Arturo Casas Bibliografía sistemática de Teoría literaria

download Arturo Casas Bibliografía sistemática de Teoría literaria

If you can't read please download the document

 • date post

  26-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  196
 • download

  34

Embed Size (px)

description

Bibliografía ordenada por temas, conceptos, épocas, autores.

Transcript of Arturo Casas Bibliografía sistemática de Teoría literaria

CASAS,Arturo BibliografasistemticadeTeoraliteraria/ArturoCasas.- Santiagode Compostela: Universidade,Servicio de Publicacins e Intercambio Cientfico, 2002. - 319 p.: il.col.; 24 cm.- (BoletnGalego deLiteratura, ISSN 0214-9117; 26).ISBN 84-9750-021-0 l.Literatura-Filosofa-Bibliografa.1.UniversidadedeSantiagodeCompostela. ServiciodePublicacins eIntercambio Cientfico,ed. 82.0: 016 Aedicindestarevistaestsubvencionada poJaSecretaraXeraldeInvestigacine Desenvolvemento daXuntadeGalicia UniversidadedeSantiago deCompostela,2002 ArturoCasas,2002 Ilustracins Vctor Casas Edita ServiciodePublicacins e Intercambio Cientfico Campusuniversitariosur 15782Santiago deCompostela 7Vww.lISc.es/spllbl Imprime ImprentaUniversitaria PavillndeServicios Campus universitario sur ISBN84-9750-021-0 BOlETN GAlEGO DERAMA,n'26 /2"SEMESTRE1200 1I/ISSN0214-9117 AnxoTarroVareta Presentacin BIBLIOGRAFASISTEMTICADETEoRA LITERARIA ArturoCasas Introduccin Organizacintemticadabibliografa Recursose fontesxerais Atribucin sistemticadereferencias Referenciasbibliogrficas .5-6 .7-12 .13-15 ..17-20 ..21-104 .105-319 en e ~):> :JJ o 3 BOlETNGAlEGODElIlfRATL,RA.n'26/2"SEMESTRE120011pp 5-6/1550214-9117 Presentacin Anxo TarroVarela OssuscritoreselectoresenxeralapreciarnqueestenmerodoBoletn CalegodeLiteratura seafastabastante daestructuraeditorialque a nosarevistaadoitapresentar,paradeixarpasoa un volumemonotemticono quenon aparecen asseccins habituais. Trtase dunha excepcin queternos consideradoconveniente eoportuno adoptar dadaa importanciae utilidadedoscontidosque sepodern consultar no seuinterior equeArturo Casas,profesor de Teoradaliteratura e Literatura comparadadestaUniversidade,puxo xenerosamente nosadisposicin. Efectivamente,oprofesorCasasprocedeunopresentetraballoa reunir un conxunto de referencias bibliogrficas e hemerogrficas clasificadas en funcindoseuintereseparaunhaserieorgnicadesectorestradicionalmente atendidos poIa Potica e a Teora da literatura. Incorporou as mesmo bibliografatrabaBoscentradosnosvnculosentreaTeoradaliteraturaeoutras disciplinas humansticas e sociais,como a Filoloxia,a Literatura comparada, a Esttica,aHermenuticaouosEstudiosculturais.Tamn atendeuaodesenvolvementohistricodopensamentoliterarionassasdimensinstericae crtica. Onmero total dereferencias superaasseismil,repartidas entre cincuentaeseisepgrafes.Destexeito,oautorquereresponderaunprincipiode documentacineorientacinqueaxudetantoaespecialistascomaa estudiantesuniversitariosaasimilaroamplovolumedepublicacinsque acompaoua expansin daTeoraliterariano ltimo tercio do sculo :XX.As posibilidadesdeconsultadasistematizacinpresentadasondiversase non se reducen liaque vaidosobxectosdeestudiospublicacins.A ordenacin alfabtico-cronolxicapermitetamndistinguirclessonostraballosmis recentes nun determinado sector, as como establecer aslias de investigacin priorizadas por tericos,grupos ou mesmorevistasespecializadas. Tendoenconta,pois,ointeresequepresentaestabibliografasistematizadacomoinstrumentoparaainvestigacineadocencia,coidamos,eas 5 6 esperamos que o consideren os nososlectores, que mereceu a pena renunciar por unhavezsoutras seccinsque oBoletnCalegodeLiteraturaofrece cada semestre,cofindedeixar pasoaoenorme traballo deconsulta e organizacin que, doado albiscar,tivoque levar a cabo oprofesor Arturo Casasparanolo ofrecer agoraben dispostoe utilizbel.Quedeaquiconstanciado nosoagradecemento. Anxo Tarro Varela Director BOLETNGALEGODELrTERATURA.n'26/ 'l' SEMESTRE[200 1Ipp.712/ISSN 02149117 Introduccin ArturoCasas o volumedaproduccincientficanombitodosEsrudiosliterariosen sentidoamploe nosmisespecficosdaTeoradaliteraruraedaLiterarura comparadaexperimentadaadaunhamedraquedificultaaoesrudiosoo seguimento dasnavidades bibliogrficas,en particular cando estastranscendenoseumarcodirectodeintereseseespecializacin.A carndestarealidade,a aperruraepistemolxicadoltimoterciodosculo XXcontribuua unhaampliacinprogresivadoespaciodeobservacinque sedebeatender. Sondousvectoresdecomplexaconvivencia,irreductfbeisentresi.Dunha parte, a especializacin;doutra,a irrupcin dundilogointerdisciplinar que sentreguasinalanovasproblemas e novas retos. EstaBibliografa sistemticadeTeoraliterariaquereprestar un serviciode documentacin e de orientacin comunidade cientfica que traballa na rea decoecementodelimitadanotrulodorepertorio,easpiraafacelosen desatenderningndosvectoressalientados.Peronaconcepcindepartida os destinatarios non foron s os especialistas no eido da Teoda, senn tamn osinvestigadoresdofenmenoliterarionassasmltiplesvertentes,as como osesrudiantes universitarios de segundo e terceiro ciclos, que xadesde caprulos como"Recursos e fontesxerais"atoparntrazadospara introducrenseconalgunhas garantas nosterritorios quequerencoecer mellar. Non serprecisolembrara difusinquepublicacins semellantesa esta acadaron no pasado recente. Na memoria de todos estn achegas como asde LuisAlburquerqueeMiguel.GarridoGallardo,JosRomeraCastillo, WilliamBaker e Kenneth Womack,DonaldG.Marshallou Jos .Garca Landa (estaltima deaccesotelemtico).Un simplerepaso das sas respectivasmetodoloxfas de traballo revelaraosmeritorios logros decada opcin, queagoranonhaiquedetersea ponderar.Doquesetratadeofrecer uns materiaiseunhaorganizacincomplementarios,cunhaapostafirmeapral dasistematicidade e dodilogocausuario. 7 8 TendoencontaapluralidadededestinatariospotenciaisdotrabaBoeo volumedainformacinreunida(caseseismilquientasreferencias,entre monografas, compilacins, artigos e dossien),considerouse axeitadaa modalidade coecida como bibliografa sistemticaou clasificada.A idoneidade deste tipodeorganizacin vndadapolasfacilidadesnapescudaenalocalizacin dereferencias,tanto sesetratadunhaprimeiraaproximacina unhadeterminadazonadeinteresescomaseaconsultarespondenecesidadede precisaraspublicacinsmisrecentessobreuncertoasunto,atraxectoria investigadoradunautor concreto,asencrucilladasdundominioespecfico, asrevistasespecializadasnunhacertaesferaou outros variosrequirimentos. Nonhaidbida,noentanto,sobreasconstriccinsquetodaclasificacin -ealqueraquesexa- ocasionadeseu,enparticular sesefixerunusopouco flexbeldaspropostas sistematizadoras departida. A clasificacinpolaqueaqu seoptou correlativadunhacertamaneira deentender oscometidosdaTeoradaliteraturanahoraactual,peroasemadequixoserrespectuosacoatradicinacadmicadestareacientfica. Nonimpugnarumbosperotampoucosedeixaencistarpor inercias.Neste sentido,convndeclararqueaclasificacindecontidospropostamantn dbedascoasdistribucinstemticasdosprogramasoficiaisdasdiversas materiasdasqueresponsbelareadeTeoradaliteraturaeLiteratura comparadadaUniversidadedeSantiagodeCompostela(USC),oscales, savez,sonfroitoinequvocodacomprensindaidentidadedisciplinarda Teoradaliteraturano momento presente. A clasificacin suma un total decincuenta e seisepgrafes organizados en setesectores:"Deslindes","HistoriadaTeoraliteraria","Elementos","A poesa","A narrativaficcional","O teatro" e "O ensaio".Intentouse sempre queaformulacinfosedifanaeprecisa,tantoparaosrtulosdecarcter xeralcomaparaosqueparticularizanaspectos.Segundoacabadeverse, catro dossete sectoresresponden aosarquixneros habitualmente recoecidosnosEstudios literarios.Outro dedcase historiadadisciplinaque centraanosaatencin,senperder devistaahistoriografadoutrasdisciplinas prximas(Crtica,Literaturacomparada,Esttica,Filoloxa...).Oapartado "Deslindes"tenunhadimensinmetodolxicaeepistemolxica. Finalmente,en"Elementos"intgransecatorceepgrafesquepresentan conceptose/ouproblemasbsicosdaPoticaedaTeoraliteraria.Entre eles,aficcin,osxneros,anarratividade,ainterpretacin... ,porreferir algnsdosquecabecualificarcomoclsicos.Aoseucarnaparecenas mesmooutrosqueseconstituroncomolugarestericosdexeitomis serodio:odialoxismo,alectura,osistemaliterarioouaintertextualidade, por exemplo. Xasesuxeriuaconvenienciadeentender apropostadesistematizacin baixocriteriosdeflexibilidade.Engdeseaisoofeitocertodeestarmos peranteunharedepropeduticanaquenocinseproblemasaparecena mido interconectados. Por isto mesmo serfrecuenteque unhadeterminadareferenciabibliogrfica serecomendeparadous,tresoumisapartados. Outras vecesacuestinradicarparaousuarionaubicacinconcreta(sectoreepgrafe)dacuestinqueomoveuaconsultarabibliografa.Onde localizarasreferenciascfraseouliteraturaepistolar?Ondeprocurar orientacinsobreosEstudiosPoscoloniaisouaMitocrtica?AqueparadigmasedeberanvincularosEstudiosCulturaisouanovaSocioloxa literaria?Certamente,oesforzodeconcrecinasumidonomomentode seleccionarosepgrafesdabibliografapodedificultararesolucinde dbidasdesaclase.Avaliouseaposibilidadedeincorporaracadacaptulo unhaespeciedethesaurus,conexplicitacindoscontidosinternos,pero probbelqueesaalternativapropiciaseusosmisreduccionistasemenos dinmicosdoque convn. habitual,doutraparte,queosautores debibliografasapelen aocarcternonexhaustivodassaspropostas.Reiteraloaqtsignificaraentrarde cheo noterreo dotautolxico.Maliasumar osseismilleiroslongos dereferencias xamencionados,o labor de incorporacin defichasestivo guiado por unprincipiodeseleccindoquepareceurecomendbelporunsoupor outros motivos, por unhas ou por outras circunstancias. Unha parte dasreferenciasincorporadasfoimanexadadexeitomisoumenosatentoecontinuadoaolongodosanosdeexperienciaprofesional.Outrapartebastante amplafoirevisadaeanalizadaarazdeasumiroobxectivodepreparareste traballo, o calgardaproporcin cofeitodeque unhaporcentaxe elevadadas referencias sepoida localizar nasbibliotecas danosa Un.iversidade.Isto constite un novo punto de converxencia con outras pubJicacins damesma familia.Outra cousa,naturalmente, que existan erros deapreciacin ou simples descoecementos.Asumilosa priorinonrepresentaningnesforzo,todoo contrario.Esaasuncin implicaademaisdousconvencementos:en primeiro lugar,queeste tipo delabores son de largo percorrido, razn poIa que haberque contar con revisinsfuturas,preferibelmente enmarcosque supoan un trabaBoen equipo;en segundo lugar, que o autor conta coabenevolencia dolector,quensaberdisculparoserrosque,poromisinouporgracia, vaian comparecendo perante o seu raciocinio ou