AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

23
AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa Jarduera fisikoa, Aisia eta Osasuna Artearen Historia (2. Batxilergoa) Antropologia Psikologia / Soziologia Biologia-Geologia (1. Batxilergoa) EGA eta XX. mendeko Euskal Literatura eta literatura Espainiarra Ekonomia Euskal Herriko Historia Fisika eta Kimika (1. Batxilergoa) Frantsesa Informatika Latina Marrazketa Teknikoa I eta II Matematika I (Zientziak arloa) eta Matematika I (Gizarte arloa) Mundu Garaikidearen Historia Teknologia

Transcript of AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

Page 1: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

AUKERAZKO

IRAKASGAIAK

Batxilergoa

Jarduera fisikoa, Aisia eta Osasuna

Artearen Historia (2. Batxilergoa)

Antropologia

Psikologia / Soziologia

Biologia-Geologia (1. Batxilergoa)

EGA eta XX. mendeko Euskal Literatura eta literatura Espainiarra

Ekonomia

Euskal Herriko Historia

Fisika eta Kimika (1. Batxilergoa)

Frantsesa

Informatika

Latina

Marrazketa Teknikoa I eta II

Matematika I (Zientziak arloa) eta Matematika I (Gizarte arloa)

Mundu Garaikidearen Historia

Teknologia

Page 2: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

ACTIVIDAD FÍSICA, OCIO Y SALUD

OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo de esta optativa ha de contribuir a que adquieras las siguientes

capacidades:

Adquirir nociones básicas y contenidos que sirvan de base a futuros estudios

superiores en el ámbito de las actividades físicas y deportivas, ocio y salud (INEF,

IVEF, Magisterio especialidad Educación Física, módulos profesionales

relacionados con la actividad física, entrenadores/as)

Planificar y llevar a cabo actividades individuales y colectivas que te permitan

satisfacer las necesidades personales y en grupo, evaluando las diferentes

capacidades físicas y su evolución.

Aumentar las posibilidades de rendimiento motor ampliando las habilidades

específicas y conociendo otras actividades físicas y deportivas de carácter

alternativo y novedoso.

CONTENIDOS

Se dividen en tres bloques:

Bloque 1: Acondicionamiento físico y salud

Nutrición y ejercicio físico.

Formas de evaluación de la forma física.

Nociones básicas de primeros auxilios, lesiones y medicina deportiva.

Conocimientos básicos sobre diferentes técnicas de relajación.

Bloque 2: Actividades físicas y ocio

Profundización en aspectos técnicos, tácticos y en el reglamento de las habilidades

específicas (pala, voleibol, indiaca, disco volador, floorball, acrobacias, baloncesto,

fútbol, balonmano…).

Bloque 3: Ciencias aplicadas a las actividades físicas

Lectura, análisis e interpretación de los diferentes textos, gráficos e informes.

EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta:

Asistencia a clase, comportamiento e interés

El resultado de exámenes teóricos y prácticos.

Hábitos higiénicos

En resumen, esta optativa está indicada para aquellos alumnos/as que les guste la

actividad física y deseen relacionarla con la salud (actividad física saludable) y por otro

lado para aquellos/as que tengan intenciones de realizar estudios relacionados con la

actividad física o con el campo de la salud.

La frecuencia será de 4 horas a la semana. La mayoría de las clases serán prácticas y

cuando el tema lo requiera se impartirán clases teóricas. En cada una de las

evaluaciones se hará una salida.

El número máximo de alumnos para cursar esta optativa es de 16. En el caso de que

el número de alumnos que la elijan como primera opción, supere este número, se tendrá

en cuenta las notas de Educación Física de 1º de Bachillerato, entrando los que mejor

notas tengan.

Page 3: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

JARDUERA FISIKOA, AISIA ETA OSASUNA

HELBURU OROKORRAK

Hautazko honen bidez, ikaslegoak ondorengo gaitasun hauek garatzea lortu nahi da.

Jarduera fisikoaren eta kirol-jardueraren, aisiaren eta osasunaren esparruan,

etorkizunean goi-mailako ikasketen oinarri izango diren nozioak

bereganatzea (INEF, IVEF, Maisu-maistra ikasketak eta abar).

Behar pertsonalak eta taldeko beharrak asetzeko banakako jarduerak edo

taldeko jarduerak antolatzea eta egitea, gaitasun fisiko desberdinak eta horien

garapena ebaluatuz.

Mugimenezko etekinaren aukerak zabaltzea, berariazko gaitasun-multzoa

zabalduz eta izaera alternatiboa duten eta berriak diren beste jarduera fisiko

eta kirol-jarduera ebaluatuz.

EDUKIAK

Hiru multzotan

1.multzoa: Prestaketa fisikoa eta osasuna

Elikadura eta ariketa fisikoa

Sasoi fisikoa ebaluatzeko eta neurtzeko modu desberdinak.

Oinarrizko laguntzari buruzko, lesioei buruzko eta kirol-medikuntzari

buruzko oinarrizko nozioak.

Erlaxazio-teknika desberdinen oinarrizko ezagupena.

2. multzoa: Jarduera fisikoak eta aisia

Berariazko gaitasunen alderdi teknikoetan, taktiketan eta araudian sakondu

(pala, boleibola, indiaka, disko-hegalekoa, akrobaziak, saskibaloia, futbola,

eskubaloia).

3. multzoa :Jarduera fisikoetara aplikatutako zientziak

Testu, grafiko eta txosten desberdinen irakurketa, analisia eta interpretazioa

egin.

EBALUAZIOA

Kontutan izango da:

Klasera etortzea, jarrera eta interesa.

Azterketa teorikoak eta praktikoak.

Dutxa

Laburbilduz, hautazko honek jarduera fisikoa eta osasuna gogoko dituzten

ikasleentzat zuzendua dago.

Hala nola, arlo honetan ikasketak burutzeko asmoa dutenentzat.

Astean 4 ordu izango dira. Gehienak praktikak dira eta gaiaren arabera batzuetan

teorikoak.

Ebaluaketa bakoitzean irteera bat egingo da.

Ikasle gehienezko kopurua hautazko hau egiteko 16 ikaslekoa da. Ikasle askok

aukeratuko baluke, 1º Batxilergoko notak(Gorputz Hezkuntzan) kontuan hartuko ditugu

eta nota hobeak atera dituztenak sartuko dira.

Page 4: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

Artearen Historia

Ikasgai hau Batxilergoko 2. urtean eskaintzen da eta haren gaitegia

Hauta-frogaren eskaeraren arabera doa. Ikasturtean zehar

mendebaldeko artearen etapa ezberdinak eta bakoitzean ematen

diren estilo nagusiak aztertzen dira. Garai bakoitzeko arkitektura,

eskultura eta pinturaren ezaugarri orokorrak, artista garrantzitsuenak eta

adibide esanguratsuenak ikertuko ditugu.

Hauexek dira programan sartzen diren gaiak:

1. Arte klasikoa: Grezia eta Erroma.

2. Erdi aroko arte kristaua: Erromanikoa eta gotikoa.

3. Islamiar artea.

4. Errenazimendua eta Barrokoa.

5. Neoklasizismoa, Erromantizismoa, Errealismoa.

6. XIX, XX eta XXI. mendeetako arkitektura.

7. Arte garaikidea: inpresionismotik abangoardietara.

Lan metodologia bezala fotokopiak, apuntean eta Power-Pointak

erabiliko ditugu. Hauta-frogan eskatzen den arte-lanen iruzkinak egiten

ikasiko dugu.

Ebaluaketa bakoitzean bi azterketa egingo dira, eta lan osagarriak ere

eskatuko dira (entregatzeko iruzkinak edo bestelakorik) ikasgaia

gainditzeko.

Page 5: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

ANTROPOLOGIA

ANTROPOLOGIA Definizio eta arloak. Ikerketa baliabideak eta tresnak: etnografia, landa lanak. BERDINAK ALA EZBERDINAK: GIZARTE MAILAKETAK Gizarte ezberdinen antolaera politikoa. Berdintasuna nagusi den gizarteak; mailakatutako gizarteak (ospea, klaseak, kastak). GENEROEN ARTEKO HARREMANAK GIZARTE TRADIZIONALETAN ETA GAUR EGUN EZKONTZA: ezkontzaren funtzioak. Ezkontzaren arauak: intzestuaren tabua eta bera azaltzeko teoriak: (Freud eta Malinowsky), endogamiaren teoria, exogamia. Lehengusuen arteko ezkontzak. SENDIA: sendi nuklearra, sendi hedatua, sendi hedatu patrilineala, sendi hedatu matrilineala. NORTASUNA ETA KULTURA Kulturaren definizioa eta egitura. Azpikulturak eta kontrakulturak. Nortasuna eta etnozentrismoa.

Etnozentrismoaren ondorioak

GENEROA, SEXUA ETA NORTASUNA

Nortasuna. Ezkontza aurreko sexua. Ezkontzatik kanpoko sexua. Sexua ezkontideen artean. Murrizketarako arrazoiak

SINBOLIKOAREN ETA ERLIJIOAREN ANTROPOLOGIA Erlijioaren zeregina gizarte bizitzan. Erlijioen eta erritoen arteko ezberdintasunak, mitologiak. Erlijioari buruzko teoriak. Euskal Herriko erlijio tradizionala, heriotza euskal kultura tradizionalean.

ANTROPOLOGÍA Definición y campos del antropología. Instrumentos y modelos de investigación. IGUALES O DIFERENTES: DIFERENCIAS SOCIALES Organización política y económica de las diferentes sociedades. Sociedades igualitarias, sociedades jerarquizadas. RELACIONES DE GÉNERO EN LAS SOCIEDADES TRADICIONALES Y EN LA SOCIEDAD ACTUAL. Familia y matrimonio. Funciones del matrimonio. Explicación de las normas del matrimonio universales y particulares. Prohibición del incesto, endogamia, exogamia. Familia nuclear, extensa, patrilineal, matrilineal. Normas de filiación. PERSONALIDAD Y CULTURA Definición de cultura, subcultura y contracultura. Personalidad y etnocentrismo. Consecuencias del etnocentrismo. GENERO, SEXO Y PERSONALIDAD Personalidad, sexo antes del matrimonio; sexo después del matrimonio. Limitaciones y sus razones ANTROPOLOGÍA DE LO SIMBÓLICO Y LO RELIGIOSO Función de la religión en la vida social. Diferencias entre religión y rito. Mitologías. Teorías de la religión. Religión tradicional de la sociedad vasca. Muerte en la cultura tradicional vasca.

Ikaslearen partea hartzea bultzatuko da, testuez eta ikus - entzunekoez baliatuz. Egindako lanen eta gainditutako frogen bidez ebaluatuko da ikasleen lana. Se impulsará la participación del alumno recurriendo a diversos materiales de lectura y audiovisuales. Se evaluará en función de los distintos trabajos y pruebas que se realicen durante el año.

Page 6: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

PSIKOLOGIA/SOZIOLOGIA. Psikologia eta soziologia Definizioak, arloak. Ikerketa psikologikoen tresna eta ereduak: testak, terapiak Ikerketa soziologikoen tresna eta praktika: inkestak Psikologia Jokaeraren oinarri fisiologikoak: burmuinaren arloak eta funtzioak Hautemaketa Adimena: Adimen motak Adimenaren garapena Piaget Adimenaren erabilera Nortasunaren teoriak Teoria psikoanalitikoa Nortasunaren tipologiak Nortasunaren patologiak (neurosiak, psikosiak, beste patologia batzuk) Ikasketaren psikologia: Baldintzapen mota ezberdinak Soziologia Soziologiko teoria nagusiak Kultura eta gizartea Azpikultura, kontrakultura Statusa, rola Generoa Familia Gizarte klaseak Integrazioa eta zokoraketa Aldaketa gizartean

Psicologia y sociologia Definición y ámbitos La investigación en psicología, instrumentos y modelos: tests, terapias. La investigación en la sociología, instrumentos y practica: encuestas, realización e interpretación. Psicología Bases fisiológicas del comportamiento: el cerebro y sus funciones, neuronas, sinapsis. La percepción La inteligencia: tipos de inteligencia, desarrollo y uso de la inteligencia. Piaget. Teorías de la personalidad Teoría psicoanalítica Topologías de la personalidad Trastornos del personalidad: neurosis, psikosis y otras patologías… Psicología del aprendizaje El comportamiento condicionado y sus tipos Sociología Principales teorías sociológicas Cultura y sociedad: Subcultura, contracultura. Status y rol Genero Familia Clases sociales Integración y marginación en la sociedad Los cambios en la sociedad

Ikaslearen partea hartzea bultzatuko da, testuez eta ikus - entzunekoez baliatuz. Egindako lanen eta gainditutako frogen bidez ebaluatuko da ikasleen lana. Se impulsaré la participación del alumno recurriendo a textos y material audiovisual. Se evaluará en función de los distintos trabajos y pruebas que se realicen durante el año.

Page 7: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

BATXILERGOA 1 BIOLOGIA-GEOLOGIA

PROGRAMAZIOA

- IZAKI BIZIDUNEN ANTOLAMENDU-MAILAK: bioelementuak,biziaren molekulak, zelulak,

ehunak, organoak….

- ZELULA: prokariotoa, eukariotoa. Zelularen funtzioak

- IZAKI BIZIDUNEN SAILKAPENA: ERREINUAK

- MONERA, PROTOKTISTA eta FUNGI ERREINUAK - LANDAREEN ERREINUA: talde nagusiak eta landareen funtzioak

- ANIMALIEN ERREINUA: talde nagusiak.

- ANIMALIEN FUNTZIOAK: NUTRIZIOA (digestio-aparatuak, arnas-sistemak, zirkulazio-sistemak,

iraitz-sistemak), HARREMANA(nerbio-sistemak eta hormonak), UGALKETA (Ugal-aparatuak).

- LURRAREN EGITURA

- KANPO-PROZESU GEOLOGIKOAK eta HARRI SEDIMENTARIOAK

- MAGMATISMOA. HARRI MAGMATIKOAK

- METAMORFISMOA. HARRI METAMORFIKOAK.HARRIEN ZIKLOA

METODOLOGIA

Baliabideak: testuliburua, bideoak, multimedia baliabideak, laborategiko materiala, harri-bildumak.

Laborategiko praktikak: mikroskopioa (kromosomak, zelulak, ehunak…), lupa (goroldioak, iratzeak,… behatu),

disekzioak, harrien sailkapena…

Irteera bat egingo dugu

EBALUAZIO-SISTEMA

Ebaluazio bakoitzean bi azterketa egingo dira: kontrola (%30) eta ebaluazio-azterketa (%70). Kontrola gainditu

arren, ebaluazio-azterketan ikasgai osoa sartuko da.

Kalifikazio-irizpideak: %90 Azterketak eta %10 koadernoa, txostenak. Jarrera nota borobiltzeko erabiliko da.

ETA GEROARI BEGIRA?

-Ikasgai hau ezinbestekoa da 2. mailan Biología edo Anatomia eta Fisiologia egin ahal izateko.

- Beharrezkoa edo Egokia da arlo hauetan ikasketak egin nahi dituztenentzat:

Biologia, Biokimika, Bioteknologia, Farmazia, Medikuntza, Erizaintza, Albaitaritza, Elikagaien Zientzia eta

Teknologia, Giza elikadura eta Dietetika, Ingurugiroaren Zientziak Itsas Zientziak, Geologia, Odontologia,

Nekazal Ingeniaritza, Goi-mailako Zikloak…

Page 8: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

EGA ETA XX. MENDEKO Euskal Literatura eta Literatura Espainiarra EGA euskara maila txukuna daukaten ikasleei baliagarria izan dakiekeelakoan

eskaintzen dugu. Ikasleari, bere ikasketa ibilbidea euskaraz eginda, hizkuntza hobetzeko eta sakontzeko unea iritsi zaio, urtetan jasotakoari etekina aterako badio. EGA proba ikasleak 17 urte betetzen dituen urtean egin daiteke,hots, Batxilergoko 1. mailan. Hala ere, 2. mailan egitea gomendagarria izan daiteke, horrela eginda ,ikaslearen prestakuntzari zein heldutasun prozesuari beste urtebete bat emango baitiogu.

Zer da EGA ? EGA siglak Euskararen Gaitasun Agiria esan nahi du.Hortaz, agiria

lortu duen pertsona euskaldun betea dela ziurtatzen du EGAk. Azterketa hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak antolatzen du.

Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailaketaren arabera- sei graduko eskalan-

EGAduna gai da 5.graduan;alegia, C1 mailako gaitasuna du. Irakasgai hau erabat praktikoa da, EGA probak dituen hiru atal prestatze aldera.

Lehenengo eta bigarren ebaluazioetan Atariko zein Idatzizko probei dagozkien berariazko ariketak lantzeari ekiten diogu batik bat. Izan ere, proba horien azterketak otsailean eta martxoan burutzen dira. Hirugarren ebaluazioan, aldiz, Ahozkotasuna eta Entzumena lantzeaz gain, euskal literaturaren XX. mendeko idazle esanguratsuenetakoen zenbait lan aztertzen dira.

EGA Y Literatura vasca y Literatura española del siglo XX

Ofertamos la asignatura de EGA a todos aquellos alumnos que poseen un nivel aceptable de Euskara, ya que creemos que puede resultarles de utilidad. Después de haber realizado todo su proceso educativo en Euskara, es el momento de profundizar y mejorar su capacidad, de este modo podrá sacarle rendimiento a todo el esfuerzo realizado. El examen de EGA se puede realizar cuando se cumplen 17 años, es decir, en Primero de Bachillerato. Sin embargo, puede resultar conveniente cursar la asignatura en segundo ya que, así, vamos a añadir un año tanto al proceso de madurez del alumno como a su preparación académica. ¿Qué es EGA? Es un examen que organiza el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Aprobar el examen EGA certifica que la persona que lo ha conseguido es capaz de comunicarse en Euskara con fluidez. Según la clasificación del Marco de Referencia Unificado Europeo, en una escala de seis, EGA corresponde al grado 5, es decir, tiene el nivel C1. El desarrollo de esta asignatura es totalmente práctico, con la finalidad de preparar las tres partes de las que consta el examen EGA. En la Primera y Segunda Evaluación nos dedicamos, principalmente , a preparar las denominadas “ Atarikoa” e “ Idatzizkoa” ya que los exámenes correspondientes a estas partes se realizan en febrero y marzo. En la tercera evaluación, sin embargo, se trabaja preparando la última parte correspondiente a la prueba oral. Además , en esta evaluación se leen y analizan diferentes textos de los autores más representativos de la narrativa de la literatura vasca del siglo XX:

Page 9: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

1 BATXILERGOA/ 1º BACHILLERATO

Gure gizartean hain garrantzitsua den gai hau hobeto ulertzen eta oinarrizko kontzeptuak barneratzen

lagunduko diguten gai ezberdinak jorratuko ditugu.

Ekonomia 2 ataletan banatzen da: Mikroekonomia eta Makroekonomia. Lehen gaiak mikronomiaren

ingurukoak izango dira eta besteak aldiz makroekonomiakoak.

Durante el curso trabajaremos distintos temas relacionados con la economía para tratar de entender mejor

e adquirir algunos conocimientos básicos sobre éste tema tan importante en nuestra sociedad. La

economía se divide en dos partes: Microeconomía y Macroeconomía. En los primeros temas del curso

trataremos sobre la microeconomía y en los últimos sobre la macroeconomía.

MIKROEKONOMIA

-Ekonomiaren funtsa/El fundamento de la

economía. (que es la economía, coste de

oportunidad, bienes y servicios...)

-Ekonomia sistemak/Los sistemas económicos. (capitalismo, socialismo, economías mixtas ...)

-Familia, enpresa eta sektore publikoa eta

beraien arteko harremanak /familias, enpresas,

sector público y relaciónes entre ellas.

-Ekoizpena eta banaketa/Producción y

distribución (costes de producción, beneficiós,

medios de distribución...)

-Merkatuaren funtzionamendua eta merkatu

motak/El funcionamiento del mercado y tipos

de mercado.

-Lan merkatua/El mercado de trabajo

MAKROEKONOMIA

-Ekonomia adierazleak/ indicadores económicos

(PIB, Inflación, Tasa de actividad...)

-Ekonomia-politikak/politicas-económicas: (impuestos, gasto público...)

-Dirua eta bankuak/El dinero y los bancos.

-Burtsa/bolsa.

-Nazioarteko merkataritza./comercio exterior.

-Hazkunde ekonomikoa, garapena,

pobrezia.../crecimiento económico, desarrollo y

probreza

Page 10: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

Nola ikasiko dugu?/¿Cómo estudiaremos?

Irakasleak testu liburua jarraituz gaiaren azalpenak emango ditu eta ariketa mota ezberdinak egingo dira

gaiaren edukiak hobeto barneratu eta lantzeko. Gaiari loturiko bideoren bat edo beste ikusiko dugu gai

batzuetan eta power point-eko aurkezpnak ere erabiliko dira beste batzuetan. Egunkarietako artikuluak ere

landuko dira.

El profesor, siguiendo el libro de texto, explicará el tema y se realizarán distintos ejercicios. En algunos

temas se insertara/n algun/os video/s para su mejor comprensión y en otros se presentarán los temas

mediante power points. También se leerán y comentarán artículos económicos extraídos de distintos

periódicos.

Nola ebaluatuko dugu?/¿Cómo evaluaremos?

Ebaluaketa bakoitzean 2 azterketa egingo dira eta bakoitzak % 45 balioko du notarako Klaseko jarrera eta

lana ere kontutan hartuko dira notarako (%10)

En cada evaluación se realizarán 2 exámenes y cada uno supondrá el 45% del total de la nota. El 10% restante contará la actitud y trabajo.

Zertarako balio du? ¿para que sirve?

Gaur egungo gizartea hobeto ulertzeko. Egunero eta horrenbeste alditan errepikatzen diren ekonomia

albisteak ulertu eta interpretatzeko. Ikasketak arlo honetatik jarraitu nahi dituenarentzat oinarrizko

kontzeptu eta ideiak barneratzeko.

Para comprender mejor nuestra sociedad actual. Para entender e interpretar mejor las noticias económicas

que tanto aparecen en los medios de comunicación.

Para que aquellos que quieran seguir estudiando por ésta vía adquieran conocimientos básicos.

2. BATXILERGOAN “enpresaren ekonomia” ikasten da. Hau da, ekonomia, enpresaren inguruan

zehazten da. Enpresaren funtzionamendua eta honek hartu behar dituen erabaki ezberdinen inguruan. En 2º de Bachillerato se estudia la asignatura de “economía de la empresa”. En ella se adquieren

conocimientos sobre el funcionamiento de las empresas y sobre las distintas decisiones que debe de

tomar. Esta asignatura se centra más en las empresas.

Page 11: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

EUSKAL HERRIKO HISTORIA

Euskal Herriko Historia irakasgaiak xehetasunez laburtu nahi du Historiaurretik gaur egungo garaietara bitarteko bilakaera historikoa. Irakasgaiak irizpide kronologiko bati jarraitzen dio, eta haren ardatza izango da elementu ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalen edukiak multzokatzea, irakasgaiari dagozkion kokapen-eremuetan. Horiek horrela, azken urteetan gertatu diren aldaketak ulertzeko behar diren elementu giltzarriak agerraraziko dizkie irakasgaiak ikasleei

HISTORIA DE EUSKAL HERRIA

La Historia de Euskal Herria pretende proporcionar una completa síntesis de su evolución desde la Prehistoria hasta la actualidad, que explique los acontecimientos fundamentales, y también, que interprete las claves de una Historia compleja en la que se interrelacionan aspectos políticos, económicos, sociales, demográficos y culturales.

Page 12: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

FISIKA ETA KIMIKA. BATXILERGOKO 1. MAILA.

Programazioa :

Zinematika. Dinamika. Energia eta bere transferentzia. Kimikaren funtsezko lege, teoria eta unitateak.

Nahasteak eta disoluzioak. Konposatu ez-organikoen formulazio eta nomenklatura. Erreakzio kimikoak.

Karbonoaren kimika

Metodologia :

Giltza editorialeko liburua jarraituko dugu , laborategian esperientziak egin eta baliabide digitalak erabili.

Irteerak :

Usurbilgo Elhuyar fundaziora saiakuntza desberdinak ikustera.

Ebaluazioko tresnak :

% 70 azterketak % 20 kontrolak eta %10 txostenak, etxeko lanak.

Goi mailako ikasketa batzuen sarbidea:

- 2. mailan Fisika eta Marrazketa aukeratuz gero:

a) Goi mailako Zikloak: Elektrizitate eta elektronika, Fabrikazio mekaniko industriala,

Automatizazio eta robotika industriala... b) Graduak: Fisika, Fisika eta ingeniaritza elektronikoa, Matematika, Arkitektura, ...

- 2. mailan Biologia eta Kimika aukeratuz gero:

a) Goi mailako Zikloak: Ingurugiroko kimika, Analisi eta Kalitate kontroleko laborategia,

Dietetika eta elikadura, Aho eta hortzen higienea.

b) Graduak: Medikuntza, Erizaintza, Farmazia, Biologia, Kimika, Biokimika,

Bioteknologia...

- 2.mailan Fisika eta Kimika aukeratuz gero :

a) Goi mailako zikloak: Elektrizitate eta elektronika, Ingurugiroko kimika,

Analisi eta kontroleko laborategia… b) Graduak: Fisika, Kimika, Matematika, Ingeniaritza kimikoa…

Page 13: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

FÍSICA Y QUÍMICA. 1erCURSO DE BACHILLERATO

Programación:

Cinemática. Dinámica. La energía y su transferencia.

Leyes básicas de la Química. Mezclas y disoluciones. Nomenclatura y formulación inorgánica.

Reacciones químicas. Química del carbono.

Metodología :

Se seguirá el libro de la editorial Edebé, se realizarán experiencias en el laboratorio y se utilizarán las

herramientas digitales.

Excursiones :

Se hará una salida a la fundación Elhuyar de Usúrbil para realizar unos experimentos.

Evaluación:

70% exámenes, 20% controles y 10% prácticas de laboratorio, trabajo diario...

Acceso a los siguientes estudios superiores:

- Si se cursa Física y Dibujo Técnico en el segundo curso se podrá tener acceso a:

a) Ciclos de grado superior: Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica industrial,

Automatización y Robótica industrial…

b) Grados: Física, Física e Ingeniería Electrónica, Arquitectura, Ingenierías, Matemáticas,

...

- Si se cursa Biología y Química en el segundo curso se podrá tener acceso a :

a) Ciclos de grado superior: Química Ambiental, Control y Calidad, Higiene Bucal, Dietética y Alimentación…

b) Grados: Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Química,

Bioquímica, Biotecnología,…

- Si se cursa Física y Química en el segundo curso se podrá tener acceso a :

a) Ciclos de grado superior: Electricidad y Electrónica, Química Ambiental,

Control y Calidad…

b) Grados: Físicas, Químicas, Física e Ingeniería electrónica, Matemáticas…

Page 14: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

FRANTSESA Guraso eta ikasle agurgarriok: Zuengana jotzen dugu zuen datorren urteko hautazko ikasgaiak aukeratu behar direlako. Uste dugu frantsesa ikastea egokia dela frantziar muga gertu dagoelako eta Europa mailan hizkuntza garrantzitsu bat delako. Hizkuntza hori Europan ez ezik, beste Kontinente batzuetan ere hitz egiten da. Beraz, ikasleen etorkizunari begiratuz, ikasteko eta lanerako aukera aproposa dela aipatu nahiko nizueke. Oinarrizko mailatik hasita, A2 mailara iristea da gai honen helburua “Europar erreferentzia markoa ” oinarritzat hartuz. Zalantzaren bat izanez gero, irakaslearengana jo dezakezue. Besterik gabe.

FRANCÉS

Estimados padres y alumnos: Con motivo de la próxima elección de asignaturas optativas por parte de los alumnos, quisiéramos informales sobre la asignatura de francés. Consideramos importante el aprendizaje de una lengua extranjera como es el francés por la proximidad de la frontera con Francia y por ser una lengua que se habla en varios países de Europa (Francia, Bélgica, Suiza) e incluso de otros continentes (Canadá en América), (Gabón en África), etc. permitiendo así la movilidad de los alumnos de cara a estudios futuros o al mundo laboral. El nivel de partida es un nivel debutante (nivel 0) cuyo objetivo es terminar con un nivel A2 dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Para cualquier duda o aclaración no duden en dirigirse al profesor. Un saludo.

Page 15: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

CONTENIDOS GENERALES.

1- Informática básica.

Hardware y software. Arquitectura de un PC. Sistema operativo.

Estructura de ficheros. Etc.

2- Ofimática

a. Procesador de textos. Writer.

b. Hoja de cálculo. Calc.

c. Base de datos. Access.

3- Introducción a la programación.

4- Web 2.0.

Blogs. Google docs. ...

5- Uso de Internet y de la plataforma Moodle.

6- Seguridad. (Virus, spam, ...)

1 BATXILERGOA. INFORMATIKA

EDUKIAK

1- Oinarrizko Informatika.

Hardware eta software. PC baten arkitektura. Sistema eragilea.

Fitxategien egitura. E.a.

2- Ofimatika

a. Testu prozesatzailea. Writer.

b. Kalkulu orriak. Calc.

c. Datu baseak. Access.

3- Programazioren hastapenak..

4- Web 2.0.

Blogak. Google docs...

5- Internet eta Moodle plataformaren erabilera.

6- Segurtasuna. (Birusak, spam, ...)

Page 16: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

LATIN MINTEGIA Ikasgai honen helburua ikasleak latin hizkuntza pitin bat ikastea da eta mundu klasikoaren kultura ezagutzea Latin hizkuntza mendebaldeko kultura guztien oinarria izan da eta garratzitsutzat hartzen dugu antzinako zibilizazioa eta literatura, gainetik bada ere, ikustea. Latina ikasteak gaztelania hobeto ezagutzen lagunduko digu, baita hortik sorturiko beste hizkuntza guztiak: frantsesa, italiera, katalana, portugesa, gailegoa... Gainera, ingelesak edo euskarak ere, neurri handi batean, latinari zor diote bere forma. Latina ikasten dutenek erraztasuna handiago izando dute beste hizkuntzen fenomeno guztiak eta hizkuntzen sormenaren prozesua ulertzeko eta beraz, hobeto ikasteko. Nork aukeratu beharko luke latina? Zuzenbidea edo filologiaren bat ikasteko asmoa duenak, baita literature oso gogoko duenak. El objetivo de esta asignatura es conocer los principios de la lengua latina y de la cultura del mundo clásico. La lengua latina es la base de todas las culturas de occidente y consideramos que es importante conocer, aunque sea por encima, la civilización antigua y su literatura. Estudiar latín nos ayudará a conocer mejor el castellano, y también las demás lenguas que derivan de ella: francés, italiano, catalán, portugués, gallego... Además, el inglés o el euskera, en una gran medida, deben al latín su forma. Los que estudien latín tendrán más facilidad para entender y aprender los fenómenos y el proceso de formación de las demás lenguas. ¿Quién debería escoger latín? Aquellos que tengan intención de estudiar Derecho o alguna filología y a quienes les guste la literatura.

Page 17: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

MARRAZKETA TEKNIKOA I ETA II. 1 ETA 2. BATXILERGOA

PROGRAMAZIOAREN LABURPENA:

MARRAZKETA TEKNIKOA I

1.- Oinarrizko trazadurak planoan I

Zuzen paraleloak eta elkartzutak. Erdibitzailea.

Angeluak.

Angelu motak. Angelu eraikuntzak. Erdikaria.

Leku geometrikoak.

Zirkunferentziaren lerroak. Arku kapaza.

2.- Triangeluak, laukiak eta poligono erregularrak I.

Ezaugarriak. Sailkapenak. Oinarrizko eraikuntza sistemak. Triangeluen zuzen eta puntu

nagusiak. Izar poligonalak.

3.- Artezketak. Proportzionaltasuna. Baliokidetasuna. Eskalak I.

Zirkunferentziaren artezketa. Talesen teorema. Laugarren, hirugarren eta bataz besteko

proportzionalak. Urrezko proportzioa.

Irudi lauen arteko baliokidetasunak. Eskala motak. Eskala grafikoak.

4.- Ukitzaileak I

Oinarriak eta soluzioak emateko prozedurak.

Ukitzaileen azterketa sistematikoa.

5.- Kurba konikoak eta kurba teknikoak.

Kurba konikoak:

Elipsea, parabola eta hiperbolaren marrazketa haien ezaugarrietan oinarrituz.

Kurba teknikoak:

Obaloa eta oboidearen marrazketa haien artdatzen arabera.

6.- Sistema Diedrikoa I

Sistema diedrikoaren oinarriak: puntua, zuzena eta planoa.

Puntua, zuzena eta planoaren posizioak sistema diedrikoan.

Planoaren zuzen bereziak. Sistema diedriko zuzena.

7.- Sistema diedrikoa I.

Solidoen errepresentazioa: Bistak.

Ebakidurak eta sekzioak.

Akotazioa.

8.-Sistema axonometrikoa I.

Sailkapena: isometrikoa, dimetrikoa, trimetrikoa.

Irudi lauen errepresentazioa.

Solidoen errepresentazioa.

Akotazioa.

Page 18: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

9.- Perspektiba konikoa

Perspektiba konikoaren elementuak: ikus puntua, lur lerroa, horizonte lerroa, ihes puntuak, puntu

neurtzaileak.

Aurretiko perspektiba eta zehiarrekoa.

Solidoen errepresentazioa.

10.- Normalizazioa

MARRAZKETA TEKNIKOA II

1.- Oinarrizko eraikuntza geometrikoak:

Angeluak, erdikariak, erdibitzaileak

Angelu lerronahasiaren eta lerromakurraren erdikariak.

Zirkunferentziaren angeluak eta zuzenak..

Triangeluak, laukiak eta poligono erregularrak II.

Berehalakoak ez diren eraikuntzen azterketa.

Kurba konikoak. Ukitzaileen marrazketa.

2. Proportzionaltasuna. Eskalak. Baliokedetasuna II.

3.- Eraldaketa geometrikoak planoan.

Homologia: ezaugarriak. Limite zuzenak. Kasu bereziak.

Homologia-kidetasuna: Kidetasun arrazoia. Ardatza-simetria.

Homotezia: homotecia-arrazoia. Simetría zentrrala eta antzekotasuna.

Potentzia eta inbertsioa: Erro ardatza. Erro zentroa. Inbertsioa.

Ukitzaileak II: Potentzia eta inbertsoaren bidez ebatziriko kasuak.

4.- Autocad. Ordenagailuz lagunduriko diseinua.

Oinarrizko kontzeptu eta aginduak (2D):

Blokeak. Kapak. Akotazioa.

Normalizazioa: aurkezpena eta inprimaketa.

3D aginduak. Solidoen errepresentazioa. Akotazioa 3Dn. Render. Argiak eta itzalak.

5.- Sistema Diedrikoa II.

Bista laguntzaileak.

Plano aldaketak

Egiazko magnitudeak

Eraisketak. Biraketak.

Paralelotasuna eta elkartzutasuna.

Ebakidurak

Distantziak.

6.- Sistema Diedrikoa II.

Solidoak. Gainazalak.

Gainazalen sailkapena.

Poliedro erregularrak.

Biraketa-gainazalak.

Itzalak.

Gainazalen sekzioak eta garapenak

Page 19: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

7.- Sistema Axonometrikoa II.

Angeluak eta erredukzio koefizientak.

Puntua, zuzena eta planoaren errepresentazioa.

Zuzenak eta planoen arteko paralelotasuna.

Zuzenak eta planoen arteko elkartzutasunak.

8.- Solidoen errepresentazioa sistema axonometriko ortogonalean.

Prismak, piramideak, Zilindroak eta konoak.

Planoek gorputz horietan sortutako sekzioak.

Egiazko magnitudeak.

Itzalak sistema axonometriko ortogonalean.

METODOLOGIA ETA EBALUAZIOA

Marrazketa Ieko hasieran DBH-4ko Plastika eta Teknologian jasotako oinarrizko ezagupen teknikoen

errepasoa egiten da. Marrazketa teknikoaren helburua: arlo teknikoa edo artisitikoa landuko duten

ikasleentzat oinarrizko tresna izatea.

Metodologia:

- Ikaslearen aurreebaluaketa.

- Kontzeptu teoriko eta prozedurak ezagutzea.

- Ariketak egitea bakarka zailtasunak areagotuz.

- Egindako zenbait lan esanguratsuen zuzenketa eta ebaluaketa .

- Azterketak edukinak nola bereganatu dituzten ikusteko.

Kalifikazio irizpideak:

- Kontzeptuak ulertzeko gaitasuna.

- Prozedurak ezberdintzeko eta helburuaren arabera erabiltzeko gaitasuna.

- Ikasteko duen jarrera.

- Laminak egin eta garaiz aurkezteko jarrera. - Marrazketarako prozedurak eta teknikak ongi erabiltzeko gaitasuna eta ahalegina.

- Ariketak ebaluatu egiten dira eta kalifikazioaren zati bat izango dira: %40a 1. Batxilergoan eta %20a 2.

Batxilergoan.

- Ebaluaketako azterketak eta finalak. Ebaluazioa gainditu ahal izateko derrigorrezkoa izango da beti ere

azterketaren erdia zuzen edukitzea.

BALIAGARRITASUNA ONDORENGO IKASKETETARAKO

- Goi mailako ingenieritzak.

- Ingenieritza teknikoak (peritoak)

- Arkitektura.

- Arkitektura teknikoa. (aparejadore).

- Goi mailako ziklo formatiboak. Arlo tekniko eta industriala: eraikuntza, mekanizazioa, elektronika...

Page 20: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

MATEMATIKA MINTEGIA MATEMATIKA I (NATUR ETA OSASUN ZIENTZIAK)

Jakintzagaiaren helburua, ahal den neurria, ikaslea zientzia arloko beste jakintzagaia ulertzeko gaitasuna emango dion matematika maila lortzea da. Ikasturtean zehar honako hauek dira aztertuko diren gairik inportanteenak:

Algebra

Funtzioak eta limiteak

Deribadak

Funtzioen ikerketa eta errepresentazioa

Integral definitu eta ez definituak

Trigonometría

Planoaren geometría: Bektorea eta zuzenak. Distantziak GIZARTE ARLOKO MATEMATIKA I

Matematika hauek besteetatik oinarrizko gauza batean bereizten dira, nahiz eta gai berdintsuak aztertu ez dituela lantzen sakontasun berdinaz, ez baita hain beharrezkoa beste jakintzagaiak lantzeko. Garantís handiagoa ematen zaio estatistikari eta probabilitateari, hau ikaslearentzat berria baita. Ikasturte honetan landu behar diren gaiak honakoak dira:

Algebra

Funtzioak eta limiteak

Beribadak

Funtzioen ikarketa eta errepresentazioa

Integral definitu eta ez definituak

Estatistika

Probabilitatea

MATEMATICAS I (CIENCIAS NATURALES Y DE LA SALUD) El objetivo de esta asignatura, en la medida de lo posible, es conseguir el nivel que les permita entender otras asignaturas del campo científico. Los temas que se tratarán a lo largo del curso son los siguientes:

Algebra

Funciones y límites

Derivadas

Funciones y su representación

Integrales definidas y no definidas

Trigonometría

Geometría del plano. Vectores y rectas. Distancias.

MATEMATICAS I (CIENCIAS SOCIALES) Estas matemáticas se diferencian de las anteriores en una cosa fundamental: a pesar de que se tratan los mismos temas, no se trabajan con el mismo nivel de profundidad ya que no son necesarios para trabajar otras materias. Por eso, se le da más importancia a la estadística y la probabilidad, que son temas nuevos para los alumnos. Los temas son los siguentes:

Algebra

Funciones y límites

Derivadas

Funciones y su representación

Integrales definidas y no definidas

Estadística

Probabilidad

Page 21: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

MUNDU GARAIKIDEAREN HISTORIA

Ikasgai honek laguntzen dio ikasleari, bai aldi honetako gertakizun historikoak

ezagutzeko (XVIII.mendearen bigarren erdian historia aldaketa sakonen une jakin

batean hasi zen), bai gaur egungo gizartearen egoera hobeto ulertzeko (adibidez,

1929ko krisi honen zergatia, aurrera joateko jarritako neurriak... ikasiko dituzte, eta

honen bidez gaur egungo krisia ere aztertuko da). Horretarako ondoko gaiak ikasiko

dituzte bereziki:

- Erregimen zaharraren amaiera

- Lehen eta bigarren industria iraultzak

- Iraultza liberalak eta nazionalismoak

- Langile-mugimenduak

- XIX. eta XX. mendeko inperialismoak

- Lehen eta bigarren mundu gerrak

- Errusiako iraultza eta SESB

- Gerrarteko arazo ekonomikoak

- Faxismoak, Italia faxista eta Alemania nazia

- Gerra hotza

- Deskolonizazioa

- Kapitalismoa eta komunismoa.

Modu berean, eta erabilitako metodologiarekin, ikasiko dituzte:

- Nola egin behar dute ikasgai teoriko baten aurrean (kontzeptuak ondo ulertzen,

eskemak eta laburpenak egiten, etabar).

- Nola egiten dira lanak (edukiak, idazkera, ahozkotasuna... landuz), eta

eskatutako irizpideak kontuan hartu behar dituzte egin behar duten lanean

(Bolonia Planarekin holako lanak eskatuko zaizkie Unibertsitatean).

Eta, bukatzeko, batxilergoko bigarren ikasturteari begira testu-iruzkinak landutuko dira

selektibitatean sartzen direlako (azterketa osotik froga honi bost puntu ematen

dizkiote). Horretaz gain, mapak, grafikoak, irudiak, etabak aztertuko dituzte.

Page 22: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

HISTORIA DEL MUNDU CONTEMPORÁNEO

Esta asignatura le ayuda al alumno tanto para conocer los sucesos históricos de esta

época (a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se producen una serie de cambios

profundos), como para entender mejor la situación de la sociedad de hoy en día (por

ejemplo, estudiarán el por qué de la crisis de 1929, las medidas que se tomaron..., y

unido a esto analizaremos también la actual crisis económica). Para todo ello

estudiarán principalmente los siguientes temas:

- El fin del antiguo régimen.

- La primera y segunda revolución industrial.

- Las revoluciones liberales y los nacionalismos.

- Los movimientos obreros.

- Los imperialismos de los siglos XIX y XX.

- La primera y segunda guerras mundiales.

- La revolución rusa y la URSS.

- Los problemas económicos entre guerras.

- Los fascismos, la Italia fascista y la Alemania nazi.

- La guerra fría.

- La descolonización.

- El capitalismo y el comunismo.

Del mismo modo, y a través de metodología que se emplea, aprenderán:

- Cómo tienen que hacer frente a las asignaturas teóricas (entendiendo los

conceptos, haciendo resúmenes y esquemas, etc.).

- Cómo se hacen los trabajos (se trabajarán los contenidos, la redacción, la

expresión oral, etc.), y los criterios que se les dan los tendrán que tener en

cuenta en el trabajo que tienen que hacer (con el Plan Bolonia en la

Universidad se les pide similares trabajos).

Y, para terminar, y teniendo de referencia el curso de segundo de bachiller, se

trabajarán los comentarios de texto porque entran en selectividad (a esta prueba se le

valora con cinco puntos en el examen de historia). Además de esto, se analizarán

mapas, gráficos, imágenes, etc.

Page 23: AUKERAZKO IRAKASGAIAK Batxilergoa

BATXILLERGOKO TEKNOLOGIA

NORENTZAT: Heziketa tekniko bat lortu eta bertan oinarrituz, arlo zientifiko- teknikoari loturiko edozein ikasketa

maila egin nahi duenarentzat. Hala nola arlo teknikoko ziklo formatiboak. Ingeniaritzak.

HELBURUAK: - Zenbait lan eta ikasketa tekniko egiteko jakin behar diren ezagutza eta teknika batzuk hartzea.

- Teknologia eta tailerreko gaitasunak garatzea.

IKASGAIAREN PROGRAMA: Baliabide energetikoak. Material ezberdinak. Fabrikazio prozedurak. Makinak; elementuak eta

sistemak. Teknologiaren prozesua eta produktuak. Zirkuituak. Robotika.

METODOLOGIA:

Azalpenak testu liburua jarraituz eta ikus - entzunezko saioak eginez. Internetetik informazioa lortu.

Fitxak eginez. Zenbait lan eta proiektu tailerrean eginez.

EBALUAZIOA: Horretarako, azterketak, fitxak eta tailerrean egindako lanak kontutan edukiko dira.

TECNOLOGIA BACHILLERATO

DIRIGIDO A: Quienes quieran adquirir una formación técnica básica, sobre la que se pueda construir con eficacia

cualquier nivel de formación técnico-científica. Ciclos formativos del área técnica. Estudios técnicos

superiores. Ingenierías.

OBJETIVOS: - Desarrollar capacidades tecnológicas.

- Adquirir conocimientos, técnicas y destrezas necesarios, para la realización de trabajos y estudios

técnicos diversos.

PROGRAMA:

Recursos energéticos. Distintos tipos de materiales. Procedimientos de fabricación. Máquinas;

elementos y sistemas. Procesos y productos de la tecnología. Circuitos. Robótica.

METODOLOGÍA:

Para la explicación teórica utilizaremos libro de texto y material audiovisual. Obtendremos

información a través de internet. Realizaremos fichas. Realizaremos trabajos y proyectos en el taller.

EVALUACIÓN:

Para ello se tendrán en cuenta los exámenes, las fichas y los trabajos realizados en el taller.