C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

25
CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 1 C.S. ADMINISTRACIÓN C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS E FINANZAS Familia Profesional de Administración e Xestión Formación Profesional de Grao Superio Formación Profesional de Grao Superio

description

C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS. Formación Profesional de Grao Superior. Familia Profesional de Administración e Xestión. A FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR. (O seu contexto económico e social). Grao. Mestrado. Doutorado. O sistema educativo no Estado Español. ENSINANZA SUPERIOR. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Page 1: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 1

C.S. ADMINISTRACIÓN C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZASE FINANZAS

Familia Profesional de Administración e Xestión

Formación Profesional de Grao SuperiorFormación Profesional de Grao Superior

Page 2: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 2

A FORMACIÓN PROFESIONALDE GRAO SUPERIOR

(O seu contexto económico e social)

Page 3: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 3

O sistema educativo no Estado Español

ENSINANZAOBRIGATORIA

PrimariaESO

ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA

ENSINANZA INFANTIL

MUNDO LABORAL

EN

SIN

AN

ZA

SE

CU

ND

AR

IA P

OS

T O

BR

IGA

TO

RIA

BACHARELATO

FORMACIÓNPROFESIONALGRADO MEDIO

ENSINANZA SUPERIOR

FORMACIÓN PROFESIONAL

GRAO SUPERIOR

ENSINANZAS UNIVERSITARIAS

Grao

Mestrado

Doutorado

Page 4: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 4

A F.P. de Grao Superior no marco europeo de cualificacións (I)

Estudos Superiores na UE: os terminais de caracter superior:

Universitarios:Grado (4 ou 5 anos)Mestrado (1 ano)Doutorado (2 anos)

Formación Profesional:Ciclos de Grao Superior (2 anos)

Page 5: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 5

Marcos de Cualificacións

Obxectivos:•Comparabilidade•Transparencia•Mobilidade

Marco Europeo deCualificacións parao Espacio Europeode Edu.Superior

(QF-EGEA)

Marco Europeo deCualificacións para

o aprendizaxepermanente (EQF)

Marcos Europeos

Marco Español deCualificacións para

a Educación Superior (MECES)

Marco Español deCualificacións

(MECU)

Marcos Españois

Page 6: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 6

F.P. superior no marco europeode Cualificacións (II)

Acceso aos programas Erasmus

Acceso á realización da F.C.T. en empresas de calquera país da Unión Europea

Actividades de formación ao amparo dos programas europeos Leonardo da Vinci

Page 7: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 7

SAÍDAS DA F.P. SUPERIOR

●Acceso directo á Universidade (sen necesidade de realizar a selectividade)

●Acceso ao mundo laboralNa empresa privada, como técnicos

de nivel medio ou altos.Nas Administracións Públicas, no

funcionariado do grupo BEmpresario por conta propia en

actividades especializadas relacionadas cos títulos

Page 8: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 8

Inserción Alumnado FP-Inserción Alumnado FP-SuperiorSuperior

Fonte: Enquisa de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2010.

Page 9: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 9

Tempo que tardan en atopar traballo os titulados en F.P. de grao superior

DURANTE ESTUDOS AO REMATAR

MENOS DE 6 MESES DE 6 E 12 MESES

MÁIS DE 12 MESES31,9%

8,5%

7,0%11,2%

41,5%

Fonte: Enquisa de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2010.

Page 10: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 10

CICLO SUPERIOR DEADMINISTRACIÓN E

FINANZAS

Page 11: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 11

DURACIÓN TOTAL DO CICLO: 2.000 DURACIÓN TOTAL DO CICLO: 2.000 horashorasNo Centro EducativoCentro Educativo:

1.616 horas, repartidas en 7 módulos profesionais e cinco trimestres

Nas EmpresasEmpresas: 384 horas do Módulo de Formación en

Centros de Traballo, de duración un trimestre.

ESTRUTURA DAS ENSINANZAS

Page 12: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 12

Indistintamente:Indistintamente:Bacharelato LOXSE ou LOETer cursado C.O.U. Formación Profesional de Segundo GraoProba de acceso aos Ciclos Formativos de

Grao Superior: Con 19 anos, por regla xeral Con 18 anos se se accede desde un ciclo

medio

REQUISITOS DE ACCESO

Page 13: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 13

Tipoloxía característica dos Módulos que compoñen o Tipoloxía característica dos Módulos que compoñen o ciclo :ciclo : De caracter financeiro (xestión financeira) De xestión dos diversos aspectos económicos e

sociais que inflúen na empresa (recursos humanos, contabilidade, fiscalidade, marketing)

De coñecemento da Administración do Estado, autónoma, local e da Unión Europea (Administración Pública)

De creación de empresas e análise de investimentos (Creación e simulación de empresas)

De integración de contidos e ferramentas instrumentais (Informática aplicada, idioma estranxeiro, FOL, Arquivos,...)

CONTIDOS DO CICLO

Page 14: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 14

Técnico Superior en Administración e FinanzasTécnico Superior en Administración e Finanzas Recoñecemento do título a nivel europeo

como ensinanza superior. Acceso aos programas educativos

europeos:Erasmus para cursar parte dos seus

estudos noutros países da U.E., en igualdade de condicións con outros estudos superiores

Leonardo da Vinci para a realización de prácticas en países da Unión Europea.

TÍTULOS PROFESIONAIS E O SEU RECOÑECEMENTO EUROPEO

Page 15: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 15

AS SAÍDAS DO TÍTULO

Page 16: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 16

Saídas Profesionais

Page 17: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 17

Empresas privadas e públicas: de calquera sector e dimensión produtiva

Nas PEMES: poden ocupar postos de dirección administrativa e xerencia

Administración Pública. Para acceder a corpos do grupo B é imprescindible ter o título de Técnico Superior.

Por conta propia: asesorías, gabinetes de estudos económicos e de mercado, de creación de empresas,...

Funcións: calquera relacionada coas competencias adquiridas academicamente

Page 18: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 18

Inserción Laboral dos Titulados nos CC.SS. de Administración

45,4% 35,6%

28,3% 48,6%

24,4%14,7%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

C.2007-2008 FCT-2009

TÉCNICOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN

TRABALLAN BUSCAN EMPREGO ESTUDAN OUTRAS(*)

Fonte: Enquisa de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2010. Xunta de Galicia

Page 19: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 19

Tempo que tardan en atopar traballo as Tempo que tardan en atopar traballo as persoas tituladas en Ciclos Superiores persoas tituladas en Ciclos Superiores de Administraciónde Administración

81,8%

8,8%

9,5%

MENOS DE 6 MESES

DE 6 A 12 MESES

MÁIS DE 12 MESES

Fonte: Enquisa de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2010. Xunta

de Galicia

Page 20: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 20

Continuación de Estudos Continuación de Estudos nas Universidadesnas Universidades

Page 21: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 21

Forma de acceso á Universidade

Acceso Directo á Universidade, sen realizar a selectividade

A nota media de acceso é a nota media do ciclo formativo de F.P.

En caso de necesidade de aumentar a cualificación poden presentarse a exercicios da fase específica das PAU

Para mais información, preme na seguinte ligazón):http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-universidade

Page 22: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 22

VALIDACIÓNSVALIDACIÓNS

Recoñecemento directo de créditos (ETCS) nas materias e nas titulacións universitarias oficiais de grao:

(Para máis información, ver a publicación de validacións nas Universidades de Galicia, actualizado a marzo de 2013 premendo AQUI )

Traballo Social

Administración e Dirección de Empresas (ADE)

Economía

Ciencias Empresariais

Relacións Laborais

Comunicación Audiovisual

Xornalismo

Turismo

Mestre

Pedagoxía

Ciencias da Educación

Ciencias Empresariais

Ciencias Políticas e Sociais

Dereito

Enxeñería Informática

Socioloxía

Etc.

Page 23: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 23

MATRICULACIÓN NOS CICLOS MATRICULACIÓN NOS CICLOS SUPERIORES (Prazos e fases)SUPERIORES (Prazos e fases)

Prazo Ordinario:

Solicitude de Admisión nos ciclos: 2ª quincena de xuño.

Confirmación de matrícula: 2ª quincena de xullo.

Prazo Extraordinario:

Solicitude de admisión: 1ª semana de setembro

Confirmación de matrícula: 2ª semana de setembro. (se hai vacantes se amplía ata 30 set.)

CONSELLO: Non esperar ao final nin ás notas da CONSELLO: Non esperar ao final nin ás notas da selectividade para solicitar e confirmar matrícula. Non selectividade para solicitar e confirmar matrícula. Non

é necesarioé necesario.

Page 24: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 24

Instalacións do Ciclo Superior de Administración e Finanzas do

IES Lauro Olmo

Dúas aulas (1 por cada curso) equipadas: con:Un ordenador por alumna/o matriculadoEquipos didácticos de proxecciónÚtiles de uso común en oficinas (encadernadoras,

grampadoras, perforadoras, arquivadores, ...)Programas informáticos de uso xeral e de uso libreO Departamento Didáctico de Administración e

Xestión aconsella un número máximo de 20 alumnos por cada aula.

Page 25: C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

CS Admon e Finanzas – I.E.S. Lauro Olmo 25

Moitas grazas pola Moitas grazas pola súa atenciónsúa atención