BATX 2: PLA D'EMPRESA

of 10 /10
VINAGE: VINAGE: a Vintage a Vintage Market Market Pla d’empresa Pla d’empresa

Transcript of BATX 2: PLA D'EMPRESA

Page 1: BATX 2: PLA D'EMPRESA

VINAGE: VINAGE: a Vintage a Vintage

MarketMarket

Pla d’empresaPla d’empresa

Page 2: BATX 2: PLA D'EMPRESA

L’EMPRENEDORL’EMPRENEDOR

CaracteríCaracterístiquesstiques

personalspersonals

MotivacióMotivació

Equip Equip directiudirectiu

Forma Forma jurídicajurídica

(SLNE)(SLNE)

Page 3: BATX 2: PLA D'EMPRESA

EL PRODUCTE I SERVEIEL PRODUCTE I SERVEI

Element diferenciadorElement diferenciadorServei i producte innovador a la zonaServei i producte innovador a la zona

Clients = Proveïdors Clients = Proveïdors Control de qualitat Control de qualitat

Preus baixos + sistema de compra fàcilPreus baixos + sistema de compra fàcil

Secció especial: lloguer de vestits i trajtes Secció especial: lloguer de vestits i trajtes de nitde nit

Definició del negociDefinició del negoci

Marge comercial: 120%Marge comercial: 120%

Page 4: BATX 2: PLA D'EMPRESA

PLA D’OPERACIONSPLA D’OPERACIONS

LocalitzacióInfraestructures i Infraestructures i

recursosrecursos

Aprovisionament Aprovisionament i compresi compres

Control de qualitatControl de qualitat

Page 5: BATX 2: PLA D'EMPRESA

EL MERCATEL MERCAT

Canals de distribucióCanals de distribució

CompetènciaCompetència

Segmentació del mercatSegmentació del mercat

Page 6: BATX 2: PLA D'EMPRESA

Pla de màrquetingPla de màrqueting

FACTORS INTERNS

Debilitats FortalesesPoc capital i finançament propiPoca experiència laboral

Som joves i emprenedorsConeixem clients potencialsServei i producte innovadors

FACTORS EXTERNS

Amenaces OportunitatsLocalització: fora del teixit comercial Hàbits de consum

Poca competènciaDemanda del mercat Crisi econòmico-financera actual

Anàlisi DAFOAnàlisi DAFO

Page 7: BATX 2: PLA D'EMPRESA

ProducteProducte

Tipus d’escena

ri

Unitats venudes (mensua

ls)

Pessimista

40

Normal 80

Optimista

120

Pla de màrquetingPla de màrqueting

Previsió de vendesPrevisió de vendesPreuPreu

ComunicacióComunicació: 1) llançament

2)manteniment

Page 8: BATX 2: PLA D'EMPRESA

ORGANITZACIÓORGANITZACIÓ

Organització dels treballadorsOrganització dels treballadors

VINAGE

Víctor Ariana

Selecció de la roba i

control de qualitat

Tasques de comptabilitat (ex: factures)

Contractacó i salarisContractacó i salaris

Page 9: BATX 2: PLA D'EMPRESA

PLA ECONÒMIC I FINANCERPLA ECONÒMIC I FINANCER

Inversió i finançament inicial

CONCEPTES IMPORT

Local: reformes i instal·lacions

4000

Mobiliari i decoració 2500

Eines i utillatge 50

Equip informàtic 1000

Despeses de constitució i primer establiment

-

Primera comanda 1500

Fons de provisió 1000

TOTAL INVERSIÓ 10050

Aportacions pròpies (estalvis, etc.)

4000

2050

-

4000*

Préstec financer (Préstec conveni

d’INICIA*)

Proveïdors

Altres fonts de finançament

TOTAL FINANÇAMENT 10050

Page 10: BATX 2: PLA D'EMPRESA

PLA ECONÒMIC I FINANCERPLA ECONÒMIC I FINANCER

Llindar de rendibilitatPrevisió del compte (1er any)

INGRESSOS IMPORT

Vendes i/o facturació 28800

Altres ingressos (lloguer) 1500

Existències finals 1500

DESPESES

Compres 6000

Existències inicials 1500

Personal 19875

Subministraments (llum, aigua, telèfon...)

1200

Promoció i publicitat 2250

Serveis bancaris (comissions) 300

Altres despeses (mat. neteja, oficina,

consumibles diversos...

50

Diferència 628

Previsió de vendes: 30 € · 80 unitats

Aprovisionaments: 6’25 € · 80 unitats

• CF= 1656 + 100 + 187’5 + 25 + 4’2 = 1972’7 €

• Mitjana cost variable: 6’25 €• Preu de venda: 30 €

Q*= 1972’7/ (30 – 6’5) 83’94 unitats al mes