Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

31
AIXERROTA AIXERROTA BHI BHI DBH 4. mailako ikasleentzako DBH 4. mailako ikasleentzako INFORMAZIOA INFORMAZIOA 2009 2010

Transcript of Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Page 1: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

AIXERROTAAIXERROTA BHIBHI

DBH 4. mailako ikasleentzako DBH 4. mailako ikasleentzako INFORMAZIOAINFORMAZIOA

2009 2010

Page 2: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

??

??

AIXERROTA BHI

Orientazio Saila

Zer egin dezaket DBH amaitu ONDOREN?

Page 3: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

ERABAKIAK HARTU BEHARERABAKIAK HARTU BEHAR

Norberaren ezagutzaNorberaren ezagutza ++ InformazioaInformazioa

– GaitasunakGaitasunak– NolakotasunakNolakotasunak– Interesak - BatxilerrakInteresak - Batxilerrak– Errendimendua (notak) - EMHZErrendimendua (notak) - EMHZ– Aholkuak …Aholkuak …

Page 4: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

HEZKUNTZA SISTEMAHEZKUNTZA SISTEMAUNIBERTSITATEAUNIBERTSITATEA

BATXILERGOABATXILERGOA ((Batxiler titulua)Batxiler titulua)

((DBH tituluaDBH titulua))

DBHDBH Erdi Mailako HZ

( Teknikaria)

Goi Mailako HZ

(Goi Mailako Teknikaria)

proba

SELEKTIBITATEA

Page 5: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

BatxilergoakBatxilergoak

1.1.Zientzia eta TeknologiaZientzia eta Teknologia

2.2.Giza eta Gizarte Giza eta Gizarte ZientziakZientziak

3.3.ArteakArteak

Page 6: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

BatxilergoakBatxilergoak::EZAUGARRI NAGUSIAKEZAUGARRI NAGUSIAK

• Iraupena:Iraupena: bi maila (gehienez 4 urtetan)bi maila (gehienez 4 urtetan)

• Prestakuntza ibilbideetanPrestakuntza ibilbideetan egituratzen da. Bere egituratzen da. Bere egitura eta gai-aniztasunaren bidez, interes, egitura eta gai-aniztasunaren bidez, interes, ahalbide eta prestakuntza-premia ezberdinei ahalbide eta prestakuntza-premia ezberdinei erantzun nahi zaie.erantzun nahi zaie.

• PromozioaPromozioa:: – 1 mailatik 2 mailara 1 mailatik 2 mailara gehienez 2 GUTXI. gehienez 2 GUTXI.– 3/4 GUTXI 3/4 GUTXI Kurtso osoa Kurtso osoa

errepikatu/jakintzagai pendienteak soilikerrepikatu/jakintzagai pendienteak soilik– Bigarren mailan, dena gainditzen ez Bigarren mailan, dena gainditzen ez

dutenekdutenek,, gainditugabekoakgainditugabekoak soiliksoilik egin egin beharko dituztebeharko dituzte..

Page 7: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Batxilergo TITULUABatxilergo TITULUA

Jakintzagai guztiak gaindituta:Jakintzagai guztiak gaindituta:

•Jakintzagai komun guztiakJakintzagai komun guztiak

•6 Modalitateko Jakintzagai (5 6 Modalitateko Jakintzagai (5 gutxienez batxiler berekoak)gutxienez batxiler berekoak)

•2 Hautazko Jakintzagai 2 Hautazko Jakintzagai (maila (maila bakoitzean 1)bakoitzean 1)

Page 8: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Jakintzagai komunakJakintzagai komunak

Lehenengo mailaLehenengo maila Bigarren mailaBigarren mailaEuskara eta Literatura I Euskara eta Literatura I 3 3

Lengua eta literatura I Lengua eta literatura I 3 Atzerriko Hizkuntza 3 Atzerriko Hizkuntza I 3I 3

Fª eta Hiritartasuna Fª eta Hiritartasuna 3 Gorputz Hezkuntza 3 Gorputz Hezkuntza 2 2

Mundu Garaikideko ZZ Mundu Garaikideko ZZ 2 2

Erlijioa/ Libre Erlijioa/ Libre 1/01/0

Guztira 16/17 orduGuztira 16/17 ordu

Euskara eta Literatura II Euskara eta Literatura II 33

Lengua eta literatura II Lengua eta literatura II 3 3

Atzerriko Hizkuntza II Atzerriko Hizkuntza II 33

Filosofiaren Hª Filosofiaren Hª 33

Historia Historia 44

Erlijioa/Libre Erlijioa/Libre 1/01/0

Guztira 16/17 orduGuztira 16/17 ordu

Page 9: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Zientzia eta TeknologiaZientzia eta Teknologia (3 jakintzagai)(3 jakintzagai)

1. maila 12 1. maila 12 orduordu

2. maila 12 2. maila 12 orduordu

Matematika I Matematika I 4 4

Fisika eta Kimika Fisika eta Kimika 4 4

Biologia-Geologia Biologia-Geologia 4 4

Industria Teknologia I Industria Teknologia I 44

Marrazketa Teknikoa I Marrazketa Teknikoa I 44

Matematika II Matematika II 44

Fisika Fisika 44

Kimika Kimika 44

Biologia Biologia 44

Industria Teknologia II Industria Teknologia II 4 4

Marrazketa Teknikoa II Marrazketa Teknikoa II 44

Lur eta Inguruko ZZ Lur eta Inguruko ZZ 4 4

Elektroteknia Elektroteknia 44

Page 10: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Giza eta Gizarte Zientziak Giza eta Gizarte Zientziak (3)(3)

Lehengo maila Lehengo maila 1212

Bigarren maila Bigarren maila 1212

- GGZZ matematika - GGZZ matematika II

- - EkonomiaEkonomia

- Historia - Historia GaraikideaGaraikidea

- - Latina ILatina I

- - Grekera IGrekera I

- GGZZ matematika II- GGZZ matematika II

- - Ekonomia eta Ekonomia eta Enpresen antolakuntzaEnpresen antolakuntza

- Geografia- Geografia

- Latina II- Latina II

- Artearen Historia- Artearen Historia

- - Grekera IIGrekera II

Page 11: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

PRELAZIOAKPRELAZIOAK

Page 12: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Hautazkoak (maila bakoitzean 1 )Hautazkoak (maila bakoitzean 1 ) ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA GIZA ETA GIZARTE ZZGIZA ETA GIZARTE ZZ

- Laboratorio teknikak- Laboratorio teknikak

- Mathematika Mathematika laboratorioalaboratorioa

- I K TI K T

- Frantsesa IFrantsesa I

- Euskal Herriko HªEuskal Herriko Hª

- ElektronikaElektronika

PsikologiaPsikologia

- Fisiologia eta Giza Fisiologia eta Giza anatomiaanatomia

- Aisia Aisia

- Ikus-entzunezko KulturaIkus-entzunezko Kultura

- I K T- I K T

- Frantsesa II- Frantsesa II

-Literatura Literatura

-Zientzia, Teknologia eta Zientzia, Teknologia eta GizarteGizarte

11

22

- - PsikologiaPsikologia

- I K TI K T

- Frantsesa IFrantsesa I

- Euskal Herriko HªEuskal Herriko Hª

- ZuzenbideaZuzenbidea

- Musikaren hªMusikaren hª

- Antropologia - Antropologia

- Aisia Aisia

- Ikus-entzunezko KulturaIkus-entzunezko Kultura

- I K T- I K T

- Frantsesa II- Frantsesa II

- LiteraturaLiteratura

-Zientzia, Tekno eta Zientzia, Tekno eta GizarteGizarte

•LLaabbororatatororio io dde e MMatathheemmataticicaa

•TTécécninicacas s dde e LaLabbororatatororioio

•IInfnforormmátáticicaa

•FFrarancncésés

•EEususkkal al HHererririkko o HHªª

•FFisiisiololoogigia a y y AAnnatatoommiaia•IIntntrorodducuccicióón n a a la la FiFisisicaca

•IIntntrorodducuccicióón n a a la la IImmaaggeenn

•SSalaluud d y y titieemmppo o lilibrbree

•FFrarancncésés

•CCieiencnciaia, , TTececnnololoogigia a y y SSococieieddaadd

•LLititererataturura a CCoontnteemmppororáánneeaa

-PPssiiccoollooggííaa

•IInnffoorrmmááttiiccaa

•FFrraannccééss

•EEuusskkaall HHeerrrriikkoo HHªª

•DDeerreecchhoo

•AAnnttrrooppoollooggiiaa

•AAddmmiinniissttrraazziioo eettaa KKuuddeeaakkeettaa pprroozzeessuuaakk..

•IInnttrroodduucccciióónn aa llaa IImmaaggeenn

•SSaalluudd yy ttiieemmppoo lliibbrree

•FFrraannccééss

•CCiieenncciiaa,, TTeeccnnoollooggiiaa yy SSoocciieeddaadd

•LLiitteerraattuurraa CCoonntteemmppoorráánneeaa

Page 13: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Bost jakintza adarretan Bost jakintza adarretan banaturik:banaturik:

1.1. ZIENTZIAKZIENTZIAK2.2. OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK3.3. GIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAKGIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAK4.4. INGENIERITZAK ETA ARKITEKTURAINGENIERITZAK ETA ARKITEKTURA5.5. ARTE ETA GIZA ZIENTZIAKARTE ETA GIZA ZIENTZIAK

Unibertsitateko Unibertsitateko ikasketak ikasketak GRADUAKGRADUAK

Page 14: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

- Biologiako Gradua- Biokimikako eta Biologia Molekularreko G.- Bioteknologiako Gradua- Elikagaien Zientzia eta Teknologiako G. - Ingurumen Zientzietako Gradua- Fisikako Gradua- Geologiako Gradua- Matematikako Gradua- Kimikako Gradua-

ZIENTZIAKZIENTZIAK

Page 15: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

OSASUN ZIENTZIAKOSASUN ZIENTZIAK

--Erizaintzako GraduaErizaintzako Gradua- Farmaziako Gradua- Farmaziako Gradua- Giza Elikadurako eta Dietetikako - Giza Elikadurako eta Dietetikako GraduaGradua- Medikuntzako Gradua - Medikuntzako Gradua - Odontologia Gradua- Odontologia Gradua- PSIKOLOGIA- PSIKOLOGIA

Page 16: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

GIZARTE eta LEGE ZIENTZIAKGIZARTE eta LEGE ZIENTZIAK• - - Ekonomiako GraduaEkonomiako Gradua

- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Finantza eta Aseguruetako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Antropologiako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Hezkuntzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Gizarte Langintzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Haur Hezkuntzako Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kazetaritzako Gradua- Kriminologiako Gradua- Kriminologiako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Lehen Hezkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Marketineko eta Merkatuen Ikerkuntzako Gradua- Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Negozioen Kudeaketako eta Merkatarizako - Pedagogiako Gradua- Pedagogiako Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua- Soziologiako Gradua- Soziologiako Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua- Zuzenbideko Gradua- Zuzenbideko Gradua

Page 17: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

INGENIERITZAK eta ARKITEKTURAINGENIERITZAK eta ARKITEKTURA• - Arkitekturako Gradua- Arkitekturako Gradua

- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren eta Konputagailuen Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Informatikaren Ingeniaritzako Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektrikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Elektronikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Mekanikoko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingeniaritza Zibileko Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Ingurumen Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- Itsas Ingeniaritzako Gradua- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kimika Ingeniaritzako Gradua- Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako GraduaIngeniaritzako Gradua- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Meatzaritza eta Energia Ingeniaritzako Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua- Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua

Page 18: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

ARTEA eta GIZA ZIENTZIAKARTEA eta GIZA ZIENTZIAK

- - Arteko GraduaArteko Gradua- Kultura Ondareen Zaintza eta - Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko GraduaZaharberritzeari buruzko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Sorkuntza eta Diseinuko Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Ingeles Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Euskal Ikasketetako Gradua- Filosofiako Gradua- Filosofiako Gradua- Historiako Gradua- Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Artearen Historiako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Letra Moderno eta Klasikoetako Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua- Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua

Page 19: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 20: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 21: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 22: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 23: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 24: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Batxilerra ikasi nahi Batxilerra ikasi nahi badutbadut……1.1.Zer karrera ikasi nahi dut?Zer karrera ikasi nahi dut?

2.2.Zein da jakintza adarra?Zein da jakintza adarra?

3.3.Zein batxiler komeni zait?Zein batxiler komeni zait?

4.4.Zeintzu gai komeni zaizkit 2. Zeintzu gai komeni zaizkit 2. mailan?mailan?

5.5.Horretarako zeintzu dira 1. mailan Horretarako zeintzu dira 1. mailan aukeratu behar ditudanak?aukeratu behar ditudanak?

Page 25: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 26: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Heziketa ZIKOAK (FP)Heziketa ZIKOAK (FP)• 21 familia21 familia • Erdi Mailako Heziketa Zikloak Erdi Mailako Heziketa Zikloak

•DBH titulua edoDBH titulua edo•17 urte + sartzeko azterketa17 urte + sartzeko azterketa

• Goi Mailako Heziketa ZikloakGoi Mailako Heziketa Zikloak• batxiler titulua edobatxiler titulua edo• 19 urte + sartzeko azterketa19 urte + sartzeko azterketa

• Gehienak 2 urte (2000 ordu) Gehienak 2 urte (2000 ordu) • Ertainetako Instituetan ematen diraErtainetako Instituetan ematen dira• Enpresetan praktikak hiruhilabeteanEnpresetan praktikak hiruhilabetean• Jakintzagai praktikoakJakintzagai praktikoak

Page 27: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 28: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Heziketa Ziklo bat egin nahi Heziketa Ziklo bat egin nahi badut…badut…

1.1.Zein lan-mota gustatzen zait?Zein lan-mota gustatzen zait?

2.2.Zein familatakoa da?Zein familatakoa da?3.3.Zein heziketa gustatzen zaitZein heziketa gustatzen zait??

Page 29: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10
Page 30: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Informazio gehiago … Informazio gehiago …

UNIBERTSITATEKO IKASKETAK:UNIBERTSITATEKO IKASKETAK: EHU-UPVEHU-UPV www.ehu.es Mondragón UnibertsitateaMondragón Unibertsitatea www.mondragon.edu Universidad de DeustoUniversidad de Deusto www.deusto.es

HEZIKETA ZIKLOAK:HEZIKETA ZIKLOAK: www.euskadi.net/lanbidezwww.euskadi.net/lanbidez

Page 31: Dbh 4 Tutore Ikasle 09 10

Orientazio SailaOrientazio Saila

INFORMAZIO OROKORRA:INFORMAZIO OROKORRA:http://orisaila.blogspot.com

ZALANTZAK:ZALANTZAK:[email protected]