressa en la ingressa en la Acadèmia de Belles Arts de Acadèmia de Belles Arts de VienaViena, on va estudiar , on va estudiar dibuixdibuix i i dissenydisseny. Frustrat per . Frustrat per l'ambient conservador i tancat, en l'ambient conservador i tancat, en 19091909, abandona , abandona l'Acadèmia i funda la l'Acadèmia i funda la NeukunstgruppeNeukunstgruppe. Aquest any . Aquest any coneix la nova teoria artística de l'estil coneix la nova teoria artística de l'estil Secessió Secessió vienésvienés, , en particular a en particular a GustavGustav KlimtKlimt, que serà per a sempre , que serà per a sempre model d'admiració i un mestre molt influent per model d'admiració i un mestre molt influent per SchieleSchiele..

Page 4: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

També També KlimtKlimt li tindrà molta estima, presentantli tindrà molta estima, presentant--li alguns li alguns rics rics mecenesmecenes, que li assegurarà una certa estabilitat , que li assegurarà una certa estabilitat financera com debutant en l'escena artística vienesa. En financera com debutant en l'escena artística vienesa. En 19081908, , SchieleSchiele exposa per primera vegada, sent un gran exposa per primera vegada, sent un gran èxit. Abandona el rígid estil de l'Acadèmia, i gira cap al èxit. Abandona el rígid estil de l'Acadèmia, i gira cap al expressionismeexpressionisme: Al costat dels retrats d'amics i : Al costat dels retrats d'amics i autorretratsautorretrats, representarà el nu a través d'una agressiva , representarà el nu a través d'una agressiva distorsió figurativa.distorsió figurativa.En En 19111911 coneix a coneix a ValerieValerie ((WallyWally) ) NeuzilNeuzil de 17 anys amb de 17 anys amb la qual entaula una relació sentimental i serà la seva la qual entaula una relació sentimental i serà la seva modelmodel per a algunes de les seves millors obres. per a algunes de les seves millors obres. SchieleSchiele i i WallyWally decideixen marxardecideixen marxar--se de Viena per a tractar se de Viena per a tractar d'aconseguird'aconseguir la inspiració en el camp i es van a la inspiració en el camp i es van a KrumauKrumau(el poble de la seva mare).(el poble de la seva mare).

Page 5: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

La seva forma de vida xoca als habitants, i el La seva forma de vida xoca als habitants, i el màxim escàndol es produeix el màxim escàndol es produeix el 19121912 quan és quan és acusat per corrupció de menors per l'edat de la acusat per corrupció de menors per l'edat de la seva jove amant. A més era corrent que seva jove amant. A més era corrent que prengués prengués com models als nens que s'acostaven a casa com models als nens que s'acostaven a casa seva i sovint els retratava nus o en posició que seva i sovint els retratava nus o en posició que semblava obscena pel que es va considerar la semblava obscena pel que es va considerar la seva obra més o menys com seva obra més o menys com pornogràficapornogràfica. La . La conclusió d'aquest fet va ser l'arrest, una breu conclusió d'aquest fet va ser l'arrest, una breu estada en la presó i la crema d'un dels seus estada en la presó i la crema d'un dels seus dibuixos.dibuixos.

Page 6: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

SchieleSchiele va tornar a va tornar a VienaViena, gràcies al seu amic , gràcies al seu amic KlimtKlimt, va obtenir , va obtenir nombrosos encàrrecs i va tornar a l'alt de l'escena artística nombrosos encàrrecs i va tornar a l'alt de l'escena artística austríaca, arribant a participar en moltes exposicions internaciaustríaca, arribant a participar en moltes exposicions internacionals. onals. La seva producció artística es fa molt nombrosa en aquests La seva producció artística es fa molt nombrosa en aquests moments, en la seva majoria retrats i moments, en la seva majoria retrats i autorretratsautorretrats..Va conèixer a Va conèixer a EdithEdith i a i a AdeleAdele HarmsHarms, dues germanes de classe , dues germanes de classe burgesa i després de cortejar a ambdues, es va casar amb burgesa i després de cortejar a ambdues, es va casar amb EdithEdith en en 19141914. El matrimoni el va dotar d'una nova estabilitat i va ressorgir. El matrimoni el va dotar d'una nova estabilitat i va ressorgiruna nova força pictòrica influït per l'obra del pintor una nova força pictòrica influït per l'obra del pintor FerdinandFerdinandHodlerHodler..Als pocs dies va sobrevenir la Als pocs dies va sobrevenir la Primera Guerra MundialPrimera Guerra Mundial i i EgonEgonSchieleSchiele, per pertànyer al que es considera , per pertànyer al que es considera l'elitl'elit intel·lectualintel·lectual, no és , no és enviat al front. En enviat al front. En 19181918 va participar amb èxit en una exposició de la va participar amb èxit en una exposició de la Secessió de Viena, a més d'altres exposicions a Secessió de Viena, a més d'altres exposicions a ZuricZuric, , PragaPraga i i DresdenDresden. A la tardor de . A la tardor de 19181918 la la epidèmiaepidèmia de de grip grip espanyolaespanyola (que va causar més de 20 milions de morts a (que va causar més de 20 milions de morts a EuropaEuropa) va ) va assolar Viena.assolar Viena.EdithEdith, embarassada de sis mesos, va morir el , embarassada de sis mesos, va morir el 28 d'octubre28 d'octubre. Als pocs . Als pocs dies, el dies, el 31 d'octubre31 d'octubre de de 19181918, , EgonEgon SchieleSchiele va morir a la curta edat va morir a la curta edat de 28 anys. Al febrer d'aquest any també va acabar la vida del sde 28 anys. Al febrer d'aquest any també va acabar la vida del seu eu amic i mestre amic i mestre GustavGustav KlimtKlimt..

Page 7: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

ESTIL ESTIL La seva temàtica assumeix una La seva temàtica assumeix una altíssima tensió emotiva en la altíssima tensió emotiva en la sensualitat que es torna obsessió sensualitat que es torna obsessió eròtica, al costat del tema de la solitud eròtica, al costat del tema de la solitud angoixant. angoixant. SchieleSchiele utilitza una línia utilitza una línia tallant i incisiva per a esprémer la seva tallant i incisiva per a esprémer la seva pròpia realitat i per a mostrar pròpia realitat i per a mostrar impetuosament la dramàtica impetuosament la dramàtica destrucció física i moral del ser humà.destrucció física i moral del ser humà.El color adquireix un valor autònom, El color adquireix un valor autònom, no no naturalísticnaturalístic, resultant particularment , resultant particularment eficaç en les seves eficaç en les seves aquarel·lesaquarel·les i en els i en els seus dissenys. Igual que altres pintors seus dissenys. Igual que altres pintors austríacs de l'època com austríacs de l'època com Alfred Alfred KubinKubin i i OskarOskar KokoschkaKokoschka, l'espai es , l'espai es converteix en una espècie de buit que converteix en una espècie de buit que representa la tràgica dimensió representa la tràgica dimensió existencial de existencial de l'homel'home, en continu , en continu conflicte entre la vida i la mort.conflicte entre la vida i la mort.

Page 8: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

MuseusMuseus onon es es trobentroben elsels quadresquadres

Page 9: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

GALERIAGALERIA

El molíEl molí , , AgoniaAgonia , , cardenal i la monja , El cardenal i la monja , , Mare amb dos nens ,Dona estesa , , 2 2 neñesneñes ,,Mare morta ..

Page 10: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Niederösterreichisches LandesmuseumNiederösterreichisches LandesmuseumDeutsch:Deutsch: WienWienEl molino

Page 11: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Neue PinakothekNeue PinakothekDeutsch:Deutsch: MünchenMünchenEnglish:English: MunichMunich

AgoníaAgonía

Page 12: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Sammlung LeopoldSammlung LeopoldDeutsch:Deutsch: WienWien

El cardenal y la monjaEl cardenal y la monja

Page 13: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Deutsch: PrivatsammlungDeutsch: PrivatsammlungMuchachaMuchacha con con mediasmedias grises

Private CollectionPrivate Collectiongrises

Page 14: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Österreichische GalerieÖsterreichische GalerieDeutsch:Deutsch: WienWienMadre con dos niños

Page 15: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Sammlung LeopoldDeutsch: WienSammlung LeopoldDeutsch: Wien

Mujer tendida

Page 16: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Graphische Sammlung der AlbertinaGraphische Sammlung der AlbertinaDeutsch:Deutsch: WienWien2 niños

Page 17: EGON SCHIELE - blocs.xtec.cat › benviure6a › files › 2008 › 11 › egon-schiele.pdf · moments, en la seva majoria retrats i autorretrats. z. Va conèixer a . Edith i a Adele

Sammlung LeopoldSammlung LeopoldDeutsch:Deutsch: WienWien

Madr e muerta