3. DBH ORIENTAZIO GIDA 1 ITURRAMA · PDF file 04. Arte Grafikoak 14. Ibilgailuen mantenimendua...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3. DBH ORIENTAZIO GIDA 1 ITURRAMA · PDF file 04. Arte Grafikoak 14. Ibilgailuen mantenimendua...

 • ITURRAMA INSTITUTUA ORIENTABIDE GIDA 2018-2019 IKASTURTEA

  DBH 3. mailako ikasleentzako materiala ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA

  3. DBH ORIENTAZIO GIDA 1

 • 3. DBH ORIENTAZIO GIDA 2

 • DBH 3. MAILAKO IKASLEENTZAKO ORIENTAZIO MATERIALA

  EDUKIA

  1.- DBH 1.1 DBH 4. maila 1.2 3. mailatik 4. mailara igarotzea 1.3 Titulazioa

  2.- IRTEERAK DBH BUKATUTAKOAN 2.1. Titulua lortuta 2.2. Titulua lortu gabe

  3.- BATXILERGOA 3.1. Egitura 3.2. Modalitateak 3.3. Titulazioa 3.4. Irteerak batxilergoa bukatutakoan 3.5. Batxilergo motak

  4.- OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

  5.- LANBIDE HEZIKETA

  3. DBH ORIENTAZIO GIDA 3

 • 1. – DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA (DBH)

  1.1. – DBHko 4. Maila

  1.1.1. Ikasle guztientzako irakasgaiak:

  o Gaztelania eta Literatura 4 o Euskal Hizkuntza eta Literatura 4 o Geografia eta Historia 3 o Ingelesa 3 o Matematika Akademikoak edo Matematika Aplikatuak 4 o Gorputz Hezkuntza 2 o Erlijio bat edo Balore etikoak 1 o Tutoretza 1

  1.1.2. Ibilbideak 4. mailan eskaintzen diren curriculumeko bi aukera hauetako batean egitea hauta dezakete:

  a) Batxilergora bideratzeko irakaskuntza akademikoen aukera.

  b) Lanbide Heziketara bideratzeko irakaskuntza aplikatuen aukera.

  Hautazkoak “ibilbidetan” elkartzen dira. Hiru ibilbide daude: Zientifikoa, Humanistikoa eta Teknologikoa. Ondoan ibilbide bakoitzean dauden hautazkoak dituzue:

  1- Ibilbide Zientifikoa: Batxilergora eta Lanbide Heziketa bideratzeko irakaskuntza akademikoen aukera.

  Enborreko irakasgaiak: • Fisika eta kimika • Biologia eta Geologia

  Irakasgaia espezifikoen artean bat:

  -Kultur Klasikoa - Frantsesa - Informatika - Teknologia

  -Musika - Plastika - Filosofia.

  3. DBH ORIENTAZIO GIDA 4

 • 2- Ibilbide Humanistikoa Batxilergora eta Lanbide Heziketa bideratzeko irakaskuntza akademikoen aukera.

  Enborreko irakasgaiak: • Latina

  • Ekonomia

  Irakasgai espezifikoen artean bat:

  -Kultur Zientifikoa - Frantsesa - Informatika - Filosofia

  -Musika - Plastika Tailerra - Arte Eszenikoak

  3- Ibilbide Teknologikoa: Lanbide Heziketara bideratzeko irakaskuntza aplikatuen aukera.

  Enborreko irakasgaiak: • Lanbide Jarduerari Aplikatutako Zientziak

  • Teknologia

  Irakasgaia espezifikoen artean bat:

  - Ekinmen eta Enpresa Jardueraren Hastapena - Frantsesa

  - Musika - Plastika - Informatika

  Askotan ez dago hiru ibilbideetan sortzen diren konbinazio guztiak ematerik. Ikasleek egingo duten aukeraketa ikusi ondoren, ahalik eta gehien mantentzen saiatuko gara.

  3. DBH ORIENTAZIO GIDA 5

 • IT U

  RR AM

  A

  B IG

  A R

  R E

  N H

  E ZK

  U N

  TZ A

  K O

  IN S

  TI TU

  TU A

  20

  18 /

  20 19

  D B

  H R

  A K

  O M

  A TR

  IK U

  LA

  D B

  H 3

  . E .S

  .O .

  D B

  H 4

  . E .S

  .O .

  G az

  te la

  ni a

  et a

  Li te

  ra tu

  ra

  Le ng

  ua C

  as te

  lla na

  y L

  ite ra

  tu ra

  Eu sk

  al H

  iz ku

  nt za

  e ta

  L ite

  ra tu

  ra

  Le ng

  ua V

  as ca

  y L

  ite ra

  tu ra

  G eo

  gr af

  ia e

  ta H

  is to

  ria

  G eo

  gr af

  ía e

  H is

  to ria

  B io

  lo gi

  a et

  a G

  eo lo

  gi a/

  Bi ol

  og ía

  y G

  eo lo

  gí a

  Fi si

  ka e

  ta K

  im ik

  a/ Fí

  si ca

  y Q

  uí m

  ic a

  G or

  pu tz

  -H ez

  ku nt

  za /E

  du ca

  ci ón

  F ísi

  ca

  M us

  ik a

  / M ús

  ic a

  Pl as

  tik a,

  Ik us

  e ta

  Ik us

  -e nt

  zu ne

  zk o

  H ez

  ku nt

  za

  Ed uc

  ac ió

  n Pl

  ás tic

  a, V

  is ua

  l y A

  ud io

  vi su

  al

  In ge

  le sa

  /In gl

  és

  *M at

  em at

  ik a

  A pl

  ik ./M

  at em

  át ic

  as A

  pl ic

  .. □

  *M at

  em at

  ik a

  A ka

  d. /M

  at em

  át ic

  as A

  ca d.

  *B al

  io e

  tik oa

  k/ Va

  lo re

  s é tic

  os . ..

  ... ...

  ... .□

  *E

  rli jio

  a/ Re

  lig ió

  n ..

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  ... .□

  A uk

  er ak

  oa k/

  O pt

  at iv

  as : (

  ele gir

  1 au

  ke rat

  u)

  A rg

  az ki

  gi nt

  za D

  ig ./F

  ot og

  ra fía

  D ig

  . □

  K ul

  tu ra

  K la

  si ko

  a/ C

  ul tu

  ra C

  lá si

  ca □

  R ob

  ot ik

  a / R

  ob ót

  ic a .

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  ... □

  Fr an

  ts es

  a/ Fr

  an cé

  s . ...

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  ..□

  N A

  H IT

  A E

  ZK O

  A K

  :

  G az

  te la

  ni a

  et a

  Li te

  ra tu

  ra

  Eu sk

  al H

  iz ku

  nt za

  e ta

  L ite

  ra tu

  ra

  G eo

  gr af

  ia e

  ta H

  is to

  ria

  G or

  pu tz

  H ez

  ku nt

  za

  A tz

  er rik

  o H

  iz ku

  nt za

  (I ng

  el es

  a)

  *B al

  io e

  tik oa

  k/ V

  al or

  es é

  tic os

  .

  □ *E

  rli jio

  a/ R

  el ig

  ió n

  IB IL

  B ID

  E A

  A U

  K E

  R A

  TU :

  (3 o

  rd uk

  o ik

  as ga

  ia )

  ZI EN

  TZ IE

  TA K

  O A

  M at

  em at

  ik a

  A ka

  d.

  Fi si

  ka e

  ta K

  im ik

  a B

  io lo

  gi a-

  G eo

  lo gi

  a

  H U

  M A

  N IS

  TI K

  O A

  M at

  em at

  ik a

  A ka

  d.

  La tin

  a Ek

  on om

  ia

  LA N

  B ID

  E H

  EZ IK

  ET A

  M at

  em at

  ik a

  A pl

  ik .

  Te kn

  ol og

  ia

  La nb

  . J ar

  d. a

  pl i.

  Zi en

  tz ia

  k.

  A U

  K E

  R A

  K O

  A K

  (1 A

  U K

  E R

  A TU

  ):

  (2 o

  rd uk

  o ik

  as ga

  ia k)

  K ul

  tu r K

  la si

  ko a .

  ... ...

  .. □

  Fi lo

  so fia

  .. ...

  ... ...

  ... ...

  ... □

  Fr

  an ts

  es a

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  . □

  In fo

  rm at

  ik a .

  ... ...

  ... ...

  ... □

  Pl

  as tik

  a et

  a Ik

  us -H

  ez . □

  M

  us ik

  a. ...

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  .□

  Pr og

  ra m

  az io

  an O

  .P ..

  .□

  Fr an

  ts es

  a . ...

  ... ...

  ... ...

  . □

  In fo

  rm at

  ik a

  ... ...

  ... ...

  . □

  A rte

  E sz

  en ik

  oa k.

  ... .. □

  M us

  ik a

  .. ...

  ... ...

  ... ...

  .. □

  K ul

  tu r Z

  ie nt

  ifi ko

  a ..

  Fi lo

  so fia

  .. ...

  ... ...

  ... ...

  Pl as

  tik a

  la nt

  eg ia

  .. ...

  Ek . E

  np re

  sa Ja

  rd . H

  as t.

  □ Fr

  an ts

  es a .

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  . □

  In fo

  rm at

  ik a .

  ... ...

  ... ...

  ... □

  Pl as

  tik a

  et a

  Ik us

  -H ez

  . □

  M us

  ik a .

  ... ...

  ... ...

  ... ...

  ... . □

  3. DBH ORIENTAZIO GIDA 6

 • 1. 3. – 3. mailatik 4. mailara igarotzea

  3. mailatik 4. mailara gehienez bi suspentso izanik pasa daiteke. Salbuespen gisa, 3 suspentso izanik ere pasa daiteke, irakasle taldeak egokia ikusten badu.

  1.4. – Titulazioa

  Titulua ohiko deialdian lortzeko, D